Integration på arbejdsmarkedet 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration på arbejdsmarkedet 2004"

Transkript

1 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004

2 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet 1. Dette er en opfølgning for at se, om der er sket en ændring i løbet af de to år, der er gået siden den første undersøgelse. Resultaterne viste dengang, at der på mange virksomheder blev arbejdet med integration af flygtninge og indvandrere, og at det billede af diskrimination, der ofte tegnes i medierne, er mindre problemfyldt, når man kommer ud på arbejdspladserne. Ikke desto mindre pegede lederne i undersøgelsen dengang på, at der er problemer på nogle områder, når der skal ansættes indvandrere og flygtninge. Det drejer sig især om problemer med sproget og vanskeligheden ved at vurdere værdien af eksamener taget i udlandet. Med hensyn til selve ledelsesopgaven fremhævede en del af lederne, at det kan stille større krav til lederen, fordi en del ansatte med anden etnisk baggrund har andre forventninger til lederen, og ofte er vant til et mere traditionelt forhold mellem leder og medarbejder, hvor der forventes klare og indiskutable instrukser om arbejdets udførelse. Undersøgelsen viste også, at en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor en del virksomheder ikke havde ansatte med anden etnisk baggrund var, at de kun sjældent eller aldrig modtog ansøgninger fra den befolkningsgruppe. Dengang kunne der altså peges på, at der ligger en vigtig opgave i at formidle en kontakt mellem gruppen af nydanskere, indvandrere og flygtninge på den ene side og virksomheder uden erfaring med integration på den anden. En opgave, der i høj grad hviler på kommuner og arbejdsformidling. Status på integrationen på virksomhederne Der er siden 2002 sket en stigning i andelen af virksomheder, som har ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. I dag har 34 procent af alle virksomheder 2 ansatte med anden etnisk baggrund. Det svarer til knap virksomheder. Til sammenligning var det i 2002 kun 28 procent af virksomhederne, hvilket svarer til godt virksomheder. Der er altså næsten flere virksomheder, som i dag har ansat nydanskere. Det kniber dog stadig på de mindre virksomheder, hvor det kun er hver femte arbejdsplads, som har en medarbejder med anden etnisk baggrund. 1 Integration på arbejdsmarkedet ledernes vurdering af integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet. Ledernes Hovedorganisation Eksklusiv enkeltmandsvirksomheder 2

3 Tabel 1: Så stor en andel af virksomhederne har ansatte med anden etnisk baggrund 1-9 ansatte 18% 22% ansatte 30% 38% ansatte 63% 72% ansatte 85% 90% Over 500 ansatte 93% 97% Alle virksomheder 28% 34% Barrierer for at ansætte nydanskere På trods af, at flere virksomheder ansætter nydanskere, er det stadig størstedelen af især de mindre virksomheder, som kun beskæftiger medarbejdere med dansk baggrund. Den del af virksomhederne, der ikke har ansatte med anden etnisk baggrund, er blevet spurgt om årsagen. En stor del peger på den simple grund, at der sjældent kommer ansøgninger fra personer med anden etnisk baggrund, og at der endnu sjældnere kommer kvalificerede ansøgninger. Således er der 76%, som ikke har modtaget kvalificerede ansøgninger, mens 72% svarer, at der kun sjældent kommer ansøgninger fra personer med anden etnisk baggrund. Der ligger altså tilsyneladende et stort potentiale for at få flere nydanskere ud på arbejdsmarkedet, hvis der kan skabes en kontakt til de virksomheder, der ikke har tradition for at tiltrække nydanskere. 20 procent af lederne på de virksomheder, der ikke har ansat nydanskere forklarer det med, at de savner opbakning fra medarbejderne. Det tydeliggør, at det er nødvendigt med accept på alle niveauer i virksomheden for at integrationen på virksomhederne kan lykkes. Dermed får ikke alene lederen, men også tillidsmænd en nøglerolle. Tabel 2: Hvorfor er der ikke ansat medarbejdere med anden etnisk baggrund 2004 Der har ikke været kvalificerede ansøgere 76% Der kommer sjældent ansøgninger fra personer med anden etnisk 72% baggrund Sproglige barrierer gør arbejdet mindre effektivt 59% Det er svært at vurdere ansøgernes kvalifikationer, hvis de har taget 36% deres uddannelse i udlandet Der er ikke opbakning fra de øvrige medarbejdere til at ansætte 20% medarbejdere med anden etnisk baggrund Virksomheden har før haft dårlige erfaringer med medarbejdere med 15% anden etnisk baggrund Det giver problemer mellem medarbejderne, hvis der er for mange 12% forskellige kulturer på arbejdspladsen 3

4 Diskrimination på arbejdspladsen Når man vender blikket mod de virksomheder, hvor der allerede i dag er ansatte med anden etnisk baggrund, er det trods alt relativ sjældent, at der forekommer diskrimination af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det er kun 6 procent af lederne, der i flere tilfælde har oplevet diskrimination af deres medarbejdere, mens yderligere 9 procent har været ude for det i et enkelt tilfælde. Størstedelen af lederne har altså ikke været vidne til diskriminerende opførsel blandt deres medarbejdere. Omvendt er det lidt oftere, at der forekommer positiv særbehandling af medarbejdere med anden etnisk baggrund. I alt har 26 procent af lederne oplevet det en eller flere gange. Tabel 3: Ledernes erfaringer med diskrimination på arbejdspladsen Ja, ofte Ja i flere tilfælde Ja, i ét tilfælde Nej, aldrig Ved ikke Har du oplevet, at nogen af virksomhedens medarbejdere med anden etnisk baggrund har 1% 15% 10% 64% 10% fået positiv forskelsbehandling? Har du oplevet, at nogen af virksomhedens medarbejdere med anden etnisk baggrund er blevet diskrimineret? 0% 6% 9% 76% 9% Samarbejdet mellem kommuner, AF og virksomhederne På trods af, at kommunerne har fået et større ansvar i opgaven med at integrere flygtninge og indvandrere i samfundet, er det stadig mindre end hver tredje virksomhed, som har ansat nydanskere, som har et egentligt samarbejde med kommunen om integration. Det svarer altså til, at 30 procent af de 34 procent af virksomhederne, som har ansat nydanskere, også har et samarbejde med kommunerne. Med andre ord et det kun 10 procent af virksomhederne, som har et samarbejde med kommunerne på integrationsområdet. Når det kommer til de små virksomheder med færre end 10 ansatte er det kun knap 5 procent, der er i dialog med kommunen på integrationsområdet. Også AF har tilsyneladende svært ved at etablere et samarbejde med virksomhederne på området. Faktisk er andelen af virksomheder med nydanskere blandt de ansatte, der har et samarbejde om integration med AF, faldet fra 28 procent i 2002 til 22 procent i Når man betragter alle virksomheder, er det kun 7 procent, som har et samarbejde med AF om integration, og blandt de mindste virksomheder er det bare 4 procent. 4

5 Tabel 4: Andel af de virksomheder*, som har ansat nydanskere, og som samarbejder med kommunerne om integration 1-9 ansatte 26% 22% ansatte 24% 29% ansatte 30% 24% ansatte 21% 28% Over 500 ansatte 33% 40% Alle virksomheder 29% 30% * Kun virksomheder, der allerede i dag har ansat nydanskere, er med i tabellen. Tabel 5: Andel af de virksomheder*, som har ansat nydanskere, og som samarbejder med AF om integration 1-9 ansatte 11% 11% ansatte 15% 14% ansatte 27% 17% ansatte 28% 21% Over 500 ansatte 36% 37% Alle virksomheder 28% 22% * Kun virksomheder, der allerede i dag har ansat nydanskere, er med i tabellen. De virksomheder, som har et samarbejde med kommunerne om integrationsindsatsen, er for størstedelens vedkommende tilfredse med samarbejdet. Værre ser vurderingen ud, når det gælder samarbejdet med Arbejdsformidlingen. Af de relativ få virksomheder, som samarbejder med AF, er der næsten lige mange så mange utilfredse som tilfredse. Generelt må det konkluderes, at hverken kommuner eller AF når ud til en særlig stor del af virksomhederne, når det gælder indsatsen for en bedre integration af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Tabel 6: Ledernes vurdering af samarbejde med kommuner og arbejdsformidling omkring integration af etniske minoriteter Godt/Meget Mindre godt godt/dårligt Samarbejder ikke Samarbejde med kommunerne 9% 1% 90% Samarbejde med AF 4% 3% 93% Særlig personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund Langt fra alle virksomheder har en formuleret og nedskrevet personalepolitik, og færre endnu har en særlig personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund. 11 Procent af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har en særlig personalepolitik for etniske medarbejdere. Samtidig har hver tiende virksomhed i dag sat som mål, at der skal ansættes flere medarbejdere med anden etnisk baggrund. Af dem er det dog kun halvdelen, som går så langt, at de har en målsætning om, at en fast procentdel af medarbejderne skal have anden etnisk baggrund. 5

6 Tabel 7: Personalepolitik på virksomhederne Har virksomheden en personalepolitik, der tager særlig hensyn til personer med anden etnisk baggrund Har virksomheden en formuleret politik for, at der skal ansættes flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end i dag Har virksomheden sat et mål for, hvor stor en procentdel af medarbejderne, der skal have anden etnisk baggrund 10% 11% - 10% - 5% De 11 procent af lederne, der er ansat på virksomheder, der allerede i dag har en særlig personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund, er blevet bedt om at angive, hvilke elementer der indgår i politikken. Svarene er vist i tabel 8 nedenfor. Der er især tale om en række praktiske foranstaltninger, hvor der er lavet regler, der forbyder diskriminerende omtale af andre grupper, tilpasning af regler for arbejdsbeklædning og arbejdstid. Også muligheden for kombinerede forløb, hvor der gives sprogundervisning på arbejdspladsen i en del af arbejdstiden kunne blive bedre, mener et bredt udsnit af danske ledere. Tabel 8: Hvad indgår i den særlige personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund? Regler på arbejdspladsen, der forbyder at omtale indvandrere og andre grupper nedladende 59% 75% Vejledere og tovholdere, der kan spørges til råds og hjælpe til i begyndelsen af ansættelsen 48% 57% Tilpasning af regler for arbejdsbeklædning, så de ikke udelukker medarbejdere med anderledes skikke og 33% 30% traditioner Tilpasning af arbejdstider, fridage med videre, så de kan passe med andre skikke og religioner 25% 19% Udarbejdelse af etisk eller socialt regnskab 22% 25% Mulighed for kombinerede forløb, hvor der gives sprogundervisning på arbejdspladsen i en del af arbejdstiden 20% 40% Uddannelse af ledelsen i at arbejde med personale med anden etnisk eller kulturel baggrund 15% 21% Uddannelse af tillidsfolk i at arbejde med personale med anden etnisk eller kulturel baggrund 15% 20% Note: Kun virksomheder, der har en særlig personalepolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund Barrierer for integration Den største barriere for en vellykket integration på arbejdsmarkedet er manglende danskkundskaber. Det er i hvert tilfælde svaret, når man spørger nogen af dem, der kender mest til de udfordringer, man står over for på virksomhederne, nemlig lederne. 95 procent mener, at der skal ske en styrkelse af sprogundervisningen, hvis 6

7 integrationen skal lykkes bedre end den gør i dag. Ligeledes peger lederne på vigtigheden af at opkvalificere de dårligst uddannede flygtninge og indvandrere, og at det skal være lettere at vurdere uddannelser taget i udlandet. Samtidig med forbedring af sproglige og faglige kvalifikationer mener deltagerne i undersøgelsen, at der skal arbejdes med en afproblematisering af hele debatten. Det dækker over, at det er nødvendigt, at der sker holdningsændringer blandt både etniske danskere og grupper med anden etnisk baggrund, så integrationsopgaven bliver en fælles positiv udfordring, der bygger på ønsker og velvilje fra begge sider. Samtidig vil det blive lettere, hvis der sker en større synliggørelse af succeshistorier om personer på arbejdsmarkedet med anden etnisk baggrund end dansk. Det vil blandt andet kræve bedre omtale og anderledes prioritering af stoffet om etniske minoriteter i medierne, hvilket lederne i undersøgelsen også peger på som et vigtigt skridt mod en bedre integration. 54 procent peger på, at der skal være en enklere kontakt til de offentlige myndigheder. Det er især de små virksomheder, der efterlyser en enklere kontakt. Det understreger de små virksomheders særlige problemer, og giver en del af forklaringen på, hvorfor der er færre af de små virksomheder, der ikke har ansat medarbejdere med anden etnisk baggrund. Endelig svarer lederne, at der ikke er behov for kvoteordninger på virksomhederne, hvor virksomhederne skal tage en vis andel af flygtninge og indvandrere. Der understreger de også, at integrationen skal ske af frivillighedens vej. Tabel 9: Hvad er vigtigt for at sikre en bedre integration på arbejdspladserne (Andel af lederne, der mener det er vigtigt) Styrkelse af sprogundervisningen 95% Holdningsændringer hos etniske minoriteter 94% Opkvalificering af de personer med anden etnisk baggrund, der har dårlig 87% eller ingen uddannelse Mere klarhed over værdien af udenlandske uddannelser 84% Synliggørelse af succeshistorier om personer med anden etnisk baggrund 83% Holdningsændringer hos danskere 83% Bedre omtale af etniske minoriteter i medier/offentligheden 68% Enklere kontakt mellem offentlige myndigheder og virksomheder 54% Bedre tilskudsordninger til ansættelse af personer med anden etnisk 36% baggrund Personalepolitik på arbejdspladserne, hvor der tages hensyn til 30% medarbejdere med anden etnisk baggrund Lavere mindsteløn 14% Kvoteordninger på virksomhederne, hvor virksomhederne skal tage en vis 10% andel af flygtninge og indvandrere Oprettelse af et etnisk klagenævn 8% 7

8 Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har oprettet et LederPanel, der består af et bredt udsnit af ledere fra alle niveauer og brancher i dansk erhvervsliv. For at sikre en bred sammensætning af panelet er resultaterne vægtet, så de svarer til erhvervsstrukturen i Danmark, virksomhedernes geografiske placering i landet samt alders- og kønssammensætning blandt ledere. LederPanelet består af ledere, og de 818 indkomne svar giver dermed en svarprocent på 43. Svarprocent og den brede sammensætning af panelet sikrer en stor pålidelighed i undersøgelsens resultater. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse ultimo januar

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere