Der er blevet ryddet op i kontoret. Lampen er blevet smidt ud. Notits om udlånt AO-master (bach.) i skuffen. Der står ikke dato og navn på den, der

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er blevet ryddet op i kontoret. Lampen er blevet smidt ud. Notits om udlånt AO-master (bach.) i skuffen. Der står ikke dato og navn på den, der"

Transkript

1 Referat 1) Valg af dirigent Thorsten vælges. 2) Valg af referent Pernille Melander vælges. 3) Godkendelse af referat Junireferatet udsendes denne uge, og sendes til godkendelse 2/12. Oktober godkendes hermed. 4) Opsamling af to-do-liste 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden Kinderæg tilføjes til evt. 6) Godkendelse af dagsorden Godkendt. 7) Status a. Formanden (Pernille M) b. Kassererne (Leonie og Aleksander) Vi står registreret som boende i Nobel. Melander står for at ændre flytning. Skrives på to-do c. Psykrådssekretæren (Amalie) Universitetsvalget starter næste uge. Fremdriftsreformen er et fokuspunkt i både Studienævn og fagråd. Der holdes julehygge til decembermødet. d. Kontoret i. Kontor (Pernille SJ) Vi har fået et tilbud på 41 øre pr. stk. for klistermærkeløsning. Dvs. ca. 400 kr. for 1000 stk. 0,5*0,5 cm. Hjælp til layout ønskes, samt hvor mange der skal laves, og hvor lang tid de skal række. Anne Mette kan hjælpe med layoutet. Se de tidligere regnskaber ift., hvor mange, der skal bestilles. Umiddelbart bør der ikke bestilles til foråret, da der ikke sælges mange medlemskaber i foråret. Opdatering følger 2/12. Vi har 433 timer til rådighed, if. Gitte Arildsen, så Pernille fordeler vores procentsatser derefter. Løn udbetales til december. Timerne fra uge 51 trækkes fra, da vi har lukket der. Kontoret har sidste åbningsdag d. 13. december, og åbner første mandag i januar, pga. eksamener. Altså er der lukket til 6/1.

2 Der er blevet ryddet op i kontoret. Lampen er blevet smidt ud. Notits om udlånt AO-master (bach.) i skuffen. Der står ikke dato og navn på den, der har lagt beskeden. Husk dato og underskrift på sedler. Blækpatronerne er skiftet. ii. Massage (Anne Mette) Massage to gange om ugen her til slut i semesteret. iii. Egenterapi (Anne Mette ) Udløbne aftaler sættes bagerst i mappen. iv. Specialepladser (Anne Mette) e. Kompendier (Ditte og Sophia) f. PR - Pernille, Thorsten & Emil Generelt om PR: Pernille har arbejdet med klistermærke og kondomer, men ønsker, at udvalget kommer mere op at køre, så hun ikke skal stå alene med arbejdet. i. Hjemmesiden (M) Kommer op at køre i morgen. ii. Indlæg til Psyklen Glædelig jul-hilsen med lukketider, kompendier, klistermærker. Aleksander skriver det. Til februarbladet: info om generalforsamling. iii. Andet CA Hvad får vi ud af det? Aftalen for 2013 er afviklet. Vi har overholdt vores del af aftalen. De har ikke vores logo på hjemmesiden. Vi bliver kontaktet start-2014 vedr. forlængelse. Vi mener ikke, at vi har basis for at fortsætte samarbejdet. Samarbejdet har ikke været tilfredsstillende, så med mindre der sker noget nyt, så genforhandler vi ikke. Pernille og Pernille får mandat til at beslutte, om kontrakten opsiges eller vedbliver indtil den naturlige udløbsdato. Principielt vedr. samarbejde med organisationer udefra + promovering på hjemmeside: afhængig af tilbud. g. Underudvalg: i. Kursusgruppen (Kassererne) ii. Festudvalget (Kassererne) iii. Psyklen (Pernille M)

3 iv. Hyggocampus (Amalie) Rammeaftale: Amalie har mindet dem om det flere gange. De mener dog, at de ikke har været med til at forhandle det, hvilket vi gjorde i marts/april, hvorefter vi også har underrettet om fejlen i rammeaftalen. Forhandlingen er dokumenteret, så der er fortvivlelse over, at de ikke mindes at være med til forhandlingen. Kassererne har overført mange penge, uden de principielt har ret til pengene, da de ikke har underskrevet aftalen. Melander og Leonie tager til møde med deres formand+kasserer, hvor vi tager tidligere rammeaftaler med og taler om, hvor fejlen ligger, samt hvad vi gør fremadrettet. Sidste år overholdt de den intenderede rammeaftale, så det er ikke et problematisk for deres arrangementsafviklinger. Generelt bør vi tale med dem, om hvordan de har det som udvalg, især ift. flytning. v. Fapia Skitur (Thorsten) vi. PIF (Emil) vii. Psykologisk Revy (Pernille S) Regissørerne har symaskiner og værktøj i BoxIt, hvilket ikke er praktisk, da de skal stå til rådighed for alle udvalg. Det skal stå på kontoret, så der er kontrolleret adgang til det (det risikerer ikke at blive væk). h. Eksterne udvalg i. Baren (Aleksander og Mikkel) ii. Psykologisk Sommerlejr (Emil) iii. Smøringsudvalget (Sophia) iv. Studienævnet (Thorsten) PI har fået en kæmpe økonomisk lussing, da alle institutter må dele underskuddet. Det har medført nedskæringer på midler til eksterne undervisere (og hermed mere pres på interne undervisere), hvorfor man undersøger, hvorledes man bedst kan bruge midler til eksterne underviser. Studieordningsændringer er sat i bero, og behandles ikke før v. Kapsejlads (Mikkel) vi. Andet 8) Fastsættelse af næste møde 2. december hjemme hos Pernille Slipsager. 9) Ansøgninger Psykrådet: Midler til valgbod.

4 If. 2, stk. 1, er FAPIA ikke partipolitisk, modsat nogen af Psykrådets/Studenterrådets opponenter, hvilket stiller spørgsmålet indgår FAPIA i partipolitik netop ved at støtte opponenter til bl.a. Frit Forum, som er partipolitisk, og på den måde stille folk bedre i valgøjemed. Psykrådet er et råd åbent for alle, og netop ikke politisk farvet. At vi støtter et ikke-partipolitisk studenterråd, er netop en understøttelse af 2, stk. 1, da Studenterrådet tager afstand fra partipolitiske interesser. Forslag: Yde det fulde beløb: 6 for, 3 blanke (2 inhabile). Ansøgningen er godkendt. 10) Fremtidig kompendiefremstilling Vi kan fremadrettet ikke indsætte artikler i kompendiet. Rammeaftalen med CopyDan er som den plejer, men der udbydes et nyt pensumservice på alle institutter, der umuliggør artikeludbud. Carsten Dalsager er meget bekymret på vores vegne. I pensumservicen er det muliggjort biblioteksservice at udlægge x-antal bogkapitler, dog er der begrænsning på, hvor mange sider, de må scanne ind, hvorfor vores kompendier vil tilbyde flere sider af bogkapitlerne. Det vil de vælge ikke at gøre, så muligheden overgør til os, som en slags goodwill. Kompendierne vil blive ca. halvt så store. Er det besværet værd at lave kompendier? Og vil de studerende ikke selv søge efter bogkapitler digitalt, nu artiklerne bliver udbudt digitalt? Diskussionen var oppe for 2-3 år siden, hvor det blev udskudt. Verden er siden blev endnu mere digital, hvorfor diskussionen er vigtig nu. Når kompendierne bliver halveret i størrelse, bør prisen også formindskes, hvorfor vi må overveje at nedsætte kontingentet. Selv med halvt så store kompendier, er det stadig en del at tilbyde. Dertil er vores generation stadig en generation, der fortrinsvist læser i fysisk form, hvorfor kompendier stadig er relevant som tilbud til de studerende. Dog må vi tænke i andre services, vi kan tilbyde. Måske mere i fordelsaftaler? Måske skal vi tænke mere i indtjening ift. arrangementer, hvorfor man måske på længere sigt skal omstrukturere forholdet til underudvalgene? Her må vi huske, afhængig af, hvis/hvornår vi ændrer organisationen, at nogle udvalg er lovet et fast beløb pr. år, hvilket må tages in mente. Information om ændringen: ligger meget på instituttet, som derfor også må have en stor fod med i information vedr. konsekvenserne for printtilbuddet, hvilket vi vil lægge op til sker indenfor de næste to uger. Herefter vil vi 2/12 til mødet diskutere, hvad vi vil udmelde til de studerende. Vi udmelder ikke noget, før efter dette møde. Enighed om, at vi fortsætter med at lave kompendier, der vil være prismæssigt tilsvarende størrelsen. Vi må understrege, at det ikke bare er kompendier, ens medlemskab går til, men generelt det sociale miljø på studiet.

5 Ift. størrelse, er der en naturlig smertegrænse. Fag som f.eks. Studieintro og Filosofi vil være oplagte at sammenlægge, da Filosofi fortrinsvist er bogkapitler og Studieintro er meget artikler. Andre studier har forsvindende små kompendier, som de studerende stadig køber. 11) Afskaffelse af kontortid fredag? Der kommer ikke mange på kontoret fredag (læs: der kommer aldrig nogen). Derfor kan vi godt spare nogle af de timer, vi får tildelt af instituttet, og sprede dem mere. Skal der lukkes flere dage om ugen? Vi kan vente og se, hvad der sker efter vi lukker fredag, og vurdere, om vi vil lukke flere dage. Der ligger dog stadig en service i, at vi har åbent så mange dage i træk. Fredagslukning kan anses som en prøve, for at se, hvor stort behovet er for at holde kontoret åbent som det er nu. Pr ophører fredag som åbningsdag, med undtagelse af kompendiesalg enstemmigt vedtaget. 12) FAPIAs Julefrokost Beretning: Vi har arbejdet videre med at holde det på PI. Studenterhusfonden og instituttet er ved at arbejde med en aftale for arrangementer, hvor der differentieres mellem faglige og interne, sociale arrangementer, bare ikke hvordan. Aleksander vil høre i morgen, hvorledes brugsretten i Forhistorisk forholder sig, og om vi kan være der. For der er ikke rigtigt nogen, der er sikker på, hvem der har magten over lokalet. Studenterhusfonden vil tilbyde os billigere mad i år, hvor maden vil komme til at koste 100 kr. pr. person. Vi SKAL bestille mad gennem dem, men det kan ændre sig (fordi Meimei sender en mail til dekanatet i aften om de sociale/fysiske konsekvenser ved flytningen), men det er spekulativt. Ellers er plan B A-bar. Her vil det blive med 100 kr. for mad og 10 kr. s bar (evt. fri bar, hvis de går med til det). For vores egen stress skyld, skal vi have sikring på nogle datoer, for at holde det hos dem. Vi vil helst holde det på universitetet. Problemet her er dog, at vi ikke kan have alkohol deroppe, som vi forstår det nu, og vi generelt er underlagt en mængde ufordelagtige regler deroppe. Vil vi holde det oppe på PI med en kuvertpris på 100 kr. og vi selv indkøber alkohol? Vi kan ikke bare stille en fri bar op, når vi er underlagt de regler, vi er. En del af incitamentet for at holde det på PI forsvinder, når vi ikke kan lave sammenskudsgilde og skal købe alkohol gennem Studenterhusfonden. Vi skal have datoer fra A-bar. Efter den 9. er der ikke flere eksamener, hvorfor vi kan sætte dage mellem d (minus d. 11.) i spil. Inden fredag taler Aleksander både kantinen og A-bar og udmelder straks på mail og Facebookgruppen. Intet udmeldes officielt. Fordeling af poster:

6 Vi udmelder uofficielt, når datoen er bestemt, og siger i samme ombæring, at der bliver udsendt invitationer hurtigst muligt derefter. Fredag laver Thorsten & Anne Mette invitationer. Informationer bliver dato+sted+pris. Evt. gimmicks bliver udmeldt senere. Udvalgssnaps bliver sandsynligvis ikke aktuelt, hvis vi skal være i byen. Opfølgning på inviterede fra revyen: Som vi aftalte på sidste møde, inviterer vi alle fra revyen, hvis det bliver på A-bar, og producerer+koordinatorer, hvis det bliver på uni. 13) Eventuelt Kinderæg To-do til den nye bestyrelse: skal ind som selvstændig rolle. Indtil videre kan Sophia være Kinderæg-ansvarlig, for hun har lige mistet sin fredag. 14) Mødeevaluering

Mødeindkaldelse. Referat

Mødeindkaldelse. Referat Mødeindkaldelse 18. september kl. 17.00 Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv. Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82 Referat Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle

Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle Referat Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00 Fremmødte: alle 1) Valg af dirigent Ditte 2) Valg af referent Mathilde 3) Godkendelse af referat fra sidste møde Tjek 4) Opsamling af to-do-liste: Opdateret 5) Punkter

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate 3-28 2. Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere