Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-04-2010 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen, Lærke Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget rammebesparelse Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol pr. 28. februar 2010 for Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Kultur og Planlægning - Årsberetning 2009, udvalgsbidrag Finansiering af den kollektive trafik i Svendborg Kommune Etablering af en fælles kommunal pendlerrute Frigivelse af midler til Christiansmindebroen og Frihavnsprojekter Ansøgning om oprettelse af Juniorklub Tween-Klub i Skårup Halliwicksvømning Orientering om Citta Slow Drøftelse af forslag til Kommuneplan Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr Parkering i Svendborg bymidte - status Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 537 og Kommuneplantillæg nr for et område ved Fåborgvej Troense havn - forslag til lokalplan Projektforslag til kollektiv varmeforsyning af et erhvervsområde ved Heldagervej Orientering Næste møde Lukket - Salg af ejendom...20

2 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Godkendelse af dagsorden 09/39368 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Pkt. 5 behandles før pkt. 2. Ulrik Sand Larsen (V) forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af pkt Godkendt. 2. Budget rammebesparelse Udvalget for Kultur og Planlægning 09/11998 Beslutningstema: JLF Udmøntning af rammebesparelse i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på møde den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Udvalget for Kultur og Planlægnings andel udgør 0,6 mio. kr. Sammen med udvalgets øvrige udmøntningskrav vedr. de alternative budgetforslag på 0,988 mio. kr., nye tiltag på 0,200 mio. kr. (kun i 2010), og konto 6 besparelse på 0,304 mio. kr. udgør udvalgets samlede besparelsesramme 2,092 mio. kr. i 2010 og 1,892 mio. kr. fra 2011 og frem. Der er udarbejdet forslag til delvis udmøntning af besparelseskravet - beskrevet i vedlagte bilag. Derudover udmøntes de 15% reduktion af problemområderne på i alt 0,620 mio. kr. med 0,155 mio. kr. på færgedriften og 0,465 mio.kr. vedr. busdriften behandles i andet dagsordenspunkt på udvalgets april møde. Indstilling: Administrationen indstiller til udvalget, at de udarbejdede rammebesparelsesforslag sendes i høring endelig godkendelse af udmøntning af hele besparelsen i sker det kommende udvalgsmøde, når høringssvarene foreligger. 1

3 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Bilag: Åben - Samlet sæt til UKP vedr. besparelsesforslag Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Sommerferieaktiviteterne på kr. tages af sparekataloget kr. reduceres fra kontoen aftenskoler og undervisning. V-gruppen henviser til tidligere vedtaget budget. 3. Budgetkontrol pr. 28. februar 2010 for Udvalget for Kultur og Planlægning 09/42726 Beslutningstema: JLF Budgetkontrol pr. 28. februar 2010 for Udvalget for Kultur og Planlægning. Sagsfremstilling: Budgetkontrol pr. 28. februar 2010 for Udvalget for Kultur og Planlægning. Økonomiske konsekvenser: Budgetkontrollen pr. 28. februar 2010 for Udvalget for Kultur og Planlægning er nærmere belyst i det vedlagte materiale. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetkontrollen pr. 28. februar 2010 for Udvalget for Kultur og Planlægnings område tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol kultur og plan marts 2010 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Til efterretning. 4. Udvalget for Kultur og Planlægning - Årsberetning 2009, udvalgsbidrag 09/30613 Beslutningstema: 2

4 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den JLF Udvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetning for 2009 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets driftsregnskab udviser et nettoforbrug på 145,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 149,2 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab udgør 2,6%. Mindreforbrug kan primært henføres til kultur og fritidsområdet, fysisk planlægning samt trafikområdet. Mindreforbruget modsvares af merforbrug på musikskolen, ungdomsskolen samt sekretariatet. Vedrørende anlæg udgør regnskabet 18,9 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 21,9 mio. kr., når det holdes op mod korrigeret budget på 40,8 mio. kr.. Mindreforbruget vedrører primært kultur og fritidsområdet. Indstilling: Administrationen indstiller, at udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Kultur og Plan - Årsberetning 2009 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. 5. Finansiering af den kollektive trafik i Svendborg Kommune 09/30526 Beslutningstema: ILK Finansiering af den kollektive trafik i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Udvalget har den 2. februar 2010 truffet beslutning om justering af den kollektive trafikplan, hvorefter sagen er blevet fremlagt for Byrådet den 2. marts 2010 for at drøfte finansiering af den kollektive trafik. Den 2. marts 2010 har byrådet besluttet, at sagen om finansiering af justeringerne vedr. den kollektive trafik tilbagesendes til Udvalget for Kultur og Planlægning, som hermed træffer beslutning vedrørende sagen. Fynbus påpeger, at en hurtig beslutning er afgørende for at overholde kontraktpligtige deadlines overfor entreprenøren, og for at Svendborg Kommune kan opnå de medregnede besparelser for tyndt belagte afgange jf. tidligere beslutning. 3

5 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Økonomiske konsekvenser: I oprindeligt budget 2010 er der afsat 25,5 mio. kr. til busdrift. Budgettet er efterfølgende reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til 15 % reduktion af problemområdet indarbejdet i budget Budgettet på 25,0 mio. kr. fordeler sig med 0,780 mio. kr. til genetablering af busruter, 0,4 mio. kr. til læskure og skilte, 1 mio. kr. rabatordning vedr. kvikkortordning samt 22,8 mio. kr. kontraktudgifter med Fynbus. De fremsendte kontraktudgifter fra Fynbus andrager 26,2 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 3,4 mio. kr. Merudgiften skyldes primært efterregulering fra 2008 på 1,4 mio. kr., cross border leasing på 1,3 mio. kr., samt reduktionen på 15 %, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Det er pt. usikkert om udgiften vedr. cross border leasing effektueres (se Økonomibilag 2). Tabel 1: Delvis finansiering af merforbrug - ændring af køreplaner / ruter (i 1000 kr.) Fravælge fælles kommunale rute (Odense/Ørbæk/Gudme/Gudbjerg/SVKG) Fravælge lørdagskørsel rute (Gudme/Gudbjerg/Tved/Svbg.) Fastholde rute 209 (Dagtimer) 0 Genetableringsudgifter i alt 0 Besparelse ved lukning af tyndt belagte afgange Budgetbehov i alt Budget 2010 bevilling til genetablering af busruter 780 Restbevilling 2265 Kilde: Økonomibilag 1 Via L/C - programmet har Svendborg Kommune modtaget kompensation vedr. lønsumsafgiften. Kompensationen udgør ca. 570 t.kr., som kan medgå til eventuel finansiering af busdriften. Samlet forslag til finansiering af merforbrug (se også økonomibilag 3): Tabel 2: Budget 2010 (i kr.) Merudgift incl. cross border leasing Finansieres via Lønsumsafgift L/C (færge) Restbevilling - ændring af køreplaner / ruter ( 2265 se tabel 1) Underskud -533 Cross border leasing usikkerhed

6 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Overskud såfremt cross border leasing udg. ikke kommer Kilde: Økonomibilag Såfremt man vælge IKKE at genetablere rute vil man muligvis ikke opnå den fulde besparelse på 1.5 mio. kr., idet der stadig kan forekomme udgifter til skolebuskørsel. Pt. er der usikkerhed om størrelsen af udgifter til skolebuskørsel. Indstilling: Administrationen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalget, at man fravælger at etablere fælles kommunal pendlerrute Odense Ørbæk Svendborg man fravælger at etablere lørdagskørsel for en lokal rute 162 mellem Gudme - Gudbjerg - Tved - Svendborg man fastholder rute 209 opretholdes som en bybusrute man fastholder nedlæggelse af tyndt belagte afgange man ikke iværksætter teletaxa ordning på Sydtåsinge på forsøgsbasis lønsum afgift medgår til at reducere busdriftens merforbrug restbevilling på t.kr. medgår ligeledes til at reducere busdriftens merforbrug. Bilag: Åben - Økonomibilag 1 til K/P s møde den Åben - Økonomibilag 2 til K/P s møde den Åben - Økonomibilag 3 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Rute fastholdes. Kvikkortet stoppes øjeblikkelig. Resten af finansieringen forpligter udvalget sig til at finde, når crossboarderleasingen er afklaret. 6. Etablering af en fælles kommunal pendlerrute /9788 Beslutningstema: ILK Etablering af en fælles kommunalt finansieret rute 121 Ryslinge - Gislev - Kværndrup - Svendborg Vest. Sagsfremstilling: Som en konsekvens af Region Syddanmarks beslutning om nedlæggelse af rute 121 Odense - Ørbæk - Kværndrup - Svendborg har Fynbos den 5

7 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den marts 2010 rettet henvendelse til Svendborg Kommune vedr. etablering af en fælles kommunal rute 121 på strækning Gislev - Kværndrup - Svendborg Vest med 1 afgang om morgenen og 2-3 afgange om eftermiddagen. Formål med ruten er at tilgodese studerende, der vil til Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Fynbus forventer, at busserne vil være godt benyttet, idet der er tale om elevbefordring. Serviceniveauet, set fra Svendborg Gymnasium/ erhvervsskole, vil også være relativt højt (Se bilag 1). Fynbus har lavet en oversigt over elevantallet som vil få gavn af ruten (bilag 2). Svendborg Erhvervsskolen, der er: 27 elever fra Ryslinge 60 elever fra Gislev 72 elever fra Kværndrup Svendborg Gymnasium, der er: 1 elev fra Ryslinge 4 elever fra Gislev 3 elever fra Kværndrup Udgiften til etablering af denne rute er for Svendborg Kommune ca kr./år. Set i lyset af den pressede økonomiske situation omkring den kommunale kollektive trafik vurderes det, at etablering af denne rute vil indebære for få forbedringer. Økonomiske konsekvenser: Udgiften til etablering af denne rute er for Svendborg Kommune ca kr./år. Pt. er det IKKE muligt at finde finansiering indenfor den kollektive trafik til etablering af ruten. Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at en kommunalt finansieret rute 121 IKKE realiseres. Bilag: Åben - Bilag 1 - PKU møde den 6 april 2010 Åben - Bilag 2 - PKU møde den 6. april 2010 Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. 7. Frigivelse af midler til Christiansmindebroen og Frihavnsprojekter 6

8 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den /41019 Beslutningstema: HAS Frigivelse af anlægsmidler til Christiansmindebroen og Frihavnsprojekter. Sagsfremstilling: Svendborg Havn anmoder om frigivelse af i alt kr. afsat til vedligeholdelse af forbedringer i kommunens havne. Midlerne skal anvendes til opførelse af en ny både- og anløbsbro ved Christiansminde til erstatning for den nuværende, der er udtjent og delvis sammenstyrtet samt til gennemførelse af Frihavnsprojektet, herunder etablering af slæbested samt træningsfaciliteter til Simac og Svendbrog søfartsskole. Etablering af slæbested og træningsfaciliteter til de maritime skoler blev besluttet af Havnebestyrelsen i Christiansmindebroen er udbudt/forhandlet sammen med projekterne i Frihavnen. På grund af Christiansmindebroens tilstand samt tidspres i forhold til den nært forestående sæson, har der ikke været andet valg end at sætte udskiftningen i gang. Midlerne er således disponeret. Projekterne er samlede budgetteret til t.kr. og finansieres således: Overførsel fra trafikhavn vedr. slæbested Optaget lån til frihavnsprojektet Anlægsmidler til vedligeholdelse og forbedringer Kontrakt I alt Resterende 126 t. kr. tages fra havnens driftsbudget t. kr t. kr t. kr. 245 t. kr t. kr. Økonomiske konsekvenser: Den søge frigivelse på kr. er låneberettiget og allerede indregnet i kommunens låneoptagelse i budget Indstilling: Administrationen indstiller, at der frigives kr. til etablering af ny Christiansmindebro samt gennemførelse af projekterne i Frihavnen. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. 8. Ansøgning om oprettelse af Juniorklub Tween-Klub i Skårup 7

9 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den /40435 Beslutningstema: Ny Juniorklub Tween-klub i Skårup pr. 1. august Sagsfremstilling: Der har gennem flere år været et ønske fra borgerne i Skårup om at oprette en juniorklub. I 2008 blev der fremsendt ansøgning til kommunen om oprettelse af juniorklub i tilknytning til planerne for Multihuset i Skårup. I den forbindelse blev der afsat kr. i budget 2010 og overslagsår til opgaven. Der arbejdes stadig på planer for Multihuset i Skårup, men da det ikke er nært forestående ønsker initiativtagere v/ Lisbeth Fredensborg Teglbjerg at starte juniorklubben i naboejendom til Skårup Skole, hvor ungdomsklubben i Skårup også har til huse. Ungdomsklubben og Ungdomsskolen i Svendborg, som administrerer ejendommen, ser lokalefællesskabet som et positivt initiativ, der også kan styrke ungdomsklubbens medlemskreds. Initiativtagerne til juniorklubben Tween-klub fremsender projektbeskrivelse der beskriver en klub som henvender sig til børn i 4. til og med 6. klasse. Det forventes at klubben vil tiltrække ca. 100 børn og unge og at starttidspunktet er 1. august Forarbejdet til klubaktiviteten er beskrevet således i projektbeskrivelsen: Forår 2010 Børnepanel. Børn fra klasse beskriver "Vores drømmeklub". Alle højtsvævende tanker og ideer bruges til at "forme" klubben. Besøge andre juniorklubber. Evt. deltage ved ledermøder/medarbejdermøder i en periode. Opfordring til forældre i klasse om at melde hele klassen ind i klubben fra starten. Afholde forældremøder i klubben. Der er således lagt op til en involverende start på klubbens virke i Skårup. De øvrige planer for klubben kan læses i vedlagte projektbeskrivelse. Juniorklubben Tween-klub er indforstået og har underskrevet aftale grundlag til Vilkår for etablering og drift af Juniorklub i Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: I budget 2010 og frem er der under Kultur og Plan afsat et årligt budget på kr. til etablering af juniorklub i Skårup. Budgettet skal flyttes til Børn og Unge. I følge tildelingsprincipperne for nye juniorklubber i Svendborg Kommune vil en klub med 100 medlemmer udløse et årligt tilskud på omkring kr. (i 2010-pris). Såfremt klubben i Skårup får så mange medlemmer som forventet, vil det afsatte budget derfor ligge omkring kr. for lavt pr. år. Dog vil et starttidspunkt d. 1. august 2010 medføre en tidsforskydning som gør, at budgetproblemet først vil gøre sig gældende i Der vil derfor kunne vise sig behov for en budgetudvidelse til klubben i Skårup i forbindelse med budgetforhandlingerne for

10 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Indstilling: Det indstilles, at: Juniorklubben Tween-klub godkendes pr. 1. august 2010 efter Svendborg Kommunes vilkår for etablering og drift af Juniorklub i Svendborg Kommune. Tween-klub indtil videre har lokaler i ejendommen Østergade 51, Skårup Afsat budget på kr. overflyttes fra Kultur og Plan til Børn og Unge Administrationen i Kultur, Plan og Erhverv indstiller, at Udvalget for Børn og Unges beslutning af 10. februar 2010 tiltrædes. Bilag: Åben - Projektbeskrivelse Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Birger Jensen (V) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udsættes. Morten Petersen (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Udsættes. 9. Halliwicksvømning 10/4432 Beslutningstema: PL Optagelse af Halliwick svømning som folkeoplysende aktivitet. Sagsfremstilling: Hvad er Halliwick? Halliwicksvømning er en speciel metode til svømmeundervisning for svært handicappede (f.eks. lammelser - sclerose - amputationer mm) i varmtvandsbassin. De handicappede lærer at kompensere for deres 9

11 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den handicap uden brug af hjælpemidler, så de får mulighed for at deltage i almindelig svømmeaktiviteter for handicappede. Dette betyder, at der er flere undervisere og hjælpere på holdene. Og antallet af deltagere på de enkelte hold er begrænsede. Halliwick svømning eksisterede som specialundervisning for handicappede under Fyns Amt. Fyns Amt og AOF havde en aftale om drift og administration af ordningen. Der er en mindre egenbetaling til aktiviteten og transport til aktiviteten. I forbindelse med nedlæggelse af amterne blev aktiviteten overdraget til kommunerne og for Svendborg Kommunes vedkommende blev aktiviteten organisatorisk placeret i Kultur og Fritid. Det vedtoges at videreføre tilbuddet om halliwicksvømning i kommunalt regi og samtidig vedtoges at fastholde aftalen med AOF om drift og administration af ordningen. I samarbejde med seniorkonsulenten har vi arbejdet på at få aktiviteten udbudt af De Handicappedes Idrætsforening og dermed blive en folkeoplysende aktivitet. Dette giver mulighed for ansøgning om tilskud til transport af de handicappede til aktiviteten i Undervisningsministeriet i henhold til Folkeoplysningslovens 44. I henhold til Folkeoplysningslovens 6, stk. 2 kan der afsættes midler til oprettelse af særlige indsatsområder, herunder aktiviteter for handicappede. Det foreslås samtidig, at der laves aftale med AOF om fortsat drift og administration af halliwicksvømningen. Overtagelse af aktiviteten Halliwicksvømning vil ikke belaste Folkeoplysningsudvalgets ramme, idet overdragelse af aktiviteten er betinget af, at Udvalget for Kultur og Planlægning bevilger overførsel af budgetrammen på kr til undervisning og administration af aktiviteten til Folkeoplysningsudvalgets ramme. Indstilling: Administrationen indstiller, at aktiviteten Halliwicksvømning overgår til Folkeoplysningsudvalgets område. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Indstilles godkendt. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. 10. Orientering om Citta Slow 10

12 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den /28286 Beslutningstema: PL Orientering om status på Cittaslow i Svendborg. Sagsfremstilling: Efter to år med fokus på at få løbet Cittaslow Svendborg i gang er der behov for at gøre status - hvad er der sket og hvor skal vi hen? En arbejdsgruppe med deltagere fra Kultur, Plan og Erhverv samt Kommunikationsafdelingen har i overgangsfasen fra december 2009 fået til opgave at forberede det fremtidige arbejde med: Opsamling af erfaringer fra Cittaslow, fase I herunder de 16 udpegede delprojekter under Cittaslow-stafetten Strategi for inddragelse af flere aktører - herunder erhvervs- og forretningsliv, interesseorganisationer, foreninger og engagerede borgere Cittaslowværdier som drivkraft for vækststrategi i Svendborg Identificere, udbrede og synliggøre Cittaslow i konkrete projekter og initiativer i kommunen Se bilag side 11, hvor der er oversigt over projekterne. På siderne er der en kort beskrivelse af de enkelte projekter. Indstilling: Til orientering. Bilag: Åben - ENDELIG_Cittaslowstafetten_2008_Handlingsplan Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Til orientering. 11. Drøftelse af forslag til Kommuneplan /43811 Beslutningstema: ALT Kommuneplanlægning. Sagsfremstilling: Forslag til Kommuneplan er i offentlig høring indtil den 9. april Når offentlighedsfasen er overstået skal alle indsigelser og kommentarer samles og forelægges i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Som oplæg til dette arbejde ønsker administrationen en drøftelse af enkelte emner så som vindmøller, bymidteafgrænsning og boligudlæg. 11

13 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Lovgrundlag: Planloven Indstilling: Administrationen indstiller, at emnerne drøftes i udvalget med henblik på retningslinjer for opsamling på indsigelser og kommentarer og den videre proces med endelig vedtaglse af Kommuneplan Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Administrationen samler så vidt muligt indsigelserne i temaer med administrationens bemærkninger til indsigelserne. 12. Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr /14538 Beslutningstema: JHJ Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr og lokalplan nr. 542 for et område ved Vindeby Pilevej. Sagsfremstilling: Vindeby Pilevej rummer en institution med 8 boliger for demente og 6 aflastningsboliger for plejekrævende personer. Institutionen ønskes udvidet til ca. 30 boliger. Området er i dag omfattet af lokalplan nr I henhold til lokalplanen kan der opføres boliger indenfor et nærmere defineret byggefelt med bebyggelsesprocent på 25. Med ønsket om udvidelse af institutionen ændres anvendelsen fra boligformål til institutionsformål, bebyggelsesprocenten hæves til 40 og byggefeltet udvides, så der kan opføres 2 tilbygninger vinkelret på den eksisterende institution. Forslag til kommuneplantillæg nr og lokalplan nr. 542 har været offentliggjort i perioden 13. januar 2010 til 10. marts Der er ikke i denne periode indkommet indsigelser mod planforslagene. Økonomiske konsekvenser: Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan får ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Indstilling: 12

14 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Administrationen anbefaler, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med indstilling om, at Kommuneplantillæg nr og lokalplan nr. 542 vedtages endeligt. Bilag: Åben - lokalplan 542-inddesign-2.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. 13. Parkering i Svendborg bymidte - status 07/2397 Beslutningstema: MCH Byrådet vedtog i 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg bymidte. Der træffes beslutning om det videre forløb. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog i 2003 at øremærke overskuddet fra parkeringsindtægterne til forbedring af byens rum og pladser, herunder parkering. Byrådet besluttede i juni 2005 at bevillige rådgiverbistand til analyse af det konkrete behov for parkering i bymidten, lokaliseringsmuligheder, trafikale og miljømæssige konsekvenser og visuel påvirkning med tilhørende priskalkulationer samt konsekvensen af at lade et nyt parkeringsanlæg omfatte af P-afgiftsordningen. Analysen konkluderede, at bymidten bør tilføres parkeringspladser indenfor en tidsramme på år. Der er foretaget supplerende undersøgelser af: - belægningsgraderne uden for det område, hvor det automatiske parkeringssystem registrerer ind- og udkørende biler. Der er i den forbindelse gennemført tællinger på de private arealer, som er offentlige tilgængelige (Svendborg Bycenter, Føtex, Kvickly, sygehuset og Brogadekarreen). - den nuværende anvendelse af parkeringspladserne til boligparkering, pendler- og personaleparkering, indkøbsparkering m.v. samt til- og frakørselstidspunkt. Endvidere er der indhentet oplysninger om bilisternes synspunkter på kvalitet og beliggenhed af de enkelte p- pladser samt takstpolitik. I forlængelse heraf besluttede Byrådet i 2007, at der på grundlag af en samlet strategi og handleplan for bymidten sker en gradvis udvikling, herunder af parkeringsfaciliteterne. 13

15 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Det samlede analysemateriale danner grundlag for rapporten Strategiog handlingsplan for parkering i Svendborg bymidte. Rapporten indeholder kommentarer til analyseresultaterne samt skitserede muligheder for at forbedre bymidtens udbud af parkering, finansiering og forslag til handlingsplan. Byrådet vedtog strategi- og handlingsplanen i 2008, herunder at der etableres et parkeringshus med rummelighed til < 500 biler på hjørnet af Skolegade og Bagergade med tilslutning til Skolegade som 1. prioritet, mens P-huse i Voldgade og Hulgade beskrives som supplerende på privat initiativ. Det blev endvidere besluttet at fremme en løsning for et parkeringshus ved Bagergade og Skolegade ved at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at finansiere anlægget ved hjælp af en OPP-konstruktion, privat finansiering eller et kommunalt-privat P-selskab. Byrådet traf endvidere beslutning om, at en stillingtagen til udvikling af byens rum - Torvet og Ramsherred - fra parkeringsrum til rekreative formål afventer forundersøgelsen om projekt Overgangszonen, som er et Realdania-støttet byrumsprojekt i to faser. Der er udarbejdet en række scenarier for omfanget af et byggeri, herunder mulighederne for at kombinere anden anvendelse med parkeringshuset, de trafikale konsekvenser og mulighederne for finansiering, herunder udveksling med potentielle investorer. Som tillæg til byrådsbeslutningen i 2008 er der yderligere, på grundlag af et privat udarbejdet forslag, arbejdet med mulighederne for etablering af et parkeringshus i Voldgade, således at begge lokaliteter er foreløbigt belyst i en række scenarier med hensyn til rumlighed, anvendelse og økonomi. Det videre arbejde med et reelt udbud afventer politisk beslutning om de grundlæggende principper for lokalitet, arkitektur, etageareal, fordeling på anvendelsesformål, ejerforhold, evt. partnering eller OPP o.s.v. og tidsramme med henblik på at udbyde et grundareal til valgte investorer/firmaer, der ønsker at realisere et byggeri. Det skal bemærkes, at arbejdet med grundlaget for et udbud har afventet en afklaring i forhold til Regeringens tilkendegivelse ved i sidste års økonomiaftale om, at den ville søge tilslutning i Folketinget til en regulering af kommunernes parkeringsindtægter. En forespørgsel i Indenrigs- og Socialministeriet viser, at der formentlig sker en afklaring i maj, hvorved den fremtidige afgiftspolitik for Svendborg Kommune, som en grundlæggende faktor i udbuddet, vil kunne fastlægges. Der er i processen afholdt flere møder med en række interessenter, som har ytret sig i forhold til placering af nye parkeringsanlæg, samarbejdsog finansieringsløsninger samt takstpolitikker. På mødet redegøres for sagens mange facetter. Strategi- og handleplanen samt Byens rum - byens liv findes på kommunens hjemmeside - Plan og GIS: Rapporter og analyser Link til hjemmesiden: 14

16 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den ultur,+plan+og+erhverv/plan+og+gis/rapporter+og+analys er Økonomiske konsekvenser: Til parkeringssagen er der samlet anvendt ca kr. til konsulentbistand. Udgiften til udarbejdelse af et grundlag for udbud - en projektkonkurrence for udvalgte investorer/firmaer - vil udgøre ca kr. til konsulentbistand, finansieret via kontoen for Byens rum og pladser, hvor der pt. resterer ca. 2.7 mio. kr. Byrumsprojektet overgangszonen er støttet af Realdania med kr. (50%). Lovgrundlag: Planloven Indstilling: Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om: at Byrådets beslutning om etablering af et parkeringshus på hjørnet af Skolegade og Bagergade fastholdes, og at det private forslag til etablering af et parkeringshus i Voldgade udgår af det aktuelle videre arbejde, at et parkeringshus i Hulgade kan etableres på privat initiativ, at der, når der foreligger afklaring om Regeringens udspil i f. t. regulering af kommunernes parkeringsindtægter, udarbejdes principper som grundlag for et udbud. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt, at der arbejdes videre med udbud af materiale til etablering af P-hus v/bagergade/skolegade. P-hus v/voldgade afventer udbudet for P-hus v/bagergade/skolegadeprojektet. 14. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 537 og Kommuneplantillæg nr for et område ved Fåborgvej 09/33930 Beslutningstema: JAR Endelig vedtagelse af Lokalplan 537 og tillæg 5.20 til Svendborg Kommuneplan , for et område til serviceerhverv og boliger ved Fåborgvej. Forslag til besvarelse af indsigelse/bemærkninger. Sagsfremstilling: 15

17 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Lokalplanforslag 537 og tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 6. januar 2010 til 3. marts Lokalplanforslaget omfatter et område til etablering af serviceerhverv samt eksisterende boliger. Området for erhverv er primært placeret langs Svendborgmotorvejen/Sundbrovej med stor synlighed fra vejen. Indsigelser. Der er indkommet 2 bemærkninger til forslaget, der foreslås imødekommet/besvaret som angivet i vedlagte bilag: 1. Bygherren Sydfyns Elforsyning har foreslået at byggefelterne kan anvendes til lettere værkstedfunktioner. Indsigelsen foreslås delvist imødekommet for byggefelt 1A, men ikke 1B af hensyn til nabogener for boligområdet langs Fåborgvej. 2. Vejdirektoratet har ønsket en række præciseringer af byggelinier, adgangsbestemmelser og trafiksikkerhedsmæssige bestemmelser i relation til påvirkning af trafikanter fra kommende anlæg og bebyggelse, skiltning, reklamer mm. Bemærkningerne foreslås imødekommet og indpasset i redegørelsen og i bestemmelser. Økonomiske konsekvenser: Ingen Lovgrundlag: Planloven og Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Indstilling: Administrationen indstiller, at de beskrevne ændringer tilføjes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget og lokalplanforslaget oversendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse. Bilag: Åben - LP 537 EV_PDF.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Ulrik Sand Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 15. Troense havn - forslag til lokalplan /49776 Beslutningstema: KJO 16

18 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Vedtagelse af forslag til lokalplan 520 til offentliggørelse. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur og Planlægning besluttede den 14. november 2007 at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 520 for Troense Havn. På grund af prioritering af andre opgaver foreligger forslaget til lokalplan først nu. Med forslag til kommuneplan er rammebestemmelserne ændret således, at lokalplanen kan gennemføres uden kommuneplantillæg. Baggrunden for forslaget til lokalplan er ønsker fra Troense Bådelaug og Troense Kajakklub om at etablere nye klubhusfaciliteter og nye muligheder for bådopbevaring. Disse ønsker er sat i forhold til de især kulturarvsmæssige bevaringsinteresser der knytter sig til området. På den baggrund er det blevet lokalplanens formål, at sikre bevaring af områdets helhedspræg, ud fra især kulturhistoriske hensyn og naturinteresser, at sikre, at fremtidig bebyggelse i området bliver tilpasset helheden og bidrager til at bevare områdets karakter, at samle bebyggelsen primært omkringtroense havn og friholde den øvrige kyststrækning for bebyggelse, bortset fra mindre bådehuse ved Badstuen, at give mulighed for opførelse af et nyt klubhus i tilknytning til eksisterende klubhus, og for opførelse af mindre bygninger og skure til opbevaring af joller, kajakker, redskaber og lignende, at give mulighed for en mindre udvidelse af Troense havn ved opfyldning på søterritoriet, at sikre offentlig adgang langs vandet, at sikre bevaringsværdig beplantning Administrationen har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget screening af de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen. Det anbefales, at der ikke udføres yderligere miljøundersøgelse, idet administrationen har vurderet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering. Lokalplanen rummer ikke mulighed for anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens Bilag 3 og 4 og lokalplanområdet ligger ikke indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. I øvrigt rummer planen ikke mulighed for anlægsprojekter, der får væsentlig indvirkning på miljøet. Økonomiske konsekvenser: Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Lov om Planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer Indstilling: Administrationen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan 520 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring, det bekendtgøres, at der ikke foretages yderligere miljøundersøgelse. 17

19 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Bilag: Åben - lokalplan 520_forslag_polbeh.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles. Ulrik Sand Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 16. Projektforslag til kollektiv varmeforsyning af et erhvervsområde ved Heldagervej 09/13850 Beslutningstema: NLI Godkendelse af projektforslag for kollektiv varmeforsyning af et erhvervsområde ved Heldagervej. Sagsfremstilling: Erhvervsområdet ved Heldagervej ligger uden for kommunens område til kollektiv varmeforsyning. Området er omfattet af lokalplan nr. 526, der bestemmer, at området skal inddrages til kollektiv varmeforsyning. Området grænser til eksisterende naturgasområder. Kommunen har bedt Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. om at udarbejde et projektforslag for området. Svendborg Fjernvarme oplyser, at det ikke er økonomisk attraktivt at fjernvarmeforsyne området. Fjernvarmen er nødsaget til at lægge en hovedledning til området - pris 5 mio. kr. hvilket betyder, at der ikke kan opnås et selskabsøkonomisk positivt resultat ved at forsyne området selv med en tilslutning på 100 %. Svendborg Fjernvarme anmoder derfor om, såfremt området skal fjernvarmeforsynes, at kommunen afholder omkostningen på 5 mio. kr. til en hovedledning. Kommunen har efterfølgende bedt Naturgas Fyn A/S og Sydfyns Elforsyning om at komme med forslag til varmeforsyningen. Der er modtaget forslag fra Naturgas Fyn. Naturgas Fyn påviser en samfundsøkonomisk gevinst med forsyning med naturgas i forhold til individuel opvarmning med oliefyr. Naturgas Fyn budgetterer i deres forslag med byggemodningsomkostninger til etablering af forsyningsledninger på i alt ca kr. Økonomiske konsekvenser: Der er indregnet udgifter til varmeforsyning i byggemodningsbudgettet. De kr. kan derfor findes i det godkendte byggemodningsbudget. Lovgrundlag: Varmeforsyningsloven 18

20 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Indstilling: Administrationen anbefaler til udvalgets afgørelse, at projektforslaget fra Naturgas Fyn godkendes varmeplanen ændres, så lokalplanområde 526 overgår til naturgasforsyning ny bebyggelse inden for området pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. Bilag: Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Ulrik Sand Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 17. Orientering 09/39368 Beslutningstema: Sager til orientering. Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: A-gruppen oplyser, at Bo Hansen er indtrådt som næstformand i udvalget i stedet for Gert Rasmussen. Administrationen: Oversigt over udvalgets rådighedsbeløb pr. april Bilag: Åben - Rådighedspulje oversigt Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Til orientering. Ulrik Sand Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 18. Næste møde 09/

21 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : 4. maj Lukket - Salg af ejendom 20

22 Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:10 Bruno Hansen Flemming Madsen Gert Rasmussen Bo Hansen Morten Petersen Ulrik Sand Larsen Lærke Jensen 21

23 Bilag: 2.1. Samlet sæt til UKP vedr. besparelsesforslag Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. april Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 77202/10

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: 3.1. Budgetkontrol kultur og plan marts 2010 Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. april Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 57723/10

34 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Kultur og Planlægning Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Bibliotek 26,9 26,8 26,8 26,8 0,0 Musikskole 5,9 6,2 6,3 6,3 0,0 Ungdomsskole 7,2 7,3 7,3 6,8-0,5 Kultur og Fritid 52,9 54,8 56,2 55,0-1,2 Plan og GIS 3,1 2,8 3,0 3,0 0,0 Udvikling og erhverv 20,6 15,8 13,1 13,1 0,0 Trafik 28,7 31,0 30,4 33,0 2,6 Drift i alt 145,3 144,7 143,1 144,0 0,9 Heraf overføres til ,9 Anlæg: Kultur og Fritid 15,1-0,3-0,3 10,7 11,0 Plan og GIS 2,5 9,5 3,3 2,2-1,1 Trafik 1,3 2,3 2,3 2,3 0,0 Anlæg i alt 18,9 11,5 5,3 15,2 9,9 Heraf overføres til ,9 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 164,2 156,2 148,4 159,2 10,8 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

35 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2009 til Udmøntning 15% reduktion af problemområder -0,6 Flytning af ESDH-sekretariat, fundraiser samt venskabsbysamarbejde -2,5 Svendborg Museum, frigivelse af midler til udvikling 0,9 Medlemskab, Fonden Femern Belt Development 0,2 Øvrige (sponsoraftaler m.m.) 0,4 Driftsbevillinger i alt -1,6 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2009 til Byggemodning vedr. Heldagervej, overført til Miljø og teknik -6,2 Anlægsbevillinger i alt -6,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 0,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til trafikområdet med 2,6 mio. kr. Dette merforbrug modsvares dog af mindreforbrug vedrørende ungdomsskolen på 0,5 mio. kr. samt kultur og kultur og fritid på 1,2 mio. kr. I forventet regnskab er indarbejdet udmøntning af besparelser for 2010 på i alt 1,9 mio. kr. med henblik på udmøntning af besparelseskravet som behandles på Udvalget for Kultur og Planlægnings møde i april måned. Besparelseskrav: Rammebesparelse Alternative besparelser Nye tiltag Ansættelsesstop I alt krav 0,600 mio. kr. 0,988 mio. kr. 0,200 mio. kr. 0,304 mio. kr. 2,092 mio. kr. (1,892 mio. kr. fra 2011 og frem) Anlæg: På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 9,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til kultur og fritidsområdet med 11,0 mio. kr., merforbruget forventes dog udlignet af overførsler fra 2009, således at der ikke vil være budgetafgivelser for 2010.

36 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning Bibliotek Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Økonomisk redegørelse Biblioteket forventer ingen budgetafvigelser i Musikskole Musikskolen er et væsentlig omdrejningspunkt i kommunens kulturliv. For at kunne opretholde statstilskud skal musikskolen give undervisningstilbud til alle børn og unge mellem 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus. Musikskolen medvirker til og ingår i kulturelle arrangementer. Økonomisk redegørelse Musikskolen forventer ingen budgetafvigelser i Musikskolen havde i 2009 et underskud på 0,2 mio. kr., der er iværksat foranstaltninger, således at underskuddet senest i 2011 er nedbragt til 0. Ungdomsskole Ungdomsskolen skal, ifølge lovgrundlaget, give unge mulighed for at fæstne og uddybe der kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Økonomisk redegørelse Ungdomsskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i Der forventes overført negativ overførsel fra 2009 på 0,2 mio. kr. som udlignes i 2010.Herudover vedrører 0,3 mio. kr. forventede besparelser.

37 Side 4 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning Kultur og fritid Afdelingen har til opgave at betjene borgerne i Svendborg Kommune med information, rådgivning, vejledning, inspiration og udvikling vedrørende kulturelle og fritidsmæssige forhold, således at borgerne har gode muligheder for at skabe sig en aktiv og indholdsrig tilværelse. Den gældende lovgivning for området er overvejende reguleret i Folkeoplysningsloven. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Politikområde Kultur og fritid Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kultur og fritid 52,9 54,8 56,2 55,0-1,2 Drift i alt 52,9 54,8 56,2 55,0-1,2 Anlæg: Samlet rådighedsramme, idrætsanlæg 0,0 2,3 1,7 1,7 0,0 Anlæg af boldbaner på Thurø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Svendborghallerne 0,7 0,0 0,0 3,0 3,0 Naturama - mangelafhjælpning 0,2 0,0 0,0 1,5 1,5 Svendborg Museum, handicapforhold 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2 Anlægstilskud Borgerforeningen 13,0-2,6-2,6 0,1 2,7 Øvrige 0,4 0,0 0,6 4,2 3,6 Anlæg i alt 15,1-0,3-0,3 10,7 11,0 Politikområde Kultur og fritid i alt 68,0 54,5 55,9 65,7 9,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Kultur og fritidsområdet forventer et nettomindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr., som vedrører forventede besparelser, modsvares dog delvist af et merforbrug på Naturama på 0,2 mio. kr. Anlæg: På kultur og fritidsområdet forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget forventes dog udlignet af overførsler fra 2009, således at der ikke vil være budgetafvigelser for 2010.

38 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og GIS Planafdelingen har ansvaret for følgende områder: planstrategi og kommuneplan, lokal Agenda 21, lokalplaner, byfornyelse, køb og salg af arealer og ejendomme samt Geografiske Informations Systemer (GIS). Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Politikområde Plan og GIS Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Plan og GIS 3,1 2,8 3,0 3,0 0,0 Drift i alt 3,1 2,8 3,0 3,0 0,0 Anlæg: Jordforsyning -1,5 1,0-5,2-6,6-1,4 Byfornyelse 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Øvrige 2,0 8,5 8,5 6,8-1,7 Anlæg i alt 2,5 9,5 3,3 2,2-1,1 Politikområde Plan og GIS i alt 5,6 12,3 6,3 5,2-1,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Plan og GIS forventer ingen budgetafvigelser for Anlæg: Anlægsbudgettet under fysisk planlægning udgøres primært af rammebeløb vedr. byfornyelse og jordforsyning. Jordforsyning Jordforsyning dækker køb og salg af arealer til bolig-, offentlige og ubestemte formål erhvervsarealer ligger fra og med 2010 under Erhvervsudvalget. Der er i budget 2010 afsat 10 mio. kr. til byggemodning i 2010, hvoraf 6,2 mio. er frigivet til byggemodning af Heldagervej. Endvidere er der afsat 1 mio. kr. til Tankefuld. Til salg af arealer er der i lighed med tidligere år afsat 10 mio. kr. I 2009 gik grundsalget stort set i stå grundet konjunkturen/krisen og på nærværende tidspunkt tyder det ikke på, at udviklingen ikke er vendt, hvilket kan resultere i, at forventet salgsindtægt i 2010 ikke realiseres og dermed udløser en

39 Side 6 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning mindreindtægt. Indtil videre er det dog valgt at ligge den budgetterede indtægt ind i forventningerne for de resterende måneder af Byfornyelse På byfornyelsesområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. som dog forventes udlignet af overførsel fra Herudover forventes 4,3 mio. kr. overført til Udvikling og erhverv Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Derudover har Udvikling og erhverv ansvaret for følgene: projektsekretariatet herunder fundraising, ESDH, Sport-Study-Sydfyn, Eliteidræt, Team Danmark Kommune samt erhvervsturisme. Økonomisk redegørelse Udvikling og erhverv forventer ingen budgetafvigelser for Dog forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende forventede besparelser som modsvares af merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende annonceudgifter og øgede lønudgifter.

40 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Udvalget for Kultur og Planlægning Trafik Trafik er en samlet administrativ trafikafdeling bestående af Svendborg Havn, Svendborg Kommunes Færge og Sundfart samt Svendborg Bytrafik og administrerer således: Svendborg Trafikhavn (fra 2010 en kommunal havn), 6 kommunale lystbådehavne og ø-havne samt 8 broer i Svendborg Sund, færgedriften til Skarø, Drejø og Hjortø samt turistsejlads og M/S Helge, Svendborg Bytrafik, Taxa samt Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Politikområde Trafik Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Busdrift 22,2 25,4 25,0 28,4 3,4 Færgedrift 6,0 7,8 7,6 6,6-1,0 Flyveplads 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 Havne/lystbådehavne 0,0-2,7-2,7-2,5 0,2 Drift i alt 28,7 31,0 30,4 33,0 2,6 Anlæg: Havne/lystbådehavne 1,3 2,3 2,3 2,3 0,0 Anlæg i alt 1,3 2,3 2,3 2,3 0,0 Politikområde Trafik i alt 30,0 33,3 32,7 35,3 2,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Trafikområdet forventer et nettomerforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget vedrører primært busdriften med 3,4 mio. kr. samt havneområdet med 0,2 mio. kr. Merforbruget modsvares dog af et mindreforbrug vedrørende færgedriften på 1,0 mio. kr. Merforbruget på busdriften skyldes øgede kontraktudgifter til Fynbus. Anlæg: Der forventes ingen budgetafvigelser i 2010.

41 Bilag: 4.1. Kultur og Plan - Årsberetning 2009 Udvalg: Udvalget for Kultur og Planlægning Mødedato: 06. april Kl. 13:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16915/10

42 Regnskab 2009 Udvalget for Kultur og Planlægning Årsberetning 2009 Side 1 af 14

43 Regnskab 2009 Udvalget for Kultur og Planlægning Bibliotek I 2009 startede en ny projektgruppe, som undersøgte priser og finansieringmuligheder vedrørende nyt bibliotek på havnen. Rapport forelagt Byrådet juni Projektgruppen arbejder videre med alternative finansieringsmuligheder. oversteg udlånstallene 1 million for første gang besøgende, Sydfyns mest besøgte kulturinstitution. øgedes aktiviteterne i det børnekulturelle netværk, bl.a. med en stor børnekulturfestival på Broholm Gods ligesom antallet af medlemmer øgedes i Kulturnetværk Svendborg. arrangementsvirksomheden forøgedes. 142 arrangementer for børn og voksne med ca deltagere. bevilligede Kulturministeriet kr. til markedsføring for unge. oprettedes en ny stilling som ITmedarbejder, bl.a. til hjemmesideprojekt. indførtes nyt biblioteks-edbsystem i driftssamarbejde med Odense Centralbibliotek. Ungdomsskole I 2009 omfattede ungdomsskolens tilbud almen undervisning specialundervisning undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold Herudover blev tilbudt aktiviteter, som indgår i kommunens samlede ungdomspolitik ungdomsklubber, og anden fritidsvirksomhed I 2009 er mus følgende områ Økonomi Personale Genn Genn yderl Opnå udny Genn ekste Opre admi Opnået størr Jubilæ Har sat følge Pæda Talen Iværk Igang Udby Lige til: Vid Musik arran Der h arran der ik Musik optræ Kultur og fritid I 2009 har der blandt meget andet være arbejdet Side 2 af 14

44 Regnskab 2009 Trafik Fysisk planlægning I 2009 har den helt store tværgående opgave været arbejdet med en ny digital kommuneplan. Helt nyt har været udfordringen med at skabe opmærksomhed om muligheden for at udnytte værdien af Femernforbindelsen. Dertil kommer opfølgning og afslutning på mange igangværende byudviklings- og byomdannelsesprojekter I 2009 Er der i området kommunale havne og broer Gennemført en række mindre anlægsopgaver Arbejdet med projektet vedr. udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Opnået gode samlede besøgstal for gæstesejlere i Svendborg Havne Er der i området rederi: Indgået en ny kontrakt vedr. sejlads med Hjortøboen Er der i området Trafik: Indgået en ny kontrakt vedr. drift af Sydfyns Flyveplads. Økonomisk oversigt Side 3 af 14

45 Regnskab 2009 Udvalg for Kultur og Planlægning Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Bibliotek 25,6 26,4 27,0 26,9-0,1 Musikskole 6,2 6,0 5,7 5,9 0,2 Ungdomsskole 7,0 7,1 7,0 7,2 0,2 Kultur og fritid 51,1 56,0 54,9 52,9-2,0 Fysisk planlægning 2,1 2,9 3,8 3,1-0,7 Sekretariat 20,5 16,8 20,3 20,6 0,3 Trafik 23,8 27,6 30,5 28,7-1,8 Drift i alt 136,3 142,8 149,2 145,3-3,9 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Kultur og fritid 15,4 16,8 49,1 15,1-34,0 Fysisk planlægning 97,7 4,6-9,6 2,5 12,1 Trafik 3,4 0,7 1,3 1,3 0,0 Anlæg i alt 116,5 22,1 40,8 18,9-21,9 16,5 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 252,8 164,9 190,0 164,2-25,8 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillingsoversigt Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,6 Udmøntning KTO-forlig samt diverse lønindplaceringer og tilretninger 2,6 Diverse besparelser (Budgetforlig 2009) -2,2 Prisskøn-reduktion -1,0 Reduktion jf. økonomirapport pr , Borgerforeningen -2,3 Reduktion jf. økonomirapport pr , rammebesparelse -0,8 Øvrige (barselsvikarmidler, sponsoraftaler m.m.) 1,3 Femernrapport 0,4 Tillægsbevilling til busdriften jf. økonomirapport 31/ ,9 Tillægsbevilling til færgedriften jf. økonomirapport 31/ ,5 Tillægsbevilling til lystbådeområdet jf. økonomirapport 31/ ,4 Driftsbevillinger i alt 6,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,2 Diverse frigivelser/tillægsbevillinger vedr. jordforsyning -9,8 Udvidelse af den runde lystbådehavn 1,0 Øvrige 0,4 Byfornyelse, fra Miljø og Teknik 0,9 Anlægsbevillinger i alt 18,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udvalget for Kultur og Planlægning Side 4 af 14

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-08-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere