Sikkerhedsplan for FAM Svendborg. OUH Svendborg Sygehus. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsplan for FAM Svendborg. OUH Svendborg Sygehus. Juni 2013"

Transkript

1 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg OUH Svendborg Sygehus Juni 2013 Planen er gældende fra den 12. juni 2013 Anvendelsesområde: Sikkerhedsplanen gælder for alt personale, der udfører deres arbejde i FAM. Dvs. både personale, der er ansat i FAM samt personale, som udfører deres arbejdsopgaver i FAM området. Husk altid følgende prioritering: Først egen sikkerhed, så kollegas sikkerhed, herefter patientens sikkerhed og dernæst de pårørendes sikkerhed. Revideret den 27. januar 2014 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 1

2 Indholdsfortegnelse: Emne: Side 1. Baggrund og indhold 3 2. Definitioner 3 PRAKTISK FREMGANGSMÅDE 4 3. Alarmering/Kontakt til politiet 4 4. Sikkerheds skallukning 4 A. Aktivering 4 B. Deaktivering 5 C. Opgaver i forbindelse med ydre skallukning 6 D. Rutine-afprøvninger 7 5. Video overvågning 7 6. Overfaldsalarmer 8 7. Overfaldsalarmer 8 8. Voldsforebyggende adfærd 8 9. Håndtering af vold eller trusler om vold opstået på FAM 9 A. Ved trusler/angreb på FAM 9 B. Tilkald af hjælp fra portør Opfølgning på hændelser 11 A. Pressekontakt 11 B. Akut psykisk førstehjælp og defusing 11 C. Anmeldelser 11 D. Samlet vejledning i psykisk førstehjælp, defusing og anmeldelse Kurser og uddannelse 12. Nyttige telefonnumre Referencer og litteratur Tværgående retningslinjer Bilag: - Actioncard nr. 1 Triagesygeplejerske i FAM Modtageenhed - Actioncard nr. 2 Koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed - Actioncard nr. 3 Sygeplejerske i FAM - Actioncard nr. 4 Lugesekretær i FAM Modtageenhed - Oversigt over FAM Svendborg inkl. skallukning samt overvågning 13 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 2

3 1. Baggrund og indhold a) Fælles Akutmodtagelse, FAM Svendborg har ca. 110 patienter i døgnet. Dertil kommer næsten lige så mange besøgende og pårørende. b) Adgang til FAM Svendborg sker almindeligvis via indgang 5 (indgang for gående selvhenvendere) eller via indgang 4 (ambulanceindgangen) fra Valdemarsgade 53 samt via indgangene fra Sygehuset: Indgang 1 eller 7. c) Gennem indgang 4 og indgang 5 fra Valdemarsgade, er der fri adgang i tidsrummet fra kl , hvorefter adgang kun kan ske efter kontakt til personalet via dørtelefoner. d) Indgang 1 og indgang 7 samt indgang 8, vil være lukket i tidsrummet fra kl , personale kan dog komme ind med ID-kort. Patienter og pårørende henvises til indgang 1, som kan åbnes efter kontakt til personalet via dørtelefon. e) Der kan opstå forskellige trusselsbilleder i FAM Svendborgs optageområde, hvor politiet vurderer. at en given episode kan medføre øget tilstrømning til FAM af urolige patienter/borgere. Ligeledes kan der opstå et trusselsbillede internt på FAM. f) For at beskytte personale, patienter og pårørende, der befinder sig i FAM i situationer, som beskrevet under pkt. e, er der behov for en systematisk tilgang til et øget sikkerhedsniveau i FAM. Det er derfor vurderet, at der er behov for en egentlig sikkerhedsplan for FAM Svendborg, der imødekommer ønsket om størst mulig sikkerhed for de nævnte grupperinger. g) Triagesygeplejersken, leder principielt forløbet. Alle skal loyalt følge det, denne beslutter. Såfremt triagesygeplejersken selv personligt er involveret i episoden, overtages opgaven af Flowmaster. h) Det er Afdelingsledelsen for FAM, der er overordnet ansvarlig for sikkerheden på FAM. i) Sikkerhedsplanen indeholder udover en retningslinje for håndtering af situationer med vold eller trusler om vold, en beskrivelse af hvordan vold kan forebygges samt en retningslinje for håndtering af psykisk førstehjælp i forbindelse med voldsepisoder. 2. definitioner Sikkerheds : Automatisk, centralt styret lukning af bestemte døre. Skallukningen er opdelt i skallukning ydre og indre Sikkerheds skallukning, og begge dele aktiveres samtidig uanset trusselbilledet. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 3

4 PRAKTISK FREMGANGSMÅDE 3. Alarmering/Kontakt til politiet a) Politiet kontaktes via Rød telefon placeret i kontoret i Kommandocentralen i Modtageenheden. Løft blot røret og der etableres direkte kontakt. Det direkte nr. kan også anvendes fra andre telefoner på nr. : b) Politiet kan ringe ind til FAM Svendborg på den samme telefon. ( telefon nr ) c) Den Røde telefon må ikke anvendes til andre formål. d) Telefonen afprøves af triagesygeplejersken onsdag i lige uger kl Afprøvningen sker ved løft af røret, hvor sygeplejersken tydeligt giver udtryk for, at der er tale om en afprøvning. 4. Sikkerheds skallukning A. Aktivering af Sikkerheds skallukning Hvornår? Politiet melder, at der er et trusselsbillede i byen, som kan medføre aktivitet på FAM Svendborg. Der foretages, på politiets opfordring, præventiv skallukning. Hvis der er optøjer, gruppedannelse med truende adfærd o. lign. på terræn uden for FAM. Politiet kontaktes som under punkt 3. I de situationer hvor det vurderes, at der er behov for at afskærme patienter/pårørende eller personale i forbindelse med et indre trusselsbillede. Politiet kontaktes som under punkt 3. Hvem? Hvor? Triagesygeplejersken er ansvarlig for aktivering af den ydre og indre skallukning. Skallukning kan aktiveres fra Kommandocentralen i Modtageenheden: Knap ZONELÅS YDERDØRE. (GRØN KNAP) og ZONELÅS INDERDØRE (BLÅ KNAP) Hvordan? Triagesygeplejersken er ansvarlig for at aktivere både den indre og ydre skallukning og melder FAM-sikkerhedsalarm FAM Svendborg til lokal Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 4

5 Kontakter politiet via den røde telefon og orienterer om til hvilken indgang de skal køre. Første valg er indgang 4 (alternativt indgang 13) alt efter trusselbilledet. Visninger? Loftdisplay på gangene vil vise, at der er foretaget ydre skallukning via visning Y-SKAL, og indre skallukning via visning I-SKAL. Røde, firkantede lamper på de skallukkede døre vil lyse. Hvad er lukket af? Alle adgange fra terræn og fra det øvrige sygehus er omfattet af ydre skallukning. Det gælder indgang 5 (indgang for selvhenvendere), indgang 4 (ambulanceindgang) og indgang 1, 7, 8, 11 (lægevagten) samt 12 og 13. Dørene er mærket YDRE SKALSIKRING. Når indre skallukning er aktiveret er følgende indgange involveret: Indgang, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15 og 16. Døre, der indgår i den indre skallukning, er mærket INDRE SKALSIKRING. Der er forbud mod at anvende dørkiler i de døre, der er omfattet af den ydre skallukning. (Gælder også branddøre). Hvis der observeres dørkiler i de omtalte døre, er alle personalegrupper forpligtet til at fjerne dem uopsætteligt! Adgang fra terræn og det øvrige sygehus Der er ikke adgang fra terræn og fra det øvrige sygehus til de skallukkede døre, hverken med kode eller adgangskort, men efter en vurdering kan politi og personale lukkes ind via dørtelefon. Det er muligt at oplåse den udvendige dør (4) og indvendig dør (10) i ambulanceindgangen ved hjælp af 2 tryk på knapper placeret på indvendig side mærket ydre dør og indre dør. Yderligere kan 3 yderdøre oplåses i forbindelse med opkald på intercom-systemet: Indvendig hovedindgang (1), ambulanceindgang (4) samt indgang ved kælder (13). B. Deaktivering Hvornår? Hvem? Skallukningen deaktiveres efter aftale med politiet. Hvis der er foretaget præventiv skallukning deaktiveres denne efter kontakt til politiet. Hvis det i øvrigt skønnes at det scenarium, der udløste skallukningen, er drevet over. Triagesygeplejersken er ansvarlig for deaktivering af den ydre og indre skallukning. Hvor? Skallukningen deaktiveres samme sted som under punkt 4 A. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 5

6 Visninger? Display vil gå tilbage til normal visning. De røde dørlamper vil slukke. C. Opgaver i forbindelse med sikkerheds skallukning Triagesygeplejersken: Triagesygeplejersken aktiverer skallukning (ydre og indre) og melder FAM-sikkerhedsalarm FAM Svendborg til lokal Se actioncard nr. 1. Kontakter politiet via den Røde telefon og orienterer om til hvilken indgang de skal køre til. Førstevalg er indgang 4 (alternativt indgang 13) alt efter trusselbilledet. Informerer den koordinerede sygeplejerske i FAM Sengeenhed og lugesekretæren om situationen. Informerer særskilt den koordinerede sygeplejerske i FAM Sengeenhed om, at hun skal begive sig til indgang 4 (eller alternativt indgang 13) for at lukke politiet ind. Udpeger en sygeplejerske fra FAM, som ansvarlig for information til personale, patienter og pårørende. Opholder sig i Kommandocentralen og bevarer overblikket. Tager i samråd med politiet stilling til, hvornår skallukningen skal ophæves. Ophæver faktisk skallukningen, når dette er forsvarligt. Tager stilling til, hvorvidt den overstående episode giver anledning til defusing og afløsning af eksponeret personale. Orienterer afdelingssygeplejersken eller dennes stedfortræder. Udarbejder en liste over personale i FAM under episoden, herunder personale fra andre afdelinger. Listen afleveres til afdelingsledelsen. Overvejer hvorvidt Afdelingsledelsen skal informeres. Koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed Opholder sig i området ved indgang 4 (alternativt indgang 13), efter anmodning fra triagesygeplejersken, således Politiet kan lukkes ind (se actioncard nr. 2). Vurderer i samråd med triagesygeplejersken (telefon: 4949), om der er patienter via Falck, der har akut brug for lægehjælp i FAM, og i givet fald hvilken indgang de kan henvises til. Sygeplejerske fra FAM Opgaven er at informere og evt. berolige personale, patienter og pårørende samt fordele personaleressourcerne bedst muligt (se actioncard nr. 3). Lægesekretær i Lugen i Modtageenheden (se actioncard nr. 4) Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 6

7 Forbliver i Kommandocentralen i Modtageenheden. Vurder, efter samråd med triagesygeplejersken, om det er forsvarligt og nødvendigt at lukke personale fra sygehuset ind i FAM og i givet fald fra hvilken indgang. Kontakter beredskabslederen, lægevagten og flowmaster og orienterer om Skallukning. Selvhenvendere eller patienter til lægevagten anmodes om, at vente til skallukningen er ophævet. Hvis patienten har umiddelbart behov for at komme ind i FAM vurderes hvilken indgang, der er bedst at anvende. Hjælpe med at overvåge alle indgange via overvågningsskærm. Informerer og beroliger de patienter og pårørende i Venteværelset, der er lukket af. Der kommunikeres via samtaleanlæg i Kommandocentralen. D. Rutine-afprøvninger Den ydre og indre skallukning afprøves hver 14. dag af triagesygeplejersken (kl onsdag i lige uger). Gennemført test dokumenteres af afdelingssygeplejersken i FAM. Konstaterede fejl under test meldes dette til afdelingssygeplejersken i FAM. Test af skallukning: Se InfoNet: 5. Video overvågning Hvad? Hvor? Videoovervågning har til formål at give adgang til at se, hvad der foregår på terræn omkring FAM Svendborg og centrale områder inden i FAM. Der er oversigtsskærm placeret i Kommandocentralen i Modtageenheden. Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de autoslettes. Der er opsat 10 overvågningskameraer i og omkring FAM. Alle eksterne adgange/dørpartier er overvåget. Indgange og venteværelset i Modtageenheden er overvåget. Der er ikke installeret overvågningskameraer i behandlings- eller personaleområder i øvrigt. Oversigt over ydre og indre skallukning samt overvågningskamera: Bilag nr. 1. Adgang til gennemsyn FAM Svendborgs afdelingsledelse har ikke adgang til optagelserne, men kan give politiet adgang til at se specifikke optagelser. Politiet får praktisk adgang til gennemsyn gennem FM. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 7

8 6. Overfaldsalarmer Hvem? Hvor? Personale ansat i FAM, anbefales altid at bære overfaldsalarmer. Al øvrigt personale med direkte patientkontakt, der arbejder i FAM, anbefales altid at bære overfaldsalarmer så længe de befinder sig i FAM. Overfaldsalarmer findes i personalekøkkenet. Brug af overfaldsalarm Hvordan anvendes overfaldsalarmen? Overfaldsalarm på DECT telefon eller alarmbrik: Se InfoNet: Hvem har alarmeret? Vejledning i eftersøgning : Se InfoNet: Test af alarmer: Se InfoNet: 7. Øvrige fysiske tiltag Store glaspartier ved indgang 4 og 5 er monteret med en sikkerhedsfilm der bevirker, at glasdørene godt kan smadres, men at ruden ikke falder sammen. Der er sikkerhedsområder i Venteværelset, Kommandocentralen og i lægevagtens lokaler. Placering af actioncards Der er placeret actioncards til sikkerhedsplanen følgende steder: o Kommandocentralen i Modtageenheden o I receptionen i Sengeenheden. 8. Voldsforebyggende adfærd Vold opstår, når en person oplever: Frustration over sin situation. Når patienten er psykisk syg. Når personen er påvirket af alkohol/stoffer. Irritation og vrede overfor sygehuset, eksempelvis lang ventetid og/eller oplevet dårlig service. Når personen generelt har svært ved at indordne sig under regler og autoriteter. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 8

9 Når patienten føler sig nedværdiget i behandlingen. Når patienten oplever for store krav og er frustreret over sine funktionstab. Når patienten er cerebralt påvirket på grund af sygdomme. Forebyggelse af vold Ofte er der forvarsler om, at en voldsepisode er under udvikling. Det er derfor vigtigt at foretage en bedømmelse af situationen og overveje, hvilke tiltag det er muligt at anvende for at imødegå episoden. For at undgå en konflikt er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Nonverbale signaler: er stemningen hektisk? er der uro hos andre? er stresspåvirkningen hos patienten høj? er jeg selv urolig? Andre signaler: overskrides min fysiske grænse for intimitet? føres der et barskt og/eller nedgørende sprog? er der andre tilstede i rummet, som gør mig urolig? har patienten før været truende eller voldelig? En voldsepisode kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. Der er derfor en god idé at anvende en patientstue, hvor der er 2 døre og derfor mulighed for flugt (stue 12, 9 og 11). Det vigtigste redskab til at forebygge en konflikt og håndtere en konflikt er: Konfliktdæmpende kommunikation. 9. Håndtering af vold eller trusler om vold opstået på FAM A. Ved trusler/angreb på FAM Hvis du bliver truet/angrebet: Forsøg at komme væk (søg evt. ind på stue 8, 22 og fast track kontor, hvor døren kan låses). Hvis indre skallukning anvendes søg til Kommandocentralen. Afskær ikke dine flugtmuligheder. Råb om hjælp, alarmér via kaldesystem/overfaldsalarm eller lav støj. Ved trusler, der handler om udlevering af medicin, penge og lignende, udleveres det ønskede. Ved trusler med skyde-, stik- og slagvåben tilkaldes politiet øjeblikkeligt. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 9

10 Hvis andre bliver truet/angrebet: Så mange som nødvendigt hjælper den truede/angrebne. Hvis magtanvendelse er nødvendig: Brug magt i det fornødne omfang til at bringe situationen under kontrol. Voldelige patienter kan bortvises fra sygehuset, men skal samtidig informeres om, at de er velkomne tilbage, når de er villige til at indgå i et samarbejde med afdelingens personale. Hvis personalet bliver truet i en telefonsamtale, kan den afsluttes med information om, at den truende er velkommen til at ringe tilbage, når vedkommende er villig til en respektfuld dialog. Holdning: Gå så vidt muligt ikke ind i truende situationer alene, men vent på hjælp. Så få som muligt, men så mange som nødvendigt. Vis respekt for patienten. Optræd venligt, men bestemt, rolig og ikke provokerende. Overvej flugtmuligheder. Hvis du bliver truet/angrebet: Afskær ikke dine flugtmuligheder. Råb om hjælp og lav støj. Håndtering af en voldssituation Vær bestemt og signalér overskud. Forsøg først og fremmest at komme væk og få fat i hjælp. Al personale hjælper, med mindre de befinder sig ved en livsvigtig opgave. Andet tilstedeværende personale tager sig af de andre patienter og afsnittets øvrige funktioner. Trusler med skyde-, stik- og slagvåben: Politiet tilkaldes. Undgå at skade patienten. Undgå at udsætte patienten for skader. Optræd bestemt, men venligt. Brug den fornødne magt og kun den for at bringe situationen under kontrol. Bortvisning: Bortvis hvis nødvendigt: Se Infonet vedr. bortvisning af truende/voldelig patient: B. Tilkald af hjælp fra portør Ved alarmkald fra DECT telefon kaldes alle telefoner i FAM inkl. portør. Det samme gælder for alarmbrikkerne. Portørens funktionsområde: Se Infonet: Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 10

11 10. Opfølgning på hændelser A. Pressekontakt Al pressekontakt henvises primært til Politiet, subsidiært til afdelingsledelsen. B. Akut psykisk førstehjælp og defusing Trigesygeplejerske i Modtageenheden tager, efter afsluttet trusselsbillede, stilling til tilbud om psykisk første hjælp, og om der skal afholdes defusing umiddelbart, senere (vagtskifte) eller om en defusing ikke skønnes relevant. Se actioncard nr. 1. I tvivlstilfælde konsulteres Afdelingsledelsen. Hvis det besluttes, at der skal foretages defusing er det vigtigt, at huske deltagelse af både FAM ansatte samt medarbejdere fra andre afdelinger. C. Anmeldelser: Arbejdsskade: Al personale, der har været i kontakt med indtrængende/urolige personer, skal anmelde episoden som arbejdsskade. Politi: Al personale, der har følt sig fysisk eller mentalt truet af indtrængende personer, bør anmelde episoden til politiet. Afdelingsledelsen kan vælge at anmelde voldssager til Politiet mod den ansattes ønske. D. Samlet vejledning i psykisk førstehjælp, defusion og anmeldelse: Vejledning i førstehjælp, defusing og anmeldelse: Se InfoNet: 11. Kurser og uddannelse Voldsepisoder skal kunne håndteres af personale, som arbejder i FAM. Der arrangeres tværfaglige voldsforebyggende kurser for personale i faste stillinger og længerevarende vikariater på FAM. Ligeledes tilbydes afdelinger, der har personale, som arbejder på FAM Svendborg, pladser på kurset. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 11

12 Der undervises i: Konflikthåndtering med henblik på forebyggelse af vold. Fysisk konflikthåndtering, frigørelse og fastholdelsesgreb. Psykisk første hjælp. Undervisningen planlægges i samarbejde med Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, og tilbydes løbende. 12. Nyttige telefonnumre Politiet (direkte) rød telefon eller Flowmaster ( ) på FAM lokal: 5335 Flowmaster ( ) på FAM lokal: (ud fra vagtskema) Lægevagten: (direkte til konsultationen i Svendborg): Vagtsekretariat på Beredskabsleder: (Ortopædkirurgisk bagvagt): (ud fra vagtskema) Oversygeplejerske, FAM: Ledende overlæge, FAM: Rådgivning for ansatte : (mandag og onsdag fra kl og tirsdag, torsdag og fredag kl ) 13. Referencer og litteratur 1. Patienter, som udviser diskriminerende adfærd (Ledelsessekretariatet ) 2. Voldelige patienter kan bortvises (OUH-INFO nr juni 2001) 3. Selvbestemmelse (Lov om patienters retsstilling, 1. juli 1998) 4. Vold og trusler på sygehuse (Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, august 2003) 5. Johan Cullberg, Krise og udvikling, 4. udgave, Viborg Vold og trusler sætter syge spor 7. Vold og trusler i lægens konsultation og ved vagtlægebesøg. 8. Branchearbejdsmiljørådet (2004): 9. De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder. En vejledning til sikkerhedsorganisationen. OUH Info nr. 51/2000 OUH Info nr. 53/2000 Sikkerhedsorganisationen (2004), Psykiatrisk Afdeling P, OUH Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 12

13 14. Tværgående retningslinjer OUH Tværgående - P OUH, Arbejdsmiljøpolitik OUH Tværgående - R OUH, Forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress OUH Tværgående - R OUH, Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på arbejdspladsen OUH Tværgående - R OUH, Rådgivning og krisehjælp til personale på OUH OUH Tværgående - R OUH, Forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. 15. Bilag Bilagsfortegnelse: 1. Actioncard nr. 1. for triagesygeplejersken 2. Actioncard nr. 2. for den koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed 3. Actioncard nr. 3. for sygeplejerske i FAM 4. Actioncard nr. 4. for lugesekretæren 5. Oversigt over FAM Svendborg inkl. skallukning samt overvågning Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 13

14 Stilling: Sikkerhedsplan for FAM Svendborg ACTIONCARD NR. 1. Triagesygeplejerske i FAM Modtageenhed Lokal: 4949 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Bliv i Kommandocentralen i FAM Modtageenhed og afvent instrukser fra Fyns politi. Sikkerhedstiltag: 1. Aftal med Fyns politi, hvilket trusselsbillede, der er vurderet, hvilke sikkerhedstiltag, der skal iværksættes og hvor de skal køre til. (Indgang 4 alternativ indgang 13). 2. Aktiver den indre og ydre skallukning på knap i Kommandocentralen. 3. Meld FAM sikkerhedsalarm FAM Svendborg til lokal Giv beskeden videre til: Lugesekretæren i Modtageenheden. Lokal: 4952 Sekretæren kontakter lægevagten og flowmaster og orienterer sig om aktiviteter via overvågningsskærmen. Koordinerende sygeplejerske i FAM Sengeenhed: Lokal Bed sygeplejersken om at gå til indgang 4 (alternativt indgang 13) for at modtage politiet. Begge orienteres om trusselsbilledet og det iværksatte sikkerhedsniveau. 5. Der udpeges en sygeplejerske fra FAM, som vil informere og berolige personale, patienter og pårørende og fordele personaleressourcerne bedst muligt. 6. Der udleveres actioncard. 7. Afdelingssygeplejersken orienteres på telefon: /privat nr. (med hjælp fra lugesekretæren). 8. Der tages stilling til indkaldelse af ekstra personale. 9. Det vurderes om Afdelingsledelsen skal orienteres. Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves efter aftale med politiet på knap i Kommandocentralen. 2. I samråd med afdelingssygeplejersken og evt. afdelingsledelsen indkaldes personalet til defusing ud fra udarbejdet liste over alle involverede. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 14

15 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg Stilling: ACTIONCARD NR. 2. Koordinerede sygeplejerske i FAM Sengeenhed Lokal: 5427 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Triagesygeplejersken i FAM Modtageenhed melder via telefon om øget trusselsbillede. Sikkerhedstiltag: 1. Modtag information fra triagesygeplejersken om situationen. 2. Gå til Indgang 4 (alternativt Indgang 13) efter anmodning fra triagesygeplejersken. 3. Luk politiet ind og informér om trusselsbilledet og situationen. 4. Vurdér, i samråd med triagesygeplejersken (telefon: 4949), om der er patienter via Falck, der har akut brug for lægehjælp i FAM, og i givet fald hvilken indgang de kan henvises til. Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves. 2. Deltager herefter i defusing sammen med øvrigt personale. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 15

16 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg Stilling: ACTIONCARD NR. 3. Sygeplejerske i FAM Lokal: 2064 eller 5340 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Triagesygeplejersken i FAM Modtageenhed melder via telefon om øget trusselsbillede. Sikkerhedstiltag: 1. Modtag information fra triagesygeplejersken om situationen. 2. Informer personale i hele FAM om trusselsbilledet. 3. Informer patienter og pårørende hvor det er relevant. 4. Vurder og fordel personaleressourcerne bedst muligt. 5. Tag umiddelbart omsorg for dem, som har været særligt involveret og berolig dem, der måtte have brug for dette. Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves. Informationen skal gives til de samme involverede som ovenfor nævnt. 2. Deltager herefter i defusing sammen med øvrigt personale. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 16

17 Sikkerhedsplan for FAM Svendborg Stilling: ACTIONCARD NR. 4. Lugesekretær i FAM Modtageenhed Lokal: 4952 Generelt: 1. Forvarsel modtaget af Fyns politi om øget trusselsbillede. 2. Personalet i FAM oplever trusler Fyns politi kontaktes via rød telefon. Forvarsel: Triagesygeplejersken i FAM Modtageenhed melder via telefon om øget trusselsbillede. Sikkerhedstiltag: 1. Modtag information fra triagesygeplejersken om situationen. 2. Informer: Beredskabslederen (ortopædkirurgisk bagvagt) ud fra vagtskema, Lægevagten: (direkte til konsultationen i Svendborg): og vagtsekretariat på samt flowmaster (dag/aften) på lokal: 5335 (nat): se vagtskema, om trusselbilledet. 3. Informer og berolig de patienter og pårørende i Venteværelset, der er lukket af. Kommuniker via samtaleanlæg i Kommandocentralen. 4. Overvåg alle indgange via overvågningsskærm og informer triagesygeplejersken om situationen. 5. Vurder, efter samråd med triagesygeplejersken, om det er forsvarligt og nødvendigt at lukke personale fra sygehuset ind i FAM og i givet fald fra hvilken indgang. 6. Anmod selvhenvendere og patienter til lægevagten om at vente til skallukningen er ophævet. Hvis patienten har umiddelbart behov for at komme ind i FAM, vurder hvilken indgang der er bedst. 7. Efter aftale med triagesygeplejersken orientere afdelingssygeplejersken Ved behov for åbning af enkeltstående døre: Oplås den udvendige dør (4) og indvendig dør (10) ved hjælp af 2 tryk på knapper placeret på indvendig side mærket ydre dør og indre dør. Yderligere kan 3 yderdøre oplåses i forbindelse med opkald på intercom-systemet: Indvendig hovedindgang (1), ambulanceindgang (4) samt indgang ved kælder (13). Ved afblæsning: 1. Skallukningen ophæves. Informationen skal gives til de samme involverede som ovenfor nævnt. 2. Deltager herefter i defusing sammen med øvrigt personale. 3. Være triagesygeplejersken behjælpelig med at udarbejde en liste over alle involverede. Se i øvrigt Sikkerhedsplanen på Infonet link. Sikkerhedsplan for FAM Svendborg, godkendt den af LMU, FAM Svendborg 17

Sikkerhedsplan. Fælles Akutmodtagelse FAM

Sikkerhedsplan. Fælles Akutmodtagelse FAM Afdeling: Fælles Akutmodtagelse, FAM-ODENSE Udarbejdet af: Michael Hansen-Nord Hospital OUH Odense Universitetshospital E-mail: michael.hansen.nord@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 7. maj 2013 Telefon: +45

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

Voldspolitik. Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler

Voldspolitik. Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Indholdsfortegnelse 1. Voldspolitik for Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D...3 2. Hvorfor kan vold opstå...3 3. Forebyggelse af vold...3

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo.

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Børnehuset Bullerbo Skolegade 5 A og B 7100 Vejle Tlf: 76818500 Mail: Annje@vejle.dk www. Bullerbo.vejle.dk Indholdsfortegnelse: Mål med denne omsorgsplan side 3 Et

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Forord Konflikter er en del af livets vilkår. Som udgangspunkt er uenighed og konflikter uundgåeligt, ikke mindst i en skolesammenhæng,

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse.

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Bostedet Lindevang Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Alarmer og alarmmodtagere Alle har alarmer. Uanset funktion i

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Landskursus 27. Januar 2012 8. Juni 2011 Bachelorprojekt 2011 University College Lillebælt Mona Gehrt (Nyborg Sygehus) Brian Seneca Schmidt (Middelfart Sygehus) Bettina Brøndum Jensen (Svendborg Sygehus)

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Driftsrapport for: Bostedet Thea Dato: 210514

Driftsrapport for: Bostedet Thea Dato: 210514 Strategiarbejde Indsats navn Strategitema Et foreløbigt navn, som beskriver projektet og formålet med indsatsen Formålet med denne indsats er at færrest muligt kommer mindst muligt ud for vold og voldsepisoder,

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole Formålet med voldspolitikken er - at skabe tryghed og trivsel for ansatte VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole - at beskytte ansatte mod voldssituationer - at have fokus på forebyggelse af voldssituationer

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere