IT-strategi i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014"

Transkript

1 IT-strategi i Københavns Kommune

2 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring af it-udviklingen...12 Drift og udvikling af it-platformen

3 Få bedre forbindelse! ny IT-strategi i Københavns Kommune Få bedre forbindelse til københavnerne. Til kommunen. Til virksomhederne og mellem kommunens forvaltninger. Med Københavns Kommunes nye it-strategi ønsker vi at forbedre mulighederne for at kommunikere elektronisk og dermed få bedre og mere direkte forbindelse både mellem kommunen og københavnerne og mellem medarbejdere og ledelser. Vores vision er, at københavnerne i fremtiden får digital forbindelse til alt fra rådgivning til demokratiske processer. De skal i højere grad betjene sig selv og indgå som aktiv part i sagsbehandlingen. Og de skal have nemmere ved at få information og komme i dialog med kommunen og politikerne. Kommunens medarbejdere skal have bedre muligheder for at kommunikere elektr nisk, uanset om de sidder i administrationen eller på byens institutioner. De skal kunne udføre endnu mere effektiv sagsbehandling. Og de skal have mere tid til deres kerneopgaver og bedre forbindelse til både børn og ældre, når trivielle opgaver digitaliseres. Bedre service til københavnerne It-strategien viser vejen til at løse en række af de fælles udfordringer, som kommunens syv forvaltninger står overfor. Den gælder derfor hele Københavns Kommune, herunder kommunens forvaltninger, institutioner, selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen samt de kontraktstyrede enheder. Bedre digitale forbindelser internt i Københavns Kommune, til samarbejdspartnere og til københavnerne skal ikke bare gøre kommunikation og arbejdsprocesser mere effektive. De skal også frigøre tid til bedre og billigere service til københavnerne. Glæd dig til Københavns Kommunes nye it-strategi! Københavns Kommunes it-strategi 3

4 It-strategiens udgangspunkt er Københavns Kommunes værdigrundlag og de enkelte forvaltningers forretningsopgaver, udfordringer og mål. It-strategien skal, sammen med de tilknyttede handlingsplaner, bidrage til, at Københavns Kommune samlet set anvender sine ressourcer til effektivt at levere den bedst mulige opgaveløsning til gavn for borgere og virksomheder i København samt brugere af byen. Københavns Kommunes it-vision Med baggrund i Københavns Kommunes værdigrundlag er visionen for it og digitalisering at: Vi anvender it sådan, at borgere, virksomheder, brugere, offentlige myndigheder, andre interessenter og medarbejdere oplever en åben, effektiv og digitaliseret kommune, der leverer service af høj kvalitet. Københavns Kommune skal være blandt de bedste i Danmark til at tilbyde digitale løsninger baseret på en digitaliseret og effektiv forvaltning, hvor der arbejdes efter følgende principper: Optimale og it-understøttede arbejdsprocesser fra start til slut også når disse går igennem flere forskellige forvaltningsområder Data indsamles kun én gang og er tilgængelige for alle relevante parter herunder også borgeren Når den samme opgavetype løftes flere forskellige steder, sker det i samme itsystem og med ensartede processer Anvendelse af it-løsninger, der giver en effektiv og kvalitativt bedre service Vi bruger it-løsninger til at ressourcestyre, overholde frister og understøtte de ensartede processer og forretningsgange. 4

5 I arbejdet med it vil vi styrke det fælles og koordinere det forvaltningsspecifikke. Vi udnytter Københavns Kommunes størrelse og position som hovedstad til at præge samarbejdet med andre offentlige instanser om udviklingen af det digitale Danmark og påvirke markedet for it-løsninger til det offentlige. Bæredygtighed tænkes ind i it-løsningerne i Københavns Kommune, og vi udnytter mulighederne for at anvende it-løsninger, der bidrager til Københavns Kommunes bæredygtighed generelt. Strategiske indsatsområder It-strategiens indsatsområder opdeles i 5 perspektiver. Hvert perspektiv beskriver en bestemt måde at anskue effekten af indsatsområderne på. De fem perspektiver er: Borgere, virksomheder og brugere Kommunens opgaver og måden at løse dem på Medarbejdere Styring af it-udviklingen Drift og udvikling af it-platformen. Med denne it-strategi har Københavns Kommune fokus på det helhedsorienterede syn på it-udviklingen. Den fulde gevinst af investeringerne opnås ved at følge processerne fra start til slut og ved at være opmærksom på de enkelte handlingers effekt inden for alle perspektiverne. Det enkelte strategiske indsatsområde er i det følgende nævnt under det perspektiv, hvor det har størst vægt. 5

6 Borgere, virksomheder og brugere Attraktive digitale løsninger til alle Borgere, virksomheder og brugere tilbydes løsninger, der er attraktive, lette og sikre at anvende. Løsningerne giver digital adgang til: borger- og virksomhedsrettede kommunale ydelser information, vejledning og rådgivning demokratiske og politiske processer Vi udvælger konkrete områder til digitalisering med udgangspunkt i Københavns Kommunes service- og kanalstrategi ud fra konkrete vurderinger af løsningens nytteværdi for borgere og virksomheder samt analyse af løsningens potentiale for reduktion af de samlede omkostninger til levering af servicen. Vi vil involvere såvel relevante målgrupper, som kommunens medarbejdere i udviklingen og udbredelsen af de digitale løsninger. Vi skal opsamle viden om, hvilke informationer og services der efterspørges. Vi skal sikre, at sagsbehandlerens viden bliver skrevet ned og gjort elektronisk tilgængelig for såvel borgere og virksomheder som for andre sagsbehandlere. Henvendelsens art samt modtagerens situation og personlige kompetencer vil, sammen med kommunens service- og kanalstrategi, være styrende for, hvilke kommunikationskanaler, der stilles til rådighed. Vi sætter fokus på kommunens håndtering af borgerens henvendelse, således at hele den interne håndtering sker i optimerede, digitaliserede processer. Vi skal udvikle selvbetjeningsløsninger, hvor borgeren betjener sig selv gennem dialog med kommunens elektroniske systemer ( straksafgørelser ). Hvor dette ikke er muligt, skal vi analysere og optimere de interne processer, hele vejen fra borgerens henvendelse til levering af ydelsen, også på tværs af forvaltningerne. Vi skal bruge de teknologiske og digitale muligheder til interaktiv formidling og formidling i byrummet. 6

7 Vi indgår aktivt i relevante tværoffentlige samarbejder, og vil såvel præge som benytte os af de fællesoffentlige tiltag og teknologiske trends, der understøtter brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Elektronisk adgang til sager Københavns Kommune vil forbedre borgernes og virksomhedernes muligheder for indsigt i egen sag og deltagelse i de demokratiske processer. Borgere og virksomheder skal have en nem og sikker digital adgang til at se egne sager og oplysninger. Andre sager og informationer skal være tilgængelige, hvis ikke særlige hensyn forhindrer det. Materiale skal så vidt muligt samles og præsenteres på tværs af it-systemer og forvaltninger, således at det for borgeren og sagsbehandleren fremstår som en helhed. Endvidere skal der arbejdes med udveksling af oplysninger på tværs af offentlige myndigheder, således at relevant information kan samles og gøres tilgængelig, uden at borgeren behøver at forholde sig til forskellige myndighedsområder. Skriftlig kommunikation og dialog skal være elektronisk Borgere, virksomheder og samarbejdsparter skal have mulighed for elektronisk kommunikation og dialog med sagsbehandlere, institutioner, skoler, politikere m.m. i Københavns Kommune. I samarbejde med andre offentlige myndigheder skal der findes løsninger, der gør det muligt for kommunen nemt, sikkert og billigt at sende svar i digital form og til den adresse modtageren ønsker. Det skal være nemt for borgere og virksomheder at skrive til kommunen og at opbevare korrespondancen. Digitale henvendelser til Københavns Kommune skal sagsbehandles og besvares digitalt. Der skal tilrettelægges arbejdsprocesser og forretningsgange, der muliggør at alle sager kan behandles og dokumenteres papirløst. It-systemer og andre teknologiske hjælpemidler skal understøtte den elektroniske dialog i demokratiske processer og i samarbejdsopgaver med eksterne parter. Udvalg, råd og projekter skal have adgang til elektronisk kommunikation, projektrum og dialogfora. 7

8 Kommunens opgaver og måden at løse dem på Styringsinformation og dokumentation af kvalitet Københavns Kommune vil dokumentere kvaliteten af de ydelser og services, der leveres. Hele processen skal digitaliseres: Fra indsamling af oplysninger til de aggregerede informationer der anvendes som styringsredskab af ledere og politikere eller afleveres til andre myndigheder. Ved digitalisering af disse processer opnås dels en mere effektiv og sikker indsamling af informationerne og dels, at der kan stilles mere kvalificerede styringsinformationer til rådighed. Styringsinformationerne kan bl.a. anvendes til en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer, og gøre det mere synligt for politikere og borgere, hvad de får for skattekronerne. Københavns Kommune vil forbedre løsningerne til opsamling og formidling af dokumentations- og styringsinformation. Dette indebærer at analysere og optimere processerne helt fra dataindsamlingen over tilgængelige og integrerede datastrukturer hele vejen frem til ledelsens anvendelse af de aggregerede data i ledelsesinformationssystemer og aflevering af elektronisk dokumentation til andre offentlige instanser. Snitfladerne mellem det fælles og det forvaltningsspecifikke skal afklares. Når data skal deles på tværs, er det nødvendigt med fælles definitioner og ansvar for datakvalitet, samt et afklaret forhold til åbenhed og sikkerhed. Effektivisering og standardisering af processer Københavns Kommune skal udvikle fælles it-løsninger, planlægge sammenhængende processer og sikre samlet effektivisering af de opgaver, der løses på tværs af eller parallelt i forvaltningerne. Vi vælger fælles it-løsninger, hvor det giver øget værdi i form af bedre kvalitet i ydelsen eller større effektivitet. Der skal fokus på opgaver, som involverer alle eller flere forvaltninger og på opgaver, som løses parallelt i forvaltningerne, men med forskellige it-værktøjer og processer. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer til arbejdet med processer, arbejdsgange og elektroniske workflow og vi skal øge den generelle modenhed i kommunen som 8

9 helhed i arbejdet med effektivisering og it-understøttelse af ensartede opgaver. Vi skal blive bedre til at dele erfaringer og udvikle sammen. Vi skal ikke alene sikre, at dokumenter og data er digitale og tilgængelige vi skal også arbejde på at sagsgange, tidsfrister og sagsbehandlerviden digitaliseres i itsystemer, der har indbyggede funktioner til dokumentation af processen og kan styre workflowet. Samarbejdet med eksterne parter Københavns Kommune vil genbruge gode løsninger andre har erfaringer med, dele ud af egne erfaringer og indgå i relevante samarbejdsfora. Gennem samarbejdet med andre kommuner og offentlige myndigheder vil vi kunne opnå bedre og billigere løsninger, flere succesfulde investeringer samt kunne presse de kommunale it-leverandører til at levere it-løsninger, der passer ind i vores koncept, og som kan medvirke til optimering af vores processer. Vi vil indgå i fællesskaber omkring indkøb, udvikling og påvirkning af den kommunalt rettede del af it-branchen ved at stille krav om fleksible, standardiserede, serviceorienterede og åbne løsninger. Københavns Kommune skal i højere grad medvirke i og påvirke de indsatser, der planlægges og gennemføres i fællesoffentligt regi, f.eks. sammen med KL. Københavns Kommune råder, i kraft af størrelse og volumen i opgaverne, over såvel kompetencer som styrke til at påvirke det tværoffentlige samarbejde. Mange af de udfordringer, der nu og i de kommende år imødeses i Københavns Kommune, er vi naturligvis ikke alene om. Fokus på kommunale opgaver, processer og styringsinformation understøttes også af fælles indsatser i KL og til en vis grad af f.eks. Moderniseringsplanen, den fællesoffentlige digitaliseringsplan. 9

10 Medarbejdere Attraktive arbejdspladser Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere. Det skal afdækkes nærmere, hvad en attraktiv arbejdsplads er. Særligt for den nye generation af medarbejdere kan det være relevant at tilpasse it-løsninger, processer og ledelsesstile til en medarbejdergruppe, for hvem elektronisk kommunikation (sms, facebook, internet og ) er helt naturlige og nødvendige elementer i såvel privat- som arbejdsliv, og for hvem selve adskillelsen mellem private og arbejdsrelaterede aktiviteter bliver mere flydende. Effektivitet er også en væsentlig parameter i definitionen af den attraktive arbejdsplads i hvert fald er det vigtigt for Københavns Kommune, at medarbejderne har mulighed for at udføre opgaverne så effektivt som muligt, herunder at it-anvendelsen er baseret på en stabil og sikker it-drift. Der er både demografiske, økonomiske og politiske begrundelser for, at de kommunale opgaver i fremtiden skal kunne løses mere effektivt. Medarbejderne skal have adgang til elektronisk kommunikation I Københavns Kommune skal medarbejderne have adgang til information og dialog uanset om der er tale om medarbejdere med fast it-arbejdsplads eller medarbejdere, der primært udfører deres opgaver ude hos borgerne, på gaden eller i en kommunal institution. Det skal være muligt for Københavns Kommune at nå ud til medarbejderne med elektronisk information og dialog, og der skal være elektronisk adgang til sagsstøttesystemer, der hvor arbejdet udføres. Der skal etableres en palet af løsninger, således at den enkelte forvaltning eller institution sammen med medarbejderne kan ibrugtage de løsninger, der passer bedst i forhold til opgaver, medarbejderkompetencer og økonomi. Ved at vælge digitale kanaler vil der ofte være et mindre ressourcetræk end ved manuelle eller blandede. Såvel medarbejdere som ledelser skal opleve en informationsformidling og dialog, som er let at gå til, nærværende og aktuel uanset fysisk eller organisatorisk placering. 10

11 De digitale kompetencer skal løftes Medarbejdere og ledere skal have bedre kompetencer i forhold til anvendelse af it-systemer i den daglige opgaveløsning, forståelse for digitaliserede processer samt øget bevidsthed om datakvalitet og sikkerhed. Lederne skal øge deres kompetencer til at løfte de særlige opgaver og udfordringer, som digitalisering af opgaver og effektivisering af processer skaber. Vi vil blive bedre til at udnytte it-systemernes muligheder og til at anvende it som et værktøj til effektivisering af processer. Vi vil blive bedre til at gennemføre digitaliseringsprojekter og til at implementere nye og mere effektive arbejdsgange. Medarbejdere med gode digitale kompetencer og engagement i processerne vil skubbe på i forhold til digitalisering af det offentlige Danmark. Der skal udvikles modeller for kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejdergruppes daglige opgaver og i medarbejderens personlige kompetencer. Det er vigtigt, at læring kombineres med anvendelse, og at medarbejderen ikke bare lærer anvendelsen af en bestemt it-løsning, men også opnår en dybere indsigt i opgaveløsningen, sammenhængen til andre opgaver, og kan medvirke til at forbedre og effektivisere opgaveløsningen. Endelig skal der foretages en fordeling af opgaver og ansvar i forbindelse med kompetenceudviklingen. Hvilke opgaver skal løses i fællesskab, og hvilke skal løses i de enkelte forvaltninger. 11

12 Styring af it-udviklingen Sikre effektive fælles beslutninger på it-området Der skal udarbejdes og implementeres en styringsmodel, som sikrer effektive fælles beslutninger på it-området. En styringsmodel skal fungere i praksis og i harmoni med Københavns Kommunes styreform. Med en styringsmodel for it-området (it-governance) vil Københavns Kommune som en samlet enhed blive bedre til at styre mod opnåelse af de konkrete mål på alle niveauer. Effektive beslutningsprocesser skal sikre, at beslutninger på it-området træffes på det rette niveau og på en veldokumenteret baggrund. Roller og ansvar skal placeres, således at beslutninger kan træffes og effektueres nemt og hurtigt. En lang række værktøjer til understøttelse af de effektive beslutningsprocesser skal udvælges og ibrugtages herunder Business Case, projektmodel, porteføljestyring og it-principper. Øge modenhed i forhold til projekter og digitalisering Evnen til at gennemføre projekter skal vurderes og forbedres. Københavns Kommune skal have en fælles, besluttet og implementeret model for, hvordan vi arbejder med digitalisering, hvordan vi styrer (eller koordinerer) vores projektportefølje, og hvordan vi leder projekter. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer og finde metoder til at dele erfaringer. De fælles projekter skal gennemføres med succes, hvilket forudsætter rettidig omhu i den løbende prioritering af tidsforbrug, ressourceforbrug og opnåelse af nytteværdi. Alle projekter skal efter en på forhånd aftalt driftsperiode kunne dokumentere resultater. Vi skal: udvikle fælles værktøjer og metoder, samt opnå en fælles forståelse for brugen af dem udvikle en kultur og et miljø, hvor vi kan dele erfaringer både med konkrete løsninger og med projektgennemførelse 12

13 gennem kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledere sikre en øget forståelse for projektarbejde og digitalisering. Udvikle principper for den fælles it-platform Der skal etableres og vedligeholdes en strategi, et sæt af principper og en model for den grundlæggende organisering af kommunens it-systemer. Herunder principper for systemernes indbyrdes sammenhæng, en fælles begrebsramme og organisering af den enkelte it-løsning således, at den kan indgå i et funktionelt samspil med den overordnede it-arkitektur. En gennemtænkt it-arkitektur bidrager med et sammenhængende billede af, hvilke løsninger vi vil have og hvorfor. Den giver sporbarhed fra forretningsstrategi og forretningsbehov videre til valgte løsninger og det tekniske fundament. Det giver mulighed for hurtigt at overskue, hvad et ændret forretningsbehov stiller af krav til løsning er og teknik. Ligesom det giver mulighed for hurtigt at se, hvad en ændring i det teknis ke løsningsrum giver af muligheder på det forretningsmæssige og strategiske plan. Med andre ord understøtter en gennemarbejdet it-arkitektur forretningens evne til at agere hurtigt, smidigt og kosteffektivt. Herunder at skabe grundlag og rum for også bevidst at arbejde med mere eksperimenterende eller innovative projekter. En væsentlig forudsætning for at kunne løfte denne opgave er et overblik over, hvilke systemer og teknologier vi benytter i dag og en mulighed for hele tiden at holde oplysningerne opdaterede. Københavns Kommune skal bruge allerede kendte og afprøvede løsninger, hvor det er muligt (genbrug). Når et køb er nødvendigt, købes der standardløsninger, og først når disse muligheder er udtømte, overvejes det at få udviklet særlige løsninger og da helst i samarbejde med andre. Kommunens forhold til leverandørerne og vores evne til at formulere krav og styre såvel anskaffelsesprocesser som drift og vedligehold skal styrkes. Vi skal fremstå som én enhed og udnytte Københavns Kommunes størrelse til at opnå bedre løsninger i samarbejde med andre offentlige aktører og ved at anvende anerkendte offentlige standarder. 13

14 Drift og udvikling af it-platformen En sund infrastruktur og it-drift Vi skal sikre, at Københavns Kommunes it-løsninger er baseret på en grundlæggende sund infrastruktur og drift, og gennem sourcing, standardisering og konsolidering sikre effektivitet og en konkurrencedygtig pris. Vi skal samtidig levere en optimal understøttelse af forvaltningernes behov i form af en helheds- og målgruppeorienteret rådgivning, service og support til alle led af organisationen. Københavns Kommune samlede i april 2007 al it-drift i Koncernservice og tog et første skridt i forhold til konsolidering, servicebeskrivelser og optimering af drift og support. Der skal fortsat arbejdes på forbedring og optimering af den basale it-drift både på løsninger og arbejdsmetoder. Alle processer i forbindelse med it-drift skal tilpasses ITIL og nødvendige it-værktøjer hertil implementeres. Der skal kortlægges behov for it-støttesystemer til driftsopgaverne og findes sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til at dække disse behov. Der skal udarbejdes en referencearkitektur og udstikkes principper for it-anskaffelser m.m. Der skal iværksættes en konsolidering af en række løsninger, hvor kommunen i dag anvender flere forskellige it-løsninger til dækning af den samme type af behov. 14

15 Hvis du vil vide mere Københavns Kommunes it-strategi er udarbejdet af Strategisk IT, Koncernservice på vegne af Økonomiforvaltningen. Opgaven er udført i tæt samarbejde med it-chef forum, hvor de syv forvaltningers it-chefer er repræsenteret. Hvis du vil vide mere om det it-strategiske arbejde i Københavns Kommune, så kontakt Strategisk IT på 15

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere