UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2038(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om hvordan markedsføring og reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder (2008/2038(INI)) Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Ordfører: Eva-Britt Svensson PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...7 PE v /9 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om hvordan markedsføring og reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder (2008/2038(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 2, artikel 3 stk. 2, og artikel 152, der henviser til fællesskabsrettens bestemmelser om kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd, der henviser til den handlingsplan, der blev vedtaget ved den fjerde verdenskonference om kvinder i Beijing den 15. september 1995 og sin beslutning af 18. maj 2000 om opfølgningen på Beijing-handlingsplanen, der henviser til forretningsordenens artikel 45, der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2008), A. der henviser til, at socialisering er en proces, der skaber identitet og værdier, tro og holdninger, hvilket giver individet en plads og en funktion i det samfund, som han eller hun vokser op i, og at identificering er et nøglebegreb, der kan bruges til at forstå, hvordan processen fungerer, B. der henviser til, at identificering med hvem og hvad er næste skridt for at forstå, hvordan vi bliver fuldgyldige medlemmer af samfundet, og at kønsstereotype reklamer i denne sammenhæng udgør en hindring for et moderne samfund med ligestilling mellem kønnene, C. der henviser til, at stereotyper retfærdiggør/ bekræfter en adfærd, der medvirker til identificering, f.eks. som den gode mor (kvinden) eller familieforsørgeren (manden), D. der henviser til, at reklamerne i de forskellige medier er en del af vores hverdag, at de udsender forskellige budskaber, der skal få os til at købe forskellige produkter, og at de udsender signaler om, hvordan man bør være for at anses for succesrig og "normal", E. der henviser til, at reklamer ofte afspejler en noget firkantet virkelighed, hvor kvinder og mænd har særlige roller og egenskaber alt afhængig af deres køn, F. der henviser til, at kønsstereotype reklamer begrænser kvinder, mænd, piger og drenge ved at låse individer fast i forudbestemte og kunstige roller, der ofte er nedværdigende, ydmygende og fordummende for begge køn, men at reklamernes natur også forstærker disse negative konsekvenser, eftersom budskabet hele tiden gentages, G. der henviser til, at kønsstereotype reklamer således afspejler den ulige fordeling af magt mellem kønnene, PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 H. der henviser til, at reklamer ikke bare låser mennesker fast i forskellige forudbestemte roller, men også udelukker individer, der ikke passer ind i samfundets normer, f.eks. handicappede mænd og kvinder og ikke-heteroseksuelle, I. der henviser til, at man for at muliggøre kvinders og mænds frigørelse både i den private og den offentlige sfære bliver nødt til at bekæmpe stereotype kønsroller på alle plan i samfundet, J. der henviser til, at stereotype kønsroller bidrager til en adskillelse og en differentiering af kønnene, der begynder allerede i en tidlig alder, og at denne adskillelse/differentiering udgør grundlaget for en livslang forskelsbehandling af kønnene, K. der henviser til, at der på alle reklameområder findes en - mere eller mindre synlig forestilling om, hvad der er "maskulint", og hvad der er "feminint", at visse dele at samfundet "fra naturens hånd" er tilegnet henholdsvis mænd eller kvinder, og at denne opfattelse giver bagslag og bidrager til, at arbejdsmarkedet er opdelt i erhverv efter køn, og at kvinder generelt tjener mindre end mænd, L. der henviser til, at hele samfundet bør inddrages for at undgå, at stereotype kønsroller fremmes, og at det drejer sig om at dele ansvaret herfor mellem alle parter i samfundet fra vugge til grav, M. der henviser til, at det i den sidste ende er et spørgsmål om kundskaber, og at vi således har brug for at blive underrettet om, hvilke konsekvenser det har for os alle sammen, at kunstige billeder afbilder fordomme om, hvordan vi skal opføre os for at blive betragtet dom en "rigtig" pige, dreng, kvinde eller mand, N. der henviser til, at børn er en særlig udsat gruppe, at de ikke bare stoler på autoriteter, men også på figurer fra eventyr, tv-programmer, billedbøger, computerspil, legetøjsreklamer osv., og at de lærer ved at efterligne det, de lige har oplevet; der henviser til, at kønsstereotype reklamer derfor ikke bare udgør en hindring for den individuelle udvikling, men at de også er en af de direkte årsager til, at individer fra tidlig alder inddrages i en livslang forskelsbehandling, hvor det er kønnet der afgør, hvad der muligt, og hvad der ikke er muligt, O. der henviser til, at tv-reklamer er allestedsnærværende i vores hverdag, at vi uanset alder og køn eksponeres for disse afbrydelser i de daglige tv-programmer, og at det er særlig vigtigt, at tv-reklamer er omfattet af etiske og/eller juridisk bindende regler, der hindrer forekomst af kønsstereotype reklamer, 1. understreger, at det er vigtigt, at kvinder og mænd får samme muligheder for at udvikle sig som individer uanset køn; 2. bemærker, at stereotype kønsopfattelser stadig er meget udbredte, til trods for at der er udarbejdet forskellige fællesskabsprogrammer for at opnå ligestilling mellem kønnene; 3. understreger betydningen af forskning i forbindelsen mellem kønsstereotype reklamer og manglende ligestilling mellem kønnene; PE v /9 PR\ doc

5 4. opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at udnytte og sprede kundskab om ovennævnte forskning og resultaterne heraf; 5. understreger, at det er vigtigt, at medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, som de har forpligtet sig til at træffe gennem den europæiske ligestillingspagt (marts 2006); 6. minder EU-institutionerne og medlemsstaterne om de forpligtelser, der er indgået, og de retningslinjer, der er vedtaget gennem forskellige fællesskabsprogrammer og politiske dokumenter/retningslinjer med henblik på at skabe ligestilling mellem kønnene; 7. konstaterer, at det bør træffes foranstaltninger fra en tidlig alder for at komme de stereotype kønsopfattelser til livs; 8. konstaterer, at der bør sættes spørgsmålstegn ved de traditionelle kønsroller for at opnå ligestilling mellem kønnene; 9. gør navnlig opmærksom på behovet for at fjerne kønsstereotype budskaber fra lærebøger, legetøj, computerspil og tv-reklamer; 10. understreger, at medierne spiller en stor rolle for frembringelsen og opretholdelsen af stereotype kønsopfattelser, og opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at overholde og/eller fastsætte etiske og/eller retlige bestemmelser for, hvordan man kan og bør fremstille personer af begge køn i reklamer; 11. konstaterer, at det er nødvendigt at informere om de skadelige effekter af stereotype kønsopfattelser og god praksis på området gennem videreuddannelse og kampagner for personer, der arbejder i medierne; 12. understreger, at det er vigtigt at støtte uddannelse, videreuddannelse og beskæftigelse af kvinder for at sikre, at kvinder har samme adgang som mænd til alle medieområder og medieniveauer, støtte forskning i alle emner, der vedrører kvinder og medier, fremme og anerkende kvindenetværk i medieverdenen og udvikle reguleringsmekanismer til blandt andet på frivillig basis at fremme afbalancerede og mangesidige skildringer af kvinder i medierne og i de internationale kommunikationssystemer; 13. minder om rapporten "Con la violencia hacia las mujeres no se juega" ("Vold mod kvinder er ikke til at spøge med"), som blev udarbejdet af Amnesty International i Spanien ; bemærker, at rapporten viser, hvordan opfattelsen af kvinder i de nye elektroniske medier ofte er stereotype, sexistiske og nedværdigende, og at den konkluderer, at de fleste computerspil bidrager til at skabe en diskriminerende og stereotyp kønsopfattelse af kvinder, der selv forværrer og bagatelliserer krænkelserne af deres menneskerettigheder; 14. bemærker, at adfærdskodeks i massemedierne og den nye informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sjældent omhandler kønsrelaterede spørgsmål, og at det er problem, der bør løses; 1 Videojuegos, discriminación y violencia contra las mujeres. Amnesty International, Spanien, 2004 (http://www.es.amnesty.org/esp/docs/videojuegos_2004.pdf). PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 15. understreger behovet for gode eksempler inden for medie- og reklameverdenen ud fra et kønsperspektiv for at vise, at det er muligt og ønskværdigt at opnå forandringer; 16. understreger behovet for en fortsat debat om medierne og deres rolle. hvad angår frembringelsen og opretholdelsen af stereotype kønsopfattelser; 17. understreger, at kønsfordomme bør udryddes; 18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /9 PR\ doc

7 BEGRUNDELSE Køreplanen for ligestilling indeholder seks prioriterede områder, hvoraf et er bekæmpelsen af stereotype kønsopfattelser. Denne betænkning har til formål at kaste lys over, hvordan reklamer giver næring til og forstærker stereotype kønsopfattelser, og hvordan de påvirker ligestillingen negativt. Begrebet reklame omfatter alle former meddelelser, som sigter mod at fremme en virksomheds kommercielle aktiviteter, hvad enten de er elektroniske eller på skrift, og hvad enten de udsendes i form af tekst, billeder, eller lyd. Der er gennemført forskning på området om end den er utilstrækkelig, og der blev afholdt en konference under det slovenske formandskab i Brdo, Slovenien, i januar 2008 med henblik på at behandle de begrænsninger og problemer, som stereotype kønsopfattelser skaber. Markedsføring handler ikke længere om at overtale forbrugerne til at købe noget, men om at få forbrugerne til at indgå i et samspil med andre forbrugere på et marked for at iscenesætte eller fremhæve sig selv 1. Forbrug ses mere og mere som en målrettet og meningsfuld produktionsproces. Markedet og markedsførerne medvirker til forbrugernes socialiseringsproces 2. Det er i dag et nøgleprincip inden for forskning i forbrug, at forbrug beskrives som et vigtigt aspekt af skabelsen af menneskers identitet 3. Dette gælder navnlig for unge forbrugere 4. Forskning fra Tyskland 5, UEAPME 6, Polen 7 osv. har været af afgørende betydning for denne betænkning, og en nyligt offentliggjort svensk undersøgelse dokumenterer ligeledes konsekvenserne af kønsstereotype reklamer 8. Selve formålet med reklamer er at påvirke os alle kvinder såvel som mænd. Når vi træffer forskellige valg i livet, f.eks. vedrørende vores uddannelse, karriere, forhold og sociale og kulturelle tilhørsforhold, træffer vi dem ikke i et tomrum. Der er mange forskellige omstændigheder, der påvirker os, men klasse og køn er to af de vigtigste faktorer. En anden omstændighed er de billeder og opfattelser angående køn og kønsroller, der via reklamer hele tide omgiver os. Reklamer påvirker os både på et bevidst og måske primært på et ubevidst plan. Den teknologiske udvikling har på radikal vis forandret forudsætningerne for kommercielle budskaber. Dette har stor betydning for omfanget, tilgængeligheden og spredningen af reklamer i vores hverdag. Kønsstereotype skildringer fremmer snævre kønsroller og begrænser dermed også bevægelsesfriheden og livssituationen ikke blot for piger og kvinder, men også for drenge og mænd. Eftersom disse reklamebudskaber findes 1 Firat, Dholakia and Venkatesh: "Marketing in a postmodern world", 1995, side52. 2 Cova, "The Postmodern Explained To Managers: Implications For Marketing", 1996, side Arnould & Thompson, "Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, Journal of Consumer Research 2005, side Gianneschi, "Varor och märken - om att vara och märkas", afhandling i erhvervsøkonomi, den erhvervsøkonomiske institution, Göteborgs Universitet F.eks. Dr. Carsten Wippermann, Sinus Sociovision; Heidelberg, Tyskland: Ways to Equality of Treatment Today and Tomorrow. 6 European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises: Living and Maniging Gender Stereotypes in Adulthood: Employer s point of view. 7 Monika Ksieniewicz, Department for Women, Family and Counteracting Discrimination, Ministry of Labour and Social Policy: Adulthood: Living and Managing Gender Stereotypes. 8 Professor Eva-Maria Svensson. SOU 2008:5. PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 overalt i vores hverdag, bl.a. på tv, i blade, i film og på internettet, normaliseres de og bliver til forventninger og krav, som man skal forholde sig til. Reklamerne er netop konstrueret således, at de appellerer til at blive fortolket på en bestemt måde. En forudsætning for en ensartet fortolkning og en formodet ensartet kommerciel praksis er derfor, at formen bygger på generelle opfattelser eller fordomme i det samfund, hvor målgruppen befinder sig. At være kvinde eller mand i dagens samfund er at opfylde nogle unaturlige forventninger, og det er i praksis ofte svært og nogle gange umuligt, men frem for alt ikke noget, man bør stræbe efter. Fiaskoen er en konstant trussel, og fiaskoer kræver ofre: spiseforstyrrelser, psykisk lidelser, lav selvtillid osv. Menneskers selvværd begrænses til faste kønsroller. Forskning peger på, at de normer, der skabes gennem kønsstereotype reklamer, fremmer objektivering af mennesker. Med objektivering menes, at mennesker - kvinder såvel som mænd selv om det hidtil oftest er gået ud over kvinder - fremstilles som objekter. At blive reduceret fra menneske til objekt gør mennesker mere udsatte for vold og krænkelser. Objektiveringen inden for reklamer har stor betydning for den proces, hvormed et individ skaber sin identitet, og for, om et billede opfattes som "normalt". Med stereotype forestillinger menes forestillinger om kvinder og mænd og deres indbyrdes forhold. Endvidere anses stereotype forestillinger i reklamer for et magtmiddel. Målet med ligestillingspolitikken er, at alle skal have indflydelse på samfundets udformning og deres eget liv. Hvis man hele tiden udsættes for objektiverede og stereotype budskaber, hindrer det opnåelsen af dette mål. De kommercielle budskaber dominerer i stadig større omfang børne- og ungdomskulturen. Vi ved, at denne påvirkning er meget mere omfattende end blot køb af varer. Barnets syn på sig selv, sin omverden og sin kultur samt ikke mindst vold påvirkes af disse budskaber. Det billede af kønsrollerne, der bliver formidlet gennem reklamer, er af særlig stor betydning, eftersom børn er ved at skabe deres værdier, holdninger til kønsroller og deres egen identitet. Vi risikerer at bevæge os væk fra opbygning af selvtillid gennem menneskelige forbindelser og kærlighed til en udelukkende økonomisk virkelighed, hvor individer køber sig til en falsk tryghed gennem besiddelse af ting. Denne påvirkning rammer frem for alt de børn, der allerede befinder sig i en udsat situation. "Er det en dreng eller en pige" er det første spørgsmål, når et barn bliver født. Allerede på dette tidspunkt begynder opdragelsesprocessen for den nyfødte, der vil vokse op og udvikle sig til et medlem af samfundet. Inden for alle samfund findes der forventninger, herunder forventninger og idealer, der er kønsbetingede. Der findes en færdig model, og selve begrebet kønsstereotype kønsopfattelser betyder, at fabrikerede forskelle mellem kønnene overdrives. Det er at mene, at det ene køn er "bedre" end det andet til at udføre bestemte opgaver i samfundet, og at ignorere forskelle mellem individer. Det skaber store problemer, idet der er fastsatte rammer for, hvad der er "normalt" for de to køn. Hvis en person ikke vælger den vej, der forventes af personens køn, f.eks. hvad angår uddannelse, kan det i høj grad hæmme de valg, som individet tager. Alle har en form for stereotyp opfattelse eller fordom i deres syn på eller fortolkning af omverdenen. Det er langt fra alle, der er bevidste om dette, og fordomme/forventninger, der er kønsrelaterede, bevares, uden at der bliver stillet spørgsmålstegn ved dem. Det er derfor svært PE v /9 PR\ doc

9 at ændre dette mønster. Det er derfor nødvendigt at bekæmpe de strukturelt fasttømrede stereotype billeder af henholdsvis kvinder og mænd i vores hverdag. Det skal ske gennem oplysning og kampagner. Det kan ske på forskellige måder, men foranstaltningerne bør nå alle niveauer i samfundet gennem en strukturel tilgangsvinkel og en analyse af magtforholdene. Ofte er stereotype reklamer gunstige for store virksomheder, især eftersom individers søgen efter en identitet er afhængig af, hvilke og hvor mange varer og tjenesteydelser han/hun køber. Selvfølgelig skal man tage hensyn til de reelle f.eks. de biologiske forskelle mellem kønnene, og individets behov bør også spille en rolle, men udgangspunktet bør være, at vi som mennesker har flere ligheder end forskelle. PR\ doc 9/9 PE v01-00

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.7.2008 KOM(2008) 423 endelig GRØNBOG Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU {SEK(2008) 2173}

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013

VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013 VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013 VEJLEDERE VISER VEJEN KØNSMAINSTREAMING AF UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN HOVEDRAPPORT 2013 Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn Sparring: Kenn Warming, Kirsten

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt.

og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. 08-01-2015 Identitetsdannelse og sociale medier i det senmoderne samfund. Bachelorprojekt. Anja Martinek(PA11719) & Hanne Nissen(PA11826) VEJLEDER: LENE BUSCH CARØE Antal tegn:51.315 Indhold 1.1 Indledning

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FAKTA OM MOBNING... 2 3.0 HVORFOR MOBBER BØRN HINANDEN? INDRE FAKTORER... 5

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FAKTA OM MOBNING... 2 3.0 HVORFOR MOBBER BØRN HINANDEN? INDRE FAKTORER... 5 1.0 INDLEDNING... 2 1.1 PROBLEMFORMULERING:... 2 2.0 FAKTA OM MOBNING... 2 2.1 HVAD ER MOBNING?... 2 2.2 HVOR UDBREDT ER MOBNING?... 3 2.3 MOBNING - ALDER OG KØN... 3 2.4 MOBBERE... 4 2.5 MOBNINGSOFRE...

Læs mere

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER...

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER... KØN STATUS 2012 KØN 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og de Øvrige nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab 24. juli 2001 FORELØBIG Del 1 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale, juridiske,

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol 1 FN s konvention om rettigheder for personer med handicap Præambel De i denne konvention deltagende stater, som a) erindrer

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Én for alle alle for én

Én for alle alle for én Én for alle alle for én - pædagoge ns arbejde med børnefællesskaber i børnehaven Navn: Mie Louise Egeskov Studienummer: 22111510 Vejleder: Mie Thulesen Censor: Susanne Kantsø Bachelorperiode: 20. april

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen Muligheder og begrænsninger i Sundhedsfremme på arbejdspladsen Master i Sundhedspædagogik Modul 4 Sundhedspolitik og sundhedspædagogik i Et settingperspektiv Lisbeth Kern Hansen Lisbeth Kern Hansen sundhedsfremme

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere