M Ø D E I N D K A L D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M Ø D E I N D K A L D E L S E"

Transkript

1 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Direkte LHO Telefax Dato Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E 8. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Tid og sted: Onsdag d. 8. oktober 2014 fra kl Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Mødelokale lokale Holbergsgade København K Deltagere Afbud Formand Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Susanne Duus, Digitaliseringsstyrelsen Esben Dalsgaard, National Sundheds-IT Malte Harbou Thyssen, Danske Regioner Poul Erik Kristensen, Kommunernes Landsforening Judith Lørup Rindum for kommuner og Region Hovedstaden Britta Ravn for kommuner og Region Midtjylland Charlotte Buch Gøthgen for kommuner og Region Nordjylland Karen von Pålmann for kommuner og Region Nordjylland Michael Bjørn Kraft, for kommuner og Region Sjælland Tove Lehrmann, Region Syddanmark Stephanie Bernth Ahrenkiel, MedCom (referent) Dorthe Skou Lassen, MedCom Lars Hulbæk, MedCom

2 Dagsorden: 1. Velkomst og meddelelser, godkendt referat fra sidst vedlagt til orientering. Opdatering af kommissorium for styregruppens arbejde 2. Fælles status på projektet. Orientering om de fora som projektet rapporter til. 3. Budget samt henvendelsen fra NSI om bidrag fra telesårsprojektet til gennemførsel af initiativ 1.4 i strategien Digitalisering med effekt. 4. Fødereret sårjournal, samt dybt link integration mellem sårjournalen og EPJ/EOJ 5. Overgang til drift, herunder drift statistik. Drøftelse af support scenarier 6. Oplæg evalueringsdesign 7. Datoer for kommende møder 8. Evt. Kommenteret dagsorden: 1) Velkomst og meddelelser, godkendt referat fra sidst vedlagt til orientering, samt opdatering af kommissorium for styregruppens arbejde Bilag: - opdateret referat med kommentarer fra Region Midtjylland - opdateret kommissorium Referat med bemærkninger Der er ikke indkommet yderligere kommentarer til referatet. Bemærk samtidig venligst, at der er tilføjet kommentarer til referatet. Herunder at styregruppen aftalte, at kontrakten med Dansk Telemedicin skal forlænges med 1 år i første omgang og samtidig arbejde med at beskrive fremtidige krav og behov i relation til den telemedicinske infrastruktur og til telemedicinsk sårvurdering mhp. at vurdere, hvornår vi er klar til at gå i udbud. Opdatering af kommissorium for styregruppens arbejde Region Sjælland har konstateret, at en aftalt op datering af styregruppens kommissorium ved projektets opstart ikke er foretaget. Opdatering er nu foretaget og kommissorium vedlægges til orientering. 2) Fælles status på projektet. Orientering om de fora som projektet rapporter til. Bilag: - projektmonitoreringsark for diabetiske fodsår - projektmonitoreringsark for venøse sår - projektmonitoreringsark omfattende alle 10 sårtyper i sårjournalen fremsendes mandag d. 6. oktober til orientering, projektstatistik som viser Antal diabetiske og venøse sår per region og kommune _per sept2014 Baggrund statistik data Hidtil har projektmonitorering været foretaget på udbredelsen af alle 10 sårtyper som anvendes i den fælles sårjournal. Dette skyldtes dels, at den hidtidige registreringspraksis i sårjournalen har været meget løst struktureret, samt at det hidtidige statistikværktøj i sårjournalen ikke har kunnet lave en finsorterede udtræk med diagnosefordeling på 2

3 organistionsniveau. Endvidere er al statistik i sårjournalen baseret på aktivitetsstatistik som giver øjebliksbilleder, mens der ikke har været tradition for at præsentere data med historisk view. Endvidere har det været en udfordring at afgrænse de tværsektorielle sår og sikre en entydig tæller for disse, definition på tværsektorielle sår blev justeret efter aftale med projektleder-gruppen i august måned Efter større indsats med etablering af diagnoselister, mapning af data, samt MedComs overtagelse af udarbejdelse af statistikker er statistikker som detaljeret projektstatus på plads. MedCom arbejder fortsat med bedre præsentation af historiske data, da dette er en forudsætning for man kan følge udviklingen i antallet af venøse og diabetiske tværsektorielle sår på detaljeret niveau. Fra sommeren 2014 er mapning af diagnose fuldført samtidig med dataudtræk kan sorteres på organisations niveau. Projekt monitoreringsark udarbejdes nu på venøse sår og diabetiske fodsår. Aktuel status Ved status vurderes der i forhold til om en region og hver enkel kommune har opfyldt måltallene for antallet af tværsektorielle diabetiske bensår og venøse sår i år 2014, parterne skal opnå inklusion af 45 % af de tværsektorielle diabetiske bensår og venøse sår ved årets udgang for 40 % af kommunerne. Ved siden af disse tal vises antal tværsektorielle sår for 3 andre hyppigst forekommende sårtyper. På landsplan anvender 70 kommuner sårjournalen til tværsektorielle sår, men der er meget stor variation i udbredelses og anvendelses niveau. Når der specifikt monitoreres på antal diabetiske bensår og venøse sår er der ekstrem stor variation i anvendelse og udbredelse. Antallet af sår På regions niveau ses nedenstående status for perioden januar-september 2014, endelig status kan først foretages d. 31. december Målet i 2014 er at der inkluderes 45 % af forventede antal diabetiske(3.010) og venøse sår(4.497) iht den national baselining. Som det fremgår af oversigten ligger hovedparten af regioner og kommuner under målsætningen. Under målsætning Over 50 af målsætning Over målsætning Antallet af kommuner Målsætning er at 40 % af kommunerne skal være i gang med diabetiske bensår og venøse sår, som det fremgår er målsætningen endnu ikke opfyldt. 3

4 Problem Der er fremadrettet behov for fokusering på udbredelse. Regioner og kommuner har lagt mange kræfter i det forberedende arbejde med organisering og kurser og det er MedComs indtryk, at man i nogle regioner og kommuner er i god proces for at skifte fokus til udbredelse. Men nogle kommuner og regionale projektledere rapporter udfordringer med komme i gang, der arbejdes lokalt med udfordringerne via forskellig tilgang, men der er stor variation i baggrund og årsager til udfordringerne. MedCom har tilbudt at deltage i lokale møder og bistår løbende med support og sparring. Videre proces - dagens styregruppemøde bruges til at få de fælles regionale og kommunale repræsentanters input til status og sparring til fremadrettede tiltag - MedCom er i dialog med projektledergruppen om der kan foretages yderligere informationstiltag og kortlægning af den organisatoriske implementering på relevante sygehusafdelinger - MedCom deltager i Dansk Sårhelingsselskabs årsmøde d november 2014, samt samarbejder med medlemsbladet Sår om yderligere information om projektet. Orientering projekt rapportering til andre fora Projektet rapportering til: - egen styregruppe minimum x 4 årligt - den fælles porteføljestyregruppe for sundheds-it minimum x 4 årligt - RSI styregruppe hver måned, herunder indsamling af de 5 regionale rapporteringer til RSI styregruppen på projektet - orientering til MedCom styregruppe x 4 årligt Rapportering til henholdsvis den fælles porteføljestyregruppe for sundheds-it og RSI styregruppe er startet op i september Den fælles porteføljestyregruppe for sundheds-it har taget det telemedicinske sårvurderingsprojekt ind i sin portefølje og ønsker samarbejde omkring tekniske tiltag, status på fremdrift og økonomi. Rollefordeling og ansvarsfordeling er ikke endeligt defineret, der ønskes samarbejde omkring emner som har behov for fokus. MedCom har i forbindelse med præsentation af det telemedicinske sårvurderingsprojekt d. 26. september 2014 anbefalet, at projektets egen styregruppe kan skalere emner til den fælles porteføljestyregruppe for sundheds-it. Næste møde i den fælles porteføljestyregruppe for sundheds-it er d. 16. december

5 3) Budget samt henvendelsen fra NSI om bidrag fra telesårsprojektet til gennemførsel af initiativ 1.4 i strategien Digitalisering med effekt. Bilag: - Anmodning om udbetaling til Fonden for Velfærdsteknologi fremsendes torsdag d. 2. oktober 2014, da status på forbrug foretages d. 1. oktober Brev til stg for telesår vedr. engagement i initiativ 1 4_v Sjælland kommissorium Budgettet overholdes. Fordelingen af poster ses i nedenstående oversigt: Udgifter til leverandør af fælles sårjournal Indkøb af licenser (Dansk Telemedicin) Systemudvikling (forbedringer brugergrænseflade og data registrering, cpr. opslag, føderation) Statistik og monitorering, baselining 3. runde, monitorering sårforløb 500 Centrale komponenter føderation, leverandørstøtte EPJ/EOJ integration, pilottest Løn til eget personale Central projektledelse hos MedCom - Lønninger Evaluering, udbud, teknisk foranalyse føderationsunderstøttelse og single sign-on Evaluering og koordinering til baseline resultater Udbud 200 Undersøgelse af et teknisk udviklingsprojekt - foranalyse føderationsløsning 300 Ekstern konsulentbistand den god sårservice, samt sparring føderationsløsning 200 Tilskud til initiativ 1.4 modning af telemedicinsk infrastruktur 240 Reservation udisponerede midler til tekniske opgaver 260 Kursusaktiviteter Undervisning IT-system (tilskud forvaltet via regionerne) 600 Kursus i sårkompetence udvikling (samarbejdsaftaler) E-læringsværktøj samt lokal tilpasning Rejser, befordring og kørsel 100 Egne rejseudgifter 100 Revision 50 Revision 50 Samarbejdsaftaler regioner, kommunal baseline, MedCom møder, reservepulje Værktøj til indsamling af baselinedata (incl. Konsulenter - Kvalicare, EPIKON) Implementerings konsulenter (regions-samarbejdsaftaler) Finansiering af MedCom møder (3 arbejdsgrupper) Reservepulje 507 Telefoner, hjemmearbejdspladser 50 Telefoner, hjemmearbejdspladser 50 Telesår udbredelse budget i alt Aktuelt forbrug indtil 1. oktober 2014: Udbetalingsanmodning Udbetalt til dato Total Direkte udgifter Løn til eget personale ,00 Teknologi ,00 Andre varer og materialer 0 0,00 Tjenesteydelser (fx konsulenter) ,00 Kursusaktiviteter ,00 Rejser, befordring og kørsel ,00 Revision ,00 Andet ,00 Direkte udgifter i alt ,00 Indirekte udgifter Fællesudgifter (max 20 pct. af de di ,00 Udgifter i alt ,00 5

6 NSI har sendt en forespørgsel til styregruppen om bidrag fra det telemedicinske sårvurderingsprojekt til gennemførsel af initiativ 1.4 modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur fra den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet. Baggrund og formål er beskrevet i bilagene Brev til stg for telesår vedr. engagement i initiativ 1 4_v og Sjælland kommissorium Der er meget få frie midler i projektets budget, men i puljen Evaluering, udbud, teknisk foranalyse føderationsunderstøttelse og single sign-on som i alt er på 2.2.mio. kr. er der mulighed for at udtage bidrag på kr. Indstilling: - At det fremsendte budget og anmodning om udbetaling godkendes - At NSI anmodning om bidrag til initiativ 1.4 imødekommes og der overdrages kr. som bidrag. 4) Fødereret sårjournal, samt dybt link integration mellem sårjournalen og EPJ/EOJ Bilag - Sagsfremstilling_føderation af den fælles sårjournal_5.okt NSI oplæg løsningsforslag for føderation af sårjournalen For at fremtidssikre en kobling mellem sårjournalen og de lokale EPJ- og EOJ-systemer vil det være en fordel at klargøre sårjournalen til kunne anvende fødereret trust, samt beslutte, om der skal klargøres flere nationale STS komponenter. Etablering af løsning for her&nu efterspørgslen for single sign-on blandt det kliniske front personale smelter i føderationstiltaget sammen med analyse for fremtidssikring og fremadrettede løsningstiltag. Da parterne (NSI, regioner og kommunerne) er på vidt forskellige forberedelses niveau og implementeringstiltag for fødereret tilgang, anbefaler NSI og MedCom, at omstilling til fødereret trust deles op i henholdsvis nationale forberedelser som vil omfatte etablering af ny national STS-komponent, samt klargøring af sårjournalen. Nationale services kan således stilles til rådighed for regioner og kommuner som vil begynde at anvende disse services i takt med at parterne bliver klar med henholdsvis regionale PPJ-fødereret tilgang formodentlig klar primo 2015, mens kommunerne kan anvende KOMBITS fødererede komponenter formodentlig klar i løbet af år Omkostninger til etablering af fødereret trust er estimeret for nationale tiltag i NSI oplæg. Omkostninger for klargøring af sårjournalen er omfattet af aftalte udviklingspulje til Dansk Telemedicin. Budget for udvikling af national STS komponent og klargøring af sårjournalen, herunder tilskud til EOJ/EPJ leverandører beregnes samlet til 1.3 mio. kr. Budget oversigt føderation af sårjournalen 6

7 Eksisterende budget poster september 2014 Allokeret i budget Estimerede udgifter poster føderation oktober 2014 Estimered e udgifter Centrale komponenter føderation, leverandørstøtte EPJ/EOJ integration, pilottest Føderation sårjournal (500) omfattet eksisterende kontrakt EOJ/EPJ integration - tilskudsbeløb 600 National STS / føderationsserver licens 125 Foranalyse føderationsløsning 100 NSI implementering 270 Option dublering og softwarelicens 100 Pilottest 100 Undersøgelse af et teknisk udviklingsprojekt foranalyse føderationsløsning Allokeret september Udgifter i alt 1295 Videre proces NSI og MedCom er forsinket i forhold til den presserede tidsplan for løsningsforslag for føderation af sårjournalen. Materiale sendes ud umiddelbart før styregruppemødet og der har for styregruppens medlemmer været yderst begrænset mulighed for sparring med eget bagland. Der har været IT-arkitekt repræsentanter fra hver region i IT-arkitekt arbejdsgruppen, samt kommunal repræsentation. IT-arkitektarbejdsgruppen har på de 2 afholdte arbejdsmøder været enige i de beskrevne løsningsforslag og har ikke haft kommentarer til udsendte tekniske løsningsforslag med tilhørende it-arkitektoniske principper. Det foreslås, at løsningsforslag og tilhørende rammer drøftes på dagens møde og besluttes, om der skal arbejdes videre nationale tiltag for føderation af sårjournalen. Hvis løsningsforslag godkendes, kan NSI og MedCom tage opfølgende runde med IT-arkitekt arbejdsgruppen for kommentarer og input til den praktiske opstart af nationale tiltag og koordinering af tidsplaner. Sideløbende kan styregruppens medlemmer efter behov foretage sparring med eget bagland og sende feedback til MedCom og NSI inden d. 8. november Det indstilles: - At omstilling til føderation af den fælles sårjournal sker via klargøring af nationale tiltag, mens klargøring af henholdsvis regional og kommunal fødereret opkobling sker i lokale projekter (PPJ hos regionerne og KOMBIT komponenter hos kommunerne) - At styregruppen godkender at arbejdet med etablering af ny national STS-komponent på NSP iværksættes, samtidig med at den fælles sårjournalen klargøres til fødereret brugeradministration. - At MedCom er tovholder for klargøring af sårjournalen - At NSI er tovholder for klargøring ny national STS-komponent på NSP 7

8 - At et beløb på 1,3 mio. kr. fra puljen til udviklingspuljen og teknisk foranalyse allokeres til de nationale tiltag (ny STS komponent, klargøring af sårjournalen, pilottest og støtte til EOJ/EPJ leverandører) - At fagsystemers opslag i sårjournalen sker på samme måde som regionernes integration til sundhedsjournalen - At godkende tidsplan for nationale tiltag for føderation af sårjournalen - At regioner og kommuners ibrugtagen sker i takt med at deres integration prioriteres lokalt 5) Overgang til drift, herunder drift statistik. Drøftelse af support scenarier Bilag: - Driftsstatistik PlejeNet_12mdr - Udkast notat systemforvaltning overgang til drift Driftsstatistik Den fælles sårjournal kører driftsstabilt og uden klager eller nævneværdige nedetider. Nedetider består dels af planlagt korte lukning ved nye version/opgraderinger dels af mindre tekniske afbrydelse i selve html visning. Overgang til drift Finansiering er i forbindelse med ØA aftalt frem til KIH-databasen og sårjournalen overgår til finansiering via sundhedsdatanettet i Man fortsætter med den nuværende IT løsning, indtil den telemedicinske infrastruktur er klar til håndtering af næste generation af telemedicinsk løsning til sårpatienter. Styregruppen aftalte på sidste møde at forlænge eksisterende kontrakt med Dansk Telemedicin med 1 år, således frem til 1. september 2016, således at der er arbejdsro til forberede nye løsninger eller overgange andre løsninger. Finansiering af sårjournalen i driftsperioden september 2015-december frem til 2017 har en årlig finansiering på i alt 6. mio. kr. Overslag over årlige udgifter til drift af KIH-databasen og kontrakt med Dansk Telemedicin A/S (1.000 kr.) Drift Videreudviklingspulje MedCom administration KIH database Telesår løsning I alt Kilde: MedCom I alt Driftsomkostninger vil omfatte omkostninger til driftskontrakt, herunder husning, driftsafvikling, teknisk support til tilsluttende parter, overvågning og sikkerhedslogning. 8

9 Level 1 support drøftelse i styregruppen Styregruppe har anmodet om beskrivelse af emner som bør behandles ved overgang til drift. Et hovedemne ved drift er support bistand, second level support indgår i kontrakten med Dansk Telemedicin. Styregruppen aftalte på sidste styregruppemøde at scenarierne for 1. level support skal drøftes på dagens møde, der arbejdes med forskellige scenarier, nogle regioner ønsker i samarbejde med samarbejdskommuner at etablere regional support centre, andre ønsker at indgå national fælles driftsløsninger, hvor man f.eks. køber support fra IT-leverandøren. Flere herunder MedCom har forespurgt Dansk Telemedicin om tilbud på 1. level support, men der er ikke fremsendt tilbud/udkast på kontrakt. På dagens møde drøftes om der er foretrækkes fælles regionale/kommunale lokale løsninger eller nationale løsninger. Emner som skal behandles ved overgang til drift Nedenstående emner er nærmere beskrevet nærmere i udkast notat systemforvaltning overgang til drift. Udkastet fremsendt til orientering, MedCom arbejder videre emnet. - Drift af sårjournalen - Support organisationen - Selve sårjournalen pleje.net - Videreudvikling af sårjournalen 6) Oplæg evalueringsdesign Bilag: - Evaluering sårprojekt oplæg - Oversigt evaluering sårprojekt emner og metoder_a3 format Plan for evaluering Styregruppen har efterlyst oplæg til evaluering af projektet. Der planlægges evaluering i forhold til de mål og gevinster som er beskrevet i den nationale businesscase som danner rammen for udbredelsesprojektet. Der skal monitoreres på flere forskellige typer parametre både i forhold til selve baseliningen af businesscasen, udbredelses monitorering og mere kvalitative orienterede emner som bedre samarbejde og kompetence udvikling. Planen er at indgå samarbejde med en ekstern evaluator som kan sammensætte materiale og resultater fra baselining, statistikker og monitoreringer, samt varetage den kvalitative del af evalueringen. Udbud på evalueringsopgave skal gennemføres i løbet af november december Gennemførsel sker via flere tiltag fra januar-august Oplæg for evaluering beskrevet i bilag. Overordnet tidsplan for udbud og gennemførsel af evaluering: 9

10 Baselining Afklaring evalueringsdesign Udbud evalueringsopgave Gennemførsel evaluering Fælles erfa-dag? kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2, kvartal 3. kvartal aug sept okt nov dec jan feb martsapril maj juni juli aug sept Afklare datatræk Plejenet Baseline 3 KvaliCare 10 kommuner LPR træk KORA?? Valideringsworkshop?? EPIKON sammenfatning Baseline slutrappport styregruppe ØF/ØA2016 Projekt SLUT Sårhelingstid En væsentlig parametre både i baseline arbejdet og lokalt hos projektdeltagerne er at få indblik i om sårhelingstiden reduceres i forbindelse med fokus på sår og telemedicinsk sårvurdering. At monitorere sårhelingstiden er en udfordring, da man i sårjournalen kan arbejde med monitorering af den tværsektorielle behandlingstid, men såret er ofte opstået før det registreres i sårjournalen og såret er ofte ophelet senere end såret er afsluttet i sårjournalen. For at komme nærmere på kortlægning af et sårforløb arbejdes der med etablering af et grafisk overblik på et forløb i sårjournalen. Samtidig gennemgås eksisterende data i samarbejde med EPIKON (som varetager beregning af baselining af business casen) for at identificere parametre som kan understøtte monitorering af helingstid. Samtidig gennemgås øvrige baseline parametre i forhold til data udtræk fra sårjournalen for at sikre at data er operationelle i forhold baselining i foråret Det overvejes at forsøge at kombinere data udtræk fra sårjournalen med udvalgte kommuners EOJ data på sårbehandling for at komme nærmere helingstiden. Indstilling: - At styregruppen godkender oplæg og tidsplan for evaluering 7) Datoer for kommende møder Torsdag d. 9. januar 2015 fra kl Fredag d. 10. april 2015 fra kl Mandag d. 29. juni 2015 fra kl Torsdag d. 17. september 2015 fra kl ) Evt. 10

11 Bilags oversigt: Punkt 1. Opdateret referat_7_styregrmøde_telemed sårvurdering_4 juni2014_kommentarer tilføjet Punkt 1. Kommissorium telesår styregruppe_opdateret_nov2012_aug2014 Punkt 2. Monitorering_diabetisk_3.kv_2014 Punkt 2. Monitorering_venøse_3.kv_2014 Punkt 2. Antal diabetiske og venøse sår per region_kommune _per sept2014 Punkt 3. Brev til stg for telesår vedr engagement i initiativ 1 4_v Punkt 3. Sjælland kommissorium Punkt 4. Sagsfremstilling_føderation af den fælles sårjournal_5.okt.2014 Punkt 4: NSI oplæg føderation af sårjournalen Punkt 5. Driftsstatistik PlejeNet_12mdr Punkt 5. Udkast notat systemforvaltning overgang til drift Punkt 6. Evaluering sårprojekt oplæg Punkt 6. Oversigt evaluering sårprojekt emner og metoder_a3 format 11

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Notat Føderation af den fælles sårjournal

Notat Føderation af den fælles sårjournal Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 dsl@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.10.2014 Dorthe Skou Lassen Notat Føderation af den fælles sårjournal Baggrund Løsning for single

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 17.09.15 Vor ref.: LHF Referat 11. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Onsdag den 17. september 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Referat fra 5. telesårprojektledermøde

Referat fra 5. telesårprojektledermøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Dato: Mandag d. 12-06-14 Referat fra 5. telesårprojektledermøde Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12-06-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom,

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk vurdering 16. marts 2015 dsl Monitorering år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange som anvender telemedicinsk vurdering til henholdsvis patienter med diabetiske

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gå mere i dybden Status På vej,

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Referat fra Projektledermøde

Referat fra Projektledermøde Dato: 25.03.15 Vor ref.: SBA, MHJ Referat fra Projektledermøde Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Konferencen Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Dorte Medum, Horsens Kommune

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Sted: Deltagere: Videomøde Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand) Britta

Læs mere

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl Velkommen MC8CO-møde Torsdag 12/12 kl 13-16.30 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. Meddelelser 3. Genoptræningsplan og evaluering af kommunalreformen v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 941826 Dato: 11. juni 2012 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Referat fra 7. telesårprojektledermøde

Referat fra 7. telesårprojektledermøde Referat fra 7. telesårprojektledermøde Dato: 02.09.14 Vor ref.: DSL Dato: Mandag den 25. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Karen von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.91) MedCom December 2012 1 Dette er MedComs overordnede projektbeskrivelse for national implementering af telemedicinsk

Læs mere

Referat fra telesårprojektledermøde

Referat fra telesårprojektledermøde Dato: 24-05-13 Vor ref.: Referat fra telesårprojektledermøde Dato: Tirsdag den 21-05-13 Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom, Odense Karen Von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholdt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Landkort over psykiatri- og socialområdet

Landkort over psykiatri- og socialområdet Landkort over psykiatri- og socialområdet Kortlægningsgruppemøde Onsdag d. 19. april 2017 Lone Høiberg, lho@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst og præsentation 2. Orientering

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK HELE LANDET MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere... 4 KOMMUNESTATISTIK:

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.93) MedCom Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Projektgrundlag... 3 Baggrund og formål... 4 Forventet gevinster...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 17.12.2012 Vor ref.: CBE Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 17.12.2012 Sted: Deltagere: MedCom, Forskerparken 10, Odense Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Psykiatri og social Kortlægningsgruppe

Psykiatri og social Kortlægningsgruppe Psykiatri og social Kortlægningsgruppe 7. december 2016 Lone Høiberg, lho@medcom.dk Kirsten Ravn Christensen, krc@medcom.dk Dagsorden 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Baggrund og formål for kortlægningsgruppen

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Annoncering. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Annoncering. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Annoncering vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1 Indledning... 3 1.2 Konsulentopgaven... 4 2 Annonceringen... 4 2.1 Ordregivende

Læs mere

Referat fra REFHOST-styregruppemøde

Referat fra REFHOST-styregruppemøde Referat fra REFHOST-styregruppemøde Dato: 10.06.14 Vor ref.: IJO Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Sted: Deltagere: MedCom Tove Lehrmann, Region Syddanmark Jens Nørby Winther, FAPS Anne Mette Marker, Dansk

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

at skabelonen senere tilpasses til kommende afrapporterings- og monitorerings skabeloner fra RSI og NSI.

at skabelonen senere tilpasses til kommende afrapporterings- og monitorerings skabeloner fra RSI og NSI. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Styregruppen for MedCom Dato: 11. november 2010 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMK Sags nr.: 1002020

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Konference om telemedicinsk sårvurdering 30. oktober 2015 Center for Telemedicin, Region Midtjylland Temaer Hvad mener vi med hoved, hjerte

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse. UDKAST Referat fra møde den 9. oktober 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Læs mere