Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde (afbud) Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Sydtrafik er vært ved en let frokost. Dagsordenspunkter: 11/12 Sager til orientering /12 Høring af Forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling overgangsmodel /12 Høring af Fordeling af fællesomkostninger /12 Takstkompetence for den landsdækkende enkeltbillet /12 Analyse af nærbane omkring Esbjerg /12 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejsekort A/S /12 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejseplan A/S /12 Arbejdsrapport om uddannelsespendling /12 Status på rejsekortprojektet

2 11/12 Sager til orientering J. nr Dato: 10. februar 2012 Indstilling Til orientering. Vedtagelse 23

3 12/12 Høring af Forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling overgangsmodel J. nr Dato: 16. februar 2012 Indstilling At forslag til overgangsmodel for indtægtsfordeling i sin helhed sendes i høring i kommuner og region med høringsfrist 24. april At skolekort indgår i modellen som beskrevet. At tidsplanen godkendes. Sagsresume I bestyrelsesmødet i januar 2012, dagsordenspunkt 9/12 blev principperne for en ny fordelingsmodel overgangsmodel drøftet og administrationen skal færdiggøre en ny overgangsmodel til fordeling af indtægter ud fra transportarbejdet til forelæggelse i bestyrelsen i mødet i februar Der er brug for en ny måde at fordele indtægterne på, som bedre afspejler de ændringer der har været i ruter, rejsemønstre og rejsehjemler siden grundlaget for de nuværende opgørelser blev lavet, og som kan bruges frem til, at rejsedata fra rejsekort foreligger. Særligt virkningerne af trafikplanen og indførelsen af mobilbilletter gør det nødvendigt at ændre i den måde indtægterne fordeles på, således at ændringer i kørsel og antal passagerer også afspejles i indtægtsfordelingen. Salget fra kortsalgsstederne forventes reduceret væsentligt og vil med tiden helt forsvinde i takt med at salget flyttes til Sydtrafik (internet) og Smartphones. Indførelsen af den nye zonestruktur og den samtidige harmonisering af taksterne betyder at også den nuværende indtægtsfordeling påvirkes, idet udgangspunktet heri er at fordelingsnøglerne ligger fast. Indtægtstab eller forbedring på ruter i f.eks. en kommune fordeles således ikke kun på den kommune der oplever ændringen, men også på de øvrige kommuner. Sydtrafiks indtægter fordeles nu efter principper, der på nogle områder er baseret på gamle undersøgelser, og data der er helt tilbage fra 2005 (se bilag). Det indtægtsgrundlag der skal fordeles udgør ca. 260 mio. kr. årligt. De mange ændringer der er sket de seneste 5-6 år, betyder at den nuværende indtægtsfordelingsmodel ikke længere vurderes at være en mulig /rimelig fordelingsmodel frem til 2016, hvor data fra Rejsekort vil kunne anvendes til fordelingen. Rejsekortdataene vil give rejse- og indtægtsoplysninger på den enkelte rute uanset om der er tale om rejser kun på én rute, en bus-tog rejse eller en rejse med omstigning mellem busser(f.eks. regional og bybus). Indtægterne allokeres, der hvor rejsen foregår. 24

4 Ved indførelsen af rejsekortet ændres indtægtsfordelingen tillige mellem trafikselskaberne (herunder fra togoperatørerne) fra at være baseret på passagertællinger til at være baseret på de faktiske rejser som kunderne har haft. Men princippet om at indtægterne fordeles efter rejsens længde og pris er uændret. Det enkelte trafikselskab får penge for den del af rejsen de udfører. Samme princip vil blive brugt når indtægterne skal fordeles inden for Sydtrafiks område til kommuner og region. Hvorfor skal alle indtægter fordeles på denne måde Ingen indtægter kan med de nuværende fordelingsprincipper helt entydigt henføres til en bestiller. F. eks. er de eneste indtægter der henføres til bybusserne alle de indtægter der er betalt i bybusserne. Dvs. kontantbilletter og 10-turskort. Et 10-turs kort købt i en bybus kan bruges i både busser og tog 1. Det er derfor ikke sikkert at hele indtægten skal tilfalde bybussen. Omvendt tilføres der ikke betaling til bybusserne fra passagerer der rejser på periodekort. I passagertællingerne registreres ikke rejsehjemmel og grupper af passagerer kan derfor heller ikke udskilles. Kort om indtægtsfordelingsmodellen Det er de samme principper som i det fremtidige rejsekort der vil blive brugt i den foreslåede overgangsmodel. Men datagrundlaget findes ikke på samme niveau. Det er derfor nødvendigt at tilpasse fordelingsmodellen til de data der er til rådighed. Det vi kan lave er en model, hvor transportarbejdet opgøres i form af antal gennemkørte zoner. Det giver sammenhæng til indtægtsdannelsen, og vil give en mere retvisende indtægtsfordeling end den nuværende. Med indførelsen af det nye ensartede/harmoniserede zonesystem den 15. januar 2012, er det blevet muligt at opgøre en ens gennemsnitlig pris pr. zonepassage. Med overgangsmodellen arbejdes der hen mod at kunne præsentere indtægter opgjort pr. rute. I modellens første år vil der dog være en vis statistiks usikkerhed, som minimeres efterhånden som flere års data foreligger og kan indgå i modellen. Alle passagerer genererer samme indtægt, uafhængig af rejsehjemmel. En relativ overvægt af en rejsehjemmel vil således ikke afspejle sig i indtægterne. Det vurderes, at fordelene ved anvendelsen af modellen overstiger ulemperne. Modellen beskrives nærmere i bilaget Indtægtsfordeling efter udført transportarbejde. Revideret udgave 16. februar Hvad kender vi: Antal påstigere pr. stoppested Antal afstigere pr. stoppested Antal zonepassager Takster(pris pr. zone) Indtægter i alt Hvad kender vi ikke: 1 Brug af Sydtrafiks rejsehjemmel hos DSB/Arriva fordeles i Bus&Tog samarbejdet. 25

5 Den anvendte rejsehjemmel Den enkelte rejses pris (rejselængde) Omstigningsmønster Hvilke indtægter er med i modellen Alle indtægter der vedr. bus- og togtransport vil indgå dvs.: Note 1 Busruter Note 2 Vestbanen Note 3 Kortsalgssteder Note 4 Hypercard og uddannelseskort Note 5 Skolekort Note 6 Indtægter fra nabotrafikselskaber Note 7 Tilbageførsel til DSB/Arriva Note 8 Kompensation fra Trafikministeriet Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Note 10 Øvrige indtægter her medtages: militærkort, blindekort, rekvisitioner, refusioner og øvrige indtægter. Gratis skolekort Der køres i dag forsøg med gratis skolekort i Sønderborg og Aabenraa Kommuner. En afledt konsekvens af en indtægtsfordelingsmodel baseret på transportarbejde er, at der skal findes en permanent ordning for kommunernes gratis kørselsordninger, idet alle passagerer i indtægtsfordelingsmodellen genererer en indtægt til kommunen. Det betyder at kommuner med gratisordninger vil få tilført en for høj indtægt, hvis den nuværende model for gratis skolekort fortsættes. Der foreslås en ny ordning for gratis skolekort, som i givet fald kan tilbydes alle kommuner. Der foreslås en ordning hvor, der betales ordinær pris for alle befordringsberettigede elever, for øvrige elever betales der halv pris op til 25 % af det samlede elevtal og for de resterende elever 10 % af prisen på et 2 zoners periodekort. Skolekort til ordinær pris kan anvendes i toget. Øvrige kort kan ikke anvendes i toget. Der er nødvendigt, at der betales ordinær pris for alle befordringsberettigede elever af hensyn til muligheden for togtransport. I Bus og Tog samarbejdet afregnes til togoperatøren i forhold til udført transportarbejde. Dvs. at alle togpassagerer på Sydtrafik skolekort skal afregnes til togoperatøren for deres andel af den samlede rejse. Der er stor forskel på hvor mange befordringsberettigede elever der er i de enkelte kommuner. Andelen af befordringsberettigede elever varierer fra knap 6 % til 33 %. Det er derfor nødvendigt af lave en gradueret prismodel. 26

6 Hvis alle kommuner indførte gratis skolekort ville Sydtrafik skulle tilføres en ekstra indbetaling på ca. 30 mio. kr. Disse penge kommer retur til kommunerne via indtægtsfordelingsmodellen i forhold til elevernes brug af kortet. (påstigere og zonepassager) Den nuværende betaling for skolekort udgør ca. 31 mio. kr. årligt. Eleverne i bybuskommunerne må forventes at have størst nytteværdi af gratis skolekort, og en evt. indførsel af gratis skolekort vil derfor også betyde en relativ for høj indtægt til disse kommuner. Modellens prisgraduering skal tage højde for dette. Prisen for gratis skolekort i modellen svarer til, at den enkelte skolekortindehaver i gennemsnit skal foretage enkeltrejser pr. år for at modellen er neutral i forhold til kommunens kortbetaling (efter det nye princip). Af bilag ses et eksempel på måden skolekortmodellen virker på. Ny ordning vil have virkning fra skoleåret 2013/2014. For Sønderborg og Aabenraa Kommuner vil konsekvensen være en dyrere ordning end den nuværende gratisordning, men til gengæld tilbageføres indtægter i forhold til brugen af skolekortene jfr. ovenfor. Andre trafikselskabers kørsel Der skal ikke ske en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik idet der er tale om samme bestiller (Regionen). For Sydtrafiks busser, der kører ind i Midttrafiks område medtages indtægter og antal passagerer i modellen. For Midttrafiks kørsel i Sydtrafiks område medtages indtægterne ikke, idet passagerne på disse ruter ikke tælles. Indtægterne afregnes til Region Syddanmark udenfor modellen. Der er tale om ruter som Regionen har bestillingskompetence over. Hvor ofte opdateres modellen Modellen opdateres en gang årligt, på baggrund af de 2 løbende årlige passagertællinger (juli og okt./nov.). For Budget 2013 vil modellen være baseret på anslåede indtægter i Budget 2013 og på passagertællingerne fra Endelig afregning sker for regnskab 2013 på baggrund af konstaterede indtægter i regnskab 2013 og passagertal fra 2012/2013. Fordeling af fællesudgifter Sideløbende med fordelingsprincipperne for indtægter arbejdes der med muligheden for at ændrer i fordelingen af fællesomkostninger. Der henvises til sag nr. 13/12. 27

7 Tidsplan for den politiske proces 24. februar forslag forelægges bestyrelsen til godkendelse af høringen 28. februar forslaget sendes til høring 27. marts afholdes møde (politisk) med kommuner/region for drøftelse af forslaget 24. april høringssvar indsendes til Sydtrafik 7. maj høringssvar behandles på ekstraordinært bestyrelsesmøde 21. maj ordinært Repræsentantskabsmøde hvor principperne godkendes 25. maj ordinært bestyrelses møde fastlæggelse af budget 2013, hvor den nye fordelingsmodel er indarbejdet Lovgivningen Repræsentantskabet og Region Syddanmark skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering, hvorfor den endelige model med de økonomiske påvirkninger skal sendes til høring hos kommunerne og regionen. Økonomi Der henvises til bilag hvor resultatet af modellen er sammenlignet med fordelingerne i budget Vedtagelse 28

8 13/12 Høring af Fordeling af fællesomkostninger J. nr Dato: 10. februar 2012 Indstilling At forslag til fordeling af fællesomkostninger sendes i høring med høringsfrist 24. april 2012, parallelt med høring af sag 12/12. Sagsresume Esbjerg og Kolding Kommune har i 2011 givet udtryk for et ønske om, at fordelingen af fælles omkostningerne i Sydtrafiks budget/regnskaber sker på en mere nuanceret måde end det nuværende fordelingsprincip, hvor fordelingen sker efter køreplantimer. Med baggrund heri er der efter drøftelser/workshop med kommunerne opstillet 3 modeller. Med baggrund i anbefalingerne på workshoppen har Sydtrafik valgt hvilke elementer, der indgår i modellerne. Der er opstillet 3 forskellige modeller til fordeling af udgiftsområderne administration busdrift (ca. 33 mio. kr. årligt) og fælles driftsudgifter til busdrift (ca. 33 mio. kr. årligt). 1. Fælles driftsudgifter og administration busdrift fordeles efter antal køreplantimer (Model 1 er den nuværende model, der har været anvendt siden 2007.) 2. Fælles driftsudgifter og administration busdrift fordeles efter en fælles fordelingsnøgle hvor indtægter busdrift, antal køreplantimer, og antal driftsbusser indgår med hver 1/3. 3. Administration busdrift fordeles efter antal køreplantimer, fælles driftsudgifter fordeles efter antal passagerer Virkningen af de 3 modeller for den enkelte bestiller er vist i bilag. Fordelingsnøglerne finder kun anvendelse på de omkostninger, der ikke kan fordeles direkte. F.eks. vil transaktionsafgifter og distributionsafgifter til Rejsekort - som vedtaget - blive fordelt konkret til den enkelte bestiller. Særydelser og projekter betales efter aftale med bestiller. Der vil være fokus på at reducere den andel af de samlede omkostninger, der er fællesomkostninger, således at en større andel af omkostningerne over tid håndteres som direkte omkostninger, der kan henføres til en eller flere bestillere. Samtidigt vil der også være fokus på fordeling mellem forretningsområder. De nye principper for fordeling af fællesudgifter skal videreføres, når en rejsekort indtægtsfordelingsmodel tages i brug. 29

9 Der henvises til sag nr. 12/12 om forslag til ændring af principper for indtægtsfordeling overgangsmodel. Tidsplan for den politiske proces 24. februar forslag forelægges bestyrelsen til godkendelse af høringen 28. februar forslaget sendes til høring 27. marts afholdes møde (politisk) med kommuner/region for drøftelse af forslaget 24. april høringssvar indsendes til Sydtrafik 7. maj ekstraordinært bestyrelsesmøde behandler indkomne høringssvar. 21. maj ordinært Repræsentantskabsmøde godkender principper. 25. maj ordinært bestyrelsesmøde fastlæggelse af budget 2013, hvor den nye fordelingsmodel er indarbejdet Baggrund Den nuværende byrdefordelingsmodel fordeler fællesomkostninger efter køreplantimer. Det kan være meningsfuldt at lade andre faktorer indgår i en byrdefordeling. Uanset hvilken model der vælges vil der være tale om brug af fordelingsnøgler. Det anbefales, at der anvendes et begrænset antal faktorer af hensyn til gennemskuelighed. Det generelle ønske fra kommunerne har været at få en fordeling af fællesomkostningerne, der inddrager flere parametre, og hvor det er muligt, at princippet bestilleren betaler anvendes. Der arbejdes på, at udarbejde en bestillerhåndbog, hvor det serviceniveau som den enkelte bestiller kan forvente at modtage for det tilskud der ydes til Sydtrafik beskrives, og herudover for hvilke ydelser, der vil ske en fakturering. Der kan enten udarbejdes en fordelingsnøgle der er sammenvægtet af flere elementer og som benyttes på alle fællesudgifter, eller der kan knyttes fordelingsnøgler til ensartede grupper af omkostninger svarende til noteniveauet i Sydtrafiks budget og regnskab. Lovgivningen Repræsentantskabet og Region Syddanmark skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering, hvorfor den endelige model med de økonomiske påvirkninger skal sendes til høring hos kommunerne og regionen. Økonomi Der henvises til bilag Modeller til fordeling af fællesomkostninger Vedtagelse 30

10 14/12 Takstkompetence for den landsdækkende enkeltbillet. J. nr Dato: 13. februar 2012 Indstilling Formandens forhandlingsmandat til bestyrelsesmødet i Trafikselskaberne i Danmark den 15. marts 2012 drøftes. Sagsresume Bus & Tog Styregruppen har i 2009 besluttet, at der skal arbejdes frem mod indførelse af en landsdækkende enkeltbillet med fælles takstfastsættelse over hele landet fra 2013 og med afgivelse af takstkompetencen for enkeltbilletter fra de enkelte trafikselskabers bestyrelser til Bus&Tog styregruppen. Ved fremkomsten af forslag til fælles takster i efteråret 2011 fremførte de jyske trafikselskaber ønske om fortsat at beholde den fulde takstkompetence. Dels begrundet i forslag til en meget høj procentuel forhøjelse af taksten på de korte rejser fra 19 til 24 kr., dels begrundet i ønsket om fortsat at have mulighed for lokale kampagner og mobilbilletter, og ikke mindst at fastholde takstkompetencen i eget regi. Med baggrund heri fremsendte Trafikselskaberne i Danmark i januar 2012 et forslag til justering af den landsdækkende enkeltbillet til de øvrige parter i Bus&Tog. På bestyrelsesmødet i Trafikselskaberne i Danmark 15. marts skal fremsendte forslag til justering drøftes med henblik på forelæggelse og godkendelse i Bus&Tog styregruppen den 20. marts De to modeller er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 2. februar. Det skal bemærkes, at de omtalte problematikker med delt billetkøb og Tølløse-billet ikke er relevante i Sydtrafiks område, når togoperatørerne overgår til trafikselskabernes zonesystemer. Notatets udsagn om, at priserne internt i trafikselskabernes takstområder ikke er harmoniseret, er heller ikke gyldigt for Sydtrafik. Forhandlingsmandat til bestyrelsesformanden: Med baggrund heri skal drøftes, hvorvidt trafikselskabets formand til mødet i Trafikselskaberne i Danmark den 15. marts skal medbringe mandat til enten at fastholde trafikselskabets fulde takstkompetence eller indgå i en forhandling om en fælles takst for enkeltbillet. Såfremt der gives mandat til en forhandlingsløsning om en fælles takst, skal der særlig være opmærksomhed på, - at aftalen skal kunne opsiges med tre måneders varsel til et takstskifte, - at takststigningen skal holdes under takstloftet, - og at ikrafttrædelsesdato i Sydtrafiks område - uanset valg af model - af tekniske årsager tidligst kan ske, når der er installeret Rejsekortbilletmaskiner i samtlige 31

11 busser i januar 2014, da Sydtrafiks nuværende billetmaskiner ikke kan håndtere nogen af modellerne. Lovgivningen I lov om Trafikselskaber, er det trafikselskabets bestyrelse, der beslutter billetsystemer og takster for alle rejser uanset længde indenfor trafikselskabets takstområder. For alle rejser mellem takstområderne uanset længde fastsættes taksterne af togoperatørerne. Loven nævner ingen mulighed for permanent at videredelegere takstkompetencen til andre organer, men pålægger omvendt trafikselskaberne at indgå aftale med togoperatørerne om takstsamarbejde. En aftale om fælles takstkompetence for enkeltbilletter vil derfor alene kunne løbe, til den opsiges af en af parterne med et vist varsel frem til næste takstændring. Trafikselskabet skal vedtage budget og takster senest ved udgangen af september, hvorfor en eventuel aftale om fælles takstfastsættelse vil skulle kunne opsiges med tre måneders varsel, for at have virkning fra takstskiftet i januar efterfølgende år. Økonomi Salget af enkeltbilletter i busserne udgør ca. 15 % af den samlede omsætning, og tozoners rejser udgør ca. 75 % af samtlige rejser. Enkeltbilletter på korte rejser vejer derfor tungt i såvel andelen af omsætningen som andelen af passagerer. Til sammenligning er det kun 2 % af buspassagererne, der er omstigere til eller fra tog. Trafikselskaberne er underlagt en øvre grænse for takststigninger, populært kaldet takstloftet, hvorunder det vægtede gennemsnit af takststigningerne på de forskellige billettyper skal holdes. Selv moderate prisstigninger på enkeltbilletter levner ikke plads til stigninger på klippe- og månedskort, og større prisstigninger på enkeltbilletter vil derfor kræve egentlige prisnedsættelser på klippe- og månedskort. En afgivelse af takstkompetencen på enkeltbilletter vil derfor medføre en væsentlig indskrænkning af den reelle tilbageværende takstkompetence på klippe- og månedskort. En jævn fordeling af takststigningen på alle billettyper, kræver som minimum et takstloft på 5,3 %, da den mindste takst som minimum kan stige med én krone fra 19 til 20 kr. Er takstloftet mindre, vil det være nødvendigt at undlade takststigning på enten enkeltbilletter eller kort. Med de hidtidige lave takstlofter er takststigningerne i de forløbne år skiftevis fordelt mellem enkeltbilletter og kort. Med et lavt takstloft vil det maksimalt være muligt at hæve enkeltbillettaksten med 2 kr. uden at skulle nedsætte taksterne på kort. 32

12 For hver procent korttaksterne reduceres, vil det medføre et indtægtstab på ca. 2,1 mio. kr., der ikke vil blive opvejet af en tilsvarende indtægtsstigning på enkeltbilletter, da stigningen på enkeltbilletter vil medføre en overflytning af en del af omsætningen til de billigere kort. En stigning på mere en én krone, kan derfor ikke udelukkes at medføre et direkte indtægtstab. Vedtagelse 33

13 15/12 Analyse af nærbane omkring Esbjerg J. nr.: Dato: 7. februar 2012 Indstilling At der afsættes kr. til projekt Nærbane Ribe - Esbjerg Varde, fra kontoen Kvalitetsprojekter. Sagsresume I forbindelse med puljeansøgninger til passagerpuljen i september 2010, indsendte Esbjerg kommune i samarbejde med Varde Kommune og Sydtrafik en ansøgning om puljeandel på kr., idet parterne selv vil finansiere tilsvarende kr. til udarbejdelse af en analyse af potentialet og effekterne for nærbanedrift omkring Ribe Esbjerg - Varde. Analysen, som skal udarbejdes af en konsulent/rådgiver, vil kunne fungere som grundlag for en evt. senere politisk beslutning om grundlag for etablering af en nærbane i Esbjerg Varde området. I analysen vil der blive lagt stor vægt på sammenhængen i hele den kollektive trafik i området, og analysen vil således både skulle omhandle nødvendige tiltag for at etablere nærbanen, potentialet ved nærbanen samt tilpasning af bustrafikken i området. Med baggrund i den tidligere ansøgning blev opgaven udbudt blandt 3 konsulenter, med henblik på at iværksætte arbejdet når pengene blev bevilliget. Desværre blev projektet ikke tilgodeset med en bevilling, hvorfor arbejdet ikke blev iværksat. Imidlertid har der været en række drøftelser mellem de involverede samt Trafikstyrelsen omkring gennemførelse af projektet og parterne er enige om, at analysen bør gennemføres. Parterne er tillige enige om, at tilstræbe, at opgaven tilrettelægges, så den kan udføres inden for en økonomisk ramme på kr. plus moms svarende til egenbetalingen i puljeansøgningen. I forbindelse med det oprindelige projekt tilkendegav Esbjerg Kommune og Varde Kommune, at de kunne bidrage med kr. henholdsvis kr. til projektet ligesom Sydtrafiks bestyrelse i møde den 31. august 2010 under dagsordenpunkt 60/10 bevilligede kr. til det til Trafikstyrelsen ansøgte projekt. Beslutningsreferat vedlagt. Trafikstyrelsen har i forbindelse med revideret Faktaark omkring forundersøgelsen tilkendegivet, at de kan deltage i projektet med mandressourcer men ikke med finansiering Projektet forventes gennemført over 8 måneder. 34

14 Økonomi Der er indhentet 3 tilbud fra Cowi kr. Rambøll kr. Atkins kr. Alle tilbud er excl. Moms. Tilbuddene er vurderet af en arbejdsgruppe med deltagere fra Esbjerg K, Varde K og Sydtrafik. Finansieringen af Sydtrafiks andel på kr. kan ske over kontoen Kvalitetsprojekter (i lighed med finansiering til puljeprojektet). Budget 2012 for kontoen: kr. Vedtagelse 35

15 16/12 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejsekort A/S J. nr Dato: 1. februar 2012 Indstilling At direktøren fortsætter i bestyrelsen med afdelingsleder Troels Keilgaard som suppleant. Sagsresume Rejsekort A/S afholder generalforsamling i april Et af punkterne på dagsordenen er udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der er indgået aktionæroverenskomst, hvor samtlige ejere bliver repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen er en arbejdende embedsmandsbestyrelse. Repræsentationen i bestyrelsen i Rejsekort A/S består af 2 medlemmer fra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem fra hvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik og Metroselskabet. Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktøren med afdelingsleder Troels Keilgaard som suppleant. I henhold til vedtægten for Sydtrafiks 24 punkt 12) træffer Sydtrafiks bestyrelse beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber. Lovgivningen Sydtrafiks vedtægt er udarbejdet ud fra Transportministeriets standardvedtægt, som er en del af Lov om Trafikselskaber. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber er et punkt under Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:, som er indeholdt i standardvedtægten. Økonomi Intet. Vedtagelse 36

16 17/12 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejseplan A/S J. nr Dato: 1. februar 2012 Indstilling At direktøren fortsætter i bestyrelsen med chefkonsulent Jørgen Præst som suppleant. Sagsresume Rejseplan A/S afholder generalforsamling i april Et af punkterne på dagsordenen er udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der er indgået aktionæroverenskomst, så samtlige ejere bliver repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen er en arbejdende embedsmandsbestyrelse. Repræsentationen i bestyrelsen i Rejseplan A/S består af repræsentanter for DSB, Movia, NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus, BAT og Metroselskabet. Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktøren med afdelingsleder Jørgen Præst som suppleant. I henhold til vedtægten for Sydtrafik 24 punkt 12) træffer Sydtrafiks bestyrelse beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber. Lovgivningen Sydtrafiks vedtægt er udarbejdet ud fra Transportministeriets standardvedtægt, som er en del af Lov om Trafikselskaber. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber er et punkt under Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:, som er indeholdt i standardvedtægten. Økonomi Intet. Vedtagelse 37

17 18/12 Arbejdsrapport om uddannelsespendling J. nr Dato: 2. februar 2012 Indstilling Til orientering. Sagsresume I forbindelse med Trafikplan har Region Syddanmark bedyret interesse i at få udarbejdet en analyse af uddannelsespendlingen i Sydtrafiks område. Regionen har i uddannelsesstrategien for opsat det overordnede mål, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvidere i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for opsat følgende initiativer med tilknytning til uddannelsespendlingen i Sydtrafiks område: 15 % færre unge har over 90 min. transporttid til ungdomsuddannelse end i 2010 og Fremme af bedre offentlig transport til ungdomsuddannelserne gennem forbedret koordination mellem uddannelsesinstitutionerne og de regionale trafikselskaber samt øget viden om de unges transportbehov. Analysen viser, at uddannelsespendlingen til byer med uddannelsesinstitutioner generelt er spredt udover et større område end bare den kommune, hvor uddannelsesinstitutionerne er lokaliseret. Oplandet til uddannelsesinstitutionerne spreder sig især til lokalområder i nabokommunerne, der har en tæt relation til byen med uddannelsessteder. Desuden er rejsemønstrene til byerne med ungdomsuddannelser generelt karakteriseret ved at forløbe i rimelig entydige radialer ind mod byen. Disse radialer er sammenfaldende med togbetjeningen og den regionale- og anden kommunegrænseoverskridende busbetjening. Når der ses på antallet af uddannelsespendlende, der benytter de ikke-regionale kommunegrænseoverskridende ruter, og betydningen af de disse ruter for uddannelsespendlingen kan det anbefales at opgradere serviceniveauet. I den forbindelse bør ruternes regionale betydning drøftes med Region Syddanmark. Arbejdsrapporten vil blive udsendt til Regionen Syddanmark og kommunerne. Den vil indgå i det videre trafikplanarbejde og i drøftelser med bestillerne om det fremtidige serviceniveau. Vedtagelse 38

18 19/12 Status på rejsekortprojektet J. nr Dato: 6. februar 2012 Indstilling Til orientering. Sagsresume Den fortsatte udrulning Udrulningen på Sjælland, hvor Hovedstaden skulle sættes i drift den 1. februar 2012, forløb planmæssigt. Der blev idriftsat ca. 350 busser over night. At det er gået så godt skyldes at Movia og Rejsekort A/S har draget nytte af de hidtidige erfaringer. Det er også tanken at de skal overføres til Sydtrafik, når vi går i luften til oktober Sydtrafik Vestbanen er bestilt til idriftsættelse pr. 1. juli 2012, for de første 12 standsningssteder af i alt 19 standsningssteder. Det er en udfordring at kunne etablere rejsekort på standsningsstederne på så relativt kort tid. For hvert standsningssted forestår der et relativt stort anlægsarbejde, og det kræver tid at komme igennem. Men der arbejdes på højtryk for at nå at sætte de største stationer i drift pr. 1. juli Installationen i busserne til prøvedrifts området påbegyndes lige efter påske og vil være færdig med udgangen af maj Der er lejet en montagehal hos Arriva i Esbjerg. Der arbejdes sideordnet på at specificere de busser, der skal monteres til de resterende ruter. Som anført i Salgsstrategien, monteres der udstyr i alle busser. Der er udpeget en mængde af busser, som ikke kører i skoleferien, og som forventes at indgå som rene skolebusser. Da periodekortet først kommer på rejsekortet med version 5.1, december 2013, er det valgt at vente med at montere rejsekort udstyr i disse skolebusser. Dog forventes det at nogle fra denne bus pulje også kører anden kørsel, som kræver installation af rejsekort udstyr. Der er plads til at de kan monteres inden Sydtrafik går i fulddrift. Alle busser, der skal udstyres med rejsekort, bliver overdraget til Sydtrafik i begyndelsen af december Plan for i hvilken rækkefølge og til hvilket tidspunkt der rulles ud efter prøvedriften er under udarbejdelse. Kundecenter De øvrige deltagere i rejsekortprojektet har dannet et Virtuelt kundecenter, det skal forstås på den måde at NT, Movia og DSB har hver deres kundecenter, men de har et fælles telefonnummer og opkaldene fordeles efter en given nøgle. Sydtrafik har besluttet at oprette et eget kundecenter og blive en del af det Virtuelle kundecenter, ved overflytningen af nuværende informationsmedarbejdere til kundecentret. 39

19 Uddannelse i brugen af rejsekort Vestbanen Indsættelse af nye tog på Vestbanen har høj prioritet, idet der samtidig sker ændringer i de produkter der sælges til rejser på Vestbanen. Det betyder, at der kun kan rejses på sms-billetter, kontantbilletter købt i automat på Varde station, periodekort og rejsekort. I Sydtrafik åbnes der ikke for salg af rejsekort førend prøvedriften starter, indtil da må de kunder der ønsker et rejsekort henvises til Sydtrafiks kontrollører skal, i god tid inden starten, uddannes i betjeningen af kontrolapparaterne og de regelsæt der er gældende for brugen af rejsekort. Uddannelsesplanlægningen er i sin spæde start. Prøvedrift Forberedelserne til prøvedriften er i god gænge. Dette ligger tæt op ad og sidste år blev det aftalt, at uddannelsen af chaufførerne foregår i september måned 2012, da der vil være ferieafløserne til rådighed til at hjælpe med kørslen i uddannelsesperioden. Markedsføring Der er igangsat arbejder med at lave en markedsføringsplan for de store nyskabelser der kommer midt på året. Indførelsen af sms billetter skal markedsføres inden de sættes i drift den 26. marts Herefter skal de nye tog og rejsekort på Vestbanen markedsføres, specielt fordi der, ved indvielsen af Vestbanen reduceres i udbuddet af produkter. Der kommer ikke klippe og billetautomater i de nye tog. Markedsføringen af prøvedriften med rejsekort i Esbjerg kombineres med hvervningen af pilotkunder til den første del af prøvedriften. Økonomi Der forventes ikke ændrede omkostninger, blot er der nogle omkostninger som kommer senere end oprindelig forudsat. Vedtagelse HCB/kmo 40

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 15.03.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. marts 2012 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt)

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt) Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 03 Meddelelser fra direktionen a). Status for rejsekort (mundtligt). b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 14.02.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 20. februar 2014 kl. 13.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 19.02.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 25. februar 2010 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Sagsnr.: /07 Dato: 22.02.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. februar 2007 kl. 14.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 15. november 2016 Initialer: mec Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 11. november 2016 kl. 13.30-15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 30.01.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 27. januar 2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-14 Dato: 03.01.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 23. januar 2014 kl. 9.30 12.30 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hotel Skibelund

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag, den 21. maj 2012 kl. 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 01.12.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Kommune, Kirketorvet 22, Teknik og Miljø, mødelokale

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Indholdsfortegnelse Hovedbudget budgetforslag 2015... 2 Noteoversigt budgetforslag 2015... 3 Bemærkninger 2015... 9

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere