Skatteudvalget L 149 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 149 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 149 Bilag 1 Offentligt 30. marts 2016 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre) Karsten Lauritzen / Søren Schou

2 Advokatsamfundet Advokatrådet har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Arbejdsgiverforening Da forslaget falder uden for foreningens virkefelt, ønsker foreningen ikke at afgive bemærkninger. Dansk Erhverv Dansk Erhverv finder det yderst positivt, at den tidligere 10 pct.s regel i ligningslovens 7 H genindføres, idet medarbejderaktieordningerne generelt er med til at styrke fastholdelse af medarbejderne og sikre en større grad af medarbejderaktiekultur hos ansatte. På den baggrund mener Dansk Erhverv derfor, at det bør overvejes at genindføre de ophævede medarbejderaktieregler i ligningslovens 7 A og 7 H dvs. henholdsvis 15 pct.s reglen i ligningslovens 7 H og de generelle medarbejderaktieordninger i ligningslovens 7 A. Aftalen om finansloven for 2016 går ud på, at ansatte kan modtage aktier, købe- og tegningsretter svarende til 10 pct. af årslønnen uden indkomstbeskatning. Forslaget om at genindføre de nævnte skattebegunstigede medarbejderaktieordninger, der er ophævet, ligger uden for finanslovsaftalen for 2016 og ville medføre et ikke ubetydeligt mindreprovenu, som skulle finansieres ved at forhøje andre skatter og afgifter eller reducere offentlige udgifter. Danske Advokater Ikrafttræden Der henvises til kommentaren til hørningssvaret fra DVCA. Side 2 af 25

3 Danske Advokater foreslår, at der skabes mulighed for, at også aktielønsordninger indgået inden den 1. juli 2016 kan omfattes af ligningslovens 7 P, når ordningens betingelser i øvrigt er opfyldt eller vil blive opfyldt ved en tilpasning af aftalen. Betinget retserhvervelse Danske Advokater anfører, at kriterierne for, hvornår retserhvervelse af aktieløn er sket, allerede forud for dette lovforslag var forbundet med betydelig usikkerhed, og at bemærkningerne til lovforslaget ikke bidrager til afklaringen af denne usikkerhed. Der henvises til kommentaren til hørningssvaret fra DVCA. Danske Advokater foreslår derfor, at der med lovforslaget skabes nogle helt klare kriterier for, hvornår det skattemæssigt skal anerkendes, at retserhvervelsen af aktielønnen er udskudt, navnlig når flere kriterier er afgørende for, om ligningslovens 7 P finder anvendelse. 10 pct.s grænsen forslag om genindførelse af 15 pct.s grænsen Danske Advokater anfører, at især tegningsretter ofte anvendes både i små og nystartede iværksættervirksomheder og inden for særlige brancher, hvor selskabet ikke indgår i en større udenlandsk koncern. Det anføres, at tegningsretter ofte er den eneste reelle mulighed for (løn)vederlæggelse, fordi der er en stram likviditet, hvor udbetaling af kontant løn/bonus ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Erhverv og DVCA. Side 3 af 25

4 Danske Advokater foreslår på den baggrund genindførelse af den tidligere 15 pct.s regel i ligningslovens 7 H. Fastlæggelse af årslønnen som beregningsgrundlag for 10 pct.s grænsen for aktieløn Det bør præciseres, at aktieløn omfattet af ligningslovens 16 eller 28 vil kunne medregnes ved opgørelse af den indkomstskattepligtige løn. Det er præciseret i bemærkningerne til det fremsatte lovforslag, at til indkomstskattepligtig løn medregnes også skattepligtig indkomst som aktier, købe- og tegningsretter. Anvendelsen af Black-Scholes på unoterede aktier/anparter Danske Advokater anfører, at bemærkningerne om værdiansættelse ikke svarer til afsnit C.A i Den Juridiske Vejledning, hvor flere forskellige værdiansættelsesmodeller godkendes, afhængigt af situationen. Lovforslagets bemærkninger er uddybet, således at de indholdsmæssigt tydeligere afspejler indholdet af afsnit C.A i SKATs Juridiske Vejledning. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra DVCA. Bemærkningerne kan i følge Danske Advokater læses sådan, at der lægges op til en væsentlig videre anvendelse af Black-Scholes formlen end det er tilfældet efter gældende praksis. Danske Advokater foreslår, at det i lovforslaget bekræftes, at den gældende praksis vedrørende værdiansættelse af optioner og tegningsretter, herunder muligheden for at anvende Ligningsrådets formel, ikke ændres med lovforslaget. Differenceafregning og kommentar til 3 (KGL) Der henvises til kommentaren til hørningssvaret fra KPMG Accor Tax. Side 4 af 25

5 Danske Advokater anfører, at bemærkningerne om differenceafregning beror på en misforståelse af differenceafregningsbegrebet. Bemærkningerne vil efter Danske Advokaters opfattelse give anledning til problemer i praksis, fordi den ansatte vil blive tvunget til at udnytte sine købe- og tegningsretter, henholdsvis sælge sine aktier, hvis virksomheden sælges. Det bør præciseres, at der ikke vil ske beskatning med tilbagevirkende kraft efter lagerprincippet i henhold til kursgevinstloven, selvom tegningsretter ikke udnyttes, men den ansatte i stedet får udbetalt et kontantbeløb svarende til værdien, jf. 7 P, stk. 9. Forslag til udvidelse af ligningslovens 28 Danske Advokater anfører, at der er et uheldigt samspil mellem ligningslovens 28 og ligningsloven 12 B, idet der i nogle situationer sker en fremrykket beskatning af købe- og/eller tegningsretter til aktier. Det er tilfældet, hvis udnyttelse af retter sker efterfulgt af salg af det selskab (exit), som har ydet købe- og/eller tegningsretterne. Tegningsretter er ikke omfattet af kursgevinstloven, men af aktieavancebeskatningsloven. I den situation, hvor tegningsretten ikke udnyttes, men den ansatte får et kontant beløb, er betingelsen for at anvende ligningslovens 7 P ikke opfyldt. I stedet skal der ske lønbeskatning typisk efter reglerne i ligningslovens 28. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra DVCA. Danske Advokater foreslår, at sammenspillet mellem skattereglerne forsøges afbødet ved en udvidelse af ligningslovens 28 og kildeskattelovens 73 E om henstand med betaling af skatter ved ophør af skattepligt, så det undgås, Side 5 af 25

6 at de skattepligtige skal betale skat af løbende ydelse, som de ikke har fået endnu og måske aldrig får. Datatilsynet Datatilsynet har ingen bemærkninger til lovforslaget. DI DI kvitterer for lovforslaget, der indgår i DIs 2025-plan som et af midlerne til et mere konkurrencedygtigt Danmark. DI lægger vægt på, at reglerne er så simple som muligt, fordi administrationstunge regler især vil afskrække mindre, unoterede virksomheder fra at benytte reglerne. Værdiansættelse af købe- og tegningsretter DI foreslår, at der indføres mulighed for, at virksomhederne kan fastslå, om værdien af de tildelte købe- og tegningsretter lever op til 10 pct.s kravet ved at værdiansætte købe- og tegningsretterne, som om medarbejderen allerede ved tildelingstidspunktet får mulighed for at erhverve de pågældende aktier. Forslaget skal udelukkende ses som et supplement til de i lovforslaget foreslåede regler. Værdiansættelsen af købe- og tegningsretter sker efter de almindelige principper, der anvendes på skatteområdet, og som også blev anvendt efter den tidligere bestemmelse i ligningslovens 7 H. Det er ikke hensigten, at værdiansættelsen af købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens 7 P skal kunne ske ud fra fiktive forudsætninger om tidspunktet for udnyttelse i stedet for ud fra de forudsætninger om udnyttelsestidspunkter, som den ansatte og selskabet har aftalt. I mange tilfælde er udnyttelseskursen ved tildeling af købe- og tegningsretter den kurs, som aktien har på tildelingstidspunktet. Side 6 af 25

7 DIs forslag vil betyde, at hvis en ansat modtager en køberet til en aktie med en udnyttelseskurs, der svarer til kursen på den pågældende aktie på tildelingstidspunktet, så vil køberetten blive værdiansat til 0 på tildelingstidspunktet. Det er indlysende, at det ikke er korrekt. Dette skyldes bl.a., at der ikke tages højde for muligheden for, at aktiens værdi kan ændre sig frem til udnyttelsestidspunktet (aktiens volatilitet). Volatiliteten har stor betydning for rettens værdi, idet fortjenesten er asymmetrisk; den ansatte drager fordel af en højere værdi når den underliggende aktie stiger, men har ikke samme negative udfald når den underliggende aktie falder i værdi. Derudover er bl.a. løbetiden og den risikofrie rente et vigtigt element ved værdiansættelse af købe- og tegningsretter. En længere løbetid og højere rente vil, alt andet lige, føre til en højere værdi. Vedrørende differenceafregning DI foreslår, at der skal kunne ske differenceafregning efter ligningslovens 7 P. DI begrunder forslaget med, at nogle virksomheder foretrækker af forskellige årsager at anvende en individuel medarbejderaktieordning frem for en bonusordning, der eksempelvis er knyttet op på fantomaktier. På den baggrund er forslaget ikke imødekommet. Kravet om, at der ikke må ske differenceafregning, svarer til de tidligere gældende regler i ligningslovens 7 H. Hvis der blev indført mulighed for differenceafregning, ville den ansatte kunne få op til 10 pct. af lønnen som en art bonus uden ind- Side 7 af 25

8 DI mener heller ikke, at der er nogen provenumæssig begrundelse for, at differenceafregning ikke skulle kunne ske. komstbeskatning. En sådan lempelse ville ikke være i tråd med de formål, der almindeligvis fremføres som begrundelse for at aflønne ansatte med medarbejderaktier. DVCA DVCA byder det helt overordnet velkomment, at regeringen har taget initiativ til at forbedre skattereglerne på området. Ad ikrafttræden DVCA foreslår, at der skabes mulighed for, at også aktielønsordninger indgået inden den 1. juli 2016 kan omfattes af ligningslovens 7 P, når ordningens betingelser i øvrigt er opfyldt eller vil blive opfyldt ved en tilpasning af aftalen. Hvis den foreslåede ordning også tillægges virkning for eksisterende ordninger, dvs. aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter indgået inden den 1. juli 2016, er der en betydelig risiko, at det forudsatte provenutab i de første år efter indførelsen af ordningen kan blive større end forudsat. Endvidere er aftaler om medarbejderaktieordninger, der er indgået før offentliggørelsen af aftalen om finansloven for 2016 den 19. november 2015, indgået uden viden om den foreslåede ordning. Endelig antages det, at selskaber og ansatte, der efter offentliggørelsen af aftalen om finansloven for 2016 har overvejet at indgå aftaler om aflønning med medarbejderaktier i mange tilfælde har besluttet at afvente gennemførelsen af ændrede skatteregler. Ad 10 pct.s grænsen DVCA anfører, at 10 pct.s grænsen medfører en uhensigtsmæssig og urimelig skævhed mellem med- På den baggrund er forslaget ikke imødekommet. Reglerne er ens for alle virksomheder. Det er derfor svært at se, at der skabes en skævhed mellem Side 8 af 25

9 arbejdere i nystartede iværksættervirksomheder, hvor lønnen er relativt lavt, og etablerede virksomheder, hvor lønnen er højere. DVCA foreslår, at 15 pct.s reglen i den tidligere ligningslovens 7 H genindføres. iværksættervirksomheder og veletablerede virksomheder, der kan henføres til, at der gælder en generel grænse for vederlag på 10 pct. af årslønnen. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Erhverv. Ad betinget retserhvervelse DVCA anfører, at kriterierne for, hvornår retserhvervelse af aktieløn er sket, allerede forud for dette lovforslag var forbundet med betydelig usikkerhed. Praksis har ikke ført til nogen fuld afklaring, om end SKATs styresignal i SKM SKAT og den deraf følgende praksis dog i et vist omfang har ført til en afklaring. Bemærkningerne til lovforslaget bidrager efter DVCAs opfattelse ikke til afklaringen af denne usikkerhed. DVCA foreslår derfor, at der med lovforslaget skabes nogle helt klare kriterier for, hvornår det skattemæssigt skal anerkendes, at retserhvervelsen af aktielønnen er udskudt. Det bør som minimum præciseres, at der ikke er tilsigtet nogen ændring i den gældende retstilstand vedrørende retserhvervelsestidspunktet, og hvornår dette kan anses for udskudt. Der er ikke med lovforslagets bemærkninger tilsigtet ændring af den gældende retstilstand for retserhvervelse af købe- og tegningsretter, herunder praksis efter den tidligere bestemmelse i ligningslovens 7 H. Dette fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Som DVCA peger på, sker der skattemæssigt en udskydelse af den endelige retserhvervelse af købeeller tegningsretten, når der er fastsat suspensive betingelser for at udnytte købe- eller tegningsretten. Fastlæggelse af, hvornår der sker retserhvervelse af købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens 7 P, sker efter de almindelige principper i skattelovgivningen. Formålet med bemærkningerne i lovforslaget er overordnet set at gøre rede for faktorer, der kan føre til, at retserhvervelsen er udskudt. Der findes ingen generelle skatteregler, der fastsætter, hvornår indtægter skattemæssigt skal anses for retserhvervet. Det er heller ikke muligt at fastsætte objektive regler Side 9 af 25

10 eller opstille særlige kriterier for, hvornår der sker retserhvervelse af købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens 7 P. Ad anvendelsen af Black-Scholes på unoterede aktier/anparter DVCA anfører, at bemærkningerne om værdiansættelse ikke svarer til afsnit C.A i Den Juridiske Vejledning, hvor flere forskellige værdiansættelsesmodeller godkendes, afhængigt af situationen. Bemærkningerne kan i følge DVCA læses sådan, at der lægges op til en væsentlig videre anvendelse af Black-Scholes formlen end det er tilfældet efter gældende praksis. DVCA foreslår, at det i lovforslaget bekræftes, at den gældende praksis vedrørende værdiansættelse af optioner og tegningsretter, herunder muligheden for at anvende Ligningsrådets formel, ikke ændres med lovforslaget. Det afgøres i praksis ud fra samtlige foreliggende omstændigheder i de konkrete aftaler for udnyttelse af købe- og tegningsretter, hvornår der sker retserhvervelse af købeog tegningsretten. Har den skattepligtige behov for klarhed om de skattemæssige konsekvenser af en konkret aftale, kan der søges bindende svar herom. Lovforslagets bemærkninger om værdiansættelsen af købe- og tegningsretter har alene til formål i korte træk at redegøre for praksis vedrørende værdiansættelsen af købe- og tegningsretter. Formålet er således ikke at ændre praksis. Det bemærkes i den forbindelse, at Black-Scholes formlen i praksis ofte anvendes ved værdiansættelse af købe- og tegningsretter til aktier i unoterede selskaber. Lovforslagets bemærkninger er uddybet, således at de indholdsmæssigt tydeligere afspejler indholdet af afsnit C.A i SKATs Juridiske Vejledning. Det kan bekræftes, at det er hensigten, at den gældende praksis for værdiansættelse af købe- og tegningsretter, også skal anvendes for købe- og tegningsretter, der omfattes af ligningslovens 7 P. Side 10 af 25

11 Det bør præciseres hvad der menes med sammenlignelige børsnoterede virksomheder, når den finder anvendelse. Med sammenlignelige børsvirksomheder sigtes der til virksomheder inden for eksempelvis samme branche. Brugen af virksomheder inden for samme branche er baseret på opfattelsen af, at virksomheder inden for samme branche tilnærmelsesvist er underlagt samme markedsforhold og vil derfor sandsynligvis have de samme værdiskabende forudsætninger, herunder indtjeningsevne, vækst og risiko. Virksomheder inden for samme branche ligger dog ikke nødvendigvis på det samme niveau af indtjeningsevne, vækst og risiko. Der kan dermed med fordel lægges vægt på de nævnte overordnede kriterier ved udvælgelsen af sammenlignelige virksomheder. Det fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Ad differenceafregning DVCA anfører, at bemærkningerne om differenceafregning beror på en misforståelse af differenceafregningsbegrebet. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra KPMG Accor Tax. Bemærkningerne vil efter DVCAs opfattelse give anledning til problemer i praksis, fordi den ansatte vil blive tvunget til at udnytte sine købe- og tegningsretter, henholdsvis sælge sine aktier, hvis virksomheden sælges. Ad justering af ligningslovens 28 DVCA anfører, at der bør ske en justering i tilfælde, hvor en medarbejder kort tid efter udnyttelsen sælger de erhvervede aktier til en køber, der betaler et (mindre) beløb i forbindelse med købet og én Reglerne i ligningslovens 28 indebærer, at lønbeskatningen udskydes fra tildelingstidspunktet til det tidspunkt, hvor købe- og tegningsretten udnyttes til anskaffelse af aktier. Beskatningen sker som Side 11 af 25

12 eller flere efterfølgende betalinger, afhængigt af om nogle forretningsmæssige mål eller andre betingelser opfyldes. Medarbejderen beskattes af hele værdien af såvel den første betaling som den eller de efterfølgende betalinger som personlig indkomst, uanset om de efterfølgende betalinger i sidste ende kommer eller om de udebliver. personlig indkomst ligesom anden løn. Og som i andre tilfælde, hvor aflønningen sker i naturalier og ikke kontantløn, skal skatten betales, uanset om den pågældende vælger at beholde eller sælge aktierne. Når aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af ligningslovens 28 sælges, sker der beskatning af avancer og tab efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven som aktieindkomst. Hvis aktierne afstås kort efter erhvervelsen, vil der alt andet lige i mange tilfælde hverken kunne konstateres en avance eller et tab. Hvis afståelsessummen for aktierne skal modtages over en periode, og eksempelvis er betinget af driftsresultatet i selskabet, skal afståelsessummen for aktierne opgøres under hensyntagen hertil (kapitaliseres) og beskattes efter aktieavancebeskatningsloven. Den skattemæssige behandling svarer til, hvad der gælder ved andre afståelser af erhvervsaktiver, hvor det er aftalt, at salgssummen helt eller delvist skal erlægges over en periode i form af løbende ydelser. Det bemærkes, at der i ligningslovens 12 B er særlige regler, der regulerer de tilfælde, hvor de løbende ydelser ikke svarer til det forventede. På denne baggrund er reglerne i ligningslovens 28 ikke justeret på dette punkt. Side 12 af 25

13 Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering TER vurderer, at lovforslaget medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. Finanssektorens Arbejdsgiverforening FA hilser forslaget velkomment og støtter, at der igen gives virksomhederne mulighed for at tilbyde medarbejderaktieordninger til gavn for både virksomhederne og medarbejderne. FA opfordrer til, at det i bemærkningerne fremgår, om der gælder et sprogkrav eller andre formkrav, herunder om aftalen kan indgås ved brug af elektroniske medier. Ad samspillet med den ansættelsesretlige regulering FA anfører, at det er meget uhensigtsmæssigt, at medarbejderaktier og købe- og tegningsretter skattemæssigt er omfattet af samme bestemmelser i forslaget, mens de ansættelsesretligt (efter funktionærloven eller aktieoptionsloven) er omfattet af forskellige regler med deraf følgende konsekvenser. FA foreslår, at Skatteministeriet retter henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med henblik på at tilvejebringe en samlet, fælles regulering af medarbejderaktier og købe- og tegningsretter, således at de (kan) omfattes af de samme regler både skattemæssigt og ansættelsesretligt. Der er ikke fastsat krav til aftalens form. Der er heller ikke krav om, at aftalen mellem den ansatte og selskabet skal være affattet på dansk. Det fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Der henvises til nedenstående udtalelse, som Skatteministeriet har indhentet fra Beskæftigelsesministeriet: Beskæftigelsesministeriet vurderer ikke, at det forhold, at medarbejderaktier og aktieoptioner er omfattet af de samme bestemmelser i Skatteministeriets lovforslag, giver anledning til at ændre reglerne på det ansættelsesretlige område. Det synspunkt ses heller ikke fremført af andre organisationer på arbejdsmarkedet. Side 13 af 25

14 Ad samspillet med den finansielle regulering FA anfører, at den finansielle lovgivning, der er gennemført siden 2011, er en hæmsko for brugen af aktieaflønning. De foreslåede regler er generelle og gælder for alle virksomheder uanset branche, herunder virksomheder i den finansielle sektor. Med henvisning til, at vurderingen af, om 10 pct.s kravet er opfyldt, skal ske senest på retserhvervelsestidspunktet, spørger FA, om denne betingelse også er opfyldt, når aktierne, købe- og tegningsretterne er udstedt af virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, herunder at virksomheden efter omstændighederne kan kræve dele af den variable aflønning tilbage. FA anfører, at der er uoverensstemmelse mellem lovforslaget og lov om finansiel virksomhed for så vidt angår opgørelsen af årslønnen i relation til pensionsbidrag. Det er ikke muligt ud fra oplysningerne at vurdere, om betingelsen er opfyldt, når der gælder særlige vilkår om udnyttelse, udskydelse samt efter omstændighederne krav om tilbagebetaling af variabel aflønning. Det vil afhænge af det nærmere indhold af disse vilkår. Vejledende kan det oplyses, at når en ansat ikke kan udnytte en købeeller tegningsret, hvis selskabet ikke opfylder nærmere solvens- eller kapitalkrav, vil retserhvervelsen som udgangspunkt være udskudt. Ved årsløn forstås efter lovforslaget indkomstskattepligtig løn tillagt værdien af pensionsbidrag indbetalt af selskabet. Det giver den mest fordelagtige retsstilling for den ansatte. FSR-danske revisorer FSR hilser forslaget velkomment. FSR spørger, om Skatteministeriet overvejer at genindføre den tidligere 15 pct.s regel i ligningslovens 7 H. FSR anfører, at bemærkningerne om differenceafregning muligvis kan skabe tvivl om, hvorvidt den retstilstand, der følger af Det overvejes ikke at genindføre 15 pct.s reglen i den tidligere ligningslovens 7 H. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Erhverv. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra KPMG Accor Tax. Side 14 af 25

15 SKM ØLD, også vil være gældende for de nye regler. FSR beder om bekræftelse af, at dette er tilfældet, samt om at foranledige, at dette skrives ind i bemærkningerne til lovforslaget. Ingeniørforeningen Foreningen finder det overordnet positivt, at regeringen gør det mere attraktivt for virksomheder og medarbejdere at bruge medarbejderaktier som en mulighed for attraktiv aflønning. Foreningen anfører, at det umiddelbart kan virke noget restriktivt, at medarbejderaktierne kun må udgøre 10 pct. af årslønnen. En højere grænse end 10 pct. af årslønnen ligger uden for finanslovsaftalen for 2016 om indførelsen af mulighed for medarbejderaktier. En højere grænse vil øge mindreprovenuet ved lovforslaget. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Erhverv. KPMG Accor Tax Ad lovforslagets 1 Vedr. 7 P, stk. 2, nr. 1. Ordlyden i 7 P, stk. 2, nr. 1, giver ikke en beskrivelse af, hvornår denne aftale senest skal være indgået, i lighed med den tidligere bestemmelse i ligningslovens 7 H. Revisionsfirmaet spørger, om det gør nogen forskel, hvilket instrument, der tildeles (købe- og tegningsretter, gratisaktier, RSU osv.). Der er ikke i loven opstillet et krav om, hvornår aftalen senest skal være indgået. Indgår parterne en aftale om, at en del af aflønningen skal være aktier, købe- eller tegningsretter, vil parterne i udgangspunktet tage stilling til den skattemæssige behandling, når aktierne m.v. ikke skal medregnes til den ansattes skattepligtige Side 15 af 25

16 indkomst, hvor modstykket samtidigt er, at selskabet ikke har fradragsret for udgiften. Indgår parterne en aftale om, at den ansatte skal aflønnes med aktier, købe- eller tegningsretter uden vilkår om, at vederlaget skal omfattes af ligningslovens 7 P, kan parterne ikke på et senere tidspunkt aftale, at vederlaget med tilbagevirkende kraft skal være omfattes af ligningslovens 7 P. Det er først på dette tidspunkt, at der indgås en aftale efter ligningslovens 7 P. Kravet om, at det af aftalen skal fremgå, at ligningslovens 7 P skal finde anvendelse, gælder for alle instrumenter, der skal omfattes af ligningslovens 7 P. Revisionsfirmaet ønsker oplyst, om tilpasning af en allerede indgået aftale med henblik på at opfylde formkravene i ligningslovens 7 P, stk. 2, nr. 1, kan ske med udgangspunkt i ligningslovens 7 P, stk. 3, eller om der kun er ét skud i bøssen så at sige. Det forekommer ude af proportioner helt at afskære muligheden for at kunne bruge regelsættet pga. manglende eller forkert ordlyd/formkrav. Når aftalen omfattet af ligningslovens 7 P er indgået, skal selskabet herefter opfylde forpligtelserne vedrørende indberetning efter de foreslåede bestemmelser i skattekontrollovens 7 A, stk. 2, og 10, stk. 5 og 6. Den foreslåede regel i ligningslovens 7 P, stk. 3, vedrører ændring af udnyttelses- eller købskursen, antallet af aktier eller købe- og tegningsretter, eller af den aktieklasse, hvori der kan erhverves akter, med henblik på at opfylde betingelserne i ligningslovens 7 P, stk. 2, uden afståelsesbeskatning. Bestemmelserne svarer indholdsmæssigt til de tilsvarende regler i ligningslovens 7 H. SKAT er ikke bekendt med, at tilpasning af en aftale omfattet af Side 16 af 25

17 den tidligere bestemmelse i ligningslovens 7 H på grund af manglende eller forkert ordlyd/formkrav har ført til afskæring af adgangen til at bruge reglerne i ligningslovens 7 H. Vedr. 7 P, stk. 2, nr. 2 Det bør overvejes at genindføre den tidligere 15 pct.s grænse i kombination med 10 pct.s grænsen, særligt for at tilgodese nystartede selskaber, og for at undgå at de højtlønnede får fordel i forhold til lavere lønnede grupper. Revisionsfirmaet beder oplyst, hvorfor aktier m.v. omfattet af ordningen ikke indgår i årslønnen ved måling af 10 pct.s grænsen. Vedr. 7 P, stk. 2, nr. 3 og 4 Revisionsfirmaet spørger, om der med aftaletidspunktet refereres til tidspunktet for indgåelse af aftale om brug af ligningslovens 7 P, eller det tidspunkt aktierne m.v. tildeles, hvilket kan være et tidligere Tilsvarende vil tilpasning af en aftale omfattet af ligningslovens 7 P på grund af manglende eller forkert ordlyd/formkrav alt andet lige som udgangspunkt ikke føre til afskæring af adgangen til at bruge reglerne. Der henvises til kommentaren høringssvaret fra Dansk Erhverv. Ved årsløn forstås indkomstskattepligtig løn. Da værdien af vederlag i form af aktier, købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens 7 P ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, indgår værdien af det pågældende vederlag følgelig ikke i årslønsbegrebet. Indkomstskattepligtige aktier, købe- og tegningsretter indgår dermed i værdien af vederlaget. Lovforslaget svarer til den tidligere 7 H i ligningsloven. Med aftaletidspunktet menes tidspunktet for indgåelse af aftalen om tildeling af medarbejderaktier. Er det ikke i en sådan aftale fastsat, at Side 17 af 25

18 tidspunkt, f.eks. ved udenlandsk koncernselskabs tildeling af programmet. Vedr. 7 P, stk. 2, nr. 6/7 Revisionsfirmaet finder det meget uheldigt, at lovforslagets bemærkninger vedr. differenceafregning ikke tager hensyn til den praksis, der er fastlagt vedrørende ligningslovens 7 H, bl.a. i SKM SR og SKM ØLR. Bemærkningerne efterlader stor usikkerhed om, hvilken exitmetode der accepteres af SKAT. Revisionsfirmaet finder det kuriøst, at der gives adgang til en skattebegunstigelse af medarbejderaktieløn, men der stilles så skarpt på, hvornår medarbejderen egentlig er rigtig aktionær, når der ikke er en bindingsperiode. Revisionsfirmaet anfører, at bemærkningerne giver stor usikkerhed for en lang række unoterede selskaber, hvor det er helt sædvanligt, at den ansatte har pligt til at udnytte sine købe- og tegningsretter i en kort periode forud for et salg. ligningslovens 7 P skal finde anvendelse, er der ikke indgået en aftale, der omfattes af ligningslovens 7 P. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra DVCA. Lovforslagets bemærkninger har alene til formål at redegøre for praksis for den skattemæssige behandling af differenceafregning efter bl.a. den tidligere bestemmelse i ligningslovens 7 H. Der er med lovforslagets bemærkninger således ikke tilsigtet nogen ændring eller stramning af den skattemæssige praksis vedrørende differenceafregning. Det fremgår nu direkte af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Revisionsfirmaet henviser til lovforslagets bemærkninger, hvoraf det fremgår, at det peger i retning af, at der foreligger differenceafregning, hvis salg af aktier tidsmæssigt ligger i umiddelbar forlængelse af udnyttelsen af den pågældende købe- eller tegningsret, således at udnyttelsen og salget må anses som en samlet transaktion, der ikke kan afbrydes efter udnyttelsen, men inden salget. Revisionsfirmaet anfører endvidere, at det forekommer uhensigtsmæssigt og ude af trit med kendt praksis for ligningslovens 7 H at stille et krav om, at salget af aktierne lige præcist for medarbejderen først kan ske på et senere tidspunkt, for at netop de kan anses Afsnittet i bemærkningerne har alene til formål at beskrive et forhold, der vil indgå i en samlet vurdering af, hvorvidt den ansatte er blevet reel ejer af aktierne. Herudover vil tidligere praksis også indgå i vurderingen, herunder SKM ØLR. Side 18 af 25

19 for rigtige aktionærer skattemæssigt, uanset at de selskabsretlige krav er fulgt, inklusiv evt. kapitalforhøjelse og notering i aktieejerbog. Her bør bemærkningerne også inddrage essensen af SKM SR. Der stilles derfor heller ikke med lovforslagets bemærkninger krav om, at udnyttelse af købe- eller tegningsretter og salget af aktierne skal være opdelt i to transaktioner. Det kan ligeledes bekræftes, at bemærkningerne til ligningslovens 7 P ikke indebærer, at der stilles krav om, at aftalen om salget af aktierne skal indgås efter udnyttelse af købeeller tegningsretterne, jf. bindende svar i SKM SR vedrørende ligningslovens 7 H. Ad lovforslagets 2 Vedr. aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 2 og 3 Ud fra opstillede eksempler anfører revisionsfirmaet, at den foreslåede exitbeskatningsregel kan resultere i en beskatning, der overstiger den egentlige og reelle aktieavance. Revisionsfirmaet anfører, at uanset metode for exitbeskatning vil beskatningen medføre øget og utilsigtede administrative konsekvenser, da man til enhver tid vil skulle adskille sin aktiebeholdning i tilfælde af en fraflytningsbeskatning. En praktisk løsning kunne være at anvende aktie for aktie metoden på alle aktier omfattet af ligningslovens 7 P. Lovforslagets bemærkninger er suppleret med en kortfattet redegørelse for praksis, jf. ovennævnte Østre Landsretsdom og Skatterådets bindende svar. Revisionsfirmaet har ret i, at det ikke er hensigten, at der i nogle tilfælde skal ske fraflytterbeskatning af 7 P aktier, men ikke af andre aktier i samme selskab. Hvis kun aktier erhvervet efter ligningslovens 7 P undergives fraflytterbeskatning, ville der være risiko for, at fraflytterbeskatningen kunne resultere i beskatning af en avance, der er enten højere eller lavere end den reelle avance. På den baggrund er der foretaget en ændring af den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 3. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt at anvende aktie- for-aktiemetoden, som revisionsfirmaet Side 19 af 25

20 foreslår som en praktisk løsning. Som alt overvejende hovedregel anvendes gennemsnitsmetoden i aktieavancebeskatningsloven. Den skattepligtige skal efter aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 2, fraflytterbeskattes af alle aktier, som vedkommende ejer ved fraflytningen, uanset om kursværdien af den samlede aktiebeholdning ved fraflytningen eventuelt er under kr. Dette svarer til høringsudkastet. Den foreslåede bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 3, er justeret, så 7 års skattepligtsreglen (kun beskatning ved fraflytning, hvis personen i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret har været skattepligtig af aktiegevinster) ikke skal gælde, hvis aktierne i et selskab helt eller delvist er erhvervet efter reglerne i ligningslovens 7 P. Det betyder, at en skattepligtig omfattes af reglerne om beskatning ved fraflytning af alle aktier i det pågældende selskab, som den skattepligtige ejer ved fraflytningen, uanset at den pågældende eventuelt ikke har været skattepligtig af aktieavancer i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før ophøret af skattepligt. Ad lovforslagets 4 Derved undgås den ukorrekte avanceopgørelse og de administrative vanskeligheder med at opdele aktiebeholdningen, som revisionsfirmaet peger på. Side 20 af 25

21 Hvis aktieløn ydes af et selskab i udlandet, beder revisionsfirmaet om præcisering af, at det alene er ved tildeling af aktier (omfattet af skattekontrollovens 10, stk. 5, 1. pkt.), at den danske arbejdsgiver pålægges indberetningspligt. Ad lovforslagets 5 Revisionsfirmaet foreslår en overgangsregel for allerede etablerede programmer, således at disse også får en mulighed for at aftale brug af 7 P. Det har ikke været hensigten med lovforslaget, at den danske arbejdsgiver alene ved tildelingen af aktier (omfattet af skattekontrollovens 10, stk. 5, 1. pkt.) pålægges indberetningspligt. Den danske arbejdsgiver pålægges tillige indberetningspligt, når der er tale om et udenlandsk selskab, over for hvilket købe- eller tegningsretter, som er omfattet af ligningslovens 7 P, gøres gældende (omfattet af skattekontrollovens 10, stk. 5, 2. pkt.). Det fremsatte lovforslag er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Dansk Erhverv. Kromann Reumert Ad vurderingstidspunkt Advokatfirmaet mener, at det bør præciseres, om der med aftaletidspunktet menes tidspunktet for indgåelsen af aftalen om tildeling af medarbejderaktier m.v., eller tidspunktet for indgåelsen af aftalen om anvendelse af reglerne i ligningslovens 7 P. Advokatfirmaet mener, at der ikke er behov for krav om, at vurderingen af, om 10 pct.s kravet er opfyldt, skal ske på udnyttelsestidspunktet, dog senest på retserhvervelsestidspunktet. Advokatfirmaets begrundelse er, at det afgørende tidspunkt i lovforslaget i en række sammenhænge er aftaletidspunktet. Advokatfirmaet foreslår, at Efter den foreslåede regel i ligningslovens 7 P, stk. 4, skal vurderingen af, om 10 pct.s kravet er opfyldt, ske på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, dog senest på retserhvervelsestidspunktet. Efter ligningslovens 7 P, stk. 2, nr. 2, er indkomstskattefriheden betinget af, at værdien af vederlaget i samme år ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Dette er en lovfæstelse af praksis efter den tidligere ligningslovs 7 H. Ved det tidspunkt, hvor aftalen indgås, forstås det tidspunkt, hvor Side 21 af 25

22 vurderingen skal foretages på aftaletidspunktet, dog således, at vurderingen kan ske på de senere tidspunkter, der fremgår af lovudkastet. den ansatte og selskabet indgår aftale om, at ligningslovens 7 P skal finde anvendelse. Der henvises i øvrigt til kommentaren til høringssvaret fra KPMG Accor Tax. Reglerne i ligningslovens 7 P er ligesom reglerne i den tidligere ligningslovs 7 H søgt udformet så smidigt som muligt. Hvis udnyttelseskursen for en købe- eller tegningsret eller købskursen for en aktie ligger fast på aftaletidspunktet, sker vurderingen af, om 10 pct.s kravet er opfyldt, på dette tidspunkt. Ad aftale om anvendelse af ligningslovens 7 P Advokatfirmaet anfører, at der i bemærkningerne til ligningslovens 7 P, stk. 2, nr. 1, stilles krav til indholdet af aftalen, udover hvad der følger af ordlyden af lovteksten, nemlig krav om, at parterne er bundet til at overholde aftalen, og at principper for fastsættelse af udnyttelseskursen skal fremgå af aftalen. Det er derimod ikke hensigtsmæssigt at fastsætte et generelt udgangspunkt, hvorefter vurderingen af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal ske på aftaletidspunktet. Hvis udnyttelseskursen eller købskursen ikke foreligger, vil en værdiansættelse være forbundet med et stort omfang af skøn og derfor med væsentlig usikkerhed. Det fremgår af ligningslovens 7 P, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., at skattefriheden er betinget af, at den ansatte og selskabet har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. Det fremgår af ligningslovens 7 P, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., at vederlaget skal være entydigt identificeret. Side 22 af 25

23 Ad fraflytning Advokatfirmaet anfører, at fraflytterbeskatning efter reglerne i ligningslovens 28 medfører en forskelsbehandling, der kan være vanskelig at retfærdiggøre og dermed være i overensstemmelse med EUretten. Advokatfirmaet foreslår, at der ved ophør af skattepligt fortsat sker beskatning efter ligningslovens 7 P. På denne baggrund har de bemærkninger, som advokatfirmaet henviser til, dækning i lovteksten. Reglerne i ligningslovens 7 P om fraflytterbeskatning, jf. ligningslovens 28, svarer til de tidligere regler i ligningslovens 7 H. Det er ikke muligt at gennemføre beskatning efter ligningslovens 7 P efter fraflytning. Det skyldes, at aktier, der er erhvervet direkte efter ligningslovens 7 P eller ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret, først beskattes ved afståelse. Når der er sket fraflytning kan der ikke ske beskatning af aktieavancer, idet kildeskattelovens 2 om begrænset skattepligtige ikke indeholder hjemmel til beskatning af aktieavancer. Den ansatte kan efter reglerne i kildeskattelovens 73 E få henstand med betaling af skatter og arbejdsmarkedsbidrag beregnet efter ligningslovens 28. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer ser positivt på udvidelsen af mulighederne for at gøre medarbejdere til medejere, da det kan være med til at styrke engagementet i virksomhederne yderligere. Landbrug & Fødevarer finder det ærgerligt, at denne styrkelse af medejerskabet kun kommer selskaber og deres ansatte til gode. Aftalen om finansloven 2016 indebærer en genindførelse af de regler for individuelle medarbejderaktieordninger, der blev afskaffet af den daværende regering i forbindelse med finansloven for Aftalen om finansloven for 2016 omfatter således ikke en genindførelse af medarbejderobligationsordningen. Side 23 af 25

24 Man kunne med fordel vælge samtidig at genindføre medarbejderobligationsordningen, der blev ophævet med skattereformen i Ophævelsen af den skattemæssige begunstigelse af medarbejderobligationsordningen (med virkning fra 1. januar 2010) blev begrundet med, at ordningen er uhensigtsmæssig. Tildeling af medarbejderobligationer har ikke de samme incitamenter, som tilfældet er for tildeling af købe- og tegningsretter og aktier. Ved tildeling af en medarbejderobligation opnår den ansatte ingen indflydelse på virksomheden i kraft af obligationen og kan heller ikke påvirke afkastet af obligationen ved sin arbejdsindsats i virksomheden. På den baggrund er forslaget ikke imødekommet. LO LO anfører, at forslaget giver et skattesubsidie til topskatteydere, der har aktieindkomst under kr. Der er tale om en genåbning af et skattehul, der giver topskatteydere i private virksomheder mulighed for at spekulere mod skattesystemet. Ordningen vil formentlig blive skæv, og vil dermed primært tilgodese de bedst stillede. Der bør være krav om, at tilbuddet om aktieaflønning skal tilbydes alle ansatte på virksomheden. Det bør også overvejes at reducere den maksimale aktieaflønning. LO må på den baggrund anbefale, at de foreslåede lovændringer ikke gennemføres. Efter forslaget kan den ansatte få op til 10 pct. af sin løn i form af aktier, købe- og tegningsretter uden beskatning af værdien som løn. Når den ansatte afstår aktierne, sker der beskatning af avancen efter de almindelige regler. Forslaget er en udmøntning af en politisk aftale i forbindelse med finansloven for Der er ikke på forhånd indikationer for udbredelsen af medarbejderaktieordninger på forskellige indkomstgrupper. Det er op til selskaberne at beslutte, hvilke ansatte der skal have tilbud om at få medarbejderaktier. Lovforslaget er dermed ikke til hinder for, at selskabet vælger at Side 24 af 25

25 tilbyde alle sine ansatte medarbejderaktieordninger. Det skal dog ikke være et krav, at alle ansatte i givet fald skal have tilbud om medarbejderaktier. Et sådant krav kan være uhensigtsmæssigt i selskabernes løn- og personalepolitik. SEGES SEGES finder det generelt prisværdigt, at der foreslås genindførsel af en skatteordning, som giver medarbejdere mulighed for at investere i den pågældendes arbejdsgiverselskab under en skattegunstig ordning. SEGES anbefaler, at der indføres en tilsvarende mulighed for virksomheder, der ikke drives i selskabsform, evt. i form af medarbejderobligationer. For så vidt angår opgørelse af årslønnen, foreslår SEGES, at det specificeres, at det er skatteværdien af eventuelle skattepligtige goder, der skal anvendes ved opgørelse af årslønnen. På denne måde sikres det, at en arbejdsgiver ikke skal foretage forskellige værdiansættelser af det samme personalegode. Der henvises til kommentaren til høringssvaret fra Landbrug & Fødevarer. Indkomstskattepligtige personalegoder indgår i årslønnen til den værdi, der anvendes ved personalegodebeskatningen, jf. også bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Der skal således ikke foretages én opgørelse af grundlaget til brug for beskatningen af personalegoder, og en anden opgørelse af samme personalegode til brug for opgørelsen af årslønnen. SRF Skattefaglig forening Foreningen har ingen bemærkninger til lovforslaget. Side 25 af 25

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 30. marts 2016 J.nr. 15-3136801 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Høringssvar 29. februar 2016

Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31 Af David Munch, Advokat Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere Folketinget har den 12. maj 2015 vedtaget lovforslag (L 149 B) 1. Lovforslaget indeholder bl.a.

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 99 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-3136801 Udkast 2. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven 2015/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-3136801 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2016-17 L 25 Bilag 1, L 25 A Bilag 1, L 25 B Bilag 1 Offentligt 5. oktober 2016 J.nr. 16-0569834 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Aflønning med aktier, optioner og warrants

Aflønning med aktier, optioner og warrants CM (jur.) Hovedopgave Juridisk institut Forfatter: Martin Sørensen Vejleder: Jane Bolander Aflønning med aktier, optioner og warrants Skattemæssige konsekvenser efter vedtagelsen af ligningslovens 7 H

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring over udkast til lovforslag om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 6. august 2008 J.NR.: 04-014102-08-0571 REF.: rmm-hfe

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere