BOLIGKORSØR AFD. 25 NORBRINKEN. Projektforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKORSØR AFD. 25 NORBRINKEN. Projektforslag 12.03.2014"

Transkript

1 BOLIGKORSØR AFD. 25 NORBRINKEN Projektforslag

2 Projektforslag til renovering d Udført af: Bygherre: Totalrådgiver: BoligKorsør Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S Afd. 25 Norbrinken Frisegade 1 Casper Brands Plads 3A 4800 Nykøbing F Korsør tlf friis-a friis-a.dk Byggeforretningsfører: Underrådgiver: Domea Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI Oldenburg Allé 3 Præstøvej Taastrup 4700 Næstved Landskabsarkitekt: Nørgaard & Holscher landskabsarkitekter Godthåbsvej Frederiksberg Indholdsfortegnelse: Projektorganisation 2 Beskrivelse af projektet 3 Oversigtsfoto 7 Illustrationsplan (landskabsarkitekt) 8 Visualisering af renovering facader før/efter 9 Visualisering af renovering 13 Eksisterende stue- og 1. salsplaner af alle blokke 15 Eksisterende snit i alt 6 stk. 23 2

3 Beskrivelse: Bebyggelsen er beliggende i den østlige del af Korsør, umiddelbart ned til Korsør Nor og er opført i slutningen af 1970 erne som element- / modulbyggeri. Bebyggelsen skal renoveres for at imødegå de klima- og vedligeholdelsestekniske udfordringer, som er opstået ved almindelig ælde samt ved indbyggede kuldebroer i eksisterende konstruktioner. Disse kuldebroer er ikke ualmindelige for den tids byggeri. Efterisolering af gavle: Eksisterende skalmur og isolering demonteres og ny isolering monteres i en samlet tykkelse på 300 mm, hvorefter der udføres ny skalmur i gule sten. I forbindelse med efterisolering af gavle føres isoleringen ned ad gavlfundamenter således, at kuldebroer undgås. Fundamenter til bæring af gavlmure udføres som en konsolløsning påstøbt eksisterende fundament. Der er to muligheder for fundamenter til bæring af skalmur. 1. Rustfrie vinkler påboltet eksisterende fundamenter. Dette kræver, at eksisterende fundament er udført med jævn og ret overflade. 2. Påstøbning af konsol armeret i beton, hvor beton forankres til eksisterende fundament. Løsning nr. 2 forudsætter ikke at eksisterende fundament er jævn/ret; men eksisterende fundamenter kan være støbt i jordform. Det forudsættes, at alle forskydninger i blokkene efterisoleres efter samme princip. Valg af løsning træffes efter registrering af fundamenternes udførelse. Kældertrappe: Der er medtaget nye kældertrapper i økonomisk oversigt af d p.g.a. efterisolering af gavle på blok 5, 6, 7 og 8. Det tilstræbes, at bibeholde trapperne, da vi nu nedtager eksisterende teglstensgavl og dermed bliver fribreddemålet reduceret med ca. 200 mm. Årsagen til, at kældertrapper ikke udskiftes, er for at begrænse renoveringsudgifterne. Gavltrekanter: Eksisterende træbeklædning, gavltrekanter og vindskeder beklædes med en fibercementplade på klink, der ikke kræver malerbehandling som nuværende nedslidte træbeklædning. Efterisolering af sandwichelementer i indgangsfacade: Eksisterende teglstensskaller og isolering demonteres og facader efterisoleres med 200 mm isolering og beklædes med nye gule teglstensskaller. Betonrenovering i facader: Der foretages betonrenovering af eksisterende fundamentsbjælker, idet defekt beton borthugges og der foretages påstøbning af ny beton samt efterisolering, idet den supplerende isolering på facader føres ned forbi fundamentsbjælker. 3

4 Udskiftning af lette facadeelementer indgangsfacader: Eksisterende facadepartier, hvor hoveddøre og vinduer er indbygget i snedkerpartier, udskiftes til nye partier med nye vinduer i træ/alu. Der monteres ny pladebeklædning i fibercementplade i lysegrå og mørkegrå nuancer, som skifter. Der etableres nye kalfatringsfuger med elastisk fuge indvendige og Illmod fugebånd udvendigt. Idet der forekommer asbest i eksisterende eternitbeklædning, vil sanering blive foretaget efter gældende normer for deponi. Udskiftning af vinduer i gavle: Eksisterende vinduer udskiftes til nye vinduer i en træ/alu-løsning. Vinduer vil blive udført med mulighed for at foretage indvendig pudsning. Udskiftning af facader mod havefacade: Eksisterende facadepartier med integreret terrassedøre demonteres. Der monteres nye facadepartier i træ/alu-løsning med terrassedøre og vinduer. Der monteres ny pladebeklædning i fibercementplade, der skiftes mellem lysegrå og mørkegrå farver, som angivet på facadetegn. Eksisterende eternitbeklædning indeholder asbest. Dette fjernes efter gældende regler for deponi. Kælderdør: Eksisterende kælderdøre udskiftes til nye døre i træ/alu. Udvendigt malerarbejde (udhuse): Eksisterende trægavlbeklædning malerbehandles i lysegrå farver. Indvendigt malerarbejde: I forbindelse med at snedkerpartier i indgangs-/havefacader udskiftes, foretages udbedring af malerbehandling. Inddækninger af ventilationskanaler malerbehandles. Udskiftning af tagrender/nedløb: Eksisterende tagrender og nedløb udskiftes til nye tagrender og nedløb i zink. I forbindelse med efterisolering foretages udskiftning af nedløbsbrønde, evt. flytning af eksisterende tagbrønde. Renovering af skjulte tagrender på udhuse: Der etableres en løsning, hvor de skjulte tagrender ændres til synlige zinktagrender. Tagbeklædning, som består af tagpap, renoveres. Eksisterende plasttage mellem udhusene udskiftes til nye. Nærværende indarbejdes i projektet, således at det kan tages ud af tilbuddet. 4

5 Efterisolering af tagrum: Der medtages efterisolering af tagrum, således at eksisterende isolering forøges med ca. 200 mm til 300 mm isolering. I forbindelse med forøgelse af isolering hæves gangbroer, således der kommer luft mellem underside gangbro og isolering. Nærværende udføres således, at det kan trækkes ud af tilbuddet. gange og altanvinger: Eksisterende betonbjælker, trapper og dæk demonteres og nye altanplader monteres på et betonsøjle/bjælkesystem. Der monteres nye rækværker på altangange i h.t. tegning. Mod havefacade er der medtaget en løsning på at efterisolere betonvinger og beklæde med fibercementplade. Denne løsning er ikke omfattet af skema A. Dette udføres således, at det kan trækkes ud af tilbuddet. Udgravning af krybekælder: For at kunne udføre udskiftning af vvs-installationer i krybekælder skal der foretages udgravning og rengøring af krybekælder. Forholdene skal bringes i orden i henhold til BAR vejledning, bl.a. med flugtveje. Vand- og varmerør i terræn: Eksisterende rør i terræn udskiftes til nye rør. Vandrør udføres i PEH. Varmerør udføres i Pex rør præisoleret. Vand- og varmerør i krybekælder samt stigstrenge: I krybekælder udskiftes vand- og varmerør til nye rør, der udføres i samisoleret pexrørsystem. Stigstrenge, vand- og varmerør udskiftes til nye stålrørssystemer. I den forbindelse etableres adgang til skakte ved demontering af enkelte vægge og i enkelte typer lejligheder etableres lemme. Skakte og lemme retableres efter, at stigstrenge er udskiftet. Vandmåler: Der etableres individuelle vandmålere til hver lejlighed. Radiatorventiler: Der etableres nye ventiler med følere. I forbindelse med renoveringen og efterisoleringen foretages indregulering af varmeanlægget. Ventilationsanlæg: Der etableres nyt ventilationsanlæg til hver bolig. Ventilationsanlægget etableres som balanceret anlæg med indblæsning og udsugning med varmegenvinding. Der etableres nedhængte lofter i /entré, for at skjule rørsystemet. Eksisterende aftrækskanaler i eternit blændes af. El-installationer: Der etableres nye udvendige lamper på bygning og i terræn udskiftes parkarmaturer samt pullertbelysning. El-målere ved boligtype C og D flyttes. 5

6 Forslag til renovering af friarealer Terrænstøttemure: Bebyggelsen er i stor grad kendetegnet ved de kraftige terrænspring, som er en følge af det oprindelige landskab, der skråner ned mod noret. Terrænforskellene optages dels i skråninger og dels i terrænstøttemure, som er opbygget af plantemurssten af beton. De nuværende støttemure er efterhånden ikke i særlig god stand og har flere steder sat sig kraftigt både i forhold til vandret og ikke mindst lodret plan. Det foreslås derfor, at alle de nuværende terrænstøttemure udskiftes. Det foreslås også, at etablere en ny terrænstøttemur langs en del af det private haveareal ved blok 3, hvor den nuværende skrænt er relativt stejl og begynder at skride ud. Ligeledes foreslås etableret ny terrænstøttemure nord for parkeringsarealet på de 2 p-afsnit med carporte. Her er skrænterne op mod bebyggelsen meget stejle og vanskelige at holde, og der er tendens til udskridning. Terrænstøttemure vil kunne mindske hældningen på skrænterne og således gøre dem mere driftsvenlige. r og ramper: Adgangsforholdene fra p-pladserne til boligerne forbedres gennem omlægning af de nuværende trapper og ramper. rne er nedslidte, og ramperne er meget stejle, idet de er etableret langs med trapperne og har samme hældning som disse. De ny ramper etableres fri af trapperne og kan således opnå en fladere hældning, ikke stejlere end 1 på 10. På lignende vis omlægges trapper og ramper, som optager terrænspring ud for de enkelte boligblokke. r genetableres i deres nuværende placering, mens ramperne de fleste steder forlænges og sikres et skråt afskåret forløb, som er mere drifts- og brugsvenligt for maskiner, barnevogne m.m. Mellem trapper og ramper etableres plantebede med bunddække. Belægning og opholdsareal: Det forslås, at alle nuværende flisebelægninger udskiftes, inklusive nødvendig udskiftning af bundmaterialer, idet den nuværende belægning dels er ret slidt og ujævn, og dels vil blive påvirket af de øvrige renoveringsarbejder, der skal foregå i området. Det vurderes derfor mest rentabelt på længere sigt, at udskifte belægningen fremfor at omlægge og retablere denne. Udskiftningen omfatter tillige grillplads centralt i området, her udskiftes belægning og der etableres nu plantebede og siddekanter. En ny pergola kan enten udbydes som option eller etableres. Beplantning: Langs den øst-vestgående hovedsti/brandvej foreslås etableret bunddækkeplanter i de smalle bede langs bygningerne, hvor dette mangler, således at der kun optræder græs på de gennemgående, brede grønninger mellem bygningerne. Syd for parkeringsområdet, ud mod Tyreengen, foreslås de nuværende græsklædte arealer omlagt til bunddækkeplanter med mindre trægrupper eksempelvis eg trægrupper, eg, fuglekirsebær og/eller røn. 6

7 Blok 1 Blok 4 Blok 8 Blok 3 Blok 2 Blok 7 Blok 6 Blok 5 Oversigtsfoto 7

8 8

9 Fremtidig forhold - Blok 1 Vest facade Fremtidig forhold - Blok 1 Nord facade Eksisterende forhold - Blok 1 Vest facade Eksisterende forhold - Blok 1 Nord facade Eksisterende forhold: værn nedslidt Bjælke til bæring af altangang giver kuldebro Eksisterende forhold: værn og værn nedslidt Gavlvægge - dårligt isoleret Teglstensfacader (teglstensskaller) dårligt isoleret Let facade nedslidt Fremtidige forhold: Ny skalmur incl. ny isolering Fremtidige forhold: Teglstenskaller nedtages af facader Nye teglstenskaller med ekstra isolering Let gavlbeklædning udskiftes til fibercenemtplader Let gavlbeklædning har variende farver for hver boligblok Ny ståltrappe og værn Ny let facadebeklædning med isolering Facadebeklædning til fibercementplader Nye dør- og vinduespartier som træ-alu elementer Ny bæring af altangangsbjælker Nyt værn 9

10 Fremtidig forhold - Blok 1 Øst facade Fremtidig forhold - Blok 1 Syd facade Eksisterende forhold - Blok 1 Øst facade Eksisterende forhold - Blok 1 Syd facade Eksisterende forhold: værn nedslidt Fritstående betonvæg danner kuldebro Eksisterende forhold: værn og værn nedslidt Gavlvægge - dårligt isoleret Facadeparti nedslidt - dårligt isoleret Fremtidige forhold: Fremtidig forhold - Blok 1 Vest facade Fremtidige forhold: Let vinduesfacade udskiftes til træ-alu elementer Fritstående betonvæg beklædes - isoleres helt til bagside facader Nyt værn Ny skalmur incl. ny isolering Let gavlbeklædning udskiftes til fibercementplader Let gavlbeklædning har variende farver for hver boligblok Fremtidig forhold - Blok 1 Nord facade Ny ståltrappe og værn Eksisterende forhold - Blok 1 Vest facade Eksisterende forhold - Blok 1 Nord facade 10

11 Fremtidig forhold - Blok 6 Vest facade Fremtidig forhold - Blok 6 Syd facade Eksisterende forhold - Blok 6 Vest facade Eksisterende forhold - Blok 6 Nord facade Eksisterende forhold: Bjælke til bæring af altangang giver kuldebro Eksisterende forhold: Gavlvægge - dårligt isoleret Teglstensfacader (teglstensskaller) dårligt isoleret Let facade nedslidt Fremtidige forhold: Teglstenskaller nedtages af facader Nye teglstenskaller med ekstra isolering Ny let facadebeklædning med isolering Facadebeklædning til fibercementplader Fremtidige forhold: Ny skalmur incl. ny isolering Let gavlbeklædning udskiftes til fibercenemtplader Let gavlbeklædning har variende farver for hver boligblok Ny ståltrappe og værn Nye dør- og vinduespartier som træ-alu elementer 11

12 Fremtidig forhold - Blok 6 Østt facade Fremtidig forhold - Blok 6 Nord facade Eksisterende forhold - Blok 6 Øst facade Eksisterende forhold - Blok 6 Syd facade Eksisterende forhold: værn nedslidt Bjælke til bæring af altangang giver kuldebro Eksisterende forhold: værn og altangangsværn nedslidt Gavlvægge - dårligt isoleret Teglstensfacader (teglstensskaller) dårligt isoleret Let facade nedslidt Fremtidig forhold - Blok 6 Vest facade Fremtidige forhold: Teglstenskaller nedtages af facader Nye teglstenskaller med ekstra isolering Fremtidige forhold: Ny skalmur incl. ny isolering Fremtidig forhold - Blok 6 Syd facade Let gavlbeklædning udskiftes til fibercenemtplader Let gavlbeklædning har variende farver for hver boligblok Ny ståltrappe og altangangsværn Ny let facadebeklædning med isolering Facadebeklædning til fibercementplader Nye dør- og vinduespartier som træ-alu elementer Ny bæring af altangangsbjælker Nyt værn Eksisterende forhold - Blok 6 Vest facade Eksisterende forhold - Blok 6 Nord facade 12

13 Ny altangangskonstruktion - Blok 1 13

14 Havemiljø og stiforløb - Blok 1 og 2 14

15 Type D2 Type D2 Type D2 Type D Type C2 Type C2 Type C2 Type C Bad/ gang Bad/ Bad/ gang Bad/ Bad/ gang Bad/ Bad/ gang Bad/ Eksisterende forhold - Blok 1 1.salsplan Type D1 Type D1 Type D1 Type D Adgang til krybekælder Adgang til krybekælder Type C1 Type C1 Type C1 Type C Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Spring i sokkel = 1000 mm Eksisterende forhold - Blok 1 stueplan 15

16 Type C2 Type C2 Type C2 Type C Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ gang gang () () () () () () Eksisterende forhold - Blok 2 1.salsplan Type C1 Bad/ Type C1 Bad/ Type C1 Bad/ Type C Bad/ Adgang til krybekælder Spring i sokkel = 467 mm Eksisterende forhold - Blok 2 stueplan 16

17 () () () () () () () () () () () () () () Eksisterende forhold - Blok 3 1.salsplan () Adgang til krybekælder Spring i sokkel = 467 mm Eksisterende forhold - Blok 3 stueplan 17

18 () () () () () () () () () () () () () () Eksisterende forhold - Blok 4 1.salsplan Adgang til krybekælder () Eksisterende forhold - Blok 4 stueplan 18

19 Type D Type D Type D Type D Type D Type D gang Bad/ Bad/ gang Bad/ gang Bad/ Bad/ gang Bad/ Eksisterende forhold - Blok 5 1.salsplan Type D1 Type D1 Type D Type D1 Type D1 Type D Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Bad/ Spring i sokkel = 467 mm Eksisterende forhold - Blok 5 stueplan 19

20 () () () () () () () () () () () () Eksisterende forhold - Blok 6 1.salsplan Intet spring i sokkel Eksisterende forhold - Blok 6 stueplan 20

21 () () () () () () () () () () () () () () () () Eksisterende forhold - Blok 7 1.salsplan Intet spring i sokkel Eksisterende forhold - Blok 7 stueplan 21

22 () () () () () () () () () () () () () () () () () () Eksisterende forhold - Blok 8 1.salsplan Intet spring i sokkel Eksisterende forhold - Blokb 8 stueplan 22

23 Taghældning: 20 gr. Eternittagplader Gangbro 100 mm mineraluld Plast tagrende Limtræbjælke Eternit underbeklædning Eternit underbeklædning Limtræsøjle Let skærmvæg mellem altaner Rækværk Parketgulv på strøer Radiator Betondæk Plasttagplader Plasttagrende Betonvæg mellem altaner () Parketgulv på strøer inventar ikke indtegnet sten Fundamentsbjælke Krybekælder Fundamentsbjælke Mandehul i tværfundament Kælder vist stiblet. Eksisterende forhold - Snit B1-B1 Mål 1 : 50 23

24 Taghældning: 20 gr. Eternittagplader Gangbro 100 mm mineraluld Plast tagrende Limtræbjælke Eternit underbeklædning Eternit underbeklædning Limtræsøjle Let skærmvæg mellem altaner Rækværk Parketgulv på strøer Installationsskakt Mosaikgulv Afretningslag Betonsandwichelement med teglskaller Betondæk Betonvæg mellem altaner Radiator Parketgulv på strøer ikke indtegnet Installationsskakt Garberobe Mosaikgulv Afretningslag Tagpap Betonsandwichelement med betonoverflade Zinktagrende Tagrende ved overdækning Murværk Fundamentsbjælke Krybekælder Fundamentsbjælke Mandehul i tværfundament Kælder vist stiblet. Eksisterende forhold - Snit B2-B2 Mål 1 : 50 24

25 Taghældning: 20 gr. Eternittagplader Gangbro 100 mm mineraluld Plast tagrende Limtræbjælke Eternit underbeklædning Eternit underbeklædning Limtræsøjle Let skærmvæg mellem altaner gang Rækværk Radiator Parketgulv på strøer Radiator Rækværk Betondæk Betondæk Betonkonsol for altangang Betonvæg mellem altaner Radiator Parketgulv på strøer Radiator sten Fundamentsbjælke Krybekælder Fundamentsbjælke Mandehul i tværfundament Eksisterende forhold - Snit C1-C1 Mål 1 : 50 25

26 Taghældning: 20 gr. Eternittagplader Gangbro 100 mm mineraluld Plast tagrende Limtræbjælke Eternit underbeklædning Eternit underbeklædning Limtræsøjle Let skærmvæg mellem altaner Rækværk Radiator Parketgulv på strøer Installationsskakt Mosaikgulv Afretningslag gang Betonsandwichelement med teglskaller Rækværk Betondæk Betondæk Betonkonsol for altangang Betonvæg mellem altaner Radiator Parketgulv på strøer Installationsskakt Mosaikgulv Afretningslag Betonsandwichelement med teglskaller Fundamentsbjælke Krybekælder Fundamentsbjælke Mandehul i tværfundament Eksisterende forhold - Snit C2-C2 Mål 1 : 50 26

27 Taghældning: 20 gr. Eternittagplader Gangbro 100 mm mineraluld Plast tagrende Limtræbjælke Eternit underbeklædning Eternit underbeklædning Limtræsøjle Let skærmvæg mellem altaner gang Rækværk Radiator Parketgulv på strøer Radiator Rækværk Betondæk Betondæk Betonkonsol for altangang Betonvæg mellem altaner Radiator Parketgulv på strøer Radiator sten Fundamentsbjælke Krybekælder Fundamentsbjælke Mandehul i tværfundament Kælder vist stiblet. Eksisterende forhold - Snit D1-D1 Mål 1 : 50 27

28 Taghældning: 20 gr. Eternittagplader Gangbro 100 mm mineraluld Plast tagrende Limtræbjælke Eternit underbeklædning Eternit underbeklædning Limtræsøjle Let skærmvæg mellem altaner Rækværk Betondæk Betonvæg mellem altaner Radiator Radiator Parketgulv på strøer Parketgulv på strøer Installationsskakt Installationsskakt Mosaikgulv Afretningslag Mosaikgulv Afretningslag gang Betonsandwichelement med teglskaller Rækværk Betondæk Betonkonsol for altangang Betonsandwichelement med teglskaller Fundamentsbjælke Krybekælder Mandehul i tværfundament Fundamentsbjælke Kælder vist stiblet. Eksisterende forhold - Snit D2-D2 Mål 1 : 50 28