Dagsorden til. Udvalget "Uddannelse og Job" Tirsdag den , kl. 16:00. i Lokale 0.13, Kanalstræde 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til. Udvalget "Uddannelse og Job" Tirsdag den , kl. 16:00. i Lokale 0.13, Kanalstræde 2"

Transkript

1 Dagsorden til Udvalget "Uddannelse og Job" Tirsdag den , kl. 16:00 i Lokale 0.13, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Strategisk leder Martin Koch Pedersen deltager under punktet: Orientering om de foreløbige resultater af investeringen i virksomhedsindsatsen.

2 Udvalget "Uddannelse og Job" består af: Parti: A - Socialdemokratiet B - Det Radikale Venstre V - Venstre Medlemmer: Sine Agerholm - Formand, Christina Krzyrosiak Hansen Henrik Mosbæk Søren Harboe Rasmussen, Willy Lisby AFBUD: Ingen

3 Udvalget "Uddannelse og Job", INDHOLDSFORTEGNELSE Side 9. Åbent punkt - Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. januar Sag nr Åbent punkt - Orientering om udmøntning af budget Sag nr. 17/ Åbent punkt - Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan Sag nr. 16/ Åbent punkt - Drøftelse af udkast til revideret integrationsstrategi - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om de foreløbige resultater af investeringen i virksomhedsindsatsen - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om samarbejde om at nedbringe antallet af sygemeldte ansatte - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om opfølgning på temadrøftelse om minifleksjob - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - Sag nr. 16/ Åbent punkt - Orienteringer på møde den 24. januar Sag nr....17

4 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. januar Sag nr. Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Beslutningssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. dagsorden til møde i Udvalget Uddannelse og Job d. 24. januar 2017 godkendes Beskrivelse af sagen Afdelingsleder Martin Koch Pedersen deltager under behandlingen af punktet: Orientering om samarbejde om at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere.

5 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om udmøntning af budget Sag nr. 17/1642 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg, Udvalget Uddannelse og Job, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab, Økonomiudvalget Orienteringssag Indstilling Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at: 1. orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet. Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj. Udmøntning af budget 2017 Administrationen har arbejdet intenst med implementering af budgettet og planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser. I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med Holbæk i Fællesskab budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i Holbæk i Fællesskab. Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes. På udvalgsmødet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.

6 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 3 De handlinger, der kræver politiske beslutninger f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsmøder i februar. I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg. Budgetoverholdelse i 2017 For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt. Høring De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring Aktiv Hele Livet og Høring Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen. Bilag Bilag vedr. serviceændringer Høring Læring og Trivsel

7 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job, Økonomiudvalget, byrådet Beslutningssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. Beskæftigelsesplan 2017 godkendes. Beskrivelse af sagen Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Principper bag Beskæftigelsesplan 2017 Planens indsatser er gældende for 2017 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt. Indsatser i 2016 fortsætter i 2017, hvor udvalget vurderer, at indsatsen er velfungerende I forhold til Beskæftigelsesplan 2016 har udvalget peget på færre, men mere fokuserede indsatser. Beskæftigelsesplan 2017 er dynamisk. Det vil sige, at udvalget åbner mulighed for at revidere planens indsatser hen over året, hvor det skønnes nødvendigt. Beskæftigelsesplanens indhold Beskæftigelsesplanens indledende afsnit rummer et forord, en redegørelse for ministerens beskæftigelsesmål for 2017, herunder administrationens kommentar til hvert ministermål med fokus på, hvordan opgaven løftes i Holbæk Kommune. Desuden er der en kort redegørelse for, hvordan arbejdsmarkedet omkring Holbæk ser ud. Planens hoveddel redegør for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen Jobparate ledige Aktivitetsparate ledige Uarbejdsdygtige på grund af sygdom

8 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 5 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser. Bemærk, at de økonomiske mål for indsatserne er fremlagt på en lidt anden måde i forhold til det udkast, som administrationen fremlagde den 11. januar Dette for at give et mere retvisende billede af den økonomiske ambition. Processen bag Beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet med input fra fire temamøder, der er holdt i løbet af Hvert temamøde omhandlede et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde udvalget inviterede udvalget arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen. Det videre forløb Planen behandles i Økonomiudvalget den 1. februar 2017 og forelægges byrådet til endelig godkendelse den 8. februar Bilag Beskæftigelsesplan 2017

9 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Drøftelse af udkast til revideret integrationsstrategi - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Drøftelsessag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at 1. udkastet til en revideret integrationsstrategi drøftes. Beskrivelse af sagen På udvalgets møde den 21. september 2016 (sag nr. 102) drøftede udvalget behovet for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2. Baggrunden for drøftelsen var, at der i løbet af den nuværende integrationsstrategis virketid er sket omfattende ændringer i love, der har betydning for integrationsindsatsen. Det gælder Integrationsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Aktiv Socialpolitik m.fl. Ændringerne omfatter blandt andet ændringer i målgruppen for indsatsen, integrationsprogrammets varighed samt at beskæftigelse skal prioriteres i indsatsen. Dertil kommer indførelse af integrationsydelse. Udvalget besluttede på mødet, at integrationsstrategien skal revideres, og at strategiens spor 1 og 2 skal samles. Den eksisterende strategi Integrationsstrategien består af to spor. Spor 1 er strategien for nyankomne flygtninge, som byrådet i juni 2014 besluttede, at administrationen skulle udarbejde med input fra blandt andre integrationsrådet. Spor 1 blev godkendt i Spor 2 er strategien for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, der blev godkendt januar Det foreliggende udkast Principperne i udkastet til en revideret integrationsstrategi er: De to strategier samles i én strategi Strategiens vision fastholdes Strategien er specifikt målrettet de borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvor sprog, kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere. Strategiens indsatser koncentreres derfor om nærmere definerede målgrupper. Kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet er omfattet af strategien. Fællesskab, bolig og sundhed er temaer,

10 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 7 som på tværs af kerneområderne understøtter strategiens indsatser. Processen for revision af integrationsstrategien Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for, at strategien revideres. Integrationsrådet drøftede strategien på rådets møde den 16. januar med deltagelse af repræsentanter fra de involverede kerneområder. Rådets bidrag er indarbejdet i strategiudkastet. Efter drøftelsen på dagens møde har kerneområderne mulighed for at revidere deres bidrag til udkastet. Den endelige strategi behandles politisk af udvalget den 22. februar. Derefter forelægges den Økonomiudvalget den 1. marts, og den forelægges byrådet til endelig godkendelse den 8. marts Sagshistorik, henvisninger Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2. Sag nr. 102, 21. september Bilag Integrationsstrategi - udkast til drøftelse.

11 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om de foreløbige resultater af investeringen i virksomhedsindsatsen - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at 1. de foreløbige resultater af investeringen i virksomhedsindsatsen tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Resumé Byrådet har investeret 7,5 mio. i en forstærket virksomhedsindsats. De foreløbige resultater er følgende: 127 underskrevne partnerskabsaftaler 47 på vej 250 aktiveringspladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen 167 borgere har afsluttet et aktiveringsforløb i en partnerskabsvirksomhed i personer er blevet permanent selvforsørgende efter endt forløb Nettogevinsten i 2016 er beregnet til 1,8 mio. Det er administrationens foreløbige vurdering, at partnerskabskonceptet er den rigtige model for samarbejdet med virksomhederne om at få flere ledige i beskæftigelse. Selv om den økonomiske ambition ikke er indfriet i 2016, så er det vurderingen, at resultaterne vil blive øget i 2017, da de nødvendige partnerskabsaftaler og aktiveringspladser nu er på plads Baggrunden for sagen Byrådet investerede fra juni 2015 kr. 3,75 mio. kr. stigende til kr. 7,5 mio. kr. i 2016 og frem i virksomhedsindsatsen, med henblik på at øge kvaliteten af samarbejdet med virksomhederne om ledige. Beslutningen om at investere lå i forlængelse af anbefalinger fra omstillingsgruppen Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse. I forslaget lå, at jobcentret skal indgå partnerskaber med op til 160 virksomheder. Partnerskaberne skal både understøtte, at flere kommer ud på arbejdsmarkedet, og at unge bliver klar til uddannelse. Som led i partnerskabsaftalerne tilbyder kommunen særlige servicepakker afhængig af virksomhedens størrelse, herunder en fast virksomhedskonsulent. Til gengæld for en fast virksomhedskonsulent var det forventningen, at virksomhederne stillede aktiveringspladser (træningsbaner) til rådighed for beskæftigelsesindsatsen.

12 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 9 Herudover blev afdelingen Virksomhedsservice etableret i jobcentret med det formål at skabe en enkel og smidig indgang for alle virksomheder i forhold til samarbejde om rekruttering, fastholdelse og støttet beskæftigelse i øvrige virksomheder. De økonomiske rammer og forventninger Der var ambitionen, at investeringen skulle resultere i færre udgifter til forsørgelse på 3 mio. kr. i 2016 stigende til 12,5 mio. i 2017 og frem. Men som det fremgik af sagen fra juni 2015 var det på grund af refusionsreformen fra januar 2016 ikke muligt at udarbejde sikre businesscases. Administrationen kendte på daværende tidspunkt ikke reformens præcise konsekvenser for kommunen. Administrationen vurderede dog, at en markant del af ydelsesmodtagerne ville have været på ydelse så længe, at kommunen kun ville modtage 20 pct. statslig refusion. Derfor var det ligeledes vurderingen, at der ville være et potentiale i at investere i virksomhedsindsatsen med henblik på at øge og fastholde beskæftigelse og dermed afbøde de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen. Implementering Med investeringen ansatte jobcentret et antal nye virksomhedskonsulenter og en afdelingsleder. Ansættelsen skete gradvis i takt med indgåelse af partnerskabsaftalerne. Afdelingen var således på fuld kapacitet den 1. oktober Samtidig med rekrutteringen af nye virksomhedskonsulenter blev der udarbejdet et nyt servicekoncept, med fire servicespor: rekruttering, støttet beskæftigelse, opkvalificering samt fastholdelse og forebyggelse. Servicekonceptet blev politisk behandlet den 24. februar Sideløbende med implementeringen indebar ny lovgivning på integrationsområdet, at afdelingen Virksomhedsservice nu også skulle løfte en større virksomhedsvendt opgave på integrationsområdet. Den nye lovgivning indebærer, at alle nye modtagere af integrationsydelse skal i virksomhedspraktik eller anden virksomhedsvendt aktivering inden for en måned efter ankomst til kommunen. Sammen med en brancherettede strategi på integrationsområdet indebar dette, at afdelingen måtte afse ressourcer til integrationsindsatsen, som ellers var tiltænkt partnerskabsmodellen. Status Der er frem til nu indgået partnerskab med 127 virksomheder, som løbende stiller 250 aktiveringspladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Herudover er jobcentret i dialog med yderligere 47 virksomheder om indgåelse af partnerskab. Det har taget længere tid end forventet at indgå partnerskaber, fordi virksomhederne har forskellige muligheder og ønsker, som der skal tages hensyn til. Det indebærer også, at pladserne ikke kan anvendes til alle typer af ledige, men tager afsæt i borgerens træningsbehov og virksomhedernes muligheder for at understøtte dette behov. Der har indtil nu været 167 personer i aktivering i de pågældende virksomheder i kortere eller længere perioder, hvor der har været regelmæssig opfølgning på borgernes udvikling jf. parternskabskonceptet. Herudover er 40 personer ansat i fleksjob i virksomhederne. Her er den faste virksomhedskonsulent også til rådighed, hvis der opstår udfordringer i ansættelsen.

13 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 10 Administrationen vurderede i 2015, at hver virksomhedskonsulent kunne betjene 16 virksomheder med samlet 32 pladser. Den nuværende erfaring er dog, at hver konsulent kan varetage opfølgningen af ca. 25 ledige ad gangen, for at opfølgningen på borgerens progression er hensigtsmæssig. Evaluering Administrationen er ved at tilrettelægge en mere uddybende evaluering af partnerskabsmodellen. Evalueringen vil indbefatte borgernes og virksomhedernes tilfredshed med modellen. Strategisk leder Martin Koch Pedersen deltager under behandlingen af punktet. Sagshistorik, henvisninger Beslutning om at investere i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet. Sag nr. 43, 3. juni Bilag Bilag - De foreløbige resultater af virksomhedsindsatsen.pdf

14 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om samarbejde om at nedbringe antallet af sygemeldte ansatte - Sag nr. 16/31142 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orientering Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at 1. orienteringen om et samarbejde mellem afdelingerne Fra sygdom i job og HR/ Arbejdsmiljø om at nedbringe antallet af sygemeldte ansatte i kommunen tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Et tættere samarbejde mellem afdelingerne HR/Arbejdsmiljø og Fra sygdom til job, vil kunne bidrage til at sænke antallet af sygemeldte medarbejdere i Holbæk Kommune. Dette fremgik af et temamøde, som Udvalget Uddannelse og Job holdt den 4. maj 2016 med temaet: Hvordan bliver Holbæk Kommune som arbejdsgiver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere? På mødet blev det klart, at de to afdelinger kan styrke deres fælles opgave med at forebygge og nedbringe sygefraværet for medarbejdere, der samtidig har bopæl i Holbæk Kommune. Afdelingerne har opgaver, som overlapper delvist. HR/Arbejdsmiljø arbejder i særlig grad forebyggende med blandt andet psykologhjælp og fysioterapi som tilbud, mens afdelingen Fra sygdom til job er ansvarlig for indsatsen for langtidssygesygemeldte borgere, herunder dem, der er ansat i kommunen. Af alle sygedagpengesager for beskæftigede såvel som ledige - der i 2016 blev håndteret i afdelingen Fra sygdom til job, er 14 pct. registreret med Holbæk Kommune som arbejdsgiver. Ser man kun på andelen i forhold til de sygedagpengesager, der omfatter beskæftigede, udgør andelen 18 pct. En tidligere undersøgelse estimerede samme andel for 2015 til ca. 17 pct. Status på samarbejde mellem HR/Arbejdsmiljø og Fra sygdom til job Opgaverne er i dag fordelt således: Afdelingen HR/Arbejdsmiljø varetager den generelle HR- og arbejdsmiljøindsats i henhold til regler og aftaler herfor. Afdelingen HR/Arbejdsmiljø varetager den forebyggende indsats i forhold til at reducere sygefravær på både generelt og individuelt niveau. Indsatsen er ikke obligatorisk, men tilbydes efter behov på anmodning fra ledere. Afdelingen Fra sygdom til job varetager den individuelle indsats til medarbejdere, der er længerevarende sygemeldte eller i risiko for dette. Arbejdet sker efter den lovgivning, der gælder herfor.

15 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 12 De to afdelinger ønsker at optimere samarbejde og finde nye løsninger. Derfor har de i fællesskab aftalt en proces, der løber på følgende måde: 1. Undersøgelsesfase (juni december 2016). Afdelingerne indhenter relevante data på antal medarbejdere og kortlægger arbejdsgange og snitflader mellem de 2 afdelinger. Afdelingerne skaber overblik over, hvilke ydelser, de to afdelinger allerede tilbyder uafhængigt af hinanden. 2. Designfasen (januar marts 2017). Afdelingerne undersøger, hvilke tiltag der kan være relevante og bør vælges baseret på resultatet af undersøgelsesfasen. Afdelingerne afprøver forskellige tiltag i en begrænset periode, for at se hvad der virker. 3. Implementeringsfasen (april september 2017). Afdelingerne implementerer de værktøjer, der viser sig at have størst effekt på at bringe flest mulige medarbejdere hurtigst muligt tilbage på arbejde. 4. Evalueringsfasen (oktober-december 2017). Efter 6 måneder evalueres første gang for at se, om indsatserne giver den ønskede effekt på lang sigt. Kortlægningen af arbejdsgange med videre har vist et potentiale i at sammentænke indsatsen i HR/Arbejdsmiljø med en tidlig indsats i afdelingen Fra sygdom i de tilfælde, hvor en medarbejder er i risiko for at blive langtidssygemeldt. Afdelingerne vil i designfasen afprøve følgende modeller 1. Forsøg med Fast track-modellen, hvor der iværksættes forløb efter 1 uges sygdom. Forløbet finder sted i de tilfælde, hvor sygdomsperioden med stor sandsynlighed vil strække sig over mindst 8 uger. Det kræver medarbejderens accept at indlede et Fast track-forløb. 2. Forsøg med fælles rundbordssamtaler, når medarbejderen har været sygemeldt i fire uger. Den sygemeldte medarbejder, den sygemeldtes leder samt en HR-konsulent og jobkonsulent deltager. Mødet har til hensigt at vurdere, hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes samt vurdere, om der

16 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 13 er tale om en langtidssygemelding. Den videre proces På udvalgets møde i april 2017 vil administrationen give en orientering om, hvilke tiltag, administrationen mener, kan medvirke til at reducere antallet af langtidssygemeldte medarbejdere i Holbæk Kommune. På mødet vil administrationen fremlægge måltal for, hvor meget initiativerne vil kunne reducere antallet af langtidssygemeldte medarbejdere. I oktober 2017 vil administrationen evaluere samarbejdet mellem HR og Fra sygdom til job med for at vurdere, om det tættere samarbejde har medvirket til at reducere antallet langtidssygemeldte medarbejdere. Det skal desuden vurderes, om samarbejdet skal justeres. Bilag Oplæg til bedre forebyggelse og håndtering af sygefravær hos kommunens egne ansatte

17 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om opfølgning på temadrøftelse om minifleksjob - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at, 1. orientering om opfølgning på temadrøftelse om minifleksjob tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Den 30. november 2016 holdt Udvalget Uddannelse og Job et temamøde om minifleksjob med deltagelse af repræsentanter for lokale virksomheder og fagbevægelsen. Mødet handlede om, hvilken rolle jobcentret skal spille i samarbejde med virksomheder for at få særligt borgere, der skal have et minifleksjob, i beskæftigelse. Et minifleksjob adskiller sig fra ordinære fleksjob ved, at det kan begynde på helt ned til én time om ugen. Men det skal rumme mulighed for, at medarbejderen kan udvikle sin arbejdsevne og opnå flere ugentlige arbejdstimer. Nedenfor gengives de vigtigste synspunkter og konklusioner fra temamødet Den personlige kontakt mellem jobcentret og virksomhederne er afgørende for, at særligt borgere med varige begrænsninger kommer i et minifleksjob. Minifleksjobbene skal ofte skabes i et samarbejde mellem jobcentrets konsulenter, virksomhederne og borgeren med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Samtidig er det vigtigt, at jobkonsulenterne har et godt og indgående kendskab til borgerne med varige begrænsninger i arbejdsevnen, således at jobkonsulenterne kan finde det rigtige match mellem virksomhed og borger, når jobcentrets virksomhedskonsulenter kommer hjem med mulige fleksjob. Opsummerende foreslog deltagerne på temamødet følgende opmærksomhedspunkter, som jobcentret kan arbejde videre med: Jobkonsulenterne skal kende borgerne indgående Få papirerne fyldt ud med det samme i samarbejde med virksomhederne Personlig kontakt til virksomhederne skal intensiveres Jobcentret skal sikre, at cv er på alle borgere i målgruppen er opdateret. Det

18 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr. 15 skal ske i samarbejde med den enkelte borger. Udbrede viden til virksomheder i om, hvor let det er at ansætte en borger i et fleksjob Mentorordning på virksomheden ved ny ansættelse Inddrage de faglige organisationer som ambassadører for fleksjobordningen Kommunen skal undersøge muligheden for at skabe flere socialøkonomiske kommunale arbejdspladser Økonomiske konsekvenser Administrationen vurderer, at de foreslåede aktiviteter kan gennemføres inden for rammerne af det eksisterende budget. Sagshistorik, henvisninger Mulige emner for temadrøftelsen blev drøftet den , sag nr. 86. Temadrøftelsen blev holdt på temamøde den , sag nr. 131.

19 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - Sag nr. 16/59800 Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i Alle Kan Bidrage tages til efterretning. 2. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning Beskrivelse af sagen Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. De to statuspapirer, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti vigtigste forsørgelsesområder. Bilag Status på udgifterne til offentlig forsørgelse - januar 2017.pdf Status på udvikling i forsørgelsesudgifter UTA - Stående udvalg

20 Udvalget "Uddannelse og Job", Side nr Åbent punkt - Orienteringer på møde den 24. januar Sag nr. Sagsgang og sagstype Udvalget Uddannelse og Job Orienteringssag Indstilling Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: 1. orienteringer til mødet den 24. januar 2017 tages til efterretning Beskrivelse af sagen Fælles orienteringer Udvalgets konference/seminar er kalendersat til den 23. marts Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge Orientering om optagelse, januar 2017 på EUC-Nordvestsjælland af unge fra uddannelseshjælp Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage Status på politiske effektmål Bilag Notat - Status politiske effektmål til mødet pdf

21 Udvalget "Uddannelse og Job", Således passeret Mødet afsluttet kl. Således tiltrådt: Sine Agerholm Christina Krzyrosiak Hansen Søren Harboe Rasmussen Willy Lisby Henrik Mosbæk

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Referat fra. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Referat fra. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Referat fra Byrådet Onsdag den 05-10-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: Medlemmer: A - Socialdemokratiet: B

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Dagsorden til. Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den , kl. 16:00. i Jernbanevej 6, mødelokale 1.38

Dagsorden til. Udvalget Uddannelse og Job Onsdag den , kl. 16:00. i Jernbanevej 6, mødelokale 1.38 Dagsorden til Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den 21-06-2017, kl. 16:00 i Jernbanevej 6, mødelokale 1.38 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Udvalget "Uddannelse

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Referat fra. Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den , kl. 16:30. i den lille byrådssal, Rådhusvej 1

Referat fra. Udvalget Uddannelse og Job Onsdag den , kl. 16:30. i den lille byrådssal, Rådhusvej 1 Referat fra Udvalget "Uddannelse og Job" Onsdag den 24-02-2016, kl. 16:30 i den lille byrådssal, Rådhusvej 1 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Udvalget "Uddannelse

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 ALLE KAN BIDRAGE Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 Udkastet omhandler de fire hovedmålgrupper: Jobparate ledige Aktivitetsparate ledige Uarbejdsdygtige

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Hovedudvalget. Fredag den , kl. 09:00. i kantinen, Kanalstræde 2 Dagsorden til ekstraordinært møde til Hovedudvalget Fredag den 24-06-2016, kl. 09:00 i kantinen, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Hovedudvalget består

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventninger A) Med baggrund i Lemvig Kommunes planstrategi Det gode liv på kanten,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus. 1 of 12 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 11. august 2015 Kl. 13:00 Mødelokale 0.04 Hornslet, Ebeltoft Rådhus Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Revideret handleplan: Flygtninge i job

Revideret handleplan: Flygtninge i job Revideret handleplan: Flygtninge i job Målsætning: flere flygtninge i beskæftigelse, jf. Integrationsstrategien spor 1 Med den reviderede handlingsplan er der tale om øget fokusering i forhold til den

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Udvikling i antallet af offentligt

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Udvikling i antallet af offentligt Beskæftigelsesplan 2018 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Udvikling i antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg Kommune,

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet

Læs mere