Brugerråd for Ringsted Fjernvarme Møde nr. 1/ juni 2014, kl i Mødelokale/Jættevej 1, RHV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerråd for Ringsted Fjernvarme Møde nr. 1/2014 26. juni 2014, kl. 19.00 i Mødelokale/Jættevej 1, RHV"

Transkript

1 Referat Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen 1941 Ringsted Bys Boligselskab Nyt medlem Ringsted Boligselskab Lasse Andersen Ringsted Grundejerforening Poul Ulrich Larsen Håndværker- og industriforeningen Ejgil Risager Parcelhuse Svend Erik Brande Torkil Bro Flemming Henriksen Janne Hansen Ole Winther Thomas Schmidt Tarek Elawad (sekretær)

2 2 Referat Fraværende: 1. Godkendelse af sidste referat Afgørelse: Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Afgørelse: Godkendt. 3. Præsentation af rådets medlemmer Afgørelse: Formand Johnny Dahlgaard bød de nye medlemmer velkommen og så frem til et godt samarbejde.

3 3 Referat 4. Generel orientering om fjernvarmen Thomas Schmidt orienterede om: På fjernvarmeforsyning arbejdes dagligt med vedligeholdelse og drift af produktionsanlæg og ledningsnet. Hertil benyttes også forskellige hjælpeværktøjer, så som elektronisk vedligeholdssystem og et ledelsessystem. Sidstnævnte benyttes til håndtering af sikkerhed, arbejdsmiljø, instruktioner og politikker. Driftsteamene hos fjernvarmeforsyningen arbejder godt sammen med den øvrige organisation. Der arbejdes på mangeartede opgaver, også på tværs i organisationen. Der foregår således en dialog mellem anlægsingeniører og driftspersonale, for at øge kvaliteten i slutproduktet. Driftsfokusområder i juni 2014: o Vi har en del slam i vores kedelvand, derfor er vi i gang med at tilsætte noget kemi der skal udskille dette slam fra vandet. o Rensning af filtre pga. slam o Rensning af kedler på vores gas centraler o Vedligehold af pumper på RKV (lejre og akseltætninger) o Ombytning af pumper på RKV i forbindelse med renoveringen på Søndervang. o Implementering af PM5 Udskiftning af målere o Der er skiftet ca. 550 målere siden nytår o Parti 81 har været til statistisk målerkontrol. 20 stk. målere som alle ligger inden for første gangs verifikationen. Partiet er godkendt til yderlige 6 år. Udskiftning af ventilbrønde og rep. Af alarmfejl o Årlig gennemgang af meldetråde i fjernvarmerør. 10 alarmfejl blev fundet. o Der er udført fejlfinding på 4 stk. alarmfejl. Fælles for alle fire er indtrængen af vand via. Muffer. De er alle repareret. o Årlig gennemgang af vores fjernvarmerør uden meldetråd via Termografi. 1 fejl blev fundet o Fejlen via termografi viste sig at være et dødt stik. Vi fjernede de defekte afgreninger.

4 4 Referat Tarek Elawad orienterede om: Igangværende renoveringsprojekter i 2014 Tarek Elawad orienterede om, at Udskiftning af fjernvarmeledninger i Østre Parkvej er lige blevet afsluttet og projektet omfattede udskiftning af ca. 360 m hovedledninger og ca. 380m stikledninger. Projektet for udskiftning af den gamle transmissionsledning fra Mellembroerne og helt ned til Søndervang er i fuld gang og der er udført ca. 40 % af strækning. Ledningen fra Søndervang og op til Næstvedvej-Rolighedsvej er etableret. Etablering af nye tilslutninger: I forår 2014 er der tilsluttet 15 nye forbruger til fjernvarmen og der forventes også en del tilslutninger i parcelhuse, 3 etageboliger og Selandia Park er blevet tilsluttet til Fjernvarmen. For Selandia Park skulle der etableret 4 fjernvarmestik for at kunne forsyne alle bygninger. 2 stik er etableret og de resterende bliver etableret efter sommerferie. Planlagte renoveringsprojekter i 2015 Ringsted Fjernvarme A/S vil i 2015 i samarbejde med Ringsted Spildevand A/S renoverer fjernvarmeledninger inkl. stik i Valdemarsgade - Sct.Knudsgade (350 m). Og vi vil i forår 2015 renovere ledninger i følgende gader: 1. Amtstue Alle - Nørretorv 2. Østre Parkvej Ole orienterede om følgende 3 anlæg og planlægning Anlægget med Fælles Krematoriet i Ringsted og Ringsted Kommune Anlægget er etableret af Ringsted Fjernvarme A/S på basis af en samarbejdsaftale mellem Fælleskrematoriet i Ringsted I/S, Ringsted Kommune og Ringsted Fjernvarme.

5 5 Referat Fælleskrematoriet har behov for køling af deres røggas før røggassen kan renses i det lovbefalede røggasfilter. Denne nødvendige køling kan Ringsted Fjernvarme sikre ved at tilføre ca. 50 C kold fjernvarme retur til Krematoriet. Det kolde returvand bliver opvarmet til ca. 88 C og sendt ud på det fjernvarmenet og i den varmeakkumuleringstank som Ringsted Fjernvarme har anlagt. Derfra bliver Byskovskolens afd. Benløse og afd. Asgård varmeforsynet. Denne udnyttelse af spildvarme (Krematoriets køling af røg) spare ca. 75 % af skolernes årlige gas køb til opvarmning. Resten af varmebehovet på skolerne dækkes med de gaskedler, som står på skolerne. Fælleskrematoriet har ikke installeret opvarmningsanlæg til opvarmning af Fælleskrematoriet. Uden for arbejdstid, hvor der ikke er splidvarme fra Fælleskrematoriet, får de varmeforsyning fra varmeakkumuleringstanken eller fra skolens gaskedler. Overskydende varme, som ikke kan udnyttes om sommeren, bortventileres af Ringsted Fjernvarme, da vi har garanteret Fælleskrematoriet den nødvendige køling. Ringsted Fjernvarme står nu for varmeforsyningen til skolerne og til Fælleskrematoriet. Skolerne får varmen med ca. 10 % rabat i forhold til prisen på gasopvarmning, og Ringsted Fjernvarme får spildvarmen fra Krematoriet gratis. Besparelsen ved at modtage gratis spildvarme går til at betale anlægsinvesteringen. Fjernvarmenettet hænger foreløbigt ikke sammen med det øvrige fjernvarmenet i byen. Der benyttes et separat anlægsregnskab og driftsregnskab for denne samarbejdsaftale, som ikke påvirker Ringsted Fjernvarmes øvrige regnskab. Anlægget har nu kørt en hel vinter og en halv sommer og fungere generelt godt og efter hensigten. På Asgårdskolens har der været udfordring med at få varmeanlæg at få til at fungere helt tilfredsstillende, men problemerne bliver løst i samarbejde med Asgårdskolens rådgiver. Hele anlægskonceptet giver stor udnyttelse af krematoriets spildvarme og en stor besparelse på brug af naturgas. Samlet set får både Krematoriet et fint miljøregnskab ved denne løsning, hvilket var vigtigt ved Fælleskrematoriets beslutning om at placere sig i Ringsted. Ud over den økonomiske gevinst opnår Ringsted Kommune en betydelig CO2 reduktion, hvilket er vigtigt for kommunens opfyldelse af deres målsætning.

6 6 Referat Halmvarmeværket Halmvarmeværket har nu kørt i 5 år. På trods af, at det er alment kendt, at halm er et vanskeligt brændsel, så køre halmvarmeværket en meget stabil varmeleverance med mellem 95 og 100 % af den teoretiske mulige leverance. Som på alle andre halmvarmeværker, sker der også i Ringsted en løbende forbedring / udvikling, som løser / forbedre de udfordringer der er ved at benytte halm med meget varierende egenskaber / karakteristika ved oprivning og forbrænding. Det er kendt, at halm slider meget på et fyringsanlæg - både mekanisk og kemisk. Der sker løbende vedligeholdelse / udskiftning / udvikling på halmvarmeværket, så anlægget er både stabilt og økonomisk i drift. Halmvarmeværket dækker ca. 75 % af fjernvarmeforsyningens årlige varmebehov. Halmsituationen mht. udbud og efterspørgsel er fornuftig. Kraftvarmeværket (Ringsted Kraftvarmeværk A/S) I takt med stigende el-produktion fra vindmøller og solceller og billig el fra norsk og svensk vandkraft, har el- priserne på den nordiske el-børs været faldende over de seneste år. Når kraftvarmeværket producerer el, producerer det også varme. Varmen sælges til Ringsted Fjernvarme. Men fjernvarmen ønsker kun at modtage varme fra kraftvarmeværket, hvis varmen derfra er billigere end den varme, som fjernvarmen ellers selv kan producere på halm, naturgasgas eller olie. Når kraftvarmeværket skal have dækket sine driftsomkostninger, betyder det at prisen på varmen fra kraftvarmeværket stiger hvis prisen på el falder. Med de faldende el- priser har konsekvensen været, at produktionsprisen på varmen fra kraftvarmeværket har været stigende (alt andet lige). Men efter at kraftvarmeværkerne blev tvunget over på det frie el-marked, har der været en økonomisk støtteordning, som betyder at decentrale kraftvarmeværker på naturgas får et tilskud (uanset om værket kører) som stiger jo lavere el- prisen er. Derfor ødelægges økonomien ikke i kraftvarmeværket, når prisen på elbørsen falder. Men kraftvarmeværket har kørt mindre og mindre de seneste år og den manglende varme er i stedet produceret på gaskedlerne, når halmkedlerne er fuld udnyttet. Kraftvarmeværket er nu helt nede at dække kun ca. 3 % af det årlige varmebehov.

7 7 Referat Men i takt med den øgede el-produktion fra vind og sol, har el-nettet stigende behov for kraftværker, som kan starte og regulere meget hurtigt. Det er Ringsted Kraftvarmeværk rigtig god til. Derfor stiller vi denne systemydelse som det hedder til rådighed i stigen omfang og har opnået en stigende indtægt på denne ydelse. For år har vi indgået en kontrakt på en sådan konstant systemydelse kaldet Manuel kraftreserve, som giver en konstant ekstra betaling. Når værket så bliver aktiveret (startet) får vi betaling for den el som produceres. Vi skal selv hver dag indmelde pris som vi vil have for elproduktionen. Jo højere pris jo sjældnere vil vi blive aktiveret. Strategisk Energiplan for Regionen i sammenhænge med Varmeplan for Ringsted Alle regionens kommuner og forsyningsselskaber inden for varme, kraftvarme og affaldsforbrændig / - håndtering er gået sammen med Roskilde Universitet (RUC) for at få udformet en strategisk energiplan. Man vil kigge på halm, flis, solvarme, solceller, varmepumper, større og mindre biogasanlæg på gylle + biologisk affald + halm, kraftvarme på affald og på biogas, brændselsceller og evt. andre teknologier. Betragtningerne herfra forventes mest at være gjort ud fra en samfundsøkonomisk betragtning og nogle overordnede lokale betragtninger. Ringsted Kommune og deltager sammen i dette samarbejde. Formålet er at finde den mest hensigtsmæssige brug af energiressourcer, i forsøg på at gøre energibranchen helt fossilfri til 2030 og hele Danmark i For at være fornuftigt klædt på til at indgå i disse drøftelser og vurderinger af hvad som er bedst for Ringsted, er A/S på vegne af Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S gået i gang med en grov overordnet analyse set, baseret på en lang række nøgletal vi har samt den indsigt vi har i de lokale forhold. Ringsted Kommune inddrages i disse vurderinger som myndighed for varmeplanlægning. vil ved vurdering af den mest egnede teknologi lægge stor vægt på de selskabsog brugerøkonomiske forhold.

8 8 Referat 5. Regnskab 2013 for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S Janne Hansen gennemgik: Regnskab 2013 for henholdsvis Ringsted Kraftvarmeværk A/S og Ringsted fjernvarme A/S ifølge udleveret bilag/notat. Flemming Henriksen bemærkede, at fjernvarmepris inkl. moms i side 5 i årsrapport 2013 for Ringsted Fjernvarme A/S bør rettes til 584,81 kr. i stedet for 564,7 kr. og han spurgte om hvorfor nettoomsætningen i 2013 er større end i 2012 når man har de samme fjernvarmepriser i 2012 og Janne Hansen forklarede, at det hænger sammen med årsregulering for salg af varme fra 2012 med 7,2 mio. kr. og en overdækning på 1,8 mio. kr. se specifikation for Ringsted Fjernvarme A/S side 3. Janne Hansen gennemgik specifikationer til årsrapporter for henholdsvis Ringsted Fjernvarme og Kraftvarme. Disse specifikationer sendes sammen med dette referat. Janne Hansen fortalte også, at forsyningssikkerhedsafgift på (4,8 mio. kr.) ifølge side 3 i budget 2014 bliver betalt tilbage til forbrugerne. Dette sker ved en reduktion på 19 % af fjernvarmepris for de sidste 2 rater. Janne Hansen fortalte, at overskud i A/S fordeles imellem selskaberne og Ringsted Fjernvarme A/S fik en kreditnota på kr. ifølge vedhæftede specifikationer(side 5). Og hun gennemgik og viste anlægsinvesteringer for henholdsvis Ringsted Fjernvarme og Kraftvarmeværk ifølge notaterne års jubilæum for Ringsted Fjernvarme Ringsted Fjernvarme blev oprettet den 14. oktober 1964 og ønskes hermed en drøftelse på mødet omkring markering af denne dag.

9 9 Referat Afgørelse: Gruppen diskuterede emnet og blev enige om at der skal arbejdes på følgende: Dagsorden for markeringsdag, heraf dato, sted og annoncering Administrationen vil komme med forslag Og alle medlemmer er velkomme til at sende forslag, ideer. Forslag om udarbejdelse af en pjece om Fjernvarmes 50 års jubilæum der kan bringe værkets historie i ord og billeder 7. Evt. Ejgil Risager ønskede nogle beslutninger om de fremtidige møder og heraf indholdet. Og mente, at rådet bør inddrages i god tid i de væsentlige sager, sådan at rådet kunne indstille til Forsynings bestyrelses møder. Der blev diskuteret følgende emne: Tidspunkter for møder i brugerråd Der skal være mere kød i indholdet af de fremtidige møder Store og vigtige emner så som selskabsdannelser, fusion, samarbejder, valg af brændsler og produktion, priser og afkøling bør diskuteres i rådet før man træffer beslutninger. Gruppen blev enige om at vigtige emner tages op til næste møde og at der er åbnet for nye ideer og forslag til møder.

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften

Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2013 ny viden Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften er vedtaget. I første omgang for fossile brændsler. nyheder Bygger til fremtiden Tre kedler sikrer

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne.

I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne. Notat til temadrøftelse om strategisk energiplan Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2047972 Ref. SMAG 21. januar 2015 1. Indledning Energistyrelsen opfordrer kommunerne i Danmark til at udarbejde

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND Corporate Social Responsibility En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND 2012 Udgivet marts 2013 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere