SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter"

Transkript

1 Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. For 2015 har Byrådet vedtaget nedenstående bevillingsnoter: Generelt Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom. Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget Konkurrenceudsættelse Det skal besluttes, hvilke opgaver der konkurrenceudsættes de næste 4 år, og for områder der ikke konkurrencesættes, skal der foretages en vurdering af, om BUM model giver mening Bedre ansættelsesvilkår Økonomiudvalget skal løbende præsenteres for en opfølgning på, hvordan fordeling er på deltids- og heltidsansatte. Opfølgningen skal sikre, at deltidsansatte medarbejdere, der gerne vil arbejde fuldtid, også får det tilbudt i det omfang det er muligt rent driftsmæssigt, og hvor det kan ske uden at ændre service- og / eller omkostningsniveauet Studiejobs Muligheden for at etablere en tilskudspulje, til tilskud ved ansættelse af studerende i studierelevante stillinger, undersøges. I forbindelse med puljens etablering skal erhvervslivet være medfinansierende Udvikling af Kolding Fjordby Planerne vedrørende udviklingen af Kolding Fjordby, inkl. flytning af Marina Nord over i en ny Marina Syd, har efterhånden været længe undervejs. Hensigten er at skabe et attraktivt boligområde i Kolding, integreret med et aktivt sejlermiljø, i forbindelse med en udbygning af den eksisterende lystbådehavn i området. Derfor afsættes 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af det nødvendige projektgrundlag i samarbejde med de implicerede sejlklubber og interessegrupper, som skal danne udgangspunkt for tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag, som muliggør etablering af Kolding Fjordby, herunder placering af lystbådehavn. Projektgrundlaget skal være klar i sommeren 2015.

2 0.6 - Forankring af arkitekturpolitik Som kommune ønsker vi at styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur, planlægning, by- og landskabskultur. Vores vision Kolding vi designer livet har samtidig som et mål, at gøre det synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby og en designkommune. Derfor vil Kolding gennemføre en strategisk satsning på arkitektur, æstetik og udvikling ved at dedikere en medarbejder til jobbet som stadsarkitekt, i form af en arkitekt eller lignende, som kan være æstetisk og arkitekturfaglig rådgiver og sparringspartner på kommunale og private udviklingsprojekter (projekter såsom Holmstaden, Klostergården, Design Campus Kolding, Kolding Fjordby m.v.) og sikre faglig sparring især i forhold til arkitektur og æstetik. Stadsarkitekten skal forankres i By- og Udviklingsforvaltningen. En af de primære opgaver vil være at bringe arkitekturstrategien i spil som dialogværktøj overfor kommunens samarbejdspartnere / private bygherrer. Socialpolitik Frivilligt socialt arbejde Socialudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Socialudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud, indtil kr. til, Social- og Sundhedsdirektøren Handicapområdet Der findes resurser inden for socialområdet til at implementere og udvide den tovholderfunktion, der er del af handleplanen, der er aftalt i dialoggruppen af forældre med handicappede børn Veteran politik Der skal laves en veteranpolitik. Herunder skal det sikres, at vi har uddannet personale i PTSD via regionens Traumecenter. De skal fungere som kontaktperson for de tidligere udsendte, så et sammenhængende forløb sikres i forhold til de specielle behov en PTSD diagnose er. Arbejdsmarkedspolitik Campus Beach Der etableres et nyt og aktivt rum for midlertidigheden en Campus Beach på og ved græsarealet øst for Marina Syd. Området kan forskønnes med blandt andet strandsand og opholdsmøbler, som sikrer at såvel studerende, som familier kan samles og bruge området. Den praktiske udførelse kan ske via nyttejobs/aktiveringsprojekter, f.eks. oprettelse af naturkorps.

3 Uddannelsespolitik Relokalisering af klubtilbud i Skovparken Mulighederne for at finde lokaler over jorden til klubtilbuddet i Skovparken kortlægges. Lokalefælleskaber med AAB, Ambassaden, Børnekontakten og ekstern finansiering indgår Folkeskolereformen Skulle det vise sig, at området tilføres flere resurser udefra, tilføres beløbet driftsbudgettet for Uddannelsespolitik Folkeskolerne, udskiftning af PC ere Fra 2017 og frem er der på budgettet afsat midler til løbende udskiftning af pc ere. For at sikre standarden indtil da, pålægges det Børne- og Uddannelsesforvaltningen, via dialog med skolerne, at finde en løsning der bringer alle skoler op på det nødvendige niveau, som det er vedtaget i den digitale strategi. Opgaven skal løses indenfor den samlede budgetramme, og efter principperne for overførsler mellem budgetår Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere på dagtilbud- og skoleområdet, med henblik på at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole Det pålægges Børne- og Uddannelsesforvaltningen at gennemføre kompetenceudvikling og implementere driftsinitiativer, der styrker overgangen mellem dagtilbud og skole indenfor den afsatte ramme på 3,0 mio. kr. Når børn bevæger sig fra dagtilbud til skole, er det et skelsættende skift i barnets liv. For at sikre at denne overgang opleves som tryg og sammenhængende for barnet, kræver det et tæt samarbejde og høj grad af videndeling mellem de professionelle i dagtilbud og skole. Dette stiller krav til kvalificering af det fælles pædagogiske afsæt, så der sikres den nødvendige sammenhæng i overgangen med henblik på at styrke barnets fortsatte udvikling, læring og trivsel. Målet med den nye skolereform er en sammenhængende og varieret skoledag med aktiviteter, der understøtter læring. Samtidig rummer klasserne en mangfoldighed af børn, som alle skal inkluderes i fællesskabet. Det forudsætter pædagoger og lærere, som kan bygge bro mellem undervisningen og pædagogikken. Arbejdet tager sit udgangspunkt i: at identificere den gode overgang at opkvalificere pædagogers og læreres kompetencer med henblik på at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole at pædagoger og lærere fra henholdsvis skole og dagtilbud, udvikler samarbejdsrelationer, hvor viden om overgange sættes i spil til gavn for det enkelte barn at viden om overgange sætter pædagoger og lærere i skolen i stand til at skabe udvikling hos det enkelte barn i den understøttende undervisning.

4 samt at driften udvikles, så der i højere grad: udvikles et fælles sprog mellem dagtilbud og skole, bl.a. ved hjælp af digitale løsninger ift. børns kompetencer og målopfyldelser udvikles viden om og skabes erfaring med didaktiske begreber og modeller til planlægning, gennemførsel og evaluering af børns læreprocesser omsættes viden om relationer i læreprocesser og i professionelt samarbejde, med henblik på konkret didaktisk og samarbejdsmæssig praksis afprøves forskellige didaktiske metoder, som understøtter overgangen mellem dagtilbud og skole SFO/Værestedstilbud, takster Som besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget, så skal fremtidens før og efterskole tilbud besluttes. I den forbindelse skal der laves oplæg på takster, som modsvarer indhold, antal timer og som er konkurrencedygtig i forhold til andre kommuners tilbud/takster. Fritids- og Idrætspolitik Væresteder I forbindelse med folkeskolereformen ændres skoledagens længde, ligesom der lægges op til et tættere, mere strategisk samarbejde med foreningslivet. Det undersøges derfor, hvordan værestederne, SFO og skoleområdet kan samarbejde bedst muligt i forhold til sikring af et relevant eftermiddagstilbud til målgruppen, lokalefællesskaber, aktiviteter mv. De forskellige muligheder i forbindelse med differentierede indsatser, tilskud og takster samt en eventuel ændring af målgruppen drøftes med værestederne, de involverede politiske udvalg samt andre relevante parter Udbygning af Cuben, Christiansfeld Der afsættes i mio.kr. til udbygning af Cuben. Det forventes, at initiativtagergruppen bag ønsket om en udvidelse af Cuben gaveoverdrager minimum 1,5 mio. kr. til kommunen til anlægsprojektet. Såfremt initiativtagergruppen ønsker, at Cuben overgår til en selvejende institution med mulighed for, at den selvejende institution optager yderligere lån i realinstitution til finansiering af anlægsprojektet, vil kommunen være indstillet på at arbejde positivt for en sådan løsning. I forbindelse med efterfølgende indgåelse af en brugs- og støtteaftale, mellem kommunen og den selvejende institution, vil aftalen ikke dække afdrag og forrentning af et evt. lån optaget af den selvejende institution Udbygning af Alminde/Viuf Hallen Der er i 2016 afsat 4,5 mio.kr. til udbygning af Alminde/Viuf Hallen. Beløbet vil blive frigivet, såfremt anlægsprojektet kan gennemføres inden for den afsatte ramme, og initiativtagergruppen bag ønsket om at udvide hallen selv sikrer finansiering af løsøre til projektet. Såfremt anlægsprojektet ikke kan gennemføres inden for det afsatte beløb på 4,5 mio.kr., vil det kræve, at initiativtagergruppen sikrer finansiering af det manglende anlægsbeløb. Et evt. mang-

5 lende anlægsbeløb, der skal finansieres af initiativtagergruppen, skal gaveoverdrages kommunen Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund Der er afsat 5,0 mio.kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til hvert af stederne Skanderup og Sjølund til etablering af aktivitetsfaciliteter. Beløbet frigives efter, hvem der kan præsenterer en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter kan etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution. Vej- og parkpolitik Kollektiv Trafik/Kolding Model Fleks rute, hvor få kører med, udenfor bybuszonerne. Undersøgelse af nye former (letbane f.eks.), som kan få flere til at bruge offentlig trafik. I Kolding modellen beskrives også forsøg med ældre i busser jf. ældrerådets forslag. Kommunen går i dialog med Regionen om muligheden for, at den regionale busrute Vejen Kolding kan etablere en sløjfe ind om Jordrup morgen og eftermiddag, hvor de unge skal tur/retur i forbindelse med uddannelser. Det undersøges, om der kan foregå en bedre udnyttelse af busser, som ejes af dagpasningstilbud og skolefritidsordninger, som kan benyttes til oplevelsesture, f.eks. til natur og kultur. Det undersøges i første omgang, hvor mange busser institutionerne ejer og dernæst vurderes, om de kan styres bedre gennem flet-management systemet, så flere institutioner får gavn af busserne. Ligeledes skal det vurderes, om kørselskontoret har ledig kapacitet i deres køretøjer. Der kan eventuelt oprettes et booking-system, som det kendes fra kommunens puljebiler Lokal Vej og Park medarbejder Der laves forsøgsordning 2 steder, i henholdsvis Dalby/Tved/Rebæk området og i Christiansfeld, hvor en medarbejder får ansvaret for vedligeholdelsen i området. Forsøget evalueres i Teknikudvalget Ren City med sans for detaljen og service Opgaven med at rengøre City konkurrence-udsættes med vægt på, at det fastsatte City område skal holdes ren for affald og ukrudt. Herunder skal skraldespande tømmes, gadeinventar holdes rent, skader meldes ind osv. Personalet skal være synligt uniformeret og skal, i samarbejde med City Kolding og Visit Kolding, også uddannes til og fungerer som City guider. Projektet skal være et socialøkonomisk tiltag, hvor det sociale ansvar også opfyldes Stærekasser Der søges om etablering af forsøg med fartkontrol via stærekasser ved skoler.

6 Udvikling Vamdrup og Lunderskov I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget forfølges muligheden for at få afsat puljer til udvikling af torvet og arealerne langs banen ved Kino i Vamdrup, samt den resterende fornyelse af Lunderskov midtby, i samarbejde med Byforum Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/ops De afsatte midler på 9 mio. kr. årligt i 10 år fra 2016 kan blandt andet disponeres til: Sygehuset, forøgelse 3 kryds, 22,0 mio. kr. Buen 2,25 mio. kr. Vestre Ringgade, rundkørsel, 20,0 mio. kr. Fynsvej/Havnen, 10,5 mio. kr. Højvangen, trafiklys, 5,0 mio. kr. ITS, 12,0 mio. kr. Vester Nebel til Dybvadsbro, cykelsti, 7,5 mio. kr. Taps til Vonsild, cykelbane, 6,0 mio. kr. Arena Syd, P-plads, 3,3 mio. kr Kolding Å Det ønskes en bedre sammenhæng for oplevelserne langs Kolding Å. Derfor skal der afsættes midler til underføring af gangstier ved Østerbrogade, Sønderbro, Bredgade og Vestre Ringgade. Herudover skal der skabes et nyt stisystem, fra Vestre Ringgade ud mod Harte Værket, sådan at man kan cykle langs Kolding Å. Kulturpolitik Kulturlogen Med henblik på at træffe en endelig beslutning om Kulturlogens placering, sammen med brugerne, undersøges muligheden for placering af Kulturlogen i City, f.eks. på/ved Kolding Havn Munkevænget Der udarbejdes en evaluering i efteråret 2015 af projektet omkring skoleorkester med musikskolen, og en styrkelse af muligheder drøftes i Kulturudvalget Legeparken Den nuværende driftsmodel vedtaget af Kulturudvalget evalueres efter 1 år, hvilket vil sige i foråret Børnepasningspolitik Børneområdet Byrådet godkender, i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for 2016, en model der regulerer bevillingsrammerne, så et faldende antal 0-5 årige på børnepasningsområdet resulterer i en faldende ramme. Modellen skal sikre, at reguleringer sker løbende f.eks. ved en model, der regulerer i forhold til udviklingen set over de seneste 2 eller 3 år.

7 Normeringsaftale mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Set i lyset af de mange nye opgaver, som blandt andet folkeskolereformen stiller og den normeringsaftale, der i dag er mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, pålægges Børne-og Uddannelsesdirektøren at udarbejde en redegørelse i et samarbejde med parterne, hvor normeringsfordelingen imellem uddannede pædagoger/uuddannede i hhv. daginstitutioner og på skoler indgår Børneområdet finanslov Evt. midler til børneområdet via finanslov vil blive tilført området Ødis, ny daginstitution ved skolen Projektforslag udarbejdes Sydvest kvarteret, daginstitution Samlet projekt inklusive AAB projekt m.v. udarbejdes, så det kan indarbejdes i budget Bygningsudnyttelse, daginstitutionsområdet Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges, i samarbejde med By-og Udviklingsforvaltningen, at udarbejde en analyse, som skal vise, hvorvidt de eksisterende bygninger, som rummer integrerede daginstitutionsforløb er optimalt indrettet. Dette set i forhold til antallet af pladser i de enkelte grupperinger (vuggestue/småbørn/børnehave) og om bygningerne dermed giver det optimale flow eller om institutionerne sander til, f.eks. fordi bygningen rummer for mange vuggestuepladser ift. børnehavepladser. Analysen skal desuden belyse, hvor der kan oprettes gæstehuse / gæstefunktioner til dagplejen. Seniorpolitik Cafeteriapriser Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik Udbud hjemmehjælp/pleje Fra 2016 tilføres overskud til kassen, og underskud finansieres via opskrivning af kommunens samlede effektiviseringsmål. Sundhedspolitik Sidste skoledagsaktivitet Senior- og Socialdirektøren pålægges i samarbejde med skoleforvaltningen at undersøge interessen for, at sidste skoledag planlægges sammen med de afgående elever og eventuelt interesserede foreninger, med fokus på en musikevent, hvor der indrettes et "alkoholfrit" område foran scenen.

8 Administrationspolitik Personaleaktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune Kantinepriser Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik. Erhvervspolitik International aktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, indenfor rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling. Ejendoms- og boligpolitik / Uddannelsespolitik / Børnepasningspolitik Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert skoledistrikt, udvikling Efter mange års faldende børnetal og usikkerhed om skolernes fremtid, skal der skabes udvikling og sikkerhed. Der afsættes midler til opkøb af jord i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup til boligområder. Sdr. Stenderup skoledistrikt henføres til Sdr. Bjert skoledistrikt, men med afdeling i begge byer. Den nye skole fortsætter som Sdr. Bjert Skole med afdeling i Sdr. Stenderup. Sdr. Stenderup bliver et samlet børneunivers, hvor børnene fra Sdr. Stenderup skal være i børnepasning og i skole til og med 3. klasse. Fra 4. klasse går alle børnene i det nye skoledistrikt på Sdr. Bjert Skole. Sdr. Bjert skole vil fortsat være fra 0 9 klasse. Der afsættes anlægsmidler til at indrette børnehave til ca. 25 børn og eventuelt lokale til dagplejen på Sdr. Stenderup Skole. Børnehaven Firkløverets afdeling, i den tidligere lærerbolig ved Sdr. Bjert Skole, er nedslidt og lukkes. Det er de pladser, der oprettes i Sdr. Stenderup. Børnehaven i Sdr. Stenderup bliver en afdeling af Børnehaven Firkløveret i Sdr. Bjert. Tilskud til aktivitetshuset i Sdr. Stenderup fastholdes på nuværende niveau. Ejendoms- og boligpolitik Klausuler ved kommunalt støttede byggerier Kommunens udbuds- og indkøbspolitiks bestemmelser skal overholdes. Forsyningspolitik Renovation Der indsamles dåser i de opstillede miljøstationer.

9 Der etableres forsøgsordning med selvbetjening på genbrugsplads. Medarbejderne på genbrugspladserne skal have mulighed for kompetenceudvikling, f.eks. engelsk. Jordpolitik Salg byggegrunde Det undersøges, om der kan etableres en model, for at salg af en byggegrund, f.eks. udløser til lokalområdet til afledte omkostninger. F.eks. til hal, stier, ombygninger. Skattefinansieret anlæg Salg af jord og fast ejendom By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned. By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse. Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver indenfor området. Finansieringspolitik Dækningsafgift Den forudsatte reduktion af dækningsafgiften i 2016, 2017 og 2018 afhænger af realisering af 500 nye job via kampagnen Kolding i arbejde. Senest i august 2015 foreligger kommunaldirektøren en redegørelse, der viser antallet af nye job for perioden september 2014 til juli Redegørelsen laves i samarbejde med Business Kolding.

Budget 2015-18 foreløbige noter

Budget 2015-18 foreløbige noter 1 Budget 2015-18 foreløbige noter Udvikling af Kolding Fjordby Planerne vedrørende udviklingen af Kolding Fjordby, inkl. flytning af Marina Nord over i en ny Marina Syd, har efterhånden været længe undervejs.

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE 21. JANUAR Velkommen. Orienteringsmøde for rådgivere, entreprenører og håndværkere

ORIENTERINGSMØDE 21. JANUAR Velkommen. Orienteringsmøde for rådgivere, entreprenører og håndværkere ORIENTERINGSMØDE 21. JANUAR 2016 Velkommen Orienteringsmøde for rådgivere, entreprenører og håndværkere TILBAGEBLIK Bosætning i Kolding Befolkningsudviklingen i Kolding Kommune 2010-2015 901 728 510

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Kontornotits. Opsamling på baggrund af Styregruppens dialogmøder med fritidsklubberne

Kontornotits. Opsamling på baggrund af Styregruppens dialogmøder med fritidsklubberne Kontornotits Børne- og Uddannelsesforvaltningen Opsamling på baggrund af Styregruppens dialogmøder med fritidsklubberne Dato 19. april 2016 Sagsbehandler Gert Mølgaard Direkte telefon 79 79 18 15 E-mail

Læs mere

Kristrup Børnehus AFTALE NOVEMBER 2014

Kristrup Børnehus AFTALE NOVEMBER 2014 Kristrup Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 (dok.nr. 70668-15) Generelle bemærkninger: Anlægsbudgettet for 2016 til 2019 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger,

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Den sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik Den sammenhængende børnepolitik De overordnede rammebeskrivelser af overgangene i barnets / den unges liv Juni 2012 Forord Tema 5 i den sammenhængende børnepolitik omhandler overgangene i barnets / den

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere