Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil."

Transkript

1 Bemærk, at vejledningen er udarbejdet før vedtagelsen af udbudsloven (ikrafttræden 1. januar 2016) og er ikke opdateret i henhold hertil.

2 Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til personaleafdelingen Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

3 Indholdsfortegnelse 1 Når kommunen udliciterer opgaver til en ekstern leverandør Rammerne for konkurrenceudsættelse EU-traktaten EU-udbudsregler Tilbudsloven Inddragelse og information af medarbejdere Kollektive aftaler MED/SU Information og forhandling efter virksomhedsoverdragelsesloven Samspillet mellem reglerne om medarbejderinddragelse i MED/SU og reglerne om information og forhandling i virksomhedsoverdragelsesloven Koordinering af processen vedrørende medarbejderinddragelse Virksomhedsoverdragelsesloven hvad gælder, når opgaver overdrages til en ekstern leverandør? Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Rettigheder og pligter Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Tillidsrepræsentanter Udveksling af oplysninger mellem kommunen og leverandøren Pjecen er udarbejdet at KL s Juridiske Kontor og lanceres af Udbudsportalen.dk. 2

4 1 Når kommunen udliciterer opgaver til en ekstern leverandør Denne vejledning har til formål at beskrive hvilke regler der gælder for overdragelse af personalet til en ekstern leverandør ved konkurrenceudsættelse. Der er dels regler om information og inddragelse af samarbejdsudvalg/med-udvalg, dels lovregler, som gælder for de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til en ekstern leverandør. Vejledningen vil herudover beskrive de overordnede rammer og procedurer, der gælder, når kommunen ønsker at konkurrenceudsætte og eventuelt overdrage opgaver til en ekstern leverandør. Vejledningen sætter fokus på personaleafdelingens rolle i forhold til at sikre, at reglerne overholdes, og at de berørte parter oplever en god proces. Der er lavet 2 yderligere vejledninger, hvor målgruppen er henholdsvis kommunalpolitikerne/direktionen og medarbejderne. Disse vejledninger kan med fordel læses for at få et samlet billede af området og dets interessenter. Det bemærkes dog, at der naturligt vil være beskrivelser af regler og procedurer, som går igen i de 3 vejledninger. Særligt f.s.v.a tjenestemænds forhold i forbindelse med udliciteringer henledes opmærksomheden på notatet om udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. 2 Rammerne for konkurrenceudsættelse Der kan være flere bevæggrunde for, at kommunalbestyrelsen beslutter at konkurrenceudsætte en opgave. Det kan være politisk (ideologisk) motiveret, dels i kommunalbestyrelsen, dels på regeringsniveau 1. Det kan endvidere være motiveret af et ønske om at opnå fastlagte målsætninger, herunder bedre opgavevaretagelse, teknologisk fornyelse, økonomiske besparelser eller bedre valgmuligheder for borgerne. Der er mange begreber og regler inden for dette område, derfor her lidt begrebsafklaring: Udbud Ved udbud forstås gennemførelsen af en udbudsproces efter de gældende udbudsregler, hvor udbyderen 2 beskriver de ydelser, der skal leveres, og kravene til leverandøren som grundlag for indhentelse af tilbud. 1 KL og regeringen har indgået aftale om, at kommunerne i 2009 skal konkurrenceudsætte 25% af deres opgaver. Regeringen har tilkendegivet, at de har en målsætning om, at konkurrenceudsættelsen i 2015 skal udgøre 31,5%. 2 Udbyderen kan være kommunen, regionen eller staten eller et offentligretligt organ. 3

5 Udlicitering Ved udlicitering forstås, at der efter en udbudsrunde indgås kontrakt med en ekstern leverandør 3 om varetagelse af opgaver, som udbyderen tidligere selv har varetaget. Der er fortsat tale om en kommunal opgave. Kommunen bestiller fortsat ydelsen, definerer fortsat krav til den på sine borgeres vegne og fører tilsyn med den. Outsourcing er det samme som udlicitering. Kontrolbud Kommunen kan beslutte, at den enhed, der i dag løser opgaven i kommunen, selv kan afgive tilbud på opgaven på lige fod med private tilbudsgivere. Et kontrolbud er som nævnt kommunens bud på sin egen opgave. Hvis kommunen vil sende fx rengøringsområdet i udbud, kan kommunen udarbejde et kontrolbud på sin egen opgave for at vurdere, om det kan betale sig at udlicitere. Et kontrolbud er på den måde et internt arbejdsredskab i kommunen. Et kontrolbud fra en kommune er ikke et tilbud i henseende til EU s udbudsregler, men er blot en teknik for kommunens vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere den pågældende opgave. Reglerne om kontrolbud findes i bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008), hvortil der også er udarbejdet en vejledning. Udbudsstrategi Kommunen skal udarbejde en udbudsstrategi 4, hvor kommunalbestyrelsen skal anføre, på hvilke driftsområder kommunen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Kommunerne kan overlade udførelsen af opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed til eksterne leverandører. Det kan fx være rengøring, driften af daginstitutioner og plejehjem, madservice, lønadministration, kørsel, renovation, vedligeholdelse af grønne områder osv. En kommune kan derimod ikke uden særlig lovhjemmel overdrage opgaver, der indeholder myndighedsudøvelse til eksterne leverandører. Det er opgaver, hvor kommunen træffer afgørelser i forhold til borgeren eller kommunens ansatte, som fx visitation til offentlige ydelser eller afgørelser i ansættelses- og arbejdsretlige sager. 3 En ekstern leverandør kan være en privat virksomhed, en anden kommune/offentlig myndighed eller et kommunalt selskab o.l.. 4 LBK nr. 581 af 24/06/2009 bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse 62b-62c. 4

6 2.1 EU-traktaten EU-traktaten (Fællesskabstraktaten) indeholder bl.a. nogle grundlæggende regler til sikring af fri handel og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og kapital mellem medlemsstaterne. Traktaten skal fremme den fri konkurrence, bl.a. ved at forbyde diskrimination. Fx indeholder traktaten forbud mod, at de danske myndigheder foretrækker danske leverandører frem for leverandører fra andre lande. 2.2 EU-udbudsregler Hvis kommunen ønsker at overdrage en opgave til en ekstern leverandør, som har en kontraktsum, der overstiger ca. 1,4 mio. kr., skal kommunen udbyde opgaven i henhold til EU s udbudsdirektiv 5. Direktivet indeholder en række procedureregler, som sammen med EU-traktatretlige principper, skal sikre, at tilbudsgiverne behandles lige, at udbudsmaterialet mv. er gennemsigtigt, at der ikke diskrimineres på grund af nationalitet, og at der ikke stilles krav, som er mere byrdefulde end nødvendigt for at opnå et givent formål. Kommunen vil i udbudsprocessen udarbejde et udbudsmateriale, som bl.a. indeholder krav til opgaveløsningen. I udbudsmaterialet vil der endvidere være en beskrivelse af de berørte medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår i anonymiseret form. Det vil her være Personaleafdelingens opgave at sikre kvaliteten og det nødvendige detaljeringsniveau af disse oplysninger, samt overholde reglerne i persondataloven. En udbudsproces efter EU s udbudsdirektiv vil forløbe over flere måneder, og kan ofte vare op til et ½ år, inden ordregiver har truffet beslutning om, hvilken leverandør der fremover skal løse opgaven. Allerede ved planlægning af udbudsprocessen bør kommunen tage højde for, at der skal være tid til opgaveoverdragelse, når kommunen har valgt, hvilken leverandør der fremover skal løse opgaven. Der kan eventuelt være behov for at varsle eventuelle vilkårsændringer overfor de berørte medarbejdere. 2.3 Tilbudsloven Tilbudsloven 6 finder anvendelse ved udbud af opgaver, hvor EU s udbudsdirektiv ikke finder anvendelse. Kontraktsummen skal dog andrage mere end kr. 5 Udbudsdirektivet indeholder en liste med tjenesteydelser i henholdsvis bilag IIA, og IIB. Direktivet finder anvendelse i sin helhed for bilag IIA ydelser. For bilag IIB ydelser finder kun en mindre del af direktivet anvendelse. 6 LBK 1410 af 07/12/ 2007 bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 5

7 Kommunen skal i henhold til tilbudsloven foretage en annoncering af den opgave, man ønsker at overdrage til en ekstern leverandør. Procedurereglerne i tilbudsloven er dog væsentligt lempeligere, end i EU s udbudsdirektiv. En udbudsproces efter tilbudsloven kan derfor gennemføres inden for en relativ kort frist fra uger til få måneder. Processens varighed vil afhænge af opgavens kompleksitet, herunder den tid, det tager at beskrive opgaven, som sætter potentielle leverandører i stand til at give tilbud på opgaven. I lighed med ovenstående træffer kommunen på baggrund af de indkomne tilbud beslutning om, hvilken leverandør der fremover skal løse opgaven. I situationer, hvor kommunen anvender annoncering efter tilbudsloven, bør der planlægges, at der er passende tid mellem kommunens beslutning om, hvilken leverandør der skal varetage opgaven, og selve opgaveoverdragelsen. Denne periode kan anvendes til, at kommunen kan nå at varsle eventuelle vilkårsændringer overfor de berørte medarbejdere, og at der kan afholdes informationsmøder mellem leverandøren og medarbejderne. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en dialog mellem fagforvaltningen, der er ansvarlig for udbudsprocessen, og Personaleafdelingen allerede ved tilrettelæggelsen af udbudsprocessen m.h.p at sikre, at der er den fornødne tid til bl.a. at gennemføre de nødvendige vilkårsændringer. Det vil være Personaleafdelingen, som skal foretage vurderingen af, om der foreligger væsentlige vilkårsændringer og i givet fald sikre, at disse varsles overfor de berørte medarbejdere efter de gældende ansættelsesretlige regler. 3 Inddragelse og information af medarbejdere Der er regler for information og inddragelse af medarbejdere i forbindelse med gennemførelse af ovenfor beskrevne udbudsproces. Der er regler for henholdsvis inddragelse af samarbejdssystemet, og i forhold til medarbejdere, der bliver direkte berørt af en virksomhedsoverdragelse til en ekstern leverandør. Disse regler beskrives nedenfor under 2.1 og 2.2. For at undgå, at reglerne bliver overset kan det være hensigtsmæssigt, at Personaleafdelingen påtager sig det koordinerende ansvar med at indtænke samarbejdssystemet i den samlede proces. 3.1 Kollektive aftaler MED/SU Der findes i de kommunale kollektive aftaler om samarbejdssystemer regler om information og inddragelse af medarbejdere. Hertil kommer, at der på det kommunale arbejdsmarked findes et protokollat om information og inddragelse ved større omstillinger, udbud og udlicitering. 6

8 Det påhviler ledelsen at informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og arbejdsforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Det vil sige, at ledelsen skal informere og inddrage SU/MED, hvis politikerne påtænker og senere beslutter at iværksætte et udbud, som kan medføre, at et område overdrages til en ekstern leverandør. Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, så navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse af situationen med henblik på en efterfølgende drøftelse i de(t) relevante MED-udvalg.. Det vil her ofte være naturligt, at tillidsrepræsentanten i denne fase inddrager de medarbejdere, der bliver berørt af en eventuel virksomhedsoverdragelse. I tilknytning til de generelle bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse findes der som nævnt et protokollat, der specifik beskæftiger sig med processen i forbindelse med omstillinger, udbud og udliciteringer. Det fremgår bl.a., at medarbejdernes synspunkter og forslag bør indgå i den sagsfremstilling, som skal danne grundlag for den politiske behandling af et udbud. Protokollatet angiver forskellige muligheder for tilrettelæggelse af processen, fx i form af nedsættelse af projektgrupper. Hvis kommunen beslutter at nedsætte en projektgruppe, er det vigtigt, at projektgruppens sammensætning og arbejde tilrettelægges på en måde, der sikrer, at både direkte og indirekte berørte medarbejdere inddrages i drøftelserne. En af opgaverne i projektgruppen vil være at drøfte kravspecifikation i udbudsmaterialet fx opgavebeskrivelse, kvalitetssikring samt kontrol og opfølgning. Medarbejderne har her mulighed for at bidrage med deres viden om, hvordan opgaveløsningen foregår i dag. Det er en vigtig opgave, da dette danner grundlag for den fremtidige opgaveløsning hos leverandøren. Medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med udlicitering, herunder rammerne for overførsel af medarbejdere, er ligeledes et væsentligt tema til drøftelse, ligesom kontrakt- og ansættelsesvilkår ved den fremtidige opgavevaretagelse er relevant at drøfte. Nedenfor under pkt. 2.2 beskrives, hvilke regler der gælder i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. I visse tilfælde kan det være relevant og sagligt at stille yderligere krav til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Personaleafdelingens rolle kan her være at foretage en juridisk kvalitetssikring af det lovlige i at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med udlicitering. Der bør i den forbindelse ligeledes være en dialog mellem Personaleafdelingen og fagforvaltningen og den relevante projektleder herom. 7

9 Kommunen kan beslutte, at den enhed, der i dag løser opgaven i kommunen, selv kan afgive tilbud på opgaven på lige fod med private tilbudsgivere. I dette tilfælde vil det være relevant i projektgruppen at drøfte betingelserne for og tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af eget bud (kontrolbud), herunder inddragelse af de berørte medarbejdere. Hvis medarbejdere udpeges til at deltage i udarbejdelsen af kontrolbud er der nogle oplysninger i udbudsprocessen, som de ikke må få af hensyn til princippet om ligebehandling af alle tilbudsgivere. Medarbejderne må fx først se udbudsmaterialet samtidig med de øvrige tilbudsgivere. I forhold til at udarbejde kontrolbud, vil det bl.a. være relevant at drøfte, hvad konsekvenserne er af, at en opgave efter udbud skal varetages i kommunens eget regi, hvis kommunen vinder udbuddet. Fx hvordan man organiserer opgaveløsningen og hvordan man sikrer, at det tilbud, der er afgivet, overholdes både med hensyn til økonomi og kvalitet i opgaveløsning. 3.2 Information og forhandling efter virksomhedsoverdragelsesloven Hvis opgaverne overføres til en ekstern leverandør, skal der foretages en vurdering af om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, jf. nedenfor afsnit 3. Hvis der er tale om en virksomhedsoverdragelse, har kommunen pligt til at informere lønmodtagernes repræsentant om en række forhold. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, skal kommunen informere medarbejderne direkte. Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 5, at kommunen i rimelig tid inden overdragelsen skal informere om: datoen for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne og eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne Informationen kan tilrettelægges på forskellige måder og der er ingen formkrav hertil. Det er dog kommunen, der har bevisbyrden for, at medarbejderne har fået den information, som de har krav på efter loven. Informationen vil i langt de fleste tilfælde blive givet både mundtligt og skriftlig. Det vil således ofte være sådan, at medarbejderne vil modtage et brev fra kommunen om overdragelsen, og hvad det betyder for den fremtidige ansættelse. Personaleafdelingens rolle vil her være at sikre, at formalia er i orden, dvs. at der er givet den information, som er påkrævet efter 5 i virksomhedsoverdragelsesloven og også at dette er dokumenteret. Herudover vil det ofte være relevant, at kommunen indkalder medarbejderne til et informationsmøde. På dette eller et eventuelt senere møde vil de berørte medarbejdere have mulighed for at møde den nye arbejdsgiver, som vil fortælle om de fremtidige ansættelsesvilkår. 8

10 Endelig skal kommunen indlede forhandlinger med lønmodtagerrepræsentanten, såfremt der i forbindelse med overdragelsen iværksættes væsentlige vilkårsændringer, jf. lovens 6, stk. 1. Der er ikke en forpligtelse til at blive enige ved en sådan forhandling. En væsentlig vilkårsændring kan efter omstændighederne være det nye arbejdssteds geografiske placering, hvis den ligger langt fra den nuværende arbejdsplads. Det kan være en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne eller arbejdstid, eller væsentlig ændring i løn- og ansættelsesforhold i øvrigt. Medarbejderen er ikke forpligtet til uden varsel at tåle sådanne vilkårsændringer, og kan efter omstændighederne afslå at blive overdraget til den eksterne leverandør og derfor fratræde med det individuelle opsigelsesvarsel, jf. nedenfor under afsnit Samspillet mellem reglerne om medarbejderinddragelse i MED/SU og reglerne om information og forhandling i virksomhedsoverdragelsesloven Både reglerne i MED/SU og i 5 og 6 i virksomhedsoverdragelsesloven handler om medarbejderinddragelse og medarbejderinformation. Dette betyder imidlertid ikke, at forpligtelserne overfor med medarbejderne er opfyldt, hvis man kun følger reglerne i MED/SU-aftalen eller kun i virksomhedsoverdragelsesloven. De 2 regelsæt har mange fællestræk, men har også deres egen selvstændige betydning. En væsentlig forskel er tilblivelsen af regelsættene. Reglerne i MED/SU er blevet til i det kollektivarbejdsretlige system, medens virksomhedsoverdragelsesloven har sit afsæt i et EUdirektiv. En anden forskel er de retlige konsekvenser af manglende overholdelse af reglerne, ligesom der naturligt er indholdsmæssige forskelle af bl.a. processuel karakter. Nedenfor gennemgås nogle af de væsentligste forskelle. Hvornår inddrages medarbejderne? Reglerne i MED/SU har generelt fokus på alle situationer, der har betydning for medarbejdernes arbejds- og ansættelsesforhold, herunder i forbindelse med omstilling, udbud og udlicitering. Medarbejderinddragelsen skal således ske på et forholdsvis tidligt tidspunkt i processen og ske i regi af SU/MED-udvalget inden der træffes beslutning. Det er således det samlede SU/MED-udvalg, der er målgruppen i denne sammenhæng. Reglen i virksomhedsoverdragelseslovens 5 forudsætter, at der er truffet en beslutning om virksomhedsoverdragelse og er dette tilfældet, skal overdrageren underrette lønmodtagerens repræsentanter, hvilke kan være tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller en anden, der er valgt til at repræsentere medarbejderne fx en SU- eller MED-repræsentant. I tilfælde af, at der ikke er valgt en egentlig lønmodtagerrepræsentant, skal informationen tilgå de enkelte medarbejdere direkte. I begge tilfælde har overdrageren bevisbyrden for, at informationen er givet. 9

11 Hvad skal der informeres om? Bestemmelserne i hhv. SU/MED-aftalen og virksomhedsoverdragelsesloven om indholdet i de informationer, som skal gives, er ikke identiske, hvorfor begge regelsæt skal iagttages. Virksomhedsoverdragelseslovens 5 er meget præcis i sin oplistning af, hvad der skal informeres om og overholdes denne informationspligt, vil overdrageren dermed også have løftet sin bevisbyrde for, at medarbejderne har fået den lovmæssige information. Beskrivelsen af informationspligten i SU/MED-aftalen er bredere formuleret end i virksomhedsoverdragelsesloven, og det må derfor antages, at der er en videregående informationspligt i henhold til SU/MED-reglerne. Pligt til forhandling I virksomhedsoverdragelseslovens 6 er der fastsat en pligt for overdrageren til at forhandle med lønmodtagernes repræsentanter eller hvis sådanne ikke er valgt de berørte ansatte om eventuelle foranstaltninger overfor lønmodtagerne, som en virksomhedsoverdragelse vil medføre. En sådan forhandlingspligt findes også i SU/MED-reglerne, idet der i 7, stk. 5, står, at beslutninger som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i samarbejdsudvalget. Som det fremgår, er målgruppen for forhandlingen forskellig, ligesom temaerne for forhandling forekommer bredere i SU/MED-bestemmelsen end efter virksomhedsoverdragelsesloven. Konsekvenser af overtrædelse af bestemmelserne i hhv. MED/SU og virksomhedsoverdragelsesloven Efter virksomhedsoverdragelsesloven er sanktionen for overtrædelse af 5 og 6 en bøde til overdrageren, men for offentlige myndigheder er der ikke hjemmel til at tildele disse bøder. I SU/MED-aftalen er der fastsat detaljerede regler om håndtering af overtrædelser af reglerne om information og inddragelse af medarbejderne. I reglerne er der indlagt en forudsætning om, at konflikter løses ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne her er enige om, at reglerne ikke er overholdt, kan parterne i fællesskab fastsættes størrelsen og anvendelsen af en godtgørelse. Lykkes det ikke at blive enige om godtgørelsens størrelse, kan en faglig voldgift fastsætte denne. 3.4 Koordinering af processen vedrørende medarbejderinddragelse Som det fremgår ovenfor er der en lang række procedure- og forhandlingsregler, som skal iagttages i forbindelse med håndtering af medarbejderinddragelse ved udlicitering. 10

12 I henhold til MED-aftalens 8, stk. 3 er det en forudsætning, at der er aftalt retningslinjer for proceduren for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter. For at sikre, at alle regler overholdes og for at sikre, at der dermed bliver en optimal proces, vil det være hensigtsmæssigt, at Personaleafdelingen påtager sig det koordinerende ansvar. En af fordelene herved kan være, at forpligtelserne efter hhv. virksomhedsoverdragelsesloven og SU/MEDreglerne kan tænkes sammen således, at fx informationspligten og forhandlingspligten efter de 2 regelsæt opfyldes samtidig, og at der derved spares tid i processen til gavn for alle parter. Det vil i den sammenhæng være naturligt, at der sammen med lønmodtagernes repræsentanter aftales en køreplan for processen fra start til slut, og at Personaleafdelingen står for dette. Henvisning til relevante regler om information og inddragelse: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, særligt 4, 6-8 og 21 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KL og KTO, særligt 15-17, 23 og 29 Protokollat om medarbejderes inddragelse og medvirken ved omstillinger, udbud og udlicitering. Overenskomst for rengøringsassistenter 1, stk. 3, indgået mellem KL og 3F. Reglement af 1976 for pædagoger ved daginstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst. På udbudsportalen.dk ligger følgende notater om emnet: Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne Information og forhandling 4 Virksomhedsoverdragelsesloven hvad gælder, når opgaver overdrages til en ekstern leverandør? 4.1 Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Når kommunen påtænker at overdrage en opgave til en ekstern leverandør, skal kommunen tage stilling til, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for de medarbejdere, der er i dag varetager opgaveløsningen i kommunen. Det skal her kort nævnes, at der stilles tre betingelser for, at loven finder anvendelse; overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte, overførslen skal ske ved aftale, og overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf, dvs. der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. 11

13 Ofte vil det være Personaleafdelingen rolle i det konkrete tilfælde at vurdere, om loven vil finde anvendelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at loven finder anvendelse ved såvel førstegangsudbud som flergangsudbud og ved tilbagetagelse. Emnet er beskrevet nærmere i notatet Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse, som ligger på Udbudsportalen.dk. Hvis virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse og kommunen ikke kan omplacere medarbejderne til anden beskæftigelse kan kommunen indlede afskedigelse på baggrund af den opståede arbejdsmangel. Hvis virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, har medarbejderne derimod ret og pligt til at følge med opgaven og overgå til ansættelse hos den eksterne leverandør. I den forbindelse kan kommunen overveje at stille en betingelse i kontrakten med leverandøren, om, at kommunens medarbejdere, der overgår til den private leverandør, i hele kontraktperioden skal aflønnes efter den offentlige overenskomst. En sådan betingelse vil gøre kontrakten dyrere for kommunen. Derfor må betingelsen kun stilles, såfremt kommunen dermed varetager en lovlig kommunal interesse, som fx at betingelsen vil sikre kommunen reel mulighed for at hjemtage opgaven efter kontraktens udløb. Det vil ikke være lovligt at formulere en generel politik om, at der altid skal stilles krav om, at en privat leverandør i hele kontraktperioden skal følge de kommunale løn- og ansættelsesvilkår for de medarbejdere, der overføres til leverandøren. En kommune kan derimod påtage sig altid at skulle vurdere, om der foreligger saglige kommunale hensyn, som kan begrunde en konkret bestemmelse om, at dette vilkår skal gælde. Disse hensyn kunne fx tænkes at være personalepolitiske hensyn og muligvis også hensyn til driftssikkerhed, kontinuitet og stabilitet i opgaveløsningen. Disse hensyn kan alene antages at gøre sig gældende ved førstegangsudbud. Derimod antages det, at et politisk ønske om at sikre de kommunale medarbejdere bedre løn- og ansættelsesvilkår end kolleger i den private sektor ikke i sig selv lovligt kan begrunde opstilling af mere fordelagtige vilkår i et udbudsmateriale. Det vil være Personaleafdelingens opgave at vurdere lovligheden af sådanne vilkår i det konkrete tilfælde. Nedenfor redegøres for, hvad der gælder for de medarbejdere, som er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. 12

14 4.2 Rettigheder og pligter Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 2, at den eksterne leverandør indtræder umiddelbart i de rettigheder og pligter, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, samt individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. Det betyder, at når opgaven overdrages til den eksterne leverandør, overgår medarbejderen til ansættelse hos leverandøren og tager sine individuelle løn- og ansættelsesvilkår med sig. De individuelle løn- og ansættelsesvilkår er dels de vilkår, som fremgår af ansættelsesbrevet, dels de individuelle rettigheder, som fremgår af den kollektive overenskomst, som var gældende for ansættelsen i kommunen. Medarbejderen bevarer som udgangspunkt disse rettigheder i den periode, der resterer i den kommunale kollektive overenskomst. Ændringer af løn- og ansættelsesvilkår Som nævnt overfor er det udgangspunktet, at medarbejderen overgår til den eksterne leverandør på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Den eksterne leverandør vil imidlertid kunne ændre i vilkårene i samme omfang som kommunen kunne have gjort. Det gælder her, at leverandøren skal respektere de varsler, der gælder ved gennemførelse af ændringer i løn- og arbejdsvilkårene. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at de individuelle vilkår fra den kollektive overenskomst først kan ændres af leverandøren med virkning fra overenskomstperiodens udløb. Når overenskomstperioden er udløbet, er det udgangspunktet, at medarbejderen i det hele overgår til leverandørens kollektive overenskomster. 4.3 Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Det er i strid med virksomhedsoverdragelsesloven at afskedige medarbejdere på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, jf. lovens 3, stk. 1. Der kan imidlertid lovligt iværksættes afskedigelser af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer. Det kan fx være effektiviseringer/rationaliseringer, ændrede krav til kompetencer/uddannelse, organisatoriske forhold i form af hierarkisk opbygning, tilrettelæggelse af arbejdet eller geografisk placering af arbejdssted mv. Såfremt overdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for medarbejderen, skal kommunen varsle disse vilkårsændringer i form af opsigelse med tilbud om genansættelse på de ændrede vilkår. Dette gælder, hvis der fx er tale om væsentlig ændring af arbejdsstedets geografiske placering, væsentlig ændring af arbejdsopgaver, arbejdstid o.l. 13

15 Hvis medarbejderen siger nej til tilbudet om ansættelse på de ændrede vilkår, fratræder han ved udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel. Hvis overdragelsen ligger før tidspunktet for udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel, er medarbejderen ikke forpligtet til at overgå til erhverver i det resterende opsigelsesvarsel, hvis vilkårsændringerne optræder allerede på tidspunktet for overdragelsen. Hvis medarbejderen finder, at der er tale om væsentlige vilkårsændringer, men kommunen ikke varsler disse ændringer, kan medarbejderen ophæve ansættelsen. Ophævelsen sidestilles her med en afskedigelse, hvorefter medarbejderen har krav på arbejdsgivers opsigelsesvarsel og eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2. Opmærksomheden henledes på, at medarbejderen har bevisbyrden for, at der foreligger sådanne væsentlige vilkårsændringer, at han er berettiget til at hæve ansættelsesforholdet. Viser det sig ikke at være tilfældet, kan arbejdsgiveren efter omstændighederne gøre krav på erstatning over for medarbejderen. 4.4 Tillidsrepræsentanter Det er udgangspunktet, at repræsentanter for de lønmodtagere, der berøres af virksomhedsoverdragelsen, bevarer deres hidtidige retsstilling og funktion efter overdragelsen, jf. lovens 4, stk. 1. Beskyttelsen gælder tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter, der i henhold til kollektiv overenskomst har fået tillagt særlig beskyttelse (fx medlemmer af MED/SU), herunder suppleanter for tillidsrepræsentanter etc. Hertil kommer medarbejdervalgte repræsentanter i et selskabs bestyrelse. Medfører overdragelsen imidlertid, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophører, er lønmodtagerrepræsentanten alene omfattet af reglerne om beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter i en periode, der regnet fra funktionens ophør svarer til det overenskomst- eller aftalemæssigt fastsatte varsel for opsigelse af lønmodtagerrepræsentanten, jf. lovens 4, stk. 2. Henvisning til regler om virksomhedsoverdragelse Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Lov nr. 111 af 21. marts 1979, ændret ved lov nr. 441 af 7. juni 2001 bekendtgjort ved LBK nr. 710 af 20. august 2002.) På Udbudsportalen.dk findes følgende notater om virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser: Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Virksomhedsoverdragelse ved hjemtagelse af opgaver Frasigelse af kollektive overenskomster Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse 14

16 Tillidsrepræsentanter mv. Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Information og forhandling Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Skabeloner til breve til medarbejderne 5 Udveksling af oplysninger mellem kommunen og leverandøren Når kommunen har besluttet, hvilken ekstern leverandør, der fremover skal varetage opgaveløsningen, vil kommunen overdrage oplysninger om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår til den nye arbejdsgiver. Videregivelse af oplysninger/dokumenter fra personalesagen skal ske i overensstemmelse med 5 og 6-8 i persondataloven. Kommunen er forpligtet til inden videregivelsen at opdatere og ajourføre personalesagen, således at der ikke overdrages oplysninger, som er uaktuelle eller irrelevante. Der kan læses mere om udveksling af oplysninger her: Lov om behandling af personoplysninger; Lov nr. 429 af (persondataloven) På Udbudsportalen.dk findes følgende notater om emnet: Hvilke oplysninger skal stilles til rådighed for tilbudsgiver Udveksling af personaleoplysninger imellem ordregiver og leverandøren 15

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU

udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse 1. Indledning 2. Kollektive aftaler MED/SU * udbudsportalen NOTAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Udbudsportalen.dk. Udlicitering. hvad så med medarbejderne? Pjece. Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.

Udbudsportalen.dk. Udlicitering. hvad så med medarbejderne? Pjece. Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen. Udbudsportalen.dk Udlicitering hvad så med medarbejderne? Pjece Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1. Indledning Det offentlige har gennem flere år anvendt konkurrenceudsættelse

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Personalejuridisk guide

Personalejuridisk guide Personalejuridisk guide Tilsynsreformen på det sociale område København den 12. april 2013 Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Den personalejuridiske guides formål... 3 1.2 Målgruppe...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4.

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4. Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for arbejdsmarkedsbetjening NOTAT 26. februar 2007 Høring vedrørende udbud af den ordinære beskæftigelsesindsats (match 1-3), særlig beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Vejforum 8. dec. 2011 - Workshop Program: 10:30 10:35 Velkomst og program 10:35 11:00 Oplæg 11:00 11:30 Gruppedebat 11:30 12:00 Opsamling Virksomhedsoverdragelse Vejforum 2011 Oplægsholdere:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Det er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten.

Det er som betingelse i baggrundsnotat fra Bornholms Akademi, at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med kontrakten. Proces- og informationsplan i forbindelse med indgåelse af aftale mellem Bornholms Akademi og Bornholms Regionskommune om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune, Center

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C.

Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. Venstres Byrådsgruppe i Århus Byråd Att.: Rådmand Gert Bjerregaard Rådhuset 8000 Århus C. 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. Deres henvendelse om beslutning i Århus Byråd vedrørende udbud. De har ved mail af 21.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere