Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel"

Transkript

1 Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

2 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning Mestringsskemaet Borgeren introduceres til mestringsskemaet og BVC Inddragelse af borgerens selvvalgte netværk Observation af borgeren Indhentning af relevante oplysninger Samtale med borgeren om mestringsskemaet Indledende teammøde om borgerens mestringsskema Mestringsskemaet udfyldes Daglig stillingtagen til borgerens mestringsniveau Mestringsskemaets anvendelse i det daglige Løbende coaching i brug af mestringsskema og BVC Opfølgende teammøde hver 4. uge Opfølgning med borgeren hver 4. uge Observerede ændringer i habitualtilstanden Indikatorer for at anvende BVC I tilfælde af fysisk eller psykisk vold Scoring med BVC Iværksættelse af indsats ved øget risiko for vold Scoring med BVC efter genfundet habitualtilstand Debriefing efter brug af BVC Vurdering af mestringniveau før, under og efter BVC Publikationen er udarbejdet og udgivet af Socialstyrelsen 1. udgave udgivet udgave udgivet juni 2016 Manualen er en del af et afprøvningsprojekt og er derfor fortsat et UDKAST. Manualen vil blive revideret når projektet er afsluttet ultimo Layout: 4PLUS4 Digital ISBN: DEL III PIXI-UDGAVE

3 1. Læsevejledning Dette er en pixi-udgave af manualens del 2. For at anvende metoden korrekt er det nødvendigt at have læst både DEL I - OM METODEN OG MANUALEN og DEL II - METODEMANUAL - SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN. Pixi-udgaven kan således ikke stå alene, men den kan give dig et overblik over arbejdet med mestringsskemaet i kombination med BVC og de vigtigste elementer fra hvert af afsnittene, som er udførligt beskrevet i den fulde manual. Det betyder, at hvis du får behov for en uddybende beskrivelse af elementer i denne pixi-udgave, kan du slå op under afsnittet med samme nummer og navn i DEL II METODEMANUAL - SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN. I alle afsnittene i manualen arbejdes der i en eller flere af faserne forebyggelse, håndtering og læring. For yderligere information se afsnit 6 om Forebyggelse, håndtering og læring i DEL I OM METODEN OG MANUALEN. I starten af hvert afsnit finder du et eller flere af nedenstående symboler, som fortæller dig, hvilken eller hvilke faser du arbejder i. 3

4 Obs: inden du går i gang Hvis blot én af de generelle indikatorer for at anvende BVC er tilstede, eller at du eller en af dine kolleger observerer afvigelser i borgerens habitualtilstand (den tilstand, I kender mest på nuværende tidspunkt/den tilstand, borgeren for det meste er i) inden for et af de seks parametre, gå da straks til afsnit De seks parametre i BVC er, hvis borgeren: 1. er mere forvirret end vanligt 2. er mere irritabel end vanligt 3. er mere støjende end vanligt 4. er mere verbalt truende end vanligt 5. er mere fysisk truende end vanligt 6. går mere til angreb på genstande end vanligt 4 DEL III PIXI-UDGAVE

5 2. Mestringsskemaet Før en borgers mestringsskema er klar til at anvende i det daglige arbejde, er der nogle bestemte ting, som du og dine kolleger skal gøre sammen med borgeren. Dette fremgår af figur 1 Figur 1. Borger introduceres til mestringsskemaet og BVC Inddragelse af borgerens selvvalgte netværk Observation af borgeren Indhentning af relevante oplysninger Samtale med borgeren om mestringsskemaet Indledende teammøde om borgerens mestringsskema Mestringsskemaet udfyldes Mestringsskemaet anvendes i det daglige arbejde Alle borgere skal have et mestringsskema Udgangspunktet er, at alle borgere skal have et mestringsskema. Mestringsskemaet kan hjælpe dig og borgeren med at motivere og fremme positiv udvikling af borgerens ressourcer og styrker, og derigennem understøtte forebyggelsen af vold. 5

6 3. Borgeren introduceres til mestringsskemaet og BVC Som det første skal borgeren orienteres om, hvordan I arbejder med mestringsskemaet og BVC. Det kan allerede på dette tidspunkt være en god idé at inddrage borgerens selvvalgte netværk (se afsnit 4). Borgeren er først tilstrækkeligt informeret, når han/hun har tilkendegivet at have forstået indholdet i pjecen med information til borgeren. 4. Inddragelse af borgerens selvvalgte netværk Borgeren skal så tidligt som muligt i arbejdet med mestringsskemaet informeres om muligheden for at inddrage selvvalgte andre fra sit netværk til at hjælpe og støtte i arbejdet med mestringsskemaet. Anvend eventuelt netværkskort (se bilag 3 i DEL II METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN) til at hjælpe borgeren med at identificere de personer, det kan være relevant for borgeren at inddrage. Husk, at borgeren skal have givet samtykke, inden du kontakter personer i borgerens netværk. 6 DEL III PIXI-UDGAVE

7 5. Observation af borgeren For at udfylde et præcist og udførligt mestringsskema, som bliver anvendeligt for alle, skal I observere borgerens adfærd. Observation: Tilstræbt objektiv beskrivelse af den adfærd, som kan sanses (ses, høres, føles osv.) Fortolkning: Vurdering af den observerede adfærd. Adfærden tillægges eksempelvis en årsag. Husk, at der er forskel på observation og fortolkning årsagen kendes ikke ud fra observationen! Se eksempler på forskellen mellem observation og fortolkning under afsnit 5 i DEL II METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN. Husk at observere, hvordan borgeren mestrer forskellige situationer med fokus på både ressourcer og styrker, samt barrierer og udfordringer. 6. Indhentning af relevante oplysninger De fagprofessionelle på botilbuddet eller forsorgshjemmet begynder at indhente relevante oplysninger, som de ikke allerede er i besiddelse af, i løbet af den første måned. Husk at indhente borgerens samtykke, inden du begynder at indhente oplysninger. 7

8 7. Samtale med borgeren om mestringsskemaet For at kunne udfylde mestringsskemaet skal du og borgeren og eventuelt borgerens selvvalgte andre have én eller flere samtaler om skemaet. Hav altid en kopi af skemaet med, som borgeren kan beholde. Under samtalerne med borgeren og eventuelt borgerens netværk er der nogle bestemte former for adfærd, som skal drøftes for at kende borgerens habitualtilstand: Situationer, hvor borgeren føler 1) glæde, 2) tryghed, 3) forvirring, 4) irritabilitet, 5) støjende adfærd, 6) verbalt truende, 7) fysisk truende og 8) angreb på genstande. For inspiration til emner, som kan drøftes se afsnit 7 i DEL II METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN. Derudover kan der hentes inspiration i manualens spørgeguide (se bilag 4 i DEL II METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN). 8. Indledende teammøde om borgerens mestringsskema Inden for to måneder skal I afholde et teammøde, hvor I drøfter jeres observationer af borgeren, det indsamlede materiale og de samtaler, som I har haft med borgeren. Den eller de kontaktpersoner, som har haft den primære kontakt med borgeren, er ansvarlig for at medbringe alle oplysninger. 8 DEL III PIXI-UDGAVE

9 I starter teammødet med, at alle teammedlemmer bruger 2 minutter på at skrive stikord ned med deres observationer. Det er vigtigt at alle, så vidt det er muligt, skriver både observationer om borgerens ressourcer og udfordringer. Herefter fortæller alle på skift om deres observationer alle observationer er lige vigtige og rigtige. Afslutningsvis drøftes alle mestringsniveauer i borgerens mestringsskema. 9. Mestringsskemaet udfyldes Mestringsskemaet udfyldes direkte i det elektroniske registreringsredskab. Mestringsskemaet udfyldes på baggrund af de indledende samtaler med borgeren om borgerens trivsel, samt de overvejelser teamet har gjort sig om borgerens adfærd og mestring. Du og borgeren udfylder mestringsskemaet sammen i det omfang, som borgeren kan og ønsker at være med til at udfylde det. For yderligere information om hvordan mestringsskemaet udfyldes og hvad det skal indeholde se DEL I OM METODEN OG MANUALEN afsnit 7 Anvendelse af mestringsskemaet og DEL II METODEMANUALEN SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN afsnit 7 Samtale med borgeren om mestringsskemaet og afsnit 9 Mestringsskemaet udfyldes. Husk, at voldelig adfærd ikke må skrives ind som en del af habitualtilstanden. Habitualtilstanden er en acceptabel tilstand. Voldelig adfærd er ikke acceptabelt. Voldelig adfærd kan til gengæld være adfærden i niveau 1 og 2. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at der under de faglige indsatser nedskrives nogle initiativer, som kan iværksættes i forbindelse med eventuel voldelig adfærd. 9

10 Hvis der opstår uenighed mellem dig som fagprofessionel og borgeren om, hvad der skal skrives i skemaet, noteres uenigheden, og I går videre til næste felt. Husk, at felterne under Borgerens indsats udelukkende er borgerens felter. Når borgeren har givet samtykke til det, sendes mestringsskemaet til borgerens sagsbehandler i kommunen, så det kan inddrages i borgerens 141-handleplan. Tjekliste: 1. Borgeren er informeret om og har tilkendegivet at have forstået mestringsskemaet 2. Eventuelt selvvalgt netværk er inddraget 3. Grundige observationer af borgeren er foretaget og nedskrevet 4. Samtykke til at indhente relevante oplysninger foreligger, og borgeren har taget stilling til, om mestringsskemaet må videregives til hospital i forbindelse med en indlæggelse 5. Relevante oplysninger er indhentet 6. Mestringsskemaet er talt igennem med borgeren, som giver udtryk for, at han eller hun oplever at være velinformeret 7. Teammøde om borgeren og dennes mestringsskema er afholdt 8. Alle felter i mestringsskemaet er udfyldt 9. Mestringsskemaet er vedlagt 141-handleplanen 10 DEL III PIXI-UDGAVE

11 10. Daglig stillingtagen til borgerens mestringsniveau Ved udgangen af hver vagt skal I tage stilling til borgerens mestringsniveau. Som udgangspunkt bør borgeren inddrages i vurderingen, men dette er ikke et krav. Hvis du er i tvivl om borgerens mestringsniveau, bør du drøfte det med en kollega. For eksempler på daglig stillingtagen, se afsnit 10 i DEL II METODEMANUAL - SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN. Husk at være opmærksom på, om mestringsskemaet giver anledning til, at I skal begynde at anvende BVC (se afsnit 16). 11. Mestringsskemaets anvendelse i det daglige { Når du møder ind i hver vagt, skal du orientere dig i borgernes mestringsniveau fra foregående vagt. Hvis du ikke er særdeles bekendt med den eller de borgere, som du skal være daglig kontaktperson for, skal du orientere dig i mestringsskemaet ved begyndelsen af hver vagt, og ikke kun i det aktuelle mestringsniveau. Mestringsskemaet kan du anvende i den daglige dialog med borgeren. Husk at gøre brug af relevante faglige indsatser og motivere borgeren til at gøre brug af borgerens indsatser med henblik på at støtte borgeren i at øge sit mestringsniveau. 11

12 12. Løbende coaching i brug af mestringsskema og BVC Triaden - det vil sige den ledelsesrepræsentant, den tillidsrepræsentant og den arbejdsmiljørepræsentant, der har ansvaret for projektet - har ansvaret for at coache alle fagprofessionelle på botilbuddet og forsorgshjemmet, som er i tæt og kontinuerlig kontakt med borgeren og som har en relation til borgeren, der kan sidestilles med en kontaktpersonsfunktion. Coaching finder sted minimum én gang om måneden. 13. Opfølgende teammøde hver 4. uge Her skal I gennemgå skemaet, vurdere om det fortsat er aktuelt, samt om der er noget, som skal tilrettes eller tilføjes. Det giver jer samtidig mulighed for at vurdere de faglige indsatser, og om der er nogle udfordringer, uenigheder eller andet, som skal drøftes i teamet. 14. Opfølgning med borgeren hver 4. uge Du, borgeren og eventuelt borgerens netværk skal gennemgå skemaet, og drøfte, om der er noget i skemaet, der giver anledning til ændringer eller tilføjelser. 12 DEL III PIXI-UDGAVE

13 15. Observerede ændringer i habitualtilstanden Når du bliver opmærksom på, at der er udsving i en borgers habitualtilstand og/eller mestringsniveau, skal du straks orientere dig i mestringsskemaet og handle ud fra de faglige indsatser. Bevæger borgerens mestringsniveau sig ned i niveau 1 eller 2, skal du være opmærksom på, om der er anledning til at anvende BVC. Sprogbrug kan nogle gange nedtrappe en konflikt, herunder ser du eksempler på sprogbrug, som kan være med til henholdsvis at optrappe og nedtrappe konflikter: Optrappende sprog Du sprog Afbryder Ledende spørgsmål Bebrejder Fokuserer på fortiden Sprog, der går efter personen Nedtrappende sprog Jeg sprog Lytter til ende Åbne spørgsmål (se spørgeguide i bilag 2) Konkret Fokuserer på nutid/fremtid Sprog, der går efter problemet 13

14 16. Indikatorer for at anvende BVC Observerer du eller dine kollegaer ændringer i borgerens habitualtilstand og/eller mestringsniveau, kan det være, at I skal anvende BVC. Hvis du/i er tvivl, om hvorvidt BVC skal anvendes, skal det drøftes med nærmeste leder. Individuelle indikatorer for at anvende BVC ud fra borgerens mestringsniveau Niveau 3 BVC forventes ikke at være i brug Borgeren afviger ikke markant fra sin habitualtilstand Niveau 2 BVC KAN anvendes Vurderes det at BVC skal tages i brug, foretages straks en scoring med BVC. Vurderes det at det ikke er nødvendigt at tage BVC i brug skal dette drøftes og godkendes af nærmeste leder. Beslutningen og argumentationen bag ikke at anvende BVC dokumenteres i daglige noter om borgeren Niveau 1 BVC SKAL anvendes Borgeren afviger i markant grad fra habitualtilstanden 14 DEL III PIXI-UDGAVE

15 Generelle indikatorer for at anvende BVC Afvigelser i habitualtilstanden inden for en af de seks parametre jf. BVC, det vil sige, hvis borgeren 1. er mere forvirret end vanligt 2. er mere irritabel end vanligt 3. er mere støjende end vanligt 4. er mere verbalt truende end vanligt 5. er mere fysisk truende end vanligt 6. går mere til angreb på genstande end vanligt Borgeren har udøvet fysisk eller psykisk vold Borgeren har ikke indtaget/modtaget sin vante medicin gennem to døgn eller der er foretaget ændringer i borgerens vanlige medicin (ændret dosis, nyt eller andet præparat) Borgeren har psykotiske hallucinationer, som involverer medborgere på botilbuddet eller forsorgshjemmet, fagprofessionelle eller andre personer, som kan befinde sig i nærområdet Borgeren isolerer sig eller er svær at få kontakt med (fysisk og mentalt) Store forandringer, da disse ofte går forud for udadreagerende adfærd eksempelvis: x Efter udskrivelse fra hospital x Dødsfald eller anden voldsom oplevelse i nærmeste familie/netværk 15

16 17. I tilfælde af fysisk eller psykisk vold Har du være udsat for fysisk eller psykisk vold fra en borger, skal du sikre dig, at scoring med BVC straks påbegyndes, såfremt BVC ikke allerede er i brug. Du skal sikre dig, at de standardiserede indsatser iværksættes (se afsnit 19). Du skal sikre dig, at de faglige indsatser i mestringsskemaet iværksættes. Husk at registrere voldsepisoden i det elektroniske registreringsredskab. Hjælp hinanden med at huske, at: Vold er vold og vold er ikke acceptabelt, heller ikke selvom voldelig adfærd forekommer ofte! 16 DEL III PIXI-UDGAVE

17 18. Scoring med BVC BVC-scoring finder sted i afslutningen af hver vagt. BVC-tjeklisten gennemgås linje for linje: x Ved observerede ændringer i habitualtilstanden noteres tallet 1 x Ved ingen observerede ændringer i habitualtilstanden noteres tallet 0 Scoring med BVC foretages af minimum to fagprofessionelle. Eventuel uenighed drøftes, men det er altid den observerede ændring i habitualtilstanden, der noteres, dvs. tallet 1 noteres ud for pågældende form for adfærd. Forværres borgerens tilstand mellem to scoringer, skal der straks foretages ekstra scoring. 17

18 19. Iværksættelse af indsats ved øget risiko for vold Summen af en scoring med BVC kan ligge mellem 0 og 6. BVC angiver risikoen for vold således: Sum Risiko 0 Lille risiko for vold 1-2 Moderat risiko for vold (der skal sættes ind for at hjælpe borgeren ud af denne tilstand) 3 og højere Høj risiko for vold (der skal sættes ind for at hjælpe borgeren ud af denne tilstand og iværksættes foranstaltninger til at forebygge trusler og vold) 18 DEL III PIXI-UDGAVE

19 Ved moderat risiko for vold eller høj risiko for vold iværksættes følgende indsatser: Standardiserede indsatser Ved moderat risiko Der skal altid være to fagprofessionelle med, når en borger skal støttes ude af huset. Individuelle indsatser jf. mestringsskemaet iværksættes. Ved høj risiko Der ydes kun støtte ud af huset til vigtige planlagte aktiviteter, eksempelvis lægelig behandling. Vurderes det, at dette ikke er forsvarligt, må aktiviteten udsættes. Der skal altid være mindst to fagprofessionelle med, når en borger skal støttes ude af huset. Der skal altid være to fagprofessionelle til stede ved samtaler med borgeren, eller når borgeren befinder sig i fællesarealer med andre medborgere i botilbuddet eller forsorgshjemmet. Individuelle indsatser jf. mestringsskemaet iværksættes. Indsatserne skal være iværksat, så længe borgerens score er højere end 0, og de skal opretholdes, til borgeren har scoret 0 i tre døgn. { Forlader en borger, som aktuelt scores med BVC, botilbuddet eller forsorgshjemmet, genoptages scoring med BVC, når han/hun vender tilbage, og til han/hun har scoret 0 i tre døgn. 19

20 20. Scoring med BVC efter genfundet habitualtilstand Når der har været anledning til at anvende BVC, og borgeren har genfundet sin habitualtilstand og igen scorer 0, fortsætter scoringen, indtil alle scoringer har været 0 tre døgn i træk. De indsatser, som har været iværksat, opretholdes igennem disse tre døgn. 21. Debriefing efter brug af BVC I det omfang, I vurderer at det er forsvarligt, skal borgeren orienteres om, at BVC har været anvendt. Når du taler med borgeren, er det vigtigt at anvende et konfliktnedtrappende sprog (se afsnit 15). Derudover er det vigtigt, at I drøfter, om den forudgående episode/adfærd, som har udløst BVC, giver anledning til ændringer og tilføjelser i mestringsskemaet. 22. Vurdering af mestringniveau før, under og efter BVC Husk, at uanset hvilken fase, borgeren befinder sig i, skal der tages stilling til borgerens mestringsniveau i hver vagt. 20 DEL III PIXI-UDGAVE

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Superbruger Guide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Indledning Denne superbrugerguide er til dig, der skal være superbruger, og som derfor skal varetage sidemandsoplæring

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Baggrund I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er det afgørende, at såvel borgere som medarbejdere oplever en så tryg og forudsigelig

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Tidlig opsporing af demens

Tidlig opsporing af demens Tidlig opsporing af demens 10 tegn på demens Forløbsprogram og vurderingsskema til tidlig opsporing af demens Forløbsprogram demensudredning Opgaver for demens-kontaktperson Ved kendt borger: den, der

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Hvis indtastningen afbrydes før, den er afsluttet, vil de indtastede data gå tabt.

Hvis indtastningen afbrydes før, den er afsluttet, vil de indtastede data gå tabt. Progressionsskema til brug i forældrecoaching Som forældrecoach skal du udfylde dette skema for at dokumentere udviklingen i forælderens læring og handleevne i forhold til den unge, der viser bekymringstegn

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: 12 13164 Dato: 28 11 2012 Udarbejdet af: Anja Stokholm E mail: Anja.Stokholm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631094 Risikovurderingsværktøjer

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Midtvejsevaluering af Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Midtvejsevaluering af Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud Midtvejsevaluering af Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud Udarbejdet for Socialstyrelsen af Oxford Research, CBS/CEBR og PWC Januar 2017 1 INDHOLD RESUMÉ LÆSEVEJLEDNING 1 1. BESKRIVELSE

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Analyseredskab til struktureret analyse af alvorlige voldshændelser VTC 5 med fysisk vold

Analyseredskab til struktureret analyse af alvorlige voldshændelser VTC 5 med fysisk vold Analyseredskab til struktureret analyse af alvorlige voldshændelser VTC 5 med fysisk vold Formålet med dette redskab er at kortlægge og analysere alvorlige voldshændelser, så I på en systematisk måde kan

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer

Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer Afdelingssygeplejerske på afsnit 181, Psykiatrisk Center Glostrup, Mie Kaiser Reuven 1 Psykiatrisk

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Ung i stolen FSO Forårskursus 19/3 2015 Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Disposition Kommunikation og adhærence Love og regler Underretninger Afd.læge, PhD Line Cleemann 2 Ung i stolen Unge med kroniske sygdomme:

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse.

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Bostedet Lindevang Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Alarmer og alarmmodtagere Alle har alarmer. Uanset funktion i

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere.

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere. Psykiatri og Social Administrationen Resumé af projektbeskrivelse om kollegial debriefing i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge til møde i HMU den 23. oktober 2015. Socialplanlægning

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere