Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse."

Transkript

1 Hidtidige vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er Elektroteknisk Forening. Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner jvf. 9. Foreningen hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at formidle relevant viden om elektroteknikkens udbredelse inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og telekommunikation. Foreningen varetager medlemmernes faglige, personlige og udviklingsmæssige interesser, blandt andet gennem etablering af netværk, møder og studieture. 3. Medlemmer Personer, der har interesse for elektroteknik, IT og telekommunikation kan optages i foreningen. For at blive medlem af Elektroteknisk Forening skal indmeldelsesskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til foreningens sekretariat f.eks. via hjemmesiden. (Se 9.) Det af hovedbestyrelsen nedsatte medlemsudvalg jvf. 6, tager stilling til ansøgningen og kan nægte en ansøger optagelse, uden at være forpligtet til at angive grunde. Optagelse af et medlem skal meddeles i medlemsbladet. Forslag til nye vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er Elektroteknisk Forening. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2. Formål Elektroteknisk Forening tilbyder medlemmerne et forum og et netværk inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og tele. Foreningen formidler viden om elektroteknik via virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og ved medlemsinformation. 3. Medlemmer Alle med interesse for elteknik kan blive medlem. Indmeldelse sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse kan ske til sekretariatet til udgangen af det indeværende kalenderår. 1

2 Hovedbestyrelsen kan på eget initiativ eller på grundlag af indstilling fra sektionerne i særlige tilfælde ekskludere et medlem af foreningen uden at være forpligtet til at angive begrundelse. Udmeldelse af foreningen skal ske med 2 måneders varsel inden udgangen af et kalenderår. Ethvert medlem er berettiget til at deltage i alle af sektionerne arrangerede møder og besøg og får medlemsbladet tilsendt vederlagsfrit. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem af foreningen uden at være forpligtet til at angive begrundelse. 4. Æresmedlemmer Til æresmedlem af foreningen kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra en sektionsbestyrelse, udnævne personer, som man ønsker at hædre for særlig fortjenstfuld indsats til fremme af foreningens formål. 4. Æresmedlemmer Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en sektionsbestyrelse udnævne æresmedlemmer. 5. Ledelse Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen, i hvilken hver sektion er repræsenteret ved 2 personer, normalt formand og næstformand. På sektionsgeneralforsamlingerne udpeges de to repræsentanter til foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen vælger en kasserer, der er født medlem af hovedbestyrelsen. Indtræder vakance i årets løb, udpeger pågældende sektionsbestyrelse ny(e) repræsentant(er). Hovedbestyrelsen kan supplere sig ved udpegning af ét ekstra medlem. 2

3 Hovedbestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. 6. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen ledes af en formand og i dennes fravær en næstformand, der begge vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden vælges for sin resterende funktionstid i sektionsbestyrelsen jvf. 10 og kan genvælges for 4 år. Næstformanden vælges for to år ad gangen. Såfremt formanden eller et medlem af hovedbestyrelsen er udpeget af repræsentative eller andre grunde, jvf. 5, er funktionstiden 4 år; genvalg kan finde sted én gang. Hovedbestyrelsen konstituerer sig og nedsætter udvalg på sit første møde i april/maj. Formanden for hovedbestyrelsen er foreningens landsformand. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vigtige sager kan underkastes 2 behandlinger, således at de af sektionerne valgte medlemmer kan forelægge sagerne for de respektive sektionsbestyrelser/- sektionsgeneralforsamlinger. Ved 2. behandling er hovedbestyrelsesmedlemmerne bundet af afgørelsen i sektionsbestyrelsen/sektionsgeneralforsamlingen. 5. Hovedbestyrelse Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen. I hovedbestyrelsen er hver sektion repræsenteret ved 2 personer, normalt formand og næstformand. Ved disses fravær skal der så vidt muligt møde et bestyrelsesmedlem som suppleant. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter sektionernes generalforsamlinger og vælger formand, næstformand og kasserer. Valg kan ske udenfor hovedbestyrelsen. Formand og næstformand vælges for deres resterende funktionstid i deres respektive sektionsbestyrelser. Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen beslutter, om sager skal gennem to behandlinger, hvor andenbehandlingen foregår efter, at sektionerne har forelagt sagen for sektionsbestyrelserne og evt. sektionsgeneralforsamlingerne. Ved anden behandling er hovedbestyrelsesmedlemmerne bundet af afgørelsen i sektionen. 3

4 Sager, der skal underkastes 2 behandlinger, er bl.a. Lovændringer Oprettelse og opløsning af sektioner Opløsning af foreningen Hovedbestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at rette henvendelse til og oprette og vedligeholde forbindelse med offentlige og private institutioner, foreninger m.v. her i landet og i udlandet. Hovedbestyrelsen formidler samarbejdet mellem sektionerne og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål og sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne, hvilket tilskud normalt skal fastsættes på grundlag af sektionsmedlemstallet pr. 1. januar i regnskabsåret. Hovedbestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg til behandling af foreningens generelle opgaver, herunder: Medlemsoptagelser Medlemsbladet Foreningens økonomi Foreningens legater PR aktiviteter Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst følgende faste møder: Primo februar til drøftelse af hovedforeningens og sektionernes regnskaber for det foregående Sager, der skal underkastes 2 behandlinger, er bl.a. Vedtægtsændringer Oprettelse og opløsning af sektioner Opløsning af foreningen Hovedbestyrelsen formidler samarbejdet mellem sektionerne og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål om sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne. Tilskuddet fastsættes normalt på grundlag af sektionsmedlemstallene pr. 1. januar i regnskabsåret. Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til behandling af foreningens opgaver. Hovedbestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i hovedbestyrelsens anliggender godtgøres efter regning. 6. Hovedbestyrelsesmøder Hovedbestyrelsen fastsætter sine møder efter behov, dog således, at der i marts holdes et møde med minimum følgende punkter på dagsorden: Beretning for foreningen for det forgangne år. Fremlæggelse og godkendelse af hovedforeningens reviderede regnskab. Godkendelse af budget for kommende år, herunder kontingent. Foreningens regnskab og budget fremlægges efterfølgende til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne. 4

5 regnskabsår. Endvidere skal på dette møde hovedforeningens budget med det hertil knyttede kontingent for det kommende år fastsættes. Nævnte beslutninger forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til efterretning. På mødet skal forelægges udvalgsberetninger samt hovedbestyrelsens beretning til sektionsgeneralforsamlingerne. April/maj til konstitution af hovedbestyrelse og nedsættelse af udvalg. Hovedbestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor. Hovedbestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i hovedbestyrelsens anliggender godtgøres efter regning. Hovedbestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en sektion, overdrages sektionens aktiver og passiver til foreningen. Over samtlige møder i hovedbestyrelsen føres protokol, der underskrives af formanden eller den, der i hans sted har ledet mødet. Der udarbejdes referat fra alle møder i hovedbestyrelsen 8. Sekretariat Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatsfunktionen. Sekretariatet udfører alle administrative funktioner affødt af foreningens virksomhed og fungerer som kontaktorgan mellem sektionsbestyrelserne og 7. Sekretariat Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet. Sekretariatet udfører administrative opgaver affødt af foreningens virksomhed, og fungerer som kontaktorgan mellem sektionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen, samt forestår sammen med foreningens kasserer alle 5

6 hovedbestyrelsen, samt forestår sammen med foreningens kasserer alle økonomiske dispositioner ifølge de af hovedbestyrelsen givne direktiver. økonomiske dispositioner ifølge de af hovedbestyrelsen givne direktiver. Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå og ophæve aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Ved den daglige drift refererer sekretariatet til formanden. 7. Kontingent Størrelsen af det årlige kontingent gældende for det følgende kalenderår fastsættes af hovedbestyrelsen i februar og forelægges til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne i marts. Kontingentet fastsættes under hensyn til, at det tillige med foreningens andre indtægter skal kunne dække de fælles udgifter samt tilskud til sektionernes mødevirksomhed. Kontingentforhøjelser skal bekendtgøres i medlemsbladet senest den 1. oktober. Kontingentet opkræves og betales helårsvis forud. Betales kontingentet ikke efter påkrav, er foreningssekretariatet berettiget til at standse tilsendelsen af medlemsbladet til pågældende medlem, og såfremt betaling ikke er sket efter gentaget påkrav, slettes pågældende som medlem. Genoptagelse af et for kontingentrestance slettes medlem kan kun finde sted, når restancen er betalt. Ved optagelse efter en 1. juli betales i det pågældende år kun ½ års kontingent. 8. Kontingent Størrelsen af det årlige kontingent gældende for det følgende kalenderår fastsættes af hovedbestyrelsen i marts og forelægges til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne. Kontingentforhøjelser meddeles på hjemmesiden og i hovedforeningens blad/nyhedsbrev senest den 1. oktober. Kontingentet opkræves og betales helårsvis forud. Er kontingentet ikke betalt ved den meddelte betalingsfrist, rykkes der en gang med en betalingsfrist på 14 dage. Udebliver betalingen, er sekretariatet berettiget til at slette pågældende. Genoptagelse af et for kontingentrestance slettet medlem kan kun finde sted, når restancen er betalt. Ved optagelse betales kun kontingent for den resterende del af året. Medlemmer, der overgår til efterløn eller pension kan få nedsat kontingent. Det nedsatte kontingents størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri. 6

7 Medlemmer, der overgår til efterløn eller pension og har været medlem i mindst 10 år, kan efter Hovedbestyrelsens beslutning få nedsat kontingent, dog mindst svarende til omkostningen til medlemsbladet. Æresmedlemmer er kontingentfri. 9. Sektionerne Foreningens mødevirksomhed foregår i sektionerne. De nuværende sektioner og deres områder er: København-Sjællands Sektion, stiftet den 15. november Københavns, Frederiksborgs, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter og Bornholms regions-kommune. Færøerne, Grønland og udlandet. Jydsk Sektion, stiftet den 27. marts Århus Amt, del af Viborg amt øst for Sallingsund. Ringkøbing amt og den nordlige del af Vejle amt til Egtved og Vejle Kommuner. Fynsk Sektion, stiftet 15. januar Fyns Amt. Nordjysk Sektion, stiftet 3. maj Nordjyllands amt og del af Viborg amt vest for Sallingsund. Sydjysk Sektion, stiftet den 17. april Sektionerne Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner. Sektionernes arrangementer er normalt åbne for alle medlemmer Foreningens mødevirksomhed foregår normalt i sektionerne. De nuværende sektioner og deres områder er: København-Sjællands Sektion, stiftet den 15. november Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Postnumre fra og Jydsk Sektion, stiftet den 27. marts Dækker et område fra nord for Vejle til Mariager Fjord. Postnumre , , , , , Fynsk Sektion, stiftet 15. januar Fyn og omliggende øer. Postnumre Nordjysk Sektion, stiftet 3. maj Jylland nord for Mariager Fjord. Postnr , , Sydjysk Sektion, stiftet den 17. april

8 Sønderjyllands og Ribe amter samt den sydlige del af Vejle amt med Egtved og Vejle kommuner som de nordligst beliggende. Ethvert medlem af foreningen med fast bopæl inden for sektionens område er automatisk medlem af pågældende sektion. Flytter et medlem til et andet sektionsområde, flyttes medlemskabet automatisk. Sektionsmøderne, afholdes i almindelighed en gang i hver af månederne oktober til maj, er som regel forbeholdt medlemmerne. De ledes af formanden eller næstformanden eller eventuelt af et andet bestyrelsesmedlem. Sektionsbestyrelsen kan indbyde gæster til egne arrangementer. Offentliggørelse af foredrag, diskussioner og øvrige forhandlinger ved møderne må ikke finde sted uden sektionsbestyrelsens og vedkommende foredragsholders tilladelse. Jylland syd for Vejle og Ringkøbing Fjord. Postnumre , , 7100 og , Ethvert medlem af foreningen med medlemsadresse inden for sektionens område er automatisk medlem af pågældende sektion. Et medlem kan efter eget ønske blive tilknyttet en anden sektion, end den han automatisk tildeles. 10. Sektionsbestyrelserne De enkelte sektioner ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand og næstformand samt 3 medlemmer valgt hver for sig på sektionens ordinære generalforsamling. Formand og næstformand vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog normalt ikke mere end én gang. 10. Sektionsbestyrelserne De enkelte sektioner ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt hver for sig på sektionens ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der afgår 2 i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende vakance skal bestyrelsen supplere sig, men suppleringen skal bekræftes ved den første efterfølgende ordinære generalforsamling, eller nyt valg foretages. 8

9 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der afgår 1 og 2 hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted, men normalt kun 3 gange. Ved indtrædende vakance skal bestyrelsen supplere sig, men suppleringen skal bekræftes ved den første efterfølgende ordinære generalforsamling, eller nyt valg foretages. Bestyrelsen vælger blandt sin midte sekretær og kasserer. Sektionsbestyrelsen vælger blandt sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen offentliggør sit forslag til bestyrelsesvalg ved indvarslingen eller på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesvalg eller forslag til punkter, der ønskes behandlet på sektionsgeneralforsamlingen, skal indsendes senest den 15. februar før generalforsamlingen til bestyrelsen, der snarest muligt og inden generalforsamlingen offentliggør forslaget. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men udgifter i sektionens anliggender godtgøres efter regning, bortset for udgifter i forbindelse med deltagelse i medlemsmøder. Der udarbejdes referat fra møder i sektionsbestyrelserne. Bestyrelsen offentliggør sit forslag til bestyrelsesvalg i medlemsbladet og på hjemmesiden eller pr. brev til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesvalg eller forslag til punkter, der ønskes behandlet på sektionsgeneralforsamlingen, skal indsendes inden den 15. februar til bestyrelsen, der snarest muligt og inden generalforsamlingen offentliggør forslaget i medlemsbladet eller ved postal forsendelse til medlemmerne. 9

10 Bestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i sektionens anliggender godtgøres efter regning, bortset for udgifter i forbindelse med deltagelse i medlemsmøder. Over samtlige møder i sektionsbestyrelserne føres protokol, der underskrives af formanden eller den, der i hans sted har ledet mødet. 11. Sektionsgeneralforsamlingerne Hvert år i marts måned afholder de enkelte sektioner ordinær generalforsamling, der indvarsles mindst 14 dage forud gennem medlemsbladet eller ved postal forsendelse til medlemmerne med angivelse af følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse. 4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent. 5. Valg af formand. 6. Valg af næstformand. 7. Valg til bestyrelsen i henhold til lovenes Valg af revisor. 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller 11. Møder i sektionerne Sektionsmøderne afholdes normalt en gang i hver af månederne oktober til maj. Sektionernes ordinære generalforsamlinger skal afholdes i marts/april efter hovedbestyrelsens møde i marts. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud med angivelse af følgende dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingerne: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse. 4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent. 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller 10

11 medlemmer. 10. Eventuelt. På generalforsamlingerne tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes 15 og Ekstraordinære generalforsamlinger Ekstraordinær generalforsamling i en sektion afholdes, når sektionsbestyrelsen finder det fornødent eller modtager opfordring dertil af mindst 25 medlemmer. Modtager bestyrelsen opfordring som nævnt af medlemmerne, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 2 måneder. En ekstraordinær generalforsamling indvarsles som anført i 11. medlemmer. 8. Eventuelt. På generalforsamlingerne tages alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Møder i sektionerne ledes så vidt muligt af formanden eller i vedkommendes fravær næstformanden. Sektionsbestyrelsen kan indbyde gæster til egne arrangementer. Arrangementer annonceres på hjemmesiden og i blad/nyhedsbrev, og der offentliggøres referater fra arrangementerne. 12. Ekstraordinære generalforsamlinger Sektionsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse kan også ske på opfordring fra mindst 25 medlemmer til afholdelse inden for 2 måneder. 13. Regnskaber Foreningens og sektionernes regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af den af hovedbestyrelsen udpegede statsautoriserede revisor, jvf. 6. På de respektive sektionsgeneralforsamlinger forelægges foreningens regnskab for det forudgående 13. Regnskaber Foreningens og sektionernes regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab revideres af den af hovedbestyrelsen udpegede statsautoriserede revisor. Foreningens årsregnskab og budgetter forelægges til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i marts og 11

12 år og budgettet for det kommende år til efterretning, jvf. 11, pkt. 4. Sektionernes regnskaber revideres af de af sektionerne valgte revisorer, jvf. 11. Sektionerne fremsender reviderede regnskaber til Hovedbestyrelsen umiddelbart efter sektionsgeneralforsamlingerne. Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst følgende fast møder: Primo februar til drøftelse af hovedforeningens regnskaber for det foregående regnskabsår. Endvidere skal på dette møde hovedforeningens budget med det hertil knyttede kontingent for det kommende år fastsættes. April/maj til konstitution af hovedbestyrelse og nedsættelse af udvalg samt drøftelse af sektionernes regnskaber. forelægges efterfølgende på sektionernes generalforsamlinger til efterretning. Sektionernes årsregnskaber revideres af de af sektionerne valgte revisorer og forelægges på sektionernes generalforsamlinger til godkendelse Sektionerne fremsender de reviderede regnskaber til hovedbestyrelsen umiddelbart efter sektionsgeneralforsamlingerne. 14. Midler og tegningsregler Hovedbestyrelsen forvalter foreningens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Børs. Til at kvittere for og disponere over foreningens midler er foreningens formand, foreningens kasserer samt en af hovedbestyrelsen dertil autoriseret tredjeperson legitimeret, 2 i forening I sektionerne forvalter bestyrelsen sektionens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns 14. Midler og tegningsregler Hovedbestyrelsen forvalter foreningens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Fondsbørs. Foreningens landsformand og kasserer kan afgive fuldmagt til sekretæren til disponering over foreningens midler til dennes daglige drift i henhold til budget og hovedbestyrelsesvedtagelser. I sektionerne forvalter sektionsbestyrelsen sektionens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Fondsbørs. 12

13 Børs. Til at kvittere for og disponere over sektionens midler er sektionens formand og sektionens kasserer legitimeret hver for sig. Foreningens midler består af de løbende kontingentog renteindtægter samt af Elektroteknisk Forenings Fond. (oprindeligt byggefonden af 1946). Fondens kapital skal holdes afsondret fra foreningens øvrige midler og må kun anvendes efter afstemning på samtlige sektionsgeneralforsamlinger med samlet foreningsmajoritet efter de for lovændringer jvf. 15 gældende regler. Renteindtægten af fondens kapital overføres til en særlig dispositionskonto, der af hovedbestyrelsen kan anvendes til særlige formål og opgaver inden for foreningens formålsparagraf. De under foreningen sorterende fonds og legater er for tiden følgende: Ingeniør Karl Eriksens Mindelegat Fonde og legater disponeres af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med de for de enkelte fonde og legater gældende vedtægter. Den enkelte sektions kasserer tildeles fuldmagt til at råde over sektionens midler. Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en sektion, overdrages sektionens aktiver og passiver til hovedforeningen. Under foreningen sorterer Ingeniør Karl Eriksens Mindelegat, der disponeres af hovedbestyrelsen i overensstemmelse med legatvedtægterne. 15. Lovændringer Nærværende love kan kun ændres på flg. måde: a. Forslag fra hovedbestyrelsen til en lovændring forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til eventuel vedtagelse jvf. 6, og offentliggøres samtidig i medlemsbladet. Sektionerne behandler herefter ændringsforslaget på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til 15. Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan kun ændres på flg. måde: a. Forslag fra hovedbestyrelsen til en vedtægtsændring forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til eventuel vedtagelse jvf. 5, og offentliggøres på hjemmesiden og i blad/nyhedsbrev. Sektionerne behandler herefter ændringsforslaget på en 13

14 vedtagelse i de enkelte sektioner kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse. Der skal foretages stemmeoptælling, og resultatet skal meddeles hovedbestyrelsen. Opnås den fornødne majoritet i samtlige sektioner er forslaget vedtaget. Opnås majoriteten ikke i alle sektioner, foretages en sammentælling af samtlige ja- og nejstemmer og forslaget er vedtaget, hvis der er mindst 4/5 af samtlige afgivne stemmer for vedtagelsen. b. Forslag om lovændring godkendt på en sektionsgeneralforsamling indsendes til hovedbestyrelsen, der drager omsorg for at forslaget kommer til behandling på de første ordinære generalforsamlinger i samtlige sektioner efter samme regler som ovenfor under a. 16. Opløsning Opløsning af foreningen skal vedtages i overensstemmelse med de for lovændringer gældende regler, jvf. 15. Dog kræves, at der på de respektive sektionsgeneralforsamlinger skal være mindst halvdelen af medlemmerne til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Såfremt forslaget bliver vedtaget med den fornødne majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til ny sektionsgeneralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af fremmødte medlemmer. ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse i de enkelte sektioner kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse. Der skal foretages stemmeoptælling, og resultatet skal meddeles hovedbestyrelsen. Opnås den fornødne majoritet i samtlige sektioner, er forslaget vedtaget. Opnås majoriteten ikke i alle sektioner, foretages en sammentælling af samtlige ja- og nejstemmer, og forslaget er vedtaget, hvis der er mindst 4/5 af samtlige afgivne stemmer for vedtagelsen. b. Forslag om vedtægtsændring godkendt på en sektionsgeneralforsamling indsendes til hovedbestyrelsen, der drager omsorg for at forslaget kommer til behandling på de første ordinære generalforsamlinger i samtlige sektioner efter samme regler som ovenfor under a. 16. Opløsning Opløsning af foreningen skal vedtages i overensstemmelse med de for vedtægtsændringer gældende regler, jvf. 15. Dog kræves, at der på de respektive sektionsgeneralforsamlinger skal være mindst halvdelen af medlemmerne til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning. Såfremt forslaget bliver vedtaget med den fornødne majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til ny sektionsgeneralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af fremmødte medlemmer. 17. Anvendelse af midler efter opløsning Såfremt der sker endelig vedtagelse af foreningens 17. Anvendelse af midler efter opløsning Såfremt der sker endelig vedtagelse af foreningens 14

15 opløsning, træffes beslutning om, hvorledes foreningens og legaternes midler skal anvendes til fremme af foreningens formål og i overensstemmelse med de for lovændrings og legater gældende regler. opløsning, træffes beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes til fremme af foreningens formål. Lovene er vedtaget den 15. april 1982, med rettelser 8. maj 2001 og med ændringer 6. maj Vedtægterne er vedtaget den XX/YY

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere