Region Midtjyllands it-strategi Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland"

Transkript

1 Region Midtjyllands it-strategi Region Midtjylland

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland 6 Region Midtjyllands 10 it-principper 6 Ledelsessystemet for it 8 Kapacitetsstyring 8 It-økonomi 9 Måling af it 9 It i Region Midtjylland 10 It-ydelser 10 It-arkitektur 10 It-organisation og kompetencer 11 3

4 FORORD Region Midtjyllands it-strategi er vedtaget af regionsrådet den 26. juni Strategien er produktet af en udviklingsproces med en række temamøder og dialog mellem regionens it-afdeling, regionsrådet, hospitalsledelser og RMU. It-strategien er ikke it-afdelingens strategi, men italesætter den samlede organisations ønske om strategisk anvendelse af it til at udvikle og forbedre regionens ydelser til borgerne. Strategien kommer omkring omverdenen og rammerne udenom strategien, behov for it, styring af økonomi og ydelser, de 10 it-principper, ledelse af it, måling af it, arkitektur og kompetencer. I tillæg til it-strategien udarbejdes der en strategiplan med et femårsperspektiv. Strategiplanen indeholder konkrete initiativer, der skal bidrage til at realisere it-strategien, med tilhørende succeskriterier, investeringsbehov og risikovurderinger. Der udarbejdes også sektor- og område-strategier, fx en it-strategi for sundheds-it eller it-strategi for det administrative område. Formålet med it-strategien er at angive retningen for it-udvikling i Region Midtjylland. Den er skrevet til både ledelser og medarbejdere i regionen og til de mange brugere af Region Midtjyllands tjenester. Når brugerne af regionens it-løsninger kender retningen for it-udviklingen, forstår de bedre begrundelserne for de enkelte beslutninger, og hvorfor løsningerne bliver prioriteret, som de gør. Det gælder både brugerne inden for regionen og dem udenfor. 4

5 REGION MIDTJYLLANDS BEHOV FOR IT REGION MIDTJYLLANDS BEHOV FOR IT Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. It-strategiens overordnede formål er at beskrive, hvordan Region Midtjylland anvender it til at realisere sin mission og vision. Region Midtjyllands vision og strategi suppleres af nationale strategier. Nøgleord i disse strategier er effektive patientforløb og smidige overgange mellem sektorer. De nationale strategier bliver fulgt op med handleplaner, som indebærer krav om konkrete it-udviklingsprojekter i Region Midtjylland. Dermed bliver de nationale strategier ligeså bindende for Region Midtjylland som regionens egne. Mission Vi skal bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vision Vi vil stræbe efter at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle. at levere sociale ydelser på højt specialiseret niveau, som imødekommer efterspørgslen og er til gavn for alle. at forøge viden og understøtte udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst. Region Midtjylland er en koncern, og fælles løsninger er en fordel. Fælles it-systemer skal fremme deling af data, støtte introduktion af nye måder at arbejde på og medarbejdernes mulighed for at flytte rundt i organisationen, og skal give økonomiske stordriftsfordele. It i Region Midtjylland er primært standardløsninger, selvom der er plads til afvigelser. Standardløsninger er kendetegnet ved, at de også anvendes udenfor Region Midtjylland. De er veldokumenterede og er afprøvet i stor skala. Vi vil gerne udvikle og forny, men kun når vi ikke allerede har løsninger, der kan bruges, og når der ikke er relevante løsninger på markedet. Der er også behov for plads til lokal innovation. Det gælder både for at give plads til forsøg med alternative løsninger, eller når den ekstraordinære fagperson kræver særlige hensyn. Det afgørende er, at også udvikling og innovation skal være sikker. Innovative løsninger skal kunne skalere til det regionale niveau og skal kunne overgå til drift. Der skal være sikkerhed for, at innovation skaber resultater, der kan bruges. It-systemerne skal være brugervenlige, og de skal understøtte arbejdsgange med en høj funktionalitet, så medarbejderne kan løse deres kerneopgaver. Der er kritisk behov for stabil drift af it-systemerne, da it er blevet integreret i alle arbejdsgange, og ustabil it-drift medfører produktionstab og store frustrationer for personale og patienter. Der gøres en særlig indsats for at højne driftssikkerhed på regionens it-infrastruktur og på de kritiske it-systemer. It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland Der er i stigende grad behov for at kunne understøtte arbejdet på tværs af velfærdssektorer mellem de involverede parter, og her spiller it en vigtig rolle. It skal bidrage til, at udveksling af informationer mellem regionen og dens samarbejdsparter sker gnidningsfrit og effektivt, og bidrage til en øget opgavedeling på tværs af velfærdssektorer med henblik på at højne effektivitet og kvalitet i den samlede velfærdsleverance til borgeren. Fakta: It på Socialområdet It på socialområdet er præget af nytænkning. På Fenrishus har forældrene adgang til journalen, så de kan følge børnenes hverdag. Det er aftalt med Odder Kommune, at halvårskonferencer fremover gennemføres over video. 5

6 REGION STYRING MIDTJYLLANDS AF IT I REGION MIDTJYLLAND BEHOV FOR IT STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND Dette afsnit opstiller de 10 it-principper for Region Midtjylland. Dernæst beskrives ledelsessystemets roller og ansvar ved beslutninger om it, kapacitetsstyring, økonomistyring og måling af it-ydelser. Region Midtjyllands 10 it-principper It-principper skal sikre, at beslutninger om udvikling, anskaffelse og anvendelse af it i Region Midtjylland er i overensstemmelse med it-strategien. Principperne kan ikke fraviges uden aftale med direktionen. 1 ÉN ARBEJDSOPGAVE, ÉT SYSTEM: It-understøttelsen af samme proces/arbejdsopgave skal varetages af ét system på tværs af hele Region Midtjylland, og sikres gennem konsolidering af systemer. Ved implementering af nye systemer skal automatisering indtænkes, og de involverede forretningsprocesser skal beskrives, så det er muligt at skabe mere sammenhængende systemer. I overgangsfasen indtil konsolideringen er gennemført, skal anvendte systemer holdes kørende på fuldt funktionsdueligt niveau. 2 PROJEKTER SKAL STYRES: It-projekter skal styres med business cases med påviseligt formål overholdelse af lovgivningen, økonomisk eller kvalitativ gevinst. Alle it-projekter skal prioriteres i governance-strukturen også it-projekter som udspringer fra lokalt eller nationalt hold. Projekterne skal gennemføres ud fra it-projektmodellen, som er baseret på PRINCE2. Det skal sikre, at projekterne gennemføres til aftalt kvalitet, tid og pris, og at ændring af dem sker gennem ordnede beslutningsprocesser. Alle projekter indgår i en samlet projektportefølje, så porteføljen overordnet kan prioriteres. Nationale og tværregionale projekter indgår med en høj prioritet i den samlede portefølje. Projekter udvikles i overensstemmelse med MED- og Arbejdsmiljøaftalen. 3 HURTIG OG SKALERBAR INNOVATION: It-afdelingen skal tilbyde forretningsenhederne hurtig og nem adgang til testmiljøer, der ligner produktionsmiljøet mest muligt. It skal hjælpe klinikken til hurtigt og nemt at kunne afprøve nye itløsninger og må ikke virke som en bremse. Omvendt er det også vigtigt, at forretningsenhederne tidligt involverer it-afdelingen i innovationsprocessen med henblik på at få rådgivning og sparring vedrørende it-understøttelse. Hvis løsningen efterfølgende ønskes anvendt i produktionen, lokalt eller regionalt, skal forretningsenhederne rettidigt inddrage it-afdelingen, så det sikres, at løsningen kan skalere og leve op til gældende standarder og krav til driftsstabilitet. 4 STANDARDSYSTEMER FORETRÆKKES: Region Midtjylland køber så vidt muligt standardsystemer med en god udbredelse på markedet. Erfaringer om systemer skal indhentes i lignende organisationer og fra lignende tekniske opsætninger. Systemerne kan efterfølgende tilpasses til at opfylde de stillede behov. 6

7 REGION STYRING MIDTJYLLANDS AF IT I REGION BEHOV MIDTJYLLAND FOR IT 5 SYSTEMER SKAL VÆRE TILGÆNGELIGE: Region Midtjyllands it-systemer skal have klart definerede mål for tilgængelighed og oppetid. Præsentation af data skal understøtte mobilitet, så data er tilgængelige, uanset kilde, teknologi og geografi. 6 DATA GENANVENDES: Data skal indtastes ét sted og skal kunne anvendes i andre systemer. Regionen skal have adgang til korrekte og aktuelle data. Integrationsprojekter skal anvende regionens retningslinjer for integrationsplatformen for at sikre sammenhængende systemer. 7 FLEKSIBEL BRUGERADGANG: Region Midtjyllands it-systemer skal tilbyde Single Signon, så brugerne kun skal logge på én gang, hvorefter alle applikationer samt data, som brugeren er berettiget adgang til, er tilgængelige. Det gælder også systemer, hvor adgangen er baseret på digital signatur el. lign. Brugeradministration skal ske automatisk i it-systemerne ud fra stamdata og rolleoplysninger i Region Midtjylland brugerstamdatakatalog (BSK) 8 INFORMATIONSSIKKERHED I FOKUS: Region Midtjylland vil sikre en høj grad af informationssikkerhed, og sikkerhedskravene defineres med standarden ISO som pejlemærke. Som minimum skal den gældende lovgivning opfyldes og kravene omkring it-sikkerhed skal følges. 9 SOURCING: Sourcing (både outsourcing og insourcing) skal være langsigtet, disciplineret og forudsigelig. Der skal være et klart formål knyttet til ændringer i sourcingmodellen og ændringerne skal understøtte regionens strategi. Som udgangspunkt ønsker Region Midtjylland at have styr på en ydelse selv, inden vi overvejer at outsource den. Region Midtjylland vil anvende outsourcing, hvis det medfører besparelser eller forbedrer kvaliteten af den leverede ydelse eller giver adgang til kompetencer, vi ikke selv kan tilvejebringe. Vi ønsker at samarbejde med solide og seriøse leverandører. 10 MEDIKOTEKNISK UDSTYR: Medikoteknisk udstyr, der tilsluttes netværket, skal fungere i sammenhæng og på lige fod med regionens sundheds-it-løsninger. Anskaffelse af udstyret skal følge regionens krav og standarder for medikoteknisk apparatur og it-infrastruktur. medikoteknisk udstyr skal således overholde regionale standarder for datakommunikation og it-sikkerhed og skal fungere i overensstemmelse med regionens it-arkitektur. 7

8 STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND Ledelsessystemet for it Rigtigt udtænkt og anvendt rummer it nøglen til at effektivisere forretningsgange og til innovation af måden, vi producerer velfærdsydelser til borgerne. Forkert udtænkt og anvendt kan it resultere i løsninger, der ikke hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at der i Region Midtjylland skabes klarhed over hvem, der træffer hvilke beslutninger på it-området. Direktionen har ansvaret for at angive den overordnede strategiske retning for it-området og for at godkende, når der skal ske afvigelser herfra. Styregruppen for it har ansvaret for at prioritere anvendelsen af regionens kapacitet afsat til it-udvikling, og at dette sker i overensstemmelse med direktionens beslutninger. Der udpeges systemejere for hvert systemområde, som skal sikre den overordnede styring af systemområdet, herunder sørge for at udarbejde en strategi på systemområdet i samarbejde med it-afdelingen. It-afdelingen skal løbende holde systemejer orienteret om status på driften af systemområdet. It-afdelingen træffer beslutninger vedrørende den daglige drift på it-området og skal sikre, at alle ændringsaktiviteter til it (projekter/ mindre udviklingsopgaver og ændringsønsker) foregår kontrolleret og styret og sker i overensstemmelse med regionens it-principper og retningslinjer fastlagt af styregruppen for it. Forretningsenhederne skal sikre, at it-beslutninger implementeres og efterleves i eget forretningsområde, men har i kraft af rollen som systemejere, projektstyregruppeformænd og repræsentantskab i styregruppen for it stor indflydelse på de beslutninger, der træffes. Det formelle ledelsessystem bliver altid suppleret med brugergrupper. De skal sikre, at brugernes behov bliver dækket, og deres idéer bliver udnyttet, både under udvikling af nye systemer, og når nye systemer overgår til drift. Samlet set er efterspørgslen på it-ressourcer i Region Midtjylland højere end den kapacitet, der er til rådighed. Derfor er der behov for en stram styring af anvendelsen af Region Midtjylland samlede kapacitet på it-området. Kapacitetsstyring Mindre udviklingsopgaver og ændringsønsker prioriteres af it-afdelingen, som løbende leverer information til forretningsenhederne om hvilke ændringer, der bliver leveret hvornår, og hvad der er blevet prioriteret ud. Prioriteringen sker med udgangspunkt i retningslinjer fastlagt af styregruppen for it. Det skal sikre, at prioriteringen er begrundet og forståelig men også sikre plads til løsning af hasteopgaver, og at der afsættes kapacitet til at imødekomme kritiske behov for alle forretningsområder i regionen, således at mindre forretningsområders behov ikke prioriteres bort. Projekter Kapaciteten besluttes af direktionen og prioriteres af styregruppen for it Mindre udviklingsopgaver Ændringsønsker Kapaciteten besluttes af direktionen og prioritering blandt ønsker besluttes af it-afdeling Drift Vedligehold Support I henhold til servicemål (SLA) 8

9 STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND Der er i MED- og Arbejdsmiljøaftalen fastlagt retningslinjer for information af medarbejderne ved indførelse af ny teknologi, der ændrer arbejdsforholdene for medarbejderne. De indarbejdes i planlægningen af it-projekter. It-økonomi Der forventes stor vækst i behovet for funktionalitet, kapacitet mv. og i krav om helt nye it-systemer. Region Midtjylland har en klar forventning til, at der skal investeres i udvikling af it, og samtidigt fokuseres der på, at investeringerne giver et afkast og kommer borgerne til gode i form af bedre velfærdsydelser. Finansieringsmodellen for it skal give en sikkerhed for, at de løbende udgifter på ydelser finansieres, og at de økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Der skal være gennemskuelighed, budgetsikkerhed og sikre prognoser for it-området. Det gælder både i it-afdelingen og forretningsenhederne. Det grundlæggende princip er, at man betaler for den kapacitet, som man forbruger. En ny finansieringsmodel skal skabe gennemsigtighed omkring omkostninger og forbrug af it-services. Øget bevidsthed om, hvad ydelser koster, vil medføre mindre ressourcetræk og dermed en reduktion i omkostningsstigningen for regionen som helhed. Afregningsmodellen er baseret på, at der afregnes efter forbrug på de områder, hvor det giver mening. Projektbevilling fra pulje m.v. Fakturering af forbrug Projekter og nyudvikling Ydelsesfinansiering Det skal være tydeligt, hvad ydelser og tilhørende it-services koster. Der fastlægges årligt et it-budget for Region Midtjylland, som omfatter basis-delen, den ydelsesfinansierede del og projektområdet. Måling af it It s succesmål understøtter realiseringen af driftsenhedernes succesmål, som igen understøtter regionens succesmål. Det betyder, at krav til it-systemerne skal være begrundet i hospitalernes og de andre driftenheders behov. Svartider på de større it-systemer skal måles for at sikre, at de lever op til kravet om at understøtte arbejdsprocesser effektivt. Det skal desuden dokumenteres, at de større it-systemer har oppetider, der svarer til de aftalte krav til systemerne (SLA). It-afdelingen udarbejder servicekatalog med tilhørende servicemål for ydelserne. It-afdelingen vil løbende afrapportere til forretningen, om servicemålene overholdes. Region Midtjylland vil gennemføre brugerundersøgelser, der dokumenterer, om systemerne lever op til brugernes forventninger og understøtter brugernes arbejdsprocesser. Det skal være en del af beslutningsgrundlaget for nye systemer, hvordan man skal måle systemernes performance og brugernes tilfredshed med dem. Rapportering af it-økonomi kan ligeledes give beslutningstagerne mulighed for at vurdere om prioriteringerne er rigtige. Det er nødvendigt at vide, hvor meget der bliver brugt til drift og udvikling, til finansiering af interne ressourcer og eksterne leverandører osv. Årlig bevilling Basisbudget 9

10 STYRING IT I REGION AF MIDTJYLLAND IT I REGION MIDTJYLLAND IT I REGION MIDTJYLLAND I it-strategiens tredje og sidste afsnit beskrives kort om it-ydelser og hvilken it-arkitektur, der er forudsætningen for it-leverancerne. Endvidere beskrives organisation og kompetencer. It-ydelser It-afdelingen stiller services til rådighed for hele regionen. Det centrale princip er, at de samme ydelser skal anvende ensartede processer på tværs af organisationen, hvorved de samme opgaver understøttes af de samme systemer. Den enstrengede organisering af it-området har således til formål at opnå en øget effektivisering, større fælles bæredygtighed og drift af forretningsunderstøttende informationsteknologiske løsninger i hele Region Midtjylland. Ansvars- og rollefordeling omkring ydelser Ansvaret for it er organiseret centralt med en fælles afdeling og fælles styringsmekanismer for hele regionen. It-afdelingen har ansvaret for anskaffelse, vedligeholdelse og drift af al it i Region Midtjylland. Ligeledes har afdelingen ansvar for at bidrage med faglig viden og rådgivning inden for it samt ansvar for at understøtte brugerne og ledelserne i korrekt anvendelse og ibrugtagning af systemer og apparatur. På hospitalerne er der lokale sundheds-it-funktioner, som i et vist omfang varetager opgaver, som er overlappende med de opgaver, der leveres fra it-afdelingen. Der skal fortsat arbejdes på et få den helt rigtige ansvars- og rollefordeling mellem den centrale it-afdeling og lokale sundheds-it-funktioner. Dette arbejde gælder også afdelingen Indkøb & Medicoteknik og de tekniske afdelinger på hospitalerne, som i samspil med it-afdelingen yder drifts- og supportopgaver på områder som telefoni, netværk og datacentre. It-arkitektur It-arkitekturen er det tekniske fundament for organisering af processer og for it-systemer, der understøtter øget samarbejde mellem sektorer og effektive forløb med fokus på patienten. It-arkitekturen omfatter dels en række fysiske elementer (servere, netværk o.s.v.) i det tekniske fundament, dels de processer og den organisation, som er nødvendige. Internt samarbejde om it-arkitektur De interne it-processer og -arbejdsgange bliver ligeledes i stigende grad standardiseret og formaliseret for at sikre kvalitet og mindske fejl. Det sker i et samarbejde på tværs i Region Midtjylland for at sikre opbakning til de valgte metoder og forståelse for, at der ofte ikke er plads til skræddersyede løsninger. Formålet er at lette brugernes anvendelse af systemerne, sikre maksimal mulighed for genbrug af data, understøtte integration af forskellige systemer og skabe den nødvendige datasikkerhed. 10

11 STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND It-arkitektur til eksternt samarbejde Det tværgående samarbejde med Region Midtjyllands parter kræver, at man kan bygge bro til andre it-arkitekturer. Det kræver bredt accepterede kommunikationsstandarder. It-arkitektur på borgernes præmisser Region Midtjyllands it-arkitektur vil blive indrettet efter, at borgernes valg af private platforme ikke kan styres. It-arkitekturen skal være robust i forhold til borgenes valg. It-arkitektur til mobile medarbejdere Hovedparten af arbejdspladserne i Region Midtjylland er mobile. It-arkitekturen skal understøtte medarbejdernes mobilitet, så adgang til informationer og kommunikation er uafhængig af både tid og rum. Den vil tillade, at medarbejderne bruger egne smartphones og andet udstyr til simple opgaver som mail og telefoni eller til systemer, der afvikles i et Citrix-miljø. Region Midtjyllands standardudstyr skal derimod anvendes til mere avancerede funktioner. Afvigende innovationsprojekter It-arkitekturen skal rumme både lokale og fælles innovationsprojekter, der på forskellige måder afviger fra tekniske standarder og faste procedurer. Det er dog et krav, at de ikke truer driftsikkerhed og performance. It-organisation og kompetencer Region Midtjyllands vision om velfærdsydelser på højt internationalt niveau kræver et højt itkompetenceniveau, og at der tilføres og fastholdes spidskompetencer inden for særligt kritiske fagområder. Strategien er at øge specialiseringsgraden i itafdelingen gennem funktionsopdeling og attraktive faglige miljøer samt strategisk, langsigtet kompetenceudvikling. Der skal være fokus på at tiltrække unge, nyuddannede medarbejdere. De konkurrenceparametre, som Region Midtjylland kan sætte i spil, er de store faglige miljøer og kontinuerlig uddannelse. Fokus på uddannelse internt i it-afdelingen må ikke overskygge, at det også er helt nødvendigt til stadighed at udvikle it-kompetencerne hos it-brugerne udenfor it-afdelingen. Uddannelse af disse er helt afgørende for, at Region Midtjylland kan bruge it effektivt. Organiseringen af it-området i Region Midtjylland understøtter faglig specialisering frem for geografisk opdeling og har fokus på at arbejde procesorienteret på tværs af de faglige skel. Der er iværksat tiltag, der skal uddanne og højne medarbejdernes evne til at arbejde procesorienteret, ligesom der også er fokus på at kompetencer, der kan monitorere og udvikle processer i it-afdelingen. Fælles it-platform It-arkitekturen understøtter de it-principper, som udviklingen styrer efter. Derfor er der fokus på udvikling af en ny fælles it-platform der understøtter konsolidering af Region Midtjyllands netværksdomæner til ét fælles domæne princippet om én funktion, ét system virtualisering af den digitale arbejdsplads for at sikre maksimal mobilitet virtualisering af driftmiljøet for at understøtte driftsikkerhed og performance konsolidering af parallelle driftssystemer koncentration af it-driftsopgaver i to centre med fuld overvågning af kritiske systemer. 11

12 Grafisk Service 933 Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg Viborg

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere