I/S AffaldPlus. Særlige betingelser og beskrivelser for udbud af: Transport af affald fra genbrugspladser. November 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S AffaldPlus. Særlige betingelser og beskrivelser for udbud af: Transport af affald fra genbrugspladser. November 2016."

Transkript

1 I/S AffaldPlus Særlige betingelser og beskrivelser for udbud af: Transport af affald fra genbrugspladser November 2016 Side 1 af 31

2 1.1 Omfang af kørsel og bestilling De særlige forhold på de enkelte genbrugspladser er nærmere beskrevet i hhv. bilag 1.1 og bilag 1.2, herunder antal tømninger i 2015, åbningstider mv. Beskrivelsen er vejledende. Transport af containere foregår efter behov ved at personalet på genbrugspladserne bestiller tømninger i Pick-up systemet. 1.2 Modtageanlæg/afleveringssteder Det indsamlede affald afleveres p.t. til følgende modtageanlæg (august 2016): Slagelse Forbrændingsanlæg, Dalsvinget 11, 4200 Slagelse Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved * Næstved Genbrugsterminal, Ved Fjorden 22, 4700 Næstved * Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, 4640 Fakse RGS-90, Suså Landevej 75, 4160 Herlufmagle RGS-90, Industrimærsken, 4241 Vemmelev RagnSellls, Maglemølle 1, 4700 Næstved ** Reiling, Maglemølle 60, 4700 Næstved** * De 2 modtageanlæg vil iht. tilbudslisten blive betragtet som et anlæg ** De 2 modtageanlæg vil iht. tilbudslisten blive betragtet som et anlæg Der ønskes endvidere priser på følgende destinationer: KARA/NOVEREN forbrænding, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Audebo deponi, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge REFA Forbrænding, Energivej 4, 4800 Nykøbing F REFA Deponi, Gedser Landevej 22 T, 4800 Nykøbing F Vordingborg GBP, Spirevej 4, 4760 Vordingborg Morgenstrup GBP, Bøgesøvej 29, 4700 Næstved Der henvises til modtageanlæggenes hjemmesider for yderligere oplysninger vedr. kontaktoplysninger, åbningstider mm. Side 2 af 31

3 1.3 Krav til arbejdets udførelse Registrering og indvejning på AffaldPlus anlæg skal ske på et indvejningskort, som udstedes af AffaldPlus. Registrering og indvejning på andre anlæg skal ske med angivelse af AffaldPlus som juridisk person med registrering af den enkelte genbrugsplads, som har bestilt afhentningen. Tilbudsgiver skal altid sikre at afhentning af containere foretages i overensstemmelse med tidsfrister for modtageanlæg og de enkelte genbrugspladser forsyne åbne containere med presenning/net inden kørsel fra en genbrugsplads påbegyndes. Tilbudsgiver skal stille presenning/net til rådighed, hvilket derfor skal være indeholdt i tilbudsprisen. ved håndtering af containere på en genbrugsplads uden for åbningstiden, skal det sikres at kunder ikke kommer ind på genbrugspladsen, ved at holde porten lukket ved afhentning. foretage registrering og indvejning af hver enkelt container ved modtageanlæg sikre korrekt registrering af fraktion på modtageanlæg Tilbudsgiver vil i nogle tilfælde få adgang til eksterne og AffaldPlus egne behandlingsanlæg uden for åbningstid og vil i fornødent omfang få udleveret nøgle til de pågældende anlæg. Misbrug af aflæsningsmuligheden udenfor normal åbningstid eller til aflæsning af eget affald vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Ved aflæsning på udbydernes egne anlæg, hvor disse ikke er bemandede skal entreprenøren sørge for fornøden indvejning samt sikre, at anlægget ikke kan benyttes af andre under aflæsningen, herunder sikre, at porte holdes lukkede under aflæsningen. Tilbudsgiver skal håndtere containere, således at unødige skader ikke opstår. Ved udbedring af skader, som tilbudsgiver hæfter for, bestemmer AffaldPlus, hvor og af hvem reparationen skal foretages. 1.4 Omfang af entreprisen Det samlede udbud omfatter afhentning, transport og tømning af containere fra 20 genbrugspladser. Der er i år 2015 foretaget i alt ca tømninger. Nøgletal med hensyn til mængder og antal afhentninger fremgår af bilag 1.2. AffaldPlus forventer at 2 % af tømningerne skal foretages i weekender eller på helligdage. Side 3 af 31

4 AffaldPlus forbeholder sig ret til ændringer i sammensætningen af fraktioner i kontraktperioden. Evt. nye fraktioner, som opstår som følge heraf, er ikke automatisk omfattet af dette udbud. Fraktioner / containertyper på de 20 genbrugspladser. På hver af de 20 genbrugspladser er der generelt opstillet følgende typer af containere for de fraktioner, som er omfattet af dette udbud: 29 m3 lukket pap, papir, småt brændbart affald og eternit 40 m3 åben stort brændbart affald, deponiaffald, imprægneret træ, træ til genanvendelse 8-14 m3 åben deponiaffald, jord, beton og tegl 22 m3 mobilkomprimatorpap, småt brændbart affald, stort brændbart affald Det bemærkes, at der er et meget begrænset antal containere på øerne Agersø og Omø. Generelt for afhentninger fra de 20 genbrugspladser Personalet på genbrugspladserne afgør, hvornår containerne er fyldte. Afhentningen af containere kan ske såvel i som udenfor genbrugspladsernes åbningstider. Der må ikke tømmes containere på genbrugspladserne søn- & helligdage før kl og efter kl Bemærk at der kan forekomme afvigelser hertil jfr. særlige betingelser på enkelte genbrugspladser. Transportøren vil få udleveret nøgler/brik til genbrugspladserne som skal afleveres til AffaldPlus ved kontraktens ophør. Ved bortkomst af udleverede nøgler/brik, skal AffaldPlus straks underrettes. Hvis denne bortkomst af nøgler/brik betyder ekstra udgifter for AffaldPlus, i form af omkodning m.m. betales denne ekstraudgift af tilbudsgiver. Afleveringen af affald til modtageanlæggene kan kun ske i.h.t. de i bilag 1.3 anførte åbningstider. Til AffaldPlus s forbrændingsanlæg i Slagelse og Næstved samt til Skælskør komposteringsanlæg vil der blive udleveret nøgler/brik. De nedenfor anførte regler vedr. tømning af containere er naturligvis afhængig af de fastsatte åbningstider på de enkelte modtageanlæg. Ved afhentning af åbne containere på genbrugspladserne skal transportøren inden kørslen påbegyndes pålægge presenning/net. Presseninger/net skal stilles til rådighed af transportøren og derfor være indeholdt i tilbudsprisen. Side 4 af 31

5 Tømning af containere fra de 20 genbrugspladser Alle ordrer oprettes som udgangspunkt med grøn dvs. containeren skal tømmes senest den følgende hverdag efter bestilling, idet lørdag, søndag og helligdag ikke medregnes. Eksempel: Bestilling torsdag kl skal være udført senest den følgende fredag. Bestilling lørdag kl skal være udført senest den følgende mandag. Endelig kan der også vælges rød. Det betyder at containeren/ne skal tømmes først i forhold til pladsens bestillinger. Når der er markeret i feltet Lørdag-søndag-helligdag-tømning, skal tømning udføres senest dagen efter bestillingen. Eksempel: Bestilling fredag kl skal være udført senest den følgende lørdag. Registrering og vejning på modtageanlæggene. Ved ankomst på alle modtageanlæg skal transportøren sikre sig, at der bliver foretaget en registrering og indvejning af vognen. Registrering og indvejning på AffaldPlus anlæg skal ske på et indvejningskort, der udstedes af AffaldPlus. Registrering og indvejning på øvrige modtageanlæg skal ske med AffaldPlus kundenummer og afdelingsnummer. Kvalitetskrav til kørslens gennemførelse. Transportøren skal sikre, at afhente containere i overensstemmelse med de anførte tidsfrister evt. mobile skilte er afmonteret pålægge presenning/net på åbne containere inden kørsel fra genbrugsplads påbegyndes transportere den fyldte container direkte til modtageanlægget foretage en registrering og indvejning af vognen ved modtageanlægget containeren straks herefter returnerer til samme genbrugsplads. Dette gælder dog ikke ved rotationskørsel. vejesedler afleveres på genbrugspladsen ved returnering af container Transportøren skal tåle, at der på genbrugspladsen og ved modtageanlæggene kan opstå mindre ventetider. Containerne tilhører AffaldPlus, og må ikke uden tilladelse fra AffaldPlus anvendes til andet formål end det i udbudsmaterialet angivne. Side 5 af 31

6 Transportøren skal håndtere containerne således, at unødvendige skader ikke opstår. Ved udbedring af skader, som transportøren hæfter for, bestemmer AffaldPlus hvem der skal foretage reparation heraf. Returlæs: AffaldPlus ønsker at få oplyst et procenttillæg ved kørsel med returlæs. Som udgangspunkt er det kun kørsel af kompost retur fra komposteringsanlæg. I procenttillæget er indeholdt mertidsforbrug ved læsning af bilen og aflæsning på genbrugspladsen med efterfølgende afsætning af containeren i forhold til den tilbudte pris ved trækkørsel pr. container. 1.5 Særlige krav til transportører Der må påregnes kørsel med containere med mere end 12 tons for fraktionerne jord og beton/tegl, hvorfor der skal køres med 4-akslede biler. Udgiften hertil skal være indeholdt i tilbudsprisen. Til vurdering af opgaven er der i nedenstående skema angivet gennemsnitsvægt (nettovægt) pr. container pr. fraktion i FRAKTION GENNEMSNITSVÆGT (tons) Pap 3,5 Papir 8,7 Beton/tegl 14,0 Jord 14,0 Eternit 6,0 Deponi 5,5 Stort brændbart 6,0 Småt brændbart 4,5 Træ til genanvendelse 5,0 Imprægneret træ 4,0 Arbejdets tilrettelæggelse Entreprenøren skal anvende anhænger til transport af affald til samme modtageanlæg. I den forbindelse betragtes AffaldPlus anlæg med adresserne Fjorden 20 og Ved Fjorden 22 som et modtageanlæg. Ved Tilsyn og kontrol Tilbudsgiver må tåle, at AffaldPlus kan føre tilsyn med tilbudsgivers udførelse af arbejdet, herunder ret til at inspicere tilbudsgivers materiel, arbejdsudførelse mv. Side 6 af 31

7 Tilbudsgiver er forpligtet til uden vederlag at meddele alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af denne kontrol. Tilbudsgiver skal senest 1 uge efter anmodning, fremsende denne dokumentation. AffaldPlus tilsyn og kontrol fritager ikke tilbudsgiver for dennes kontraktlige forpligtelser i henhold til denne kontrakt. 1.6 Betaling Afregning for ydelserne i dette udbud foretages på baggrund af antallet af afhentninger for hver delydelse, jf. tilbudslisterne. Betalingen foretages månedsvis bagud efter gældende enheds-priser. Udbyder skal anvende Pick-up systemet til udarbejdelse af dokumentation for fremsendelsen af faktura til AffaldPlus. Opgørelsen er dokumentation for den fremsendte faktura. Såfremt tilbudsgiver kører for flere genbrugspladser, skal den fremsendte faktura være udspecificeret, således at beløb for hver genbrugsplads fremstår særskilt. Vedr. Agersø og Omø GBS skal der foretages en opdeling af faktura jfr. særlige betingelser for Agersø/Omø genbrugsplads. Tilbudsgiver fremsender faktura elektronisk til AffaldPlus (EAN-nr ). I tvivlsspørgsmål er det AffaldPlus, som definerer formkrav mv. som sikrer at AffaldPlus kan modtage de nævnte oplysninger. Tilbudsgiver skal opgive bankkontonummer eller andet kontonummer til AffaldPlus, hvortil betalingen kan foregå. Hvis tilbudsgiver ikke har fremsendt eventuelt krav om yderligere betaling for et kalenderår inden den 1. marts det efterfølgende kalenderår, bortfalder et sådant eventuelt krav endeligt. Side 7 af 31

8 Bilag 1.1 Side 8 af 31

9 Agersø og Omø Genbrugspladser Agersø GBP Adresse Agersø Møllevej 4230 Skælskør Telefon nr Omø GBP Adresse Omø Havnevej 105C 4230 Skælskør Telefon nr Der stilles 4 ekstracontainere til rådighed for transportør, således der kan tages en tom container med over til en af øerne når der skal tømmes ned. Transportøren opbevarer de 4 ekstracontainerne uden udgift for AffaldPlus. AffaldPlus afholder transportørens udlæg til færge efter nærmere aftale. Regningen for hver tømning skal opdeles i 2 efter følgende princip: 1. Stigsnæs havn Agersø eller Omø Stigsnæs havn. 2. Transport til Stigsnæs havn transport fra Stigsnæs havn til behandlingsanlæg Side 9 af 31

10 Dalmose Genbrugsplads Dalmose GBP Adresse Lundsgårdsvej Dalmose Telefon nr AffaldPlus forventer i 2021 at nedlægge pladserne i Dalmose og Fuglebjerg og etablere en ny plads her imellem. Haveaffald og Trærødder er inkluderet i dette udbud. Side 10 af 31

11 Dianalund Genbrugsplads Dianalund GBP Adresse Industri Vest Dianalund Telefon nr Side 11 af 31

12 Fuglebjerg Genbrugsplads Fuglebjerg GBP Adresse Miljøvej Sandved Telefon nr AffaldPlus forventer i 2021 at nedlægge pladserne i Dalmose og Fuglebjerg og etablere en ny plads her imellem. Haveaffald og Trærødder er inkluderet i dette udbud. Side 12 af 31

13 Haslev Genbrugsplads Haslev GBP Adresse Sverigesgade Haslev Telefon nr Der er aftale med Lejerbo, Frøgårdsvej, 4690 Haslev. Der opstillet 4 containere, som skal tømmes. Fraktionerne er pap, haveaffald og brændbart. Tømning må tidligst foretages kl Side 13 af 31

14 Herlufmagle Genbrugsplads Herlufmagle GBP Adresse Håndværkervej Herlufmagle Telefon nr Der ønskes en pris på kørsel af fraktionerne jord og beton/tegl til virksomheden Rørby Johansen, Håndværkervej 28, 4160 Herlufmagle. Der er wiretræk på alle containere. Containere til beton/tegl og jord har også kroghejs Tvangsrute (se kort på næste side) Side 14 af 31

15 Side 15 af 31

16 Holme-Olstrup Genbrugsplads Holme-Olstrup GBP Adresse Gartnervej Holmegaard Telefon nr AffaldPlus arbejder på at lukke pladsen i Side 16 af 31

17 Korsør Genbrugsplads Korsør GBP Adresse Møllevangen Korsør Telefon nr Tvangsrute (se kort på næste side) Weekend og helligdagstømninger må først iværksættes en halv time før åbningstid og skal være afsluttet senest ved åbningstidsophør. Det forventes, at Korsør og Vemmelev GBP lægges sammen på en ny lokalitet ved Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, 4220 Korsør og med forventet åbning december Ny plads vil blive udstyret med automatisk portåbning. Side 17 af 31

18 Side 18 af 31

19 Mogenstrup Genbrugsplads Mogenstrup GBP Adresse Bøgesøvej Næstved Telefon nr Der er etableret automatisk portregulering (åbne/lukke) via fjernkontrol Side 19 af 31

20 Møn Genbrugsplads Møn GBP Adresse Æblenæsvej Stege Telefon nr Der er etableret automatisk portregulering (åbne/lukke) via fjernkontrol. Side 20 af 31

21 Næstved Genbrugsplads Næstved GBP Adresse Fiskehusvej Næstved Telefon nr Kørsel af fraktionen pap er ikke omfattet af udbuddet Der er etableret automatisk portregulering (åbne/lukke) via fjernkontrol. Side 21 af 31

22 Præstø Genbrugsplads Præstø GBP Adresse Værkstedsvej Præstø Telefon nr Side 22 af 31

23 Ringsted Genbrugsplads Ringsted GBP Adresse Møllevej Ringsted Telefon nr Der er etableret automatisk portregulering (åbne/lukke) via fjernkontrol. Side 23 af 31

24 Rønnede Genbrugsplads Rønnede GBP Adresse Industrivej Rønnede Telefon nr Der er etableret automatisk portregulering (åbne/lukke) via fjernkontrol Side 24 af 31

25 Skælskør Genbrugsplads Skælskør GBP Adresse Industrivej Skælskør Telefon nr Side 25 af 31

26 Slagelse Genbrugsplads Slagelse GBP Adresse Skovsøvej Slagelse Telefon nr Det forventes at genbrugspladsen lukkes helt eller delvist i op til 6 mdr. i 2017, hvor en del af pladsen ombygges. I den periode påregnes det at anvende den tidligere genbrugsplads på Assensvej (Assensvej 4, 4200 Slagelse). Entreprenøren skal tåle, at køre til de tilbudte priser på Slagelse GBP, uden at der yde kompensation. Side 26 af 31

27 Sorø Genbrugsplads Sorø GBP Adresse Metalvej Sorø Telefon nr Side 27 af 31

28 Vemmelev Genbrugsplads Vemmelev GBP Adresse Industrikrogen Vemmelev Telefon nr GPS-koordinat Tvangsrute (se kort på næste side) Det forventes, at Korsør og Vemmelev GBP lægges sammen på en ny lokalitet ved Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, 4220 Korsør og med forventet åbning december Ny plads vil blive udstyret med automatisk portåbning. Side 28 af 31

29 Side 29 af 31

30 Vordingborg Genbrugsplads Vordingborg GBP Adresse Spirevej Vordingborg Telefon nr GPS-koordinat Der er etableret automatisk portregulering (åbne/lukke) med fjernbetjening. Side 30 af 31

31 Bilag 1.2 Antal containere tømninger i 2015 (vejledende). Behandlingsanlæg Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Ved Vejleagervej 4A 4241 Fjorden Vemmelev Næstved RGS 90 Herlufmagle Suså Landevej Herlufmagle RGS 90 Vemmelev Industrimærsken Vemmelev AffaldPlus Slagelse Dalsvinget Slagelse Faxe Miljøanlæg Præstøvej 105B 4640 Faxe Rørby Håndværkervej Herlufmagle Vordingborg Jordkarterinshal Spirevej GBP Agersø Dalmose Dianalund Fuglebjerg Haslev Herlufmagle Holme Olstrup Korsør Mogenstrup Møn Næstved Omø Præstø Ringsted Rønnede Skælskør Slagelse Sorø Vemmelev Vordingborg Total til modtageranlæg Total pr. GBP Side 31 af 31

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste Kørsel med affald fra genbrugspladser Tilbudsliste November 2016 1. Generelt 1.1 Vejledning Der kan gives tilbud på en eller flere af entrepriserne grupperet i følgende pakker: Hver enkelt entreprise (genbrugsplads

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Fusionsgrundlag for genbrugspladser

Fusionsgrundlag for genbrugspladser Fusionsgrundlag for genbrugspladser AffaldPlus fusion 2010 fælles takster, men for genbrugspladser 2 års frist En bunden opgave jf. fusionsgrundlaget Ens betaling for husstand/sommerhus pr. 2012 Serviceharmonisering

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Transport af entreprenørmaskiner for Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads. Afdelingschef Allan Johansen

Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads. Afdelingschef Allan Johansen Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads Afdelingschef Allan Johansen AffaldPlus er et 60 selskab Slagelse Kommune Vordingborg Kommune Ringsted Kommune Næstved Kommune 60 selskab Faxe Kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Udbud Behandling af fraktionen Hård plast. Bilag 1 Kravspecifikationer 16-10-2015

I/S Amager Ressourcecenter. Udbud Behandling af fraktionen Hård plast. Bilag 1 Kravspecifikationer 16-10-2015 16-10-2015 Sagsnr. 12/282 Dok.nr. 4058/15 Initialer LRE I/S Amager Ressourcecenter Udbud Behandling af fraktionen Hård plast Bilag 1 Kravspecifikationer Oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Generelt...

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 20. juni 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/04 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Udbud Behandling af tungt affald

Udbud Behandling af tungt affald Udbud Behandling af tungt affald r maj 2014 Sag 14/89 Dok. nr. 1633/14 1 1 TILBUD Et tilbud skal omfatte alle ydelser som nævnt i kravspecifikationerne. For hver fraktionsgruppe, der afgives tilbud på,

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Fremtiden - affald er ressourcer

Fremtiden - affald er ressourcer Fremtiden - affald er ressourcer Fra opsynsmand over servicemedarbejder til værdiskaber Allan Johansen Afdelingschef, 1 Organisation, genbrugspladser - ændring pr. 1. marts 2014 Chef Allan Johansen Team-struktur

Læs mere

Alternativerne Der synes at være 3 muligheder for at bevare og måske endda udvide den nuværende tonnage fra virksomhederne:

Alternativerne Der synes at være 3 muligheder for at bevare og måske endda udvide den nuværende tonnage fra virksomhederne: Indledning og baggrund Miljøstyrelsen har i sin afgørelse dateret 23. juni 2015 fastlagt, at AffaldPlus fra 1. januar 2016 ikke længere må modtage genanvendeligt erhvervsaffald på Næstved Genbrugsterminal

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald Bilag 1 Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1631-14 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SPECIFIKATION 3 1.1 Generelt 3 1.2 Mængder 4 1.3 Modtagelse 5 1.3.1 Fejlsorteringer og

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 19. april 2013 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015

Transport fra genbrugspladser. Holstebro Kommune. Lemvig Kommune. Tilbudsliste December 2015 Transport fra genbrugspladser i Holstebro Kommune Og Lemvig Kommune Tilbudsliste December 2015 Nomi4s i/s 1. Tilbudsliste Delpriser i henhold til poster i tilbudslisten: Entreprise 1: kr. Entreprise 2:

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Halsskov Fjernvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Fjernvarme St. Merløse Varmeværk 22. december 2017 SK Forsyning A/S

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. oktober 2014 Peter Fugmann Etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation Pkt. 7 Bestyrelsesmødet, 24. oktober 2014 Haveaffaldspladser, evaluering Afdelingschef

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

AffaldPlus tal og data

AffaldPlus tal og data Miljørapport 2013 42 AffaldPlus tal og data Tal og data for 2013 Indholdsfortegnelse Supplerende oplysninger... 43 CO 2 -fodaftryk... 44 Fej for egen dør... 44 Næstved Forbrændingsanlæg... 45 Næstved Forbrænding

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017 Renovation Dagrenovationssæk Helårstømning (52 uger) 900,00 kr. 1.125,00 kr. Helårstømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Sæsontømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Containere,

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivers svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

/Udbudsbetingelser og proces for valg af affaldsmæglere

/Udbudsbetingelser og proces for valg af affaldsmæglere /Udbudsbetingelser og proces for valg af affaldsmæglere KARA/NOVEREN I/S Indhold 1. Ordregiver... 3 2. Hvorfor 2 aftaler... 3 3. Udvælgelse... 3 5. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 4 6. Besigtigelse...

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

I/S NORFORS FORSYNING HELSINGØR INDHENTNING AF TILBUD PÅ KØB AF INDSAMLET PAPIR OG PAP TIL GENANVENDELSE

I/S NORFORS FORSYNING HELSINGØR INDHENTNING AF TILBUD PÅ KØB AF INDSAMLET PAPIR OG PAP TIL GENANVENDELSE I/S NORFORS FORSYNING HELSINGØR INDHENTNING AF TILBUD PÅ KØB AF INDSAMLET PAPIR OG PAP TIL GENANVENDELSE INDHOLD 1. Betingelser for tilbud 1 1.1 Mængder 1 1.2 Henvendelser vedr. tilbudsindhentningen 1

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Aarhus C. Udbud intern transport af gods. Navn: (hvis flere personer indsæt nye rækker herunder) Telefonnr. 7846 3595 Åbningstider

Aarhus C. Udbud intern transport af gods. Navn: (hvis flere personer indsæt nye rækker herunder) Telefonnr. 7846 3595 Åbningstider Aarhus C Adgangsforhold intern transport og afhentning af gods Hospital Århus Universitetshospital Adresse Nørrebrogade 44 Kontaktoplysninger: Bente Sloth Britta Cordes Annette Hoffmann Navn: (hvis flere

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

PRISLISTE 15.04.2015

PRISLISTE 15.04.2015 PRISLISTE 15.04.2015 2015 Salg af materialer fra Lønggården, Sorø Nedenstående priser skal tillægges aktuelt energitillæg samt råstofafgift 3,00 kr/ton Størrelse (mm) Rumvægt (kg/m 3 ) (kr/ton) Søsand

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser for Holbæk Affald A/S

Transport af affald fra genbrugspladser for Holbæk Affald A/S HOLBÆK AFFALD A/S Transport af affald fra genbrugspladser for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 KONTRAKT Udgivelsesdato: 15. november 2013 : Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af:

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing Falster, rev 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-00 Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Entreprisekontrakt Delentreprise 1 Februar 2017 1 Indhold 1. PARTERNE... 3 2. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766

Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766 Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766 Offentliggøres på KomUdbud.dk Rettelse Oprindeligt Rettes til 1 Side 5 i udbudsmaterialet er der ikke et kryds under Del

Læs mere

Rapport. Erhvervslivets tilfredshed med og brug af AffaldPlus genbrugspladser

Rapport. Erhvervslivets tilfredshed med og brug af AffaldPlus genbrugspladser Rapport Erhvervslivets tilfredshed med og brug af AffaldPlus genbrugspladser Februar 2017 Erhvervsundersøgelse i AffaldPlus Rapporten er udarbejdet i februar 2017 af Katja May Weber Indhold Konklusion...

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Notat om behandlingsstrategi

Notat om behandlingsstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 9. november 2007 Notat om behandlingsstrategi Journalnr. Skriv Journalnr. /ICa Baggrund: Jf. 2.14 i Betinget aftale om ophør af R98s koncession, overtager kommunerne

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor produktomfanget kan være lidt forskelligt køkkenerne imellem. Dette kan på

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere