Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle"

Transkript

1 Bilag 1: Afgørelse om at forebygge konsekvenser af og håndtere risiko for vold og trusler for plejepersonalet ved sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Virksomhed Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Arbejdstilsynet har modtaget høringssvar fra Psykiatrien i Region Syddanmark. Høringssvaret er dateret den 17. januar 2011, og det er udarbejdet af Sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø. Ved telefonsamtale den 24. januar 2011oplyser Bo Jonø, at høringssvaret er udarbejdet af ham for den øverste sygehusledelse. Udkastet til afgørelse har ikke været til gennemlæsning eller i høring på sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg. De fremsendte bemærkninger til afsnittet Beskrivelse af de faktiske forhold er vurderet og relevante oplysninger til denne afgørelse er indarbejdet i teksten med kursiv. Høringssvaret har ikke givet Arbejdstilsynet anledning til at ændre væsentligt i sin vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet vælger derfor at træffe afgørelse i sagen. Om virksomheden: Hovedopgaven for Region Syddanmark er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og skal løse opgaver, som de nye kommuner ikke selv kan løse hensigtsmæssigt. For yderligere oplysninger henvises til: Fra høringssvaret fremgår følgende om arbejdsmiljøindsatsen generelt i psykiatrien: I forbindelse med høringssvar, henvises til vort møde med Arbejdstilsynet den 12. august Mødets primære formål var at informere om de initiativer, psykiatrien har iværksat for at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø i psykiatrien. Arbejdstilsynet blev informeret om den psykiske arbejdspladsvurdering, der var under gennemførelse. FMU har godkendt indsatsen, ligesom arbejdsmiljøgrupper og personalemøder er p.t. i gang med at bearbejde deres lokale psykiske arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet blev ligeledes informeret om, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Esbjerg er i gang med at gennemføre et projekt om arbejdet med Marte Meo. Et uddannelsesprojekt for 70 sosu assistenter, der er støttet af Forebyggelsesfonden. Personalet skal lære det verbale og nonverbale sprog, som patienterne benytter i deres kommunikation med plejepersonalet. Målet er at assistenterne kan reagere på trusler og vold, før hændelsen optræder. Projektet bliver afsluttet inden udgangen af Resultatet af udviklingsprojektet bliver forelagt FMU, når det er afsluttet. Målet er at vurdere om psykiatrien kan have gavn af at integrere Marte Meo på de psykiatriske afdelinger Arbejdstilsynet blev også informeret om det forskningsprojekt om trusler og vold, som psykiatrien deltager i. Projektet bliver ledet af Arbejdsmedicinsk 1

2 klinik i Herning, med deltagelse af Psykologisk Institut på Københavns Universitet. Dette projekt fokuserer på organisationens, gruppens eller/og individets betydning for trusler og vold i psykiatrien. Projektet er et 3årigt projekt,der blev påbegyndt i foråret Vort mål med at deltage er at erhverve viden som kan bidrage til at reducere trusler og vold. Resultatet af udviklingsprojektet bliver forelagt FMU, når det er afsluttet. Målet er at vurdere om psykiatrien kan have gavn af at integrere elementer af forskningsprojektet på de psykiatriske afdelinger. Sygehusledelsen og formandskabet i FMU har i 2008 besluttet at Psykiatrien i Region Syddanmark skal arbejdsmiljøcertificeres efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 af 21. oktober 2001 og den internationale standart OHSAS På FMU mødet den 15. maj 2009 blev procesplanen for implementeringen og psykiatriens arbejdsmiljøorganisation godkendt. Med baggrund i procesplanen er der blevet udviklet en psykisk arbejdspladsvurdering, der fokuserer på arbejdet med psykisk syge patienter og de generelle psykiske arbejdsmiljøproblemer, jf. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Når studiet er gennemført, vil resultaterne blive forelagt FMU, med henblik på at implementere eventuelle erhvervede resultater. Den psykiske arbejdspladsvurdering er gennemført i perioden april til 1. september 2010 og herefter har arbejdsmiljøgrupperne gennemført analyse af afsnittenes resultater, ligesom de enkelte afsnit løbende har behandlet de væsentligste risikobilleder. Arbejdsmetoden fremgår af: Vejledning i gennemførelse af den psykiske APV, som alle arbejdsmiljøgrupper har fået tilsendt. Den psykiske arbejdspladsvurdering bliver gennemført en gang om året. Det skal ligeledes bemærkes, at alle afdelinger i psykiatrien har en kendt og gennemarbejdet metode til håndtering af kriser. De indeholder værktøjer som defusing, debriefing, supervision, intern psykolog og under særlige vilkår benytter en række afdelinger også en ekstern psykolog. Hovedudvalget i Region Syddanmark har i 2010 bedt de enkelte FMU i regionen om at udarbejde et koncept for håndtering af kriser. Hovedudvalgets oplæg til institutionerne er, at krisehjælpen både skal omfatte de arbejdsrelaterede kriser samt de personlige kriser, der har betydning af medarbejderens arbejdsmiljø. Psykiatriens FMU vil på mødet i marts 2011 behandle et forslag til fælles retningslinier for alle afdelinger i psykiatrien. Målet er at harmonisere afdelingernes håndtering af kriser. Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg har 53 sengepladser på tre modtageafsnit. Afsnittene er åbne med mulighed for skærmning, herunder aflåsning af en mindre del af afsnittet, halvdelen eller hele afsnittet. Afsnittene modtager patienter fra eget optageområde med alle former for psykisk sygdom, herunder retsanbragte. Afdelingen har endvidere 12 senge på et intensivt rehabiliteringsafsnit, som modtager patienter fra såvel psykiatrisk afdeling i Augustenborg som psykiatrisk afdeling i Haderslev. Det intensive rehabiliteringsafsnit er for svært psykisk syge med behov for en længerevarende, specialiseret og målrettet indlæggelse m.h.p. at patienten opnår så stor bedring, at vedkommende kan udskrives til eget hjem eller socialt tilbud. 2

3 Afdelingen har en tværfaglig sammensætning, og har en samlet personalenormering på ca. 170 stillinger omfattende følgende faggrupper: Lægestillinger (speciallæge i psykiatri, yngre læge) Plejepersonale (sygeplejerske, social og sundhedsassistent, plejer) Paramedicinsk personale (psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og sekretær). Afdelingens opgaver er udredning, diagnosticering, behandling, rehabilitering og sekundær forebyggelse. Dette i forhold til: Skizofreni, moderat til svær depression, bipolar affektiv lidelse, moderat til svær personlighedsforstyrrelse, svære spiseforstyrrelser, andre psykotiske tilstande samt andre alvorlige, komplekse psykiske tilstande. Domspatienter, herunder varetagelse af bestemmelser som domstolene har fastsat i forbindelse med anbringelses- og behandlingsdomme og surrogatfængslede. Afrusning ifm. suicidalitet, psykotisk tilstand samt som led i planlagt social rehabilitering. Misbrugsbehandling for dobbeltdiagnosticerede patienter. For yderligere oplysninger henvises til: Denne afgørelse vedrører plejepersonalet ved sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg. Arbejdstilsynet fik oplyst, at plejepersonalet på hvert sengeafsnit består af 25 medarbejdere. Der er på hvert sengeafsnit følgende bemanding i vagterne ved plejepersonalet: I dagvagt på hverdage 5 medarbejdere, i weekend 3 til 4 medarbejdere. I aftenvagt 4 medarbejdere, ved sygemelding 3 medarbejdere. I nattevagt 2,25 medarbejdere i og med, at der er en sygeplejerske, der dækker alle fire sengeafsnit. Grundlag for afgørelsen Besøg på virksomheden Anmeldt detailtilsyn den 27/ Fra Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg deltog konst. oversygeplejerske Anette Brink, afdelingssygeplejerske Janne Jørgensen, arbejdsmiljørepræsentant Peter Laustsen, arbejdsmiljørepræsentant Elsebeth Skousbøl og sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø. Arbejdstilsynet var repræsenteret ved tilsynsførende Svend Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund. Anmeldt detailtilsyn den 8/ Fra Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg deltog afdelingssygeplejerske Vivian Jalbo, afdelingssygeplejerske Janne Jørgensen, afdelingssygeplejerske Bente Bro, arbejdsmiljørepræsentant Anne Marie Staugaard, arbejdsmiljørepræsentant Agnes Espensen, arbejdsmiljørepræsentant Elsebeth Skousbøl og sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø. Der var ved besøget et indledende møde afdelingen arbejdsmiljøorganisation samt rundvisning i et modtageafsnit ved afdelingssygeplejerske Vivian Jalbo. Derefter to gruppesamtaler med henholdsvis 2 til 3 yngre læger og 7 medarbejdere fra plejepersonalet. Arbejdstilsynet var repræsenteret ved tilsynsførende Svend Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund. Anmeldt detailtilsyn den 25/ Fra Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg deltog arbejdsmiljørepræsentant Agnes Espensen, afdelingssygeplejerske Bente Bro, overlæge Bjarne Lorentzen, 3

4 arbejdsmiljørepræsentant Anne Marie Staugaard, sygeplejerske Kirsten Sønnichsen, afdelingssygeplejerske Vivian Jalbo, sygeplejerske Tove Lind, arbejdsmiljørepræsentant Elsebeth Skousbøl, afdelingslæge Lukasz Perczynski, konst. oversygeplejerske Anette Brink, ledende overlæge Matilde Lajer, afdelingssygeplejerske Janne Jørgensen og sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø. Ved besøget var der samtale med ledelsen i form af konst. oversygeplejerske Anette Brink, ledende overlæge Matilde Lajer samt sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø. Tilsynet blev afsluttet med et møde med arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen, hvor vi redegjorde for Arbejdstilsynets vurdering af arbejdsmiljøet og drøftede problemstillingerne fra gruppesamtalerne med arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen. Arbejdstilsynet var repræsenteret ved tilsynsførende Svend Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund. Samtaler med medarbejdere og ledelse Arbejdstilsynet har den 8/ afholdt to gruppesamtaler med henholdsvis 2 til 3 yngre læger og 7 medarbejdere fra plejepersonalet fra Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg. Deltagerne var udpeget af arbejdsmiljøorganisationen efter vores ønsker med hensyn til anciennitet, funktions- og arbejdsområde. Vi tog ved samtalerne udgangspunkt i arbejdsmiljøvejviser nr. 33 Hospitaler og spørgeguiden for sengeafdelinger på sygehuse. Vi spurgte om tilstedeværelsen af følgende risikofaktorer: Vold, trusler og traumatiske hændelser, stor arbejdsmængde og tidspres samt høje følelsesmæssige krav ved arbejdet med patienter og pårørende samt om, hvordan virksomheden forebygger og håndterer risikofaktorerne. Desuden spurgte vi, om medarbejderne har kendskab til konsekvenser for afdelingen af eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Samtale med ledelsen ved Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg den 25/ Temaerne for samtalen var de samme, som blev drøftet med medarbejderne under gruppesamtalerne. Afsluttende møde med ledelse og arbejdsmiljøorganisation ved Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg den 25/ , hvor temaerne fra gruppesamtalerne blev drøftet. Forekomst af risiko for vold og trusler om vold Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg er en afdeling med åbne sengeafsnit. På de enkelte sengeafsnit er der mulighed for skærmning, herunder aflåsning af en mindre del af afsnittet, halvdelen eller hele afsnittet. Ledelse og arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at dørene til sengeafsnittene i praksis generelt er låst, da omfanget af patienter med behov for eller krav om afskærmning medfører, at det personalemæssigt ikke er muligt at håndtere, at en del af et sengeafsnit er ulåst. Episoder med vold og trusler: Medarbejderne oplyste, at der er sket en stigning i antallet af episoder med vold og trusler. Der var medarbejdere, der oplyste, at de hele tiden skal være opmærksomme på om, der sker noget på sengeafsnittet på grund af konflikter mellem patienterne eller trusler mod personalet. Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at der dagligt er trusler om vold fra patienter mod andre patienter og / eller ansatte. Der har været episoder, hvor patientens trusler om vold har været rettet mod den ansattes familie. 4

5 Voldsulykker: På sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg har der indenfor det seneste år været konkrete voldsulykker med fravær til følge. Arbejdstilsynet medbragte ved besøgene seks arbejdsulykker, der var anmeldt indenfor det seneste år med baggrund i vold og trusler om vold. Sygefraværet knyttet til disse ulykker havde haft en varighed på fra 1-3 dage til op til 3-4 måneder. Ledelsen oplyste ved besøget den 25/ , at der netop havde været en hændelse, hvor den medarbejder var blevet sparket voldsomt i maven af en patient med indlæggelse på sygehus til følge. Stofpåvirkede patienter: Ledelsen oplyste, at der er udadreagerende patienter på afsnittene. De stofpåvirkede patienter blev nævnt som værende meget utilregnelige i den akutte fase. Ledelsen oplyste endvidere, at stofpåvirkede patienter ofte truer meget personligt mod den ansatte, og der har fra stofpåvirkede patienter også været truet med at man ville anvende sit netværk til vold mod ansatte. Medarbejderne oplyste, at det er ikke muligt for dem at forudsige, hvornår disse patienter bliver aggressive, truende eller voldelige. Ledelse og medarbejdere vurderede de stofpåvirkede patienter som værende afsnittenes farligste patienter. Retspsykiatriske patienter: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at antallet af retspsykiatriske patienter på afdelingen har været stigende. I august 2010 havde der været eksempel på, at der i alt havde været 18 retspsykiatriske patienter indlagt på de tre modtageafsnit. Ved Arbejdstilsynets besøg den 8/ oplyste arbejdsmiljøorganisationen, at der var 7 til 8 retsanbragte patienter fordelt på tre sengeafsnit. Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at ca. 90 % af de retspsykiatriske patienter har voldelig adfærd som en del af baggrunden for, at de er anbragt på afsnittet som en retspsykiatrisk patient. Mange har ligeledes en misbrugsproblematik med sig. Medarbejderne oplyste endvidere, at mange retspsykiatriske patienter tager deres adfærd fra det kriminelle miljø med ind på afsnittet, hvilket har skabt uro blandt de øvrige patienter. Overbelægning: Ledelsen oplyste, at der over længere tid hyppigt har været perioder med overbelægning på sengeafsnittene. Ved Arbejdstilsynets besøg den 27/ oplyste arbejdsmiljøorganisationen, at der havde været megen overbelægning i perioden fra februar 2010 til begyndelsen af maj 2010 med op til 28 patienter på et sengeafsnit normeret til 18 patienter. Ved Arbejdstilsynets besøg den 8/ var der ifølge ledelsen en overbelægning på i alt 9 patienter på de tre modtageafsnit. Der var eksempelvis 22 patienter på et sengeafsnit normeret til 18 patienter. Ved Arbejdstilsynets besøg den 25/ var der ifølge ledelsen en overbelægning på i alt 3 patienter på sengeafsnittene. Der havde dagene forinden været tomme pladser, medens der 14 dage forinden havde været en overbelægning på i alt 14 patienter. Ledelsen oplyste på Arbejdstilsynets forespørgsel, at Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg er en afdeling med åbne modtageafsnit. Man kan ikke afvise henviste patienter. Der er døgnåbent på afsnittene, og mange patienter modtages i aftenvagten. 5

6 Medarbejderne oplyste, at det fremgår af informationsmateriale om Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg, at patienterne har enestue, og mange patienter har derfor en forventning om dette. Ved overbelægning på sengeafsnittene er der patienter, der må dele en enestue. Ved Arbejdstilsynets besøg den 8/ var der eksempelvis på et modtageafsnit fire enestuer, der var ændret til tosengsstuer. Medarbejderne oplyste, at der har været eksempler på, at der er patienter, der har truet medarbejderne med henblik på at få eller at beholde en enestue. Der har været patienter, der har truet med at slå den patient ihjel, vedkommende skulle dele stue med. Der har endvidere været konflikter mellem to patienter, der deler en stue. Fra høringssvaret fremgår følgende om den psykiske arbejdspladsvurdering for Almenpsykiatrisk afdeling Augustenborg: Sengeafsnittene og Lægegangen på Almenpsykiatrisk afdeling Augustenborg, har gennemført den psykiske arbejdspladsvurdering. Repræsentationen vurderes at være mellem 30 og 40 % af personalegruppen på de enkelte afsnit, ligesom det vurderes, at arbejdspladsvurderingen er repræsentativ. Et sammendrag af den psykiske arbejdspladsvurdering indgår som bilag 2 til høringssvaret. Undersøgelsen viser, 1. at personalet i Almenpsykiatrisk afdeling Augustenborg generelt er mere belastet end gennemsnittet for hele psykiatrien. 2. at personalet generelt er mere belastet end gennemsnittet for hele psykiatrien, når det omhandler arbejdet med de psykisk syge patienter. Personalet på sengeafsnittene oplever at ,4% af samtlige risikobilleder er belastende. Lægegangen ligger på 7,7% og psykiatriens middelværdi er 8,6%. Det skal bemærkes, at personalet generelt er mere belastet af patienternes eller de pårørendes truende adfærd, frem for patienternes fysiske vold mod personalet. Disse forhold gælder både personalet på sengeafsnittene og på Lægegangen. 3. at personalet på sengeafsnittene oplever, at 7,9 11,7% af samtlige risikobilleder inden for det generelle psykiske arbejdsmiljø er belastende. Lægegangen har markeret 15,7% og psykiatriens meddelværdi er 7,9%. Det skal bemærkes, at sengeafsnittene har markeret 8,9 16,7% af samtlige risikobilleder inden for kategorien Stor arbejdsmængde, tidspres og modstridende kraver markeret. Lægegruppen ligger på 30% og psykiatriens gennemsnit 15,4%. Virksomhedens forebyggelse Fra høringssvaret fremgår følgende om forebyggelse af konsekvenser af og håndtere risiko for vold og trusler for plejepersonalet: Det er vor opfattelse, at psykiatriens arbejdsmiljøgrupper gennem arbejdet med den psykiske arbejdspladsvurdering håndterer risiko for vold og trusler i psykiatrien, ligesom de forebygger konsekvenserne af samme. I forbindelse med behandlingen af den psykiske arbejdspladsvurdering vælger arbejdsmiljøgruppen selv de mest belastende risikosituationer, præsenterer dem for personalegruppen og er tovholder for behandlingen af dem. Som det fremgår af vejledningen, skal personalemødet undersøge årsagerne til, at medarbejderne har markeret det enkelte risikobillede og herefter fremkomme med forslag til at skabe forbedringer. Medarbejdernes beslutninger hænges op i personalerummet og resultatet behandles på flere på hinanden følgende personalemøder, indtil hele personalegruppen er enige om det fælles koncept, som de vil arbejde med for at reducere belastningen af den enkelte risikosituation. 6

7 Den psykiske arbejdspladsvurdering bliver gennemført en gang om året, hvilket giver arbejdsmiljøgruppen mulighed for at undersøge forbedringer over år samt at de år for år kan vælge de mest belastende risikosituationer. Plan for håndtering af vold, trusler og traumatiske hændelser: På Arbejdstilsynets forespørgsel bekræftes det, at afdelingen har en plan for håndtering af vold, trusler og traumatiske hændelser. Planen gælder for alle ansatte på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg. Ledelse og ansatte oplyser, at der altid gennemføres debriefing ved en psykolog samt følges op efter episoder, hvor dette skønnes relevant. De ansatte oplyste, at der generelt er god støtte fra ledelse og fra kolleger i forhold til håndtering af vold og trusler om vold. Fra høringssvaret fremgår følgende: Når hændelsen er sket, iværksætter samtlige afsnit i Augustenborg krisehjælp. Hjælpen iværksættes når skadelidte, funktionslederen eller kollegaerne finder det nødvendigt. Funktionslederen gennemfører en løbende opfølgning i forhold til den enkelte medarbejder. Indsatsen gennemføres indtil skadelidte er fuldt funktionsdygtig og tryg på arbejdspladsen. Anmeldelse af vold og trusler: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at arbejdsmiljørepræsentanterne tilbyder hjælp til skadelidte med at skrive anmeldelse efter en arbejdsulykke. De oplyste, at medarbejderne ikke altid får anmeldt trusler. Daglige konferencer: Ledelse og medarbejdere oplyste, at der gennemføres behandlingskonference to gange dagligt, hvor det er muligt at drøfte patienterne. Medarbejderne oplyste, at en enkelt voldelig eller truende patient kan fylde meget på disse konferencer. Supervision: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at der gennemføres supervision hver 14. dag for ansat plejepersonale i det enkelte sengeafsnit. Kursus i konflikthåndtering, fastholdelses- og frigørelsesteknikker samt bæltefiksering: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at de havde identificeret, at der var sket flere arbejdsulykker i forbindelse med bæltefiksering af patienter. På den baggrund har der fra september 2010 været et månedligt tilbud om et internt kursus for ansatte i konflikthåndtering, fastholdelses- og frigørelsesteknikker samt bæltefiksering. Der er et krav om, at plejepersonalet gennemfører kurset som en del af deres introduktionsforløb samt minimum hvert andet år. Relationsuddannelse: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at der er medarbejdere, der har gennemført en to - årig relationsuddannelse. Med denne uddannelse gives en dybere forståelse af, hvad der sker i relationen med patienten samt hvilken situation, man står i. Skema til vurdering af forebyggelse af vold: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at der ved indlæggelsen af en patient udfyldes et skema til vurdering af forebyggelse af vold. Der gives fra ledelsens side udtryk for, at der kan arbejdes mere systematisk med at 7

8 videregive en vurdering af forebyggelse af vold. Der var blandt ledelse og medarbejdere enighed om, at skemaer til vurdering af vold ofte lægges over i bilagsmappen, og skemaerne bliver dermed ikke læst. Der blev fra lægelig side givet udtryk for, at skemaet skal anvendes, medens der var ansatte i plejepersonalet, der gav udtryk for, at det kan påvirke relationen til patienten i en negativ og mere angstfyldt retning at kende til tidligere episoder omhandlende vold og trusler om vold. Skema vedrørende kontroltab: Medarbejderne oplyste, at skemaer vedrørende kontroltab udfyldes af nogle og ikke af andre. Ledelse og medarbejdere oplyste, at det ikke altid er muligt at tilbyde patienten de forebyggende tiltag, der er noteret på skemaet. Dette drejer sig om tiltag, hvor ansatte skal være til stede eksempelvis at kunne tilbyde at gå en tur med patienten. Opfølgning efter magtanvendelse: Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at der efter en magtanvendelse gennemføres en samtale med patienten følgende fokus: Kunne vi have gjort noget anderledes?. Nabohjælp: Ledelse og medarbejdere oplyste, at der kaldes nabohjælp ved behov, og det er i de situationer muligt at få hjælp. Ved det afsluttende møde oplyste medarbejderne, at de på baggrund af relationsuddannelsen er blevet hurtigere til at kalde nabohjælp, idet de er blevet bedre til at læse en given situation. Alarmhold: Medarbejderne oplyste, at der i alle vagter er to ansatte på hvert afsnit, der har alarmvagt. Medarbejderne oplyste, at et alarmhold ved alarmkald kan komme til et afsnit, hvor eget personale har låst sig inde. Der kan i en sådan situation være en usikkerhed om, hvem og hvad alarmen drejer sig om. På Arbejdstilsynets forespørgsel oplyste medarbejderne, at alarmholdene ikke orienteres om potentielle alarmer. Der var medarbejdere, der ikke ønskede at have en viden om potentielle alarmer, da dette ville øge stressniveauet hos medarbejdere på alarmholdet. Samarbejde med politiet: Ledelsen oplyste, at der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale med politiet. Den ny samarbejdsaftale er udarbejdet på baggrund af konkrete episoder, hvor det i situationen har været til debat om, de ansatte kunne få hjælp fra politiet. Der har eksempelvis været problemer med at tilkalde politiet i forbindelse med en episode, hvor de ansatte havde tilbageholdt en surrogatfængslet patient. Den ny samarbejdsaftale var ved Arbejdstilsynets besøg den 25/ i høring ved politiet, og den var således endnu ikke trådt i kraft. Ledelsen oplyste, at samarbejdsaftalen ville blive sendt ud i uge som en gældende aftale, hvis der ikke var kommentarer fra politiet. Det er med aftalen præciseret, at de ansatte ved ønske om hjælp fra politiet skal betone, at der er tale om personfare for de ansatte. Forebyggelse af indsmugling af stoffer: Sikkerheds- og arbejdsmiljøchef Bo Jonø oplyste, at der i Region Syddanmark er et igangværende projekt i psykiatrien, hvor der er fokus på flugtmulighed og indsmugling af stoffer. Arbejdsmiljøorganisationen oplyste, at der kan gennemføres lægeordineret visitation ved patienter, hvor der er mistanke om 8

9 besiddelse af stoffer. Det er endvidere muligt at afvise besøgende, der ikke er nærmeste pårørende til patienten m.h.p. at begrænse en indsmugling af stoffer. Arbejdsmiljøorganisationen oplyste endvidere, at der sker indsmugling af stoffer til patienter på afsnittene. Det blev nævnt, at et modtageafsnit har vinduer ud til gaden, og der er sket indsmugling af stoffer om natten via disse vinduer. Overbelægning: Ledelsen oplyste, at der ved en overbelægning på 3 til 4 patienter på hvert sengeafsnit tages kontakt til almenpsykiatrisk afdeling i henholdsvis Haderslev og Kolding med henblik på, om de kan aflaste afsnittene. Der har dog været overbelægning på op til 28 patienter på et sengeafsnit normeret til 18 patienter. Arbejdsmæssige konsekvenser Der har på sengeafsnittene været konkrete arbejdsulykker, hvor der er sket fysisk skade på medarbejdere med kortere og længere sygefravær til følge. Der er ligeledes medarbejdere, der har haft sygefravær på baggrund af chok som følge af aggression og trusler. Ledelse og medarbejdere oplyste, at der har været episoder, hvor medarbejderne har kontaktet politiet med henblik på akut assistance. Medarbejderne oplyste, at der er et øget stressniveau hos medarbejderne ved en konstant opmærksomhed på, om der er fare for konflikter, vold og / eller trusler. Der er medarbejdere, der går på arbejde med angst på grund af trusler om vold fra patienter. Der er medarbejdere, der er påvirkede af gentagne trusler om vold. Trusler om vold mod medarbejdernes familie blev nævnt som værende meget ubehageligt for medarbejderne. Begrundelse for afgørelse Begrundelsen for afgørelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, om og hvordan risikoen for vold og trusler om vold er til stede i arbejdet, og hvordan virksomheden har forebygget problemerne. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med patienter på sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er risiko for, at de konstaterede problemer med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed både på kort og langt sigt. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet ikke er forebygget tilstrækkeligt. Det bygger vi på følgende: På sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg modtages patienter med alle former for psykisk sygdom, herunder retsanbragte, til pleje og behandling. Sengeafsnittene er døgnåbne, og der kan ikke afvises henviste patienter. Der har i 2010 været flere længerevarende perioder med overbelægning på op til patienter på sengeafsnit normeret til patienter. Der er blandt andet sket en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter på sengeafsnittene. Dette er patienter, hvor ca. 90 % har voldelig adfærd som en del af baggrunden for deres indlæggelse på et sengeafsnit. Arbejdstilsynet anerkender, at der er et samarbejde med almenpsykiatrisk afdeling i henholdsvis Kolding og Haderslev med henblik på aflastning af 9

10 sengeafsnittene. Dette sker dog først ved en overbelægning på 3-4 patienter på hvert sengeafsnit. I 2010 har der været tilfælde, hvor der har været en overbelægning på mere end 3 4 patienter på hvert sengeafsnit. Omfanget af patienter med behov for eller krav om afskærmning har medført, at det personalemæssigt ikke er muligt at håndtere, at en del af et sengeafsnit er ulåst. Dørene til sengeafsnittene er således generelt låst selv om, at sengeafsnittene er defineret som værende åbne afsnit med mulighed for skærmning, herunder aflåsning af en mindre del af et sengeafsnit, halvdelen eller hele sengeafsnittet. Der er dagligt trusler om vold fra patienter rettet mod medarbejderne eller mod medpatienter. Indenfor det seneste år har der været arbejdsulykker med baggrund i fysisk vold og / eller trusler om vold med sygefravær fra 1 3 dage og op til 3 4 måneder til følge. Der er arbejdsredskaber til forebyggelse af vold og trusler om vold så som skema til vurdering af forebyggelse af vold og skema vedrørende kontroltab, men disse anvendes ikke systematisk af medarbejderne. Der har været tilfælde, hvor medarbejdere ved alarmkald er kommet til et sengeafsnit, hvor sengeafsnittets eget personale har låst sig inde. Der har i en sådan situation været en usikkerhed om, hvem og hvad alarmen drejer sig om. Sengeafsnittene har som udgangspunkt enestuer til alle patienter, men i forbindelse med overbelægning på sengeafsnittene har der været patienter, der deler en enestue. Dette har øget konfliktniveauet i sengeafsnittene i og med, at der har været episoder, hvor medarbejderne er blevet truet af patienterne på baggrund af, at to patienter skulle dele en enestue. Der har endvidere været konflikter mellem patienter på den samme baggrund. Der er patienter, der har en misbrugsproblematik, og plejepersonalet skal håndtere stofpåvirkede patienters adfærd. Disse patienter kan være meget utilregnelige i den akutte fase. Et af sengeafsnittene har vinduer ud til offentlig vej, og der er sket en indsmugling af stoffer til patienter på sengeafsnittene eksempelvis via disse vinduer. Arbejdstilsynet anerkender, at medarbejderne gennemfører tiltag som lægeordineret visitation ved patienter og besøgsrestriktioner til forebyggelse af indsmugling af stoffer til patienter på sengeafsnittene. Der er ligeledes et igangværende projekt i psykiatrien i Region Syddanmark med fokus på flugtmuligheder og indsmugling af stoffer. Resultatet af dette projekt er ikke kendt ved Arbejdstilsynets besøg. Der har været konkrete episoder med vold eller trusler om vold med personfare for medarbejdere, hvor medarbejderne har kontaktet politiet med henblik på hjælp. Der har været tilfælde, hvor der fra politiets side har været til debat, om de skulle hjælpe. Arbejdstilsynet anerkender, at der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale med politiet. Denne samarbejdsaftale var i høring ved politiet ved Arbejdstilsynets besøg den 25/ , og effekten af samarbejdsaftalen er således ikke kendt ved Arbejdstilsynets besøg. Der er medarbejdere, der er påvirkede af gentagne trusler om vold mod dem selv eller mod deres familie. Der er medarbejdere, der går på arbejde med angst på grund af trusler om vold fra patienter. 10

11 Arbejdstilsynet vurderer derfor samlet, at arbejdet med psykiatriske patienter på sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg udsætter medarbejderne for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af risiko for vold og trusler om vold forøger medarbejdernes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme. Udsættelse for vold og trusler kan endvidere forøge medarbejdernes risiko for at udvikle såkaldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Medarbejderne risikerer endvidere fysiske helbredsskader, herunder alvorlig legemsbeskadigelse. Afgørelse Virksomheden skal forebygge konsekvenser af og håndtere risiko for vold og trusler for plejepersonalet ved sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. Hjemmel for afgørelse 38 og 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. september og 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Vejledning Arbejdstilsynet kan rådgive generelt om en række metoder til at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Områder, som kan være centrale med henblik på varige løsninger, er nævnt nedenfor. Det kan være hensigtsmæssigt, at I selv foretager en afdækning af konkrete og specifikke løsninger til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, herunder at I inddrager medarbejderne i en sådan afdækning. For at forebygge risikoen for vold og trusler om vold kan I f. eks. med arbejdsmiljøorganisationen som et centralt omdrejningspunkt analysere problemstillinger knyttet til vold og trusler om vold og implementere tiltag, der kan nedbringe konflikt- og trusselsniveauet i sengeafsnittene. sikre en fælles holdning til anvendelse af relevante arbejdsredskaber til forebyggelse af vold og trusler om vold. sikre at relevante arbejdsredskaber til forebyggelse af vold og trusler om vold kan anvendes af medarbejderne. sikre at medarbejderne med den ny samarbejdsaftale med politiet får den fornødne hjælp fra politiet. implementere eventuelle forslag til tiltag fra det igangværende projekt i psykiatrien i Region Syddanmark med fokus på blandt andet indsmugling af stoffer. I kan læse mere om at forebygge vold og trusler om vold i At-meddelelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse på adressen Se også håndbog om psykisk arbejdsmiljø på adressen og At-publikationen om arbejdsbetinget stress på adressen 11

12 Til Arbejdstilsynets brug P-nr Vores sag: /5 - Arbejdsmiljøproblem nr Kategori: Psykisk arbejdsmiljø 12

13 ... Tilbagemelding om tids- og handlingsplan Sendes til: Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3 Postboks København C Tilbagemelding om tids- og handlingsplan om at forebygge konsekvenser af og håndtere risiko for vold og trusler for plejepersonalet ved sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Afgivet til: Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle Blanketten skal indsendes til Arbejdstilsynet senest den 18. april Tids- og handlingsplanen skal indeholde oplysning om: Hvilke initiativer virksomheden eventuelt allerede har taget for at løse problemerne. Hvordan virksomheden yderligere vil forebygge og håndtere problemerne. Hvornår problemerne vil være løst. Tids- og handlingsplan er vedlagt Blanketten skal underskrives af virksomheden og arbejdsmiljørepræsentanten. Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt med ovenstående Dato Underskrift ledelse Dato Underskrift arbejdsmiljørepræsentant Til Arbejdstilsynets interne brug: Vores sag: /5 Vores ref.: Pia Grauslund T

Bilag 4: Afgørelse om at håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet for yngre læger ved Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg

Bilag 4: Afgørelse om at håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet for yngre læger ved Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Bilag 4: Afgørelse om at håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet for yngre læger ved Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Virksomhed Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle Beskrivelse af de

Læs mere

Bilag 3: Afgørelse om at forebygge, at stor arbejdsmængde og tidspres forringer medarbejdernes sikkerhed eller sundhed

Bilag 3: Afgørelse om at forebygge, at stor arbejdsmængde og tidspres forringer medarbejdernes sikkerhed eller sundhed Bilag 3: Afgørelse om at forebygge, at stor arbejdsmængde og tidspres forringer medarbejdernes sikkerhed eller sundhed Virksomhed Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle Bilag 1: Afgørelse om at håndtere belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres i ambulatoriet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding. Udkast Virksomhed Region Syddanmark, Damhaven

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre en tilstrækkelig voldsforebyggelse Udkast. Arbejdstilsynet har ført tilsyn på XXX Jobcenter.

Bilag 1: Påbud om at sikre en tilstrækkelig voldsforebyggelse Udkast. Arbejdstilsynet har ført tilsyn på XXX Jobcenter. Bilag 1: Påbud om at sikre en tilstrækkelig voldsforebyggelse Udkast Virksomhed XXXXXXXXXXXX Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Arbejdstilsynet har ført tilsyn på XXX Jobcenter. Afdelingen

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Konferencen Vold og trusler i arbejdet med børn og unge en faglig udfordring Høje Taastrup d. 9. marts 2015 Karsten Kiraz

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Påbud om at forebygge sundhedsskadelige belastninger gennem høje følelsesmæssige krav på AUH, Tage-Hansensgade, Kirurgisk Afdeling P afsnit 260

Påbud om at forebygge sundhedsskadelige belastninger gennem høje følelsesmæssige krav på AUH, Tage-Hansensgade, Kirurgisk Afdeling P afsnit 260 Bilag 2: Påbud om at forebygge sundhedsskadelige belastninger gennem høje følelsesmæssige krav på AUH, Tage-Hansens Gade, Kirurgisk Afdeling_ P, afsnit 260 Virksomhed Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

FOA Møllergade 56 5700 Svendborg. Afgørelse

FOA Møllergade 56 5700 Svendborg. Afgørelse FOA Møllergade 56 5700 Svendborg Afgørelse Virksomheden har nu haft mulighed for at komme med sine bemærkninger til vores beskrivelse af de forhold, som vi konstaterede ved tilsynbesøget den 23. januar

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Spørgeguide for daginstitutioner, SFOer, fritidshjem og klubber

Spørgeguide for daginstitutioner, SFOer, fritidshjem og klubber Spørgeguide for daginstitutioner, SFOer, fritidshjem og klubber Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø på daginstitutioner mv. Såfremt du vurderer, at der efter mødet med

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sygepleje & Arbejdsmiljø

Sygepleje & Arbejdsmiljø Sygepleje & Arbejdsmiljø En kommunal vinkel på sygeplejerskens arbejdsmiljø og de trusler sygeplejersken møder DSR, d. 29. september 2016 Anni Birkving Arbejdsmiljøkonsulent Center for Sundhed & Pleje

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Voldspolitik i afdeling O, OUH

Voldspolitik i afdeling O, OUH Medarbejderinvolvering i forandringsprocesser I: Voldspolitik i afdeling O, OUH Marianne Lundegaard Oversygeplejerske 2 Afdeling O Ca 420 ansatte 2 matrikler Odense og Middelfart 4 sengeafsnit 1 skadestue

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker DET HUMANISTISKE FAKULTET ARBEJDSMILJØUDVALGET SAGSNOTAT Vedr.: Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker 8. NOVEMBER 2004 FAMU Sagsbehandler: Nina Qvistgaard NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Spørgeguide til rengøring

Spørgeguide til rengøring Spørgeguide til rengøring Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i rengøringsarbejde Såfremt du vurderer, at der efter mødet med ledelse og arbejdsmiljøorganisation er

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Professor dr.med ph.d. Hans Kirkegaard Forskningsleder Center for Akutforskning Overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Afdeling M Psykiske lidelser i den akutte setting:

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Spørgeguide til engroshandel

Spørgeguide til engroshandel Spørgeguide til engroshandel Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø ved engroshandel Såfremt du vurderer, at der efter det indledende og afsluttende møde med ledelse og

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

3 argumenter mod alenearbejde

3 argumenter mod alenearbejde FORBUND 3 argumenter mod alenearbejde Et værktøj til at sikre, at alenearbejde ikke belaster medlemmerne Indhold 3 argumenter mod alenearbejde 3 Borgerargumentet 6 Arbejdsmiljøargumentet 8 Økonomiargumentet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere