SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter"

Transkript

1 Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. For 2017 indeholder budgettet følgende forslag til bevillingsnoter: Generelt Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom. Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget. 0.2 Frivillighedssekretariat Det pålægges Kommunaldirektøren at analysere mulighederne for etablering af et frivillighedssekretariat eller et frivillighus i Kolding. Ved etablering af et frivillighedssekretariat dækkende alle frivillige i Kolding Kommune bredt forstået bør indtænkes mulighed for at kunne tilbyde løsning af alle administrative opgaver i den frivillige verden. En af de tungeste opgaver for bestyrelser i idræts- og fritidslivet er regnskabshjælp. En del foreninger køber sig i dag hjælp til denne opgave ude i byen. En sådan opgave kunne med fordel løses i et frivillighedssekretariat, mod betaling som i dag. Det vil kunne give en synergi i forhold til at kunne løse andre opgaver, såsom hjælp til koordinering, projektstyring og fundraising. I idræts- og fritidslivet i Kolding Kommune, er der i dag ca frivillige i diverse foreninger. Et frivillighedssekretariat kunne være startskud til at etablere et frivillighus hvor lokale, regionale og nationale organisationer også kunne have til huse. Et frivillighus kunne være Vestdanmarks modpol til f.eks. Idrættens Hus i Brøndby. Forankring af dette projekt kan med fordel være i Fritidsrådet, som er det kommunale organ med det største antal frivillige. Analysen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget senest ultimo 1. kvartal Investeringsstrategi som vejen til fremtidige besparelser og/eller indtjening Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en redegørelse, der belyser, hvor indsatser kan medvirke til fremtidige besparelser, der ikke berører den oplevede service hos borgere, erhvervsliv og andre eksterne samarbejdspartnere. Det kunne være i form af: Sikring af indtægter som delvis finansiering af nuværende eller kommende udgifter.

2 Optimering af den interne service via sikring af optimale arbejdsgange, fagligt bæredygtige miljøer og løbende fokus på effektiv indfrielse af skiftende behov. Investering i personale, ekstern hjælp eller andet, der på sigt medvirker til en mere effektiv ressourceudnyttelse på sektorområderne. 0.4 Stress politik Kolding Kommune udvikler en sammenhængende stresspolitik. I Kolding Kommunes arbejdsmiljøpolitik fastlægges løbende fokusområder for den kommende 3 års periode. Forebyggelse af stress har været i fokus siden Kolding Kommune har endvidere stress-retningslinjer, der beskriver, hvordan lovgivningens krav om identifikation og forebyggelse og håndtering af stress udføres i organisationen. Endelig har Kolding Kommune et antal arbejdspsykologer, der bl.a. hjælper stress-ramte. Der er imidlertid ikke tradition for at følge op over for de enkelte arbejdspladser, ligesom der heller ikke er tradition for at koble den mentale og den fysiske sundhed. Der ønskes en sammenhængende stresspolitik, med et klart forebyggende sigte. I den forbindelse skal der skabes mulighed for opfølgning på arbejdspladser med stress-ramte, der skal skabes sammenhæng mellem indsatserne for den mentale og den fysiske sundhed, lige som der skal tages stilling til, om Kolding Kommune med fordel kan forbyde udsendelse af mails efter kl. 18, som man netop har vedtaget i Frankrig. 0.5 Fuldtidsjobs Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Flere organisationer oplever ikke, at deres medlemmer på deltid, kommunens medarbejdere, reelt forespørges om flere timer. Et fuldtidsarbejde er ofte sammenhængende med et reelt forsørgelsesgrundlag og dermed også muligheden for en øget livskvalitet for den enkelte medarbejder. Kolding Kommune ønsker gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver til fuldtidsansatte. Som eksempel på ovenstående kan nævnes, at BUPL og KL er enige om at sætte fokus på, hvordan man kan øge omfanget af fuldtidsstillinger på pædagogområdet. På daginstitutionsområdet er der i 85 % af landets kommuner flere deltids- end fuldtidsansatte medarbejdere (Deloitte 2012). For at inspirere til hvordan man lokalt kan arbejde med at have færre deltidsansatte og flere fuldtidsansatte i daginstitutionerne, har parterne ønsket en undersøgelse af, hvordan institutioner med en høj fuldtidsandel er nået dertil, og hvordan de arbejder med det i hverdagen. Overordnet set beskrives det, at en høj fuldtidsandel er med til at sætte fokus på pædagogikken og for nogle ledere beskrives organiseringen af hverdagen som lettere.

3 En høj grad af sammenhængende arbejdstid og muligheder for andre måder at organisere hverdagen på, har positiv betydning for både medarbejdere, ledere og børn. Det undersøges i hvilket omfang de af kommunens medarbejdere, der måtte ønske det, tilbydes ledige timer, når de har ret til det. Undersøgelsen gennemføres gennem et halvt år. Kommunaldirektøren forestår undersøgelsen idet resultatet forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 2. kvartal Økonomiudvalget tager herefter stilling til eventuelt at igangsætte: Det undersøges om ovenstående bedste praksis kan bruges i Kolding Kommune. Det undersøges, om der kan etableres et pilotprojekt, med henblik på at det gennemføres i henholdsvis plejesektoren og daginstitutionsområdet, hvor medarbejderne får indflydelse på, hvor meget og hvornår i deres liv de vil arbejde, og hvor de sikres ret til fuld tid. Pilotprojektet skal give medarbejderne ret til at gå op og ned i arbejdstid, når det passer ind i deres arbejdsliv. Inspiration kan hentes i Københavns Kommune. Der evalueres på hvad det betyder for arbejdsglæden og sygefraværet. Ovenstående skal sikres indenfor de eksisterende budgetrammer under politikområderne. 0.6 Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler Det pålægges Kommunaldirektøren, som et element i digitaliseringsstrategien, at sikre etablering af et system, hvor borgerne selv kan booke tider, sagsbehandler m.v. Der tages udgangspunkt i det system, der bruges vedrørende byggesager. Status for implementeringen forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 1. kvartal Finanslovspuljer, bloktilskud m.v. Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at midler tilført i regeringsaftalen, via finansloven eller via særtilskudspuljer tilgår de områder, de er tiltænkt. Ved tilførsler, der indebærer et bestemt pålæg om midlernes anvendelse laves en konkret beregning af omkostningen for Kolding Kommune. Hvor dette ikke er muligt tilføres beløb efter en fordelingsnøgle, der besluttes af Kommunaldirektøren. Midler specifikt tilført seniorområdet, som efterfølgende overgår til bloktilskuddet, skal forblive på Seniorområdet. 0.8 Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en model for flere decentrale midler til lønforhandling for medarbejderne i Kolding Kommune.

4 Modellen skal skitsere mulighederne for et reelt løft. En ny model skal skabes i overensstemmelse med organisationerne og sådan at Hovedudvalget i Kolding Kommune er enige i modellen. Konsekvensen af en ny model skal udarbejdes og indgå som forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for Socialpolitik Frivilligt socialt arbejde Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil kr. til Senior- og Socialdirektøren Bondegård som socialøkonomi Med det formål at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og øge beskæftigelsen for den nye generation af unge med handicap (under 40 år), som forventes at skulle bidrage på det ordinære arbejdsmarked pålægges det Senior- og Socialdirektøren i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren at analysere mulighederne for etablering af en bondegård som en socialøkonomisk virksomhed. Køerne skal malkes, så vi kan få smør og mælk. Hønsene skal passes, så vi kan få mange æg. Grisene skal fodres, så vi kan få dejligt kød. Kornet det skal høstes, så vi kan få mel og brød. Fårene skal klippes, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøres, så den ikke går i stå. Tanken er at det skal være i ren Morten Korch/Bonderøvs stil, så man kan se hvordan vores produkter kommer fra have til mave. Bondegården skal være åben, så børnehaver, dagplejere og andre interesserede kan se, hvordan en hverdag på en bondegård hænger sammen. Og de selvproducerede produkter skal selvfølgelig sælges i gårdbutikken. Det undersøges om projektet kan etableres i samarbejde med Landbomuseet i Kolding (hvor der i forvejen er Reminiscensstue) og / eller Glad Fonden. Analysen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest i april 2017 så eventuelle økonomiske konsekvenser kan fremsendes som ændringsforslag til budget Boliger til unge med særlige behov Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior- og Socialdirektøren at tage kontakt til AAB med henblik på at undersøge muligheden for, at AAB køber den gamle tennishalsgrund mellem Levisonsvej og Dyrehavegårdsvej. Arealet anvendes til opførelse af de ca. 30 boliger for unge med specielle behov, der er beskrevet i Senior- og Socialforvaltningens overblik og boligbehov af 20. maj 2016.

5 Projektet skal ses i sammenhæng Kameliahuset og Levisonsvej, hvor AAB er driftsherre. Grundprisen, der i øvrigt skal ses i sammenhæng med det samlede salgsbudget, bruges til hel eller delvis dækning af kommunens grundkapitalindskud Troldhedebanen RUM FOR ALLE Det pålægges Senior- og Socialdirektøren i samarbejde med By- og Udviklingsdirektøren at gennemgå driftsomkostningerne samt finde de fornødne midler hertil, således at projektet gennemføres. Arbejdsmarkedspolitik 0.13 Projekt Revanche Det pålægges Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren senest april 2017 at undersøge tilpasningsbehov og muligheder i beskæftigelsesprojektet Revanche. Det analyseres om tilbuddet Revanche har ændret målgruppe, om den oprindelige målgruppe modtager et lignende tilbud, om der sikres mere faglighed hvis alle udredningstilbud for borgere med psykiske lidelser sammentænkes og om tilbuddene bør udvides. Det er Byrådets opfattelse at den forvaltning, der har ekspertisen, via BUM-model, købes til opgaven i lighed med nu. Analysen præsenteres for de udvalg, der har opgaven hurtigst muligt for at igangsætte analysens anbefalinger inden for budgettets rammer, eller således at forslaget kan fremsættes til næste års budget Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren pålægges at gå i dialog med Business Kolding med henblik på, at de i deres medlemskreds sikrer: At der skabes nye praktikpladser, så flere unge får en erhvervsuddannelse jævnfør arbejdsmarkedsudvalgets strategi. At der skabes 225 timers jobs til kontanthjælpsmodtagere, som bliver ramt af»kontanthjælpsloftet«, for så vidt angår kravet om minimum 225 timers arbejde årligt. Dialogen optages med udgangspunkt i den besluttede reduktion af dækningsafgiftspromillen. Uddannelsespolitik 0.15 Folkeskolen, markedsføring og styrkelse af faglighed, trivsel m.v. Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at sikre bred formidling gennem kommunikation og markedsføring om den trivsel og høje faglighed kommunens skoler står for. Det pålægges derfor Børne- og uddannelsesdirektøren At gentage succesen med at reklamere for folkeskolerne Et fælles skolevæsen med mange forskellige profiler.

6 Samtidig pålægges direktøren at foretage en analyse af elever/forældres søgemønstre ved skolevalg, herunder: Hvor mange elever, der fravælger deres distriktsskole og hvor de går hen Baggrunden for fravalg af folkeskole: Tradition, transport, sammenhæng/manglende geografisk sammenhæng til forældres job, utilfreds o.a Skoledistriktets betydning, særligt ved valg af overbygningsskole Endeligt pålægges direktøren: at initiere forsøg i indskolingen ved 3 skoler med kortere skoledag og to voksne i undervisningen. Dette skal ske inden for nuværende lønsum. at undersøge Friskolernes andel af inklusionselever samt elever med anden etnisk baggrund og samtidig undersøge lovens mulighed for eventuelt at påvirke denne andel Idræt som eksamensfag i Vamdrup, beskrivelse af mulighed for etablering af idrætsfaciliteter Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at afklare mulige løsninger for etablering af tidssvarende faciliteter til idræt/atletik i Vamdrup, herunder at faciliteterne lever op til en standard som kan sikre afvikling af idræt som eksamensfag i folkeskolen. Afklaringen skal omhandle såvel mulig placering som tidshorisont. Afklaringen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget senest ultimo 1. kvartal Folkeskoleelever, rettighedsdag for 6. klasse Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at sikre, at der laves en årlig rettighedsdag i Kolding Kommunes folkeskoler, hvor 6. klasses elever bliver undervist i og oplyst om deres rettigheder, jf. Børnekonventionen og Børnenes reform PC IT Tavler til skoler Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for at lease det tekniske udstyr og sådan at der skabes et samlet overblik over de nødvendige leasingydelser (inkl. de midler der i dag bruges på it investeringer) der skal til for at sikre det nødvendige udskiftningsniveau/frekvens for at opretholde en it-standard der sikrer et rimeligt udskiftnings flow og opdaterede digitale værktøjer. Fritids- og Idrætspolitik 0.19 Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges: at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund.

7 at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætningerne med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund. I 2017 er afsat kr. til forundersøgelse og projektbeskrivelse i Lunderskov Aktiv Fritid. Foreningsliv og sårbare Børn og Unge Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at fremkomme med et forslag til, hvordan det fremover kan sikres at børn og unge fra ressourcesvage hjem kan få adgang til foreningslivet på lige vilkår med deres jævnaldrende, gennem et samarbejde mellem lokale NGO`er (f.eks. Røde Kors, Red Barnet), andre tilbud på området (f.eks. Broen, Get2Sport) og kommunen, og derudover et bredt samarbejde med lokale idrætsforeninger, spejdere, musik- og kunstskoler, NGO er på børneområdet og hovedforbund på idrætsområdet. Forslagets finansiering ses i sammenhæng med øvrige allerede igangsatte tiltag f.eks. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Forslaget forelægges Fritids- og Idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at udarbejde et forslag til administration af det beløb på kr., der i budget 2017 er afsat til indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber, f.eks. fra Eliteidrætssatsningen. Klubber indenfor håndbold og fodbold henvises til brandingpuljen under Centralforvaltningen. Fritids- og Idrætsudvalget udarbejder kriterier og foretager udmøntning af budgettet. Forslaget forelægges Fritids- og idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Vej- og parkpolitik 0.22 Vestre Ringgade/Tøndervej, trafiksikker løsning Der pålægges By- og Udviklingsdirektøren at igangsætte en uvildig og faglig / teknisk analyse, der beskriver muligheder for den bedste og mest trafiksikre løsning for alle transportformer til afvikling af trafikken i krydset Vester Ringgade / Tøndervej. Mulighederne skal omfatte forlægning af Seest Bakke eller etablering af rundkørsel Koldings strande, afdækning og markedsføring af potentiale og muligheder Sammen med Visit Kolding og Destination Lillebælt pålægges By- og Udviklingsdirektøren at få kortlagt særkender og styrker ved Koldings mange strande. Kortlægningen skal både være grundlaget for en øget markedsføring og en bedre udnyttelse af muligheder for differentieret udnyttelse. Kortlægningen forelægges Miljøudvalget samt Teknikudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal 2017.

8 0.24 Ro på trafik til og fra Kolding Havn Byrådet ønsker at så mange lastbiler som muligt benytter Kolding Øst motorvejsafkørsel og dermed Fynsvej/Jens Holms Vej, når lastbiler har ærinder til og fra Kolding Havn. Derfor pålægges det By- og Udviklingsdirektøren at kontakte Kolding Havn for i samarbejde med denne, at udsende en opfordring til virksomheder og transportører med ærinder til og fra Kolding Havn, og sådan at disse ad frivillighedens vej søger at reducere lastbiltrafikken i den øvrige del af Kolding Midtby Buen, åbnes midlertidigt for gennemkørende trafik Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren snarest og senest primo 2017 at sikre genåbning af Buen eventuelt som stillevej / sivegade / shared space eller lignende for gennemkørende trafik. Beslutning om konkret model besluttes af Teknikudvalget Turbusser, opsamling tilladt ved busterminal Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at sikre, at det tillades at turbusser kan opsamle og afsætte passagerer på rutebilstationen. Ved længere ophold henvises til parkering på havnen Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018 Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde et økonomisk realiserbart forslag til etablering af busstop ved Banegården i forbindelse med Blue Koldings projekt på pladsen i Projektet skal indeholde busstop og for eksempel bussluse, men ikke perroner og andre fordyrende tiltag. I forslaget skal endeligt indgå koordinering med Blue Kolding og firmaers/privates eventuelle medfinansiering af projektet ved retablering af Banegårdspladsen efter opgravning. Kulturpolitik 0.28 Aksel Olsens Hus Gennem generationer er viden om det at holde prydhave og køkkenhave gået tabt. Det kræver derfor oplæring eller mulighed for gode råd og erfaringsudveksling at komme i gang. Det kan et Center for Økologisk Havebrug råde bod på ved at stille viden til rådighed. Samtidig ønskes der formidlet viden om vigtigheden af diversitet i vores haver, da bier og andre insekter lever af dette. Kolding Kommune købte i 2016 Aksel Olsens Hus. Ejendommen ønskes overdraget til den selvejende institution Geografisk Have. Kolding Kommune ønsker derfor og i overensstemmelse med arvingernes ønsker, at undersøge mulighederne for, om der i ejendommen f.eks. kan etableres et Center for Økologisk Havebrug, med det formål at:

9 formidle viden om havens unikke historie, formidle viden om urban gardening formidle viden om det at dyrke prydhave og køkkenhave på en bæredygtig og giftfri måde, formidle viden om datidens, herunder Aksel Olsens, måder at holde haver på, synliggøre Aksel Olsens råd og skrifter, give sparring for skoler, der vil etablere skolehaver samt øvrige tiltag, der bidrager til skabelsen af en ny attraktion i Geografisk Have. Det pålægges i den sammenhæng By- og Udviklingsdirektøren at gå i dialog med bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have med henblik på, at bestyrelsen i løbet af 2017 fremlægger en udviklingsplan. Udviklingsplanen skal beskrive hvordan et Center for Økologisk Havebrug kan indfri ovennævnte formål og skal indeholde en vision, en plan for renovering og en strategi for implementering. Bestyrelsen kan i den forbindelse fremkomme med andre forslag til ejendommes anvendelse. Udviklingsplanen kan indpasses i den overordnede strategi / udviklingsplan for den selvejende institution Geografisk Have. Den selvejende institution har ikke økonomi til at renovere, udvikle og efterfølgende drifte centret, hvorfor bestyrelsens forslag skal give et kvalificeret bud på såvel engangsudgifter, løbende drift samt mulighederne for at indhente eksterne sponsorater til støtte for udviklingsplanen. Geografisk Haves bestyrelse kan i forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen bruge Byog Udviklingsforvaltningen som sparring. Udviklingsplanen skal fremsendes i Byrådet vil herefter se på mulighederne for at støtte projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 og overslagsårene Aprilfestival 2021 Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde et oplæg til politisk behandling med henblik på at få den nationale børneteaterfestival til Kolding i 2021 eller hurtigst muligt derefter. Oplægget, der fremsendes til behandling i 2. kvartal 2017, skal belyse såvel de nødvendige økonomiske og personalemæssige resurser, således at dette eventuelt kan indgå i budget Kultur i øjenhøjde Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde en analyse af konsekvenser og synergier ved at Kulturafdelingen flyttes til Kolding Bibliotek. Projektbeskrivelsen skal blandt andet omfatte: Fordele for organisationer, foreningsliv og andre.

10 Fordele ved fællesfunktioner mellem kulturafdeling og kulturinstitutionen (biblioteket). Projektbeskrivelsen forelægges Kulturudvalget senest ultimo 2. kvartal Miljøpolitik 0.31 Landsbykoordinator By- og Udviklingsdirektøren pålægges i forbindelse med en positiv evaluering af landsbykoordinator-ordningen på Stenderuphalvøen, at fremlægge en model for ordningens udbredelse til andre områder i kommunen. Dette arbejde skal sikres i dialog med landsbyforum, ligesom en liste med mulige nye lokalområder til en landsbykoordinator-ordning også skal udarbejdes. Modellen skal indeholde bud på finansiering af ordningen og forelægges Miljøudvalget, så et forslag kan indgå rettidigt i forhold til budgetforhandlingerne for Beredskabspolitik 0.32 Beredskab, akutenheder udbredes til Christiansfeld og Lunderskov Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde et forslag til den fremtidige drift både for så vidt angår økonomi og organisering (Trekant Brand eller andet alternativ). Forslaget forelægges Økonomiudvalget senest i 2. kvartal 2017 så det kan fremsendes som ændringsforslag til budgettet for Børnepasningspolitik 0.33 Daginstitutioner, personalesammensætning og kompetenceudvikling Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren, at undersøge om andelen af uddannede medarbejdere i dagtilbud har betydning for børnenes udvikling. Bl.a. undersøges betydningen for: børnenes generelle udvikling, børnenes skoleparathed og børn med specielle behov. I Kolding har nogle institutioner en høj grad af uddannede medarbejdere (pædagoger) og færre uuddannede (pædagogmedhjælpere) eksempler herpå er Børnehaven Regnbuen i Christiansfeld og Børnehaven i Taps. Undersøgelsen suppleres med en benchmarking i forhold til sammenlignelige kommuner med hensyn til %-fordelingen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

11 Samtidig pålægges forvaltningen, at sikre en løbende dialog med de faglige organisationer om planerne for kompetenceudvikling. I dialogen inddrages de forløb som allerede eksisterer, f.eks. læringsledelse og de faste efteruddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere. Herudover drøftes evt. nye kompetenceudviklingsforløb. Kompetenceudviklingsinitiativer og eventuelle økonomiske konsekvenser skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget medio april Børnepasning, reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren, at redegøre for kapacitetsfordelingen mellem vuggestuepladser og dagplejepladser, herunder redegøres for geografisk placering af pladserne. Det pålægges endvidere Børne- og Uddannelsesdirektøren at redegøre for forældrenes søgning af de to forskellige typer af tilbud, dvs. i hvilken udstrækning udbuddet af pladser matcher efterspørgslen fra forældrene. I redegørelsen skal sammenholdes med kommunens udbygningsplaner og befolkningsprognoser ligesom det undersøges om der findes underbyggede vurderinger af fremtidsbehovet for dagtilbudstyper. Der redegøres endelig for fordelingen af de to typer tilbud i nabokommunerne. Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren og By-og Udviklingsdirektøren i fællesskab: At undersøge hvor det er muligt at oprette vuggestuepladser her og nu At fremkomme med en udbygningsplan for vuggestuepladser ved kommunens børnehaver Oprettes vuggestuepladser ændres børnehaver til integrerede institutioner. Redegørelserne skal fremsendes til politisk behandling medio 2. kvartal Seniorpolitik Cafeteriapriser Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik Seniorområdet, demografiudviklingen Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet.

12 0.37 Mad til seniorområdet Det aftales at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner. Eventuelt øgede omkostningerne ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/Lfremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter. Administrationspolitik Personaleaktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune Kantinepriser Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik Samlet forvaltningsplacering Det pålægges Kommunaldirektøren sammen med de øvrige direktører at igangsætte en analyse af muligheder og behov for at flere forvaltninger kan placeres samlet med synergi og effektivitet som mål. Analysen skal indeholde en vurdering af mulighederne for at frigøre bygningerne Nicolaiplads 6, Bredgade 1 og Ålegården 1 til et eventuelt salg ligesom mulighederne for finansiering i øvrigt overvejes f.eks. via OPP eller andet eksternt samarbejde. Analysen forelægges Økonomiudvalget senest i 2. kvartal Erhvervspolitik International aktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling Kolding City, bedre toiletforhold Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren: At undersøge mulighederne for at lukke toiletter i yderområderne af Kolding By samt koncentrere renhold af de centralt beliggende toiletter i bymidten.

13 At gå sammen med City Kolding, med henblik på at informere om mulighederne for brug af toiletter i offentlige bygninger. (F.eks. Rådhus, Bibliotek, Nicolai- komplekset, Legeparken, Banegården, busstationen) Undersøge muligheden for etablering af betalingstoiletter. Undersøgelsen skal foreligge senest ultimo 1. kvartal 2017 så der kan fremsendes ændringsforslag til budgettet for Event Koordinering Det pålægges Kommunaldirektøren at fremkomme med et beslutningsoplæg, der kan sikre en koordination af de mange events som er i hele kommunen. Beslutningsoplægget skal indeholde forslag til markedsføring, koordinering på dato, sammenfald m.v. og skal indtænke hvor alle kendte events samles ligesom datosammenfald for større events skal undgås via en tværgående koordinering internt og eksternt. Beslutningsoplægget forelægges Økonomiudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Jordpolitik 0.44 Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde forslag til: 12 Grunde i Stepping, hvor lokalplan er lavet men køb af areal og byggemodning mangler. Borgmestervænget i Ødis, etape 2, hvor lokalplan, køb af areal og byggemodning mangler. Ejersmindevej i Skanderup, hvor lokalplan, køb af areal og byggemodning mangler. Forslaget skal fremsendes som ændringsforslag til budget Forslaget forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 2. kvartal Skattefinansieret anlæg Salg af jord og fast ejendom By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med Kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned. By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

14 Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Kristrup Børnehus AFTALE NOVEMBER 2014

Kristrup Børnehus AFTALE NOVEMBER 2014 Kristrup Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere