TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER"

Transkript

1 TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

2 FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse af totalentrepriseformen ved bygge- og anlægsarbejder. På daværende tidspunkt var entrepriseformen ny og publikationens formål var dels af oplysende karakter, dels et forsøg på at indføre hensigtsmæssige regler for udbud, afgivelse- og bedømmelse af tilbud. I den første årrække med den nye entrepriseform blev der indhøstet mange erfaringer, som i 1984 blev indarbejdet i en revideret udgave af publikationen, Totalentreprise Denne har vundet stor udbredelse og de praktiske anvisninger, den indeholdt, er fortsat hensigtsmæssige i vid udstrækning. Der er imidlertid sket en del ændringer i lovgivningen, som har gjort det relevant at ajourføre retningslinierne til denne 5. udgave, som anbefales anvendt af byggeriets parter. BYGHERREFORENINGEN DANSK BYGGERI DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER September

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING RETNINGSLINIERNES FORMÅL OG INDHOLD GENERELT VEDRØRENDE UDBUD I TOTALENTREPRISE UDBUDSMATERIALETS INDHOLD Introduktion Grundlæggende data Programmet Tidsfrister Kontraktsbestemmelser TILBUD BETALING FOR TILBUDSPROJEKT BEDØMMELSE AF TILBUD Generelt Bedømmelsesudvalg EJENDOMSRET OG UDNYTTELSESRET ANSVAR TOTALENTREPRISEUDVALGET...10 TILLÆG...11 Tillæg: Vejledning i bedømmelse af totalentreprisekonkurrencer 2

4 1. ALMINDELIG ORIENTERING Bygge- og anlægsarbejder kan principielt udføres i 4 forskellige entrepriseformer: Fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. Ved fagentreprise, storentreprise og hovedentreprise afgives tilbud normalt på grundlag af et detaljeret projekt, udarbejdet for bygherren af dennes rådgivende arkitekt og ingeniør. Tilbudskonkurrencen omfatter derfor typisk alene udførelsesprisen. Totalentreprise adskiller sig særligt fra de andre entrepriseformer ved udover selve produktionen også at omfatte projektering på grundlag af bygherrens formulerede behov, krav og ønsker. I modsætning til de øvrige entrepriseformer baseres udbudet ved totalentrepriseformen på formulerede funktionskrav, det vil sige specificerede krav og ønsker for løsning af opgaven, idet bestemte midler eller metoder ikke kræves anvendt. Der konkurreres således ikke alene på udførelsesprisen, men også på projektets udformning, idet totalentreprenøren omsætter funktionskravene til et konkret projekt, hvorpå pris og eventuelle tidstilbud baseres. Totalentreprenøren vælger, på baggrund af sit markeds- og produktkendskab, den udformning af byggeriet, der skønnes bedst egnet til opfyldelse af bygherrens behov, og bygherren får således mulighed for at vælge mellem forskellige prissatte løsninger. Har bygherren fastlagt et bestemt beløb, der ønskes brugt til byggeriet, kan der anvendes udbud med given pris (totalentreprise i omvendt licitation). Beløbet oplyses til de bydende totalentreprenører, der så konkurrerer om at opfylde bygherrens krav og ønsker bedst muligt inden for det givne beløb. Det fremgår af ovenstående, at ligesom der må foreligge et udarbejdet projekt som grundlag for fag-, stor- og hovedentreprisetilbud, må der som grundlag for totalentreprisetilbud foreligge et udbudsmateriale, der definerer de bydendes opgave. Udbudsmaterialet ved totalentreprise bør indeholde dels de krav og ønsker, af økonomisk, tidsmæssig og juridisk karakter, som bygherren har vedrørende tilbudsafgivelsen og opgavens gennemførelse, dels et program som er en oversigt over de krav og ønsker, som bygherren stiller til det færdige produkt. Udbudsmaterialet udarbejdes af bygherren eller hans rådgivere. Under totalentrepriseformen har bygherrens behov for rådgivning således skiftet karakter, idet dette, afhængigt af opgavens art og omfang, begrænses til bygherrerådgivning. Det egentlige projekteringsarbejde udføres af totalentreprenøren, ofte ved anvendelse af rådgivende arkitekter og ingeniører. 3

5 2. RETNINGSLINIERNES FORMÅL OG INDHOLD Nærværende retningslinier vedrører de områder, hvor totalentrepriseformen adskiller sig fra andre entrepriseformer. Formålet med retningslinierne er: at sikre klare, rimelige og entydige konkurrenceforhold, at give bygherren en oversigt over de krav, der må stilles til indhold og omfang af udbudsmaterialet, at give anvisninger for bedømmelse af tilbud, således at bygherren træffer sit valg på det bedst mulige grundlag. Retningslinierne beskriver den fremgangsmåde, som det må anses for hensigtsmæssigt at benytte. 3. GENERELT VEDRØRENDE UDBUD I TOTALENTREPRISE Udbud foregår ved, at bygherren indbyder en udvalgt kreds af totalentreprenører til at give tilbud. Bygherren kan eventuelt alternativt stile indbydelsen til en kreds af projekterende teknikere, f.eks. arkitekter, men i så fald vil tilbudene blive afgivet af de totalentreprenører, som de indbudte projekterende vælger at samarbejde med. Antallet af tilbudsgivere bør begrænses til max. 5. Jo færre, der er indbudt, desto større er den enkelte tilbudsgivers chance for at få opgaven, og desto større tilskyndelse har han til at gøre meget ud af projektering og økonomiberegninger. Udenfor retningslinierne falder de tilfælde, hvor bygherren alene henvender sig til én totalentreprenør og med denne træffer aftale om opgavens gennemførelse. Bygherren kan eventuelt gennemføre en prækvalifikation med henblik på udvælgelsen af de totalentreprenører, som han ønsker tilbud fra. Ved udbud omfattet af tilbudsloven eller udbudsdirektivet skal udbudsannoncen ved prækvalifikation indeholde oplysninger om, hvilken dokumentation der i givet fald skal fremlægges for at vurdere tilbudsgivernes økonomiske og tekniske formåen. Som totalentreprenør bør anvendes firmaer, der selv eller gennem samarbejde råder over den fornødne tekniske, økonomiske og administrative kapacitet samt erfaring til at løse den foreliggende opgave. Den nødvendige tid til udarbejdelse af tilbud er afhængig af opgavens karakter og omfang og bør normalt mindst være 6-8 uger. Særligt omfattende eller komplicerede opgaver kan kræve længere tid. 4

6 Det anbefales, at bygherren indkalder de bydende til et orienteringsmøde inden udsendelsen af udbudsmaterialet. Dels giver dette de bydende mulighed for at planlægge tilbudsarbejdet, dels vil bygherren på dette tidlige tidspunkt blive bekendt med de bydendes synspunkter vedrørende tilbudsperioden, udbudsmaterialet, vederlaget og bedømmelsen m.v. Det må fremhæves, at udarbejdelse af udbudsmaterialet kræver et omhyggeligt forarbejde. Programmets formulering af krav og ønsker danner grundlag for udformningen af projektet med den tilhørende pris. Udbudsmaterialet må derfor være entydigt, således at de bydende får et klart billede af, hvad der ønskes tilbudt, og hvilke kriterier der vil være afgørende for bedømmelsen af tilbudene. Bygherren bør inden udbudet gøre sig klart, på hvilken måde han vil foretage den efterfølgende bedømmelse og udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Bygherren skal tage stilling til, hvorvidt tilbudsprojekterne skal indgives anonymt (under mærke) eller under navn. Opretholdelse af anonymitet, som led i sikringen af en uvildig bedømmelse, er traditionelt et krav i f.eks. arkitektkonkurrencer og må som hovedregel anbefales. Ved visse totalentreprisekonkurrencer kan der være ønske om forudgående projektforelæggelse og behov for indhentning af supplerende oplysninger i bedømmelsesfasen. Såfremt bygherren og hans rådgiver finder disse forhold af væsentlig betydning, må der vælges en konkurrence uden deltageranonymitet. Det tilrådes bygherren at indkalde til møde et stykke tid efter udsendelse af udbudsmaterialet for at uddybe dette og afklare tvivlsspørgsmål og derved undgå misforståelse. Da det må betragtes som en selvfølge, at konkurrence mellem totalentreprenører foregår på det samme grundlag, må eventuelle supplerende oplysninger, f.eks. på grundlag af stillede spørgsmål, udgå til de bydende, og bygherren bør opstille en frist for indsendelse af sådanne spørgsmål. 4. UDBUDSMATERIALETS INDHOLD Udbudsmaterialet er grundlaget for de prissatte projekter, der udarbejdes og må derfor give de fornødne oplysninger om, hvad det er, bygherren kræver og/eller ønsker. Det vil være hensigtsmæssigt, at efterfølgende hovedinddeling, som angivet ved punkterne , anvendes for gruppering af disse oplysninger. 4.1 Introduktion I introduktionen i udbudsmaterialet gives en kort orientering om det udbudte projekt, hovedterminer for gennemførelsen og en redegørelse for bygherreorganisationen i forbindelse med projektets gennemførelse. Endvidere oplyses, hvilken udbudsform der anvendes og hvilke firmaer, der deltager i tilbudsafgivelsen. Endelig gives oplysning om fremgangsmåden ved bedømmelse af tilbudene, jfr. kapitel 7, samt om den betaling, der vil blive ydet tilbudsgiverne, jfr. kapitel 6. 5

7 4.2 Grundlæggende data Udbudsmaterialet må angive de byplanmæssige forudsætninger og de byggeregulerende bestemmelser. Der må gives så udførlige oplysninger om stedlige forhold, som kan fremskaffes, herunder matrikelkort, servitutter, nivellementsplan og så videre. Endvidere må udbudsmaterialet informere om vejforholdene og tilslutningsmulighederne for el, vand og kloak m.v., ligesom tilstrækkelige oplysninger må gives om jordbundsforholdene og om de særlige krav, som de lokale myndigheder stiller til byggeriet. Forefindes ingen jordbundsundersøgelser, og kan oplysninger om lokale forhold ikke fremskaffes, må nødvendige fællesforudsætninger opstilles for de tilbudsgivende. 4.3 Programmet Bygherren må entydigt definere, hvilke arbejder tilbudet skal omfatte, samt angive grænserne herfor. Skal f.eks. det egentlige bygværk eller hovedopgaven i tilbudet kompletteres med andre ydelser, anføres dette specielt. Ligeledes skal oplyses omfanget af, dels eventuelle bygherreleverancer, dels særlige omkostninger, der ønskes indregnet i tilbudet. Af programmet bør det klart fremgå, hvad der er bygherrens krav til projektet, og hvad der herudover er ønskværdigt at få opfyldt. Programmet bør omfatte: Rumprogram med oplysninger om arealbehov og andre betydende dimensioner, eventuelt ledsaget af funktionsdiagram Funktionskrav til de enkelte bygningsdele Krav til byggeriets standard, enten i form af direkte henvisninger eller angivet ved eksempler Krav til omfang, funktion og ydelser af de tekniske installationer (belysning, opvarmning, ventilation etc.) Bygherrens ønsker eller krav med hensyn til opgavens økonomiske ramme Hvordan og af hvem bygherrekontrol vil blive udført, herunder krav og ønsker til totalentreprenørens kvalitetssikringsfunktion. For at tilgodese bygherrens interesse i at få opgaven belyst så bredt som muligt, bør programmet i så høj grad som muligt være et funktionsprogram, det vil sige et program, som udtrykker egenskaber uden at tage stilling til, hvordan egenskaberne frembringes. 6

8 For udbud omfattet af tilbudsloven og udbudsdirektivet skal udbyder oplyse, om tildelingskriteriet er laveste bud eller økonomisk mest fordelagtige bud. Ved totalentrepriser anvendes altid tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud, og udbyder skal endvidere oplyse, hvilke underkriterier, der skal anvendes til bedømmelse af de indkomne bud. Underkriterierne skal have en tilknytning til kontraktsgenstanden, det vil sige de skal være relevante i forhold til den konkrete løsning af opgaven, og underkriterierne og disses vægt bør desuden afspejle udbyders ønsker i forbindelse med løsning af opgaven. Udbyder bør endvidere ikke angive for mange underkriterier, som hovedregel højest 5. Når bygherren allerede i udbudsmaterialet tilkendegiver den vægt, han i sin vurdering agter at lægge på opfyldelsen af de forskellige ønsker, får tilbudsgiverne den bedste mulighed for at opfylde bygherrens behov. Dette er især vigtigt, hvor det drejer sig om ikke målelige egenskaber som æstetik og miljø. I henhold til tilbudsloven og udbudsdirektivet skal underkriterierne så vidt muligt vægtes i forhold til hinanden. Vægtningen kan eventuelt angives ved fastsættelse af en ramme med et passende udsving. Kun såfremt der ikke kan foretages en vægtning, kan udbyder angive kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først. Ved vægtning af underkriterierne anvendes i praksis ofte forskellige pointsystemer eller tilsvarende evalueringsmodeller. Ved fastlæggelse af sådanne systemer bør det sikres, at der ikke utilsigtet bliver tale om rene priskonkurrencer. Det er ikke et krav, at bygherren lægger sig fast på en model for karakter- eller pointgivning inden udbudets gennemførelse. Hvis bygherren imidlertid på forhånd har fastlagt en sådan model i forhold til de angivne underkriterier, skal dette oplyses i udbudsmaterialet. Et i praksis ofte forekommende problem ved karakter- eller pointgivning er, at der ved kriteriet pris gives karakterer/point med store udsving indenfor skalaen, hvorimod karakter-/eller pointgivningen af de ikke-målelige kriterier placeres omkring middel, hvorved konkurrencen i praksis ender som en ren priskonkurrence. Nedenfor nævnes en række eksempler på de mest almindelig anvendte underkriterier. Der gøres opmærksom på, at der ikke er tale om en udtømmende liste, og at underkriterier altid skal fastsættes under hensyntagen til det konkrete projekt og udbyders ønsker i denne forbindelse. 7

9 Eksempler på underkriterier: Byggetid Driftsomkostninger Teknisk værdi Påvirkning af miljø Kvalitet Æstetik Funktionalitet Holdbarhed Pris 4.4 Tidsfrister Følgende tidsfrister opgives i indbydelsen: 1. Tidspunkt for afgivelse af tilbud 2. Vedståelsesfrist 3. Tidspunkt for mulig igangsætning 4. Ønsket leveringstid med eventuelle deltidsfrister og eventuelle alternative tidsfrister 4.5 Kontraktsbestemmelser Det oplyses, hvilke kontraktsbestemmelser, der udover Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 22. december 1993 (ABT93), vil danne basis for arbejdets udførelse. 5. TILBUD Følgende indhold kan anføres som vejledende: Angivelse af tilbudssum og betalingsplan, eventuelt med angivelse af særpriser for nærmere specificerede ydelser. Projektmateriale, bestående af tegninger og beskrivelser, der i fornødent omfang redegør for projektet, herunder situationsplan, snit, facader, beskrivelse af konstruktioner, materialer og tekniske installationer. Angivelse af leveringstider, eventuelt med en hovedtidsplan som bilag. 8

10 6. BETALING FOR TILBUDSPROJEKT For hvert af de tilbudsprojekter, der indkommer ved totalentreprisekonkurrencen, men ikke kommer til udførelse, betaler udbyder et beløb til delvis dækning af omkostningerne ved at udarbejde tilbudsprojektet. Betaling bør stå i rimeligt forhold til projekteringsomkostningerne ved udarbejdelsen af tilbudet og vederlaget til de enkelte tilbudsgivere fastsættes under hensyntagen til opgavens størrelse, kompleksitet og krav til detaljeringsgraden i tilbudsmaterialet. Betalingen skal fremgå af udbudsmaterialet. Beløbet udbetales til alle tilbudsgivere, så snart bygherren har haft lejlighed til at vurdere, om der er tilbud, der er ukonditionsmæssige. Betalingen til konkurrencens vinder udgør en acontobetaling på entreprisesummen. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis projektet ikke skulle komme til udførelse. Bygherren kan i øvrigt indhente vejledning med hensyn til betalingsfastsættelse i Totalentrepriseudvalget, se kapitel 10. Krav på betaling bortfalder for ukonditionsmæssige tilbud. Finder bygherren, at et tilbud er ukonditionsmæssigt, kan han forelægge sagen for Totalentrepriseudvalget til udtalelse. 7. BEDØMMELSE AF TILBUD 7.1 Generelt Bedømmelsen af de indkomne tilbud kan ved totalentrepriseformen være en mere kompliceret proces end ved de øvrige entrepriseformer, hvor det i alt væsentligt gælder om at sammenligne de afgivne priser. Ved totalentrepriseformen må bygherren foretage en samlet vurdering af pris og projekt. Vurderingen foretages udfra de i udbudsmaterialet oplyste underkriterier. For at finde frem til det økonomisk mest fordelagtige tilbud må der ske en systematisk gennemgang af hvert enkelt projekt, jfr. tillæg om bedømmelse. Inden bedømmelsen iværksættes, kan der ved ikke-anonym aflevering gives de bydende adgang til at forelægge deres projekter. Hovedprincippet for bedømmelsen må være at tilgodese både bygherrens ønske om på en forholdsvis enkel måde at finde frem til det for ham økonomisk mest fordelagtige tilbud og de bydendes berettigede krav om en grundig og uvildig bedømmelse. Dommerbetænkningen og den motiverede indstilling sendes til samtlige tilbudsgivere. Deltagerne har efter konkurrencens afslutning ret til at gøre sig bekendt med samtlige projekter og disses bedømmelse. 9

11 Når bygherren har udvalgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud og tilkendegivet dette over for de bydende, indledes der kontraktsforhandlinger i overensstemmelse med den tilkendegivne forhandlingsprocedure. 7.2 Bedømmelsesudvalg Ved større og komplicerede opgaver bør hovedreglen være den, at bygherren nedsætter et særligt sagkyndigt og uvildigt bedømmelsesudvalg, hvis sammensætning angives i udbudsmaterialet. Mindst 2 af medlemmerne bringes i forslag af Totalentrepriseudvalget. Ved mindre entrepriser, dog kun 1. Se i øvrigt tillæg om bedømmelse. 8. EJENDOMSRET OG UDNYTTELSESRET De bydende har ophavsretten samt alle øvrige rettigheder over de projekter, de har udarbejdet i forbindelse med tilbudene. For den fastsatte entreprisesum erhverver bygherren alene udnyttelsesretten over det projekt, der kommer til udførelse i det omfang, som er forudsat i kontrakten. Bygherren må ikke overlade projekterne, eller dele heraf til tredjemand eller offentliggørelse, uden de bydendes skriftlige samtykke. 9. ANSVAR Bygherren indgår kontrakt med totalentreprenøren, som således har det samlede ansvar for projekteringen og udførelsen af hele byggearbejdet. Grundlaget for ansvarsfordelingen mellem bygherren og totalentreprenøren er dansk rets almindelige regler om ansvar og risiko med de fravigelser, som er indeholdt i ABT TOTALENTREPRISEUDVALGET På initiativ af Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører er nedsat et arbejdsudvalg med en repræsentant fra hver af de nævnte organisationer, der følger udviklingen af totalentrepriseformen bl.a. med henblik på en løbende ajourføring af disse retningslinier. Som det er anført flere steder i de foregående afsnit, står udvalget til disposition med råd og vejledning for såvel bygherre som tilbudsgivere i alle spørgsmål i forbindelse med anvendelse af totalentrepriseformen. Henvendelse til: Totalentrepriseudvalget, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, tlf , fax: , 10

12 TILLÆG Vejledning i bedømmelse af totalentreprisekonkurrencer 1. Sammensætning af bedømmelsesudvalg Bedømmelsesudvalget bør bestå af repræsentanter for bygherren og dennes rådgivere samt af sagkyndige fagdommere bragt i forslag af Totalentrepriseudvalget. Fagdommere udpeges blandt arkitekter, rådgivende ingeniører eller entreprenører. Bedømmelsesudvalget kan under arbejdets gang eventuelt lade sig bistå af specialister. Bedømmelsesudvalget bør indkaldes så tidligt, at medlemmerne kan få lejlighed til at gennemgå program og betingelser, inden disse udsendes. Formålet er at sikre, at hele udvalget opfatter materialet som et tilstrækkeligt og entydigt grundlag for tilbudsafgivelsen og for den senere bedømmelse af tilbudene. 2. Tilrettelæggelse af bedømmelsesudvalgets arbejde Bedømmelsesudvalget fastlægger en arbejds- og tidsplan med tilhørende opgavefordeling. Der vil normalt være behov for, at undergrupper af bedømmelsesudvalgets medlemmer foretager delundersøgelser. Resultatet af sådanne undersøgelser der bør ske i bedømmelsesperiodens indledende faser forelægges det samlede bedømmelsesudvalg. Ønskes det at indhente udtalelser fra specialister, skal dette besluttes af det samlede bedømmelsesudvalg. Udvalgsmedlemmerne og eventuelt tilkaldte specialister har også efter konkurrencens afslutning tavshedspligt. Under bedømmelsen er det ikke tilladt andre end bedømmelsesudvalget og dets specialister/sekretærer at have adgang til konkurrencematerialet. Bedømmelsesudvalgets arbejde skal i øvrigt være i overensstemmelse med de i udbudsprogrammet fastsatte bestemmelser herom. 3. Bedømmelsen Formålet med bedømmelsen er forskellig, afhængigt af om tildeling sker uden eller efter en forudgående forhandling mellem bygherre og tilbudsgivere. Er der ikke forhandling, foretages bedømmelsen med henblik på at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud blandt de indkomne tilbud. Såfremt udbudet er omfattet af tilbudsloven og udbyder ønsker en forhandling, da kan udbyder maksimalt indkalde de 3 mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra de ved licitationen afgivne bud til en forhandling. 11

13 Udbudsgiver skal senest ved forhandlingernes påbegyndelse tilkendegive, hvilken forhandlingsprocedure, der vil blive fulgt; herunder om alle de indbudte tilbudsgivere vil blive givet muligheden for at revidere deres tilbud. Hvis ikke alle de udvalgte tilbudsgivere inddrages i forhandlingerne, skal udbyder starter med de(t) bedste bud. Ved forhandling foretages bedømmelsen af de indkomne tilbuds relative fordele og ulemper ved forhandlingens afslutning i henhold til den af udbudsgivers anførte forhandlingsprocedure. Når bygherren har pligt til at opstille kriterier for bedømmelsen, er kriterierne bindende. De må således ikke ændres, eller tillægges anden vægt end den oplyste, i forbindelse med bedømmelsen eller i forbindelse med en eventuel forhandling. Forud for bedømmelsens påbegyndelse bør udvalget så vidt muligt foretage en besigtigelse af konkurrencearealet. Hvor der er foreskrevet ikke-anonym aflevering, kan der gives deltagerne adgang til at forelægge deres projekter for bedømmelsesudvalget. Ved anonym aflevering indgives tilbudsprojekterne under mærke med tilhørende navnekuvert, som først må åbnes, når vurderingen er gennemført og dommerbetænkningen fra udvalget er underskrevet. Gode resultater opnås ved anvendelse af to-trinsbedømmelse. I 1. fase vurderes projekternes kvalitet uden kendskab til det prismæssige. I 2. fase åbnes priskuverterne, og der foretages en samlet afvejning inden den endelige votering. Ved to-trinsbedømmelsen afleveres prisen i en separat kuvert. I de tilfælde, hvor tilbudsindhentningen ikke er omfattet af 7 i Tilbudsloven åbnes priskuverten først i andet trin af bedømmelsen. Hvis tilbudsindhentningen er omfattet af Tilbudslovens 7, åbnes den separate priskuvert også på licitationstidspunktet, og prisen og eventuelle forbehold læses op, men det er i så fald ikke anført, hvilket projekt prisen vedrører. Prisen afgives under et mærke. Først i anden fase åbnes yderligere en separat kuvert, hvoraf tilhørsforholdet mellem projekt og pris fremgår. Hvis projektet er afleveret under mærke, sker identifikationen med dette mærke således, at anonymiteten ikke derved brydes. Selve bedømmelsen indledes med kontrol af, at projekterne ikke er ukonditionsmæssige, det vil sige ikke strider mod de i udbudsmaterialet ufravigelige kriterier (mindstekrav). Såfremt der i projekt- eller tilbudsmaterialet skulle være uklarheder, der vanskeliggør en sikker vurdering, kan det være nødvendigt at indhente supplerende oplysninger hos den/de konkurrerende. Dette bør kun ske i undtagelsestilfælde, og spørgsmål skal fremsættes skriftligt og være sådan udformede, at der kan gives et eksakt svar. I de tilfælde, hvor bygherren ikke har ret til at forhandle med de bydende, må forespørgslen ikke indebære en forhandling. Når det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges uden forudgående forhandling, bør samtlige projekter vurderes med samme omhu. Vurderingen foretages udfra de i 12

14 udbudsmaterialet oplyste underkriterier. Vurderingen foretages af det samlede bedømmelsesudvalg, og beslutning herom bør være enstemmig. Når bedømmelsesudvalget har fundet frem til det Økonomisk mest fordelagtige tilbud, skrives dommerbetænkning. Betænkningen skal indeholde følgende: 1. Redegørelse for afgørende synspunkter ved bedømmelsen 2. Motivering for den trufne afgørelse 3. Bemærkninger til det foretrukne projekt 4. Eventuelle bemærkninger til de øvrige projekter Når bygherren inden tildeling af kontrakt gennemfører forhandlinger med de bydende, udarbejder bedømmelsesudvalget en dommerbetænkning indeholdende en vurdering af de indkomne tilbud, med en redegørelse for tilbudenes relative fordele og ulemper, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende forhandlinger. Bedømmelsesudvalget deltager ikke i forhandlingerne. Uanset tildeling sker uden eller efter forhandling, underskrives betænkningen af alle bedømmelsesudvalgets medlemmer. Ved uenighed registreres motiveret dissens. En eventuel offentliggørelse bør tidligst ske, når betænkningen er underskrevet, konkurrencen afsluttet og betænkningen er modtaget af tilbudsgiverne. 13

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen U D B U D S B E T I N G E L S E R for deltagelse af broadcaster og printmedier i Galathea 3 Ekspeditionen 2 1. Ordregiver Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Tønder Kommunes Entreprenørafdeling Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af s Entreprenørafdeling Kongevej 57 6270 Tønder September 2014 Konkurrenceudsættelse Entreprenørafdelingen Ejendom, Plan og Drift 1

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere