IT-strategi i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014"

Transkript

1 IT-strategi i Københavns Kommune

2 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring af it-udviklingen...12 Drift og udvikling af it-platformen

3 Få bedre forbindelse! ny IT-strategi i Københavns Kommune Få bedre forbindelse til københavnerne. Til kommunen. Til virksomhederne og mellem kommunens forvaltninger. Med Københavns Kommunes nye it-strategi ønsker vi at forbedre mulighederne for at kommunikere elektronisk og dermed få bedre og mere direkte forbindelse både mellem kommunen og københavnerne og mellem medarbejdere og ledelser. Vores vision er, at københavnerne i fremtiden får digital forbindelse til alt fra rådgivning til demokratiske processer. De skal i højere grad betjene sig selv og indgå som aktiv part i sagsbehandlingen. Og de skal have nemmere ved at få information og komme i dialog med kommunen og politikerne. Kommunens medarbejdere skal have bedre muligheder for at kommunikere elektr nisk, uanset om de sidder i administrationen eller på byens institutioner. De skal kunne udføre endnu mere effektiv sagsbehandling. Og de skal have mere tid til deres kerneopgaver og bedre forbindelse til både børn og ældre, når trivielle opgaver digitaliseres. Bedre service til københavnerne It-strategien viser vejen til at løse en række af de fælles udfordringer, som kommunens syv forvaltninger står overfor. Den gælder derfor hele Københavns Kommune, herunder kommunens forvaltninger, institutioner, selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen samt de kontraktstyrede enheder. Bedre digitale forbindelser internt i Københavns Kommune, til samarbejdspartnere og til københavnerne skal ikke bare gøre kommunikation og arbejdsprocesser mere effektive. De skal også frigøre tid til bedre og billigere service til københavnerne. Glæd dig til Københavns Kommunes nye it-strategi! Københavns Kommunes it-strategi 3

4 It-strategiens udgangspunkt er Københavns Kommunes værdigrundlag og de enkelte forvaltningers forretningsopgaver, udfordringer og mål. It-strategien skal, sammen med de tilknyttede handlingsplaner, bidrage til, at Københavns Kommune samlet set anvender sine ressourcer til effektivt at levere den bedst mulige opgaveløsning til gavn for borgere og virksomheder i København samt brugere af byen. Københavns Kommunes it-vision Med baggrund i Københavns Kommunes værdigrundlag er visionen for it og digitalisering at: Vi anvender it sådan, at borgere, virksomheder, brugere, offentlige myndigheder, andre interessenter og medarbejdere oplever en åben, effektiv og digitaliseret kommune, der leverer service af høj kvalitet. Københavns Kommune skal være blandt de bedste i Danmark til at tilbyde digitale løsninger baseret på en digitaliseret og effektiv forvaltning, hvor der arbejdes efter følgende principper: Optimale og it-understøttede arbejdsprocesser fra start til slut også når disse går igennem flere forskellige forvaltningsområder Data indsamles kun én gang og er tilgængelige for alle relevante parter herunder også borgeren Når den samme opgavetype løftes flere forskellige steder, sker det i samme itsystem og med ensartede processer Anvendelse af it-løsninger, der giver en effektiv og kvalitativt bedre service Vi bruger it-løsninger til at ressourcestyre, overholde frister og understøtte de ensartede processer og forretningsgange. 4

5 I arbejdet med it vil vi styrke det fælles og koordinere det forvaltningsspecifikke. Vi udnytter Københavns Kommunes størrelse og position som hovedstad til at præge samarbejdet med andre offentlige instanser om udviklingen af det digitale Danmark og påvirke markedet for it-løsninger til det offentlige. Bæredygtighed tænkes ind i it-løsningerne i Københavns Kommune, og vi udnytter mulighederne for at anvende it-løsninger, der bidrager til Københavns Kommunes bæredygtighed generelt. Strategiske indsatsområder It-strategiens indsatsområder opdeles i 5 perspektiver. Hvert perspektiv beskriver en bestemt måde at anskue effekten af indsatsområderne på. De fem perspektiver er: Borgere, virksomheder og brugere Kommunens opgaver og måden at løse dem på Medarbejdere Styring af it-udviklingen Drift og udvikling af it-platformen. Med denne it-strategi har Københavns Kommune fokus på det helhedsorienterede syn på it-udviklingen. Den fulde gevinst af investeringerne opnås ved at følge processerne fra start til slut og ved at være opmærksom på de enkelte handlingers effekt inden for alle perspektiverne. Det enkelte strategiske indsatsområde er i det følgende nævnt under det perspektiv, hvor det har størst vægt. 5

6 Borgere, virksomheder og brugere Attraktive digitale løsninger til alle Borgere, virksomheder og brugere tilbydes løsninger, der er attraktive, lette og sikre at anvende. Løsningerne giver digital adgang til: borger- og virksomhedsrettede kommunale ydelser information, vejledning og rådgivning demokratiske og politiske processer Vi udvælger konkrete områder til digitalisering med udgangspunkt i Københavns Kommunes service- og kanalstrategi ud fra konkrete vurderinger af løsningens nytteværdi for borgere og virksomheder samt analyse af løsningens potentiale for reduktion af de samlede omkostninger til levering af servicen. Vi vil involvere såvel relevante målgrupper, som kommunens medarbejdere i udviklingen og udbredelsen af de digitale løsninger. Vi skal opsamle viden om, hvilke informationer og services der efterspørges. Vi skal sikre, at sagsbehandlerens viden bliver skrevet ned og gjort elektronisk tilgængelig for såvel borgere og virksomheder som for andre sagsbehandlere. Henvendelsens art samt modtagerens situation og personlige kompetencer vil, sammen med kommunens service- og kanalstrategi, være styrende for, hvilke kommunikationskanaler, der stilles til rådighed. Vi sætter fokus på kommunens håndtering af borgerens henvendelse, således at hele den interne håndtering sker i optimerede, digitaliserede processer. Vi skal udvikle selvbetjeningsløsninger, hvor borgeren betjener sig selv gennem dialog med kommunens elektroniske systemer ( straksafgørelser ). Hvor dette ikke er muligt, skal vi analysere og optimere de interne processer, hele vejen fra borgerens henvendelse til levering af ydelsen, også på tværs af forvaltningerne. Vi skal bruge de teknologiske og digitale muligheder til interaktiv formidling og formidling i byrummet. 6

7 Vi indgår aktivt i relevante tværoffentlige samarbejder, og vil såvel præge som benytte os af de fællesoffentlige tiltag og teknologiske trends, der understøtter brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Elektronisk adgang til sager Københavns Kommune vil forbedre borgernes og virksomhedernes muligheder for indsigt i egen sag og deltagelse i de demokratiske processer. Borgere og virksomheder skal have en nem og sikker digital adgang til at se egne sager og oplysninger. Andre sager og informationer skal være tilgængelige, hvis ikke særlige hensyn forhindrer det. Materiale skal så vidt muligt samles og præsenteres på tværs af it-systemer og forvaltninger, således at det for borgeren og sagsbehandleren fremstår som en helhed. Endvidere skal der arbejdes med udveksling af oplysninger på tværs af offentlige myndigheder, således at relevant information kan samles og gøres tilgængelig, uden at borgeren behøver at forholde sig til forskellige myndighedsområder. Skriftlig kommunikation og dialog skal være elektronisk Borgere, virksomheder og samarbejdsparter skal have mulighed for elektronisk kommunikation og dialog med sagsbehandlere, institutioner, skoler, politikere m.m. i Københavns Kommune. I samarbejde med andre offentlige myndigheder skal der findes løsninger, der gør det muligt for kommunen nemt, sikkert og billigt at sende svar i digital form og til den adresse modtageren ønsker. Det skal være nemt for borgere og virksomheder at skrive til kommunen og at opbevare korrespondancen. Digitale henvendelser til Københavns Kommune skal sagsbehandles og besvares digitalt. Der skal tilrettelægges arbejdsprocesser og forretningsgange, der muliggør at alle sager kan behandles og dokumenteres papirløst. It-systemer og andre teknologiske hjælpemidler skal understøtte den elektroniske dialog i demokratiske processer og i samarbejdsopgaver med eksterne parter. Udvalg, råd og projekter skal have adgang til elektronisk kommunikation, projektrum og dialogfora. 7

8 Kommunens opgaver og måden at løse dem på Styringsinformation og dokumentation af kvalitet Københavns Kommune vil dokumentere kvaliteten af de ydelser og services, der leveres. Hele processen skal digitaliseres: Fra indsamling af oplysninger til de aggregerede informationer der anvendes som styringsredskab af ledere og politikere eller afleveres til andre myndigheder. Ved digitalisering af disse processer opnås dels en mere effektiv og sikker indsamling af informationerne og dels, at der kan stilles mere kvalificerede styringsinformationer til rådighed. Styringsinformationerne kan bl.a. anvendes til en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer, og gøre det mere synligt for politikere og borgere, hvad de får for skattekronerne. Københavns Kommune vil forbedre løsningerne til opsamling og formidling af dokumentations- og styringsinformation. Dette indebærer at analysere og optimere processerne helt fra dataindsamlingen over tilgængelige og integrerede datastrukturer hele vejen frem til ledelsens anvendelse af de aggregerede data i ledelsesinformationssystemer og aflevering af elektronisk dokumentation til andre offentlige instanser. Snitfladerne mellem det fælles og det forvaltningsspecifikke skal afklares. Når data skal deles på tværs, er det nødvendigt med fælles definitioner og ansvar for datakvalitet, samt et afklaret forhold til åbenhed og sikkerhed. Effektivisering og standardisering af processer Københavns Kommune skal udvikle fælles it-løsninger, planlægge sammenhængende processer og sikre samlet effektivisering af de opgaver, der løses på tværs af eller parallelt i forvaltningerne. Vi vælger fælles it-løsninger, hvor det giver øget værdi i form af bedre kvalitet i ydelsen eller større effektivitet. Der skal fokus på opgaver, som involverer alle eller flere forvaltninger og på opgaver, som løses parallelt i forvaltningerne, men med forskellige it-værktøjer og processer. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer til arbejdet med processer, arbejdsgange og elektroniske workflow og vi skal øge den generelle modenhed i kommunen som 8

9 helhed i arbejdet med effektivisering og it-understøttelse af ensartede opgaver. Vi skal blive bedre til at dele erfaringer og udvikle sammen. Vi skal ikke alene sikre, at dokumenter og data er digitale og tilgængelige vi skal også arbejde på at sagsgange, tidsfrister og sagsbehandlerviden digitaliseres i itsystemer, der har indbyggede funktioner til dokumentation af processen og kan styre workflowet. Samarbejdet med eksterne parter Københavns Kommune vil genbruge gode løsninger andre har erfaringer med, dele ud af egne erfaringer og indgå i relevante samarbejdsfora. Gennem samarbejdet med andre kommuner og offentlige myndigheder vil vi kunne opnå bedre og billigere løsninger, flere succesfulde investeringer samt kunne presse de kommunale it-leverandører til at levere it-løsninger, der passer ind i vores koncept, og som kan medvirke til optimering af vores processer. Vi vil indgå i fællesskaber omkring indkøb, udvikling og påvirkning af den kommunalt rettede del af it-branchen ved at stille krav om fleksible, standardiserede, serviceorienterede og åbne løsninger. Københavns Kommune skal i højere grad medvirke i og påvirke de indsatser, der planlægges og gennemføres i fællesoffentligt regi, f.eks. sammen med KL. Københavns Kommune råder, i kraft af størrelse og volumen i opgaverne, over såvel kompetencer som styrke til at påvirke det tværoffentlige samarbejde. Mange af de udfordringer, der nu og i de kommende år imødeses i Københavns Kommune, er vi naturligvis ikke alene om. Fokus på kommunale opgaver, processer og styringsinformation understøttes også af fælles indsatser i KL og til en vis grad af f.eks. Moderniseringsplanen, den fællesoffentlige digitaliseringsplan. 9

10 Medarbejdere Attraktive arbejdspladser Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, som både kan tiltrække og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere. Det skal afdækkes nærmere, hvad en attraktiv arbejdsplads er. Særligt for den nye generation af medarbejdere kan det være relevant at tilpasse it-løsninger, processer og ledelsesstile til en medarbejdergruppe, for hvem elektronisk kommunikation (sms, facebook, internet og ) er helt naturlige og nødvendige elementer i såvel privat- som arbejdsliv, og for hvem selve adskillelsen mellem private og arbejdsrelaterede aktiviteter bliver mere flydende. Effektivitet er også en væsentlig parameter i definitionen af den attraktive arbejdsplads i hvert fald er det vigtigt for Københavns Kommune, at medarbejderne har mulighed for at udføre opgaverne så effektivt som muligt, herunder at it-anvendelsen er baseret på en stabil og sikker it-drift. Der er både demografiske, økonomiske og politiske begrundelser for, at de kommunale opgaver i fremtiden skal kunne løses mere effektivt. Medarbejderne skal have adgang til elektronisk kommunikation I Københavns Kommune skal medarbejderne have adgang til information og dialog uanset om der er tale om medarbejdere med fast it-arbejdsplads eller medarbejdere, der primært udfører deres opgaver ude hos borgerne, på gaden eller i en kommunal institution. Det skal være muligt for Københavns Kommune at nå ud til medarbejderne med elektronisk information og dialog, og der skal være elektronisk adgang til sagsstøttesystemer, der hvor arbejdet udføres. Der skal etableres en palet af løsninger, således at den enkelte forvaltning eller institution sammen med medarbejderne kan ibrugtage de løsninger, der passer bedst i forhold til opgaver, medarbejderkompetencer og økonomi. Ved at vælge digitale kanaler vil der ofte være et mindre ressourcetræk end ved manuelle eller blandede. Såvel medarbejdere som ledelser skal opleve en informationsformidling og dialog, som er let at gå til, nærværende og aktuel uanset fysisk eller organisatorisk placering. 10

11 De digitale kompetencer skal løftes Medarbejdere og ledere skal have bedre kompetencer i forhold til anvendelse af it-systemer i den daglige opgaveløsning, forståelse for digitaliserede processer samt øget bevidsthed om datakvalitet og sikkerhed. Lederne skal øge deres kompetencer til at løfte de særlige opgaver og udfordringer, som digitalisering af opgaver og effektivisering af processer skaber. Vi vil blive bedre til at udnytte it-systemernes muligheder og til at anvende it som et værktøj til effektivisering af processer. Vi vil blive bedre til at gennemføre digitaliseringsprojekter og til at implementere nye og mere effektive arbejdsgange. Medarbejdere med gode digitale kompetencer og engagement i processerne vil skubbe på i forhold til digitalisering af det offentlige Danmark. Der skal udvikles modeller for kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejdergruppes daglige opgaver og i medarbejderens personlige kompetencer. Det er vigtigt, at læring kombineres med anvendelse, og at medarbejderen ikke bare lærer anvendelsen af en bestemt it-løsning, men også opnår en dybere indsigt i opgaveløsningen, sammenhængen til andre opgaver, og kan medvirke til at forbedre og effektivisere opgaveløsningen. Endelig skal der foretages en fordeling af opgaver og ansvar i forbindelse med kompetenceudviklingen. Hvilke opgaver skal løses i fællesskab, og hvilke skal løses i de enkelte forvaltninger. 11

12 Styring af it-udviklingen Sikre effektive fælles beslutninger på it-området Der skal udarbejdes og implementeres en styringsmodel, som sikrer effektive fælles beslutninger på it-området. En styringsmodel skal fungere i praksis og i harmoni med Københavns Kommunes styreform. Med en styringsmodel for it-området (it-governance) vil Københavns Kommune som en samlet enhed blive bedre til at styre mod opnåelse af de konkrete mål på alle niveauer. Effektive beslutningsprocesser skal sikre, at beslutninger på it-området træffes på det rette niveau og på en veldokumenteret baggrund. Roller og ansvar skal placeres, således at beslutninger kan træffes og effektueres nemt og hurtigt. En lang række værktøjer til understøttelse af de effektive beslutningsprocesser skal udvælges og ibrugtages herunder Business Case, projektmodel, porteføljestyring og it-principper. Øge modenhed i forhold til projekter og digitalisering Evnen til at gennemføre projekter skal vurderes og forbedres. Københavns Kommune skal have en fælles, besluttet og implementeret model for, hvordan vi arbejder med digitalisering, hvordan vi styrer (eller koordinerer) vores projektportefølje, og hvordan vi leder projekter. Vi skal udvikle og anvende fælles værktøjer og finde metoder til at dele erfaringer. De fælles projekter skal gennemføres med succes, hvilket forudsætter rettidig omhu i den løbende prioritering af tidsforbrug, ressourceforbrug og opnåelse af nytteværdi. Alle projekter skal efter en på forhånd aftalt driftsperiode kunne dokumentere resultater. Vi skal: udvikle fælles værktøjer og metoder, samt opnå en fælles forståelse for brugen af dem udvikle en kultur og et miljø, hvor vi kan dele erfaringer både med konkrete løsninger og med projektgennemførelse 12

13 gennem kompetenceudvikling af såvel medarbejdere som ledere sikre en øget forståelse for projektarbejde og digitalisering. Udvikle principper for den fælles it-platform Der skal etableres og vedligeholdes en strategi, et sæt af principper og en model for den grundlæggende organisering af kommunens it-systemer. Herunder principper for systemernes indbyrdes sammenhæng, en fælles begrebsramme og organisering af den enkelte it-løsning således, at den kan indgå i et funktionelt samspil med den overordnede it-arkitektur. En gennemtænkt it-arkitektur bidrager med et sammenhængende billede af, hvilke løsninger vi vil have og hvorfor. Den giver sporbarhed fra forretningsstrategi og forretningsbehov videre til valgte løsninger og det tekniske fundament. Det giver mulighed for hurtigt at overskue, hvad et ændret forretningsbehov stiller af krav til løsning er og teknik. Ligesom det giver mulighed for hurtigt at se, hvad en ændring i det teknis ke løsningsrum giver af muligheder på det forretningsmæssige og strategiske plan. Med andre ord understøtter en gennemarbejdet it-arkitektur forretningens evne til at agere hurtigt, smidigt og kosteffektivt. Herunder at skabe grundlag og rum for også bevidst at arbejde med mere eksperimenterende eller innovative projekter. En væsentlig forudsætning for at kunne løfte denne opgave er et overblik over, hvilke systemer og teknologier vi benytter i dag og en mulighed for hele tiden at holde oplysningerne opdaterede. Københavns Kommune skal bruge allerede kendte og afprøvede løsninger, hvor det er muligt (genbrug). Når et køb er nødvendigt, købes der standardløsninger, og først når disse muligheder er udtømte, overvejes det at få udviklet særlige løsninger og da helst i samarbejde med andre. Kommunens forhold til leverandørerne og vores evne til at formulere krav og styre såvel anskaffelsesprocesser som drift og vedligehold skal styrkes. Vi skal fremstå som én enhed og udnytte Københavns Kommunes størrelse til at opnå bedre løsninger i samarbejde med andre offentlige aktører og ved at anvende anerkendte offentlige standarder. 13

14 Drift og udvikling af it-platformen En sund infrastruktur og it-drift Vi skal sikre, at Københavns Kommunes it-løsninger er baseret på en grundlæggende sund infrastruktur og drift, og gennem sourcing, standardisering og konsolidering sikre effektivitet og en konkurrencedygtig pris. Vi skal samtidig levere en optimal understøttelse af forvaltningernes behov i form af en helheds- og målgruppeorienteret rådgivning, service og support til alle led af organisationen. Københavns Kommune samlede i april 2007 al it-drift i Koncernservice og tog et første skridt i forhold til konsolidering, servicebeskrivelser og optimering af drift og support. Der skal fortsat arbejdes på forbedring og optimering af den basale it-drift både på løsninger og arbejdsmetoder. Alle processer i forbindelse med it-drift skal tilpasses ITIL og nødvendige it-værktøjer hertil implementeres. Der skal kortlægges behov for it-støttesystemer til driftsopgaverne og findes sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til at dække disse behov. Der skal udarbejdes en referencearkitektur og udstikkes principper for it-anskaffelser m.m. Der skal iværksættes en konsolidering af en række løsninger, hvor kommunen i dag anvender flere forskellige it-løsninger til dækning af den samme type af behov. 14

15 Hvis du vil vide mere Københavns Kommunes it-strategi er udarbejdet af Strategisk IT, Koncernservice på vegne af Økonomiforvaltningen. Opgaven er udført i tæt samarbejde med it-chef forum, hvor de syv forvaltningers it-chefer er repræsenteret. Hvis du vil vide mere om det it-strategiske arbejde i Københavns Kommune, så kontakt Strategisk IT på 15

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere