Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel."

Transkript

1 77 Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Kapitalmarkedsafdelingen. INDLEDNING Rådet af Økonomi- og Finansministre (Ecofin-rådet) nåede den 7. oktober 2003 politisk enighed om et nyt investeringsservicedirektiv (ISD). Endelig vedtagelse af direktivet afventer indarbejdelse af Europa- Parlamentets ændringsforslag, som stadig er under forhandling. Direktivet vil få betydning for den fremtidige udvikling på værdipapirmarkederne i EU. Det skal erstatte det nuværende investeringsservicedirektiv fra 1993, som ikke længere er tidssvarende for så vidt angår regler for investorbeskyttelse, typer af investeringsserviceydelser på markedet og markedsstrukturen i det hele taget. Desuden har det nuværende direktiv vist sig ikke at være tilstrækkeligt som baggrund for et fælles værdipapirmarked i EU. Med direktivet sker der en yderligere harmonisering af reglerne for investeringsselskaber, som i Danmark er fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter, der tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel. Det vil bidrage yderligere til skabelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser i EU, hvilket netop er målet med handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser i EU, som blev vedtaget i Direktivet skal også ses i sammenhæng med, at der i en årrække har været en udvikling i retning af stigende udbredelse af finansielle produkter, der er alternativer til traditionel bankfinansiering og placering af midler som bankindskud. Virksomhederne kan benytte sig af finansiering via kapitalmarkederne i stedet for banklån, og husholdningerne kan placere deres opsparing i værdipapirer i stedet for som bankindskud, særligt i form af investeringsforeningsbeviser eller via pensionsordninger. Denne udvikling betyder, at kapitalmarkederne og deres funktion får større betydning for den finansielle stabilitet. En solid retlig og reguleringsmæssig ramme på de finansielle markeder vil give et betydningsfuldt bidrag til, at investortilliden, likviditeten og de finansielle markeders robusthed fastholdes. Især er det vigtigt, at der ikke sker en underminering af investorernes tillid, hvilket kan ske,

2 78 hvis markederne fungerer dårligt eller er ugennemsigtige. Der er derfor øget fokus på beskyttelsen af investorerne i direktivet. Direktivet er en tiltrængt tilpasning af lovgivningen til markedsudviklingen. Konkurrencen kan blive skærpet mellem aktørerne på markederne, og den vil kunne ske på mere ensartede vilkår mellem landene. Samtidig er der skabt bedre muligheder for at øge integrationen på værdipapirmarkederne til gavn for både erhvervslivet og private investorer. Gennemsigtigheden på markederne ventes generelt at blive større, blot er det beklageligt, at direktivets krav om større gennemsigtighed ikke også omfatter obligationer. Den politiske enighed i Ecofin-rådet er udtryk for et kompromis, som tilstræber en balance mellem hensynet til markedsfunktionen og behovet for investorbeskyttelse. Direktivet er et såkaldt rammedirektiv, hvilket betyder, at en række forhold skal præciseres efterfølgende i komiteprocedure med deltagelse af medlemslandene og EU-Kommissionen (Lamfalussy-proceduren). I det følgende beskrives hovedelementerne i investeringsservicedirektivet, og der foretages en kort beskrivelse af mulige effekter af direktivet. HOVEDELEMENTERNE I DET NYE INVESTERINGSSERVICEDIREKTIV Som følge af den stigende konkurrence om handlen med værdipapirer mellem fondsbørser, andre handelssystemer (multilaterale handelsfaciliteter) og investeringsselskaber er værdipapirmarkederne i EU blevet mere komplekse. Likviditeten er blevet mere spredt, og gennemsigtigheden er blevet mindre. Et af hovedformålene med direktivet er derfor at fremme skabelsen af gennemsigtige, effektive og integrerede finansielle markeder. Det skal primært ske ved at øge kravene til gennemsigtigheden på markederne og harmonisere reglerne for de forskellige typer af markedspladser. De komplekse markeder med mange deltagere og nye produkter har også gjort det sværere for investorerne, især private, at overskue markederne. Investorerne kan derfor være blevet mere usikre på, hvorvidt et investeringsselskab udnytter handelsmulighederne og sikrer dem den bedste handel. Som følge heraf har et andet hovedformål med det nye investeringsservicedirektiv været at øge beskyttelsen af investorerne i EU-landene. Det skal især ske i form af en harmonisering af reglerne for god forretningsskik og forsøg på at sikre, at kunden opnår det bedst mulige resultat af en værdipapirhandel (best execution). En række nye serviceydelser og instrumenter har fået stigende udbredelse på de finansielle markeder, jf. boksen. Der er derfor opstået behov for regulering af disse, hvilket er sket med investeringsservicedirektivet.

3 79 FINANSIELLE BEGREBER I INVESTERINGSSERVICEDIREKTIVET Boks Investeringsselskaber er selskaber, som tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel eksempelvis porteføljepleje af kunders værdipapirbeholdning, køb og salg af værdipapirer. I Danmark omfatter investeringsselskaber fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter. Investeringsserviceydelser er modtagelse og videregivelse af ordrer vedrørende finansielle instrumenter, handel for egen regning, udførelse af ordrer for kunders regning, porteføljepleje af kunders værdipapirbeholdning, investeringsrådgivning, afsætningsgaranti og placering af finansielle instrumenter samt drift af multilaterale handelsfaciliteter. Accessoriske investeringsserviceydelser er bl.a. opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kunders regning, rådgivning vedrørende kapitalstruktur mv., valutatransaktioner som led i en investeringsserviceydelse, investeringsanalyser og andre former for generelle anbefalinger. Finansielle instrumenter er ifølge direktivet omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, investeringsforeningsbeviser, kreditderivater, differencekontrakter, optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA-aftaler) og andre derivater. Desuden omfattes råvarederivater, som kan afvikles kontant samt råvarederivater, som kun kan afvikles fysisk, givet de er handlet på et reguleret marked og/eller en MHF. I den danske værdipapirhandelslov betragtes alle ovenstående instrumenter som værdipapirer. Reguleret marked er et multilateralt system styret af en markedsoperatør, der får bragt tredjeparters købs- og salgsinteresser sammen, hvilket fører til handler med finansielle instrumenter optaget til handel på det regulerede marked. Multilateral handelsfacilitet, MHF, er et multilateralt system, som styres af et investeringsselskab eller en markedsoperatør, som får bragt tredjeparters købs- og salgsinteresser sammen, hvilket fører til handler med værdipapirer. Best execution er udmøntet i kravet om, at investeringsselskaber skal tage alle rimelige forholdsregler, så kunden opnår det bedst mulige resultat af en værdipapirhandel. I bedømmelsen, af hvad der er det bedste resultat, skal der tages hensyn til pris, omkostning, hvor hurtigt handlen udføres, sandsynligheden for handlens udførelse, handlens størrelse og andre relevante forhold. God forretningsskik er kravet om, at investeringsselskaber agerer ærligt, redeligt og professionelt i overensstemmelse med kundens interesser. Konkret stilles krav om, at selskabet indhenter oplysninger hos kunden med henblik på at yde god rådgivning, og at selskabet informerer om en række forhold, herunder gebyrer. Clearing og afvikling er processen efter indgåelsen af en værdipapirhandel, hvor parternes forpligtelser opgøres, der sker en endelig afregning, og værdipapirer og penge udveksles. Systematisk internalisering foretages af investeringsselskaber, der på organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag udfører kunders handelsordrer over egenbeholdningen af værdipapirer. Førhandelsgennemsigtighed er offentliggørelse af priser og mængder, som prisstilleren er villig til at handle til. Efterhandelsgennemsigtighed er offentliggørelse af de priser, der er handlet til. Desuden skal handelsmængden og tidspunktet for handlens udførelse offentliggøres.

4 80 Øget gennemsigtighed Med direktivet indføres regler om øget gennemsigtighed for at give markedsdeltagerne bedre mulighed for at sammenligne priserne hos forskellige markedspladser/aktører og skabe mere lige konkurrenceforhold mellem de forskellige aktører. Det sker i form af krav om førhandelsgennemsigtighed og efterhandelsgennemsigtighed ved handler med børsnoterede aktier. Førhandelsgennemsigtighed omfatter offentliggørelse af priser og mængder, der kan handles til, mens efterhandelsgennemsigtighed er offentliggørelse af de priser og mængder, som der er handlet til. Kravene til gennemsigtighed vil gælde både for regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og for visse investeringsselskabers handel med kunderne over selskabets egenbeholdning af værdipapirer. De omfattede investeringsselskaber vil være de selskaber, der på et organiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag udfører kunders handelsordrer over egenbeholdningen (såkaldt systematisk internalisering, fx hvor et investeringsselskab har oprettet internetbaseret investeringsadgang, hvor det er selskabets egenbeholdning af værdipapirer, som handles). Undtaget for kravet om førhandelsgennemsigtighed er illikvide aktier og meget store aktiehandler. Obligationshandel er ikke omfattet af gennemsigtighedsreglerne, men to år efter direktivets vedtagelse vil Kommissionen undersøge muligheden for at udvide reglerne til også at omfatte andre finansielle instrumenter end aktier. Udelukkelsen af obligationer fra gennemsigtighedsreglerne indebærer, at der ikke vil være EU-krav om offentliggørelse af stillede priser og priserne på udførte obligationshandler. Ifølge præamblen til direktivet vil det dog være muligt for medlemslandene at fastsætte nationale regler for før- og efterhandelsinformation for andre værdipapirer end aktier, herunder obligationer. Regulering af multilaterale handelsfaciliteter I de senere år er der primært i USA blevet etableret en række handelssystemer, hvor medlemmerne handler børsnoterede værdipapirer med hinanden, men hvor der ikke er tale om et reguleret markeds handelssystem 1. Hidtidig er disse handelsfaciliteter blevet reguleret forskelligt i medlemslandene som henholdsvis investeringsselskaber eller regulerede markeder. For at skabe mere lige konkurrencevilkår mellem forskellige markedspladser bliver sådanne handelssystemer også underlagt EUregler med investeringsservicedirektivet. Regelsættet for sådanne handelssystemer, kaldet multilaterale handelsfaciliteter, MHFer, vil på flere 1 For en nærmere beskrivelse af multilaterale handelsfaciliteter også kaldet alternative handelspladser henvises til Birgitte Søgaard Jensen og Lone Natorp, En børsverden i forandring, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2000.

5 81 områder være lig regelsættet for regulerede markeder, da MHFere udfører mange af de samme funktioner som et reguleret marked. En MHF skal have gennemsigtige og objektive regler for medlemskab, og der vil gælde samme organisatoriske krav som til et investeringsselskab (bl.a. om intern kontrol, risikostyring og registrering af handler). Medlemskredsen for MHFer kan være den samme som for regulerede markeder, hvilket betyder, at fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter kan blive medlemmer. Derudover kan andre personer eller virksomheder blive medlemmer, hvis de opfylder en række krav om bl.a. egnethed og hæderlighed, handelskompetence og resurser, bl.a. til at garantere for tilstrækkelig afvikling af handlerne. Når medlemmer af en MHF udfører handler, vil de kun være underlagt investorbeskyttelsesreglerne, hvis de handler på kunders vegne. Det er kun investeringsselskaber og markedsoperatører for regulerede markeder, som kan etablere MHFer. Et nyt regelsæt for investeringsselskaber Med det nye investeringsservicedirektiv sker der en yderligere harmonisering af rettigheder og forpligtelser for investeringsselskaber i EU. Baggrunden herfor er bl.a., at investeringsservicedirektivet fra 1993 ikke har været tilstrækkeligt til at skabe den ønskede integration. Som noget nyt bliver der en forpligtelse til at identificere de tilfælde, hvor investeringsselskabets forskellige interesser som følge af de mange aktivitetsområder inden for selskabet kan komme i konflikt med kundernes interesser 1. Selskaberne skal desuden forsøge at styre interessekonflikterne, så kundernes interesser ikke skades. Hvis interessekonflikterne ikke med rimelig sikkerhed kan styres, skal kunderne informeres herom. Derudover får investeringsselskaberne mulighed for at oprette en multilateral handelsfacilitet. Investeringsselskaberne pålægges yderligere en række gennemsigtighedskrav ved aktiehandel over egenbeholdningen, regler om god forretningsskik og "best execution", hvilket omtales i andre afsnit. Beskyttelse af investorerne For at øge beskyttelsen af investorerne i EU-landene sker der en harmonisering af reglerne om god forretningsskik. Investeringsselskaberne skal informere kunden om en række forhold om selskabet og de ydelser, som tilbydes, gebyrer og handelsomkostninger. Samtidig skal investeringsselskabet sætte sig ind i kundens investeringserfaring, finansielle situation og formål med investeringerne med henblik på at vurdere, hvilke inve- 1 Interessekonflikter kan opstå eksempelvis som følge af, at selskaberne både foretager en finansiel analyse af en virksomhed med henblik på investeringsanbefalinger og samtidig forestår afsætningen af virksomhedens nyudstedte aktier.

6 82 steringsprodukter, som vil være passende for kunden, og kunden skal rådgives herom. Det vil dog være muligt at tilbyde kunden at handle simple former for værdipapirer 1 uden at sætte sig ind i kundens forhold, såkaldte "execution only"-handler. Kunden vil før sådanne handler skulle gøres opmærksom på, at investeringsselskabet ikke har vurderet kunden og ikke ydet rådgivning. Med direktivet indføres en bestemmelse om, at investeringsselskaber skal tage alle rimelige forholdsregler, så kunden opnår det bedst mulige resultat af en værdipapirhandel, såkaldt best execution. I bedømmelsen af, hvad der er det bedste resultat, skal der tages hensyn til pris, omkostning, hvor hurtigt handlen udføres, handlens størrelse og andre relevante forhold 2. Selskaberne skal have interne retningslinjer for, hvordan der sikres det bedste resultat for kunden. Kunden skal acceptere retningslinjerne, herunder give tilladelse til, at værdipapirhandlen kan ske via investeringsselskabets egenbeholdning frem for over et reguleret marked. Det vil ikke længere være muligt for medlemslandene at kræve, at handel med børsnoterede værdipapirer skal foregå over en fondsbørs (børspligt). Nye områder Med direktivet bliver en række investeringsserviceydelser og finansielle instrumenter nu omfattet af EU-regulering. Investeringsrådgivning bliver betegnet som en investeringsserviceydelse, hvilket indebærer, at en investeringsrådgiver skal godkendes som et fondsmæglerselskab og opfylde en række krav, eksempelvis god forretningsskik, håndtering af interessekonflikter og kapitalkrav. Dog vil selskaber, som kun udfører rådgivning og/eller alene udfører ordrer på kunders vegne, blive pålagt lempeligere kapitalkrav end fondsmæglerselskaber og/eller krav om en erhvervsansvarsforsikring. Finansielt analysearbejde bliver omfattet af listen over accessoriske investeringsserviceydelser. Det medfører, at når et investeringsselskab giver generelle investeringsanbefalinger i form af finansielle analyser og også udfører andre former for investeringsservice, skal selskabet overholde direktivets regler om at tilstræbe at undgå interessekonflikter, som kan skade kunderne. Kredit- og råvarederivater bliver omfattet af listen med finansielle instrumenter, som er reguleret i direktivet. Som udgangspunkt kan kun investeringsselskaber handle med værdipapirerne, dog vil virksomheder, 1 2 Børsnoterede aktier samt pengemarkedspapirer, obligationer og andre former for gældsinstrumenter (undtagen hvis et derivat er inkluderet), investeringsforeningsbeviser og andre ikke-komplekse finansielle produkter. Der skal i udmøntningen af direktivet fastsættes nærmere regler for, hvilken vægt de enkelte faktorer skal have i den samlede afgørelse af, hvad der er "best execution".

7 83 hvis hovedaktivitet er at handle med råvarederivater og/eller råvarer for egen regning, kunne gøre dette uden at blive underlagt direktivets regler, fx el-selskabers handel med el-derivater. EFFEKTERNE AF DET NYE INVESTERINGSSERVICEDIREKTIV Vedtagelsen af investeringsservicedirektivet ventes at påvirke både markedsdeltagere, de regulerede markeder, private og institutionelle investorer og myndighederne på det finansielle område. På en række områder vil konkurrencen skærpes. Investeringsselskaber vil få lettere ved at drive virksomhed over landegrænserne i EU, hvilket vil øge konkurrencen mellem investeringsselskaberne. Medlemslandene vil ikke længere kunne kræve, at handel med værdipapirer skal ske over en fondsbørs. Samtidig vil der ske en ensretning af regelsættet for udførelse af værdipapirhandel på henholdsvis regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og over investeringsselskabernes egenbeholdning. Derved skabes der mere ensartede konkurrencevilkår for de forskellige aktører. Reguleringen af multilaterale handelsfaciliteter vil i nogle lande, specielt i England, føre til, at en række investeringsselskaber skal oprette multilaterale handelsfaciliteter for at fortsætte nuværende aktiviteter med at tilbyde værdipapirhandel på handelssystemer uden for det regulerede markedssystem. Investeringsselskaber i EU vil generelt blive pålagt at overholde mere omfattende regler om god forretningsskik og "best execution", og selskaber med potentielle interessekonflikter vil skulle indføre ordninger til at identificere og styre konflikterne, så kundeinteresserne ikke skades. Direktivet omfatter ikke clearing og afvikling af handel med værdipapirer. Denne del af værdipapiromsætningen anses bl.a. af myndighederne for at være en af begrænsningerne for en effektiv grænseoverskridende værdipapirhandel 1, hvorfor et udspil fra EU-Kommissionen på området er en forudsætning for, at det nye investeringsservicedirektiv kan få fuld effekt. Effekterne i Danmark Reglerne i investeringsservicedirektivet ventes ikke at pålægge danske investeringsselskaber væsentligt større byrder end hidtil, da dansk lovgivning om god værdipapirhandelsskik og god forretningsskik allerede dækker en række af ovennævnte forhold der vil dog være behov for at justere visse af de danske regler. I forhold til de gældende danske 1 The Giovannini Group anslår i rapporten: Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union, November 2001, at de direkte omkostninger til clearing og afvikling af grænseoverskridende handler i EU er ca. 11 gange højere end for indenlandske handler.

8 84 regler om handelsinformation vedrørende aktier vil der formelt blive tale om en stramning af offentliggørelsesreglerne, da der ikke i Danmark er specifikke regler for gennemsigtighed. I stedet har de danske regulerede markeder fastsat sådanne regler. I den forbindelse vil der som noget nyt skulle fastsættes gennemsigtighedsregler for systematisk internalisering, jf. boks. Større gennemsigtighed ved aktiehandel og bedre investorbeskyttelsesregler på europæisk niveau ventes at kunne medføre, at investorerne får større tillid til, at de har fået den bedst mulige handel. De større krav om gennemsigtighed om værdipapirpriser omfatter som nævnt ikke obligationer. Det danske værdipapirmarked er i europæisk sammenhæng specielt, da der er en meget stor omsætning af børsnoterede obligationer, herunder ikke mindst realkreditobligationer. Med vedtagelsen af direktivet vil der på europæisk plan ikke længere være krav om gennemsigtighed på obligationsmarkedet. Det forhindrer dog ikke, at man på nationalt plan kan vælge at stille sådanne krav. I givet fald skal der tages hensyn til, at der er stor forskel på strukturen og prisdannelsen på markedet for aktier og obligationer og også mellem forskellige typer af obligationer. Eventuelle nationale gennemsigtighedsregler bør derfor udformes, så de tilgodeser de forskellige markeders funktionsmåde og ikke virker konkurrenceforvridende. KONKLUSION Med vedtagelsen af investeringsservicedirektivet sker en tiltrængt tilpasning af EU-lovgivningen til markedsudviklingen. Værdipapirmarkederne ændres hastigt, og der er sket store forandringer siden vedtagelsen af det første investeringsservicedirektiv i Det nye direktiv kan indebære, at konkurrencen på markederne blive skærpet, og der er også skabt bedre muligheder for at integrere værdipapirmarkederne i EU. Samlet set kan disse forhold gavne både erhvervslivet og private investorer, selv om direktivets ændringer på flere områder ikke er markante.

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 5. februar 2004 PE 333.090/22-90 ÆNDRINGSFORSLAG 22-90 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 333.090) Theresa Villiers Rådets

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 145/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 16. september 2002

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 16. september 2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 16. september 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionen oversigtsdokument og ændrede retningslinjer for det nye investeringsservicedirektiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 652 endelig 2011/0296 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning

Læs mere

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe Lov nr. 108 af 7. februar 2007 Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 747 af 07/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Gennemsigtighed på kapitalmarkeder

Gennemsigtighed på kapitalmarkeder 63 Gennemsigtighed på kapitalmarkeder Jesper Ulriksen Thuesen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Både politisk og akademisk er der meget fokus på gennemsigtighed på kapitalmarkederne. Gennemsigtighed

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser

EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser 83 EUs handlingsplan for finansielle tjenesteydelser Dorte Kurek, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Arbejdet med at etablere et indre finansielt marked i EU blev påbegyndt i 970'erne, men tog først for

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? Nye EU-regler om handelsgennemsigtighed Finanstilsynet kan give fritagelser Målet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler 1) Nr. 1652 15. december 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler 1) I medfør af 72, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

L 20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Lempelse af fondsmæglerselskabers

Lempelse af fondsmæglerselskabers 1 December 2016 NYT Lempelse af fondsmæglerselskabers kapital og solvens Folketinget har i dag, den 1. december 2016, vedtaget at lempe kravene til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag og solvensbehov.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ...

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ... Kendelse af 8. juni 2009 (J.nr. 2008-0017408) Omtvistet aktivitet vedrørende rådgivning og vejledning om konkrete prospekter opfylder ikke kravet i lov om finansiel virksomhed 9, stk. 2, 2. pkt. Lov om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

MiFID II. Status og overblik Fondsmæglerforeningen. Andreas Hallas, Kromann Reumert 14. november 2016

MiFID II. Status og overblik Fondsmæglerforeningen. Andreas Hallas, Kromann Reumert 14. november 2016 MiFID II Status og overblik Fondsmæglerforeningen Andreas Hallas, Kromann Reumert 14. november 2016 Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 Side 1 MiFID II / MiFIR Produkttilsyn Transaktionsindberetning,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Skjal 19 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber"

Skjal 19 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om fondsmæglerselskaber Page 1 of 5 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 19 RÅDETS DIREKTIV 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0656 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0656 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Jesper Lau Hansen Professor i kapitalmarkedsret dr. jur., LL.M. Leder af FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

Implementering af MiFID-direktivet i dansk ret

Implementering af MiFID-direktivet i dansk ret Implementering af MiFID-direktivet i dansk ret øget og effektiv harmonisering og investorbeskyttelse? af Camilla Hørby Jensen, Nina Dietz Legind og Nis Jul Clausen 1. Indledning Med den finansielle handlingsplan

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere