Region Midtjyllands it-strategi Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland"

Transkript

1 Region Midtjyllands it-strategi Region Midtjylland

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland 6 Region Midtjyllands 10 it-principper 6 Ledelsessystemet for it 8 Kapacitetsstyring 8 It-økonomi 9 Måling af it 9 It i Region Midtjylland 10 It-ydelser 10 It-arkitektur 10 It-organisation og kompetencer 11 3

4 FORORD Region Midtjyllands it-strategi er vedtaget af regionsrådet den 26. juni Strategien er produktet af en udviklingsproces med en række temamøder og dialog mellem regionens it-afdeling, regionsrådet, hospitalsledelser og RMU. It-strategien er ikke it-afdelingens strategi, men italesætter den samlede organisations ønske om strategisk anvendelse af it til at udvikle og forbedre regionens ydelser til borgerne. Strategien kommer omkring omverdenen og rammerne udenom strategien, behov for it, styring af økonomi og ydelser, de 10 it-principper, ledelse af it, måling af it, arkitektur og kompetencer. I tillæg til it-strategien udarbejdes der en strategiplan med et femårsperspektiv. Strategiplanen indeholder konkrete initiativer, der skal bidrage til at realisere it-strategien, med tilhørende succeskriterier, investeringsbehov og risikovurderinger. Der udarbejdes også sektor- og område-strategier, fx en it-strategi for sundheds-it eller it-strategi for det administrative område. Formålet med it-strategien er at angive retningen for it-udvikling i Region Midtjylland. Den er skrevet til både ledelser og medarbejdere i regionen og til de mange brugere af Region Midtjyllands tjenester. Når brugerne af regionens it-løsninger kender retningen for it-udviklingen, forstår de bedre begrundelserne for de enkelte beslutninger, og hvorfor løsningerne bliver prioriteret, som de gør. Det gælder både brugerne inden for regionen og dem udenfor. 4

5 REGION MIDTJYLLANDS BEHOV FOR IT REGION MIDTJYLLANDS BEHOV FOR IT Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. It-strategiens overordnede formål er at beskrive, hvordan Region Midtjylland anvender it til at realisere sin mission og vision. Region Midtjyllands vision og strategi suppleres af nationale strategier. Nøgleord i disse strategier er effektive patientforløb og smidige overgange mellem sektorer. De nationale strategier bliver fulgt op med handleplaner, som indebærer krav om konkrete it-udviklingsprojekter i Region Midtjylland. Dermed bliver de nationale strategier ligeså bindende for Region Midtjylland som regionens egne. Mission Vi skal bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vision Vi vil stræbe efter at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle. at levere sociale ydelser på højt specialiseret niveau, som imødekommer efterspørgslen og er til gavn for alle. at forøge viden og understøtte udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst. Region Midtjylland er en koncern, og fælles løsninger er en fordel. Fælles it-systemer skal fremme deling af data, støtte introduktion af nye måder at arbejde på og medarbejdernes mulighed for at flytte rundt i organisationen, og skal give økonomiske stordriftsfordele. It i Region Midtjylland er primært standardløsninger, selvom der er plads til afvigelser. Standardløsninger er kendetegnet ved, at de også anvendes udenfor Region Midtjylland. De er veldokumenterede og er afprøvet i stor skala. Vi vil gerne udvikle og forny, men kun når vi ikke allerede har løsninger, der kan bruges, og når der ikke er relevante løsninger på markedet. Der er også behov for plads til lokal innovation. Det gælder både for at give plads til forsøg med alternative løsninger, eller når den ekstraordinære fagperson kræver særlige hensyn. Det afgørende er, at også udvikling og innovation skal være sikker. Innovative løsninger skal kunne skalere til det regionale niveau og skal kunne overgå til drift. Der skal være sikkerhed for, at innovation skaber resultater, der kan bruges. It-systemerne skal være brugervenlige, og de skal understøtte arbejdsgange med en høj funktionalitet, så medarbejderne kan løse deres kerneopgaver. Der er kritisk behov for stabil drift af it-systemerne, da it er blevet integreret i alle arbejdsgange, og ustabil it-drift medfører produktionstab og store frustrationer for personale og patienter. Der gøres en særlig indsats for at højne driftssikkerhed på regionens it-infrastruktur og på de kritiske it-systemer. It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland Der er i stigende grad behov for at kunne understøtte arbejdet på tværs af velfærdssektorer mellem de involverede parter, og her spiller it en vigtig rolle. It skal bidrage til, at udveksling af informationer mellem regionen og dens samarbejdsparter sker gnidningsfrit og effektivt, og bidrage til en øget opgavedeling på tværs af velfærdssektorer med henblik på at højne effektivitet og kvalitet i den samlede velfærdsleverance til borgeren. Fakta: It på Socialområdet It på socialområdet er præget af nytænkning. På Fenrishus har forældrene adgang til journalen, så de kan følge børnenes hverdag. Det er aftalt med Odder Kommune, at halvårskonferencer fremover gennemføres over video. 5

6 REGION STYRING MIDTJYLLANDS AF IT I REGION MIDTJYLLAND BEHOV FOR IT STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND Dette afsnit opstiller de 10 it-principper for Region Midtjylland. Dernæst beskrives ledelsessystemets roller og ansvar ved beslutninger om it, kapacitetsstyring, økonomistyring og måling af it-ydelser. Region Midtjyllands 10 it-principper It-principper skal sikre, at beslutninger om udvikling, anskaffelse og anvendelse af it i Region Midtjylland er i overensstemmelse med it-strategien. Principperne kan ikke fraviges uden aftale med direktionen. 1 ÉN ARBEJDSOPGAVE, ÉT SYSTEM: It-understøttelsen af samme proces/arbejdsopgave skal varetages af ét system på tværs af hele Region Midtjylland, og sikres gennem konsolidering af systemer. Ved implementering af nye systemer skal automatisering indtænkes, og de involverede forretningsprocesser skal beskrives, så det er muligt at skabe mere sammenhængende systemer. I overgangsfasen indtil konsolideringen er gennemført, skal anvendte systemer holdes kørende på fuldt funktionsdueligt niveau. 2 PROJEKTER SKAL STYRES: It-projekter skal styres med business cases med påviseligt formål overholdelse af lovgivningen, økonomisk eller kvalitativ gevinst. Alle it-projekter skal prioriteres i governance-strukturen også it-projekter som udspringer fra lokalt eller nationalt hold. Projekterne skal gennemføres ud fra it-projektmodellen, som er baseret på PRINCE2. Det skal sikre, at projekterne gennemføres til aftalt kvalitet, tid og pris, og at ændring af dem sker gennem ordnede beslutningsprocesser. Alle projekter indgår i en samlet projektportefølje, så porteføljen overordnet kan prioriteres. Nationale og tværregionale projekter indgår med en høj prioritet i den samlede portefølje. Projekter udvikles i overensstemmelse med MED- og Arbejdsmiljøaftalen. 3 HURTIG OG SKALERBAR INNOVATION: It-afdelingen skal tilbyde forretningsenhederne hurtig og nem adgang til testmiljøer, der ligner produktionsmiljøet mest muligt. It skal hjælpe klinikken til hurtigt og nemt at kunne afprøve nye itløsninger og må ikke virke som en bremse. Omvendt er det også vigtigt, at forretningsenhederne tidligt involverer it-afdelingen i innovationsprocessen med henblik på at få rådgivning og sparring vedrørende it-understøttelse. Hvis løsningen efterfølgende ønskes anvendt i produktionen, lokalt eller regionalt, skal forretningsenhederne rettidigt inddrage it-afdelingen, så det sikres, at løsningen kan skalere og leve op til gældende standarder og krav til driftsstabilitet. 4 STANDARDSYSTEMER FORETRÆKKES: Region Midtjylland køber så vidt muligt standardsystemer med en god udbredelse på markedet. Erfaringer om systemer skal indhentes i lignende organisationer og fra lignende tekniske opsætninger. Systemerne kan efterfølgende tilpasses til at opfylde de stillede behov. 6

7 REGION STYRING MIDTJYLLANDS AF IT I REGION BEHOV MIDTJYLLAND FOR IT 5 SYSTEMER SKAL VÆRE TILGÆNGELIGE: Region Midtjyllands it-systemer skal have klart definerede mål for tilgængelighed og oppetid. Præsentation af data skal understøtte mobilitet, så data er tilgængelige, uanset kilde, teknologi og geografi. 6 DATA GENANVENDES: Data skal indtastes ét sted og skal kunne anvendes i andre systemer. Regionen skal have adgang til korrekte og aktuelle data. Integrationsprojekter skal anvende regionens retningslinjer for integrationsplatformen for at sikre sammenhængende systemer. 7 FLEKSIBEL BRUGERADGANG: Region Midtjyllands it-systemer skal tilbyde Single Signon, så brugerne kun skal logge på én gang, hvorefter alle applikationer samt data, som brugeren er berettiget adgang til, er tilgængelige. Det gælder også systemer, hvor adgangen er baseret på digital signatur el. lign. Brugeradministration skal ske automatisk i it-systemerne ud fra stamdata og rolleoplysninger i Region Midtjylland brugerstamdatakatalog (BSK) 8 INFORMATIONSSIKKERHED I FOKUS: Region Midtjylland vil sikre en høj grad af informationssikkerhed, og sikkerhedskravene defineres med standarden ISO som pejlemærke. Som minimum skal den gældende lovgivning opfyldes og kravene omkring it-sikkerhed skal følges. 9 SOURCING: Sourcing (både outsourcing og insourcing) skal være langsigtet, disciplineret og forudsigelig. Der skal være et klart formål knyttet til ændringer i sourcingmodellen og ændringerne skal understøtte regionens strategi. Som udgangspunkt ønsker Region Midtjylland at have styr på en ydelse selv, inden vi overvejer at outsource den. Region Midtjylland vil anvende outsourcing, hvis det medfører besparelser eller forbedrer kvaliteten af den leverede ydelse eller giver adgang til kompetencer, vi ikke selv kan tilvejebringe. Vi ønsker at samarbejde med solide og seriøse leverandører. 10 MEDIKOTEKNISK UDSTYR: Medikoteknisk udstyr, der tilsluttes netværket, skal fungere i sammenhæng og på lige fod med regionens sundheds-it-løsninger. Anskaffelse af udstyret skal følge regionens krav og standarder for medikoteknisk apparatur og it-infrastruktur. medikoteknisk udstyr skal således overholde regionale standarder for datakommunikation og it-sikkerhed og skal fungere i overensstemmelse med regionens it-arkitektur. 7

8 STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND Ledelsessystemet for it Rigtigt udtænkt og anvendt rummer it nøglen til at effektivisere forretningsgange og til innovation af måden, vi producerer velfærdsydelser til borgerne. Forkert udtænkt og anvendt kan it resultere i løsninger, der ikke hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at der i Region Midtjylland skabes klarhed over hvem, der træffer hvilke beslutninger på it-området. Direktionen har ansvaret for at angive den overordnede strategiske retning for it-området og for at godkende, når der skal ske afvigelser herfra. Styregruppen for it har ansvaret for at prioritere anvendelsen af regionens kapacitet afsat til it-udvikling, og at dette sker i overensstemmelse med direktionens beslutninger. Der udpeges systemejere for hvert systemområde, som skal sikre den overordnede styring af systemområdet, herunder sørge for at udarbejde en strategi på systemområdet i samarbejde med it-afdelingen. It-afdelingen skal løbende holde systemejer orienteret om status på driften af systemområdet. It-afdelingen træffer beslutninger vedrørende den daglige drift på it-området og skal sikre, at alle ændringsaktiviteter til it (projekter/ mindre udviklingsopgaver og ændringsønsker) foregår kontrolleret og styret og sker i overensstemmelse med regionens it-principper og retningslinjer fastlagt af styregruppen for it. Forretningsenhederne skal sikre, at it-beslutninger implementeres og efterleves i eget forretningsområde, men har i kraft af rollen som systemejere, projektstyregruppeformænd og repræsentantskab i styregruppen for it stor indflydelse på de beslutninger, der træffes. Det formelle ledelsessystem bliver altid suppleret med brugergrupper. De skal sikre, at brugernes behov bliver dækket, og deres idéer bliver udnyttet, både under udvikling af nye systemer, og når nye systemer overgår til drift. Samlet set er efterspørgslen på it-ressourcer i Region Midtjylland højere end den kapacitet, der er til rådighed. Derfor er der behov for en stram styring af anvendelsen af Region Midtjylland samlede kapacitet på it-området. Kapacitetsstyring Mindre udviklingsopgaver og ændringsønsker prioriteres af it-afdelingen, som løbende leverer information til forretningsenhederne om hvilke ændringer, der bliver leveret hvornår, og hvad der er blevet prioriteret ud. Prioriteringen sker med udgangspunkt i retningslinjer fastlagt af styregruppen for it. Det skal sikre, at prioriteringen er begrundet og forståelig men også sikre plads til løsning af hasteopgaver, og at der afsættes kapacitet til at imødekomme kritiske behov for alle forretningsområder i regionen, således at mindre forretningsområders behov ikke prioriteres bort. Projekter Kapaciteten besluttes af direktionen og prioriteres af styregruppen for it Mindre udviklingsopgaver Ændringsønsker Kapaciteten besluttes af direktionen og prioritering blandt ønsker besluttes af it-afdeling Drift Vedligehold Support I henhold til servicemål (SLA) 8

9 STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND Der er i MED- og Arbejdsmiljøaftalen fastlagt retningslinjer for information af medarbejderne ved indførelse af ny teknologi, der ændrer arbejdsforholdene for medarbejderne. De indarbejdes i planlægningen af it-projekter. It-økonomi Der forventes stor vækst i behovet for funktionalitet, kapacitet mv. og i krav om helt nye it-systemer. Region Midtjylland har en klar forventning til, at der skal investeres i udvikling af it, og samtidigt fokuseres der på, at investeringerne giver et afkast og kommer borgerne til gode i form af bedre velfærdsydelser. Finansieringsmodellen for it skal give en sikkerhed for, at de løbende udgifter på ydelser finansieres, og at de økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt. Der skal være gennemskuelighed, budgetsikkerhed og sikre prognoser for it-området. Det gælder både i it-afdelingen og forretningsenhederne. Det grundlæggende princip er, at man betaler for den kapacitet, som man forbruger. En ny finansieringsmodel skal skabe gennemsigtighed omkring omkostninger og forbrug af it-services. Øget bevidsthed om, hvad ydelser koster, vil medføre mindre ressourcetræk og dermed en reduktion i omkostningsstigningen for regionen som helhed. Afregningsmodellen er baseret på, at der afregnes efter forbrug på de områder, hvor det giver mening. Projektbevilling fra pulje m.v. Fakturering af forbrug Projekter og nyudvikling Ydelsesfinansiering Det skal være tydeligt, hvad ydelser og tilhørende it-services koster. Der fastlægges årligt et it-budget for Region Midtjylland, som omfatter basis-delen, den ydelsesfinansierede del og projektområdet. Måling af it It s succesmål understøtter realiseringen af driftsenhedernes succesmål, som igen understøtter regionens succesmål. Det betyder, at krav til it-systemerne skal være begrundet i hospitalernes og de andre driftenheders behov. Svartider på de større it-systemer skal måles for at sikre, at de lever op til kravet om at understøtte arbejdsprocesser effektivt. Det skal desuden dokumenteres, at de større it-systemer har oppetider, der svarer til de aftalte krav til systemerne (SLA). It-afdelingen udarbejder servicekatalog med tilhørende servicemål for ydelserne. It-afdelingen vil løbende afrapportere til forretningen, om servicemålene overholdes. Region Midtjylland vil gennemføre brugerundersøgelser, der dokumenterer, om systemerne lever op til brugernes forventninger og understøtter brugernes arbejdsprocesser. Det skal være en del af beslutningsgrundlaget for nye systemer, hvordan man skal måle systemernes performance og brugernes tilfredshed med dem. Rapportering af it-økonomi kan ligeledes give beslutningstagerne mulighed for at vurdere om prioriteringerne er rigtige. Det er nødvendigt at vide, hvor meget der bliver brugt til drift og udvikling, til finansiering af interne ressourcer og eksterne leverandører osv. Årlig bevilling Basisbudget 9

10 STYRING IT I REGION AF MIDTJYLLAND IT I REGION MIDTJYLLAND IT I REGION MIDTJYLLAND I it-strategiens tredje og sidste afsnit beskrives kort om it-ydelser og hvilken it-arkitektur, der er forudsætningen for it-leverancerne. Endvidere beskrives organisation og kompetencer. It-ydelser It-afdelingen stiller services til rådighed for hele regionen. Det centrale princip er, at de samme ydelser skal anvende ensartede processer på tværs af organisationen, hvorved de samme opgaver understøttes af de samme systemer. Den enstrengede organisering af it-området har således til formål at opnå en øget effektivisering, større fælles bæredygtighed og drift af forretningsunderstøttende informationsteknologiske løsninger i hele Region Midtjylland. Ansvars- og rollefordeling omkring ydelser Ansvaret for it er organiseret centralt med en fælles afdeling og fælles styringsmekanismer for hele regionen. It-afdelingen har ansvaret for anskaffelse, vedligeholdelse og drift af al it i Region Midtjylland. Ligeledes har afdelingen ansvar for at bidrage med faglig viden og rådgivning inden for it samt ansvar for at understøtte brugerne og ledelserne i korrekt anvendelse og ibrugtagning af systemer og apparatur. På hospitalerne er der lokale sundheds-it-funktioner, som i et vist omfang varetager opgaver, som er overlappende med de opgaver, der leveres fra it-afdelingen. Der skal fortsat arbejdes på et få den helt rigtige ansvars- og rollefordeling mellem den centrale it-afdeling og lokale sundheds-it-funktioner. Dette arbejde gælder også afdelingen Indkøb & Medicoteknik og de tekniske afdelinger på hospitalerne, som i samspil med it-afdelingen yder drifts- og supportopgaver på områder som telefoni, netværk og datacentre. It-arkitektur It-arkitekturen er det tekniske fundament for organisering af processer og for it-systemer, der understøtter øget samarbejde mellem sektorer og effektive forløb med fokus på patienten. It-arkitekturen omfatter dels en række fysiske elementer (servere, netværk o.s.v.) i det tekniske fundament, dels de processer og den organisation, som er nødvendige. Internt samarbejde om it-arkitektur De interne it-processer og -arbejdsgange bliver ligeledes i stigende grad standardiseret og formaliseret for at sikre kvalitet og mindske fejl. Det sker i et samarbejde på tværs i Region Midtjylland for at sikre opbakning til de valgte metoder og forståelse for, at der ofte ikke er plads til skræddersyede løsninger. Formålet er at lette brugernes anvendelse af systemerne, sikre maksimal mulighed for genbrug af data, understøtte integration af forskellige systemer og skabe den nødvendige datasikkerhed. 10

11 STYRING AF IT I REGION MIDTJYLLAND It-arkitektur til eksternt samarbejde Det tværgående samarbejde med Region Midtjyllands parter kræver, at man kan bygge bro til andre it-arkitekturer. Det kræver bredt accepterede kommunikationsstandarder. It-arkitektur på borgernes præmisser Region Midtjyllands it-arkitektur vil blive indrettet efter, at borgernes valg af private platforme ikke kan styres. It-arkitekturen skal være robust i forhold til borgenes valg. It-arkitektur til mobile medarbejdere Hovedparten af arbejdspladserne i Region Midtjylland er mobile. It-arkitekturen skal understøtte medarbejdernes mobilitet, så adgang til informationer og kommunikation er uafhængig af både tid og rum. Den vil tillade, at medarbejderne bruger egne smartphones og andet udstyr til simple opgaver som mail og telefoni eller til systemer, der afvikles i et Citrix-miljø. Region Midtjyllands standardudstyr skal derimod anvendes til mere avancerede funktioner. Afvigende innovationsprojekter It-arkitekturen skal rumme både lokale og fælles innovationsprojekter, der på forskellige måder afviger fra tekniske standarder og faste procedurer. Det er dog et krav, at de ikke truer driftsikkerhed og performance. It-organisation og kompetencer Region Midtjyllands vision om velfærdsydelser på højt internationalt niveau kræver et højt itkompetenceniveau, og at der tilføres og fastholdes spidskompetencer inden for særligt kritiske fagområder. Strategien er at øge specialiseringsgraden i itafdelingen gennem funktionsopdeling og attraktive faglige miljøer samt strategisk, langsigtet kompetenceudvikling. Der skal være fokus på at tiltrække unge, nyuddannede medarbejdere. De konkurrenceparametre, som Region Midtjylland kan sætte i spil, er de store faglige miljøer og kontinuerlig uddannelse. Fokus på uddannelse internt i it-afdelingen må ikke overskygge, at det også er helt nødvendigt til stadighed at udvikle it-kompetencerne hos it-brugerne udenfor it-afdelingen. Uddannelse af disse er helt afgørende for, at Region Midtjylland kan bruge it effektivt. Organiseringen af it-området i Region Midtjylland understøtter faglig specialisering frem for geografisk opdeling og har fokus på at arbejde procesorienteret på tværs af de faglige skel. Der er iværksat tiltag, der skal uddanne og højne medarbejdernes evne til at arbejde procesorienteret, ligesom der også er fokus på at kompetencer, der kan monitorere og udvikle processer i it-afdelingen. Fælles it-platform It-arkitekturen understøtter de it-principper, som udviklingen styrer efter. Derfor er der fokus på udvikling af en ny fælles it-platform der understøtter konsolidering af Region Midtjyllands netværksdomæner til ét fælles domæne princippet om én funktion, ét system virtualisering af den digitale arbejdsplads for at sikre maksimal mobilitet virtualisering af driftmiljøet for at understøtte driftsikkerhed og performance konsolidering af parallelle driftssystemer koncentration af it-driftsopgaver i to centre med fuld overvågning af kritiske systemer. 11

12 Grafisk Service 933 Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg Viborg

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IT-STRATEGI. Kort fortalt

IT-STRATEGI. Kort fortalt IT-STRATEGI Kort fortalt Indhold Side 3 Side 5 Side 6 Side 9 Velkommen til en ambitiøs it-strategi Introduktion It-strategien Sundheds-it Side 12 Administrativ-it Side 15 It-infrastruktur Side 17 It-principper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Statens It status, opgaver og rammer Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Oplægget Baggrunden og målsætning for etableringen af Statens It Løsningsmodellen Mandatgrundlag Statens It s opgaver

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Generel information om Region Midtjyllands nye fælles it-platform

Generel information om Region Midtjyllands nye fælles it-platform Til ledelser i Region Midtjylland Generel information om Region Midtjyllands nye fælles it-platform På it-styregruppens (SIT) møde 26. juni 2014 blev der efterspurgt en uddybende beskrivelse af, hvad man

Læs mere

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT I samarbejde med PRODUCT BRIEF MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT Vi hjælper kunder med deres forretning og IT ved at levere kompromisløs kvalitet BEHOV FOR AT NYTÆNKE IT-DRIFT HURTIG OMSTILLING

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere