KVALITETSKONTRAKT FOR BRØNDBY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSKONTRAKT FOR BRØNDBY KOMMUNE"

Transkript

1 KVALITETSKONTRAKT FOR BRØNDBY KOMMUNE OPFØLGNINGSREDEGØRELSE September 2011 Bilag A 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Borgerservice... 5 Lokalplanlægning, natur og miljø... 7 Ældre... 9 Sundhed Handicap Beskæftigelse Børn og unge Dagtilbud Børn og unge Folkeskolen Børn og unge Udsatte børn og unge

3 Indledning Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at fastlægge det lokale serviceniveau på en række velfærdsområder, samtidig med at Kommunalbestyrelsen har til opgave at sikre, at kommunen overholder de lovgivningsmæssige rammer og arbejder indenfor de aftaler, som bliver indgået imellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal have en god og løbende dialog med borgerne om det lokale serviceniveau. For at styrke denne dialog skal kommunen udarbejde en kvalitetskontrakt med borgerne. Kontrakten skal indeholde få og klare målsætninger for hvert serviceområde i kommunen. Derved får kommunens borgere en klar information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod på de respektive serviceområder. Tillige får borgerne mulighed for at følge udviklingen gennem kommunalbestyrelsens årlige opfølgning på kvalitetskontrakten. Brøndby Kommunes første kvalitetskontrakt blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni sredegørelsen I den kommunale styrelseslovs 62 a, stk. 1, stilles krav om, at kommunalbestyrelsen hvert år, senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet, skal fremlægge og godkende en redegørelse, som følger op på arbejdet med kommunens kvalitetskontrakt (opfølgningsredegørelse). I sredegørelse (nærværende dokument, bilag A) gøres der status over, hvordan det går eller er gået med at opfylde målsætningerne i Brøndby Kommunes kvalitetskontrakt. sredegørelsen er udarbejdet af fagpersoner i kommunens forvaltninger, og indeholder en kort status for hver enkelt målsætning i kvalitetskontrakten samt en karakter for målopfyldelsen (god, middel eller dårlig), og en redegørelse for hvordan kommunen fremover vil arbejde med området. Kvalitetskontrakt hvorfor? Allerede som led i finanslovsaftalen for 2008 blev det besluttet, at regeringen skulle arbejde videre med at implementere udarbejdelsen af kommunale kvalitetskontrakter. Kvalitetskontrakterne var en del af regeringens kvalitetsreform, og i februar 2009 blev kontrakterne vedtaget ved lov. en er, at kvalitetskontrakterne skal give borgerne en klar og tydelig information om, hvilket serviceniveau de kan forvente på de centrale kommunale serviceområder, samt hvordan kommunalbestyrelsen arbejder på at udvikle denne service. Loven pålægger kommunen årligt at følge op på målsætningerne i kvalitetskontrakten i en opfølgningsredegørelse senest i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Kommunens kvalitetskontrakt skal offentliggøres på netportalen Kvalitetskontrakten afløser i praksis den tidligere servicestrategi. Kvalitetskontrakt hvad? Hjørnestenen i kvalitetskontrakten er opstillingen af kvantificerbare målsætninger på samtlige af kommunens serviceområder. At loven stiller krav om, at målene skal være kvantificerbare, indebærer, at målene skal formuleres sådan, at opfyldelsen af dem kan vurderes konkret. Ikkemålbare kvalitative hensigtserklæringer ligger således ikke inden for lovens rammer. Udover kvantificerbare målsætninger udgøres kvalitetskontrakten af beskrivelser af, hvordan kommunen vil nå den enkelte målsætning. 3

4 Kommunalbestyrelsen kan selv fastlægge, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Ligeledes kan tidshorisonten variere fra målsætning til målsætning, efter hvad der vurderes som realistisk og relevant på det enkelte område. Kvalitetskontrakten er således et dynamisk redskab, som løbende skal kunne tilpasses f.eks. nye lokalpolitiske beslutninger og/eller ændrede forudsætninger. Det er dog, som allerede nævnt, et krav, at kommunen årligt følger op på målsætningerne i kvalitetskontrakten, jf. ovenstående. Dette er samtidig en naturlig lejlighed til at revidere eksisterende målsætninger samt opdatere eller udskifte udløbne målsætninger m.v. De opstillede målsætninger skal være udtryk for indsatsområder, som har særlig politisk prioritet i den tidsperiode, som er afsat til at nå målet. Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Det er dog, som allerede nævnt, et krav, at der skal opstilles målsætninger for hvert serviceområde i kommunen. Serviceområderne kan defineres som følger: Borgerservice Lokalplanlægning, natur og miljø Ældre Sundhed Handicap Beskæftigelse og det sociale område Børn og unge Dagtilbud Børn og unge Folkeskolen Børn og unge Udsatte børn og unge Det vigtigt, at kvalitetskontrakten er kort og overskuelig, således at borgeren hurtigt kan danne sig et indtryk af kvalitetsudviklingen i kommunen og ikke mindst får mulighed for at vurdere, hvordan målopfyldelsen forløber. Det skal pointeres, at kvalitetskontrakten ikke fastlægger rettigheder for kommunens borgere. Kvalitetskontrakten er udelukkende et politisk styringsværktøj. 4

5 Borgerservice Politisk Administrativt Økonomiudvalget Centralforvaltningen (Borgerservice) Ventetider At reducere ventetiderne ved strakshenvendelser til Borgerservice med 50 % inden 31. december 2010 Der har været foretaget gennemgang af alle de borgerrelaterede opgaver, som er egnet til at samle og frontekspedere. Der har blandt personalet været igangsat en oplæringsproces på tværs af de mange faglige opgaver. Der udover har der i Borgerservice været meget stor udskiftning af personalet i forbindelse med pensionering. Oplæringsprocessen, som skulle klæde personalet på til at kunne klare flere og til sidst alle fagområder har taget længere tid end forventet, bl.a. på grund af personaleudskiftningen. Dette har betydet, at processen først har været klar pr. 1. september Der arbejdes videre omkring dokumentation for kortere ventetid fra nummersystemet, og målsætningen revideres, således at tidsfristen udsættes til september Middel idet opgaven omkring flytning af opgaverne er gennemført, men dokumentation mangler. Der arbejdes videre med fokus på ventetiderne for borgerne og de statiske resultater fra Qmatic. Til brug for sammenligninger vil der blive anvendt data fra en fortsætter i Kvalitetskontrakten, jf. Nye/reviderede målsætninger (Bilag B). Selvbetjening At 10 % af de telefoniske henvendelser vil blive klaret og afsluttet allerede ved omstillingsbordet inden udgangen af 2010 At den digitale selvbetjening øges med 10 % inden udgangen af

6 At mindst 75 % af de personlige henvendelser med nummertildeling klares af borgeren selv dvs. enten ved udskrivning af nummer til personlig betjening eller ved anden information på Qmaticstanderen. De telefoniske henvendelser registreres pt. i et manuelt system ud fra bl.a. fagområder. Der har været prioriteret personale til omstillingsbordet, således at det har været muligt med en bemanding på 2 personer. Der er sket oplæring af flere personaler til omstillingsbordet. Da det er borgerservicepersonalet, som tillige har frontbetjening, sker der automatisk en afslutning af basale forespørgsler omkring bl.a. pas, kørekort og sundhedskort. Telefonerne viderestilles derfor ikke, men afsluttes første gang hvilket giver en bedre service overfor borgerne. Der er sat fokus på digital selvbetjening omkring sundhedskort. Der udsendes ikke længere girokort til brug for bl.a. lægeskift. I stedet henvises til selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside. Middel idet de statistiske dokumentationer mangler. Der er skiftet nummersystem midt i 2010, hvorfor der sættes fokus på dataene vedr en fortsætter i Kvalitetskontrakten, jf. Nye/reviderede målsætninger (Bilag B). 6

7 Lokalplanlægning, natur og miljø Politisk Administrativt Teknik og Miljøudvalget Teknisk Forvaltning Byggesagsbehandling At alle byggesager, der ikke kræver dispensation, behandles inden for 8 uger fra 1. januar Langt de fleste sager håndteres inden for 3 uger. Enkelte sager tager længere tid end 8 uger. Årsagen til, at nogle sager er længere tid undervejs, er for langt de fleste sagers vedkommende, at sagen kræver dispensation, så forvaltningen skal ud i nabohøring og evt. politisk behandling. God Forvaltningen fortsætter arbejdet med løbende forbedringer via tavlemøder, og arbejder for digitalisering af byggesager. Klima og CO 2 reduktion At reducere CO 2 udledningen fra hele kommunen med 20 % inden 2020 At reducere CO 2 udledningen fra kommunen som virksomhed med 25 % inden 2020 Beregningsgrundlaget for CO 2 udledningen fra hele kommunen er under revision. kendes derfor ikke. CO 2 udledningen fra kommunen som virksomhed er reduceret med 11 % siden 2007, og målet forventes opnået. Middel 7

8 Reduktion af CO 2 udledning for hele kommunen: Revidere beregningsgrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af varme og energiplan: I forbindelse med ny varme og energiplan undersøges muligheder for at konvertere flere områder fra naturgas til fjernvarme. Stille krav til lavenergibebyggelse (Norm 2015), hvor det er muligt for byomdannelsesområder: Via dialog påvirke bygherrer til bæredygtigt byggeri. Arbejde for at styrke brugen af kollektiv trafik. Forbedre cykelmuligheder. Reduktion af CO 2 udledning fra kommunen som virksomhed: Energirenovere kommunale ejendomme fra for 47 mio. jf. beslutning i Økonomiudvalget juni Projekterne er inden for disse kategorier: Varmeanlæg, belysning, CTS styring, varmepumper, ventilation, vandanlæg, solvarme, klimaskærm. 8

9 Ældre Politisk Administrativt Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsforvaltningen Service i Hjælpemiddelteamet At mindst 85 % af borgerne medio 2011 er tilfredse eller meget tilfredse med den service, som Hjælpemiddelteamet yder Målet er endnu ikke opnået men undersøgelsen pågår aktuelt, og der forventes et resultat senest Der gennemføres en brugerundersøgelse med fokus på visitationen af hjælpemidler. Brugerundersøgelsen rettes mod den oplevede kvalitet i den service, som Hjælpemiddelteamet yder til borgerne. Med andre ord er fokus på kvaliteten i den service, der ydes af Hjælpemiddelteamet og ikke på kvaliteten af de ydelser, som leveres af Hjemmeplejen. Brugerundersøgelsen gennemføres i øjeblikket, og resultatet forventes senest Service i Visitationsteamet At mindst 85 % af borgerne medio 2011 er tilfredse eller meget tilfredse med den service, som Visitationsteamet yder Målet er endnu ikke opnået men undersøgelsen pågår aktuelt, og der forventes et resultat senest

10 Der gennemføres en brugerundersøgelse med fokus på visitation af praktisk hjælp og personlig pleje. Brugerundersøgelsen rettes mod den oplevede kvalitet i den service, som Visitationsteamet yder til borgerne. Med andre ord er fokus på kvaliteten i den service, der ydes af Visitationsteamet og ikke på kvaliteten af de ydelser, som leveres af Hjemmeplejen. Brugerundersøgelsen gennemføres i øjeblikket, og der forventes et resultat senest Demens At alle godkendte borgere inden 1. januar 2011 bliver besøgt og vurderet af en demenskonsulent, når der er behov for dette i forhold til eventuel placering på demensafsnit. Alle borgere, som er godkendt til en plejebolig i Brøndby Kommune og hos hvem, visitator eller plejepersonale har vurderet, at der muligvis vil være behov for en plejebolig i et demensafsnit, er blevet vurderet af en demenskonsulent. God Proceduren vil fremadrettet være således, at visitator henvender sig til demenskonsulenten med henblik på vurdering af om borgeren, som er godkendt til en plejebolig, vurderes at have et behov for en plejebolig i et demensafsnit. Udgår som målsætning i Kvalitetskontrakten. Faglig kvalitet i Hjemmeplejen At alle medarbejdere har egen kompetenceprofil inden 31. december 2010 At alle nyansatte medarbejdere har egen kompetenceprofil efter 3 måneders ansættelse Alle fastansatte medarbejdere indenfor plejen i Hjemmeplejen har været til en individuel kompetencesamtale. Der er lavet kompetenceprofil og lagt plan for kompetenceudvikling for hver enkelt. Alle nyansatte medarbejdere indenfor plejen i Hjemmeplejen har været til en individuel kompetencesamtale indenfor de 3 første måneders ansættelse. Der er lavet kompetenceprofil og lagt plan for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. 10

11 God en er opfyldt. Der arbejdes dog videre med kompetenceprofil og plan for hver enkelt medarbejder. Udgår som målsætning i Kvalitetskontrakten. 11

12 Sundhed Politisk Administrativt Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsforvaltningen Caries hos småbørn At mindst 80 % af de 5årige børn i Brøndby Kommune skal være uden huller i medio 2012 Den planlagte handleplan er iværksat og fungerer tilfredsstillende. God Der er fokus på, at den skitserede handleplan følges nøje. Tandplejen har en realistisk forventning om, at denne indsats på sigt vil føre til målopfyldelse. Men det skal fremhæves, at resultaterne af indsatsen ikke kan måles på kort sigt. Tandplejen kan således ikke fremvise synlige resultater af indsatsen efter blot 1 år. Caries i 12årstænderne At mindst 60 % af de 12årige børn skal være uden huller i de blivende tænder i medio 2012 Den planlagte handleplan er iværksat og fungerer tilfredsstillende God Der er fokus på, at den skitserede handleplan følges nøje. Tandplejen har en realistisk forventning om, at denne indsats på sigt vil føre til målopfyldelse. Men det skal fremhæves, at resultaterne af indsatsen ikke kan måles på kort sigt. Tandplejen kan således ikke fremvise synlige resultater af indsatsen efter blot 1 år. 12

13 Uhensigtsmæssige indlæggelser af KOLpatienter At undgå 10 unødige indlæggelser/skadestuebesøg for KOLpatienter årligt udad de borgere, der har kontakt med kommunens KOLsygeplejerske, inden 1. juli 2011 På baggrund af optegnelser over besøg i 2008 anslår KOLsygeplejersken, at hun ved 12 besøg, har kunnet undgå at en borger er blevet indlagt. Dette tal er selvfølgelig fremkommet på baggrund af en subjektiv vurdering. Social og Sundhedsforvaltningen anslår, at KOLsygeplejersken inden for de seneste 9 mdr. har forhindret 5 unødige indlæggelser. Der er således variation i tallene, men målet om at undgå 10 unødige indlæggelser/skadestuebesøg for KOLpatienter årligt, mener Social og Sundhedsforvaltningen stadig er realistisk, og fastholder derfor dette. Social og Sundhedsforvaltningen afventer vurdering af målopnåelse til Fremadrettet vil der være fokus på samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger, speciallæger og Hvidovre samt Glostrup Hospital. Ligeledes vil Social og Sundhedsforvaltningen arbejde videre på, at styrke kendskabet til KOLsygeplejerskens kompetencer. Selvvurderet helbred hos kronisk syge At 10 % af deltagerne på KOL og diabetesholdene et år efter deltagelse har opnået en bedring af selvvurderet helbred. Dette undersøges senest 1. juli Kendes endnu ikke. 13

14 14

15 Handicap Politisk Administrativt Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsforvaltningen Økonomiske styringsværktøjer på det specialiserede handicapområde At der udarbejdes kvalitetsstandarder i forbindelse med visitering af diverse tilbud inden 1. juli 2011 Kvalitetsstandarderne foreligger til politisk godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i oktober. God Kvalitetsstandarderne vil løbende blive videreudviklet og tilrettet i forbindelse med ændringer i lovgivning og praksis. Udgår som selvstændig målsætning i Kvalitetskontrakten. Handleplaner for borgerne i det specialiserede handicapområde At der udarbejdes handleplaner for borgerne, jf. de nye kvalitetsstandarder, inden 31. december 2011 Arbejdet er påbegyndt og der er handleplan i næsten alle sager med store foranstaltninger efter servicelovens. I mindre sager er der handleplan i ca. halvdelen. Middel Indsatsen fortsættes i den kommende periode. 15

16 Beskæftigelse Politisk Administrativt Beskæftigelsesudvalget Social og Sundhedsforvaltningen (Jobcenter Brøndby) Sygedagpenge At andelen af aktive sygedagpengesager med en varighed på over 26 uger reduceres med 6 % inden 31. december 2010 Brøndby havde en meget positiv udvikling i antallet af langvarige sygedagpengesager i de sidste måneder af 2010, hvor den tidligere uafbrudte stigning blev afløst af et betydeligt fald. Dette fald blev ultimo 2010 på hele 25 %, så målet om et fald i antallet af langvarige sygedagpengesager blev opfyldt. Det store fald i antallet af langvarige sygedagpengesager har medført, at Brøndby med udgangen af 2010 har et større fald end både Østdanmark og hele landet for første gang i hele perioden. Den positive udvikling på sygedagpengeområdet i Brøndby er fortsat i 1. kvartal 2011, hvor antallet af sygedagpengemodtagere i hele perioden er mindre end i 2010, dette gælder ikke mindst antallet af langvarige sygedagpengesager. God Jobcentret kan ikke direkte påvirke antallet af påbegyndte sygedagpengeforløb, men ved hjælp af opfølgningssamtaler og arbejdsevneafklaring kan man arbejde aktivt i forhold til at nedbringe varigheden af det enkelte forløb. Indsatsen vil bestå af flere sideløbende elementer. Overordnet skal der sikres de nødvendige ressourcer i forhold til opgaven, og der skal satses på hurtig opfølgning og aktivering for at afklare de sygemeldtes fremtidige arbejdsevne så tidligt som muligt. Jobcentrets sygedagpengeenhed har udviklet en række nye aktive tilbud, der skal bidrage til, at der kan tilbydes aktivitet under sygemelding og benyttes delvise raskmeldinger i større omfang. I efteråret 2010 implementerede Jobcentret endvidere en ny handleplan for organisering og afslutning af langvarige sygedagpengeforløb, hvilket betragtes som en væsentlig årsag til den gode udvikling. Det forventes, at handleplanen fortsat vil blive opretholdt med mulighed for justeringer i forhold til den aktuelle situation og borgersammensætning. Udgår som målsætning i Kvalitetskontrakten. 16

17 Børn og unge Dagtilbud Politisk Administrativt Børneudvalget Børneforvaltningen Inkluderende lærings og udviklingsmiljøer for børn i dagtilbud At samtlige dagtilbud inden 1. januar 2012 beskriver, hvordan inklusion er en fælles opgave for personale, bestyrelse og forældre, og herunder hvordan det kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde På dagtilbudsledermødet i september 2011 er der gennemført en selvevaluering med henblik på at udarbejde en status over målopfyldelse samt skabe rum for videndeling og refleksion mellem lederne af de enkelte dagtilbud. Selvevalueringen viser, at dagtilbudslederne har taget et bredt afsæt for inklusionstemaet gennem en processuel tilgang, hvor der via dialog søges at skabe ejerskab til det enkelte dagtilbuds mål og udviklingsretning. Dette er eksempelvis gjort gennem kompetenceudvikling af personale, temadrøftelser på personalemøder og forældremøder samt inddragelse af forældrebestyrelser gennem eksempelvis læreplansarbejde, udarbejdelse af en inklusionspolitik mv. God Selvevalueringen viste, at alle dagtilbud er godt i gang med mangeartede initiativer og gav et blik om en samlede erkendelse af at være rigtig langt i processen. Dette vurderes på baggrund af det brede dialogiske afsæt der er taget i inklusionstemaet med henblik på at skabe organisatorisk læring og innovation. Der vil ske opfølgning i forhold til beskrivelse af inklusion i dagtilbuddet, som skal fremgå af institutionsprofilen senest 1. januar Sammenkobling af den pædagogiske læreplan og børnemiljøvurderingen 17

18 At det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der arbejdes med børnemiljøet som en integreret del af det pædagogiske arbejde på de enkelte dagtilbuds læreplan og sammenkobling med børnemiljøvurderingen er taget op i forbindelse med det kommunale tilsyn på samtlige dagtilbud i 1. halvår af Børnemiljøvurdering fjernes som selvstændigt punkt på institutionens hjemmeside i Der vil ske opfølgning via institutionernes hjemmeside primo

19 Børn og unge Folkeskolen Politisk Administrativt Børneudvalget Børneforvaltningen er ved eksamen i 9. klasse At hæve gennemsnitskaraktererne i de bundne skriftlige og mundtlige prøvefag med 0,5 karakterpoint ved prøverne i maj/juni 2012 i forhold til afgangsprøverne i Der er endnu ikke gjort status på målopfyldelsen, idet data først kendes medio Fravær hos skoleelever At reducere antallet af fraværsdage pr. elev i kategorierne sygdom, ulovlige forsømmelser og lovlige forsømmelser. Der sættes særligt fokus på de ulovlige forsømmelser, hvor målet er et fald på 10 % i perioden fra 2010 til Der er endnu ikke gjort status på målopfyldelsen, idet data først kendes medio

20 Børn og unge Udsatte børn og unge Politisk Administrativt Børneudvalget Børneforvaltningen Familiebehandling At Familiehuset gennemfører hjemmehos opgaver hos tre familier i 2010 Der er gennemført 8 hjemmehos opgaver i God Generelt har udbyttet af indsatsen været god de ekstra besøg i forhold til målet skal ses i lyset af at effekten i disse tilfælde har været vurderet højere ved hjemmehos besøg end ved familiebehandling i Familiehuset. Det har dog haft den virkning, at der til behandling i Familiehuset er blevet længere ventetid. Indsatsen med hjemmehos opgaver vil fortsætte i 2012, dog i en afvejning af den almindelige indsats i forhold til familiebehandling i Familiehuset. Udgår som målsætning i Kvalitetskontrakten. Døgnanbringelser af børn og unge At antallet af anbringelser af børn og unge skal være nedbragt med 10 inden 31. december 2011 Der er endnu ikke opgjort status på målopfyldelsen, idet at data først kendes ultimo

21 21

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Forord Kvalitetskontrakten synliggør kommunens service Du sidder nu med Favrskov Kommunes første kvalitetskontrakt. Meningen med kvalitetskontrakten er at give borgerne

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og

Læs mere

Kvalitetskontrakt Dragør Kommune

Kvalitetskontrakt Dragør Kommune Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Serviceområde: Borgerservice 3 Fokusområde: Brugertilfredshed 3 Fokusområde: Borgerhenvendelser 3 Serviceområde: Børneservice 4 Fokusområde: Brugertilfredshed 4 Fokusområde:

Læs mere

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område Kvalitetskontrakt Det tekniske område Ringsted Kommune Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Baggrund...4 3. Kvalitetsmål...5 3. 1. Teknisk Forvaltning...5 2 1. Indledning Denne kvalitetskontrakt

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Rebild Kommunes Dagpleje

Rebild Kommunes Dagpleje Kontrakt 2013-14 Rebild Kommunes Dagpleje Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger og

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne og uger tages til efterretning 2. at der arbejdes videre med de beskrevne tiltag.

1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne og uger tages til efterretning 2. at der arbejdes videre med de beskrevne tiltag. Pkt.nr. 3 Sygedagpenge lovgivning og handleplaner 466701 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne 1426 og 2739 uger tages

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Opfølgningsredegørelse for Esbjerg Kommune

Opfølgningsredegørelse for Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse: Side Børn & Familieudvalget Skole 2 Dagtilbud 4 Familie 7 1 Børn & Familieudvalget Skole Serviceområde: Skole Fokusområde: Skole Tema Styrkelse af læseindsatsen Mål Indsatsen skal

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

EAU.møde d. 17.05.2010, pkt. 02.01. Kvalitetskontrakt KVALITETSKONTRAKT - HVIDOVRE KOMMUNE

EAU.møde d. 17.05.2010, pkt. 02.01. Kvalitetskontrakt KVALITETSKONTRAKT - HVIDOVRE KOMMUNE EAU.møde d. 17.05.2010, pkt. 02.01 Kvalitetskontrakt 2011 1 Kvalitetskontrakt Kommunalbestyrelsen ønsker at give borgerne service af høj kvalitet. Kommunen arbejder på forskellig vis med at vedligeholde

Læs mere

Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Faktapapir om udviklingen på sygedagpengeområdet

Faktapapir - sygedagpengeindsatsen Faktapapir om udviklingen på sygedagpengeområdet Baggrund for og indhold af oplægget BAGGRUND På BIU mødet den 19. marts blev det under punkt 7 Resultatstatus aftalt, at BIU skal have en temadrøftelse om sygedagpengemodtagere. Udgangspunktet er en konstatering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Side nr. 2 Indholdsfortegnelse Borger og Social (Borgerbutikken)...6 Fokusområde: Brugertilfredshed...6...6...6...6...6 Fokusområde: Digitale løsninger...6...6...6...7...7 Borger og Social (Social)...7

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Anmeldt tilsyn hos private leverandører af dagtilbud 2010

Anmeldt tilsyn hos private leverandører af dagtilbud 2010 Anmeldt tilsyn hos private leverandører af dagtilbud 2010 Sammenskrivning af afrapportering for årligt anmeldt tilsyn 2010 Svendborg Kommune Børn og Unge Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Notat Emne Evaluering af investeringsmodellen på Til Regnskabet 2011 Den 27. april 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at bevillige Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9.

BRØNDBY KOMMUNE. Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 19. august 2010 kl. 9. BRØNDBY KOMMUNE Udskrift af beslutningsprotokollen til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 19. august 2010 kl. 9.00 i mødelokale 2 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 65. Tilsyn med kommunernes administration

Læs mere

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Udarbejdet af: Sten Dokkedahl og Jørgen Kyed Dato: 27.2.2014 Sagsid.: Version nr.: Revideret oktober 2015 Rikke Louise Nielsen, Mette Wulff og Mikael

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Orientering om opfølning på sygedagpengeområdet april 2016

Orientering om opfølning på sygedagpengeområdet april 2016 Punkt 5. Orientering om opfølning på sygedagpengeområdet april 2016 2016-022437 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender opfølgning på handleplan på sygedagpengeområdet til Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Bilag 1. Opfølgningsredegørelse for Børne- og Skoleudvalgets mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1. Opfølgningsredegørelse for Børne- og Skoleudvalgets mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1. Opfølgningsredegørelse for Børne- og Skoleudvalgets mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Børne- og Skoleudvalgets område er der i alt opstillet 6 kvantificerbare mål i kommunens kvalitetskontrakt

Læs mere

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del)

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftaleperiode: 2008 1. Indledning Svendborg Kommune har igangsat et projekt om strategisk aftalestyring med afsæt i tre pilotområder. Jobcenter

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere