09.20 o /2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09.20 o.08 19.01.08/2008. Side 1. Aftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse. midler. Organisationer i KTO"

Transkript

1 ftale om udm Øntningsgaranri af nye til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO o.08 Side 1 midler

2 Indholdsfortegnelse Side o.08 Side 2 Område, definition og formåi $ 1. ftalens område Defininon og formål...3 t\ $ 3. Udrnøntningsgaranfl $ 4. Beregningsgrundlag....4 $ 5. Opgørelse $ 6. Hvilke aftaler indgår i opgørelsen...5 $ 7. Tvisteløsningsregler...5 $ B. Ikrafttræden og opsigelse...6 Bilag 1- Personalegrupper, som ikke er omfatret af udmøntningsgar^ntiaftalen Bilag 2 - Det lokale økonomiske råderum Bilag 3 - Udmøntningsgarantigrupper pr. 1. aprii Placering i udmøntningsgrupper af overenskomster Bilag4- Beregningsgrundlrg Bilag 5 - Beregning af forbrug Pkt. I. Belastning for lønordninger Pkt. IL Timelønnede Pkt. III. Pensionsforbednnger Pkt. IV. Uclgifter til uddannelsesformå Bila,g6 - Særlig opdeling af udmøntningsgruppe

3 o.08 Side 3 Område, definition og formål $ 1. ftalens område Stk. I ftalen gælder for komrnunalt ansatte, solrr er omfattet af en overenskomst i I(L's forhandhngsorrråde, hvori der henvises til denne aftale. [g{8^l4ftalen ornfatter ikke de personalegrupper, der er nævnr i biìag 1.[O.08] Selvejende insdrudoner omfattes af en kommunal udrnøntningsgaranti i samrne omfang, som selvejende insdtudoner er omfattet af overenskomster med lokal løndannelse. Stk. 2 ftalen omfatter ikke $ 60-selskabev r'. [O.08]samt vùksomheder, som har bemyndiget I(L nl med bindende virkning at indgå overenskomster.[o.08] $ 2. Definition og formål Stk. / Der beregnes i hver kommune en udmøntningsgaranti r.eclrørende nye rmdler tjl lokal løndannelse, jf. $ 3. Stk. 2 Lldmøntningspligten angär centralt afsatte mrdler ved de enkelte organisadonsforhandlinger. Summen af disse midler udgør udmøntningsgaranden. Den forholdsmæssige andel af den samlede sum er den enkelte kommune forphgtet til at anvende til lokal lønclannelse trl de personalegrupper, der er ornfattet af garanien. Stk. J Udmøntningsgarantien er dokumentation fot, at de afsatte nye mrdler anvendes. Stk.4 Udmøntrungsgarantien udgør et minimum; der er ikke noget maksimum. Det samlede råderum for de lokale forhandlinger udgøres af de eler.enter, der indgår il:l lag2. $ 3. Udmøntningsgarant 2010 [O.08]UdmØntningsgaranden i 2010 omfatter alle personalegrupper, der er omfater af denne aftale. Udrnøntningsgarantien opdeles í et antal grupper, jf. bilag 3. r 2010 er der med virknin g fra 1. apnr afsat L,25o/o eller 0,7o/o af lønsummen i nye mrcller til lokal løndannelse til de pågældende personalegrupper. De afsatte midler er til udmøntrung med r,'rrkning fra 1. apn [O.08]

4 $ 4. Beregningsgrundlag o.0b /2008 Side 4 [O.08]Beregningsgrundlaget for udmøntningsgarantien baseres på den udbetalte løn i ma1 2009, jf. bnag 4. Grundlaget opregnes med stigningen i reguleringsprocenten fra og med 30. september 2009 ti og med 1.. apr1l2010 trllagt 0,40 pct. point.[o.08] En repræsentant forden (okale) forhandlingsberettgede organisation orienteres om komrnunens beregmngsgrundlag i god ud føi forhaidjingerne indledes. [O.O8]Hvr.s der er sket v;"sentlige ænddngèr i forudsætningerneíor beregningsg-rundlaget, optages der forhand]rng mellem de centrale parter om jùstenng af beregningsgrundlaget i den pågældende kommune, hvis en af de'centrale parter anmoder herorn. yga nx.æsgelsen af 0,40_pct.^pointindregnes r'ærdien af forhøjelsen af særjig r feriegodtgørelse i 2010.[O.08] $ 5. Opgørelse Stk. 1 [O.08]bruget opgøres pr. 1. aprt Stk. 2 Opgørelsesniveauet er værdien pr. 1. april Stk. 3 Grundiaget for opgøreisen er den ådrge varige rnerudgift. Beregning af forbrug sker efrer prìncipperne i bilag 5. Srk.4 Trl dokumentadon af udmøntningsgarantien udleverer komrrunen senest den 1. februar 2010 en foreløbig statlrsopgørelse til de (okale) repræsentanter for de forhandlingsberettrgecle organisationer. Opgørelsen skal indeholde status over de sarnlede aftaler vedr. nye rrudler fordelt päiøngannugrupper. Opgørelsen skal særskilt angir.e, hvor stor en del af forbruget, som man lokalt evt. ikke er enige om, skal indgå i opgøreisen, jf. $ 6, nr. 2.[O.08] Stk. 5 En repræsentant for den (okale) forhandlingsberettrgede organisation kan anmode om, at kommunen fremlægger en mere specifiéeret uðskrift af statusopgø1e-lsen fol d9n relevante Løngarantsgruppe. Dèn specificerede udskrift skalindeholde forejiggende -oplysninger om, med hvrlket beløb alle de medarbejdere, der har fâ'et dei i midlerne i udmøntningsåret, indgår i opgørelsen. Videre skal det særskìlt.angir'9q for hvrlke me4arbejdere, mañ lokaltlkke er enige om, at forbruget skal indgå i opgorelsen, jf. $ 6, nr. 2. Hvis repræserìtanten modtager en udslilift, skal vedkommende kvittere for, at udskriften ikke udler.eres tii andre end tredjemand, der har en berettiget interesse i udskriften i henhold ul Persondataloven- E,n anden faglig organisadon, der har forhanclhngs- og aftaleret for andre rneclarbejclere orn-faltetãf den satrìme garanugruppe, betragtes soln beretuget intefesserede. [O.08]Den enkelte kommune skal have opfl,ldt udmøntningsgaranrien pr. 1. april 2010.

5 o.0b Side 5 Stk. 6 Til dokumentad.on for opftldelse af udmøntningsgarantien udleverer kornmunen senest den 1. mi12010 en endelig statusopgørelse til de (okale) repræsentanter for de forhand- Jingsberettigede organisationer med det indhold, som er anførti stk. a. [o.08] $ 6. Hvilke aftaler indgår i opgørelsen [O.08]I opgørelsen indgår aiene summen af lokale aftaler, der med virkning fra den 1. aprll2010 udmøntes med hjemmel i bestemmelser om lokal løndannelse. [O.08] Dog indgår følgende aftaler ikke i opfyldelsen af udrnøntningsgaranrlen: 1..,\ftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelse. 2. ftaler der lokalt er enighed om, helt eller deh.ist erstatter/\ iderefører ndligere aftaier. llvis der lokalt ikke kan opnås enighed herom, beslutter arbejdsgiveren i første omgang, orn aftalen medtages i opgørelsen. I(onstateret uerughed skal fremgå af aftalen. Hvis der i forbindelse med den afsluttende opgøreise er usikkerhed, om garantien i sin heihed er opfyldt, tager man stilling til alle de nlfælde, hvor der r.ar trenighed, om en Lønaftale skal rnedtages eller ej. 3. [O.O8]Âftaler om engangsbeiøb samt resultarløn. Udmøntningstidspunktet belyses med følgende to eksempler: Eksempel 1: I lanuar 2O10 inclgås en ny aftale om lønullæg efter aftale om iokal løndannelse rned il<r'afttrædelse fra den 1. april deite forbrug indgår i opgørelsen af,,1*^-*^;.-, uomønrmngsgaranûen. Eksempel2: I december 2009 indgås en ny aftale orn løntillæg efter aftale om lokal løndannelse med ik afttrædelse fra den 1. februar dette forbrug indgår ii<ke i opgørelsen af udmøntrungsgaranrien. IO.08] $ 7. Tvisteløsningsregler Stk. / [O.08]Sager om manglende opfyldeise af udmøntûingsgarantien skal senesr rejses med udgangen af r,r,al mäned 2010 pâ baggrund af den endelige opgørelse, jf. (\ 5, stk. 6. [O.08] Påtaleberetrigede er i fællesskab lokale repræsentanter for en flerhed af de personalegrupper> solrt er omfattet af samme garanugruppe. Stk. 2 Uenighed orn udrnøntrungsgarantiens opgørelse og opfyldelse forhandles først rrellem de lokale Parter rned henblik på at opnå enighed. Flvis der ikke kan opnås enighed på det lokale niveau, kan organisationsrepræsentanterne rejse sagen overfor de centrale prter som en retstvist (mægjrngsmøde og voldgift). Stk. J Når parterne vurderer, om udrrrøntningsgarantien er opfyldt, kan der tages hensyn til forslag fremsat af arbejdsgtver, der (endnu) ikke er indgået afiale om.

6 Stk.4 o.0b Side 6 Manglende opfyldelse af uclmøntrungsgarantien er ikke et overenskomstbrud, men medfører sankdon i form af et strafl eløb. Strafbeløbet udgør 1.5o/o af den manglende udmøntning. Stk. 5 Den manglende udmøntning samt et strafbeløb skal i første omgang bruges til lokat løndannelse i kommunen efter lokal aftale, og skal i sidste ende anvendes lokalt efter aftale rnellem de centrale parter. $ 8. lkrafttræden og ops gelse Stk. / Denne aftale træder i kraft den 1. april Stk. 2 ftalen kan opsiges med 3 måneders r.arsel, dog udligst u-l den 31. marts Opsigelse skal ske skrifthgt. I(øbenhavn den fb *{"-n\ )-oo3 þhtol Bibliotekarforbundet Blik- og Rørarbej clerforbundet BLIPL - F'orbundet for pæclagoger og klubfoik Danmarks Jurist- og Økonomforbr,rnd

7 o.08 Side 7 Dansk El-forbund Dansk Fanrraceutforening F'or Dansk mands ening Dansk Frisør & I(osmeuker bund Dansk Funktionærforbund DNI (D ansk Magisterforening) Dansk Nletal Dansk Psykolog ening Dansk S ocialrådgii.erforening

8 Dansk Tandlægeforening o.0b /2008 Side 8 Den Danske Landinsp ektørforerung F^ghgt Fælles bund - 3F F'Ol\ - F'ag og rbejde eningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater handjrngskar2\t.wv I le/, \--+'/ t/ v// bundet Træ-Industri-Byg i Danmark F'oreningen af l(ornrrunale Chefer F'or eningen af Speciallæger Fælle sudvalget for Nlusikun der-i,'is ere in den flor Nlusikskolcomrâdet (FN.{M)

9 o.08 Side 9 Gymnasieskolernes Lærerforening HK/KOMTviUNL Ingeniør foreningen i Danmark J ordbrugsakadernikerne Landsklubben Deluclsansatte Branclfolk Ledernes I-i ovedorganisadon Læternes Centralor ganisation Maleribrbundet i Danrnark Nærings- og Nydelsesmrddeiarbejderforbunder i Danmark

10 o.08 Side 10 S ocialpædagogernes Lan ds forbund Tandlægernes Nye Lands forening F-or Teknisk Landsforbund Yngre Læger

11 o.0b 19.01,.08/2008 Side 11 Bilag I - Personalegrupper, som ikke er omfattet af udmøntningsgarantiaftalen Oversigten angiver, hulke o'n'etenskomster, der har personaiegrupper, som ikke eï oür.- fattet af udmøntningsgarandaftalen. En -markering beq'der, at kun nogle af overenskomsteris personalegrupper ikke er omfattet af udmøntningsgarantien. Det er her med en bemærkning oplyst, hvilke stil- Jingskategorier, der ikke er omfattet af garannen. S atn namre ri / brugjòr KfuID' /ø n.gtstem. KL = KBH = F-RB = ftale om aflønning af chefer mellem KL og rkitektforbundet, DJØF, HK, ld, KC og LC 'l ftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune mellem KL og HK ogdjøf Overenskomst for kontor- og lt-personale m.fl. mellem KL og HI(KOMMUNL Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31i niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre Overenskomst for kontorpersonale m.fl. i Københavns Kommune mellem KL og HK Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre Chefstillinger omfattet af protokollat nr. 1. Tilsvarende gælder for tjenestemandsansat personale Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening lkke i KL's Løn og Personale Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst og aftale for ansatte i Gentofte Kommune inden for Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening Ledere på grundløn kr. (31/ niveau)

12 ...1 WÆ ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HI(KOMMUNL Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersona le, Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening Vicekontorchefer på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNL Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) Ledere og souschefer ved forsorgshjem og krisecentre ftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HIIKOMMUNL Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (3'1/ niveau) Overenskomst for akademikere ansat i kommuner mellem KL og en række C-organisationer kademikere med personaleledelsesfunktion (afgrænsningen foretages lokalt) Chefstillinger i Københavns Kommune omfattet af protokollat nr. '10 kademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, er ikke omfattet ftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet Mellemledere på grundløn kr. (31/ niveau) Ledere på grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn 50 3'1.51 Overenskomst for kommunallæger mellem KL og eningen af Speciallæger Overlæoer Overenskomst med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund "Ledergrupperne" er undtaget og defineres med grundlønlrin 48 eller højere. o.0b Side 12

13 'Hf";i l*ëffi Jó.U + ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund. "Ledergrupperne" er undtaget og defineres med grundløntrin 48 eller højere. o.0b 1, /2008 Side 13 'Ì xx (nummer tjekkes Kl) 5.31.yy Overenskomst og ftale for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere og skov- og landskabsing eniører, [O.08]jordbrugsteknologer[O.08], maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører, eningen af Havnefogder i Danmark, Halinspektørforeningen, Kort- og Landmålin gsteknikernes ening, Maskinmestrenes ening og Søfartens Ledere. ldrætsinspektører pà grundløn 47 Havnefogder m.fl. grundløn 46 Havnechefer og havnekaptajner aflønnet på mindst løntrin 46. Protokollat vedrørende afdelingslæger, reservelæger og 1. reservelæger mellem Københavns Kommune og YL af 22. december ftale for socialoverlæger i Københavns Kommune mellem KL og FS Overenskomst for rengøringsassistenter mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F af 3. oktober Der er afsat 1,25% fl lokal løndannelse, som i perioden 1. april marts anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæ Overenskomst for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el.lign. med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Der er afsat 1,25o/o ttl lokal løndannelse, som i perioden 1. april marts anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæ Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/- chefer med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Rengøringsledere/-chefer er ikke omfattet af udmøntningsgarantien.

14 'r( pþt-. ""'åijf'ì Overenskomst for erhvervsudda nnede serviceassistenter mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund -3F af 15. januar Der er afsat 1,25% il lokal løndannelse, som i perioden 1. april marts anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæ9. o r.08/2008 Side Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund. Kun ledere der omfattes af Overenskomst for pædagog sk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet ftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer ifolkeskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli nsatte i henhold til overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet mellem KL og Lærernes Centralorganisation er ikke omfattet af udmøntningsgarantien Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet pr. 1. april 2009 mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli ftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 1 1. juli Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet ftale om løn- og ansættelsesvílkår for tjenestemandsansatte musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet og Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere på Sankt nnæ Gymnasium i Københavns Kommune Overenskomst og ftale for tandlæger fdelingstandlæger på grundløn 49 Klinikchefer på grundløn 50 Overtandlæger på grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansai i lederstillinger i kommunerne

15 .."ÉirsÈ I "l rr;g;i o.08 1, /2008 Side Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag samt aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde. Kun ledergruppen (ledere på grundløn 32,37 og 42 pr ) er ikke omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således omfattet Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag samt aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde af. Ledere, der omfattes af Overenskomst for oædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet ftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde af 30. september Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet Overenskomst for pædagogisk personale ved dag- og aktivitetscentre med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag mellem Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde. Kun ledere på grundløn 37 (pr ) er ikke omfattet af udmøntningsgaranti. Øvrigt personale er således omfattet '1 Overenskomst for paedagogisk personale ved Frederiksberg kommunes boformer mellem Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde.

16 qùbii# {in s-1505 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL, Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet. Overenskomst for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og BUPL af 11. december Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område indgået mellem KL, Frederiksberg Kommune og BUPL - bundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund af 24. september Ledere, der omfattes af 69.0'l Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet ftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner hvormed kommunen har indgået driftsoverenskomst efter $ 69 i lov om social blstand, skolefritidsordninger samt anerkendte private daginstitutioner under børne- og ungdomsforsorgen Ledere, der omfattes af Overenskomst for oædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet. o.08 Side 16

17 ì"v'ï:î$''i ol 11 Overenskomst for ledende værkstedsoersonale mv. ved klientværksteder mel lem mtsråd sforeni n gen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet. Overenskomst for medarbejdere, der i selvejende daginstitutioner er beskæftiget med rengørings- og/eller køkkenarbejde mellem KL og Husligt rbejder bund og Kvindeligt rbejderforbund i Danmark af 24. juni Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet. o +.u fta le for tjenestem a ndsa nsatte socia I pæd a gog er, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet ftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet. o.08 Side 17 ''

18 t$l&et-. *i"tï#'. IfFj.,lønr i:ì*'.' ' ' i,:'"":-iiî'unoli'i,', "'uù*' Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde. Ledere, der omfattes af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Øvrigt personale er således omfattet. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde. o.08 Side Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat iden kommunale ældreomsorg med tilhørende protokollat og bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde og Lederforum, Social & Sundhedssektoren af 4. september Overenskomst for aflønning mv. af husassistenter ansat ved alderdoms-, syge-, pleje- og rekreationshjem med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 3. oktober Der er afsat 1,25% ttl lokal løndannelse, som i perioden 1. april marts anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæ Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F og FO - Fag og rbejde af Der er afsat '1,25% ttl lokal løndannelse, som i perioden 1. april marts anvendes til centrale tidsbegrænsede pensionsgivende lokallønstillæ9.

19 o.0b Side 19 Bilag 2 - Det lokale økonomiske råderum Side 1/3 Det /oka/e øl<onomi ke råderam I dette bilag sættes der fokus på, hvilke elementer der bl.a. påvirker det økonomrske råderum for den iokale løndannelse. Indkdning Parterne er enige om, at det er begge parters ansvar, at det nye lønsystem, herunder den Iokale løndann els e ftingerer ulfreds s till ende. Det er derfor vigtigt, at de lokale parter understøtter det nye system, som der har r'ælet enighed om at indføre. En effekdv og forsr.arìig forhandlingsafrnkling er helt afgørende for, at den lokale løndannelse kan understøtte udvikhng og kvahtet i opgaveløsrungen og den ansattes engagement og kvahtet i arbejdslivet. OveLenskornslParterne har drøftet det lokale økonomiske råderum i forbinclelse rned udvikling af lokal løndannelse i kommunerne. Det lokale råderanz Det nye lønsystem indeholder flere mujrgheder for at udr.ikle den lokale løndannelse. I{ommunerne har derfor i dag en række mul-igheder for at aftale en seh'stændig lønprofit Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hiduclige budgetforbrug, og de mer- eller mrndreudgifter, der vil opstå i løbet af äret. En række elementer påvirker det økonomiske råderum. Det økonomrske råderum æridres derfor løbende. Elementerne i dette "økonomiske råderum" er oplistet nedenfor. fsætteisen af mrdler tii løn sker i btidgetfasen. Der tages dermed i budgetfasen srilling til stør'relsen af midlerne til løn. En r.æsentlig "finansieringskilde" nl udvikhng af ny løndannelse i form af nye midler er den såkaldte "fododsfinansiering", der er en fælles centralt aftalt"fremskrivningsprocent" for nye midler til iokai løndannelse for alle kommuner under ét, og som safiunerì med andre frigjorte løndele mr.. kan aftales anvendt lokait. Den enkelte kommune er forpligtet tl at udmønte beiøbet fia ibrlodsfinansier-ingen, jf. Àftaie om udmøntningsgaranti af nye midler til iokal løndannelse. Hertil kommer øvrige midler fra det lokale økonomiske råderum, som er beskrevet nedenfbr. Der er som riævnt ikke en puije, der er ikke noget tnaksimurnbeløb til udrnøntning; der er alene tale om et minirnumsbeløb for så vidt anqår midlerne fra den centralt afsatte fbrlodsfinansiering. Elementerne i det lokok rådentm Ud over forlodsfinansieringen, soln er en del af det lokale økonomiske råclerum, kan navnlig følgende elementer pår'irke det økonomrsl<e råderum i opad- eller nedadgående retning:

20 o.08 Side 20 1,. Personaleomsætning, eksempelvis hvor medarbejdere med et langt anciennitetsforløb erstattes med medarbejdere uden eiler med et kortere anciennitetsforløb. 2. Personalesammensætning med eksempelvis erstatning af længerevarende uddannet med korterevarende uddannet personale eller omvendt. 3. Overgangstllæg, der bortfalder. 4. Effektivisering/ændret arbejdsnlrettelæggelse eventuelt udmøntet som resultatløn. 5. håndsaftaler. 6. Bestemmelser i overenskomst, hvorefter der for eksernpelvis en uddannelse eiler en særlig funkuon lokalt skal aftales en løn- 7. Vakancesituationer og andre fraværssituationer. B. "Ikke-lønkroner" korìverteres til lønl r'onet, hvis det er rnuligt efter den lokalt valgte økonomistyringsform, eller omvendt. 9. Eventuel overførsel af overskud henholdsvis underskud for et budqetår trl det efterfølgende budgetår Øget indtjerung, hvis den lokale styringsfonn tillader, at den bruges helt eller cleivis tü løn. 11. Puljer, som lokalt er afsat for at kunne bruges, hr.ol der er særligt behor' Central finansiering af afledte lokale effèkter.r De omtalte elementer et de vigtlgste faktorer, der pår'irker det økonomiske råderum. Listen er dog ikke udtømmende. i\4an skal være oprlærksorn på, at nogle af elerrrenterne giver rnulighed for varìge nldelinger, mens andre, fx vakancer, giver muhghed for engangsbelob. Betydningen af reguler ngsordn ngen Som nævnt er der iklie centralt fastsatte grænser for den lokale anrrendelse af mrdler nl ny løndannelse. Hvis lønudr.ikhngen som helhed ligger under lønudviklingen på det private arbejdsmarked, vil lønforskellen blive samlet op af regulelingsordningen. Det betyder, atlønforskellen kompenseres via generelle lønstignrnger til alle ansatte. Hvis den samlede lønudvikhng inklusive forbrug af mrdler trl den lokale løndannelse nogenlunde s\ arer til lønudr-rkjrngen på det private arbejdsmarked, vil regulenngsordningen ikke udløse iønstigrunger. Hvis lønudviklingen ligger ud over lønudviklingen pä det private arbejdsmarked, nedsættes de generelie lønstigninger for alie ansatte tilsvarende det følgende år. Den sarnlede virkrung af de enkelte kotnmuners disposiuoner orntring n), løndannelse er clerfor helt afgørende for, om der udmøntes generelle lønsngrunger pr. automadk over reguleringsordningen, eller om midlenie er brr-rgt mere "aktivt" i overensstemmelse med intentionerne bag lokal lønclannelse. \red rnd lielse al aftaler i cle enkeltc ot'etenskornste fot cn dcl ai en rersonalcgruppe kan dc:: \ rrc anven<lt r idler tìl fon'entede lrkalc at-lcdtc lønaftaler fo csten af pcrsonaleuruppcn.

21 zlrng arø etv af budgeteb konsekuenser o.0b Side 21 Ovenstående budgetforudsætrunger og elementer i det økonorniske råderum har bet".ìning for løn-, arbejds- og personaleforhold i kommunen. nirr.-d";;-,.;;'îifiden drøftelse - normalt én gang årligt - som afholdes mellem Hovedudvalget og komfirunerìs pohnske ledelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. aftalen orr rnedindflydelse og medbestemrnelse $ 9, stk. 3 eiler i drøftelser i sarnarbejdsudvalgeti henhold til SU-aftalens $ 16, stk. 5, nr. 2.

22 o.0b Stde 22 Bif ag 3 - Udmøntningsgarantigrupper pr. 1. april 2010 Gruppe 1: I(oairtionen, C, chefer m.fl. Gruppe 2: Pædagogisk branche m.fl. Der henvises til særlig opgørelse af gruppe 2, jf. btjag 6. Gruppe 3: S OSU, ulsyns førende as sis tenter ved fors orgsins titutioner m. fi. Gruppe 4: LC, musikskolelærere m.fl. Gruppe 5: Tekrusk service, brand- og beredskab, buschauffører m.fl. Der henvises trl særüg opgørelse af gruppe 5, 7f. btlagt.

23 o.08 Side 23 Placering i udmøntningsgrupper af overenskomster Oversigten angiver, hvilke overenskomster, der har personalegrupper, som er omfattet af udmøntrungsgarantiaftalens forskellige grupper. En -markering betyder, at kun nogle af overenskomstens personalegrupper er omfattet af udmøntningsgarantien. Det er her med en bemærkning oplyst, hvilke 5 'llìngskategorier der er omfattet af garannen. Det aftalte beløb til forlodsfinansiering er anførti procent S atn til bng,lòr I(MD's lønsyíem. KL = I(BH = l'-RB = '., ''1.; Overenskomst for kontor- og lt-personale m.fl. mellem KL og HI(KOMMUNL af lle på grundløn 12 tilog med grundløn kr. (31/ niveau), grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (3'1/ niveau) ftale for tjenestemandsansat kontorpersonale mellem KL og HI(KOMMUNL lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for socialrådglvere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening og HI(/KOMMUNL Socialrådgivere og socialformidlere på grundløn 3'1 til og med grundløn kr. (3'l niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) ftale for socialrådgivere og socialformidlere mellem KL og Dansk Socialrådg iverforening og H l(ko M MU NL. Socialrådgivere og socialformidlere på grundløn 31 til og med grundløn kr. (3.1/ niveau) ftale om aflønning af løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) mellem KL og Bibliotekarforbundet

24 fô)p"li.l iylsi"om: i r':fåttei, i i{ârii,; broce ii 1.25% r ffil.*,ì $ o.08 Side Overenskomst for akademikere ansat i kommuner mellem KL og en række C-organisationer 1 JI 12 lle bortset fra ledere med oersonaleledelsesfunktioner og akademikere omfattet af protokollat 10. chefer i Københavns Kommune kademikere, som ikke er overgået til basislønsystemet, er ikke omfattet. ftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet Bibliotekarer Specialister og mellemledere på grundløn kr. (31/ niveau) og kr. (31/ niveau) I Overenskomst for ikke-faguddannede bibliotekarer mellem KL og Bibliotekarforbundet Overenskomst for kontorpersonale m.fl. i Københavns Kommune mellem KL og HI(KOMMUNL lle på grundløn 12 til og med grundløn kr. (31/ niveau), grundløn kr. (31/ niveau) og grundløn kr. (31/ niveau) Tilsvarende gælder tjenestemandsansat personale Overenskomst for vejledere/undervisere inden for beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune mellem KL og HIIKOMMUNL Overenskomst for kommunallæger mellem KL og eningen af Speciallæger af 17. december Overenskomst for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører-bth mellem KL, og Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen af I Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produ ktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, tekniske designerelever, kulturteknikerelever og a udiologiassistentelever 1 JJ.UJ Overenskomst med tilhørende bilag for beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og lngeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og Ingeniørforbundet i Danmark, Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund af.

25 lll?o':,, VISI.Omrii iáttèi, l qãùi próceht I o08 Side 25 I Overenskomst for journalister mellem KL og Dansk Journalistforbund Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale mellem KL og HK Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. mellem KL og Fagligt Fælles bund - 3F med protokollater og bilag af 16. december Overenskomst for specialarbejdere i København og Frederiksberg kommuner mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund - 3F Tilsvarende gælder tilsvarende $3-ansat personale. 1 Protokollat vedrørende tjenestemandsansatte håndværkere i Københavns Kommune mellem KL oq FO - Fao og rbejde 1 Overenskomst for driftsassistenter mellem KL og Lager & Handelsarbeidernes bund I Overenskomst for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk Frisør & Kosmetiker bund, Dansk funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder bundet, bundet af Træ-lndustri-Byg i Danmark og Fagligt Fælles bund - 3F ftale for håndværkere, herunder montører, overmontører, elektronikteknikere, datamekanikere og kokke mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El- bund, Dansk Frisør & Kosmetiker bund, Dansk Funktionærforbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder bundet, bundet af Træ-lndustri-Byg i Danmark og Fagligt Fælles bund - 3F Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af 1 +u.zz ftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. mellem KL og Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-bund, Dansk mands ening, Dansk Metal, Ledernes Hovedorganisation, Maskinmestrenes ening og Teknisk Landsforbund af. 'j

26 o.08 Side 26 qì Ð-êl-, "äïi?t'i.. rami, orti ént, ' K[é:t*dn', I Overenskomst og ftale for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere og skov- o g la ndskabs in g eniører, [O.08]jord bru gsteknologer[o.08], maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd mellem KL og Danske Skov- og Landskabsingeniører, eningen af Havnefogder i Danmark, Halinspektørforeningen, Kort- og La ndmålin gsteknikernes ening, Maskinmestrenes ening og Søfartens Ledere. lle stillinger er omfattet bodset fra idraetsinspektører på grundløn 47, havnefogder m.fl. grundløn 46 og havnechefer og havnekaptajner aflønnet på mindst løntrin % 1 Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for personale ved Musikhuset rhus mellem KL og Ledernes Hovedorganisation Overenskomst for kontorpersonale og klinikassistenter i Frederiksberg Kommune mellem KL og Frederiksberg Kommunalforening lle på grundløn kr. (31/ niveau)titog med grundløn kr. (31/ niveau) Overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberq Kommune mellem KL oq HK 4 lkke isamremappen Overenskomst og ftale for personale under Gentofte Kommunalforenings forhandlingsområde mellem KL og Gentofte Kommunalforening af 15. januar lle på grundløn kr. (31/3-0) tit og med grundløn (31/ niveau) Overenskomst og ftale for tjenestemandsansatte tandlæger mellem KL og Tandlægerne Nye Landsforening Tandlæger, filialklinikledere og specialtandlæger Overenskomst for tandlægekonsulenter mellem KL og Tandlægeforeningen af 4 I Overenskomst for tandklinikassistenter mellem KL oo HIIKOMMUNL 1 81 Protokollat vedrørende afdelingslæger, reservelæger og 1. reservelæger mellem Københavns Kommune Reservelæger 1. reservelæger YL af Overenskomst inkl. protokollatter for lærere og pædagogiske ledere på Sankt nnæ Gymnasium i Københavns Kommune mellem KL og Gymnasieskolernes Lærerforening

27 o.08 Side Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder med tilhørende bilag mellem KL og Dansk Metal, FO - Fag og rbejde, Ledernes Hovedorganisation og Socialpædagogernes Landsforbund af Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. X 0,7% Overenskomst for pædagogisk personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og BUPL af 11. december Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. X 0,7% ftale om aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogiske uddannede personale ansat ved kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner hvormed kommunen har indgået driftsoverenskomst efter $ 69 i lov om social bistand, skolefritidsordninger samt anerkendte private daginstitutioner under børne- og un gdomsforsorgen Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det oædaoooiske område. 0,7% X Overenskomst for pædagogmedhjælpere mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde af Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af. Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. X ftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger, hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område. X ó ftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 'l 976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund af.

28 if+ De,!.i,l'å.'n.i#ï 'l'tsï i,tryfì,.t ""."'ti ':.'i ålå-ï1""* l$***ï î;.i i.'1,::;.i 0,7% X o ,.08/2008 Side 28 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med tilhørende protokollat og bilag samt tillæg af '16. august 2001 mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F, FO - Fag og rbejde og Socialpædagogernes Landsforbund af zó Overenskomst for pædagogisk personale ved Kommunale daginstitutioner mv. (almenområdet) med tilknyttede protokollater, aftaler og bilag samt aftale vedr. tilsvarende tjenestemandsansat personale - mellem Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde. Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område X Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. med tilhørende protokollater og bilag samt aftale vedrørende tilsvarende tjenestemandsansat personale mellem Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde af. Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område 0,7% 28 6_l Â?Ã ftale vedr. tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder mellem KØbennavns Kommuner og FO - Fag og rbejde. Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser mellem KL, Københavns Kommune og FO - Fag og rbejde af Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og central pladsanvisning bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune mellem KL og FO - Fag og rbejde af Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område ,7% o-jz.zj Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde af Overenskomst for dagplejere med tilhørende protokollater mellem KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og FO - Fag og rbejde af

29 , Grupþe I " "nr.'i :' 1.a iíi :,. zilo"l: o.0b Side 29 0,7% Overenskomst for hjemmedagplejere mellem KL og FO - Fag og rbejde 2B Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område indgået mellem KL, og BUPL - bundet for pædagoger og klubfolk, Socialpædagogernes Landsforbund. Ledere udgår af overenskomsten pr. 1. april 2009 og omfattes af ny selvstændig lederoverenskomst for det pædagogiske område ,31 Overenskomst for pædagogisk personale i særlige siillinger. 0,70% Overenskomst for social- og sundhedspersonale med tilhørende protokollater og bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 28. august Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner mellem KL og FO - Fag og rbejde af Overenskomst for gymnastikpædagoger og portører i København mellem KL og FO - Fag og rbejde af 15. januar Overenskomst for lærere m.fl. í folkeskolen og ved specialundervisning for voksne med tilhørende protokollater, mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. iuli ftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli ftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer ifolkeskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation af 11. juli nsatte i henhold til overenskomstfor lærere m.fl. ifolkeskolen og ved specialundervisning for voksne er omfattet af udmøntningsgarantien ftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. mellem KL, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation Overenskomst for lærere i ungdomsskolen mellem KL og Lærernes Centralorganisation Overenskomst for lærere ved sprogcentre mellem KL og Lærernes Centraloroanisation. Á Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet af 17. november 2003.

30 H Fg'i i'risä'nitiì-i '1pËtiäì$ïi ïïfi: i,iþolo' I overénskomsilaftàþ ji o.0b Side Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere mellem KL, Københavns Kommune og Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet af.,,, 1,250/o q Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende mellem KL og Dansk Funktionærforbund af 15. januar Overenskomst for buschauí'nører ved Odense Bvtrafik mellem KL og FO - Fag og rbejde 1,250/o 6 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe mellem KL og Fagligt Fælles bund - 3F. 1.25% ftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved rhus Sporveje og Odense Bytrafik mellem KL og FO - Fag og rbejde. 1.25% 6 Overenskomst for buschaulfører ved Odense Bytrafik og rhus Sporveje mellem KL og Fagligt Fælles bund - 3F. 5 Protokollat vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for cateringpersonale ved Færgeselskabet Læsø t(s mellem KL og Fagligt Fælles bund -3F 6 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere med tilhørende protokollater mellem KL og FO - Fag og rbejde. Bemærkning; Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat oersonale. 1,250/o 5 Overenskomst for miljøkontrollører ved M ilj økontrollen mellem KL og FO - Fag og rbejde. Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat oersonale. Ã Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i København og Frederiksberg Kommuner mellem KL og FO - Fag og rbejde. Tilsvarende gælder tilsvarende tjenestemandsansat oersonare Overenskomst med tilhørende protokollater og bilag for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og FO - Fag og rbejde og Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund

31 o r.08/2008 Side 31 à ftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale ved de kommunale redningsberedskaber mellem KL og FO - Fag og rbejde og Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbund af 19. august Ove ren skom st for arbejdsform ænd, vejform æn d, fag lærte gartnerformænd m.fl. mellem KL og FO - Fag og rbejde, Dansk mands ening af '1 3. november ftale for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. mellem KL og FO - Fag og rbejde, Dansk mands enino af à Overenskomst for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere m.fl. mellem KL og FO - Fag og rbejde og FagliQt Fælles bund - 3F ftale for tjenestemandsansatte tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere m.fl. mellem KL og FO - Fag og rbejde og Fagligt Fælles bund - 3F Overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/- chefer med tilhørende bilag mellem KL og FO - Fag og rbejde af 28. oktober Kantineledere er omfattet af udmøntningsgarantien. q Overenskomst med tilhørende protokollater for maritimt personale mellem KL og FO - Fag og rbejde ftale for tjenestemandsansat maritimt personale mellem KL og FO - Fag og rbejde. 0,7% Overenskomst for flyvepladspersonale F ls-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser mellem KL og Dansk Funktionærforbund af 15. ianuar Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber mellem KL og Landsklubben Deltidsansatte brandfolk ^ Overenskomst for medarbejdere, der i selvejende daginstitutioner er beskæftiget med rengørings- og/eller køkkenarbejde mellem KL og Husligt rbejder bund og Kvindeligt rbejderforbund i Danmark af 24. juni 1987.

32 o.0b Side 32 Bilag 4 - Beregningsgrundlag Som grundlag for garantierne anvendes lønudbetahngen i ma1 2009, opgjort i 1/ ilveau og ganget rned L2, jf $ 4. I beregningsgrundlaget rnedtages den udbetalte løn inklusive pensionsbidrag og særjig feriegodtgørelse/fenegodtgørelse, men eksklusiv sær ydels er (hverken ikkeløn aflrængige eller lønafhængige medtages). FLD kan bistå med beregrung af en lønsum pr. kommune og pr. Iøngarantigruppe, FLD påregnes at have opgørelserne klar pr. 1. septembe r Garantierne for selvejende insd.tutioner omfattet af aftalen beregnes konkret af den enkelte kommune/institution.

33 o.0b 1, /2008 Side 33 Bilag 5 - Beregning af forbrug Pkt. l. Belastning for lønordninger Udgangspunktet er, at belastrungen af de enkelte lønordninger beregnes som helårsvirkningen af den faktiske aktueile udgift ordningen medfører. Det indebærer, ^t tillæg, som tr-æder ikraftl. aprll, omregrìes til helårsvirkrung. Belastningen for forbrug i 2010 opgøres ii/4201,0-niveau. /) Tìilrcg Belastningen uclgør det faktiske udbetalte tillæg. Hertrl lægges eventuelt pensionsbidrag og særlig ferìegodtgørelse/fèriegodtgørelse. overenskomstansatte med en pensionsordning beregnes pensionsbidraget som den faktrske merudgift. tjenestemænd tillægges kun pensionsbidrag r.ed beregning af belastningen, såfremt der af tillægget indbetales pensionsbidrag nl en supplerende pensionsordning. Ved var{ge tillæg indgår beløbet i opgøreisen af forbrug med helårsvirkrungen. Tidsbegrænsede nllægaftalt af mindre end 1 års vanghed indgår med hele den fakuske udgift. 2) l,ønhin.randriryer Løntrinsændringer kan ske i form af dlæggelse af løntnn. Belastningen r.ed en lontrinsændring beregnes som forskelien mellem den hidtrdige aflønning og aflønningen efter nllæggelse af løntnn opgjort 11/ niveau. Hertil lægges forskellen i eventuelt pensionsbidrag og særlig feriegodtgørelse/feriegodtgørelse. Særlig feriegodtgørelse tillægges af lønforskellen, men ikke af pensions-forskellen. overenskomstansatte med en pensionsordning beregnes pensionsbidraget sorn den faknske rneruclgift. tjenestemænd tillægges ikke pensionsbidrag ved beregrung af belastningen. Pkt. ll. Timelønnede Belastrungen af ullæg eller løntrinsændtinger ni nmelønnec{e indgår i opgørelsen af forbrug rned det fakusk udbetalte beløb. bruget reglstreres manuelt og indgår i den samlede opgørelse over forbrug. Pkt. lll. Pensionsforbedr nger Pensionsforbedringer kan finansieres af mrdler til lokai løndannelse. ftaler herom belaster med clet fakaske indbetalte beløb. Ìiorbruget registreres tnanuelt og inclgår i den samlecle opgørelse over forbrug. Pkt. lv. Udgifter til uddannelsesformål \tiaìer om løn elier lønsupplement i torbindelse med etler- og videreuddannelse kan finansieres af mrdler ul lokal løndannelse, hvis der i den relevante aftale om lokal 1ønfindes hiemmel hertil.,{ftaler herom behandles som for lønordninger, jf. pkt. 11"""tr.

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

09.20 O.08 8/2010 Side 1. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Område, definition og formål... 3 1. ftalens område... 3 2. Definition og

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse 07.20 Side 2 Side Kapitel 1 Område, definition

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Område, definition og

Læs mere

Lønsummer fordelt på organisationer

Lønsummer fordelt på organisationer Frederiksberg OAO-K 13 5.221 0 0 963 93 60 6.337 469.691 Dansk Funktionærforbund 48 11.794 8 496 186 190 1.120 13.803 289.868 FOA - Fag og Arbejde 2.363 540.903 33.264 6.172 15.243 9.326 47.518 652.918

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i handlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien...3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...3 Regulering

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde FOA - Fag og Arbejde Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde KL s krav til organisationsforhandlingerne med FOA Fag og Arbejde er oplistet

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONER I KTO 11.20.5 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1.

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1. Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler konkret administrationsgrundlag Nisnr. Grundlønsbedring kvalifikationslønsbedringer Pensionsbedringer

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

o.08 Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal røndannelse

o.08 Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal røndannelse o.08 retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal røndannelse Herved fastsættes forretningsotden for de 8 paritenske nævn (ljævn) i henhold til besremmelserne

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015

Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-2015 Godkendelse af generelt forlig 2015 og frigivelse af

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund KL s krav til organisationsforhandlingerne med Socialpædagogernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere

Godkendelse af generelt forlig 2013 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 2013, dog pr. 27. april 2013 for lærere REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2013 02-05-2013 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Godkendelse af KTO-forliget 2008 og frigivelse af generel lønregulering pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 004-08 17-04-2008 Tina Underbjerg Tel. 35298239 E-mail: tu@regioner.dk

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn 07.01 Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El bund Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Dansk Funktionærforbund

Læs mere

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.13 34/2014 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med BUPL er oplistet

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti

09.21 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien... 3 Regulering af gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM NY LØN

FÆLLESAFTALE OM NY LØN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.20.12 Side 1 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKER- FORBUND DANSK FUNKTIONÆRFORBUND DANSK

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Administrativt område. Teknisk Speciale

Administrativt område. Teknisk Speciale Fritvalgsordninger frem til 31. marts 2016 og 30.01 Chefaftalen 30.11/12 Kontor- og IT personale 1,35% for tjenestem. 3,75% for ensk. 0,85% for tjenestem. 3,01% for ensk. anvendes Administrativt område

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Aftale om Gennemsni tsløngatarrti

Aftale om Gennemsni tsløngatarrti x /2010 Side 1 Aftale om Gennemsni tsløngatarrti KL Organisationer i KTO Indholdsfortegnelse Side 09.21, * /2010 Side 2 Gennemsnitsløngatantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsiøngarantien......3

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

LEJRE KO N4 f 4 U N E

LEJRE KO N4 f 4 U N E LEJRE KO N4 f 4 U N E Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Procedureaftale for forhandling af løn i Lejre Kommune Koncernsekretariat & Udvikling, Personale & Arbejdsgiver Dato: 2. juni 2011 int. 12/11620

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere