Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse."

Transkript

1 Hidtidige vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er Elektroteknisk Forening. Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner jvf. 9. Foreningen hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at formidle relevant viden om elektroteknikkens udbredelse inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og telekommunikation. Foreningen varetager medlemmernes faglige, personlige og udviklingsmæssige interesser, blandt andet gennem etablering af netværk, møder og studieture. 3. Medlemmer Personer, der har interesse for elektroteknik, IT og telekommunikation kan optages i foreningen. For at blive medlem af Elektroteknisk Forening skal indmeldelsesskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til foreningens sekretariat f.eks. via hjemmesiden. (Se 9.) Det af hovedbestyrelsen nedsatte medlemsudvalg jvf. 6, tager stilling til ansøgningen og kan nægte en ansøger optagelse, uden at være forpligtet til at angive grunde. Optagelse af et medlem skal meddeles i medlemsbladet. Forslag til nye vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er Elektroteknisk Forening. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2. Formål Elektroteknisk Forening tilbyder medlemmerne et forum og et netværk inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og tele. Foreningen formidler viden om elektroteknik via virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og ved medlemsinformation. 3. Medlemmer Alle med interesse for elteknik kan blive medlem. Indmeldelse sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse kan ske til sekretariatet til udgangen af det indeværende kalenderår. 1

2 Hovedbestyrelsen kan på eget initiativ eller på grundlag af indstilling fra sektionerne i særlige tilfælde ekskludere et medlem af foreningen uden at være forpligtet til at angive begrundelse. Udmeldelse af foreningen skal ske med 2 måneders varsel inden udgangen af et kalenderår. Ethvert medlem er berettiget til at deltage i alle af sektionerne arrangerede møder og besøg og får medlemsbladet tilsendt vederlagsfrit. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem af foreningen uden at være forpligtet til at angive begrundelse. 4. Æresmedlemmer Til æresmedlem af foreningen kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra en sektionsbestyrelse, udnævne personer, som man ønsker at hædre for særlig fortjenstfuld indsats til fremme af foreningens formål. 4. Æresmedlemmer Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en sektionsbestyrelse udnævne æresmedlemmer. 5. Ledelse Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen, i hvilken hver sektion er repræsenteret ved 2 personer, normalt formand og næstformand. På sektionsgeneralforsamlingerne udpeges de to repræsentanter til foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen vælger en kasserer, der er født medlem af hovedbestyrelsen. Indtræder vakance i årets løb, udpeger pågældende sektionsbestyrelse ny(e) repræsentant(er). Hovedbestyrelsen kan supplere sig ved udpegning af ét ekstra medlem. 2

3 Hovedbestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. 6. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen ledes af en formand og i dennes fravær en næstformand, der begge vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden vælges for sin resterende funktionstid i sektionsbestyrelsen jvf. 10 og kan genvælges for 4 år. Næstformanden vælges for to år ad gangen. Såfremt formanden eller et medlem af hovedbestyrelsen er udpeget af repræsentative eller andre grunde, jvf. 5, er funktionstiden 4 år; genvalg kan finde sted én gang. Hovedbestyrelsen konstituerer sig og nedsætter udvalg på sit første møde i april/maj. Formanden for hovedbestyrelsen er foreningens landsformand. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vigtige sager kan underkastes 2 behandlinger, således at de af sektionerne valgte medlemmer kan forelægge sagerne for de respektive sektionsbestyrelser/- sektionsgeneralforsamlinger. Ved 2. behandling er hovedbestyrelsesmedlemmerne bundet af afgørelsen i sektionsbestyrelsen/sektionsgeneralforsamlingen. 5. Hovedbestyrelse Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen. I hovedbestyrelsen er hver sektion repræsenteret ved 2 personer, normalt formand og næstformand. Ved disses fravær skal der så vidt muligt møde et bestyrelsesmedlem som suppleant. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter sektionernes generalforsamlinger og vælger formand, næstformand og kasserer. Valg kan ske udenfor hovedbestyrelsen. Formand og næstformand vælges for deres resterende funktionstid i deres respektive sektionsbestyrelser. Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen beslutter, om sager skal gennem to behandlinger, hvor andenbehandlingen foregår efter, at sektionerne har forelagt sagen for sektionsbestyrelserne og evt. sektionsgeneralforsamlingerne. Ved anden behandling er hovedbestyrelsesmedlemmerne bundet af afgørelsen i sektionen. 3

4 Sager, der skal underkastes 2 behandlinger, er bl.a. Lovændringer Oprettelse og opløsning af sektioner Opløsning af foreningen Hovedbestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at rette henvendelse til og oprette og vedligeholde forbindelse med offentlige og private institutioner, foreninger m.v. her i landet og i udlandet. Hovedbestyrelsen formidler samarbejdet mellem sektionerne og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål og sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne, hvilket tilskud normalt skal fastsættes på grundlag af sektionsmedlemstallet pr. 1. januar i regnskabsåret. Hovedbestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg til behandling af foreningens generelle opgaver, herunder: Medlemsoptagelser Medlemsbladet Foreningens økonomi Foreningens legater PR aktiviteter Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst følgende faste møder: Primo februar til drøftelse af hovedforeningens og sektionernes regnskaber for det foregående Sager, der skal underkastes 2 behandlinger, er bl.a. Vedtægtsændringer Oprettelse og opløsning af sektioner Opløsning af foreningen Hovedbestyrelsen formidler samarbejdet mellem sektionerne og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål om sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne. Tilskuddet fastsættes normalt på grundlag af sektionsmedlemstallene pr. 1. januar i regnskabsåret. Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til behandling af foreningens opgaver. Hovedbestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i hovedbestyrelsens anliggender godtgøres efter regning. 6. Hovedbestyrelsesmøder Hovedbestyrelsen fastsætter sine møder efter behov, dog således, at der i marts holdes et møde med minimum følgende punkter på dagsorden: Beretning for foreningen for det forgangne år. Fremlæggelse og godkendelse af hovedforeningens reviderede regnskab. Godkendelse af budget for kommende år, herunder kontingent. Foreningens regnskab og budget fremlægges efterfølgende til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne. 4

5 regnskabsår. Endvidere skal på dette møde hovedforeningens budget med det hertil knyttede kontingent for det kommende år fastsættes. Nævnte beslutninger forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til efterretning. På mødet skal forelægges udvalgsberetninger samt hovedbestyrelsens beretning til sektionsgeneralforsamlingerne. April/maj til konstitution af hovedbestyrelse og nedsættelse af udvalg. Hovedbestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor. Hovedbestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i hovedbestyrelsens anliggender godtgøres efter regning. Hovedbestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en sektion, overdrages sektionens aktiver og passiver til foreningen. Over samtlige møder i hovedbestyrelsen føres protokol, der underskrives af formanden eller den, der i hans sted har ledet mødet. Der udarbejdes referat fra alle møder i hovedbestyrelsen 8. Sekretariat Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatsfunktionen. Sekretariatet udfører alle administrative funktioner affødt af foreningens virksomhed og fungerer som kontaktorgan mellem sektionsbestyrelserne og 7. Sekretariat Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet. Sekretariatet udfører administrative opgaver affødt af foreningens virksomhed, og fungerer som kontaktorgan mellem sektionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen, samt forestår sammen med foreningens kasserer alle 5

6 hovedbestyrelsen, samt forestår sammen med foreningens kasserer alle økonomiske dispositioner ifølge de af hovedbestyrelsen givne direktiver. økonomiske dispositioner ifølge de af hovedbestyrelsen givne direktiver. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå og ophæve aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Ved den daglige drift refererer sekretariatet til formanden. 7. Kontingent Størrelsen af det årlige kontingent gældende for det følgende kalenderår fastsættes af hovedbestyrelsen i februar og forelægges til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne i marts. Kontingentet fastsættes under hensyn til, at det tillige med foreningens andre indtægter skal kunne dække de fælles udgifter samt tilskud til sektionernes mødevirksomhed. Kontingentforhøjelser skal bekendtgøres i medlemsbladet senest den 1. oktober. Kontingentet opkræves og betales helårsvis forud. Betales kontingentet ikke efter påkrav, er foreningssekretariatet berettiget til at standse tilsendelsen af medlemsbladet til pågældende medlem, og såfremt betaling ikke er sket efter gentaget påkrav, slettes pågældende som medlem. Genoptagelse af et for kontingentrestance slettes medlem kan kun finde sted, når restancen er betalt. Ved optagelse efter en 1. juli betales i det pågældende år kun ½ års kontingent. 8. Kontingent Størrelsen af det årlige kontingent gældende for det følgende kalenderår fastsættes af hovedbestyrelsen i marts og forelægges til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne. Kontingentforhøjelser meddeles på hjemmesiden og i hovedforeningens blad/nyhedsbrev senest den 1. oktober. Kontingentet opkræves og betales helårsvis forud. Er kontingentet ikke betalt ved den meddelte betalingsfrist, rykkes der en gang med en betalingsfrist på 14 dage. Udebliver betalingen, er sekretariatet berettiget til at slette pågældende. Genoptagelse af et for kontingentrestance slettet medlem kan kun finde sted, når restancen er betalt. Ved optagelse betales kun kontingent for den resterende del af året. Medlemmer, der overgår til efterløn eller pension kan få nedsat kontingent. Det nedsatte kontingents størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri. 6

7 Medlemmer, der overgår til efterløn eller pension og har været medlem i mindst 10 år, kan efter Hovedbestyrelsens beslutning få nedsat kontingent, dog mindst svarende til omkostningen til medlemsbladet. Æresmedlemmer er kontingentfri. 9. Sektionerne Foreningens mødevirksomhed foregår i sektionerne. De nuværende sektioner og deres områder er: København-Sjællands Sektion, stiftet den 15. november Københavns, Frederiksborgs, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter og Bornholms regions-kommune. Færøerne, Grønland og udlandet. Jydsk Sektion, stiftet den 27. marts Århus Amt, del af Viborg amt øst for Sallingsund. Ringkøbing amt og den nordlige del af Vejle amt til Egtved og Vejle Kommuner. Fynsk Sektion, stiftet 15. januar Fyns Amt. Nordjysk Sektion, stiftet 3. maj Nordjyllands amt og del af Viborg amt vest for Sallingsund. Sydjysk Sektion, stiftet den 17. april Sektionerne Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner. Sektionernes arrangementer er normalt åbne for alle medlemmer Foreningens mødevirksomhed foregår normalt i sektionerne. De nuværende sektioner og deres områder er: København-Sjællands Sektion, stiftet den 15. november Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Postnumre fra og Jydsk Sektion, stiftet den 27. marts Dækker et område fra nord for Vejle til Mariager Fjord. Postnumre , , , , , Fynsk Sektion, stiftet 15. januar Fyn og omliggende øer. Postnumre Nordjysk Sektion, stiftet 3. maj Jylland nord for Mariager Fjord. Postnr , , Sydjysk Sektion, stiftet den 17. april

8 Sønderjyllands og Ribe amter samt den sydlige del af Vejle amt med Egtved og Vejle kommuner som de nordligst beliggende. Ethvert medlem af foreningen med fast bopæl inden for sektionens område er automatisk medlem af pågældende sektion. Flytter et medlem til et andet sektionsområde, flyttes medlemskabet automatisk. Sektionsmøderne, afholdes i almindelighed en gang i hver af månederne oktober til maj, er som regel forbeholdt medlemmerne. De ledes af formanden eller næstformanden eller eventuelt af et andet bestyrelsesmedlem. Sektionsbestyrelsen kan indbyde gæster til egne arrangementer. Offentliggørelse af foredrag, diskussioner og øvrige forhandlinger ved møderne må ikke finde sted uden sektionsbestyrelsens og vedkommende foredragsholders tilladelse. Jylland syd for Vejle og Ringkøbing Fjord. Postnumre , , 7100 og , Ethvert medlem af foreningen med medlemsadresse inden for sektionens område er automatisk medlem af pågældende sektion. Et medlem kan efter eget ønske blive tilknyttet en anden sektion, end den han automatisk tildeles. 10. Sektionsbestyrelserne De enkelte sektioner ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand og næstformand samt 3 medlemmer valgt hver for sig på sektionens ordinære generalforsamling. Formand og næstformand vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog normalt ikke mere end én gang. 10. Sektionsbestyrelserne De enkelte sektioner ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt hver for sig på sektionens ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der afgår 2 i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende vakance skal bestyrelsen supplere sig, men suppleringen skal bekræftes ved den første efterfølgende ordinære generalforsamling, eller nyt valg foretages. 8

9 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der afgår 1 og 2 hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted, men normalt kun 3 gange. Ved indtrædende vakance skal bestyrelsen supplere sig, men suppleringen skal bekræftes ved den første efterfølgende ordinære generalforsamling, eller nyt valg foretages. Bestyrelsen vælger blandt sin midte sekretær og kasserer. Sektionsbestyrelsen vælger blandt sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen offentliggør sit forslag til bestyrelsesvalg ved indvarslingen eller på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesvalg eller forslag til punkter, der ønskes behandlet på sektionsgeneralforsamlingen, skal indsendes senest den 15. februar før generalforsamlingen til bestyrelsen, der snarest muligt og inden generalforsamlingen offentliggør forslaget. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men udgifter i sektionens anliggender godtgøres efter regning, bortset for udgifter i forbindelse med deltagelse i medlemsmøder. Der udarbejdes referat fra møder i sektionsbestyrelserne. Bestyrelsen offentliggør sit forslag til bestyrelsesvalg i medlemsbladet og på hjemmesiden eller pr. brev til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesvalg eller forslag til punkter, der ønskes behandlet på sektionsgeneralforsamlingen, skal indsendes inden den 15. februar til bestyrelsen, der snarest muligt og inden generalforsamlingen offentliggør forslaget i medlemsbladet eller ved postal forsendelse til medlemmerne. 9

10 Bestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i sektionens anliggender godtgøres efter regning, bortset for udgifter i forbindelse med deltagelse i medlemsmøder. Over samtlige møder i sektionsbestyrelserne føres protokol, der underskrives af formanden eller den, der i hans sted har ledet mødet. 11. Sektionsgeneralforsamlingerne Hvert år i marts måned afholder de enkelte sektioner ordinær generalforsamling, der indvarsles mindst 14 dage forud gennem medlemsbladet eller ved postal forsendelse til medlemmerne med angivelse af følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse. 4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent. 5. Valg af formand. 6. Valg af næstformand. 7. Valg til bestyrelsen i henhold til lovenes Valg af revisor. 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller 11. Møder i sektionerne Sektionsmøderne afholdes normalt en gang i hver af månederne oktober til maj. Sektionernes ordinære generalforsamlinger skal afholdes i marts/april efter hovedbestyrelsens møde i marts. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud med angivelse af følgende dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingerne: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse. 4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent. 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller 10

11 medlemmer. 10. Eventuelt. På generalforsamlingerne tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes 15 og Ekstraordinære generalforsamlinger Ekstraordinær generalforsamling i en sektion afholdes, når sektionsbestyrelsen finder det fornødent eller modtager opfordring dertil af mindst 25 medlemmer. Modtager bestyrelsen opfordring som nævnt af medlemmerne, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 2 måneder. En ekstraordinær generalforsamling indvarsles som anført i 11. medlemmer. 8. Eventuelt. På generalforsamlingerne tages alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Møder i sektionerne ledes så vidt muligt af formanden eller i vedkommendes fravær næstformanden. Sektionsbestyrelsen kan indbyde gæster til egne arrangementer. Arrangementer annonceres på hjemmesiden og i blad/nyhedsbrev, og der offentliggøres referater fra arrangementerne. 12. Ekstraordinære generalforsamlinger Sektionsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse kan også ske på opfordring fra mindst 25 medlemmer til afholdelse inden for 2 måneder. 13. Regnskaber Foreningens og sektionernes regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af den af hovedbestyrelsen udpegede statsautoriserede revisor, jvf. 6. På de respektive sektionsgeneralforsamlinger forelægges foreningens regnskab for det forudgående 13. Regnskaber Foreningens og sektionernes regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab revideres af den af hovedbestyrelsen udpegede statsautoriserede revisor. Foreningens årsregnskab og budgetter forelægges til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i marts og 11

12 år og budgettet for det kommende år til efterretning, jvf. 11, pkt. 4. Sektionernes regnskaber revideres af de af sektionerne valgte revisorer, jvf. 11. Sektionerne fremsender reviderede regnskaber til Hovedbestyrelsen umiddelbart efter sektionsgeneralforsamlingerne. Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst følgende fast møder: Primo februar til drøftelse af hovedforeningens regnskaber for det foregående regnskabsår. Endvidere skal på dette møde hovedforeningens budget med det hertil knyttede kontingent for det kommende år fastsættes. April/maj til konstitution af hovedbestyrelse og nedsættelse af udvalg samt drøftelse af sektionernes regnskaber. forelægges efterfølgende på sektionernes generalforsamlinger til efterretning. Sektionernes årsregnskaber revideres af de af sektionerne valgte revisorer og forelægges på sektionernes generalforsamlinger til godkendelse Sektionerne fremsender de reviderede regnskaber til hovedbestyrelsen umiddelbart efter sektionsgeneralforsamlingerne. 14. Midler og tegningsregler Hovedbestyrelsen forvalter foreningens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Børs. Til at kvittere for og disponere over foreningens midler er foreningens formand, foreningens kasserer samt en af hovedbestyrelsen dertil autoriseret tredjeperson legitimeret, 2 i forening I sektionerne forvalter bestyrelsen sektionens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns 14. Midler og tegningsregler Hovedbestyrelsen forvalter foreningens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Fondsbørs. Foreningens landsformand og kasserer kan afgive fuldmagt til sekretæren til disponering over foreningens midler til dennes daglige drift i henhold til budget og hovedbestyrelsesvedtagelser. I sektionerne forvalter sektionsbestyrelsen sektionens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Fondsbørs. 12

13 Børs. Til at kvittere for og disponere over sektionens midler er sektionens formand og sektionens kasserer legitimeret hver for sig. Foreningens midler består af de løbende kontingentog renteindtægter samt af Elektroteknisk Forenings Fond. (oprindeligt byggefonden af 1946). Fondens kapital skal holdes afsondret fra foreningens øvrige midler og må kun anvendes efter afstemning på samtlige sektionsgeneralforsamlinger med samlet foreningsmajoritet efter de for lovændringer jvf. 15 gældende regler. Renteindtægten af fondens kapital overføres til en særlig dispositionskonto, der af hovedbestyrelsen kan anvendes til særlige formål og opgaver inden for foreningens formålsparagraf. De under foreningen sorterende fonds og legater er for tiden følgende: Ingeniør Karl Eriksens Mindelegat Fonde og legater disponeres af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med de for de enkelte fonde og legater gældende vedtægter. Den enkelte sektions kasserer tildeles fuldmagt til at råde over sektionens midler. Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en sektion, overdrages sektionens aktiver og passiver til hovedforeningen. Under foreningen sorterer Ingeniør Karl Eriksens Mindelegat, der disponeres af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med legatvedtægterne. 15. Lovændringer Nærværende love kan kun ændres på flg. måde: a. Forslag fra hovedbestyrelsen til en lovændring forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til eventuel vedtagelse jvf. 6, og offentliggøres samtidig i medlemsbladet. Sektionerne behandler herefter ændringsforslaget på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til 15. Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan kun ændres på flg. måde: a. Forslag fra hovedbestyrelsen til en vedtægtsændring forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til eventuel vedtagelse jvf. 5, og offentliggøres på hjemmesiden og i blad/nyhedsbrev. Sektionerne behandler herefter ændringsforslaget på en 13

14 vedtagelse i de enkelte sektioner kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse. Der skal foretages stemmeoptælling, og resultatet skal meddeles hovedbestyrelsen. Opnås den fornødne majoritet i samtlige sektioner er forslaget vedtaget. Opnås majoriteten ikke i alle sektioner, foretages en sammentælling af samtlige ja- og nejstemmer og forslaget er vedtaget, hvis der er mindst 4/5 af samtlige afgivne stemmer for vedtagelsen. b. Forslag om lovændring godkendt på en sektionsgeneralforsamling indsendes til hovedbestyrelsen, der drager omsorg for at forslaget kommer til behandling på de første ordinære generalforsamlinger i samtlige sektioner efter samme regler som ovenfor under a. 16. Opløsning Opløsning af foreningen skal vedtages i overensstemmelse med de for lovændringer gældende regler, jvf. 15. Dog kræves, at der på de respektive sektionsgeneralforsamlinger skal være mindst halvdelen af medlemmerne til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Såfremt forslaget bliver vedtaget med den fornødne majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til ny sektionsgeneralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af fremmødte medlemmer. ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse i de enkelte sektioner kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse. Der skal foretages stemmeoptælling, og resultatet skal meddeles hovedbestyrelsen. Opnås den fornødne majoritet i samtlige sektioner, er forslaget vedtaget. Opnås majoriteten ikke i alle sektioner, foretages en sammentælling af samtlige ja- og nejstemmer, og forslaget er vedtaget, hvis der er mindst 4/5 af samtlige afgivne stemmer for vedtagelsen. b. Forslag om vedtægtsændring godkendt på en sektionsgeneralforsamling indsendes til hovedbestyrelsen, der drager omsorg for at forslaget kommer til behandling på de første ordinære generalforsamlinger i samtlige sektioner efter samme regler som ovenfor under a. 16. Opløsning Opløsning af foreningen skal vedtages i overensstemmelse med de for vedtægtsændringer gældende regler, jvf. 15. Dog kræves, at der på de respektive sektionsgeneralforsamlinger skal være mindst halvdelen af medlemmerne til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Såfremt forslaget bliver vedtaget med den fornødne majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til ny sektionsgeneralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af fremmødte medlemmer. 17. Anvendelse af midler efter opløsning Såfremt der sker endelig vedtagelse af foreningens 17. Anvendelse af midler efter opløsning Såfremt der sker endelig vedtagelse af foreningens 14

15 opløsning, træffes beslutning om, hvorledes foreningens og legaternes midler skal anvendes til fremme af foreningens formål og i overensstemmelse med de for lovændrings og legater gældende regler. opløsning, træffes beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes til fremme af foreningens formål. Lovene er vedtaget den 15. april 1982, med rettelser 8. maj 2001 og med ændringer 6. maj Vedtægterne er vedtaget den XX/YY

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere