Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB"

Transkript

1 Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Indledning INDLEDNING Aktieløn anvendes ofte som et fastholdelseselement i virksomheder og benyttes i praksis som et incitament over for direktører og nøglemedarbejdere i virksomhederne. Overordnet kan aktielønsordninger opdeles i generelle ordninger, der som udgangspunkt skal stå åben for alle medarbejderne i selskabet, og ordninger af mere individuel karakter. Den skattemæssige behandling af medarbejderne og arbejdsgiverselskabet er afhængig af, hvilket regelsæt aktielønnen tildeles efter. Det er oplagt at vælge den aflønning, der totalt set indebærer den mindste skattebetaling. Også andre faktorer har betydning, såsom det tidspunkt hvor skatten forfalder og udgør et likviditetstræk for medarbejderen og selskabet, videresalgsmuligheder, kursudviklingspotentiale m.v. Endelig skal det vurderes, om de ønskede mål kan forventes realiseret med den valgte ordning. Det er derfor nødvendigt at foretage en nærmere afvejning af fordele og ulemper ved de ordninger, som virksomheden overvejer at tage i anvendelse. Reglerne er ændret adskillige gange inden for de seneste år. Senest har Skattereformen 2010 ophævet de lempelige skatteregler for medarbejderobligationer og 7H-tegningsretter. Det betyder i praksis, at det ikke længere er attraktivt for arbejdsgivere at udbyde sådanne ordninger til deres ansatte. Nærværende vejledning kan ikke erstatte rådgivning. April 2011 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle medarbejderaktieordninger Betingelser Maksimeret tildeling Medarbejderens beskatning Selskabets beskatning Særligt om kontantlønnedgang kombineret med aktieordninger 6 2. Individuelle medarbejderaktieordninger Den skattefrie ordning Udskydelsesordningen Aktier skattelovgivningens almindelige regler Medarbejderens beskatning Selskabets beskatning Fantomaktier Medarbejderens beskatning Selskabets beskatning Aktieoptionsloven Virksomhedsoverdragelser Reglerne i oversigtsform 20 Definitioner 23 3

4 Generelle medarbejderaktieordninger 1. GENERELLE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER Ved en generel medarbejderordning forstås en ordning, der står åben for alle medarbejdere. Der findes to skattebegunstigede medarbejderaktieordninger, som både kan anvendes af aktie- og anpartsselskaber, men ikke af personligt ejet virksomheder. De to ordninger er: Favørkursaktier eller Gratisaktier. Når der er tale om en generel ordning, og der modtages favørkursaktier eller gratisaktier, kan beskatningen under visse betingelser ske efter ligningslovens 7A. Medarbejdernes personlige og økonomiske interesser i virksomheden kan forøges ved at lade medarbejderne blive aktionærer i selskabet Betingelser Anvendelse af de skattebegunstigede regler er muligt, når nedenstående betingelser er opfyldte: Ordningen skal som udgangspunkt tilbydes alle medarbejdere efter objektive kriterier Aktierne skal båndlægges i en periode efter tildelingen 1. Favørkursaktier skal båndlægges i 5 år, og 2. Gratisaktier i 7 år De økonomiske grænser, der er fastsat for medarbejderaktierne, skal overholdes (se nærmere afsnit 1.2.) Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse Medarbejderen skal være i en uopsagt stilling på tildelingstidspunktet. Oplysninger om ordningen skal indsendes til skattemyndighederne sammen med en attestation fra selskabets revisor senest den 20. januar i året efter tildelingsåret Maksimeret tildeling Den årlige tildeling af aktier/tegningsretter/optioner er begrænset, alt afhængig af den valgte ordning. 4

5 Generelle medarbejderaktieordninger Favørkursaktier For favørkursaktier, tegningsretter og optioner må favørelementet 1 højst udgøre 10% af medarbejderens årsløn. Efter praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes. Den økonomiske ramme på 10% af årslønnen skal opgøres på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årslønsdel. Nedenstående anses efter praksis som årsløn: En årsløn opgjort som tolv gange den faste gage i den måned, hvori beslutning om ordningen blev truffet, er blevet godkendt For medarbejdere med varierende månedsløn kan årslønnen opgøres på baggrund af den faktiske månedsløn for én bestemt måned multipliceret med 12, forudsat at lønnen ikke varierede meget fra måned til måned For medarbejdere med fast gage og årlig bonus kan årslønnen opgøres inkl. forventet bonus for året. Medarbejdernes egne indbetalinger og selskabets indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning kan medregnes ved opgørelse af årslønnen i relation til LL 7A. Feriepenge, bonus og andre løndele kan ligeledes medregnes i årslønnen. Der er en righoldig praksis for afgrænsning af beregningsgrundlaget, hvorfor det er nødvendigt at vurdere konkret i hvert tilfælde Gratisaktier For gratisaktier kan der maksimalt tildeles aktier til en værdi på DKK om året pr. medarbejder. Beløbet reguleres årligt Medarbejderens beskatning Den skattemæssige fordel for medarbejderne består i, at aktiernes værdi ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hverken ved tildelingen eller ved ophør af båndlæggelsen. Medarbejderen beskattes først ved afståelse af aktierne. 1 Forskellen mellem markedskursen og det beløb, medarbejderen betaler for aktierne 5

6 Generelle medarbejderaktieordninger En fortjeneste på aktierne skal beskattes som aktieindkomst: 28% af aktieindkomst op til DKK og 42% af beløb over DKK Ægtefæller har dobbelt bundfradrag. Eventuelle tab behandles anderledes, idet skatteværdien modregnes i andre skatter. Favørkursaktier anses skattemæssigt for anskaffet for det beløb, som den ansatte har betalt for aktierne. Gratisaktier anses for anskaffet til den markedsværdi, aktierne har på tildelingstidspunktet, selvom aktierne er modtaget uden betaling. Ved gratisaktier forbliver værdien ved tildeling således skattefri ved salg af aktierne Selskabets beskatning Som udgangspunkt kan selskabet i tildelingsåret fradrage alle udgifter, der er forbundet med tildeling af favørkursaktier og gratisaktier, som en driftsomkostning. Selskabet kan fradrage forskellen mellem tildelingskursen og markedskursen på tildelingstidspunktet, mens værdien af gratisaktierne kan fradrages fuldt ud i tildelingsåret. Afledte omkostninger til eksempelvis advokat og revisor kan tilsvarende fradrages efter de almindelige regler om fradrag for driftsomkostninger Særligt om kontantlønnedgang kombineret med aktieordninger Der er mulighed for at kombinere en aktieordning med en aftalt kontantlønnedgang. En del af betalingen finansieres via den sparede skat på den aftalte kontantlønnedgang (eksempelvis 56% af lønnedgangen på DKK , i alt DKK 5.600) samtidig med, at virksomheden får mulighed for at tilbyde et løngode uden selv at skulle afholde udgiften. Nedenfor er der til illustration gennemgået to eksempler. Et hvor medarbejderen erhverver favørkursaktier, og et hvor medarbejderen får tildelt gratisaktier. Eksempel 1 Medarbejder køber favørkursaktier En medarbejder køber 60 aktier. Aktiernes favørkurs er 150, og markedskursen er 350. Ved tildeling af aktierne er favørkurselementet DKK Bemærk, at værdien for x ( ) 6

7 Generelle medarbejderaktieordninger medarbejderen maksimalt må udgøre 10% af årslønnen, hvorfor det er en betingelse, at medarbejderen i nærværende eksempel har en årsløn på minimum DKK Medarbejderen sælger aktierne efter båndlæggelsesperioden på 5 år. Kursen er på dette tidspunkt steget til 500, hvilket betyder, at aktiernes værdi nu er DKK Nedenfor beregnes medarbejderens fortjeneste efter skat: DKK Medarbejderens salg af aktier (60 x 500) Aktiernes tegningsbeløb på tildelingstidspunktet (60 x 150) Skattepligtig avance (DKK DKK 7.500) Skat af aktieindkomst 28% (under ) af DKK Fortjeneste efter skat (DKK DKK 6.300) *Medarbejderen har i ovenstående eksempel ikke anden aktieindkomst. Eksempel 2 Medarbejder får tildelt gratisaktier Medarbejderen får i stedet vederlagsfrit tildelt 60 aktier. På tildelingstidspunktet er kursen 350. For medarbejderen betyder det, at aktiernes værdi udgør DKK Efter båndlæggelsesperioden på 7 år, sælger medarbejderen aktierne. Kursen er på dette tidspunkt 500, hvilket betyder, at aktierne nu har en værdi af DKK Nedenfor beregnes medarbejderens fortjeneste efter skat: DKK Medarbejderens salg af aktier (60 x 500) Aktiernes værdi på tildelingstidspunktet (60 x 350) Skattepligtig avance (DKK DKK ) Skat af aktieindkomst 28% (under ) af DKK Fortjeneste efter skat (DKK DKK 2.520) *Medarbejderen har i ovenstående eksempel ikke anden aktieindkomst. 7

8 Generelle medarbejderaktieordninger Der er således stor forskel i medarbejderens økonomiske udgangsposition i de to eksempler, idet der kan opnås den samme samlede økonomiske fordel ved gratisaktier, uden at medarbejderen skal investere noget i virksomheden. Ofte vælger virksomheden løsningen med favøraktier, idet der herved udvises en større gensidig forpligtelse, og dermed vil virksomheden sædvanligvis forvente at få et større udbytte af incitamentsordningen. I praksis ses denne løsning tilbudt inkl. en finansieringspakke fra et pengeinstitut. 8

9 Individuelle medarbejderaktieordninger 2. INDIVIDUELLE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER Ved en individuel medarbejderaktieordning forstås en ordning, der kan tilbydes enkelte medarbejdere. Medarbejdernes personlige og økonomiske interesser i virksomheden kan forøges ved at lade medarbejderne blive aktionærer i selskabet. For mange virksomheder kan aktieløn derfor være en attraktiv måde at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere på Den skattefrie ordning Med skattefri menes der udskydelse af beskatning, indtil aktierne sælges, hvorefter medarbejdernes eventuelle gevinst beskattes som aktieindkomst og ikke som lønindkomst. Modtages der aktier, køberetter eller tegningsretter som led i en ansættelsesaftale, kan beskatningen under visse betingelser ske efter reglerne i ligningslovens 7H. Her er der mulighed for at foretage skattefrie tildelinger af aktier og/eller købe- og tegningsretter (aktieoptioner) samtidig med, at medarbejderen først beskattes ved afståelse af aktierne Betingelser og formkrav For at anvende reglerne om skatteudskydelse er der en række betingelser og formkrav, som skal opfyldes. Skriftlig aftale Vederlaget skal modtages af en person som led i et ansættelsesforhold Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen, og det skal positivt fremgå af aftalen, at reglerne i ligningslovens 7 H skal finde anvendelse Der kan årligt tildeles aktier eller optioner for en samlet værdi indtil 10% af årslønnen (vurderingen af om 10%-kravet anses for opfyldt foretages på tidspunktet, hvor den faktiske udnyttelseskurs for ydede tegningsoptioner foreligger, dog senest på retserhvervelsestidspunktet) 3 Tildelingen af aktier, køberetter eller tegningsretter skal foretages af arbejdsgiverselskabet eller et andet koncernselskab Aktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse Aktieoptionerne må ikke overdrages, bortset fra ved dødsfald Der skal ske levering af aktier til medarbejderne på udnyttelsestidspunktet kontant differenceafregning er ikke muligt i praksis. 4 3 Jf. SKM SR 4 Udnyttes en køberet via differenceafregning, medfører det automatisk beskatning som løn (inkl. AM-bidrag) på udnyttelsestidspunktet (jf. LL 28). En tegningsret kan kun opfyldes ved levering, hvorfor differenceafregning ikke her er mulig 9

10 Individuelle medarbejderaktieordninger Oplysninger om ordningen skal indsendes til skattemyndighederne sammen med en attestation fra selskabets revisor (frister fremgår af bilaget) Medarbejderens beskatning Medarbejderen beskattes hverken på tidspunktet for tildelingen eller ved udnyttelsen, men først i det år, hvor aktiernes afstås. Den udskudte beskatning tilskynder medarbejderne til at vedblive med at være aktionærer, da det ikke er nødvendigt at sælge aktierne til betaling af skat i forbindelse med udnyttelse af optionerne/tegningsretterne m.v. Når medarbejderen sælger aktierne, sker beskatning af avancen som aktieindkomst - og ikke som lønindkomst. Det betyder, at en eventuel fortjeneste skal beskattes med 28% eller 42% (over DKK ) afhængig af aktieindkomstens størrelse. Bemærk, at der kan ske beskatning som lønindkomst, hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt Selskabets beskatning Selskabet kan ikke fradrage den udgift, der modsvarer medarbejderens gevinst, når der vælges udskudt beskatning. Dette er med andre ord prisen for, at medarbejderen undgår lønbeskatning. Der er fradrag for omkostninger til etablering af ordningen efter de almindelige regler om fradrag for driftsomkostninger samt omkostninger til revisor og advokat i forbindelse med etablering og administration af ordningen. Nedenfor er der til illustration et eksempel, hvor en medarbejder er omfattet af reglerne om udskudt beskatning. Eksempel 3 Udskudt beskatning En medarbejder får tildelt 50 optioner. Optionernes udnyttelseskurs er DKK 100. Medarbejderen vælger efter nogle år at udnytte de tildelte optioner og erhverver 50 aktier. På et senere tidspunkt sælger medarbejderen aktierne. På salgstidspunktet er markedsværdien DKK

11 Individuelle medarbejderaktieordninger Nedenfor er beregnet, hvad medarbejderens gevinst er ved salg af aktierne efter skat: DKK Provenu ved salg af aktier (50 x 500) Anskaffelsessummen (50 x 100) Gevinst ved salg Gevinst efter skat DKK Beskatning på udnyttelsestidspunktet 0 Beskatning ved salg af aktier (28% af ) Provenu ved salg af aktier efter skat ( ) Der kan i de individuelle ordninger opnås meget betydelige gevinster på sigt, særligt hvis ordningerne løber over flere år. Det er dog væsentligt at bemærke, at der samlet set ikke er den store forskel på denne ordning og den almindelige lønbeskatning, jf. senere afsnit 5. Det skyldes, at selskabet ikke opnår skattemæssigt fradrag for medarbejderens opnåede fordel. Havde selskabet tilbudt udskydelsesordningen i afsnit 2.2. og opnået skattemæssigt fradrag for medarbejderens fordel, ville det svare til, at medarbejderen havde fået yderligere 33% optioner, således at der var råd til at betale medarbejderens skat. Den primære fordel ligger i, at der ikke er likviditetsmæssigt behov for at afstå aktierne ved udnyttelse for at betale skatten Udskydelsesordningen Med udskydelsesordningen er der ligesom med den skattefri ordning tale om en individuel medarbejderaktieordning. Modtager en medarbejder som led i et ansættelsesforhold køberetter eller tegningsretter, sker beskatningen som hovedregel efter ligningslovens 28 (ikke aktier). Både medarbejdere, direktion og bestyrelse samt andre personer, som yder en personlig indsats for det pågældende selskab, kan deltage i denne type aktieordning. 11

12 Individuelle medarbejderaktieordninger Betingelser For køberetter er det en betingelse, at enten medarbejderen eller selskabet kan kræve levering af aktierne. Hvis der på udnyttelsestidspunktet alene sker differenceafregning ved overførsel af et kontant beløb til medarbejderen, svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og markedsværdien på den underliggende aktie, medfører det ikke en ændring af beskatningsformen for medarbejderen Medarbejderens beskatning Medarbejderen beskattes ikke ved tildeling af købe- eller tegningsretten, men først når retten udnyttes eller afstås. Når medarbejderen udnytter købe- eller tegningsretten, beskattes medarbejderen af forskellen mellem aktiernes markedsværdi på udnyttelsestidspunktet og udnyttelsesprisen med fradrag af medarbejderens eventuelle egenbetaling. Fordelen beskattes som personlig indkomst inkl. AM-bidrag, dvs. med op til 56%. Efterfølgende afståelse af de erhvervede aktier behandles som aktieindkomst med henholdsvis 28% og 42% (over DKK ) afhængig af størrelsen af medarbejderens aktieindkomst. Udløber den tildelte købe- eller tegningsret uudnyttet, dvs. at retten bortfalder, uden at dette udløser noget krav parterne imellem, bortfalder beskatningen af medarbejderen. Eksempel 4 Udnyttelse af aktiekøberet En medarbejder får tildelt en aktiekøberet. Køberetten giver ret til at købe stk. aktier til en udnyttelseskurs på DKK 300. Køberetten løber i 5 år, men kan udnyttes efter 3 år. Medarbejderen udnytter køberetten efter de 3 år, hvor den underliggende markedskurs nu er 500. Konsekvenser ved udnyttelse af køberetten DKK Markedsværdien på udnyttelsestidspunktet stk. x Udnyttelseskursen x Beskatning af fordel ved udnyttelsen af køberetten Beskatning (inkl. AM-bidrag) ved udnyttelse 56% af

13 Individuelle medarbejderaktieordninger Konsekvenser ved efterfølgende afståelse af de erhvervede aktier Afståelseskursen ved senere afståelse er i eksemplet 700. DKK Anskaffelsessum stk. x Afståelsessum stk. x Gevinst Skat af aktieindkomst 28% af Skat af aktieindkomst 42% af ( ) Beskatning ved afståelse af aktier, i alt ( ) Provenu ved salg af aktier efter skat Medarbejderen skal således tåle en skattebetaling på DKK ved udnyttelse og har således reelt investeret DKK i aktierne. Først ved salget af aktierne får medarbejderen mulighed for at tilbagebetale finansieringen af aktierne og ender her med en økonomisk fordel på ca. DKK (DKK DKK DKK ) Selskabets beskatning Arbejdsgiverselskabet kan fradrage medarbejderens gevinst, altså forskellen mellem markedskursen og det beløb, medarbejderen betaler for aktierne, som en driftsomkostning (DKK ). Fradragsretten er udskudt til udnyttelsestidspunktet. Omkostninger til revisor og advokat m.v. ved etablering og administration af aktielønsordninger er også fradragsberettigede for selskabet. Omkostningerne er fradragsberettigede, når de afholdes. Selskabet har naturligvis ikke fradrag for fremtidig værdistigning på aktierne, som medarbejderen har tegnet m.v. 13

14 Aktier skattelovgivningens almindelige regler 3. AKTIER SKATTELOVGIVNINGENS ALMINDELIGE REGLER Såfremt der gives aktier, køberetter eller tegningsretter uden anvendelse af de foran omtalte regelsæt, finder skattelovgivningens almindelige regler anvendelse Medarbejderens beskatning Ved køb af aktier, tegningsretter eller optioner til markedsværdi vil der ikke være nogen beskatning på erhvervelsestidspunktet. Hvis aktierne, tegningsretterne eller optionerne derimod tildeles under markedsværdien, vil medarbejderen have modtaget en værdi, som skal beskattes som lønindkomst. Tildeles medarbejderen således aktier/tegningsretter uden fuld betaling, skal fordelen beskattes som lønindkomst i tildelingsåret. Herudover skal medarbejderen beskattes ved et senere salg af aktierne. Udnyttelse af tegningsretter og optioner udløser ikke beskatning. Beskatningen sker derimod på salgstidspunktet, og avancen opgøres ud fra aktiernes faktiske købs- og salgssum. Beskatning sker efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, dvs. avancen på aktierne (målt i forhold til markedsværdien ved købet m.v.) beskattes med mellem 28% og 42% (over DKK ) afhængig af avancens størrelse. DKK Anskaffelsessum stk. x Afståelsessum stk. x Gevinst Skat af aktieindkomst 28% af Skat af aktieindkomst 42% af ( ) Beskatning ved afståelse af aktier, i alt ( ) Er der tale om en køberet med mulighed for differenceafregning, sker der beskatning af den urealiserede fortjeneste/tab ved årets udgang. Endvidere skal beskatningen ske som kapitalindkomst. Anskaffelsessummen svarer til handelsværdien af de underliggende aktier på tidspunktet for udnyttelsen af køberetten. Bemærk, at der gælder særlige regler for værdiansættelse af værdien af tegningsretter og optioner, svarende til rentefordelen af den udskudte tegning. 14

15 Aktier skattelovgivningens almindelige regler 3.2. Selskabets beskatning Selskabet har ikke fradragsret for aktiesalget. Hvis aktierne tildeles under markedsværdien, vil selskabet dog have fradrag for et tilsvarende beløb, som medarbejderen anses for at have modtaget (værdien som beskattes som lønindkomst). Hvis arbejdsgiverselskabet afhænder egne aktier til den ansatte, medregnes gevinst og tab ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 15

16 Fantomaktier 4. FANTOMAKTIER Fantomaktier er en form for fiktiv aktieoption, hvor medarbejderen alene får ret til at få udbetalt et kontant beløb, som afspejler den aktieavance, medarbejderen ville have fået, hvis denne havde haft de underliggende aktier. Da medarbejderen således aldrig erhverver aktierne, vil udnyttelsen af fantomaktier altid ske ved en differenceafregning eller proforma-opgørelse. En fantomaktieordning kan anvendes som en bonusordning i tilfælde, hvor det ikke er muligt, eller det ikke ønskes, at medarbejderen bliver aktionær, men dog skal aflønnes i forhold til kursudviklingen på selskabets aktier. Fantomaktieordningen kan anvendes som en individuel ordning. Ordningen indebærer som sådan ingen skattefordele for medarbejderen ift. lønindkomst Medarbejderens beskatning Som hovedregel vil en fantomaktieordning skulle beskattes som almindelig løn inklusive arbejdsmarkedsbidrag mv. på udbetalingstidspunktet. Som almindelig løn skal værdien medtages i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvor udbetalingen finder sted, dog senest på tidspunktet, hvor der er forløbet 6 måneder efter retserhvervelsen Selskabets beskatning Selskabet har fradragsret for det beløb, der svarer til det, medarbejderen får som afregning af fantomaktieordningen. Fradraget kan tages, når medarbejderen erhverver endelig ret til fantomaktien. Andre udgifter, f.eks. til administration af ordningen, kan fratrækkes efterhånden, som de afholdes. Nedenfor er der til illustration gennemgået et eksempel, hvor medarbejderen får tildelt fantomaktier: Eksempel 5 - Fantomaktier En medarbejder får tildelt 50 fantomaktier til en kurs på 200 i en periode på 2 år. Når perioden er slut, er aktiekursen

17 Fantomaktier Nedenfor er det beregnet, hvad medarbejderens gevinst er efter skat: DKK Fantomaktiernes værdi på opgørelsestidspunktet (50 stk. x 325) Fantomaktiernes værdi på tildelingstidspunktet (50 stk. x 200) Medarbejderen får udbetalt inden skat Beskatning inkl. AM-bidrag, 56% af DKK Medarbejderens gevinst efter skat * Er aktiekursen på opgørelsestidspunktet stadig 200, er beløbet 0 (nul). Er kursen faldet til under 200, er der ingen udbetaling til medarbejderen (men heller ingen opkrævning). 17

18 Aktieoptionsloven 5. AKTIEOPTIONSLOVEN Aktieoptionslovens regler gælder for tildelte tegningsretter og optioner. Loven om brug af aktieoptioner m.v. trådte i kraft den 1. juli Den finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en medarbejder ret til, som led i et ansættelsesforhold, at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Loven omfatter medarbejdere, men f.eks. ikke direktører. Medarbejderens rettigheder afhænger af, om medarbejderen eller arbejdsgiveren er årsag til ansættelsesforholdets ophør. Ifølge aktieoptionsloven bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner ved fratrædelsen, hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, bliver afskediget som følge af misligholdelse af ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist. Tilsvarende gælder fremtidige aftaler om tildeling. Hvis medarbejderen derimod bliver opsagt, eller ansættelsesforholdet hæves på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, bevarer medarbejderen retten til at udnytte tildelte aktieoptioner, som om han/hun fortsat var ansat. Medarbejderen bevarer også retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger, medarbejderen ville have haft ret til i henhold til aftale eller sædvane, hvis han havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på det senere tildelingstidspunkt. Den forholdsmæssige andel beregnes i forhold til medarbejderens ansættelsestid i regnskabsåret. Tilsvarende gælder, hvis medarbejderen fratræder pga. alder, eller fordi medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension. Det er vigtigt, at incitamentsordninger udarbejdes i overensstemmelse med disse regler, herunder at det sikres, at senere aktieovergange kan kontrolleres (ejeraftaler m.v.) Vær opmærksom på, at der bør udarbejdes en ejeraftale, som regulerer aktionærernes indbyrdes rettigheder m.v. 18

19 Virksomhedsoverdragelser 6. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER Hvis en virksomhed bliver overdraget fra én ejer til en anden, vil den nye ejer overtage de rettigheder og forpligtelser, som var gældende i henhold til medarbejderens aftale om løn og arbejdsforhold. Når en medarbejder i et selskab, A A/S, har en køberet til at erhverve aktier i det pågældende selskab, og medarbejderen overdrages til B A/S, er spørgsmålet, hvorvidt køberetten er en rettighed, der følger med over til det nye selskab, således at medarbejderen fremover har en køberet til at erhverve aktier i det nye selskab B A/S. I henhold til virksomhedsoverdragelsesloven 5 indtræder den, der erhverver en virksomhed, i eksisterende forpligtelser over for medarbejderne. Lønbegrebet i loven skal fortolkes i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis om løn hvilket er meget bred, hvorfor det må antages, at en optionsaftale er en del af en lønpakke. Henset til den begrænsede retspraksis på området kan det anbefales, at der allerede ved aftaleindgåelsen tages stilling til, hvorvidt en aktielønsordning medfølger ved virksomhedsoverdragelse, og om det er muligt at opretholde køberetten i det nye selskab, eller om den automatisk udløses. En medarbejders krav på aktieløn er beskyttet i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, og aktielønnen kan ikke uden kompensation bortfalde eller værdiforringes som følge af en virksomhedsoverdragelse. 5 2, stk. 1, nr. 3 19

20 Reglerne i oversigtsform 7. REGLERNE I OVERSIGTSFORM Omfattede personer LL 7A Den generelle ordning Medarbejder i aktieog anpartsselskaber samt koncernselskaber. Tildeling skal være åben for alle. Der er dog adgang til at fastsætte begrænsninger efter almene kriterier. LL 28 Udskydelsesordningen Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har indgået aftale om personligt arbejde. Tildeling kan ske individuelt. LL 7H Den skattefri ordning Medarbejdere i selskaber eller koncernselskaber. Bestyrelsesmedlemmer og andre uden ansættelse kan ikke anvende ordningen. Tildeling kan ske individuelt. Almindelige regler Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har indgået aftale om personligt arbejde. (Alle i et ansættelsesforhold). Tildeling kan ske individuelt. Omfattede papirer + begrænsninger vedr. værdien Aktier (gratisaktier Købe- og tegningsretter til aktier. og favørkursaktier), købe- og tegningsretter til aktier. Ingen begrænsning. Værdien af gratisaktier må maks. udgøre DKK (2010- niveau) årligt pr. medarbejder. Værdien af favøraktier, købe- og tegningsretter må maks. udgøre 10% af medarbejderens årsløn. Aktier, købe- og tegningsretter til aktier. Værdien må maks. udgøre 10% af medarbejderens årsløn. Der skal ske levering af aktier til medarbejderen ved udnyttelse. Aktier, købe- og tegningsretter til aktier. Ingen begrænsning. Andre vigtige begrænsninger (ikke udtømmende) Revisor eller skatterådgiver skal attestere, at betingelserne for skatteudskydelsen er opfyldt. Bestemmelsen finder anvendelse, hvis ordningen i øvrigt ikke omfattes af LL 7H eller 7A. Revisor eller skatterådgiver skal attestere, at betingelserne for skatteudskydelsen er opfyldt. Oplysninger om ordningen skal indsendes til skattemyndighederne sammen med en attestation fra selskabets revisor eller skatterådgiver senest 20. januar i året efter tildelingen, jf. LL 7A, stk. 4. Båndlæggelse i 5 kalenderår, dog 7 år for gratisaktier. Vedr. køberetter: gælder kun, hvis enten medarbejderen eller arbejdsgiveren kan kræve levering af aktier. Oplysninger om ordningen skal indsendes til skattemyndighederne sammen med en attestation fra selskabets revisor eller skatterådgiver senest ved indsendelse af selskabets selvangivelse m.v., jf. LL 7H, stk. 7. For selskaber, der afslutter regnskabet i perioden 1. juli 30. december er fristen dog den 20. januar året efter tildelingen. 20

21 Reglerne i oversigtsform Andre vigtige begrænsninger (ikke udtømmende) (fortsat) LL 7A Den generelle ordning LL 28 Udskydelsesordningen LL 7H Den skattefri ordning Vedr. køberetter endvidere kun, hvis enten medarbejderen eller arbejdsgiveren kan kræve levering af aktier. Almindelige regler - Skriftlig aftale skal indgås mellem arbejdsgiverselskabet og medarbejderen om skatteudskydelsen. Beskatning af medarbejderen Beskatning ved salg af aktierne og som aktieavance. Medarbejderen beskattes ikke ved tildeling af aktieoptionerne, men først når optionerne udnyttes. Beskatning sker som løn inkl. AM-bidrag. Efterfølgende afståelse af aktierne medfører beskatning efter aktieavancebeskatningslovens regler. Beskatning ved salg af aktierne og som aktieavance. Beskatning af fordel på retserhvervelsestidspunktet som løn inkl. arbejdsmarkedsbidrag). Beskatning ved salg af aktierne som aktieavance. Fradragsret for selskabet Fradragsret for tildelte aktier, købe- og tegningsretter, hvis driftsomkostning. Fradragsret for købeog tegningsretter, når de udnyttes af den ansatte mm. Ikke fradragsret, hvis der vælges udskudt beskatning. Fradragsret for tildelte aktier og købe- og tegningsretter. Tillige fradrag for evt. afgift. Det er generelt forudsat, at der er tale om en driftsomkostning. * Det er generelt forudsat, at der er tale om en driftsomkostning.* Det er generelt forudsat, at der er tale om en driftsomkostning.* * Praksis viser, at skattemæssig fradragsret kan bortfalde, hvis aktieordningen m.v. er tildelt direkte som led i salg af en virksomhed. Tilsvarende gælder, hvis det selskab, der tildeler aktier m.v., ikke direkte eller via koncernselskab kan fastholde driftsomkostningsforudsætningen. 21

22 Reglerne i oversigtsform Omfattede personer Fantomaktier Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har indgået aftale om personligt arbejde (i et ansættelsesforhold). Tildeling kan ske individuelt. Omfattede papirer + begrænsninger vedr. værdien Andre vigtige begrænsninger (ikke udtømmende) Ordningen er typisk struktureret som en almindelig køberet, men med den forskel, at medarbejderen aldrig kommer til at eje aktien. Det er kun værdiforskydningen, der afregnes. Ingen særlige betingelser. Der må ikke være tale om et struktureret produkt, jf. kursgevinstlovens 29. Beskatning af medarbejderen Fradragsret for selskabet Beskatning på udbetalingstidspunktet som løn inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Fradragsret, der modsvarer den værdi, der lønbeskattes. 22

23 Definitioner DEFINITIONER Optioner/Aktieoptioner: Giver en ret til at købe eller sælge eksisterende aktier/anparter på nogle forud fastsatte vilkår. Medarbejderen har altså ret til inden for et fastsat tidsrum at købe eller sælge aktier til en på forhånd fastsat kurs. Arbejdsgiveren har pligt til at sælge eller købe aktierne til den fastsatte kurs. Udnyttes optionen ikke, får man ikke det beløb tilbage, som man har betalt for den. Warrants: Giver en mulighed for at skyde egne penge ind i et selskab (tegne nye aktier) som en udvidelse af aktiekapitalen. Svarer til begrebet tegningsret. Fantomaktier: Medarbejderen tildeles et beløb, uden egentligt at erhverve aktier. Medarbejderen får, hvad der svarer til udbytte på de rigtige aktier. 23

24 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tel Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tel Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tel Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tel Aarhus Guldsmedgade 3 Europaplads 2 Tel København Gribskovvej København Ø Tel Næstved Handelsskolevej Næstved Tel Frederikshavn Aalborg Suensonsvej 75 Voergaardvej Frederikshavn 9200 Aalborg SV Tel Tel Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tel Viborg Gl. Skivevej Viborg Tel Haderslev Gåskærgade Haderslev Tel Haslev Bregentvedvej Haslev Tel Slagelse Industrivej Slagelse Tel

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31 Af David Munch, Advokat Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere Folketinget har den 12. maj 2015 vedtaget lovforslag (L 149 B) 1. Lovforslaget indeholder bl.a.

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 99 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-3136801 Udkast 2. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Høringssvar 29. februar 2016

Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Aflønning med aktier, optioner og warrants

Aflønning med aktier, optioner og warrants CM (jur.) Hovedopgave Juridisk institut Forfatter: Martin Sørensen Vejleder: Jane Bolander Aflønning med aktier, optioner og warrants Skattemæssige konsekvenser efter vedtagelsen af ligningslovens 7 H

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven 2015/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 15-3136801 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller Tegningsoptioner), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere