Sikkerhedsplan for FAM Svendborg. OUH Svendborg Sygehus. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsplan for FAM Svendborg. OUH Svendborg Sygehus. Juni 2013"

Transkript

1 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg OUH Svendborg Sygehus Juni 2013 Planen er gældende fra den 12. juni 2013 Anvendelsesområde: Sikkerhedsplanen gælder for alt personale, der udfører deres arbejde i FAM. Dvs. både personale, der er ansat i FAM samt personale, som udfører deres arbejdsopgaver i FAM området. Husk altid følgende prioritering: Først egen sikkerhed, så kollegas sikkerhed, herefter patientens sikkerhed og dernæst de pårørendes sikkerhed. Revideret den 27. januar 2014 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 1

2 Indholdsfortegnelse: Emne: Side 1. Baggrund og indhold 3 2. Definitioner 3 PRAKTISK FREMGANGSMÅDE 4 3. Alarmering/Kontakt til politiet 4 4. Sikkerheds skallukning 4 A. Aktivering 4 B. Deaktivering 5 C. Opgaver i forbindelse med ydre skallukning 6 D. Rutine-afprøvninger 7 5. Video overvågning 7 6. Overfaldsalarmer 8 7. Overfaldsalarmer 8 8. Voldsforebyggende adfærd 8 9. Håndtering af vold eller trusler om vold opstået på FAM 9 A. Ved trusler/angreb på FAM 9 B. Tilkald af hjælp fra portør Opfølgning på hændelser 11 A. Pressekontakt 11 B. Akut psykisk førstehjælp og defusing 11 C. Anmeldelser 11 D. Samlet vejledning i psykisk førstehjælp, defusing og anmeldelse Kurser og uddannelse 12. Nyttige telefonnumre Referencer og litteratur Tværgående retningslinjer Bilag: - Actioncard nr. 1 Triagesygeplejerske i FAM Modtageenhed - Actioncard nr. 2 Koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed - Actioncard nr. 3 Sygeplejerske i FAM - Actioncard nr. 4 Lugesekretær i FAM Modtageenhed - Oversigt over FAM Svendborg inkl. skallukning samt overvågning 13 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 2

3 1. Baggrund og indhold a) Fælles Akutmodtagelse, FAM Svendborg har ca. 110 patienter i døgnet. Dertil kommer næsten lige så mange besøgende og pårørende. b) Adgang til FAM Svendborg sker almindeligvis via indgang 5 (indgang for gående selvhenvendere) eller via indgang 4 (ambulanceindgangen) fra Valdemarsgade 53 samt via indgangene fra Sygehuset: Indgang 1 eller 7. c) Gennem indgang 4 og indgang 5 fra Valdemarsgade, er der fri adgang i tidsrummet fra kl , hvorefter adgang kun kan ske efter kontakt til personalet via dørtelefoner. d) Indgang 1 og indgang 7 samt indgang 8, vil være lukket i tidsrummet fra kl , personale kan dog komme ind med ID-kort. Patienter og pårørende henvises til indgang 1, som kan åbnes efter kontakt til personalet via dørtelefon. e) Der kan opstå forskellige trusselsbilleder i FAM Svendborgs optageområde, hvor politiet vurderer. at en given episode kan medføre øget tilstrømning til FAM af urolige patienter/borgere. Ligeledes kan der opstå et trusselsbillede internt på FAM. f) For at beskytte personale, patienter og pårørende, der befinder sig i FAM i situationer, som beskrevet under pkt. e, er der behov for en systematisk tilgang til et øget sikkerhedsniveau i FAM. Det er derfor vurderet, at der er behov for en egentlig sikkerhedsplan for FAM Svendborg, der imødekommer ønsket om størst mulig sikkerhed for de nævnte grupperinger. g) Triagesygeplejersken, leder principielt forløbet. Alle skal loyalt følge det, denne beslutter. Såfremt triagesygeplejersken selv personligt er involveret i episoden, overtages opgaven af Flowmaster. h) Det er Afdelingsledelsen for FAM, der er overordnet ansvarlig for sikkerheden på FAM. i) Sikkerhedsplanen indeholder udover en retningslinje for håndtering af situationer med vold eller trusler om vold, en beskrivelse af hvordan vold kan forebygges samt en retningslinje for håndtering af psykisk førstehjælp i forbindelse med voldsepisoder. 2. definitioner Sikkerheds : Automatisk, centralt styret lukning af bestemte døre. Skallukningen er opdelt i skallukning ydre og indre Sikkerheds skallukning, og begge dele aktiveres samtidig uanset trusselbilledet. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 3

4 PRAKTISK FREMGANGSMÅDE 3. Alarmering/Kontakt til politiet a) Politiet kontaktes via Rød telefon placeret i kontoret i Kommandocentralen i Modtageenheden. Løft blot røret og der etableres direkte kontakt. Det direkte nr. kan også anvendes fra andre telefoner på nr. : b) Politiet kan ringe ind til FAM Svendborg på den samme telefon. ( telefon nr ) c) Den Røde telefon må ikke anvendes til andre formål. d) Telefonen afprøves af triagesygeplejersken onsdag i lige uger kl Afprøvningen sker ved løft af røret, hvor sygeplejersken tydeligt giver udtryk for, at der er tale om en afprøvning. 4. Sikkerheds skallukning A. Aktivering af Sikkerheds skallukning Hvornår? Politiet melder, at der er et trusselsbillede i byen, som kan medføre aktivitet på FAM Svendborg. Der foretages, på politiets opfordring, præventiv skallukning. Hvis der er optøjer, gruppedannelse med truende adfærd o. lign. på terræn uden for FAM. Politiet kontaktes som under punkt 3. I de situationer hvor det vurderes, at der er behov for at afskærme patienter/pårørende eller personale i forbindelse med et indre trusselsbillede. Politiet kontaktes som under punkt 3. Hvem? Hvor? Triagesygeplejersken er ansvarlig for aktivering af den ydre og indre skallukning. Skallukning kan aktiveres fra Kommandocentralen i Modtageenheden: Knap ZONELÅS YDERDØRE. (GRØN KNAP) og ZONELÅS INDERDØRE (BLÅ KNAP) Hvordan? Triagesygeplejersken er ansvarlig for at aktivere både den indre og ydre skallukning og melder FAM-sikkerhedsalarm FAM Svendborg til lokal Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 4

5 Kontakter politiet via den røde telefon og orienterer om til hvilken indgang de skal køre. Første valg er indgang 4 (alternativt indgang 13) alt efter trusselbilledet. Visninger? Loftdisplay på gangene vil vise, at der er foretaget ydre skallukning via visning Y-SKAL, og indre skallukning via visning I-SKAL. Røde, firkantede lamper på de skallukkede døre vil lyse. Hvad er lukket af? Alle adgange fra terræn og fra det øvrige sygehus er omfattet af ydre skallukning. Det gælder indgang 5 (indgang for selvhenvendere), indgang 4 (ambulanceindgang) og indgang 1, 7, 8, 11 (lægevagten) samt 12 og 13. Dørene er mærket YDRE SKALSIKRING. Når indre skallukning er aktiveret er følgende indgange involveret: Indgang, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15 og 16. Døre, der indgår i den indre skallukning, er mærket INDRE SKALSIKRING. Der er forbud mod at anvende dørkiler i de døre, der er omfattet af den ydre skallukning. (Gælder også branddøre). Hvis der observeres dørkiler i de omtalte døre, er alle personalegrupper forpligtet til at fjerne dem uopsætteligt! Adgang fra terræn og det øvrige sygehus Der er ikke adgang fra terræn og fra det øvrige sygehus til de skallukkede døre, hverken med kode eller adgangskort, men efter en vurdering kan politi og personale lukkes ind via dørtelefon. Det er muligt at oplåse den udvendige dør (4) og indvendig dør (10) i ambulanceindgangen ved hjælp af 2 tryk på knapper placeret på indvendig side mærket ydre dør og indre dør. Yderligere kan 3 yderdøre oplåses i forbindelse med opkald på intercom-systemet: Indvendig hovedindgang (1), ambulanceindgang (4) samt indgang ved kælder (13). B. Deaktivering Hvornår? Hvem? Skallukningen deaktiveres efter aftale med politiet. Hvis der er foretaget præventiv skallukning deaktiveres denne efter kontakt til politiet. Hvis det i øvrigt skønnes at det scenarium, der udløste skallukningen, er drevet over. Triagesygeplejersken er ansvarlig for deaktivering af den ydre og indre skallukning. Hvor? Skallukningen deaktiveres samme sted som under punkt 4 A. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 5

6 Visninger? Display vil gå tilbage til normal visning. De røde dørlamper vil slukke. C. Opgaver i forbindelse med sikkerheds skallukning Triagesygeplejersken: Triagesygeplejersken aktiverer skallukning (ydre og indre) og melder FAM-sikkerhedsalarm FAM Svendborg til lokal Se actioncard nr. 1. Kontakter politiet via den Røde telefon og orienterer om til hvilken indgang de skal køre til. Førstevalg er indgang 4 (alternativt indgang 13) alt efter trusselbilledet. Informerer den koordinerede sygeplejerske i FAM Sengeenhed og lugesekretæren om situationen. Informerer særskilt den koordinerede sygeplejerske i FAM Sengeenhed om, at hun skal begive sig til indgang 4 (eller alternativt indgang 13) for at lukke politiet ind. Udpeger en sygeplejerske fra FAM, som ansvarlig for information til personale, patienter og pårørende. Opholder sig i Kommandocentralen og bevarer overblikket. Tager i samråd med politiet stilling til, hvornår skallukningen skal ophæves. Ophæver faktisk skallukningen, når dette er forsvarligt. Tager stilling til, hvorvidt den overstående episode giver anledning til defusing og afløsning af eksponeret personale. Orienterer afdelingssygeplejersken eller dennes stedfortræder. Udarbejder en liste over personale i FAM under episoden, herunder personale fra andre afdelinger. Listen afleveres til afdelingsledelsen. Overvejer hvorvidt Afdelingsledelsen skal informeres. Koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed Opholder sig i området ved indgang 4 (alternativt indgang 13), efter anmodning fra triagesygeplejersken, således Politiet kan lukkes ind (se actioncard nr. 2). Vurderer i samråd med triagesygeplejersken (telefon: 4949), om der er patienter via Falck, der har akut brug for lægehjælp i FAM, og i givet fald hvilken indgang de kan henvises til. Sygeplejerske fra FAM Opgaven er at informere og evt. berolige personale, patienter og pårørende samt fordele personaleressourcerne bedst muligt (se actioncard nr. 3). Lægesekretær i Lugen i Modtageenheden (se actioncard nr. 4) Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 6

7 Forbliver i Kommandocentralen i Modtageenheden. Vurder, efter samråd med triagesygeplejersken, om det er forsvarligt og nødvendigt at lukke personale fra sygehuset ind i FAM og i givet fald fra hvilken indgang. Kontakter beredskabslederen, lægevagten og flowmaster og orienterer om Skallukning. Selvhenvendere eller patienter til lægevagten anmodes om, at vente til skallukningen er ophævet. Hvis patienten har umiddelbart behov for at komme ind i FAM vurderes hvilken indgang, der er bedst at anvende. Hjælpe med at overvåge alle indgange via overvågningsskærm. Informerer og beroliger de patienter og pårørende i Venteværelset, der er lukket af. Der kommunikeres via samtaleanlæg i Kommandocentralen. D. Rutine-afprøvninger Den ydre og indre skallukning afprøves hver 14. dag af triagesygeplejersken (kl onsdag i lige uger). Gennemført test dokumenteres af afdelingssygeplejersken i FAM. Konstaterede fejl under test meldes dette til afdelingssygeplejersken i FAM. Test af skallukning: Se InfoNet: 5. Video overvågning Hvad? Hvor? Videoovervågning har til formål at give adgang til at se, hvad der foregår på terræn omkring FAM Svendborg og centrale områder inden i FAM. Der er oversigtsskærm placeret i Kommandocentralen i Modtageenheden. Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de autoslettes. Der er opsat 10 overvågningskameraer i og omkring FAM. Alle eksterne adgange/dørpartier er overvåget. Indgange og venteværelset i Modtageenheden er overvåget. Der er ikke installeret overvågningskameraer i behandlings- eller personaleområder i øvrigt. Oversigt over ydre og indre skallukning samt overvågningskamera: Bilag nr. 1. Adgang til gennemsyn FAM Svendborgs afdelingsledelse har ikke adgang til optagelserne, men kan give politiet adgang til at se specifikke optagelser. Politiet får praktisk adgang til gennemsyn gennem FM. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 7

8 6. Overfaldsalarmer Hvem? Hvor? Personale ansat i FAM, anbefales altid at bære overfaldsalarmer. Al øvrigt personale med direkte patientkontakt, der arbejder i FAM, anbefales altid at bære overfaldsalarmer så længe de befinder sig i FAM. Overfaldsalarmer findes i personalekøkkenet. Brug af overfaldsalarm Hvordan anvendes overfaldsalarmen? Overfaldsalarm på DECT telefon eller alarmbrik: Se InfoNet: Hvem har alarmeret? Vejledning i eftersøgning : Se InfoNet: Test af alarmer: Se InfoNet: 7. Øvrige fysiske tiltag Store glaspartier ved indgang 4 og 5 er monteret med en sikkerhedsfilm der bevirker, at glasdørene godt kan smadres, men at ruden ikke falder sammen. Der er sikkerhedsområder i Venteværelset, Kommandocentralen og i lægevagtens lokaler. Placering af actioncards Der er placeret actioncards til sikkerhedsplanen følgende steder: o Kommandocentralen i Modtageenheden o I receptionen i Sengeenheden. 8. Voldsforebyggende adfærd Vold opstår, når en person oplever: Frustration over sin situation. Når patienten er psykisk syg. Når personen er påvirket af alkohol/stoffer. Irritation og vrede overfor sygehuset, eksempelvis lang ventetid og/eller oplevet dårlig service. Når personen generelt har svært ved at indordne sig under regler og autoriteter. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 8

9 Når patienten føler sig nedværdiget i behandlingen. Når patienten oplever for store krav og er frustreret over sine funktionstab. Når patienten er cerebralt påvirket på grund af sygdomme. Forebyggelse af vold Ofte er der forvarsler om, at en voldsepisode er under udvikling. Det er derfor vigtigt at foretage en bedømmelse af situationen og overveje, hvilke tiltag det er muligt at anvende for at imødegå episoden. For at undgå en konflikt er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Nonverbale signaler: er stemningen hektisk? er der uro hos andre? er stresspåvirkningen hos patienten høj? er jeg selv urolig? Andre signaler: overskrides min fysiske grænse for intimitet? føres der et barskt og/eller nedgørende sprog? er der andre tilstede i rummet, som gør mig urolig? har patienten før været truende eller voldelig? En voldsepisode kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. Der er derfor en god idé at anvende en patientstue, hvor der er 2 døre og derfor mulighed for flugt (stue 12, 9 og 11). Det vigtigste redskab til at forebygge en konflikt og håndtere en konflikt er: Konfliktdæmpende kommunikation. 9. Håndtering af vold eller trusler om vold opstået på FAM A. Ved trusler/angreb på FAM Hvis du bliver truet/angrebet: Forsøg at komme væk (søg evt. ind på stue 8, 22 og fast track kontor, hvor døren kan låses). Hvis indre skallukning anvendes søg til Kommandocentralen. Afskær ikke dine flugtmuligheder. Råb om hjælp, alarmér via kaldesystem/overfaldsalarm eller lav støj. Ved trusler, der handler om udlevering af medicin, penge og lignende, udleveres det ønskede. Ved trusler med skyde-, stik- og slagvåben tilkaldes politiet øjeblikkeligt. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 9

10 Hvis andre bliver truet/angrebet: Så mange som nødvendigt hjælper den truede/angrebne. Hvis magtanvendelse er nødvendig: Brug magt i det fornødne omfang til at bringe situationen under kontrol. Voldelige patienter kan bortvises fra sygehuset, men skal samtidig informeres om, at de er velkomne tilbage, når de er villige til at indgå i et samarbejde med afdelingens personale. Hvis personalet bliver truet i en telefonsamtale, kan den afsluttes med information om, at den truende er velkommen til at ringe tilbage, når vedkommende er villig til en respektfuld dialog. Holdning: Gå så vidt muligt ikke ind i truende situationer alene, men vent på hjælp. Så få som muligt, men så mange som nødvendigt. Vis respekt for patienten. Optræd venligt, men bestemt, rolig og ikke provokerende. Overvej flugtmuligheder. Hvis du bliver truet/angrebet: Afskær ikke dine flugtmuligheder. Råb om hjælp og lav støj. Håndtering af en voldssituation Vær bestemt og signalér overskud. Forsøg først og fremmest at komme væk og få fat i hjælp. Al personale hjælper, med mindre de befinder sig ved en livsvigtig opgave. Andet tilstedeværende personale tager sig af de andre patienter og afsnittets øvrige funktioner. Trusler med skyde-, stik- og slagvåben: Politiet tilkaldes. Undgå at skade patienten. Undgå at udsætte patienten for skader. Optræd bestemt, men venligt. Brug den fornødne magt og kun den for at bringe situationen under kontrol. Bortvisning: Bortvis hvis nødvendigt: Se Infonet vedr. bortvisning af truende/voldelig patient: B. Tilkald af hjælp fra portør Ved alarmkald fra DECT telefon kaldes alle telefoner i FAM inkl. portør. Det samme gælder for alarmbrikkerne. Portørens funktionsområde: Se Infonet: Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 10

11 10. Opfølgning på hændelser A. Pressekontakt Al pressekontakt henvises primært til Politiet, subsidiært til afdelingsledelsen. B. Akut psykisk førstehjælp og defusing Trigesygeplejerske i Modtageenheden tager, efter afsluttet trusselsbillede, stilling til tilbud om psykisk første hjælp, og om der skal afholdes defusing umiddelbart, senere (vagtskifte) eller om en defusing ikke skønnes relevant. Se actioncard nr. 1. I tvivlstilfælde konsulteres Afdelingsledelsen. Hvis det besluttes, at der skal foretages defusing er det vigtigt, at huske deltagelse af både FAM ansatte samt medarbejdere fra andre afdelinger. C. Anmeldelser: Arbejdsskade: Al personale, der har været i kontakt med indtrængende/urolige personer, skal anmelde episoden som arbejdsskade. Politi: Al personale, der har følt sig fysisk eller mentalt truet af indtrængende personer, bør anmelde episoden til politiet. Afdelingsledelsen kan vælge at anmelde voldssager til Politiet mod den ansattes ønske. D. Samlet vejledning i psykisk førstehjælp, defusion og anmeldelse: Vejledning i førstehjælp, defusing og anmeldelse: Se InfoNet: 11. Kurser og uddannelse Voldsepisoder skal kunne håndteres af personale, som arbejder i FAM. Der arrangeres tværfaglige voldsforebyggende kurser for personale i faste stillinger og længerevarende vikariater på FAM. Ligeledes tilbydes afdelinger, der har personale, som arbejder på FAM Svendborg, pladser på kurset. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 11

12 Der undervises i: Konflikthåndtering med henblik på forebyggelse af vold. Fysisk konflikthåndtering, frigørelse og fastholdelsesgreb. Psykisk første hjælp. Undervisningen planlægges i samarbejde med Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, og tilbydes løbende. 12. Nyttige telefonnumre Politiet (direkte) rød telefon eller Flowmaster ( ) på FAM lokal: 5335 Flowmaster ( ) på FAM lokal: (ud fra vagtskema) Lægevagten: (direkte til konsultationen i Svendborg): Vagtsekretariat på Beredskabsleder: (Ortopædkirurgisk bagvagt): (ud fra vagtskema) Oversygeplejerske, FAM: Ledende overlæge, FAM: Rådgivning for ansatte : (mandag og onsdag fra kl og tirsdag, torsdag og fredag kl ) 13. Referencer og litteratur 1. Patienter, som udviser diskriminerende adfærd (Ledelsessekretariatet ) 2. Voldelige patienter kan bortvises (OUH-INFO nr juni 2001) 3. Selvbestemmelse (Lov om patienters retsstilling, 1. juli 1998) 4. Vold og trusler på sygehuse (Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, august 2003) 5. Johan Cullberg, Krise og udvikling, 4. udgave, Viborg Vold og trusler sætter syge spor 7. Vold og trusler i lægens konsultation og ved vagtlægebesøg. 8. Branchearbejdsmiljørådet (2004): 9. De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder. En vejledning til sikkerhedsorganisationen. OUH Info nr. 51/2000 OUH Info nr. 53/2000 Sikkerhedsorganisationen (2004), Psykiatrisk Afdeling P, OUH Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 12

13 14. Tværgående retningslinjer OUH Tværgående - P OUH, Arbejdsmiljøpolitik OUH Tværgående - R OUH, Forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress OUH Tværgående - R OUH, Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på arbejdspladsen OUH Tværgående - R OUH, Rådgivning og krisehjælp til personale på OUH OUH Tværgående - R OUH, Forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. 15. Bilag Bilagsfortegnelse: 1. Actioncard nr. 1. for triagesygeplejersken 2. Actioncard nr. 2. for den koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed 3. Actioncard nr. 3. for sygeplejerske i FAM 4. Actioncard nr. 4. for lugesekretæren 5. Oversigt over FAM Svendborg inkl. skallukning samt overvågning Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 13

14 Stilling: Sikkerhedsplan for FAM Svendborg ACTIONCARD NR. 1. Triagesygeplejerske i FAM Modtageenhed Lokal: 4949 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Bliv i Kommandocentralen i FAM Modtageenhed og afvent instrukser fra Fyns politi. Sikkerhedstiltag: 1. Aftal med Fyns politi, hvilket trusselsbillede, der er vurderet, hvilke sikkerhedstiltag, der skal iværksættes og hvor de skal køre til. (Indgang 4 alternativ indgang 13). 2. Aktiver den indre og ydre skallukning på knap i Kommandocentralen. 3. Meld FAM sikkerhedsalarm FAM Svendborg til lokal Giv beskeden videre til: Lugesekretæren i Modtageenheden. Lokal: 4952 Sekretæren kontakter lægevagten og flowmaster og orienterer sig om aktiviteter via overvågningsskærmen. Koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed: Lokal Bed sygeplejersken om at gå til indgang 4 (alternativt indgang 13) for at modtage politiet. Begge orienteres om trusselsbilledet og det iværksatte sikkerhedsniveau. 5. Der udpeges en sygeplejerske fra FAM, som vil informere og berolige personale, patienter og pårørende og fordele personaleressourcerne bedst muligt. 6. Der udleveres actioncard. 7. Afdelingssygeplejersken orienteres på telefon: /privat nr. (med hjælp fra lugesekretæren). 8. Der tages stilling til indkaldelse af ekstra personale. 9. Det vurderes om Afdelingsledelsen skal orienteres. Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves efter aftale med politiet på knap i Kommandocentralen. 2. I samråd med afdelingssygeplejersken og evt. afdelingsledelsen indkaldes personalet til defusing ud fra udarbejdet liste over alle involverede. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 14

15 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg Stilling: ACTIONCARD NR. 2. Koordinerede sygeplejerske i FAM Sengeenhed Lokal: 5427 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Triagesygeplejersken i FAM Modtageenhed melder via telefon om øget trusselsbillede. Sikkerhedstiltag: 1. Modtag information fra triagesygeplejersken om situationen. 2. Gå til Indgang 4 (alternativt Indgang 13) efter anmodning fra triagesygeplejersken. 3. Luk politiet ind og informér om trusselsbilledet og situationen. 4. Vurdér, i samråd med triagesygeplejersken (telefon: 4949), om der er patienter via Falck, der har akut brug for lægehjælp i FAM, og i givet fald hvilken indgang de kan henvises til. Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves. 2. Deltager herefter i defusing sammen med øvrigt personale. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 15

16 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg Stilling: ACTIONCARD NR. 3. Sygeplejerske i FAM Lokal: 2064 eller 5340 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Triagesygeplejersken i FAM Modtageenhed melder via telefon om øget trusselsbillede. Sikkerhedstiltag: 1. Modtag information fra triagesygeplejersken om situationen. 2. Informer personale i hele FAM om trusselsbilledet. 3. Informer patienter og pårørende hvor det er relevant. 4. Vurder og fordel personaleressourcerne bedst muligt. 5. Tag umiddelbart omsorg for dem, som har været særligt involveret og berolig dem, der måtte have brug for dette. Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves. Informationen skal gives til de samme involverede som ovenfor nævnt. 2. Deltager herefter i defusing sammen med øvrigt personale. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 16

17 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg Stilling: ACTIONCARD NR. 4. Lugesekretær i FAM Modtageenhed Lokal: 4952 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Triagesygeplejersken i FAM Modtageenhed melder via telefon om øget trusselsbillede. Sikkerhedstiltag: 1. Modtag information fra triagesygeplejersken om situationen. 2. Informer: Beredskabslederen (ortopædkirurgisk bagvagt) ud fra vagtskema, Lægevagten: (direkte til konsultationen i Svendborg): og vagtsekretariat på samt flowmaster (dag/aften) på lokal: 5335 (nat): se vagtskema, om trusselbilledet. 3. Informer og berolig de patienter og pårørende i Venteværelset, der er lukket af. Kommuniker via samtaleanlæg i Kommandocentralen. 4. Overvåg alle indgange via overvågningsskærm og informer triagesygeplejersken om situationen. 5. Vurder, efter samråd med triagesygeplejersken, om det er forsvarligt og nødvendigt at lukke personale fra sygehuset ind i FAM og i givet fald fra hvilken indgang. 6. Anmod selvhenvendere og patienter til lægevagten om at vente til skallukningen er ophævet. Hvis patienten har umiddelbart behov for at komme ind i FAM, vurder hvilken indgang der er bedst. 7. Efter aftale med triagesygeplejersken orientere afdelingssygeplejersken Ved behov for åbning af enkeltstående døre: Oplås den udvendige dør (4) og indvendig dør (10) ved hjælp af 2 tryk på knapper placeret på indvendig side mærket ydre dør og indre dør. Yderligere kan 3 yderdøre oplåses i forbindelse med opkald på intercom-systemet: Indvendig hovedindgang (1), ambulanceindgang (4) samt indgang ved kælder (13). Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves. Informationen skal gives til de samme involverede som ovenfor nævnt. 2. Deltager herefter i defusing sammen med øvrigt personale. 3. Være triagesygeplejersken behjælpelig med at udarbejde en liste over alle involverede. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 17

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder.

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder. Ungehuset Strucksalle Strucksalle 84, 6270 Tønder Tlf.74929732 Vagttelefon: 21381824 Kontoret på Ungehuset Strucksalle kan på hverdage kontaktes mellem kl. 08.00-16.00. Direkte kontakt til ledelsen: Leder:

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere