Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 39

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov Rasmus Knudsens Vej 11, Helsingør Tlf.: Hjemmeside: Lejeloven (andet botilbud til voksne) *Målgrupper: Pladser i alt: til 30 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Jeanette Nina De Mailly (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Kronborg Kollegiet er beliggende i Helsingør Kommune, og er organisatorisk, og pædagogisk referencemæssigt henhørende under "Center for Job og Oplevelse". Kronborg Kollegiet s lovgrundlag er støtte efter Servicelovens 85. Side 2 af 39

3 Målgruppen for Kronborg Kollegiet er unge i alderen år med særlige behov. Der er tale om borgere med en fysisk-, intellektuel- og sensorisk funktionsnedsættelse, som har et kompensationsbehov, der skal opfyldes for, at borgeren kan fungere på lige fod med andre i en tilsvarende livssituation. De potentielle borgere til kollegiet er unge med nedsat funktionsevne, inden for området sent udviklede og udviklingshæmmede, som har generelle indlæringsvanskeligheder. Borgerne kan eventuelt være i gang med en særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), eller er i gang med andre former for uddannelses- eller optræningsforløb. Enkelte borgere har fravalgt en generel uddannelsesmulighed og benytter alene kollegiets botræningstilbud. Nogle af borgerne flytter direkte fra deres familie og ind på kollegiet, andre borgere har gået på specialefterskole og/eller gennemført et optræningsforløb med døgnophold, og har behov for støtte til at integrere og udvikle videre på erhvervede personlige kompetencer og praktiske færdigheder til brug for det almindelige daglige liv. Tilbuddet har pr. 1. april 2014 ændret deres juridiske grundlag fra 107 tilbud til 85 ydelser. Tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt, og økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter, og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet ift. prisen og tilbuddets målgruppe. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kronborg Kollegiet tilbyder gode rammer og muligheder for bo-træning til borgerne i egen lejlighed på Kollegiet, herunder læring af almindelig dagligdags færdigheder såsom madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask, personlig hygiejne, sundhed og økonomi. Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med at understøtte borgerens selvstændighed, personlige udvikling samt indflydelse og ansvar for eget liv, ved en tilgang, der er båret ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder. Det er tillige Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på helhedssynet, og derved skaber bro og sammenhæng til borgerens uddannelse og/eller beskæftigelse, samt fritidsliv. Side 3 af 39

4 Tilbuddet er opmærksom på, at der fremadrettet forestår en proces, hvor de nyerhvervede metode- og kompetenceudviklingtiltag, skal implementeres og understøtte en mere systematisk opsamling på læring og udvikling til gavn for borgernes trivsel på tilbuddet. Socialtilsynet vurdere, at tilbuddet ved at arbejde mere med at skriftliggøre, tydeliggøre og dokumentere målene for den enkelte borger, derved bidrager til udvikling og trivsel, - og progression for borgeren under opholdet. Tilbuddet kan ikke fremvise dokumentation for resultater, eller dokumentation, der tydeliggør hvilken metode eller tilgang der har en ønsket effekt, og derfor er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør systematisere deres dokumentationspraksis med henblik på øget opmærksomhed på evaluering og dermed læring, og udvikling af egen indsats Socialtilsynet vurderer, at lederen har kompetencerne ift. at føre tilbuddet igennem denne udviklingsproces, der fremadrettet skal sikre tilbuddets kvalitet. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 39

5 Socialttilsyn Hovedstaden har ved regodkendelsen, følgende opmærksomhedspunkter, som tilsynet vurderer at tilbuddet kan arbejde med for at øge kvaliteten i tilbuddet. Systematisk arbejde med dokumentation, med konkrete og målbare mål samt løbende systematisk dokumenattion af hvordan der arbejdes med disse mål. Derudover systematisk evaluering og eventuel justering af de opsatte mål. Herunder løbende opfølgning og registrering af, hvilke indsatser der resulterer i ændret adfærd og trivsel hos borgerne, dette med henblik på progression for borgeren, samt en øget opmærksomhed på evaluering, og dermed egen læring og udvikling af indsats. Side 5 af 39

6 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Ansøgningsskema Trivselsundersøgelse Oversigt over indskrevne borgere Handleplan/status for borger oprettet okt Handleplan/status for borger oprettet nov Kvalitetsstandard 107 (Helsingør Kommune) Kvalitetsstandard 85 (Helsingør Kommune) Leder To medarbejdere Fem borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 6 af 39

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Rasmus Knudsens Vej 11, -7, 3000 Helsingør Heidi Schmidt Jeanette Nina De Mailly Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Lovgrundlaget for tilbuddet ændres, med virkning fra 1. marts 2014, til selvstændige boliger med støtte efter SEL 85, hvor tilbuddet tidligere var et midlertidigt bo- og støttetilbud for borgere med særlig behov, i alderen år jf. SEL 107. Side 7 af 39

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 39

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at Kronborgkollegiet støtter op omkring borgernes uddannelse og beskæftigelse. Med afsæt i borgernes forudsætninger, indgås individuelle aftaler omkring den enkelte borgers mål og ansvar, og hvorledes tilbuddet bedst støtter op herom. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Ved borgerens indflytning på tilbuddet udfyldes et interviewskema, hvor aftaler og mål for borgerens ophold beskrives. På baggrund af aftaler indgået med borgeren, kan medarbejderne derved støtte op omkring opholdet på tilbuddet, som f.eks morgenvækning, så borgeren kan møde til tiden til enten sin uddannelse eller beskæftigelse. De mål, der er udfærdiget i STU-regi, som f.eks. botræning og fritidsgøremål, kan indgå i aftalen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse Lederen oplyser, at det kan være en kæmpe udfordring at få de unge ud af døren. Ved indflytningen udfyldes et interviewskema, hvori der opstilles mål for borgerens ophold. Medarbejderne støtter op ift. deres problemer, f.eks. ved en morgenvække-funktion, ved sms, eller aftale om at vække borgeren, og at gå ind i lejligheden. Side 9 af 39

10 eller beskæftigelse, og der følges op herpå Mål udfærdiges i samarbejde med uddannelsesvejleder i stu (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Mål kan være botræning og fritids-gøremål, og disse mål kan indgå i aftaleplanen. Medarbejderne oplyser, at nogle borgere er meget svingende ift. hvad de evner, og tillige har urealistiske mål. Medarbejderne forsøger at tale om realistiske mål ift. deres handicap, set ift. hvad der er overskueligt for borgeren at komme i gang med. "Vi oplever, at de giver udtryk for at de keder sig, vi hjælper dem med at komme af sted om morgenen, der er mødepligt. Vi samarbejder med underviserne og holder møder, hvor vi tager disse problematikker op. Vi deltager i de møder, der er med deres dagbeskæftigelse". Medarbejderne er ikke med i undervisningen i stu, og når borgerne fortæller at de oplever, at det er svært med undervisningsdelen, forsøger medarbejderne at holde borgeren motiveret på målet. Borgerne oplyser, at de får hjælp fra medarbejderne til at komme op om morgenen. Dokumentanalysen: Ansøgningsskema ifm. regodkendelsen Der er et tæt og forpligtende samarbejde mellem vejlederne og beboernes jobkonsulent, adm. sagsbehandler og socialrådgiver, om tilbuddet på kollegiebolig afd. på Kronborg Kollegiet. Vejlederne medvirker til udarbejdelse og supplering af div. funktions- og statusbeskrivelse til brug for myndighedsfunktionens afklaring af beboernes fremtidige forsørgelsesgrundlag og foranstaltningsbehov. Der prioriteres plads til 10 beboere, som er omfattet af STU uddannelsen på Center for Job og Oplevelse, som Kronborg Kollegiet er en organisatorisk del af. Der samarbejdes omkring koordinering af uddannelsestilbuddet og indsatsen omkring beboerne. I forbindelse med udslusning af beboerne til andre botilbud, er der et formaliseret samarbejde med Socialpædagogisk Udviklingscenter, som sammen med Center for Job og Oplevelse indgår organisatorisk i Center for Særlig Social Indsats. Endelig er det en tæt kontakt til beboernes pårørende. Side 10 af 39

11 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad Lederen oplyser, at ikke alle på tilbuddet er i dagbeskæftigelse. Der er aktuelt en hjemmegående borger, hvor jobcentret arbejder på en aktivering. Borgerne kunne overfor tilsynet oplyse, at de får noget ud af at gå på STU (Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse), en havde dog været det samme sted i 3 år, og synes efterhånden at det var kedeligt. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Se endvidere 01.a * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Det er socialtilsynets vurdering, at Kronborgkollegiet medvirker til at at yde en hjælp og støtte, der afpasses den enkelte borgers behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Herunder at borgerne tilbydes træning og vejledning i at kunne klare sig selvstændigt, i deres bolig-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, inden for nogle rammer, som fremmer mest mulig inklusion i samfundslivet. Det er Socialtilsynets vurdering, at mål for borgerne med fordel kan tydeliggøres skriftligt, så en progression for borgerens ophold på kollegiet kan dokumenteres. Socialtilsynet vurdere, at tilbuddet med fordel kan arbejde mere med at skriftliggøre, tydeliggøre og dokumentere målene for den enkelte borger, og derved bidrage til udvikling og trivsel, og progression for borgeren under opholdet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet forsøger sig med en ny tilgang til borgerne, hvor ansvaret for borgerens forskellige forhold, og borgerens selvstændiggørelse, løbende aftales mellem borgeren og medarbejderen. Aftaler nedskrives i en skematisk model, og formidles til de øvrige medarbejdere, så alle er bekendte med den pædagogiske retning ift. borgeren. Side 11 af 39

12 Tilbuddet har fokus på at støtte borgerne i at deltage i diverse ungdomsaktiviteter i kommunen. Der er tillige ansat en medarbejder, der især skal arbejde med opbyggelse af borgernes brug af ungdomskultur og foreningsliv. Tilbuddet forsøger at støtte borgeren ift. selvstændiggørelse, helt ned på små ting. Alle borgere har en hjemmedag, hvor der trænes ift. den basale botræning. Tilbuddet afholder husmøder, hvor der udover den demokratiske dannelses træning, aftales vedr. pligter for fælleslejligheden, samt aktiviteter. Borgeren opnår derved erfaringer med at være en aktiv del af et socialt fællesskab. Medarbejderne fører journal omkring den enkelte borger i "Bosted-System". Der forefindes handleplaner/status på indskrevne borgere. Tilbuddet arbejder på at videreudvikle metoder og procedure for dokumentering af resultater og mål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 2 (i lav grad Lederen oplyser, at udarbejdelsen af mål for borgerens ophold, ikke tidligere har haft det store fokus, men der forsøges nu at strukturer mere. Lederen fortæller, at der forsøges med en ny tilgang, hvor ansvarsfordelingen løbende aftales mellem borgeren og medarbejderen. Lederen erkender, at det er meget nyt, også for personalet, og der pågår drøftelser af hvor grænsen går, "det er deres egen bolig, det er en balancegang, nogle gange kræver det tid, vi har nogle der har boet her i 4 år, og hvor der stadig er behov for at aftale ift. selvstændiggørelse, det er en langstrakt proces, ift. om der er sket en læring eller er det blot en tilpasning". Medarbejderne oplyser, at de forsøger at arbejde på, at der kommer fællesskab og ejerskab på tilbuddet. En af medarbejderne er ansat som vejleder ift. ungdomskultur. Tilbuddet har ikke budget Side 12 af 39

13 til de store aktiviteter, så der benyttes gratis tilbud og billetter på alle måder. Medarbejderne fortæller at de søger ift. specifikke mål, at motivere borgerne så deres kompetencer udvikles, det kan f.eks. være ift. hygiejnen. Medarbejderne oplyser, at mål ikke er skrevet ind i "Bosted" (elektronisk dokumentationssystem), målene er derimod skrevet ind i referater. På z-drevet(internt drev på tilbuddet) ligger referater og aftaler vedr. mål for borgerne. Alle cfjo s (Center for Job og Oplevelse) medarbejdere, kan gå ind under alle de borgere der er tilknyttet hele cfjo. Medarbejderne oplyste, at en årsplan for indsatser m.m. er under udarbejdelse. Medarbejderne erkender, at de er i en opstartsfase ift. at bygge det hele op igen. Medarbejderne fortæller, at de tager en samtale med borgeren, hvor der nedskrives det, som der aftales, det foregår i en form for "mindmap" (skematisk model for overblik) der ligger i papirform. Medarbejderne er endnu ikke nået til at evaluere denne arbejdsform. Indholdet fra aftaleskemaet videreformidles mundtligt til kollegaer, så alle kender til den pædagogiske retning ift. borgeren. Der forsøges i helt konkrete situationer, at støtte borgeren ift. selvstændiggørelse, helt ned på små ting. Medarbejderne oplyser, at alle borgere har en hjemmedag, hvor der trænes ift. den basale botræning. Ved gentagelser ift. botræningen, kan borgeren ofte udvikle færdigheder for større selvstændighed. Der anvendes tillige konkrete billeder for hjælp. Borgerne oplyser, at før har der været en del udskiftning i personalegruppen, men at det nu er stabilt, hvilket også betyder at borgerne mærker, at aftaler omkring mål bliver fulgt op. En borger udtrykker; "jeg har nogle gode mål, og kan godt holde rent i min lejlighed, og vejlederne hjælper mig rigtig meget" Dokumentanalysen: Ansøgningskema ifm. regodkendelsen: Al dokumentation i forbindelse med indsatsen omkring den enkelte beboer noteres i journal Side 13 af 39

14 systemet Bosted. Alle medarbejder har adgang til Bosted. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad Handleplaner/status for to borgere, viser at opbygningen mere er at betegne som en status. Der er i handleplanen/status en overskrift; "Pædagogisk handleplan". Indholdet her er kun beskrevet med overskrifter på indsatser, og der fremgår ikke noget om ansvarfordeling, metode, dato for evaluering m.m. Lederen oplyser, at der er fokus på at støtte borgerne i at deltage i diverse ungdomsaktiviteter i kommunen. Tilknytning til ungdomskulturen i det lokale område understøttes af vejlederne på kollegiet. Borgerne får tilbud om at deltage ved alle "Center for Job og Oplevelse s" sociale aktiviteter herunder; sommerfest, julemarked, julefrokost, påskemarked m.m. Lederen oplyser endvidere, at der er en økonomisk udfordring ift. aktiviteter, idet økonomien er sat efter 85, hvilket betyder, at der ikke er noget budget som sådan. Medarbejderne kan tage på småture, såsom svømmehal ect.. Tilbuddet har ansat en medarbejder i en projektstilling, for opbygning ift. borgernes brug af ungdomskultur og foreningsliv m.m.. Flere af borgerne har et fint familienetværk. Medarbejderne oplyser at borgerne ikke har så meget aktivitet i deres fritid, mange er trætte ved 20 tiden. Der forsøges at understøtte ift. de ting, der foregår i kommunen s nærområdet. Ny projektansat medarbejder udreder p.t. borgernes mål for aktiviteter i fritiden. Borgerne kommer med ønsker, og der forsøges at tage hånd om disse, og skabes kontakt. Borgerne har ikke så mange penge at bruge på foreningslivet. Der er etableret kontakt til et andet kollegie på venskabsbasis. Her inviteres der til mad m.m., hvor det er gratis for borgerne. Det er medarbejdernes oplevelse, at borgernes pårørende er deltagende og synlige i dagligdagen. Borgerne oplyser, at de bruger biblioteket, en borger går til fitness, og en borger bruger Helsingør Ungdomsskole tre gange om ugen. Flere borgere fortæller, at de har pårørende boende i nærområdet. Side 14 af 39

15 Borgerne fortæller endvidere, at de er på Facebook. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad Dokumentanalysen: På tilbuddets hjemmeside står: På kollegiebolig afd. på Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov, fremmes dette ved at yde en hjælp og støtte, der afpasses den enkelte beboers behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Herunder at beboerne tilbydes træning og vejledning i at kunne klare sig selvstændigt, i deres bolig-, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, inden for nogle rammer som fremmer mest mulig inklusion i samfundslivet. Lederen oplyser, at borgerne støttes ift. deres ønsker, borgerne bestemmer selv. "Vi udbyder aktiviteter, hvis vi har mulighed for at få samlet flere ift. understøttelse af det sociale sammenhold. Der bliver afholdt husmøder, hvor man kan fremsætte ønsker. Vi har et søster kollegie i Frederikssund, hvor vi kan besøge hinanden. Vi har fået kr., som vi har købt cykler for, vi har også en bil". Det oplyses, at der ikke er regler ift. de pårørende, og deres besøg på kollegiet, det bestemmer borgerne selv. "Deres bolig er også deres fristed, det er en værdi". De pårørende kan indimellem have nogle bemærkninger, som de bringer i spil. De pårørende er altid inviteret med i forberedelserne, når de unge flytter ind. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Borgerne har alle kontakt til forældre, nogle udtrykker, at have et stort netværk, og andre udtrykker, at de ikke ser så mange andre end kammerater i STU, eller de øvrige på kollegiet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er socialtilsynets vurdering, at Kronborgkollegiet s metoder medvirker til at skabe trivsel for borgerne. Tilbuddets værdigrundlag har sit afsæt ud fra en Tilbuddet har ikke arbejdet systematisk med brug af faglige metoder, og dokumentation der kan fremvise, så det tydeliggøres hvilken tilgang og/eller metode der har Side 15 af 39

16 grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder. Derfor fokuseres der i det daglige arbejde på helhedssyn og aktuelle ressourcer. Tilbuddet har fokus på borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedr. beslutninger om dem selv. Tilbuddet vægter at skabe et trygt miljø, hvor borgernes følelser kan rummes af medarbejderne, og hvor værdierne udleves og er kendt af alle. Værdierne kan mærkes som besøgende, og der opleves en afslappet og rar atmosfære på Kronborgkollegiet, hvor borgerne giver udtryk for et ejerskab af stedet. Tilbuddet kan ikke fremvise dokumentation for resultater, eller dokumentation, der tydeliggør hvilken metode eller tilgang der har en ønsket effekt. en ønsket effekt. Der pt. arbejdes på at videreudvikle metoder og procedurer for dokumentering af resultater og mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet tager afsæt i den anderkendende tilgang. Tilbuddets medarbejdere har gennemgået et større kompetenceudviklingsforløb for udvikling af tilgang og tænkning med bla. neuropædagogisk viden. Medarbejdernes opgave består bla. i at skabe sammenhæng i borgerens hverdag, til opfyldelse af dette opstilles individuelle mål, og der benyttes en individuelt tilgang, tilpasset den enkelte borger. Der arbejdes ved at yde en hjælp og støtte der afpasses den enkelte borgers behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Der, hvor borgerne viser sig ikke at være i stand til at klare sig i egen bolig, afdækkes behov for fremadrettet støtte. Tilbuddet har ikke arbejdet systematisk med brug af faglige metoder, og dokumentation, der kan fremvise, hvilken tilgang og/eller metode der har en ønsket effekt. Side 16 af 39

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Det oplyses på hjemmeside at: "Kollegietilbuddets pædagogiske indsats bygger på Den anerkendende relation, hvor beboernes grundlæggende behov for tryghed via tilknytning, eller tillid, er forudsætningen for deres læring. Kronborg Kollegiet indgår som botrænings delen i et samlet helhedstilbud, hvor botilbuddets pædagogik er evt. tilpasset i forhold til STU uddannelsen på Center for Job og Oplevelse, eller andre uddannelses- og optræningstilbud. Vejledernes kerneopgave er at skabe overblik og tilrettelægge forløb i en travl hverdag med på vej til opfyldelse af de mål, beboerne sætter sig. For at nå disse mål benyttes forskellige pædagogiske metoder/værktøjer, der er individuelt tilpasset de enkelte beboer. Det kan være: (1) at støtte og motivere til at fastholde eller ændre et mål, (2) en konkret (motiverende) sidemandsoplæring, (3) at skabe overblik for at kunne udføre en konkret opgave, (4) tale om at skabe egen motivation, energi (5) formulere en opgave eller problem og udarbejde en plan, (6) evaluere egen handlinger og kompetencer, (7) formulere nye mål og fremtidsplaner, (8) planlægge økonomi, (9) afholde møder, lave opfølgning på aftaler, (10) indlære i en meningsfuld sammenhæng, (11) motivere til sund levevis som grundlag for en god udvikling". Lederen oplyser, at der tages afsæt i den anerkendende tilgang, "cfjo" fik bevilget , til kompetenceudvikling. "Det har været et fantastisk med "ESAU" (Etisk, Situationsbestemt, Assertiv, Udvikling), hele forløbet startede et sted, og landede et helt andet sted, med et neuropædagogisk udgangspunkt. Personalemæssigt arbejder vi med reflekterende teams ud fra modellen, det er en måde at kommunikere på, alle har ressourcer og et værktøj til, hvordan vi hører på hinanden". Lederen oplyser endvidere, at alle skal på kursus ift. ipad i maj Lederen fortæller, at kommunens værdier, skal afspejles i ledelsens tilgang, som drysser ned i organisationen. Det er helt fra centerleder niveau, og et gennemgående tankesæt, der ikke skal stå på væggen, men skal kunne mærkes. Side 17 af 39

18 Medarbejderne oplyser, at der tages afsæt i den anerkendende tilgang, "vi respektere det, de siger, tager dem seriøst, det er ligeværdige mennesker, vi forsøger at se ressourcerne, der er et menneske bag handicappet". Medarbejderne fortæller at "ESAU" projektet har sat fokus på at mindske konflikten, og se på hvad ligger der bagved, og hvad skete før konflikten, "vi kan godt mærke effekten af, at vi har den tilgang, som vi har". Medarbejderne oplyser endvidere, at borgerne har adgang til nettet, og flere har selv pc, er i deres bolig. Der tages ofte billeder, og disse bearbejdes digitalt. Borgerne fortæller, at de oplever at medarbejderne er opmærksomme på, hvordan de har det. Dokumentanalysen: Ansøgningsskema ifm. regodkendelse: Kollegietilbuddets pædagogiske indsats bygger på den anerkendende relation, hvor beboernes grundlæggende behov for tryghed via tilknytning, eller tillid, er forudsætningen for deres læring. Kronborg Kollegiet indgår som botræningsdelen i et samlet helhedstilbud, hvor botilbuddets pædagogik er evt. tilpasset i forhold til STU uddannelsen på Center for Job og Oplevelse, eller andre uddannelses- og optræningstilbud. Vejledernes kerneopgave er at skabe overblik og tilrettelægge forløb i en travl hverdag med på vej til opfyldelse af de mål beboerne sætter sig. For at nå disse mål benyttes forskellige pædagogiske metoder/værktøjer, der er individuelt tilpasset de enkelte beboer. Det kan være: (1) at støtte og motivere til at fastholde eller ændre et mål, (2) en konkret (motiverende) sidemandsoplæring, (3) at skabe overblik for at kunne udføre en konkret opgave, (4) tale om at skabe egen motivation, energi (5) formulere en opgave eller problem og udarbejde en plan, (6) evaluere egen handlinger og kompetencer, (7) formulere nye mål og fremtidsplaner, (8) planlægge økonomi, (9) afholde møder, lave opfølgning på aftaler, (10) indlære i en meningsfuld sammenhæng, (11) motivere til sund levevis som grundlag for en god udvikling. Side 18 af 39

19 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad Lederen oplyser, at der ved indskrivning udarbejdes en aftale om ansvarsfordeling på den enkelte borger. Dette forgår i samarbejde mellem vejlederen, den enkelte borger og evt. pårørende. Der aftales en besøgsfrekvens, hvor vejlederne besøger borgeren i deres lejlighed for at følge op på, om målene fortsat er realistiske, eller om der er behov for at ændre målene. Besøgsfrekvens kan være op til 2-3 gange om ugen i starten. Intentionen er at udvide besøgsfrekvensen i tempoet med, at den enkelte beboer viser, at de kan klare sig med færre besøg. Alt dokumentation i forbindelse med indsatsen omkring den enkelte beboer noteres i journal systemet "Bosted". Alle medarbejder har adgang til "Bosted". Lederen oplyser, at status og dokumentationen omkring borgeren ofte vil være i statusrapporter, "men vi skal fremadrettet have et større fokus på, hvad har været fokus på og arbejdet med, og hvor der stadig er udviklingsmuligheder, vi er startet så småt, og medarbejderne er indstillet på, at arbejde på denne måde". Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med mål i "Bosted" system, det er ikke nødvendigvis alle dage, der bliver skrevet, "og det er ikke alle vi ser, alle dage". Medarbejderne fortæller, at den enkelte unge arbejder i en form for løbende handleplan, - hvad er situationen nu?, og hvor vil vi hen imod? Dette dokumenteres ikke altid ned i det konkrete. Borgeren er altid med i udarbejdelse af mål, "idet indholdet i journal ikke må komme bag på borgeren, hvis de læser det der". Dokumentanalysen: Ansøgningskema ifm. regodkendelsen: Al dokumentation i forbindelse med indsatsen omkring den enkelte beboer noteres i journal systemet Bosted. Alle medarbejder har adgang til Bosted. Handleplaner/status for to borgere, viser at opbygningen mere er at betegne som en status. Der er i handleplanen/status en overskrift; "Pædagogisk handleplan". Indholdet her er kun beskrevet med Side 19 af 39

20 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad overskrifter på indsatser, og der fremgår ikke noget om ansvarfordeling, metode, dato for evaluering m.m. Lederen oplyser, at der pt. arbejdes på at videreudvikle metoder og procedurer for dokumentation af resultater og mål. Mål for borgerens ophold sættes op med ved det første møde. Lederen har ikke kendskab til 141 handleplanen for alle borgere på tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at der holdes teammøde hver uge, hvor der tales om gode erfaringer, og samarbejdsmøder med øvrige kollegaer. Medarbejderne arbejder med reflekterende teams, for at løfte temaet op. Derved opnås en bredere forståelse af forskellige vinkler. "vi forsøger at se bagom, og se drømmen den enkelte borger har". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet afholder fælles husmøder, hvor alle opfordres til at deltage. Ved mødet drøftes emner, som er relevante for fælleskabet samt orienteringer fra personalet. Tilbuddet udfordrer borgerne, ud fra en rummende og anerkendende tilgang, ift. ansvar for eget liv og handlinger. Hvis en adfærd står i kontrast ift. de mål, som borgeren måtte have, drøftes dette med borgeren. Side 20 af 39

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Lederen oplyser, at de bærende værdier er rummelighed, respekt, forståelse, og anerkendelse, - også når noget ikke kan lade sig gøre. "Vi skal også fremstå, som en autoritet, fordi de jo også reagerer og opføre sig som teenagerer, og derfor skal støttes. Vi acceptere ikke altid det, de unge kommer med, de bliver stillet til ansvar ift. deres niveau. Vi stiller til ansvar, hvis der er noget der giver grund til det, og vi følger op". Lederen fortæller, at tilbuddet har en ung boende, der vil mene, at der ikke er nok tid fra personalet til hendes behov, "det er hendes problematik, men hun er velplaceret, men vi har været i tvivl, på grund af afhængigheden til medarbejderne. Nogle i målgruppen er selv opsøgende, hvis de har brug for hjælp, andre skal opsøges. Lederen oplyser, at der er udfærdiget et skema, for at synliggøre kontakten mellem borger og medarbejdere. Medarbejderne fortæller, at det handler om drømme og ønsker, at komme bagom reelle drømme, og hvad skal der til for at disse drømme kan opfyldes. "Vi møder dem, hvor de er, og sætter ofte vores eget ambitionsniveau ned, så vi får den unge med. Vi italsætter, hvis vi ser at borgerens adfærd står imod de mål borgeren måtte have. Vi synes, at vi er tilgælgelige i et rimeligt omfang ift. borgernes behov". Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne fortæller, at "medarbejderne taler pænt til os, en af medarbejderne kan fortælle mange vittigheder" og "Lederen er god, man kan sige alt til ham". Medarbejderne oplyser, at borgerne selv laver mad i deres eget køkken. Der er mulighed for fællesspisning i fælleskøkkenet. Der er støtte og træning til madlavning fra vejlederne efter behov, som en del af kollegiets botræningstilbud. Der holdes husmøder hver 14. dag, og 50 % møder op, "vi er faktisk begyndt at være mere strikse på fremmøde, ellers står de sådan set uden for indflydelse". Dagsorden til husmøder er: rengøring i fælleskøkken, fælles aktiviteter m.m. "måske skal borgerne Side 21 af 39

22 mødes på en anden måde i en anden kontekst, f.eks på kulturværftet, men det er en proces som vi taler om, hvordan vi kan gøre det på en anden måde. Vi har ikke økonomi til noget fællesspisning eller arrangement. De handler selv ind og laver mad, vi hjælper, hvis de har brug for hjælp". Borgerne fortæller, at der er husmøder hver 14. dag, det er forskelligt fra gang til gang, hvem der tager referat. Borgerne fortæller endvidere, at der er regler på kollegiet, "vi må larme til kl. 22, og i weekenden til kl. 23, og så skal vi rydde op efter os, og vi må ikke drikke alkohol". Borgerne fortæller endvidere, at medarbejderne har en ekstra nøgle, så de kan komme ind i lejligheden hvis de har mistanke om, at der er noget galt, hvilket man skal give tilladelse til, når man flytter ind. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet er opmærksomme på borgernes sundhed, og der involveres fra medarbejdernes side efter borgerens behov. Hjælpen kan være at følge borgeren til læge, psykolog m.m., eller hjælp og vejledning omkring medicin. Medarbejderne motiverer borgerne til sund kost, men erfarer ofte, at borgernes økonomi ikke rækker så langt, og det derfor bliver det billige og usunde valg, der vælges til måltiderne. Medarbejderne følger tillige borgerne til fitness, med brug af klippekort, der er indkøbt af søgte fondsmidler. Side 22 af 39

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Medarbejderne fortæller, at borgernes trivsel løbende drøftes. Det er medarbejdernes oplevelse, at det mest er indbyrdes intriger der fylder, og medarbejderne går ind på en måde, der kan være bedst i situationen. Medarbejderne fortæller endvidere, at borgerne har en høj husleje, og for nogle har det en stor betydning ift. muligheder og aktiviteter i fritiden, da der ikke er mange penge tilbage, når huslejen er betalt. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad Borgerne fortæller, at de er glade for at bo på tilbuddet, dog er flere af borgerne kede af den høje husleje, der betyder, at der er få penge tilbage hver mdr, når huslejen er betalt. Lederen oplyser, at medarbejderne hjælper med vejledning ift, de borgere der skal have medicin, "vi spørger og minder om, og støtter op så borgeren hjælpes til at huske sin medicin og aftaler, mange styrer det selv ved dosisopdeling". Lederen oplyser endvidere, at der støttes op omkring de problematikker borgerne har, "vi kan udtrykke bekymringer, men vi kan jo ikke bestemme". Der samarbejdes med borgerens læge, og der hvor borgeren har brug for støtte, eller hvis borgeren gerne vil have at en medarbejder er med. Ellers er de pårørende ofte med. "Vi involverer os efter behov". Medarbejderne oplyser, at tilbuddet har fået nogle fondspenge, så det har været muligt, at kunne købe nogle klippekort til fitness. Medarbejderne fortæller, at borgeren følges til læge, psykolog m.m, hvis de har ønske herom. Borgerne fortæller, at medarbejderne er opmærksomme på deres kost, "de er opmærksomme på vores sundhed, det er nok meget godt". "hvis vi beder om hjælp til lægen, så skal de have fuldmagt, - de hjælper meget" Side 23 af 39

24 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad Lederen oplyser, at borgerne selv er ansvarlige for at købe ind, men medarbejderne forsøger at påvirke igennem dialog. "Personlig hygiejne klarer de selv, nogle skal lige påmindes, og det gør vi så. Vi skal spore os ind på deres baggrund for modstand, for så at følge op derfra, vi bruger kollegial sparring for ideer til, hvordan vi motiverer". Medarbejderne fortæller, at fastfood er et stort dilemma, de har ingen penge til sund kost, og vælger ofte billige nudler, "derfor er det svært at påvirke, vi råder og vejleder, når vi er med ude og handle". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddets tilgang hviler på mindsteindgrebsprincippet, hvor fokus er at bevare roen, vise empati, og rumme borgerens følelser. Tilbuddet har ikke haft magtanvendelser, i tilfælde af at en sådan skulle opstå, kender medarbejderne til regler og procedure herfor. Side 24 af 39

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Lederen oplyser, at nye medarbejderne introduceres til tilbuddets tilgang, så konfliker kan nedtrappes. På tilbuddets intranet er der adgang til procedure herfor, og lederen fortæller, at der påtænkes en mere lokal procedure, særligt henhørende tilbuddet. Lederen oplyser endvidere, at det ofte kan være lidt diffust for medarbejderne om de må gå ind i borgerens lejlighed, "de er her jo pga. en årsag, nogle kan have svært ved at klare alt selv, og vi er jo en vejledningsenhed. Tillige kan der foregå ting, der er uhensigtsmæssigt. Vi taler løbende om de dilemmaer, der kan være på denne baggrund". Lederen oplyser, at der lægges en plan, som borgerens introduceres for ved indflytning. "Vores tilgang er med til at sikre, at der ikke kommer magtanvendelser, medarbejderne er gode til at bevare roen, når de står i det. De kan rumme borgerens følelser, og kan udvise empati, - det er en løsningsfokuseret tilgang de bruger". Medarbejderne oplyser, at de kender til procedure der ligger på tilbuddets intranet, og at regler kendes godt. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad Borgerne fortæller, at de får god støtte fra medarbejderne/vejlederne, "de står klar, hvis man vil tale om nogle problemer, og hvis vi bliver sure, takler de det meget pænt, de venter til vi er klar til at tale". Lederen oplyser, at der ikke har været nogle magtanvendelser. Se indikator 06.a Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 25 af 39

26 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet vægter at skabe et miljø med tryghed. Der udleveres en mappe med tilbuddets værdier, når borgeren flytter ind. Det tilstræbes at værdierne udleves, og værdierne virker til at være kendt af alle på tilbuddet, både medarbejdere og borgere. I tilfælde af, at noget alvorligt skulle opstå, når der ikke er medarbejdere, kan borgerne kontakte lederen telefonisk døgnet rundt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Lederen oplyser, at der arbejdes med relationen, men at medarbejderne nogle gange møder nogle, der gerne vil mere i fysisk kontakt end andre, hvilket for nogle kan være svært. Lederen har altid telefonvagt. Telefonnummer kendes af alle, og står på kontorets dør, og alle er informeret om dette. Lederen vil gerne skabe et miljø, hvor der er tryghed, og hvor planen kendes af alle, "vi skal skabe miljø, hvor det ikke skal være nødvendigt at råbe for at blive hørt". Alle nye indflyttere får udleveret en mappe når de flytter ind på kollegiet, med alt om tilbuddets værdier. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad Borgerne fortæller, at der ikke er nattevagt, men de har et telefonnummer, de kan benytte hele døgnet, hvis der opstår noget alvorligt. Se indikator 7.a Medarbejderne kunne bekræfte, at de kender til retningslinier ifm. bla. overgreb Dokumentanalysen: Ansøgningsskrma ifm. regodkendelse: "Center for Job og Oplevelses lokale personalehåndbog indeholder retningslinjer for personalet vedr. emner såsom: alene arbejde, vold på arbejde, sexuelle overgreb m.m.. Alle medarbejdere har Side 26 af 39

27 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse adgang til personalehåndbogen, som ligger med beskyttet adgang på Centerets hjemmeside". * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at Kronborgkollegiet har en kompetent og ansvarlig leder. Lederen sætter på anerkendende og empatisk vis, rammerne for tilbuddets daglige ledelse og udvikling. Det er tillige Socialtilsynet s vurdering, at lederen har kompetencerne ift. at føre tilbuddet igennem en udviklingsproces, der fremadrettet skal sikre tilbuddets kvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Lederen har relevant uddannelse, og ledererfaring. Lederen er optaget af at lede ud fra en anderkendende og coachende tilgang, hvilket også er oplevelsen hos medarbejderne. Lederen deltager i ledernetværk. Lederen superviserer medarbejderne, og der bruges tillige kollegial supervision medarbejderne imellem. Side 27 af 39

28 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Lederen oplyser, at der har været en trivselsundersøgelse, der er overordnede for hele "cfjo". Næste gang en undersøgelse skal iværksættes, skal STU og kollegiet undersøges for sig selv. Den gældende trivselsundersøgelse er en 2 år gammel undersøgelse, og blev iværksat inden nuværende leder tiltrådte (nov. 2013). Lederen har den pædagogiske og personalemæssige ledelse under sig. Lederen har pædagogisk uddannelse, og har ledelseserfaring. Leder vil beskrive sin ledelsesstil, som anerkendende og coachende, fortæller at han har udviklingspunkter personligt ift. egen ledelse. "Jeg skal huske at se medarbejderne, som personale og ikke mennesker". Medarbejderne fortæller, at de oplever lederen som en leder, hvor der er højt til loftet. Lederen opleves som lyttende, empatisk, og god til at vinkle problematikkerne. Derudover opleves lederen åben og velkommen, synlig, respektfuld, sympatisk, humoristisk, og kan tillige godt sætte grænser. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad Borgerne fortæller at "Lederen er god, man kan sige alt til ham". Lederen oplyser, at han deltager i ledernetværk. Der er p.t. ikke ekstern supervision, men kollegial sparring. Der er mulighed for ekstern supervision ved behov. Der afholdes personalemøder hver 14. dag. Medarbejderne oplyser, at de får sparring/supervision af leder, og det opleves som værende tilstrækkeligt, tillige bruges kollegial supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige Tilbuddets tre medarbejdere har alle en pædagogisk grunduddannelse. Nuværende medarbejdergruppe er Side 28 af 39

29 drift varetages kompetent forholdsvis ny, idet to medarbejdere ud af tre, er fratrådt inden for et år. Medarbejderne modtager et årstillæg for at træde til ved sygdom. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Af dokumentanalysen fremgår, at alle medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse. Borgerne fortæller, "vi er godt dækket ind, og nogle kan klare sig, og andre har mere brug for hjælp. Vi synes, at de er dygtige". Borgerne fortæller endvidere, at der er ansat en medarbejder, der især skal tage sig af fritid og det sportslige. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad Dokumentanalysen: Ansøgningsskema ifm regodkendelse: Center for Job og Oplevelse har lige afsluttet et 2 årigt efteruddannelse for alle Centerets medarbejdere. Uddannelsen hedder; Etisk Situationsbestemt Assertiv Uddannelse (ESAU). ESAU tager afsæt i neuroeffektiv pædagogik, med særlig fokus på, hvordan der laves effektiv afstemning af en andens følelser og tilstand, som oversættes i modtageren og leveres tilbage i en form, så den anden føler sig følt, forstået og beroliget/opmuntret. Afstemning og oversættelse tager udgangspunkt i hjernens tre dele; (1) den tænkende hjerne, (2) den følende hjerne og (3) den sansende hjerne. En enkelt medarbejder har deltaget i et referat- og notatskrivningskursus med henblik på opkvalificering ift. dokumentation. Af dokumentanalysen fremgår at to medarbejdere er fratrådt inden for et år. Medarbejderne fortæller, at der tidligere har været fratrædelser, derfor er den aktuelle medarbejdergruppe forholdsvis ny. Medarbejderne dækker ind for hinanden ved sygdom, og hvis det virkeligt brænder på, træder leder ind. Medarbejderne oplyser, at de modtager et årstillæg for at Side 29 af 39

30 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad træde til. Medarbejderne supplerer med at "der er arbejdsglæde her". Lederen oplyser, niveauet som værende normalt. (procent ikke kendt af lederen, og derfor ikke oplyst!) Medarbejderne oplever det, som et normalt niveau. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at Kronborgkollegiets medarbejdere har de kompetencer, der er nødvendige ift. målgruppens behov. Medarbejderne har gennemgået efteruddannelse med afsæt i en neuroeffektiv pædagogik (ESAU). Efteruddannelsesprojektet har til formål at udvikle den pædagogiske praksis, og skabe et fælles fundament for konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejderne har alle en pædagogisk grunduddannelse. Medarbejderne har i 2013 afsluttet et 2 årigt efteruddannelse forløb. Uddannelsen hedder; Etisk Situationsbestemt Assertiv Uddannelse (ESAU). ESAU tager afsæt i neuroeffektiv pædagogik med særlig fokus på, hvordan der laves effektiv afstemning af en andens følelser og tilstand, som oversættes i modtageren og leveres tilbage i en form, så den anden føler sig følt, forstået og beroliget/opmuntret. Afstemning og oversættelse tager udgangspunkt i hjernens tre dele; (1) den tænkende hjerne, (2) den følende hjerne og (3) den sansende hjerne. En enkelt medarbejder har deltaget i et referat- og notatskrivningskursus med henblik på opkvalificering ift. dokumentation. Side 30 af 39

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Lederen oplyser, at alle medarbejdere/vejledere er pædagogisk uddannet, "Vi drøfter behov for videreuddannelse ved behov, en har været på notatkursus, og det har hjulpet ift. journalskrivning og referat". Medarbejderne oplyser, at alle er pædagogisk uddannet med forskellige erfaringer. "ESAU" projektet fylder i snakken i dagligdagen, der er afsat 30 min. på teammøder hver uge, for drøftelse og vedligeholdelse af projektet. "Vi arbejder ofte alene, og kan derfor stå i situationer, hvor man oplever dilemmaer, man ønsker at vende med nogen". Socialtilsynet observerede et godt samspil mellem borgere og medarbejdere Se endvidere indikator 10.a * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,5 Tilbuddet har pr. 1. april 2014 ændret deres juridiske grundlag fra 107 tilbud til 85 ydelser. Tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt, og økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter, og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet ift. prisen og tilbuddets målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet har ændret deres juridiske grundlag, fra 107 tilbud, til 85 ydelser. Tilbuddet vurderes som økonomisk bæredygtigt, og økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og Side 31 af 39

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere