DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN"

Transkript

1 TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE KØBENHAVN K TLF: SAG: DK DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR SMØRUM BLOK 1-18 AF

2 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Dato DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Forudsætninger Ejendommene blev gennemgået og registreret d af Jens-Peter Refnov og Klaus Maar fra Tegnestuen Refnov. Der er foretaget en visuel gennemgang af bygningsdele, overflader samt installationer. Gennemgangen har omfattet klimaskærm på boligblok 1-18 samt fælleshus samt 3 stk. repræsentative boliger. I hovedtræk er følgende gennemgået: Murede facader og gavle Lette træbeklædte facader og gavle Pudsede sokler Tagflader Stern- og dækbrædder Taghætter Tagrender og nedløb Vinduer Ikke udnyttede tagrum Udv. belægninger Gennemgang af lejligheder Der er udført en gennemgang af boligerne nr. 9 i blok 2, nr. 43 i blok 5 og nr. 53 i blok 9. Ikke udnyttet tagrum, synlige vand-, varme- og ventilationsinstallationerne under køkkenvask, i baderum samt i teknikskab og el-gruppetavler blev gennemgået. Resultatet af gennemgangen fremgår af de enkelte bygningsdelsafsnit. Der er ikke foretaget dekonstruktive undersøgelser i forbindelse med gennemgangen. Der er kun foretaget en vurdering af bygningsdele der har kunne beses uden brug af værktøj, stillads, stiger og lift. Prissætning Alle priser der er opgivet er excl. moms og har baggrund i V&S prisbøger samt tegnestuens erfaringspriser. Aller priser er skønnede priser på tidspunkt for gennemgang. Planens prissætning er vejledende og vil kunne variere i forhold til priser indhentet ved f.eks. licitation eller underhåndsbud. Stamdata Boligerne er beliggende på Rytterkær 1, 2765 i Smørum. Blokkene er benævnt Følgende boliger er beliggende i de enkelte blokke: Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

3 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Blok 1: Blok 2: Blok 3: Blok 4: Blok 5: Blok 6: Blok 7: Blok 8: Blok 9: Blok 10: Blok 11: Blok 12: Blok 13: Blok 14: Blok 15: Blok 16: Blok 17: Blok 18: 1, 3, 5 og 7. 4 boliger, i alt 347 m2 bolig 9, 11, 13, 15 og boliger, i alt 410 m2 bolig 31, 33, 35 og 37, 4 boliger, i alt 359 m2 bolig 19 og 21, 2 boliger, i alt 160 m2 bolig 39, 41 og boliger, i alt 278 m2 bolig 27 og boliger, i alt 190 m2 bolig 23 og 25, 2 boliger, i alt 160 m2 bolig 45, 47 og 49, 3 boliger, i alt 283 m2 bolig 51, 53 og boliger, i alt 266 m2 bolig 57, 59 og boliger, i alt 223 m2 bolig 73, 75, 77 og 79, 4 boliger, i alt 317 m2 bolig 67, 69 og boliger, i alt 278 m2 bolig 63 og 65, 2 boliger, i alt 148 m2 bolig 89, 91 og boliger, i alt 293 m2 bolig 81 og boliger, i alt 148 m2 bolig 95, 97, 99 og boliger, i alt 341 m2 bolig 85 og boliger, i alt 148 m2 bolig 103, 105, 107, 109, 111 og boliger, i alt 528 m2 bolig I alt 57 boliger og samlet m2 boligareal. Matr. nr. 1l Smørumnedre By, Smørum. Boligblokkene er opført i Blokkene er opført som længehuse i 1 etage med ikke udnyttet tagrum. Facader er opført som blank mur/gule sten, hvidmalede trævinduer og yderdøre samt pudset sokkel. Taggavle er træbeklædt. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

4 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Vejledning til Drift- og vedligeholdelsesplan Nærværende plan kan anvendes til planlægning af den fremtidige drift- og vedligeholdelse. Planen er udarbejdet, således at den dækker en periode på ca. 10 år. Det anbefales dog at planen løbende opdateres hvis der udføres væsentlige bygningsarbejder eller vedligeholdelsesarbejder. Ud fra en samlet vurdering er vedligeholdelsesarbejder opdelt i prioriteret rækkefølge. Der skelnes mellem Drift (D), Vedligeholdelse (V) samt Udskiftning (U). Drift (D) Drift omfatter besigtigelse, inspektion og tjek som typisk vil blive varetaget af ejendommens ejer, varmemester eller vicevært. Der kan desuden være forhold hvor der skal tilkaldes tekniker til f.eks. varmeanlæg o.lign. Vedligeholdelse (V) Vedligeholdelse omfatter den daglige løbende vedligeholdelse der forlænger og vedligeholder bygningsdelenes funktion, levetid og udseende. Udskiftning (U) Udskiftning omfatter alle arbejder under genopretning, fornyelse og udskiftning af nedslidte bygningsdele. Herunder også arbejder der kan benævnes forbedringer og modernisering som f.eks. energioptimering, renovering m.m. Indenfor de forskellige kategorier, gradueres fejl og skader i følgende fire klasser: God Bygningsdelens tilstand er vurderet til at være meget god og der er ikke behov for yderligere tiltag Middel Bygningsdelens tilstand er vurderet til at være middel, og der vil være et behov for vedligeholdelse inden for en de næste 5-10 år Ringe Bygningsdelens tilstand er vurderet til at være ringe og der vil være behov for at iværksætte umiddelbar vedligeholdelse/udskiftning. Kritisk Bygningsdelens tilstand er vurderet til at være kritisk og der bør strakt iværksættes foranstaltninger til f.eks. udskiftning. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

5 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Konklusion Efter gennemgang af de 18 blokke kan det konkluderes at den generelle vedligeholdelsesstanden er meget fin. Facader fremstår uden større skader, dog skal sokkelpuds eftergås. Træfacader og gavltrekanter er under løbende udskiftning/renovering. Tagflader fremstår ligeledes i god stand, dog bør det overvejes at skifte taghætter der er under nedbrydning. Vinduespartier er ældre og en udskiftning bør overvejes inden for de næste 10 år for både at sikrer de enkelte lejligheder mod indbrud samt at opnå væsentlige energibesparelser. Indeklima, ventilation og energi det kan overvejes at etablere et fælles ventilationsanlæg pr. blok med genveks dette som vil give en markant forbedrer af indeklima til de enkelte boliger samtidige med at boligen bliver udluftet uden at energien gå til. For en uddybende gennemgang af de enkelte bygningsdele henvises til efterfølgende bygningsdelsafsnit. Rapportens økonomioversigt anviser generelle vedligeholdelsesarbejder som bør prioriteres hen over de næste 10 år for at sikre ejendommens nuværende gode vedligeholdelsesstand. Foreningen bør prioriterer de forskellige vedligeholdelsesforslag som rapporten anviser. Det vil kunne spares penge ved f.eks. at udfører flere forskellige vedligeholdelsesarbejder fra samme stillads/lift. Det anbefales at der ved, planlægning af større vedligeholdelses- og udskiftningsarbejder, tilknyttes en professionel rådgiver til udarbejdelse af projektmateriale, indhentning af priser samt løbende kontrol med arbejdet under udførelsesfasen. Tegnestuen Refnov kan tilbyde at bistå med professionel rådgivning og varetage andelsforeningens interesser over for tredje part. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

6 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Bygningsdel: Facader, gavle og sokkel. Beskrivelse Facade er opført med facader i blank mur opført i gule mursten. På lange facader er der udført dilitationsfugning med elastisk fuge. Facadefelter mod gårdarealer er udført delvis som isolerede og træbeklædte facader. Sålbænke under vinduespartier, i murede facader er udført af sort eternit. Sålbænke i lette træfacader er udført af alu. Sokkel er udført som pudset sokkel på leca-blokke. Tilstand Murede facader og gavle fremstår generelt ok. Der er ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler. Enkelte gavle fremstår opfugtede hvilket sandsynligvis skyldes regnvejr. Der forekommer enkelte mindre sætningsrevner i murværk. Murede facader og gavle. Tilstand: God. Malede træfacader fremstår under nedbrydning specielt langs terræn. Der forekommer steder med nedbrudt malingslag. Det er konstateret at der sker en løbende udskiftning af nedbrudte træbeklædte facader. Eksist. træfacader der ikke er udskiftet: Tilstand: middel Nye træfacader. Tilstand: god. Malede træbeklædte gavle er under nedbrydning og malingslag er mange steder slidt. Det er konstateret at der sker en løbende udskiftning af nedbrudte træbeklædte gavlbeklædninger. Eksist. træbeklædte gavle der ikke er udskiftet: Tilstand: middel Nye træbeklædte gavle: Tilstand: god. Sålbænke fremstår med begyndende nedslidning af overflade. Der forkommer sålbænke der er malerrenoverede. Sålbænke generel tilstand: God. Pudsede sokler fremstår flere steder med afskallinger og skader. Tilstand: middel Udbedring Træfacader, der ikke er udskiftet endnu, bør udskiftes. Træbeklædte gavle, der ikke er udskiftet endnu, bør udskiftes. Pudsede sokler med løs puds skal repareres Det forslås at male sålbænke for et pænere udtryk. Kommentar Det bør overvejes at efterisolerer lette træfacader når der planlægges udskiftning af facader og vinduer. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

7 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Bygningsdel: Tag, tagrender, nedløb, m.m. Beskrivelse Tagflader er belagt med mørkebrune betontagsten. Rygninger er udført uden forskalling. Stern- og dækbrædder er af malet træ. Udhængslister er af malet træ. Tagrender og nedløb er af grå plast. Taghætter er af hård plast. Tilstand Tagflader med tagsten. Tilstand: god Der forekommer enkelte udskiftning af tagsten samt rygningssten i forkert farve. Stern- og dækbrædder er under nedbrydning. Det er konstateret at der foregår en løbende udskiftning af stern- og dækbrædder. Eksist. stern- og dækbrædder. Tilstand: middel Nye stern- og dækbrædder. Tilstand: god Tagrender og nedløb. Tilstand: god. Der kan forekomme enkelte steder hvor nedløb/tagrender skal skiftes i forbindelse med udskiftning af lette træfacader. Taghætter er under nedbrydning. Tilstand: middel Udbedring Tagflader vedligeholdes løbende. Stern- og dækbrædder udskiftes løbende. Taghætter, der er nedbrudte udskiftes med nye tilsvarende. Kommentar Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

8 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Bygningsdel: Vinduer Beskrivelse Vinduespartier er udført som udadgående, sidehængte/tophængte malede trævinduer med thermoruder. Øverste og lodrette glaslister er af malet træ. Vandret nederst glasliste er af alu Tilstand Vinduespartier/thermoruder er fra blokkenes opførelse. Der er ikke konstateret punkterede thermoruder ved gennemgang. Udv. malingslag på vinduespartier er under nedbrydning. Lodrette glaslister er i bunden også under nedbrydning. Vinduernes tæthed og isoleringsevne lever ikke op til den nuværende standart for nye vinduer. Tilstand: Middel Udbedring Det bør overvejes af udskifte vinduerne til nye træ/alu-vinduer med lavenergi-thermoruder inden for de næste 10 år. Kommentar Det bør overvejes at udskifte vinduer og facadedørpartier når der udføres udskiftning af let træbeklædning på facaderne. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

9 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Bygningsdel: Ikke udnyttede tagrum Beskrivelse Tagrum over de enkelte boliger er ikke udnyttet med anvendes til pulterrum. Tagrum er ventilerede gennem sprække langs tagfod samt monterede udluftningsætter i tagfladen. Der er udlagt vandret isolering mellem og over tagfødder. I forbindelse med et tidligere projekt er der udført afstivning af tagkonstruktionen ved montering af trækbånd i stål. Der er monteret loftlem med fold-udstige. Tilstand Generelt fremstår tagrum (der er beset 3 stk. tagrum) i god stand og godt ventilerede. Det er dog konstateret at der i enkelte boliger er udført tilstopning/lukning af ventilation. Sandsynligvis for at mindske kulde. Der er udført ekstraisolering i enkelte boliger ved udlægning af ekstra isolering (op til samlet 400mm). Eksist. loftlem er enkelte steder udskiftet med isoleret loftlem. Udbedring Det skal sikres at ventilationssprækker og tudsten er fri for tilstopning. Kommentar I forbindelse med energioptimering af boligblokkene kan det foreslås at udlægge ekstra isolering på gulv i tagrum. Gangbro skal samtidig hæves. Det kan også foreslås at generelt monterer isolerede loftlemme. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Bygningsdel: Varme, brugsvand og afløb Beskrivelse Varmerør Varmerør og varmtvandsbeholder er ført synligt i teknikskab i entre i den enkelte bolig. Varmerør er isoleret med rørskåle. Varmerør (kobber) til radiatorer er ført skjult under gulve. Enkelte boliger har vandbåren gulvvarme. Andre har el-gulvvarme. Radiatorer er forsynet med thermostatventiler. Brugsvandsrør Koldt- og varmtvandsrør til brugsvand er generelt ført i pex-rør, hvor det har været muligt at se dem. Der er monteret balo-fix stophaner foran bl. batterier. Afløb Afløb, under køkkenvask er ført i plast med vandlås. Gulvafløb i bruseniche er udført af stål med vandlås. Ventilation I baderum er der afkast kanal over tag for naturlig ventilation. I enkelte boliger er der monteret mekanisk ventilation tilsluttet afkast kanal. Tilstand Varmerør Varmerørsinstallation fremstår generelt som OK. Enkelte steder mangler der isolering af rørstræk. Tilstand: God Der forekommer enkelte rør og tilkoplinger med begyndende tæring. Brugsvandsrør Vandrørinstallation fremstår generelt som OK. Enkelte steder mangler der isolering af rørstræk. Tilstand: God Afløb Synlige afløbsinstallationer. Tilstand: god. Ventilation Naturlig afkast fra baderum. Tilstand: god. Udbedring Ingen bemærkninger Kommentar Det bør overvejes at installerer et fælles gen-vexanlæg (med varmegenvinding) i hver blok der vil sikre bedre indeklima samt mekanisk ventilation fra alle baderum. Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

11 Drifts- og vedligeholdelsesplan Rytterkær 1, 2765 Smørum Blok 1 18 Bygningsdel: Udv. belægninger Beskrivelse Udv. belægninger Der forekommer betonfliser, asfalt, herregårdssten og søsten som fast belægning på gang- og vejarealer samt langs boligblokkene. Ligeledes er der udlagt rekreative arealer med græs. Tilstand Udv. belægninger Flisebelægninger fremstår generelt OK. Tilstand: God Der forekommer områder hvor belægning er taget op og ikke genudlagt og der forekommer også områder hvor belægning er sunket i forholdt til f.eks. tagvandsbrønde o.lign. og steder hvor belægning er lagt til overkant sokkel Tilstand: Middel. Udbedring Belægningsarealer der er sunket omlægges samt områder hvor belægning ligge for tæt på murværk bør ligeledes omlægges Kommentar Tegnestuen Refnov. Øster Søgade 22, 1357 København K T:

12 Rytterkær Smørum. Boligblok 1-18 Budget for Facader, gavle og sokkel Note Antal enhed a pris Sum Stillads Udskiftning eksist. træfacader U Middel m , , , , , , , , ,00 Udskiftnig træbeklædte gavle U Middel stk , ,00 x , , , , , , , ,00 Pudsning af sokkel V Middel 300 lbm 600, , , ,00 Tag, tagrender og nedløb Udskiftning sternbrædder U Middel stk 6.000, ,00 x , , , , , , , ,00 Udskifting af taghætter U Middel 114 stk 1.000, ,00 x , ,00 Vinduer og yderdøre Udskiftning af vinduer U Middel 285 stk 7.000, , , ,00 Udskiftning yderdøre U Middel 114 stk , , , ,00 Belægninger Omlægning belægninger V Middel 50 m , , ,00 Alle priser er excl. moms og stillads/lift , , , , , , , , , , ,00

13 Facader, gavle og sokkel

14 Nederste skifter opfugtede hår reven i sokkel

15 Revnet sokkelhjørne Pudset sokkel under nedbrydning

16 Afskallet sokkelpuds Afskallet sokkelpuds

17 Sokkelpuds under nedbrydning Revne i sokkel

18 Sokkel under nedbrydning (fælleshus) Sokkel med skader (Fælleshus)

19 Træbeklædt gavltrekant Muret gavl med træbeklædt på taggavl

20 Muret facade med vindue Dilitationsfugning på facademurværk

21 Indmuring af sålbænk Træbekædt indv. facade

22 Træbeklædt indv. facade Muret gavl

23 Træbeklædt gavltrekant Muret facade

24 Målerskab indmuret i facade Træfacade under nedbrydning

25 Opfugtet muret gavl (Sandsynligvis efter regnvejr) Mindre sætningsrevne

26 Tag, tagrender og nedløb

27 Malede udhængsbrædder IMG_6430

28 Tagflader med betontagsten Tagflader med betontagsten

29 Stern og dækbrædder under nedbrydning Plasttagrender og nedløb

30 Udhæng over dør med tagsten Taghætter under nedbrydning

31 Stern og dækbræt Udskiftet rygningssten

32 Udskiftede tagsten Sternbræt under nedbrydning

33 Vinduespartier

34 Fugebånd vindue/træfacade Vindue i let træfacade

35 Alu bundlister Vinduesparti i muret facade

36 Trævindue med begyndende nedbrydning Malingslag under nedbrydning

37 Malerrenoveret sålbænk Fugebånd stikke ud

38 Vinduespartier i let træfacade Trævindue i muret facade

39 Glaslister under nedbrydning

40 Ikke udnyttet tagrum

41 Indv. tætning af tagsten Indv. tætning af tagsten

42 Træbeklædt gavlbeklædning Stabiliserende stålkonstruktion

43 Udluftning lukket Udluftning lukket

44 Installationer

45 Afløb og vand under køkkenvask Varmerør unde gulv

46 Gulvafløb i flisegulv Natulig vent. i loft i baderum

47 Afløb i bunden af teknikskab Gruppe tavle

48 Vandmåler og stophane Varmestyring i teknikskab

49 Installatonsføring i teknikskab Afløb i køkkenskab

50 Radiatorventil Rørføring i teknikskab

51 Rørføring under beholder Mekanisk aftræk fra baderum

52 Udv. belægninger

53 Belægning er sunket Overfladeafvanding i fliseareal

54 Herregårdsbelægning Græs areal langs skel

55 Defekt belægning Defekt belægning

56 Manglende belægning græs areal langs skel

57 Betonflise belægning (fælleshus) Søstens belægning

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere