MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: Mobil: Af Claus A. Herschend, januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013"

Transkript

1 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: Mobil: Af Claus A. Herschend, januar 2013 Formålet med MiFID er at skabe et fælles og skærpet regelsæt for værdipapirhandel og beskyttelse af den enkelte investor på tværs af landegrænserne i EU. EU forhandler om et forslag til revision af det gældende MiFID-direktiv et forslag som Europa-Kommissionen fremsatte i MiFID II er en af nøglereformerne i EU s håndtering af den finansielle sektor, og PwC forventer, at direktivet vil være omsat til dansk lovgivning i 2014 med ikrafttrædelse i I denne PDF får du en nærmere gennemgang af direktivets målgruppe og bestemmelser PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 Indhold 1. Nyheder og skærpelser i revideret MiFID-direktiv Direktivets og forordningens hovedindhold Direktivet... 5 Væsentlig styrkelse af investorbeskyttelsen (overvejende over for detailkunder).. 5 Nye bestemmelser om corporate governance... 7 Reklassifikation af emissionstilladelser som finansielt instrument... 8 Børsernes forpligtelser ved handel med råvarederivater... 8 Begrænsning af undtagelsesmuligheder for aktører, der handler med råvarederivater... 9 Introduktion af en ny børstype benævnt en organiseret handelsfacilitet (OHF)... 9 Introduktion af en ny type multilateral handelsfacilitet (MHF) som et vækstmarked Bestemmelser om højfrekvenshandel (HFT high frequency trading) Rapporter om kvaliteten af ordreudførelse og offentliggørelse af en top 5-liste over anvendte handelssteder Offentliggørelsesordninger og samlede handelspriser Værdipapirhandleres ret til at benytte tilknyttede agenter gøres obligatorisk Adgang for investeringsvirksomheder fra tredjelande til det europæiske værdipapirmarked Øgede sanktionsmuligheder, herunder etablering af en whistleblower-ordning Forordningsforslaget Før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier Systematisk internalisering (udførelse af kundeordrer uden om en børs mod egenbeholdning) Øgede krav til indberetning af handelstransaktioner over for tilsynsmyndighederne Børspligt for standardiserede OTC-derivater Øget rolle til den nationale tilsynsmyndighed og det internationale tilsyn ESMA ved tilsynet med værdipapirhandel i EU Administrative konsekvenser af forslaget for erhvervslivet Forventninger til dansk implementering af forslaget

3 1. Nyheder og skærpelser i revideret MiFID-direktiv Europa-Kommissionen har i oktober 2011 fremsat forslag om revision af gældende direktiv om markeder for finansielle instrumenter, som trådte i kraft 1. november 2007 (MiFID). Efterfølgende er forslaget blevet debatteret på EU-niveau, og en række kompromisforslag har været fremsat, ligesom forslaget i oktober 2012, hvor det blev godkendt som ændret, er blevet førstebehandlet i Europa-Parlamentet og henvist til fornyet behandling. Forslaget (MiFID II) tager afsæt i de erfaringer, der er gjort siden MiFID-direktivets indførelse, herunder særligt erfaringerne fra den globale finansielle krise og den seneste teknologiske udvikling med blandt andet lynhurtige handler foretaget af computere, hvilket kan give og har givet anledning til betydelige markedsforstyrrelser. Forslaget er fremsat som reaktion på G20-landenes målsætning om en øget gennemsigtighed og reguleringsgrad af handelsmarkeder, herunder derivatmarkedet, samt om en øget investorbeskyttelse. Forslaget består af et udkast til direktiv og en forordning, der har til formål at gøre finansmarkederne mere effektive, modstandsdygtige og gennemsigtige samt at øge investorbeskyttelsen. Generelt udvides området for MiFID, og der forventes derfor at komme flere virksomheder under tilsyn, ligesom en øget regulering vil medføre, at der skal føres tilsyn med flere bestemmelser. Forslaget angår følgelig en stor del af aktørerne på det finansielle marked. Forslagets målgruppe er: Markedspladserne Markedsaktørerne Detailkunder Forslaget indeholder en væsentligt større harmonisering, og det er Europa- Kommissionens mål, at forslaget bliver et væsentligt skridt i retning af at få etableret et fælles regelsæt på tværs af landegrænserne i EU. 3

4 Dette viser sig bl.a. ved, at større dele af reguleringen flyttes fra direktivet (MiFID) til forordningen (MiFIR) for at sikre en totalharmonisering mellem medlemslandene. Fordelene herved er særligt, at det fjerner regulatoriske og omkostningsmæssige handelsbarrierer for et fælles marked, men omvendt vil de omfattede aktører kunne opleve mindre rum for nationale særhensyn og fleksibilitet. Kommissionens direktiv- og forordningsforslag omhandler overordnet: Handel med finansielle instrumenter generelt Rådgivning af investorer i forbindelse med køb og salg af aktier, obligationer, investeringsbeviser mv. Handelsoplysningsforpligtelser over for kunder og tilsynsmyndigheder Krav til værdipapirhandlere og børsoperatører. Forslaget indeholder i forhold til gældende direktiv en række nyheder og skærpelser som følger: Væsentlig styrkelse af investorbeskyttelsen, herunder: o o o o o o Udvidelse af området for finansielle instrumenter, hvorefter strukturerede indlån omfattes Udvidelse af området for komplekse instrumenter, hvorefter strukturerede UCITS (strukturerede investeringsbeviser m.fl.) omfattes Øgede informationer til kunder om egnethed af anbefalet produkt, herunder om realkreditfinansiering Regler for, hvornår en rådgivning kan anses som uafhængig Forbud mod præmiering fra tredjemand ved porteføljepleje Regler om optagelse og opbevaring af telefonsamtaler og elektronisk kommunikation ved kundeordrer. Nye bestemmelser om corporate governance Reklassifikation af emissionstilladelser som finansielt instrument Børsernes forpligtelser ved handel med råvarederivater Begrænsning af undtagelsesmuligheder for aktører, der handler med råvarederivater Introduktion af en ny børstype benævnt en organiseret handelsfacilitet (OHF), hvorved alle handelsplatforme omfattes af direktivet Introduktion af en ny type multilateral handelsfacilitet (MHF) som et vækstmarked for små og mellemstore virksomheder Bestemmelser om højfrekvent computerbaseret automatisk handel (algoritmestyret handel) Offentliggørelse af rapportering om kvalitet af ordreudførelse og top 5- anvendelse af handelssteder Offentliggørelsesordninger og samlede handelspriser Regulering af adgangen for virksomheder til det europæiske værdipapirmarked fra tredjelande 4

5 Værdipapirhandlers ret til at benytte tilknyttede agenter gøres obligatorisk Øgede sanktionsmuligheder og etablering af en whistleblower-ordning Krav om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre finansielle instrumenter end aktier Regler for systematisk internalisering (værdipapirhandlere, der uden om en børs handler op mod egenbeholdning) Øgede krav til indberetning over for tilsynsmyndigheder af handelstransaktioner Børspligt for standardiserede OTC-derivater Øget rolle til de nationale tilsynsmyndigheder og den europæiske værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) ved tilsynet med værdipapirhandel i EU. 2. Direktivets og forordningens hovedindhold 1 I det følgende redegøres der for væsentlige dele af direktivets og forordningens nyheder og væsentlige skærpelser. 2.1 Direktivet Væsentlig styrkelse af investorbeskyttelsen (overvejende over for detailkunder) Udvidelse af området for omfattede finansielle instrumenter Forslaget indebærer, at strukturerede indlån, hvortil der er knyttet en option på investering i et underliggende aktivs indlån, omfattes af finansielle instrumenter med det formål at øge investortilliden og beskyttelsen. Udvidelse af området for komplekse instrumenter Forslaget indebærer, at strukturerede UCITS (strukturerede investeringsforeningsbeviser m.fl.) skal betragtes som komplekse produkter på samme måde, som andre strukturerede produkter. Det betyder, at UCITS-produkttypen, der hidtil har været betragtet som ikkekompleks, opdeles i en kompleks og en ikke-kompleks del. Når et produkt skal betragtes som komplekst, er værdipapirhandleren forpligtet til at sikre sig, at kunden, der ønsker at handle uden forudgående rådgivning har den nødvendige erfaring med instrumentet, inden vedkommende investerer. Dette sker ved at gennemføre en hensigtsmæssighedstest af kunden, hvor værdipapirhandleren skal sikre sig, at kunden har det nødvendige kendskab til og erfaring med det pågældende investeringsprodukt. Komplekse instrumenter kan således ikke handles som execution only, dvs. uden at der foretages nævnte hensigtsmæssighedstest. 1 Erhvervs- og Vækstministeriet, Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg af 16. november

6 Dette vanskeliggør forbrugernes adgang til strukturerede (komplekse) UCITS, men sikrer til gengæld en højere beskyttelse af forbrugeren. Information af kunder supplerende krav til gældende egnethedstest Forslaget indebærer, at værdipapirhandlerne ved investeringsrådgivning pålægges at specificere over for kunden, hvordan det konkrete investeringsforslag passer til kundens omstændigheder og karakteristika. Forslaget har til hensigt at anspore investeringsrådgiveren til at forholde sig konkret til og godtgøre over for kunden, hvordan det anbefalede produkt passer til kunden. Kravet fremstår således som et supplement til de nuværende regler, hvor investeringsrådgiveren gennem en egnethedstest er forpligtet til at basere sin rådgivning på informationer om kundens investeringsformål, risikoprofil, finansielle situation og erfaring på investeringsområdet. Begrænsning af undtagelse om oplysningskrav og informationsindsamlingsforpligtelser i forbindelse med realkreditfinansiering et supplerende krav til gældende egnethedstest Forslaget indebærer, at den nugældende undtagelse for oplysningskrav og informationsindsamlingsforpligtelser i forbindelse med virksomheders rådgivning om realkreditfinansiering indsnævres, således at virksomhederne fremadrettet kun vil være undtaget fra at skulle oplyse om omkostninger mv., når dette er omfattet af anden EU-lovgivning. Den nugældende undtagelse skyldes, at realkreditten er omfattet af en standard, hvorved informationer om kundens økonomi allerede indsamles i forbindelse med lånerådgivningen. Med forslaget vil værdipapirhandlere fremadrettet blive pålagt at gennemføre en egnethedstest af kunden, når der rådgives om realkreditfinansiering. Der er således tale om et yderligere informationsindsamlingskrav, som i et vist omfang overlapper med de eksisterende informationsindsamlingskrav, som gælder i forbindelse med lånerådgivningen. Uafhængig investeringsrådgivning Forslaget indebærer, at finansielle formidlere skal pålægges at oplyse investoren om, på hvilket grundlag investeringsrådgivningen ydes, dvs. om den kan betegnes som uafhængig eller ej over for investoren. Konkret skal uafhængighed sikres ved, at der rådgives om en tilpas stor mængde værdipapirer, både hvad angår type og udsteder, samt ved et forbud mod at modtage præmiering fra tredjepart. Reglerne tænkes udmøntet sådan, at den samme virksomhed kan yde både uafhængig og ikke-uafhængig rådgivning (i skemaet nedenfor benævnt begrænset investeringsrådgivning ), når blot kunden informeres om, på hvilket grundlag rådgivningen ydes. I de nuværende regler er der ikke nogen specifikke kriterier for fastsættelse af uafhængighed. Generelt gælder det dog for værdipapirhandlere og investeringsrådgivere, at de er forpligtet til at handle i overensstemmelse med kundens bedste interesse og at oplyse om modtagelse af provisioner betalt af tredjepart ved formidling af værdipapirer, samt at oplyse om eventuelle interessekonflikter. Forslaget vil således skærpe og konkretisere reglerne med det formål, at kunden bedre kan sikre sig, at rådgiveren reelt handler i kundens interesse. 6

7 Forbud mod præmiering fra tredjepart ved porteføljepleje Forslaget indebærer, at der indføres forbud mod, at værdipapirhandlere modtager provision fra tredjepart i forbindelse med porteføljeplejeaftaler. Porteføljepleje er, hvor kunden og værdipapirhandleren indgår en aftale om, at værdipapirhandleren træffer investeringsbeslutninger for en kunde og udfører handlerne uden kundens forudgående godkendelse. Kunden har således en begrænset kontrolmulighed, og forbuddet har til hensigt at sikre, at værdipapirhandleren ikke varetager egne interesser på bekostning af kundens interesser. Investeringsservice Beskyttelse Forudgående information Præmiering Porteføljepleje Egnethedstest (ingen ændringer) Ingen ændringer Forbudt Uafhængig investeringsrådgivning Egnethedstest (ingen ændringer) Oplyse, at rådgivning er uafhængig Oplyse, om der foretages løbende egnethedsvurdering Forbudt Begrænset investeringsrådgivning Egnethedstest (ingen ændringer) Oplyse, at rådgivning ikke er uafhængig Oplyse, om der foretages løbende egnethedsvurdering Ingen ændringer Overblik over dele af MiFID II s investorbeskyttelsesregler 2 Optagelse af telefonsamtaler og elektronisk kommunikation vedrørende kundeordrer Med henblik på at styrke investorbeskyttelsen og forbedre markedsovervågningen indebærer forslaget, at telefonsamtaler og elektronisk kommunikation, der involverer kundeordrer (som minimum tjenesteydelser i form af modtagelse og formidling af ordrer), eller omfatter transaktioner i forbindelse med handel for egen regning, optages og opbevares i 3 år. Dette er en valgmulighed i gældende direktiv, men er antageligvis allerede i dag implementeret i større udstrækning i Danmark. Nye bestemmelser om corporate governance Kommissionen udsendte i 2010 to grønbøger om corporate governance: én for finansielle virksomheder og én for børsnoterede selskaber. Med baggrund i grønbøgerne og respons herpå indeholder forslaget konkrete forslag til styrkelse af værdipapirhandlernes ledelser med fokus på bestyrelserne. Forslaget indebærer følgende forhold: 2 Moalem Weitemeyer Bendtsen, MiFID II, et kig i krystalkuglen, oktober

8 a. En begrænsning i antallet af bestyrelsesposter, hvorefter en person maksimalt må påtage sig enten en direktionspost og to bestyrelsesposter, eller varetage fire bestyrelsesposter (poster inden for samme koncern betragtes imidlertid som en post), ligesom den nationale tilsynsmyndighed kan foretage en individuel vurdering af dette loft b. Den samlede bestyrelse skal have den nødvendige viden, evner og erfaring til at varetage sine opgaver, og der skal afsættes ressourcer til oplæring af bestyrelsesmedlemmerne (hvilket allerede er et krav i dag i Danmark) c. Virksomhederne skal tage hensyn til og udarbejde en politik, der fremmer diversitet på baggrund af køn, alder, geografi, uddannelse og kompetence i bestyrelsessammensætninger (hvilket er et krav for større virksomheder fra 2013 i Danmark) d. Krav om etablering af nomineringskomiteer, der blandt andet skal vurdere bestyrelsens sammensætning og kompetence, og kravet vil være afhængig af selskabets størrelse og forretningsområdernes kompleksitet. Desuden stilles der i EU-direktiv om øgede krav til kapital i finansielle virksomheder yderligere krav til corporate governance, eksempelvis krav om etablering af et over for bestyrelsen rådgivende risikoudvalg. For ledelsespersoner hos operatører af et reguleret marked stilles lignende krav, således at der er tilstrækkelige færdigheder, viden og tid samt forståelse for de risici, som virksomhedernes aktiviteter indebærer. Reklassifikation af emissionstilladelser som finansielt instrument Emissionstilladelser (CO2-kvoter) er på nuværende tidspunkt ikke klassificeret som et finansielt instrument og er således ikke omfattet af MiFID. Derimod er derivataftaler vedrørende emissionstilladelser klassificeret som finansielle instrumenter og omfattes af MiFID. Kommissionen finder, at der i handlen med emissionstilladelser er opstået uhensigtsmæssigheder, der kan underminere tilliden til kvotehandelssystemet for emissionstilladelser. På baggrund heraf forslås det, emissionstilladelser defineres som værende finansielle instrumenter, således at handlen med emissionstilladelser bliver reguleret af MiFID og markedsmisbrugsreglerne. Herudover vil der være krav om offentliggørelse og indberetning vedrørende positioner i emissionstilladelser. Børsernes forpligtelser ved handel med råvarederivater Et råvarederivat er et værdipapir (terminskontrakt eller terminsret), der tillader handel med en given råvare med afvikling (med eller uden levering) ude i fremtiden. For at øge gennemsigtigheden, styrke tilsynet samt mindske risikoen for markedsmisbrug, uhensigtsmæssige prisbevægelser og afviklingsfejl foreslås det, at en markedsplads, hvorpå råvarederivater handles, skal: kunne indføre begrænsninger i de positioner i råvarederivater, som en handlende må opbygge, eller andre tiltag med samme virkning 8

9 underlægges krav om offentliggørelse og indberetning til myndighederne af oplysninger om positioner opbygget af enten finansielle eller kommercielle aktører. Baggrunden for forslaget er, at råvarederivater (futures) oprindeligt blev udviklet for at give landmænd en vedtaget pris for deres produkter, før de blev høstet. Investorer udnyttede imidlertid dette finansielle instrument i spekulationsøjemed til ugunst for samfundsøkonomien i en række lande. Begrænsning af undtagelsesmuligheder for aktører, der handler med råvarederivater Forslaget indebærer ændringer til reguleringen af råvarederivater, dvs. optioner, futures, swaps mv., hvor det underliggende instrument er en råvare; f.eks. olie, fødevarer, metaller o.l. I dag kan virksomheder, der handler med råvarer, være undtaget, når de handler for egen regning med finansielle instrumenter eller yder investeringsservice med råvarederivater til deres kunder under forudsætning af, at virksomhedens investeringsservice er en mindre væsentlig aktivitet i den samlede koncern. Forslaget indebærer derfor, at undtagelserne begrænses, hvorved flere virksomheder vil blive omfattet og komme under tilsyn, herunder virksomheder, der ikke anvender markederne for råvarederivater til afdækning af risici, men tværtimod er specialiseret i handel med råvarer og råvarederivater. For fortsat at være undtaget fra direktivet er det afgørende, om investeringsservicen alene er accessorisk til virksomhedens ikke-finansielle hovederhverv. Introduktion af en ny børstype benævnt en organiseret handelsfacilitet (OHF) I dag er ikke alle handelsplatforme omfattet af direktivet. Det gældende MiFID indeholder regulering af to typer af markedspladser: Regulerende markeder Multilaterale handelsfaciliteter (MHF). Forslaget introducerer en tredje kategori af markedspladser benævnt en organiseret handelsfacilitet (OHF). Forslaget indebærer, at virksomheder, der i dag opererer svarende til en OHF, fremover vil skulle have særskilt licens og vil være afskåret fra at udføre handler mod egne bøger for at beskytte investorerne mod interessekonflikter. Der findes imidlertid andre handelsplatforme, som ligeledes ønskes omfattet af forslaget. Forslaget definerer derfor organiserede handelsfaciliteter bredt og er således en opsamlingskategori, der sikrer, at alle organiserede handelspladser fremover bliver omfattet af MiFID-reguleringen. Med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår vil de tre børstyper efter forslaget være underlagt samme krav med hensyn til før- og efterhandelsgennemsigtighed, og 9

10 bestemmelserne om børstypernes organisation og handelsovervågning vil i al væsentlighed være ens. Introduktion af en ny type multilateral handelsfacilitet (MHF) som et vækstmarked Det foreslås, at en operatør af en multilateral handelsfacilitet på visse betingelser skal kunne ansøge om at få MHF en godkendt som et vækstmarked for små og mellemstore virksomheder. Dette skal bidrage til at synliggøre sådanne markedspladser og derved forbedre de små og mellemstore virksomheders mulighed for at rejse kapital og samtidig sikre en høj grad af investorbeskyttelse. Markedspladserne vil herefter bestå af fire ovennævnte kategorier. Bestemmelser om højfrekvenshandel (HFT high frequency trading) Udviklingen inden for den computerstyrede handel med værdipapirer, hvor computere ud fra programmerede instrukser benævnt algoritmer foretager et særdeles stort antal lynhurtige handler (kaldet HFT high frequency trading), har medført et behov for nye regler og mere tilsyn for at sikre børsernes ordentlige virkemåde. De nye regler omfatter også handler, hvor to kunders ordrer matches digitalt, og handel med derivater. Muligheden for at gennemføre digitale transaktioner (algoritmestyret handel) har givet anledning til væsentlige markedsforstyrrelser, og forslaget forsøger derfor at begrænse disse skadevirkninger og tydeliggøre markedsdeltagernes ansvar. Forslaget indebærer, at handelssystemerne på markedspladser gøres robuste, herunder bliver tilstrækkeligt bæredygtige på tidspunkter med spidsbelastning af ordrer og handler. Handelssystemerne skal desuden være testede, og der skal være foranstaltninger til at opretholde eller genetablere driften ved mindre eller større uforudsete hændelser. Markedspladsen skal endvidere være i stand til at: afvise ordrer, der afviger fra forudbestemte niveauer for pris og antal eller er klart fejlagtige standse handlen midlertidigt ved usædvanlige prisbevægelser i markedet samt i sjældne tilfælde kunne rette eller aflyse en handel sørge for, at de virtuelle robotter ikke skaber eller bidrager til uro i markedet, herunder ved at kontrollere og begrænse antallet af ordrer. Markedspladsen skal ligeledes have passende regler og kontroller for ikke-regulerede personers direkte adgang til markedet (via et medlem af markedet). Endelig skal markedspladsens regler og priser for medlemmers handelssystemer i nærheden af markedspladsens egen platform være klare, rimelige og ens for alle. På samme måde stilles krav til værdipapirhandlere vedrørende deres systemer og kontroller for at forhindre fejlagtige ordrer og anden ikke-ordentlig handel, herunder markedsmisbrug. Der er desuden krav om, at automatiske handelssystemer i hele børsåbningstiden holdes i gang. 10

11 En værdipapirhandler, der tilbyder direkte adgang til en børs, skal foretage en ordentlig vurdering og overvågning af de personer, der anvender denne tjeneste, samt fastsætte passende begrænsninger i deres handelsmuligheder, f.eks. begrænsning af størrelsen af handler eller antal handler. Endvidere skal værdipapirhandlere, der tilbyder afviklingstjenester, have effektive systemer og kontroller samt passende betingelser for disse tjenester. Rapporter om kvaliteten af ordreudførelse og offentliggørelse af en top 5-liste over anvendte handelssteder Forslaget indebærer, at alle handelssteder, dvs. en børs eller en værdipapirhandler, der udfører handler mod egenbeholdningen, mindst én gang årligt gratis skal offentliggøre data over kvaliteten af handler gennemført hos sig. Derudover skal værdipapirhandlerne offentliggøre en top 5 over handelssteder, som virksomheden benytter til at handle værdipapirer på inden for hver type finansielt instrument. Hensigten med forslaget er at styrke værdipapirhandlernes mulighed for at efterleve deres forpligtelser vedrørende ordreudførelse, da det bliver nemmere at evaluere, om de handelssteder, der benyttes, er tilstrækkeligt effektive. Derudover bliver kunden med denne information ligeledes bedre i stand til at vurdere kvaliteten af de handelspladser, som kundens værdipapirhandler benytter sig af. Offentliggørelsesordninger og samlede handelspriser Med skabelsen af et regime for offentliggørelse af handler via godkendte offentliggørelsesordninger og af overordnede priser via leverandører af samlede handelspriser sigter forslaget på at gøre handelsdata i EU bedre og billigere samt at give markedsdeltagerne et større overblik. Formålet med dette initiativ er at fjerne størstedelen af de problemer, som markedsfragmenteringen efter indførelsen af MiFID har givet anledning til. Børser vil efter forordningen (nævnt senere) samtidig blive underlagt et krav om at gøre efterhandelsinformationen tilgængelig straks på rimelige kommercielle vilkår og tilgængelig gratis 15 minutter efter transaktionens gennemførelse. Værdipapirhandleres ret til at benytte tilknyttede agenter gøres obligatorisk Forslaget indebærer, at værdipapirhandlere skal kunne vælge at benytte tilknyttede agenter. En tilknyttet agent er en fysisk eller juridisk person, der under det fulde og ubetingede ansvar fra én værdipapirhandler udfører investeringsservices på vegne af denne. Med forslaget vil Kommissionen, for at sikre level playing field, afskaffe medlemsstaternes mulighed for at afskære værdipapirhandlere fra at benytte tilknyttede agenter. En vedtagelse vil betyde, at de medlemslande, der har benyttet sig af undtagelsesmuligheden, fremover vil skulle have tilknyttede agenter under tilsyn. 11

12 Adgang for investeringsvirksomheder fra tredjelande til det europæiske værdipapirmarked Forslaget indebærer, at adgangen for tredjelandes investeringsvirksomheder til EUmarkederne harmoniseres. I dag kan f.eks. amerikanske investeringsvirksomheder, der udfører tjenesteydelser med værdipapirer, få adgang til at udøve aktiviteter i et medlemsland uden nødvendigvis at skulle overholde de samme regler, som europæiske investeringsvirksomheder skal, idet det er op til det enkelte medlemsland at fastsætte kravene til aktører fra tredjelande, der ønsker at udøve aktiviteter i det pågældende medlemsland. Forslaget indebærer, at opnåelse af tilladelse i et EU-land efter de harmoniserede regler giver adgang til hele EU. Som en del af harmoniseringen foreslås det, at der stilles krav om, at et tredjelands investeringsvirksomhed skal etablere en filial i et medlemsland, såfremt virksomheden ønsker at tilbyde tjenesteydelser til detailkunder på EU-markederne. Såfremt kravene til filialetablering opfyldes, og der etableres en filial i et medlemsland, kan virksomheden tilbyde investeringsservice til kunder i andre medlemsstater uden yderligere filialetableringer ved notifikation til relevante tilsynsmyndigheder (såkaldt europæisk pas ). Forslaget opererer med en overgangsordning for eksisterende tredjelandes virksomheder, der allerede opererer i medlemsstaterne, på 4 år, fra direktivet træder i kraft. Finanstilsynet har givet enkelte investeringsvirksomheder fra Canada og USA tilladelse til grænseoverskridende virksomhed i Danmark. Levering af investeringsservice til godkendte modparter kræver ikke etablering af en filial, men er underlagt nærmere bestemmelser i forordningen om forudgående ækvivalensvurdering. Øgede sanktionsmuligheder, herunder etablering af en whistleblower-ordning Forslaget indebærer en række elementer i forhold til styrkelse og en indbyrdes tilnærmelse af rammerne for sanktioner. Det bemærkes, at der ligeledes er indført sådanne bestemmelser i anden finansiel regulering, herunder i revisionen af kapitalkravsdirektivet. Dette indebærer blandt andet, at de nationale tilsynsmyndigheder skal råde over et minimum af administrative sanktionsmuligheder. Desuden indføres et minimumsloft for administrative bøder samt præcisering af kriterier, der skal lægges vægt på ved udmåling af administrative bøder for at sikre et proportionalitetsprincip. Der indføres samtidig et maksimumloft, hvorefter virksomheder kan blive pålagt bøder på op til 10% af omsætningen, og fysiske personer kan blive pålagt bøder på op til EUR 5 mio. Hertil kommer, at eventuelle sanktioner over for virksomheder som udgangspunkt vil skulle offentliggøres. Endvidere skal der indføres procedurer for indberetning af overtrædelser af lovgivningen. Medlemsstaterne skal sikre, at den relevante myndighed etablerer og driver effektive mekanismer, hvortil personer kan anmelde regelbrud en whistleblower-ordning. Med whistle-blowing forstås en ordning, hvor ansatte i virksomhederne får adgang til og tilskyndes til at afsløre og indberette eventuelle overtrædelser af reguleringen til den relevante myndighed. Mekanismen skal sikre procedurer for modtagelse og 12

13 opfølgning på anmeldelser, passende beskyttelse af ansatte i finansielle virksomheder, som anmelder virksomhedens brud på lovgivningen, samt beskyttelse af persondata for såvel anmelderen som for personen, der anmeldes. Derudover skal de finansielle virksomheder etablere procedurer, så ansatte internt kan rapportere brud på lovgivningen. 2.2 Forordningsforslaget Før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier Forslaget indebærer en udvidelse af reglerne om handelsgennemsigtighed til andre værdipapirer end aktier, dvs. obligationer, strukturerede produkter, derivater og emissionstilladelser. Disse finansielle instrumenter vil blive omfattet af krav om førog efterhandelsgennemsigtighed, der som udgangspunkt vil være de samme som for aktier. Dette regelsæt for handelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier vil blive nærmere fastlagt i gennemførelsesforanstaltninger udarbejdet af ESMA og vedtaget af Kommissionen. Der vil i den forbindelse ske en kalibrering af reglerne om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forhold til de forskellige typer af instrumenter, således at der f.eks. fastsættes forskellige oplysningskrav for aktier, obligationer og derivater, herunder hvor der lægges vægt på, hvor likvide instrumenterne er. Kommissionen har i den forbindelse bl.a. nævnt, at det på markeder for stats- og realkreditobligationer kan risikere at begrænse likviditeten, hvis man går for langt med disse krav. Formålet er at øge overblikket for tilsynsmyndighederne og styrke konkurrencen mv. De nuværende gennemsigtighedsregler i MiFID omfatter som nævnt alene aktier optaget til handel på et reguleret marked. MiFID giver dog mulighed for, at en medlemsstat kan anvende direktivets krav vedrørende før- og efterhandelsgennemsigtighed på andre finansielle instrumenter end aktier. Danmark har benyttet denne mulighed i form af krav om efterhandelsgennemsigtighed for visse typer obligationer, herunder realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, erhvervsobligationer og andele i kollektive investeringsordninger, der er optaget til handel på et dansk reguleret marked. Kun få medlemsstater ud over Danmark har benyttet denne mulighed i forskellige former, herunder Tyskland, Italien og Sverige. Systematisk internalisering (udførelse af kundeordrer uden om en børs mod egenbeholdning) Der lægges op til visse kvantitative tærskler for, hvornår en værdipapirhandler udøver virksomhed som systematisk internalisator for bedre at kunne skelne mellem systematisk internalisering og almindelig lejlighedsvis handel for kunder uden for en børs. En systematisk internalisator er en værdipapirhandler, der handler op imod sin egenbeholdning uden om børsen hvilket svarer til den tidligere betegnelse strakshandler. Men en systematisk internalisator vil fremover skulle følge et særskilt sæt regler om før- og efterhandelsgennemsigtighed, der ligestiller denne form for organiseret værdipapirhandel med børserne. 13

14 De pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber, der udfører kundeordrer mod egne bøger, vil derfor blive klassificeret som systematisk internaliseret og dermed blive omfattet af ovennævnte før- og efterhandelsgennemsigtighed. Øgede krav til indberetning af handelstransaktioner over for tilsynsmyndighederne Forslaget indebærer en styrkelse af myndighedernes overvågning og efterforskning af muligt markedsmisbrug ved at øge kravene til indberetningen af transaktioner. Alle handler med værdipapirer, der handles på en børs, eller der har relation til værdipapirer, der handles på en børs, vil skulle indberettes. Derudover indeholder forslaget en ny forpligtelse for børser, hvorefter det kræves, at transaktionsdata skal opbevares i mindst 5 år. Børspligt for standardiserede OTC-derivater Med henblik på at øge handelsgennemsigtigheden og markedsstabiliteten stiller forslaget krav om, at handlen med et derivat, der kun handles uden for en børs (såkaldt OTC-handel over the counter -handel), flyttes over på en børs, hvis det pågældende derivat er tilstrækkeligt standardiseret. Operatøren af et reguleret marked skal sikre, at transaktioner med derivater, der er omfattet af clearingsforpligtelsen i henhold til forslaget til forordning om OTCderivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR), cleares af en central modpart, når disse indgås på et reguleret marked. Øget rolle til den nationale tilsynsmyndighed og det internationale tilsyn ESMA ved tilsynet med værdipapirhandel i EU Kommissionen foreslår, at tilsynet med produkter og services øges, ved at de nationale kompetente myndigheder i koordination med ESMA tillægges beføjelse til at udstede permanente forbud mod markedsføring, distribution eller salg af bestemte finansielle instrumenter, finansielle aktiviteter eller fremgangsmåder. Endvidere foreslås det, at ESMA kan udstede midlertidige forbud på området. Bestemmelserne angiver specifikke betingelser, der alle skal være opfyldt, inden udstedelse af forbud kan eksekveres. Disse betingelser er bl.a. knyttet til trusler mod investorbeskyttelse, markedets funktion eller stabiliteten af det finansielle system. Med hensyn til positioner i derivater giver forslaget endvidere de kompetente myndigheder ret til at indhente information og gribe ind i handlen, herunder om nødvendigt i forhold til størrelsen af en position, mens ESMA gives ret til permanent at begrænse størrelsen af en position. 14

15 3. Administrative konsekvenser af forslaget for erhvervslivet 3 En konsekvensanalyse fra Europa-Kommissionen 4 viser, at forslaget skønnes at medføre engangsomkostninger i størrelsesordenen EUR mio. og løbende årlige omkostninger i størrelsesordenen EUR mio. Dette svarer til engangsomkostninger på 0,10-0,15% og løbende omkostninger på 0,06-0,12% pr. år af de totale omkostninger i den europæiske banksektor. De mest omkostningstunge poster vurderes at være: Etablering af en organiseret handelsfacilitet ny børstype (OHF) Optagelse af telefonsamtaler og elektronisk kommunikation vedrørende ordrer, særligt i forbindelse med etablering af et teknisk system for de virksomheder, der ikke allerede har indført dette Uafhængig rådgivning, særligt for de virksomheder, der for at kunne betegne sig som uafhængige, skal afdække et større antal investeringsprodukter Udspecificering af, hvordan investeringsforslaget passer til kunden, særligt i forbindelse med tilpasning af virksomhedernes forretningsgange for rådgivning og anvendte it-systemer Regelsæt for dataleverandører, primært i forhold til omstillingsbyrder Ændrede krav og definition af systematisk internalisering Effektive og sikre børser og deres forpligtelser ved handel med råvarederivater Handelsgennemsigtighed for andre værdipapirer end aktier Udvidelse af indberetningspligten af værdipapirhandelstransaktioner Etablering af en whistleblower-ordning, særligt i forbindelse med etablering af sikre indrapporteringssystemer samt udarbejdelse af procedurer for indsamling og håndtering af interne anmeldelser. 4. Forventninger til dansk implementering af forslaget MiFID er en af nøglereformerne i EU s håndtering af den finansielle sektor 5, hvilket bl.a. afspejler sig i de intense diskussioner, der fortsat pågår mellem Rådet og Europa-Parlamentet, bl.a. afledt af det forhold, at en væsentlig del af MiFID-reguleringen flyttes fra direktivet til forordningen og dermed i væsentlig større udstrækning bliver direkte gældende i EU-landene uden større muligheder for nationale særhensyn og fleksibilitet. 3 Erhvervs- og Vækstministeriet, Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg af 16. november Erhvervs- og Vækstministeriet, Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg af 16. november PwC, Har du styr på MiFID II?, 1. oktober 2012 (http: //www.pwc.dk/da/publikationer/mifid-iidirektivet;html 15

16 Et væsentligt punkt er ligeledes den europæiske værdipapirtilsynsmyndighed, ES- MA s øgede rolle og adgangen for tredjelandes investeringsvirksomheder til EUværdipapirmarkederne. Desuden skal Europa-Kommissionen og ESMA fastlægge tekniske standarder og vejledninger mv., der skal understøtte implementeringen af det reviderede MiFIDdirektiv. Det er vores vurdering, at forslaget antageligvis først omsættes til dansk lovgivning i 2014 med en mulig implementering i 2015, men implementeringen kan eventuelt blive yderligere udskudt (oprindelig plan 2012/2013), eksempelvis som følge af forsinkelser i den øvrige omfangsrige implementering af finansiel EU-lovgivning, der skal gennemføres over de kommende fire år. 16

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Forslag til revidering af direktivet om markeder for finansielle instrumenter

Forslag til revidering af direktivet om markeder for finansielle instrumenter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 115 Offentligt GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. december 2011 Forslag til revidering af direktivet om markeder for

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. Januar 2015

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. Januar 2015 Muligheder & udfordringer David Moalem, partner, advokat, ph.d. Januar 2015 2 Fem spørgsmål på programmet 1 Hvordan bør vi arbejde med ny regulering? 2 Hvad er baggrunden for? 3 Hvordan ser det ud med

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

MiFID II Konsekvenser for Wealth Management-sektoren

MiFID II Konsekvenser for Wealth Management-sektoren MiFID II Konsekvenser for Wealth Management-sektoren David Moalem, partner, advokat, ph.d. Den 28. februar 2013 - Finanskonferencen 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Hvad er baggrunden for MiFID

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

MiFID II - et kig i krystalkuglen

MiFID II - et kig i krystalkuglen Kapitalmarked og finansielle virksomheder - 31. oktober 2012 MiFID II - et kig i krystalkuglen Der er nu forløbet godt et år, siden EU-Kommissionen den 20. oktober 2011 offentliggjorde sit forslag til

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel.

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. 77 Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Kapitalmarkedsafdelingen. INDLEDNING Rådet af Økonomi- og Finansministre

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. 28. oktober 2014

MiFID II. Muligheder & udfordringer. David Moalem, partner, advokat, ph.d. 28. oktober 2014 Muligheder & udfordringer David Moalem, partner, advokat, ph.d. 28. oktober 2014 To budskaber til arbejdet med implementering af ny regulering Hvordan bør vi arbejde med ny regulering? 3 Budskab 1. Ny

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 SEK(2011) 1218 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3238 - Økofin Bilag 2 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Øvrige relevante ministerier Sagsnr. 2013-07457 Doknr. 91658 Versionsnr.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 747 af 07/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter BEK nr 553 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0028 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Rådets fælles holdning (13421/3/2003 C5-0015/2004 2002/0269(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 5. februar 2004 PE 333.090/22-90 ÆNDRINGSFORSLAG 22-90 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 333.090) Theresa Villiers Rådets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

MIFID II OG MIFIR: FOKUS PÅ INVESTORBESKYTTELSE

MIFID II OG MIFIR: FOKUS PÅ INVESTORBESKYTTELSE MIFID II OG MIFIR: FOKUS PÅ INVESTORBESKYTTELSE Investorbeskyttelsesreglerne er af stor praktisk betydning for investeringsselskaber, og derfor sætter vi i denne klientorientering fokus på at beskrive

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Lempelse af fondsmæglerselskabers

Lempelse af fondsmæglerselskabers 1 December 2016 NYT Lempelse af fondsmæglerselskabers kapital og solvens Folketinget har i dag, den 1. december 2016, vedtaget at lempe kravene til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag og solvensbehov.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 652 endelig 2011/0296 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere I medfør af 72, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes: Anvendelsesområder

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere