IT-strategi i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014"

Transkript

1 IT-strategi i Københavns Kommune

2 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring af it-udviklingen...12 Drift og udvikling af it-platformen

3 Få bedre forbindelse! ny IT-strategi i Københavns Kommune Få bedre forbindelse til københavnerne. Til kommunen. Til virksomhederne og mellem kommunens forvaltninger. Med Københavns Kommunes nye it-strategi ønsker vi at forbedre mulighederne for at kommunikere elektronisk og dermed få bedre og mere direkte forbindelse både mellem kommunen og københavnerne og mellem medarbejdere og ledelser. Vores vision er, at københavnerne i fremtiden får digital forbindelse til alt fra rådgivning til demokratiske processer. De skal i højere grad betjene sig selv og indgå som aktiv part i sagsbehandlingen. Og de skal have nemmere ved at få information og komme i dialog med kommunen og politikerne. Kommunens medarbejdere skal have bedre muligheder for at kommunikere elektr nisk, uanset om de sidder i administrationen eller på byens institutioner. De skal kunne udføre endnu mere effektiv sagsbehandling. Og de skal have mere tid til deres kerneopgaver og bedre forbindelse til både børn og ældre, når trivielle opgaver digitaliseres. Bedre service til københavnerne It-strategien viser vejen til at løse en række af de fælles udfordringer, som kommunens syv forvaltninger står overfor. Den gælder derfor hele Københavns Kommune, herunder kommunens forvaltninger, institutioner, selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen samt de kontraktstyrede enheder. Bedre digitale forbindelser internt i Københavns Kommune, til samarbejdspartnere og til københavnerne skal ikke bare gøre kommunikation og arbejdsprocesser mere effektive. De skal også frigøre tid til bedre og billigere service til københavnerne. Glæd dig til Københavns Kommunes nye it-strategi! Københavns Kommunes it-strategi 3

4 It-strategiens udgangspunkt er Københavns Kommunes værdigrundlag og de enkelte forvaltningers forretningsopgaver, udfordringer og mål. It-strategien skal, sammen med de tilknyttede handlingsplaner, bidrage til, at Københavns Kommune samlet set anvender sine ressourcer til effektivt at levere den bedst mulige opgaveløsning til gavn for borgere og virksomheder i København samt brugere af byen. Københavns Kommunes it-vision Med baggrund i Københavns Kommunes værdigrundlag er visionen for it og digitalisering at: Vi anvender it sådan, at borgere, virksomheder, brugere, offentlige myndigheder, andre interessenter og medarbejdere oplever en åben, effektiv og digitaliseret kommune, der leverer service af høj kvalitet. Københavns Kommune skal være blandt de bedste i Danmark til at tilbyde digitale løsninger baseret på en digitaliseret og effektiv forvaltning, hvor der arbejdes efter følgende principper: Optimale og it-understøttede arbejdsprocesser fra start til slut også når disse går igennem flere forskellige forvaltningsområder Data indsamles kun én gang og er tilgængelige for alle relevante parter herunder også borgeren Når den samme opgavetype løftes flere forskellige steder, sker det i samme itsystem og med ensartede processer Anvendelse af it-løsninger, der giver en effektiv og kvalitativt bedre service Vi bruger it-løsninger til at ressourcestyre, overholde frister og understøtte de ensartede processer og forretningsgange. 4

5 I arbejdet med it vil vi styrke det fælles og koordinere det forvaltningsspecifikke. Vi udnytter Københavns Kommunes størrelse og position som hovedstad til at præge samarbejdet med andre offentlige instanser om udviklingen af det digitale Danmark og påvirke markedet for it-løsninger til det offentlige. Bæredygtighed tænkes ind i it-løsningerne i Københavns Kommune, og vi udnytter mulighederne for at anvende it-løsninger, der bidrager til Københavns Kommunes bæredygtighed generelt. Strategiske indsatsområder It-strategiens indsatsområder opdeles i 5 perspektiver. Hvert perspektiv beskriver en bestemt måde at anskue effekten af indsatsområderne på. De fem perspektiver er: Borgere, virksomheder og brugere Kommunens opgaver og måden at løse dem på Medarbejdere Styring af it-udviklingen Drift og udvikling af it-platformen. Med denne it-strategi har Københavns Kommune fokus på det helhedsorienterede syn på it-udviklingen. Den fulde gevinst af investeringerne opnås ved at følge processerne fra start til slut og ved at være opmærksom på de enkelte handlingers effekt inden for alle perspektiverne. Det enkelte strategiske indsatsområde er i det følgende nævnt under det perspektiv, hvor det har størst vægt. 5

6 Borgere, virksomheder og brugere Attraktive digitale løsninger til alle Borgere, virksomheder og brugere tilbydes løsninger, der er attraktive, lette og sikre at anvende. Løsningerne giver digital adgang til: borger- og virksomhedsrettede kommunale ydelser information, vejledning og rådgivning demokratiske og politiske processer Vi udvælger konkrete områder til digitalisering med udgangspunkt i Københavns Kommunes service- og kanalstrategi ud fra konkrete vurderinger af løsningens nytteværdi for borgere og virksomheder samt analyse af løsningens potentiale for reduktion af de samlede omkostninger til levering af servicen. Vi vil involvere såvel relevante målgrupper, som kommunens medarbejdere i udviklingen og udbredelsen af de digitale løsninger. Vi skal opsamle viden om, hvilke informationer og services der efterspørges. Vi skal sikre, at sagsbehandlerens viden bliver skrevet ned og gjort elektronisk tilgængelig for såvel borgere og virksomheder som for andre sagsbehandlere. Henvendelsens art samt modtagerens situation og personlige kompetencer vil, sammen med kommunens service- og kanalstrategi, være styrende for, hvilke kommunikationskanaler, der stilles til rådighed. Vi sætter fokus på kommunens håndtering af borgerens henvendelse, således at hele den interne håndtering sker i optimerede, digitaliserede processer. Vi skal udvikle selvbetjeningsløsninger, hvor borgeren betjener sig selv gennem dialog med kommunens elektroniske systemer ( straksafgørelser ). Hvor dette ikke er muligt, skal vi analysere og optimere de interne processer, hele vejen fra borgerens henvendelse til levering af ydelsen, også på tværs af forvaltningerne. Vi skal bruge de teknologiske og digitale muligheder til interaktiv formidling og formidling i byrummet. 6

7 Vi indgår aktivt i relevante tværoffentlige samarbejder, og vil såvel præge som benytte os af de fællesoffentlige tiltag og teknologiske trends, der understøtter brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Elektronisk adgang til sager Københavns Kommune vil forbedre borgernes og virksomhedernes muligheder for indsigt i egen sag og deltagelse i de demokratiske processer. Borgere og virksomheder skal have en nem og sikker digital adgang til at se egne sager og oplysninger. Andre sager og informationer skal være tilgængelige, hvis ikke særlige hensyn forhindrer det. Materiale skal så vidt muligt samles og præsenteres på tværs af it-systemer og forvaltninger, således at det for borgeren og sagsbehandleren fremstår som en helhed. Endvidere skal der arbejdes med udveksling af oplysninger på tværs af offentlige myndigheder, således at relevant information kan samles og gøres tilgængelig, uden at borgeren behøver at forholde sig til forskellige myndighedsområder. Skriftlig kommunikation og dialog skal være elektronisk Borgere, virksomheder og samarbejdsparter skal have mulighed for elektronisk kommunikation og dialog med sagsbehandlere, institutioner, skoler, politikere m.m. i Københavns Kommune. I samarbejde med andre offentlige myndigheder skal der findes løsninger, der gør det muligt for kommunen nemt, sikkert og billigt at sende svar i digital form og til den adresse modtageren ønsker. Det skal være nemt for borgere og virksomheder at skrive til kommunen og at opbevare korrespondancen. Digitale henvendelser til Københavns Kommune skal sagsbehandles og besvares digitalt. Der skal tilrettelægges arbejdsprocesser og forretningsgange, der muliggør at alle sager kan behandles og dokumenteres papirløst. It-systemer og andre teknologiske hjælpemidler skal understøtte den elektroniske dialog i demokratiske processer og i samarbejdsopgaver med eksterne parter. Udvalg, råd og projekter skal have adgang til elektronisk kommunikation, projektrum og dialogfora. 7

8 Kommunens opgaver og måden at løse dem på Styringsinformation og dokumentation af kvalitet Københavns Kommune vil dokumentere kvaliteten af de ydelser og services, der leveres. Hele processen skal digitaliseres: Fra indsamling af oplysninger til de aggregerede informationer der anvendes som styringsredskab af ledere og politikere eller afleveres til andre myndigheder. Ved digitalisering af disse processer opnås dels en mere effektiv og sikker indsamling af informationerne og dels, at der kan stilles mere kvalificerede styringsinformationer til rådighed. Styringsinformationerne kan bl.a. anvendes til en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer, og gøre det mere synligt for politikere og borgere, hvad de får for skattekronerne. Københavns Kommune vil forbedre løsningerne til opsamling og formidling af dokumentations- og styringsinformation. Dette indebærer at analysere og optimere processerne helt fra dataindsamlingen over tilgængelige og integrerede datastrukturer hele vejen frem til ledelsens anvendelse af de aggregerede data i ledelsesinformationssystemer og aflevering af elektronisk dokumentation til andre offentlige instanser. Snitfladerne mellem det fælles og det forvaltningsspecifikke skal afklares. Når data skal deles på tværs, er det nødvendigt med fælles definitioner og ansvar for datakvalitet, samt et afklaret forhold til åbenhed og sikkerhed. Effektivisering og standardisering af processer Københavns Kommune skal udvikle fælles it-løsninger, planlægge sammenhængende processer og sikre samlet effektivisering af de opgaver, der løses på tværs af eller parallelt i forvaltningerne. Vi vælger fælles it-løsninger, hvor det giver øget værdi i form af bedre kvalitet i ydelsen eller større effektivitet. Der skal fokus på opgaver, som involverer alle eller flere forvaltninger og på opgaver, som løses parallelt i forvaltningerne, men med forskellige it-værktøjer og processer. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer til arbejdet med processer, arbejdsgange og elektroniske workflow og vi skal øge den generelle modenhed i kommunen som 8

9 helhed i arbejdet med effektivisering og it-understøttelse af ensartede opgaver. Vi skal blive bedre til at dele erfaringer og udvikle sammen. Vi skal ikke alene sikre, at dokumenter og data er digitale og tilgængelige vi skal også arbejde på at sagsgange, tidsfrister og sagsbehandlerviden digitaliseres i itsystemer, der har indbyggede funktioner til dokumentation af processen og kan styre workflowet. Samarbejdet med eksterne parter Københavns Kommune vil genbruge gode løsninger andre har erfaringer med, dele ud af egne erfaringer og indgå i relevante samarbejdsfora. Gennem samarbejdet med andre kommuner og offentlige myndigheder vil vi kunne opnå bedre og billigere løsninger, flere succesfulde investeringer samt kunne presse de kommunale it-leverandører til at levere it-løsninger, der passer ind i vores koncept, og som kan medvirke til optimering af vores processer. Vi vil indgå i fællesskaber omkring indkøb, udvikling og påvirkning af den kommunalt rettede del af it-branchen ved at stille krav om fleksible, standardiserede, serviceorienterede og åbne løsninger. Københavns Kommune skal i højere grad medvirke i og påvirke de indsatser, der planlægges og gennemføres i fællesoffentligt regi, f.eks. sammen med KL. Københavns Kommune råder, i kraft af størrelse og volumen i opgaverne, over såvel kompetencer som styrke til at påvirke det tværoffentlige samarbejde. Mange af de udfordringer, der nu og i de kommende år imødeses i Københavns Kommune, er vi naturligvis ikke alene om. Fokus på kommunale opgaver, processer og styringsinformation understøttes også af fælles indsatser i KL og til en vis grad af f.eks. Moderniseringsplanen, den fællesoffentlige digitaliseringsplan. 9

10 Medarbejdere Attraktive arbejdspladser Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere. Det skal afdækkes nærmere, hvad en attraktiv arbejdsplads er. Særligt for den nye generation af medarbejdere kan det være relevant at tilpasse it-løsninger, processer og ledelsesstile til en medarbejdergruppe, for hvem elektronisk kommunikation (sms, facebook, internet og ) er helt naturlige og nødvendige elementer i såvel privat- som arbejdsliv, og for hvem selve adskillelsen mellem private og arbejdsrelaterede aktiviteter bliver mere flydende. Effektivitet er også en væsentlig parameter i definitionen af den attraktive arbejdsplads i hvert fald er det vigtigt for Københavns Kommune, at medarbejderne har mulighed for at udføre opgaverne så effektivt som muligt, herunder at it-anvendelsen er baseret på en stabil og sikker it-drift. Der er både demografiske, økonomiske og politiske begrundelser for, at de kommunale opgaver i fremtiden skal kunne løses mere effektivt. Medarbejderne skal have adgang til elektronisk kommunikation I Københavns Kommune skal medarbejderne have adgang til information og dialog uanset om der er tale om medarbejdere med fast it-arbejdsplads eller medarbejdere, der primært udfører deres opgaver ude hos borgerne, på gaden eller i en kommunal institution. Det skal være muligt for Københavns Kommune at nå ud til medarbejderne med elektronisk information og dialog, og der skal være elektronisk adgang til sagsstøttesystemer, der hvor arbejdet udføres. Der skal etableres en palet af løsninger, således at den enkelte forvaltning eller institution sammen med medarbejderne kan ibrugtage de løsninger, der passer bedst i forhold til opgaver, medarbejderkompetencer og økonomi. Ved at vælge digitale kanaler vil der ofte være et mindre ressourcetræk end ved manuelle eller blandede. Såvel medarbejdere som ledelser skal opleve en informationsformidling og dialog, som er let at gå til, nærværende og aktuel uanset fysisk eller organisatorisk placering. 10

11 De digitale kompetencer skal løftes Medarbejdere og ledere skal have bedre kompetencer i forhold til anvendelse af it-systemer i den daglige opgaveløsning, forståelse for digitaliserede processer samt øget bevidsthed om datakvalitet og sikkerhed. Lederne skal øge deres kompetencer til at løfte de særlige opgaver og udfordringer, som digitalisering af opgaver og effektivisering af processer skaber. Vi vil blive bedre til at udnytte it-systemernes muligheder og til at anvende it som et værktøj til effektivisering af processer. Vi vil blive bedre til at gennemføre digitaliseringsprojekter og til at implementere nye og mere effektive arbejdsgange. Medarbejdere med gode digitale kompetencer og engagement i processerne vil skubbe på i forhold til digitalisering af det offentlige Danmark. Der skal udvikles modeller for kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejdergruppes daglige opgaver og i medarbejderens personlige kompetencer. Det er vigtigt, at læring kombineres med anvendelse, og at medarbejderen ikke bare lærer anvendelsen af en bestemt it-løsning, men også opnår en dybere indsigt i opgaveløsningen, sammenhængen til andre opgaver, og kan medvirke til at forbedre og effektivisere opgaveløsningen. Endelig skal der foretages en fordeling af opgaver og ansvar i forbindelse med kompetenceudviklingen. Hvilke opgaver skal løses i fællesskab, og hvilke skal løses i de enkelte forvaltninger. 11

12 Styring af it-udviklingen Sikre effektive fælles beslutninger på it-området Der skal udarbejdes og implementeres en styringsmodel, som sikrer effektive fælles beslutninger på it-området. En styringsmodel skal fungere i praksis og i harmoni med Københavns Kommunes styreform. Med en styringsmodel for it-området (it-governance) vil Københavns Kommune som en samlet enhed blive bedre til at styre mod opnåelse af de konkrete mål på alle niveauer. Effektive beslutningsprocesser skal sikre, at beslutninger på it-området træffes på det rette niveau og på en veldokumenteret baggrund. Roller og ansvar skal placeres, således at beslutninger kan træffes og effektueres nemt og hurtigt. En lang række værktøjer til understøttelse af de effektive beslutningsprocesser skal udvælges og ibrugtages herunder Business Case, projektmodel, porteføljestyring og it-principper. Øge modenhed i forhold til projekter og digitalisering Evnen til at gennemføre projekter skal vurderes og forbedres. Københavns Kommune skal have en fælles, besluttet og implementeret model for, hvordan vi arbejder med digitalisering, hvordan vi styrer (eller koordinerer) vores projektportefølje, og hvordan vi leder projekter. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer og finde metoder til at dele erfaringer. De fælles projekter skal gennemføres med succes, hvilket forudsætter rettidig omhu i den løbende prioritering af tidsforbrug, ressourceforbrug og opnåelse af nytteværdi. Alle projekter skal efter en på forhånd aftalt driftsperiode kunne dokumentere resultater. Vi skal: udvikle fælles værktøjer og metoder, samt opnå en fælles forståelse for brugen af dem udvikle en kultur og et miljø, hvor vi kan dele erfaringer både med konkrete løsninger og med projektgennemførelse 12

13 gennem kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledere sikre en øget forståelse for projektarbejde og digitalisering. Udvikle principper for den fælles it-platform Der skal etableres og vedligeholdes en strategi, et sæt af principper og en model for den grundlæggende organisering af kommunens it-systemer. Herunder principper for systemernes indbyrdes sammenhæng, en fælles begrebsramme og organisering af den enkelte it-løsning således, at den kan indgå i et funktionelt samspil med den overordnede it-arkitektur. En gennemtænkt it-arkitektur bidrager med et sammenhængende billede af, hvilke løsninger vi vil have og hvorfor. Den giver sporbarhed fra forretningsstrategi og forretningsbehov videre til valgte løsninger og det tekniske fundament. Det giver mulighed for hurtigt at overskue, hvad et ændret forretningsbehov stiller af krav til løsning er og teknik. Ligesom det giver mulighed for hurtigt at se, hvad en ændring i det teknis ke løsningsrum giver af muligheder på det forretningsmæssige og strategiske plan. Med andre ord understøtter en gennemarbejdet it-arkitektur forretningens evne til at agere hurtigt, smidigt og kosteffektivt. Herunder at skabe grundlag og rum for også bevidst at arbejde med mere eksperimenterende eller innovative projekter. En væsentlig forudsætning for at kunne løfte denne opgave er et overblik over, hvilke systemer og teknologier vi benytter i dag og en mulighed for hele tiden at holde oplysningerne opdaterede. Københavns Kommune skal bruge allerede kendte og afprøvede løsninger, hvor det er muligt (genbrug). Når et køb er nødvendigt, købes der standardløsninger, og først når disse muligheder er udtømte, overvejes det at få udviklet særlige løsninger og da helst i samarbejde med andre. Kommunens forhold til leverandørerne og vores evne til at formulere krav og styre såvel anskaffelsesprocesser som drift og vedligehold skal styrkes. Vi skal fremstå som én enhed og udnytte Københavns Kommunes størrelse til at opnå bedre løsninger i samarbejde med andre offentlige aktører og ved at anvende anerkendte offentlige standarder. 13

14 Drift og udvikling af it-platformen En sund infrastruktur og it-drift Vi skal sikre, at Københavns Kommunes it-løsninger er baseret på en grundlæggende sund infrastruktur og drift, og gennem sourcing, standardisering og konsolidering sikre effektivitet og en konkurrencedygtig pris. Vi skal samtidig levere en optimal understøttelse af forvaltningernes behov i form af en helheds- og målgruppeorienteret rådgivning, service og support til alle led af organisationen. Københavns Kommune samlede i april 2007 al it-drift i Koncernservice og tog et første skridt i forhold til konsolidering, servicebeskrivelser og optimering af drift og support. Der skal fortsat arbejdes på forbedring og optimering af den basale it-drift både på løsninger og arbejdsmetoder. Alle processer i forbindelse med it-drift skal tilpasses ITIL og nødvendige it-værktøjer hertil implementeres. Der skal kortlægges behov for it-støttesystemer til driftsopgaverne og findes sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til at dække disse behov. Der skal udarbejdes en referencearkitektur og udstikkes principper for it-anskaffelser m.m. Der skal iværksættes en konsolidering af en række løsninger, hvor kommunen i dag anvender flere forskellige it-løsninger til dækning af den samme type af behov. 14

15 Hvis du vil vide mere Københavns Kommunes it-strategi er udarbejdet af Strategisk IT, Koncernservice på vegne af Økonomiforvaltningen. Opgaven er udført i tæt samarbejde med it-chef forum, hvor de syv forvaltningers it-chefer er repræsenteret. Hvis du vil vide mere om det it-strategiske arbejde i Københavns Kommune, så kontakt Strategisk IT på 15

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 Vi skaber bedre og billigere administration i samarbejde med forvaltningerne Det betyder, at: Vi udvikler og leverer fællesadministrative løsninger

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere