Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer af Vækstforums møde den 25. marts Megassning energi og miljø 2 Stus fra Råd for Energi- og Miljøteknologi 4 3 Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimopmøde i Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" 5 Uddannelse og kompetenceudvikling 5 Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler 5 Iværksætteri og virksomhedsudvikling 6 Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram og indstilling om reservion af en økonomisk ramme 7 Styrkelse af det stregiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og Innovion) og Vækstforum Kapitalformidling - reservion af midler. 8 Oplevelsesøkonomi 9 Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger 9 10 Formålsbestemte puljer og Arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og udvælgelse af kriterier til fase 4 10 Ansøgninger 12 Mere uddannelse - bevilling af midler Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet, Århus Købmandsskole 12 Partnerskabsaftale 14 Partnerskabsaftale - stus og oplæg til nye indssfelter 12 Handlingsplan Proces for justering af handlingsplan oplæg 13

3 Indholdsfortegnelse Orientering og meddelelser 16 Orientering - Fast Ktegforbindelse Meddelelser 14 Udpegningssager 18 Upegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune 14 Eventuelt 19 Eventuelt 15 Tillægsdagsorden 1 Restmidler under Mål 2, programperioden projekt Passivhus Ansøgning om støtte til BABEL Bygge og Anlægsbranchens evaluerings- og læringscenter i

4 Refer af Vækstforums møde den 25. marts 2008 Sekretariet indstiller, referet godkendes. Vedtaget som indstillet. Refer fra Vækstforums møde 25. marts 2008 kort version Stus fra Råd for Energi- og Miljøteknologi Formandskabet for Råd for Energi- og Miljøteknologi giver på mødet en orientering om stus på megassningen på energi- og miljø Vækstforum tog orientering fra Råd for Energi- og Miljøteknologi til efterretning Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimopmøde i 2009 Region Midtjylland oplever en markant interesse for igangsætning af aktiviteter, som retter fokus på klimaspørgsmål, energi m.m. med udgangspunkt i næste års klimopmøde i København. Der foreslås oprettet en pulje, der har til formål profilere regionens styrkepositioner inden for energi- og miljøområdet. Sekretariet vil indkalde ideer til aktiviteter, som vil blive forelagt Vækstforum med udgangspunkt i et sæt af kriterier. Sekretariet indstiller, der afsættes en pulje på 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. fra Regionalfonden hvis denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) i form af en supplerende bevilling til energi- og miljøssningen til understøtte aktiviteter, som synliggør energiog miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med klimopmøde i 2009, som beskrevet i sagsfremstillingen.

5 5 Indstilling tiltrådt med bemærkning om, egenfinansieringen af projekterne under denne pulje som udgangspunkt skal udgøre min 50%, dog efter en konkret vurdering af det enkelte projekt Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling". Projektet er tænkt som et regionalt projekt med internionalt form omftende de nyeste tiltag vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i relion til afprøvning, dokumention og fremvisning. Projektet tænkes gennemført i 4 faser. Fase 1 af projektet er anslået beløbe sig til 1,5 mio. kr. Projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megassning på energi og miljø, idet projektet kan bidrage til erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af biomasse til energi. Sekretariet indstiller, Vækstforum (under forudsætning af en positiv tilkendegivelse fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi) indstiller til Regionsrådet, der bevilges kr., svarende til 50%, til projektets fase 1, og beløbet finansieres af reservionen til udmøntning af megassningen på energi og miljø. Martin Merrild forlod mødet under sagens behandling. MBE - ansøgning Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede i det fornødne omfang. Arbejdsmarkedet i Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken. Forhold, der betyder, regionens virksomheder oplever rekrutteringsproblemer og forhold, der kan være en reel barriere for virksomhedernes fortste vækst.

6 6 Opgørelser viser, der er kommet næsten nye arbejdspladser i Region Midtjylland i perioden , væksten i Vest- og Østjylland er ens - nemlig 3,2%, der i 2007 var ubeste stillinger i Region Midtjylland, og der er behov for en tilgang til arbejdsstyrken på personer om året. En arbejdsgruppe neds af Vækstforum har på den baggrund udarbejdet et udkast til et program for udvidelse af arbejdsstyrken "JOBmidt", herunder to projektbeskrivelser "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" og "Fastholdelse af udenlandske studerende". Sekretariet indstiller, Vækstforum tager udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt - til orientering Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Fastholdelse af udenlandske studerende" Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 11,5 mio. kr. til medfinansiering af projekterne i en to-årig periode og Vækstforum reserverer 23 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til projekterne for en to-årig periode Udkast til programbeskrivelse 16/ Projektbeskrivelse Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 11/ Projektbeskrivelse Fastholdelse af udenlandske studerende 10/ Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram og indstilling om reservion af en økonomisk ramme En neds styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram for Region Midtjylland. Baggrunden for programmet, der findes et regionalpolitisk rionale for stille virkemidler til rådighed, der styrker virksomhedernes innovion og internionalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større ssning på vækstklynger. Målet med klyngeprogrammet er således skabe nye og stærke alliancer mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, som kan bidrage til øget vækst hos de deltagende virksomheder målt på bl.a. indtjening, internionalisering og innovion. Programmet er opdelt i henholdsvis et netværksinitiiv for opbygning og gennemførelse af forretningsbaserede netværk og et klyngeinitiiv, der gennem virksomhedsrettede erhvervsfremmeaktiviter skal styrke udviklingsmulighederne for både etablerede og nye vækstklynger. Klyngeinitiivet organiseres i tilknytning til Forsknings-

7 7 og Innovionsstyrelsens nye initiiv vedrørende innovionsnetværk, der sammen med Region Midtjyllands virksomhedsrettede klyngeinitiiver vil udgøre en ressourcemæssig ramme på 200 mio. kr. til realisering af klyngeprogrammet. Det regionale klyngeprogram alene har i den 3-årige periode et budget på 56,2 mio. kr., heraf 23,6 mio. kr. i regional medfinansiering og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender klyngeprogrammet som et 3-årigt initiiv med de beskrevne aktiviteter, organisering og økonomi Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler Vækstforum reserverer i alt 22,2 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond der afholdes informionsmøder og indkaldelse af ansøgninger på henholdsvis netværksinitiivet og klyngeinitiivet Forprojektbeskrivelse vedr. klyngeprogram Styrkelse af det stregiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og Innovion) og Vækstforum RTI foreslår et stregisk samarbejde med Vækstforum for sikre sammenhæng mellem den nionale og regionale innovionsindss. Det stregiske samarbejde foreslås indføjet i partnerskabsaftalen. Forsknings- og Innovionsstyrelsen har udarbejdet et oplæg, der indeholder fem elementer for samarbejdet, bl.a. udvikling af fælles initiiver og projekter og fælles udbud af stregiske indsser. Et vigtigt samarbejdsfelt er de nye innovionsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som kommer i udbud i 2008 og Innovionsnetværkene vil fra 2009 være en central del af det danske innovionssystem og erstter tre eksisterende initiiver de højteknologiske netværk, de regionale teknologicentre og IKT-centrene. Et styrket stregisk samarbejde mellem Vækstforum og RTI er helt i tråd med tankegangen bag Vækstforums erhvervsudviklingsstregi, som også har fokus på skabe en sammenhængende innovionsindss. Det forventes, de nye innovionsnetværk vil spille en central rolle i udmøntningen af erhvervsudviklingsstregien på en række områder. Det gælder i forhold til den kommende innovionsstregi, som ventes forelagt Vækstforum på mødet i august - og i forhold til de tre megassninger, projektet Vidensamarbejde og klyngeprogrammet.

8 8 Med det nye innovionsnetværk vil der komme nye, stærke aktører i regionen, der kan blive vigtige aktører i implementeringen af Vækstforums handlingsplan. Vækstforum vil blive indbudt til samarbejde om innovionsnetværk, der understøtter nionale og regionale prioriteringer. Sekretariet indstiller, det stregiske samarbejde mellem RTI og Vækstforum indføjes i den eksisterende partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum med sætningen RTI og Vækstforum er enige om udbygge det stregiske samarbejde i de kommende år, der igangsættes et fælles udviklingsarbejde mellem RTI og Vækstforum, som beskrevet i oplægget fra RTI. Plform for samarbejde - revideret udkast Baggrundsnot - RTIs og VFs innovionsindss_april2008 Tidsplan for stregisk samarbejde Retningslinier for innovionsnetværk, RTI d. 27 marts 2008 Liste over innovionsnetværk, 5/ Kapitalformidling - reservion af midler. Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, der reserveres midler til initiivet Kapitalformidling. Projektet har til formål fremme tilførslen af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Projektet omfter følgende initiiver: Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne Fremme af Business Angels investeringer Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiiv med den beskrevne organisering og økonomi Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 2,7 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler Vækstforum reserverer i alt 2,7 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond der afholdes informionsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger på initiiverne

9 9 Kapitalformidling - projektbeskrivelse Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, der afsættes midler til en formålsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikionsrunder i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedste ekspertpanel har prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Vækstforum har tidligere behandlet 12 ansøgninger. Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvoraf der til Vækstforums møde den 26. maj 2008 er indkommet 5 ansøgninger. Der er stadig 3 projekter, som er under udvikling. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges kr. i 2008, kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i 2011, i alt kr., som fordeles på følgende måde: kr. i alt til Midtjysk Turisme til projektet "Erhvervsturisme" fordelt med kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i mio. kr. i alt til Fonden Nørre Vosborg til projektet "Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter" fordelt med kr. i 2008, kr. i 2009 og kr. i kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Museum til projektet "Til højbords i vikingehallen" fordelt med kr. i 2008, kr. i 2009, kr og kr. i mio. kr. til Region Midtjylland til projektet "Pulje til tiltrækning af store internionale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" i perioden Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der fra den Europæiske Regionalfond bevilges kr. til The Centre for Advanced Visualizion and Interaction (CAVI) til projektet "Byens digitale liv" Vækstforum godkender kriterier for anvendelsen af "Pulje til tiltrækning af store internionale sportsbegivenheder til Region Midtjylland"

10 10 Not med detaljeret gennemgang af projekterne Økonomisk oversigt over pulje til regionale oplevelsesprojekter - april 2008 Erhvervsturisme - et nyt forretningsområde med internionalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter Til Højbords i Vikingehallen - ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Museum Budget for projektet til højbords i vikingehallen - Ringkøbing-Skjern Museum Ansøgning om pulje til støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder Kriterier m.m. for pulje for støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder Byens digitale liv - Regionalfondsansøgning fra CAVI Formålsbestemte puljer og 2009 Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008, der skal iværksættes formålsbestemte puljer for 2008 og 2009, herunder en pulje for projekter under innovivt offentligt-priv samarbejde. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller, Regionsrådet for Region Midtjylland bevilger 0,8 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til forberede grundlaget for etablering af puljen for projekter under innovivt offentligt-priv samarbejde Arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og udvælgelse af kriterier til fase 4 Arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne har afstedkommet et behov for en justering i tidsplan, krav til afrapportering af fase 2, kriterier for ansøgning til fase 4 samt en

11 11 udvidelse af ekspertpanelet. Derfor skal Vækstforum tage stilling til grundlaget for det videre arbejde med internionale oplevelsesfyrtårne. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender kriterierne for udvælgelsen af internionale oplevelsesfyrtårne, der skal modtage risikovillig udviklingsfinansiering i fase 4, Vækstforum tager den skitserede proces og reviderede tidsplan til efterretning, herunder det internionale ekspertpanel suppleres med eksperter i relion til finansiel og organisorisk vurdering af oplevelsesprojekter. Not om arbejdet med internionale oplevelsesfyrtårne i Mere uddannelse - bevilling af midler Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 projekt Mere uddannelse, der overordnet består af to indssområder: 1) en undersøgelse af et antal ungdomsårganges vej gennem uddannelsessystemet og 2) udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet. Undersøgelsen "De unges vandring i uddannelsessystemet" er s i værk. Den udføres af AKF, og forventes færdig ultimo I forhold til 2. indssområde indkaldes der ansøgninger om udvikling af nye uddannelser med fokus på følgende områder: Stimulerer interessen for det teknisk/nurvidenskabelige område. Skaber hul igennem fra erhvervsuddannelser til KVU, MVU/LVU. Styrker de eksisterende uddannelser. Udvikler forløb med øget praktikindhold i uddannelsesforløbet. Internionaliserer uddannelserne Der er til dette møde indkommet en ansøgning fra The Animion Workshop, VIA University College, der ansøger om kr. til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimion. En specialisering der retter sig mod den hastigt voksende spilindustri, der mangler digitale scenografer. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender en bevilling på kr. til The Animion Workshop, VIA University College til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimion.

12 12 Aase Lydiksen forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Ansøgning fra Animionsværkstedet Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet, Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole ansøger om i alt 6 mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond under mål 2 til projekt Detailakademiet. Detailakademiet er et samarbejde mellem 3 offentlige og 2 prive udbydere af efteruddannelser for detailhandlen over hele landet samt en række detailkæder om udvikle, afprøve og implementere en landsdækkende og sammenhængende efteruddannelse for anste i de deltagende kæder samt udvikle, afprøve og implementere et tilhørende web-baseret kompetenceafklaringsværktøj. Udvikling og implementering skal ske i et forpligtende samarbejde mellem alle aktører. Formålet med projektet er afhjælpe detailbranchens manglende evne til tiltrække den fornødne arbejdskraft og fastholde kvalificerede medarbejdere. Projektet indstilles til afslag, idet Vækstforum allerede har iværks KOMPETENCEmidt, som via sine 6 lokale konsortier dækker de regionale behov for efteruddannelse i regionens virksomheder, også på detailhandelsområdet. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, ansøger meddeles afslag med den begrundelse, Vækstforum allerede har iværks projekt KOM- PETENCEmidt, der skal løse de regionale behov for efteruddannelse, også på detailhandelsområdet Partnerskabsaftale - stus og oplæg til nye indssfelter Sekretariet indstiller, formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland på vegne af Vækstforum og med udgangspunkt i de indssområder, Vækstforum har besluttet, drøfter

13 13 implementering af aftalen og behovet for eventuelle justeringer med økonomiog erhvervsministeren den 17. juni Stus på fremdriften i partnerskabsaftalerne - not fra Danmarks Vækstråd Nulpunktsmåling af partnerskabsmål - Skema fra Danmarks Vækstråd Proces for justering af handlingsplan oplæg Vækstforum for Region Midtjylland har siden 2007 iværks en lang række initiiver med udganspunkt i Erhvervsudviklingsstregi og den dertilhørende Handlingsplan Det er derfor nødvendigt for Vækstforum udarbejde en handlingsplan for Mange af de iværkste initiiver er af sådan et omfang, de vil fortsætte ind i 2009, og der vil derfor i høj grad være tale om en justering af den eksisterende handlingsplan. Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender oplæg til arbejdsplan for justering af Handlingsplan Arbejdsplan for justering af Handlingsplan Orientering - Fast Ktegforbindelse I løbet af det sidste år har der været fokus på få etableret en fast Ktegforbindelse. Region Midtjylland har sammen med Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og Århus Kommune taget initiiv til nedsætte en Ktegkomité. Der vil være behov for sætte en række analyser i gang med det formål belyse, hvad en egentlig forundersø-

14 14 gelse for en fast Ktegforbindelse skal indeholde, og hvor meget den kommer til koste. Sekretariet indstiller, Vækstforum tager sagen til orientering og henviser til Vækstforums høringssvar om den regionale udviklingsplan: Det er her vigtigt for Vækstforum understrege, der skal tages højde for en nional sammenhæng, og etablering af en Ktegforbindelse er vigtig for et sammenhængende Danmark V 17. Meddelelser Sekretariet indstiller, Vækstforum tager refer af møde i Danmarks Vækstråd den 11. marts 2008 til orientering. Regionale vækstfora - investeringer i fremtiden - fremsendt i papirudgave. Regionalpolitisk vækstredegørelse fremsendt i papirform Refer Danmarks Vækstråd 11. marts Upegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker oprettet et energiråd i forbindelse med sin ssning på vedvarende energi. Vækstforum Midtjylland samt Regionrådet opfordres til hver især udpege et medlem til energirådet. Sekretariet indstiller, Vækstforum udpeger et medlem til Energirådet for Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der udpeges et medlem fra Regionsrådet til Energirådet for Ringkøbing-Skjern kommune

15 15 Indstilling tiltrådt med bemærkning om, Rådet for Energi- og Miljøteknologi udpeger repræsentant Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt. TILLÆGSDAGSORDEN Restmidler - under Mål 2, programperioden projekt "Passivhus +10" Under det gamle mål 2 program , har Region Midtjylland fået mulighed for få med finansiering til et projekt på Samsø. Samsø Energiakademi søger om medfinansering af projektet "Passivhus +10". Projektet omhandler en indsamling af viden om lavenergi- og passivhusbyggeri. Erfaringerne fra danske og udenlandske byggerier skal undersøges og kalogiseres Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller projektet til støtte i Erhvervs- og Byggestyrelsen Ansøgning om støtte til BABEL - Bygge og anlægsbranchens evaluerings- og læringscenter - i 2008 Bygge og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, ansøger om en bevilling på kr. i 2008 til udvikling og videreførelse af BABEL. Centeret skal sikre

16 16 bygge- og anlægsbranchens fremtidige og innovive videreudvikling ved der skabes en sammenhængende indss mellem virksomhederne, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og videninstitutioner på området. Ansøgningen omfter regional støtte til videnscenteret med fokus på formidling, nytænkning og innovion. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af regionsrådets midler til erhvervsfremme bevilges kr. til BABEL i 2008 bevillingen gives med forventning om, BABEL kan videreføres som en del af de nye stslige innovionsnetværk, som Forsknings- og Innovionsstyrelsen forventes udbyde med virkning fra 2009 Ansøgning fra BABEL

17 17 Mødedeltagere: Bent Hansen, regionsrådsformand Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem Poul Müller, regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer, borgmester Johannes Stensgaard, borgmester Jens Grønlund, borgmester Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem Martin Merrild, borgmester Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland Anne Mette Zachariassen, rektor Th. Bonne Larsen, adm. direktør Bodil Vilmand-Olsen, direktør Aase Lydiksen, direktør Karin Østerby (observør) Afbud: Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Nicolai Wammen, borgmester Søren Skræddergaard, el-installør Niels Mikkelsen, gårdejer Heine Bach, områdedirektør Lars Aagaard, adm. direktør Lone Færch, direktør Fra administrionen deltog: Bo Johansen, regionsdirektør Lars Hansson, direktør Lars Vildbrad, vicedirektør Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder Pia Fabrin, sekretariet for Vækstforum Jette Salling, sekretariet for Vækstforum

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2 /METANE Refer af mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen kl. 17:00 i Hos Lægerne Kraghede, Melgaard Jensen og Vedsted i Hinnerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Referat. af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. februar 2009 /JETSAL Refer af Vækstforums møde 26. januar 2009 kl. 13:15 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Punkt

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Global konkurrencedygtighed på vej mod en ny midtjysk erhvervsudviklingsstrategi

Global konkurrencedygtighed på vej mod en ny midtjysk erhvervsudviklingsstrategi Global konkurrencedygtighed på vej mod en ny midtjysk erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Fødevarerådets møde den 26. april 2010 Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Vækstforum Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Markedsføring af Århusregionens it-kompetencer i regi af IT-rådet 2006 2008 med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Bilag 15. Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 15. Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer Mandag den 3. november 2008 Bilag 15 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland. v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09

Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland. v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09 Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09 Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår Virksomhederne

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ringkøbing, den 28. april 2009 1 www.regionmidtjylland.dk. 1980 erne: Regionale teknologicentre

Ringkøbing, den 28. april 2009 1 www.regionmidtjylland.dk. 1980 erne: Regionale teknologicentre Status og perspektiver for Vækstforums arbejde i Region Midtjylland v/ Bent Mikkelsen, Regional Udvikling Region Midtjylland Ringkøbing, den 28. april 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Træk i regionalpolitikken

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere