Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen"

Transkript

1

2 INTRODUKTION BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, HJÆLPE FLERE UNGE IGENNEM UDDANNELSE OG STYRKE KØBENHAVNERNES MEDBORGERSKAB Med Københavns Kommunes Integrationspolitik som ramme, ønsker Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med Integrationshandleplan at sikre: At flere københavnere med anden etnisk baggrund end dansk kommer i job At færre unge med anden etnisk baggrund end dansk falder fra uddannelse At medborgerskabet blandt københavnere styrkes. I Københavns Kommune skal alle have lige muligheder. Derfor skal Københavns Kommune sikre, at alle borgere har lige mulighed for uddannelse, arbejde og aktivt medborgerskab, ligesom den enkelte borger har et solidarisk ansvar for at benytte de muligheder og er forpligtet til at handle inden for samfundets demokratiske spilleregler. Københavnere med anden etnisk baggrund end dansk mangler dog fortsat i alt for mange tilfælde adgang til job og uddannelse på lige fod med øvrige københavnere. Eksempelvis har københavnere med anden etnisk baggrund end dansk mere end dobbelt så høj ledighed som københavnere med etnisk dansk baggrund. Næsten hver tredje af de unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse har anden etnisk baggrund end dansk. Københavnere med anden etnisk baggrund end dansk oplever også hyppigere diskrimination og social kontrol end øvrige københavnere. For at komme disse udfordringer til livs er der derfor fortsat behov for målrettede indsatser og en styrket integrationsindsats. Med Integrationsaftale er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kommet et godt stykke af vejen i forhold til at realisere målene i Københavns Kommunes integrationspolitik. Eksempelvis er merledigheden for de jobparate faldet med 15 procent siden Andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har været i privat virksomhedsplacering, har været stigende imellem Derfor bygger Integrationshandleplan videre på de høje ambitioner og de gode erfaringer fra den tidligere integrationsaftale og målretter kommunens indsatser for at sikre, at flere kommer i job og uddannelse og at medborgerskabet styrkes. I Integrationshandleplan udmøntes i alt 11 mio. kr. årligt til en række supplerende indsatser på integrationsområdet. Med Integrationshandleplan tager Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgangspunkt i de initiativer, som vi ved virker under temaerne: Integration gennem job og uddannelse og Integration gennem styrket medborgerskab. Integrationshandleplanen udmønter midlerne til fem indsatser i perioden Med Integrationshandleplanen afsættes der: 4,5 mio. kr. årligt til at få borgere i målgruppen i job 3 mio. kr. årligt til at skabe fritidsjob til unge 2 mio. kr. årligt til bekæmpelse af social kontrol 0,9 mio. kr. årligt til bekæmpelse af diskrimination 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsindsats for flygtninge. 2

3 Indsatser på integrationsområdet Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk består af indsatser på flere niveauer: En normal drift for at få alle byens borgere i job og uddannelse samt en række særlige integrationsindsatser, der skal sikre, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer i job og uddannelse på linje med byens øvrige borgere. Integrationshandleplan supplerer de eksisterende indsatser for målgruppen og skal medvirke til, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget opnår målene i Integrationspolitik Status på de enkelte mål forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget årligt. For at sikre effekten af indsatsen følges fremdriften tæt. Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Den ordinære beskæftigelsesindsats Københavns Kommune har en række indsatser, der skal få københavnerne i job og uddannelse. Disse indsatser er ikke direkte integrationsindsatser, men da indsatserne er for alle byens borgere, indgår målgruppen for integrationshandleplanen også. Omkring borgere i Københavns Kommune får en job- eller uddannelsesrettet indsats, og heraf har næsten hver tredje anden etnisk baggrund end dansk. Som eksempel på Københavns Kommunes ordinære job- og uddannelsesindsats kan nævnes: En tidlig jobindsats for jobparate ledige, hvor der fra start er fokus på deltagelse i virksomhedspraktik og løntilskud Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere hjælpes med at komme ud på virksomhederne lige så snart, de er parate til det eller modtager en særlig ordning såsom fleksjob eller revalidering Unge uden uddannelse får brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne og forbedrer muligheder for at komme igennem praktikforløb, forberedende voksenundervisning og mentorforløb. Særlige indsatser på integrationsområdet For at sikre at københavnere med anden etnisk baggrund end dansk opnår de samme muligheder for at komme i job og uddannelse, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget suppleret de ordinære indsatser med en række særlige indsatser for denne specifikke målgruppe. Som eksempel har Københavns Kommune i samlet afsat 34 mio. kr. til at styrke indsatsen for målgruppen: 5,4 mio. kr. til en intensiv jobindsats med integrationspålæg til aktivitetsparate, der har til formål at sikre virksomhedspraktikker til de mere udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk 3,8 mio. kr. til en målrettet jobindsats med Branchepakker til jobparate, der kombinerer virksomhedspraktik med en systematisk oplæring og sprogstøtte målrettet den branche, borgeren er i praktik i 6,3 mio. kr. til indsatser, der skal styrke medborgerskabet blandt københavnere. Indsatserne har fokus på bekæmpelse af diskrimination i nattelivet, bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi samt at samarbejde med frivillige organisationer for at sikre nyankomne flygtninge en god start 18,5 mio. kr. til at forebygge radikalisering. 3

4 Indsatser i Integrationshandleplan Med Integrationshandleplan ønsker Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at supplere de særlige integrationsindsatser og styrke integrationsindsatsen gennem temaerne: Integration gennem job og uddannelse og Integration gennem et styrket medborgerskab. Integrationshandleplanen er bygget op således, at den første del beskriver indsatserne, der skal styrke integrationen gennem job og uddannelse, og den næste del beskriver indsatserne, der skal styrke medborgerskabet. Del I: Integration gennem job og uddannelse 1. Job via partnerskaber 2. Fritidsjob til unge Del II: Integration gennem styrket medborgerskab 3. Bekæmpelse af social kontrol 4. Skoleindsats til bekæmpelse af diskrimination 5. Civilsamfundsindsats for flygtninge Økonomisk ramme Integrationshandleplan udmønter en årlig integrationsbevilling fra Borgerrepræsentationen på i alt 11 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. øremærket til at bekæmpe diskrimination i København. Målgruppe Målgruppen for Integrationshandleplan er borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I Københavns Kommune anvendes denne betegnelse for borgere, som er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Fra 2016 begyndte Københavns Kommune at modtage flygtninge. Integrationshandleplan indeholder derfor også en indsats, der skal styrke medborgerskabet for flygtninge i Københavns Kommune. 4

5 DEL I: INTEGRATION GENNEM JOB OG UDDANNELSE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK OG HJÆLPE FLERE UNGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND IGENNEM EN UDDANNELSE Den bedste integration i samfundet sker gennem job og uddannelse. Derfor har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med Integrationspolitik besluttet følgende mål under temaet job og uddannelse: Flere københavnere med anden etnisk baggrund end dansk skal i job: Merledigheden for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk reduceres med 25 procent i perioden Færre unge med anden etnisk baggrund end dansk skal falde fra uddannelsen: Merfrafaldet for uddannelseshjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk, der påbegynder uddannelse, skal halveres i perioden Beskæftigelses- og Integrationsudvalget arbejder målrettet for at nå målene og få flere borgere med anden etnisk baggrund tættere på arbejdsmarkedet og fastholdt i uddannelse. Det går den rigtige vej, og der er skabt gode resultater i de sidste par år for at nå målene i integrationspolitikken. Som eksempel kom flere unge med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelse i 2015 end i 2014, og merledigheden for de jobparate er faldet med 15 procent siden Københavns Kommunes undersøgelser viser, at københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har mere end dobbelt så høj ledighed som københavnere med etnisk dansk baggrund. Dette skyldes blandt andet, at denne gruppe har flere barrierer i forhold til at komme i arbejde end danskere med etnisk baggrund, eksempelvis manglende danskkundskaber og manglende uddannelse. Yderligere peger undersøgelser på, at unge med anden etnisk baggrund end dansk hyppigere falder fra erhvervsuddannelser end øvrige unge københavnere. Udfordringerne omkring ledighed og manglende uddannelse for målgruppen betyder, at der derfor er behov for at supplere de øvrige indsatser på integrationsområdet. Med Integrationshandleplan arbejder Beskæftigelses- og Integrationsudvalget derfor videre for at opnå målene gennem indsatser, som vi ved virker. I del I af Integrationshandleplan Integration gennem job og uddannelse præsenteres indsatser, som målrettet sætter ind mod at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig ønsker Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at gøre en særlig indsats for de udsatte unge ved at sikre fritidsjobs, og herigennem styrke de kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse og senere komme ud på arbejdsmarkedet. Indsatserne i handleplanens del I Integration gennem job og uddannelse indeholder følgende indsatser: 1. Job via partnerskaber 2. Fritidsjob til unge Handleplanens indsatser udfoldes enkeltvis på de følgende sider. Den samlede økonomiske ramme for indsatserne til job og uddannelse er 7,5 mio. kr. årligt i perioden

6 Tabel 1: Indsatser i Integrationshandleplanen , del I Integration gennem job og uddannelse Indsats Årlige mål Effekt Økonomi 1. Job via partnerskaber 20 virksomhedspartnerskaber i relevante brancher resulterer i: 300 borgere kommer i privat virksomhedspraktik eller løntilskud i 2017 og 500 i Heraf kommer 70 borgere i ordinært job (deltid eller fuldtid) i 2017 og 120 i Flere københavnere med anden etnisk baggrund end dansk skal i job: Merledigheden for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk reduceres med 25 pct. i perioden ,5 mio. kr. årligt 2. Fritidsjob til unge 250 unge med anden etnisk baggrund end dansk i alderen år får et fritidsjob Heraf skal 150 være offentlige fritidsjob og 100 være i private virksomheder. Færre unge med anden etnisk baggrund end dansk skal falde fra uddannelsen: Merfrafaldet for uddannelseshjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk, der påbegynder uddannelse, skal halveres i perioden mio. kr. årligt Tabel 2: Budget for Integrationshandleplanen , del I Integration gennem job og uddannelse Indsats Budget i 2017 Budget i 2018 I alt Integration gennem job og uddannelse 7,5 mio kr. 7,5 mio kr. 15 mio. kr. Tabel 3: Øvrige midler og indsatser på området Integration gennem job og uddannelse i Afsatte midler til øvrige indsatser (mio. kr.) I alt Integrationspålægsprojektet 2,7 2,7 5,4 Branchepakker 1,9 1,9 3,8 Udgifter i alt i mio. kr. 4,6 4,6 9,2 6

7 1. JOB VIA PARTNERSKABER Københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har mere end dobbelt så høj ledighed end københavnere med etnisk dansk baggrund. Virksomhedsrettede tilbud er den mest effektive vej til at få borgere fra målgruppen i job. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil gennem virksomhedspartnerskaber sikre, at yderligere 800 borgere fra målgruppen kommer i virksomhedspraktik eller løntilskud, og at 190 af de borgere kommer videre i job. Formål Undersøgelser viser, at ledige københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har flere afgørende barrierer for job, så som langtidsledighed, manglende arbejdsrelateret netværk og sproglige udfordringer. Indsatsen har til formål at få jobparate borgere med anden etnisk baggrund i job via virksomhedspartnerskaber, hvor borgerens udvikling i virksomheden følges tæt frem mod et fast job. Indhold I Københavns Kommunes ordinære beskæftigelsesindsats arbejdes der fokuseret med at få de ledige københavnere ud i virksomhedsrettede tilbud. Med Integrationsaftale , blev der i 2015 fx skabt mere end 460 private virksomhedsplaceringer for jobparate med anden etnisk baggrund end dansk og flere fra målgruppen kom i virksomhedspraktik i 2016 sammenlignet med de foregående år. Undersøgelser konkluderer, at virksomhedsrettede tilbud er den mest effektive vej til at få borgere fra målgruppen i job (Rapport fra Kora, 2016). Langt færre borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer dog i job efter endt virksomhedspraktik sammenlignet med borgere med etnisk dansk baggrund. Det gælder for 22 pct. af de etnisk danske jobparate og kun 11 pct. af de jobparate med anden etnisk baggrund. Med denne indsats er det målet, at andelen, der kommer i job efter endt virksomhedspraktik, ligger på linje med resultatet for de etnisk danske københavnere. For at nå dette mål, skal de virksomhedsrettede tilbud målrettes bedre til målgruppens særlige udfordringer. Dette skal sikres ved at indgå forpligtende og målrettede partnerskabsaftaler med virksomheder inden for brancher med gode jobmuligheder for målgruppen. I partnerskabsaftalerne forpligtes virksomhederne på: Måltal for virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære job Virksomhedspraktik, hvor borgeren opkvalificeres til branchen og modtager jobmentorstøtte og brancherettet dansk efter behov Systematisk tilbagemelding om den enkelte borgers udvikling. På baggrund af brancheanalyser målrettes en kampagne mod de største virksomheder inden for brancher med gode jobmuligheder og de største rekrutteringsbehov. De virksomheder, der kan levere de bedste måltal, indgår i et samarbejde om et partnerskab. Målgruppe Målgruppen for indsatsen er jobparate ledige med anden etnisk baggrund end dansk (både kontanthjælps- og dagpengemodtagere). Der er ca jobparate københavnere i målgruppen. Årlige mål Der skabes årligt ca. 20 nye virksomhedspartnerskaber, det resulterer i: 300 borgere kommer i privat virksomhedspraktik eller løntilskud i 2017 og 500 i 2018 Heraf kommer 70 borgere i ordinært job (deltid eller fuldtid) i 2017 og 120 i Økonomi Indsatsen finansieres med 4,5 mio. kr. årligt. Der afsættes 2 mio. kr. til job- og sprogmentorstøtte ude i virksomheden under virksomhedspraktikken, og der afsættes midler til fem job- og virksomhedskonsulenter. 7

8 2. FRITIDSJOB TIL UNGE Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk har svært ved at komme i gang med en uddannelse, og alt for mange falder fra på uddannelserne. Fritidsjob kan bidrage med de kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse og øger motivationen til at starte på en uddannelse. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil derfor sikre fritidsjob til 500 unge med anden etnisk baggrund end dansk. Formål I dag har hver tredje unge ledig uden en erhvervskompetencegivende uddannelse en anden etnisk baggrund end dansk. Sammenlignet med etnisk danske københavnere falder de unge med anden etnisk baggrund i højere grad fra uddannelsen. Indsatsen har til formål at styrke de unges forudsætninger for at starte og gennemføre en uddannelse, så frafaldet på uddannelse reduceres. Formålet er også at give de unge de første erfaringer med arbejdslivet, så de senere kan blive en del af det københavnske arbejdsmarked. Indhold Lige muligheder for at starte og gennemføre en uddannelse er en vigtig forudsætning for vellykket integration i civilsamfund og på arbejdsmarkedet. Men mange unge med anden etnisk baggrund har ikke den fornødne motivation til at starte på en uddannelse og mangler kompetencerne til kunne gennemføre en uddannelse. Københavns Kommune tilbyder allerede støtte og hjælp til unge i forhold til at påbegynde praktikforløb, uddannelse og blive på uddannelsen. Men med denne indsats løftes de unge i målgruppen yderligere via fritidsjob som supplement til den ordinære uddannelsesindsats. Indsatsen vil give de særligt udfordrede unge den fornødne støtte og opbakning til at finde et fritidsjob, fx i deres lokalområde. Det kan være på skoler, i klubber og i Københavns boligsociale helhedsplaner, hvor de unge kan bidrage til et løft af lokalområdet. Med fritidsjob opnår de unge tidligt erfaring med at tjene lommepenge, møde til tiden, skrive ansøgninger, gå til jobsamtale og generelt påtage sig et selvstændigt ansvar. Undersøgelser viser, at fritidsjob øger de unges motivation for uddannelse, og løfter de unges kompetencer til at gennemføre en uddannelse (Rambøll 2009). Særlig de udsatte unge kan have behov for at starte med et kommunalt fritidsjob, hvor der er mere støtte og færre krav om fx mobilitet. Kommunale fritidsjob i lokalmiljøet kan være første trin på en trappe, der gør en ung parat til at tage et privat fritidsjob i anden bydel. Denne mobilitet bliver også krævet ved praktikpladser på erhvervsuddannelser. De videre trin på trappen kan senere føre til uddannelse og job. Med denne indsats sikres, at fremtidens generationer har langt bedre forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og senere blive en del af arbejdsmarkedet end de nuværende. Målgruppen Indsatsen er en udvidelse af den eksisterende fritidsjobsindsats i kommunen. Den eksisterende indsats henvender sig til alle unge. Med denne udvidelse af indsatsen sikres det, at 250 unge med anden etnisk baggrund end dansk i alderen år opnår et fritidsjob. Der er fokus på unge fra udsatte boligområder. Udsatte boligområder er udpeget af Landsbyggefonden. Områderne er karakteriseret ved fx høj arbejdsløshed, kriminalitet og høj andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Årlige mål 250 unge med anden etnisk baggrund end dansk i alderen år får et fritidsjob årligt Heraf skal 150 være offentlige fritidsjob og minimum100 være i private virksomheder. Økonomi Indsatsen finansieres med 3 mio. kr. årligt i 2017 og Der afsættes lønmidler til kommunale fritidsjob for 150 unge med anden etnisk baggrund end dansk årligt og ansættelse af 2 fritidsjobskonsulenter, der årligt skal matche minimum 100 unge med fritidsjob i private virksomheder. 8

9 DEL II: INTEGRATION GENNEM STYRKET MEDBORGERSKAB BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL STYRKE MEDBORGERSKABET BLANDT KØBENHAVNERNE VED AT BEKÆMPE SOCIAL KONTROL OG DISKRIMINATION SAMT INTEGRERE DE NYANKOMNE FLYGTNINGE I CIVILSAMFUNDET Lige adgang til job og uddannelse og aktivt medborgerskab er vigtige forudsætninger for vellykket integration. Det handler om, at den enkelte københavner oplever sig som en anerkendt og ligeværdig del af fællesskabet og som en fuldgyldig medborger. Det kræver, at diskrimination og negativ social kontrol bekæmpes, og at nyankomne flygtninge hurtigt opnår venskaber, viden om samfundet og netværk. I Integrationspolitik under temaet styrket medborgerskab har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttet følgende mål: Andelen af københavnere, der oplever diskrimination, skal falde Andelen af københavnere, der er udsat for social kontrol, skal falde Andelen af københavnere, der betegner sig som demokratiske, skal stige Antallet af radikaliserede københavnere, som ønsker at dansk lovgivning entydigt skal baseres på sharialovgivning, skal falde. København Kommunes undersøgelse af medborgerskab i 2015 viste, at københavnere med anden etnisk baggrund end dansk fortsat hyppigere oplever diskrimination end øvrige københavnere. Samtidig føler unge med anden etnisk baggrund end dansk sig oftere begrænset i deres ret til selv at bestemme, eksempelvis i forhold til valg af partner. I del II af Integrationshandleplan Integration gennem styrket medborgerskab præsenteres indsatser, som målrettet sætter ind mod byens udfordringer med bl.a. social kontrol og diskrimination. Indsatsen for bekæmpelse af diskrimination har særlig fokus på unge, og indsatsen for bekæmpelse af social kontrol har fokus på både unge, forældre og frontmedarbejdere. Indsatserne er rettet mod skoler og uddannelsesinstitutioner. Københavns Kommune skal fra 2016 og frem modtage flygtninge. Det er vigtigt, at byens nyankomne flygtninge hurtigt får en oplevelse af medborgerskab og et stærkt tilhørsforhold til København og livet i byen. Derfor sættes der også ind med en indsats, der sikrer, at nyankomne flygtninge integreres i civilsamfundet. Flygtninge skal opleve sig som en anerkendt og ligeværdig del af fællesskabet fra deres første dag i København. Indsatserne i handleplanens del II Integration gennem styrket medborgerskab indeholder følgende indsatser: 3. Bekæmpelse af social kontrol 4. Skoleindsats til bekæmpelse af diskrimination 5. Civilsamfundsindsats for flygtninge. Handleplanens indsatser udfoldes enkeltvis på de følgende sider. Den samlede økonomiske ramme for indsatserne til styrket medborgerskab er 3,5 mio. kr. årligt i perioden Københavns Kommunes indsats til forebyggelse af radikalisering bidrager også til målene under integrationspolitikkens Styrket medborgerskab blandt københavnere. Til denne indsats er der med Budget 2015/2016/2017 afsat i alt 29,6 mio. kr. i perioden

10 Tabel 4: Indsatser i Integrationshandleplan , del II Integration gennem styrket medborgerskab Indsats Årlige mål Effekt Økonomi 3. Bekæmpelse af social Kontrol På baggrund af Ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrols anbefalinger implementeres indsatser til bekæmpelse af social kontrol. Andelen af københavnere, der er udsat for social kontrol, skal falde. Status for basisår 2015 er, at 5,7 pct. af unge københavnere har oplevet social kontrol (21 pct. af unge med anden etnisk baggrund end dansk) 2,0 mio. kr. årligt 4. Skoleindsats til bekæmpelse af diskrimination (igangsat i 2015) Indsatsen skal nå ud til københavnske skoleelever på 25 forskellige skoler og ungdomsuddannelser Mindst 85 pct. af eleverne skal opleve, at aktiviteterne er en god måde at lære om fordomme og diskrimination på Mindst 85 pct. af lærerne oplever, at eleverne får øget indsigt i at modvirke diskrimination Andelen af københavnere, der oplever diskrimination, skal falde. Status for basisår 2015 er, at 24 pct. af unge københavnere har oplevet diskrimination (43 pct. af unge med anden etnisk baggrund end dansk) 0,9 mio. kr. årligt 5. Civilsamfundsindsats for Flygtninge (igangsat i 2016) Alle nyankomne flygtningefamilier og flygtninge som enkeltpersoner skal have tilbud om at blive matchet med frivillige københavnere 75 pct. af de forventede flygtninge (449 årligt), der ankommer i 2017 og 2018, matches med frivillige københavnere At flygtningene: introduceres til familie- og arbejdslivet samt foreningslivet i København er en aktiv del af lokalsamfundet og arbejdsmarkedet 0,6 mio. kr. årligt Tabel 5: Budget for Integrationshandleplanen , del II Integration gennem styrket medborgerskab Indsats Budget i 2017 Budget i 2018 I alt Integration gennem styrket medborgerskab 3,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 7 mio. kr. Tabel 6: Øvrige midler og indsatser på området integration gennem styrket medborgerskab i Afsatte midler til øvrige indsatser (mio. kr.) I alt Et Trygt Natteliv* 0,5 0,5 0,5 1,5 Bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi** 1,7 1,7 1,7 5,1 Samarbejde m. frivillige organisationer omkring matchning af flygtninge samt aktiviteter i Welcome House 1,9 1,9 Udgifter i alt i mio. kr. 4,1 2,2 2,2 8,5 *Budget 2016 **Midlerne udmøntes for perioden fra Budget

11 3. BEKÆMPELSE AF SOCIAL KONTROL 21 pct. af unge københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har oplevet social kontrol. Derfor afsætter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2,0 mio. kr. årligt til konkrete indsatser, som tager afsæt i anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol. Formål Københavns Kommunens Medborgerskabsundersøgelse fra 2015 viser, at 21 pct. af unge københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har oplevet social kontrol. Undersøgelsen viser bl.a., at 42 pct. af unge københavnere med anden etnisk baggrund end dansk ikke må bo med en person af det modsatte køn, før de bliver gift. Dette understøttes af tal fra det nationale integrationsbarometer, der viser, at 19 pct. af unge med anden etnisk baggrund end dansk oplever, at familien begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil bl.a. på den baggrund bekæmpe social kontrol, så flere får tillid til det omgivende samfund, og færre føler sig socialt begrænset i deres personlige valg. Der er tale om social kontrol, når unge udsættes for kontrol og sanktioner for at få dem til at opføre sig på en bestemt måde, som familien eller andre i deres nærmiljø har udstukket, og dette overskrider dansk lovgivning og FN s børnekonvention. Indhold Københavns Kommune har nedsat en ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol, som i perioden november 2016 til maj 2017 skal se på, hvordan kommunens indsats mod social kontrol kan kvalificeres og styrkes. Ekspertgruppen fremlægger i maj 2017 anbefalinger til kommunens fremadrettede indsatser på området, som skal bidrage til målsætningen i Københavns Kommunes integrationspolitik om, at andelen af københavnere der er udsat for social kontrol, skal falde. Ekspertgruppens anbefalinger skal kunne omsættes til konkrete og målbare indsatser, der effektivt adresserer udfordringer med social kontrol blandt unge med anden etnisk baggrund. Dette skal dog være med blik for ikke at stigmatisere religiøse og sociale praksisser blandt etniske minoriteter. Indsatsen har fokus på såvel retten til ikke at blive udsat for social kontrol, som pligten til ikke at udøve social kontrol. Der skal også inddrages aspekter omkring ret og pligt i forhold til forældrenes rolle og ansvar på området. Anbefalingerne skal inddrage national såvel som international viden og erfaringer på området med fokus på tiltag med dokumenteret effekt, herunder tiltag der: Er målrettet henholdsvis unge og forældre Inddrager aktører fra civilsamfundet med kendskab til og berøring med miljøer, hvor social kontrol er særligt udbredt Forebygger at unge udøver social kontrol over for andre unge. Mål På baggrund af Ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrols anbefalinger implementeres indsatser til bekæmpelse af social kontrol. Indsatserne skal samlet set bidrage til indfrielsen af Integrationspolitikkens mål om, at andelen af københavnere, der oplever social kontrol, skal falde. Der afrapporteres på målet via Københavns Kommunes medborgerskabsundersøgelse. Økonomi Der reserveres 2,0 mio. kr. årligt i til at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan realisere og implementere ekspertgruppens anbefalinger. 11

12 4. SKOLEINDSATS TIL BEKÆMPELSE AF DISKRIMINATION 43 pct. af unge københavnere med anden etnisk baggrund end dansk har oplevet diskrimination. Derfor ønsker Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fortsat at tilbyde dialogaktiviteter på byens skoler og ungdomsuddannelser med det formål, at få de unge til at reflektere over fordomme, diskrimination og eksklusion. Indsatsen har fokus på såvel retten til ikke at blive diskrimineret som pligten til ikke at diskriminere, og skal i høj grad rettes mod de diskriminerende. Indsatsen når ud til mindst unge på mindst 50 skoler og ungdomsuddannelser. Formål 24 pct. af Københavns unge har oplevet diskrimination. Blandt københavnere med anden etnisk baggrund end dansk gælder det 43 pct. De hyppigste baggrunde for diskrimination er køn, etnicitet og religion. Diskrimination indvirker negativt på fællesskabsfølelsen og oplevelsen af medborgerskab og står derfor i vejen for god integration. Formålet med indsatsen er at forebygge diskrimination og intolerance, som finder sted både mod og mellem minoritetsgrupper. Indhold Indsatsen bygger videre på forvaltningens igangværende indsats, hvor byens uddannelsesinstitutioner tilbydes en række dialogaktiviteter, der har til formål at bekæmpe fordomme, intolerance og diskrimination på uddannelsesinstitutionerne. I 2016 er indsatsen nået ud til over unge københavnere, og 50 forskellige uddannelsesinstitutioner har deltaget i dialogaktiviteter. Resultater fra en ekstern evaluering af indsatsen viser, at 85 pct. af deltagerne tilkendegiver, at aktiviteterne i nogen eller høj grad er en god måde at lære om fordomme og diskrimination på. 81 pct. af deltagerne tilkendegiver, at de efter dialogaktiviteterne vil være mere opmærksomme på fordomme og diskrimination på skolen. Skoleindsatsen supplerer en række eksisterende indsatser på området, herunder bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi og bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. Med indsatsen vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fortsat tilbyde en lang række debatoplæg, workshops og teaterforestillinger til skoler og ungdomsuddannelser, der kan bestilles af lærere på skoler og ungdomsuddannelser. Skolen udgør et trygt rum for den vanskelige dialog med de unge om deres oplevelser med diskrimination. Formålet med dialogaktiviteterne er, at få de unge til at reflektere over fordomme, diskrimination og eksklusion ved at sætte fokus på forskellige temaer såsom, normer for seksualitet og køn, følelsen af at føle sig fremmed i sit eget land og personlige fortællinger om at være en dobbeltminoritet. Indsatsen har således fokus på såvel retten til ikke at blive diskrimineret som pligten til ikke at diskriminere andre. Herudover skal aktiviteterne sikre, at de unge får viden om, hvordan de kan handle, hvis de oplever, at de selv eller andre bliver udsat for diskrimination. Det er vigtigt, at de unge oplever, at kommunen og skolen tager diskrimination alvorligt. Målgruppe Målgruppen er unge københavnere på byens skoler og ungdomsuddannelser. Årlige mål Indsatsen når ud til københavnske skoleelever på mindst 25 forskellige uddannelsesinstitutioner og skoler 85 pct. af eleverne får øget viden om handlemuligheder og konsekvenser af diskrimination 85 pct. af lærerne oplever, at elever får øget viden om og indsigt i at modvirke diskrimination. Økonomi Indsatsen finansieres med 0,9 mio. kr. årligt til leverandører af dialogaktiviteter samt en årlig ekstern effekt evaluering. 12

13 5. CIVILSAMFUNDSINDSATS FOR FLYGTNINGE Københavns Kommune har for første gang siden 1999 modtaget flygtninge. De nyankomne flygtninge skal hurtigst muligt integreres i civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Dette sikres via matchning mellem flygtninge og frivillige netværksfamilier og kultur- og karriereværter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil sikre, at alle nyankomne flygtninge får tilbudt at blive matchet med frivillige københavnere. Formål I 2017 forventer kommunen at modtage 449 flygtninge. Antallet for 2018 kendes endnu ikke, men forventes at ligge på samme niveau som i En undersøgelse fra 2016 viser, at kun 37 pct. af flygtningene er i job efter 15 år i Danmark, og derfor er det vigtigt, at flygtningene hurtigt bliver integreret på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Formålet med indsatsen er at give flygtningene det bedst mulige afsæt for at opnå venskaber, viden om samfundet og netværk til foreningsliv og job. Det skal bidrage til, at flygtninge bliver integreret i byen. Desuden er formålet med indsatsen at give flygtningene det bedst mulige afsæt for at komme hurtigt i job via styrket netværk til foreningsliv og virksomheder, samt ved at forbedre målgruppens danskkundskaber og viden om det danske arbejdsmarked. Indhold Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil sikre, at de nyankomne flygtninge matches med frivillige københavnere. Matchningen sker i samarbejde med eksterne leverandører på frivilligområdet, fx Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Foreningen Nydansker, eller via konkrete aktiviteter i Københavns Kommunes Welcome House til flygtninge og frivillige. I forbindelse med møderne får de nyankomne flygtninge fx hjælp til at klare sig bedre i hverdagen, i skolen eller på arbejdspladsen, og de får hjælp til at søge job. Der etableres venskaber, og de frivillige introducerer flygtningene til familielivet, arbejdslivet, og foreningslivet i København. De frivillige kan være familier eller enkeltpersoner, og flygtningene kan være familier og enkeltpersoner. En status på baggrund af indsatsen i 2016 viser fx, at ud af de 39 flygtninge, der er blevet matchet med frivillige københavnere, har 80 pct. fået forbedret deres danske sprog og/eller fået lektiehjælp. Indsatsen er et frivilligt tilbud om bl.a. erhvervsmentorer og karriereværter til de nyankomne flygtninge. Indsatsen skal bidrage til at flygtningene kommer tættere på arbejdsmarkedet og øge deres mulighed for at komme i job ved bl.a. at opbygge flygtningenes kompetencer og netværk til virksomheder. Målgruppe Målgruppen er nyankomne flygtninge. Det forventes, at København modtager 449 flygtninge i 2017 og et tilsvarende antal flygtninge i Årlige mål Alle nyankomne flygtningefamilier og flygtninge som enkeltpersoner får tilbudt at blive matchet med frivillige københavnere. 75 pct. af de forventede flygtninge, der ankommer i 2017 og 2018, matches med frivillige københavnere (det forventes at der ankommer 449 flygtninge i 2017). Heraf matches 50 pct. med netværksfamilier, kultur- og karriereværter via eksterne leverandører. Økonomi Indsatsen finansieres med 0,6 mio. kr. årligt. Der afsættes kr. pr. match til frivilligorganisationer for at rekruttere og opkvalificere frivillige til indsatsen. Der afsættes et halvt årsværk til Jobcenter Copenhagen International for at visitere, informere og følge op på flygtningene. 13

14 14

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling Bernstorffsgade 17 1577 København V Telefon 4042 8306 E-mail BM62@bif.kk.dk EAN nummer 5798009710581 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016-2020 Version 2017 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra 2016...

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status januar 2017 Udvikling Her beskrives status på opfølgningen på Partnerskabsaftalen Fælles indsats omkring

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2016

INTEGRATIONS- BAROMETER 2016 INTEGRATIONS- BAROMETER 2016 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Farven grøn betyder, at udviklingen fra 2014 og 2016 går den rette vej i forhold til målopfyldelsen. Gul

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status juni 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Erhvervsrådet besluttede i januar 2017 at målsætningerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016.

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016. 17.januar 2017 Job og Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august 2015) Status januar 2017 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik Januar 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere