Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil."

Transkript

1 DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS /2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts 2011, drejer sig om, hvornår sagsøgeren, der kom til skade ved en trafikulykke den 13. december 2004, ophørte med at have krav på tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarslovens 2. Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, til sagsøgeren skal betale ,56 kr. med procesrente fra den 24. december Sagsøgte har påstået frifindelse. Parterne er enige om, at sagsøgerens eventuelle krav på tabt arbejdsfortjeneste for perioden fra den 21. maj 2007 til den 24. november 2010 kan opgøres til ,56 kr. svarende til stævningspåstanden, ligesom parterne er enige om, at et eventuelt krav i henhold til erstatningsansvarslovens 16 forrentes fra den 24. december Oplysningerne i sagen Den 13. december 2004 blev A som fører af en bil, fastspændt i sikkerhedssele, påkørt af en anden billist. Efter ulykken har sagsøgeren haft gener i for af daglig hovedpine, nakkesmerter med udstråling og træthedsfornemmelse i skulderen, rygsmerter og hukommelses- og koncentrationsbesvær. Om sagsøgerens erhvervsmæssige situation forud for skaden er det oplyst, at hun er uddannet folkeskolelærer i 2001 og at hun i perioden derefter arbejdede som sådan på fuld tid. På ulykkestidspunktet var A på barsel. Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. Den 29. september 2005 vurderede Arbejdsskadestyrelsen As mén i anledning af ulykken til 15 %. Rex anerkendte mengraden den 3. november Efter anmodning fra Tryg Forsikring A/S afgav Arbejdsskadestyrelsen den 21. maj 2007 en udtalelse, hvoraf fremgår blandt andet: "Vurdering Erhvervsevnetabet er vurderet til 15 procent, jf. erstatningsansvarslovens 5

2 - 2 - Vi er ved brev af 14. november 2005 blevet bedt om en udtalelse om erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Sagsfremstilling Det fremgår af sagen akter, at A den 13. december 2004 var fører af bil, der blev påkørt i venstre side. Af speciallægeerklæring af 1. september 2005 af Mogens Tange fremgår det, at A siden ulykken har haft gener i form af daglig hovedpine, nakkesmerter med stråling og træthedsfornemmelse i skulderen, rygsmerter og hukommelses- og koncentrationsbesvær. Vedrørende As erhvervsmæssige situation er det oplyst, at hun er uddannet folkeskolelærer i 2001 og har arbejdet som sådan på fuld tid siden. På ulykkestidspunktet var hun på barsel, men det er oplyst, at A genoptog arbejdet efter barslen i august 2005, men at hun på grund af skadens følger ikke har kunnet genoptage arbejdet på fuld tid og i fuldt omfang. Hun har måttet stoppe med at undervise i idræt og har kun kunnet arbejde cirka 26 timer om ugen. Vi har noteret os, at A har fået afslag på flexjob i marts A fødte i juli 2006 og er i øjeblikket på barsel. Arbejdsgiver har den 18. april 2007 oplyst, at der ikke er ændringer i As indtægt efter skaden, ligesom det er oplyst, at det er planen, at hun skal starte på fuld tid efter skaden. Det er i øvrigt oplyst, at A ikke mener, at hun er i stand til dette. Af de skattemæssige oplysninger fremgår det, at A har haft følgende årsindkomster: År Løn Dagpenge mv Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Begrundelse for erhvervsevnetab Vi har lagt vægt på sagens sociale og økonomiske oplysninger, herunder især oplysninger fra: - Skat, - Kommune, - A. Erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven skal kompensere for den indtægtsnedgang som skyldes skadens følger. Vi skal vurdere, hvad A ville kunne tjene hvis skaden ikke var sket og sammenholde det med hendes indtægtsmuligheder med skaden. Der ydes kun erstatning for tab af erhvervsevne, hvis indtægtstabet er 15 procent eller derover. Vi har ved vurdering af erhvervsevnetabet lagt vægt på, at A er uddannet folkeskolelærer, og at hun arbejdede som sådan på fuld tid og på normale vilkår forud for hendes barsel i Vi har noteret os, at hun på ulykkestidspunktet var på barsel, og at det ikke var muligt at genoptage arbejdet i fuldt omfang efter denne, men at A kun kunne arbejde cirka 26 timer om ugen og måtte opgive idrætsundervisning. Det vurderes sandsynligt at A antageligvis ville være fortsat i sit job som folkeskolelærer på fuld tid og på normale vilkår, hvis skaden ikke var sket, og at hun, som følge af denne, har måttet gå ned i tid. Vi har noteret os, at A er på barsel, og at arbejdsgiver forventer, at hun starter på fuld tid efter denne.

3 - 3 - Vi har lagt vægt på, at det er usikkert hvorvidt A vil kunne arbejde mere end de 26 timer om ugen, når hun kommer tilbage fra barsel, og vi har noteret os, at hun kun har haft kortere periode til at vende tilbage til arbejdet (opstart i august 2005 efter barsel og sygemelding på grund af plukveer i april 2006). Vi skønner dog, at ulykken har medført visse skånehensyn blandt andet i form af nedsat tid, og vi vurdere, at der vil være et varigt indtægtstab på skønsmæssigt 15 procent. Vi er opmærksomme på, at det faktiske indtægtstab efter As oplysninger om indtjening før og efter ulykken er højere end 15 procent, men vi finder det ikke på nuværende tidspunkt, og som sagen er belyst, sandsynliggjort eller dokumenteret, at der i et mere varigt perspektiv vil fremkomme et indtægtstab på mere end 15 procent. Vi vurderer i forlængelse heraf erhvervsevnetabet til skønsmæssigt 15 procent..." Af brev af 20. juni 2007 fra advokat Erik Bo Rasmussen til Tryg Forsikring A/S fremgår blandt andet: "...Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj d.å. er behæftet med en betydelig usikkerhed, hvilket Arbejdsskadestyrelsen heller ikke lægger skjul på i præmisserne. Jeg vurderer, at det i øjeblikket er højst sandsynligt, at erhvervsevnetabet er væsentligt større end 15 % og jeg vil opfordre forsikringsselskabet til at betragte Arbejdsskadestyrelsens udtalelse som en foreløbig udtalelse, idet jeg kan være enig i, at der p.t. i hvert fald er grundlag for at fastslå et midlertidigt varigt erhvervsevnetab på 15 %..." Af brev af 30. august 2007 fra advokat Erik Bo Rasmussen til Tryg Forsikring A/S fremgår endvidere blandt andet: "Under henvisning til tidligere korrespondance i ovennævnte sag kan jeg oplyse, at min klient er blevet sygemeldt på fuld tid igen efter, at min klient fredag den 24. august d.å. kollapsede på arbejdet. Min klient har endvidere via Odense Lærerforening fået kontakt til Nyborg Kommunes Jobcenter ved sagsbehandler Sussie Hansen. Der er møde med min klient, Odense Lærerforening og kommunen mandag den 17. september d.å. med henblik på opstart af ressourceprofil m.v.... Den seneste udvikling i sagen bestyrker den opfattelse jeg gav udtryk for i min skrivelse af 20. juni d.å. til Dem om, at min klients varige erhvervsevne er væsentligt højere end 15 %..." Den 31. august 2007 foretog Tryg Forsikring A/S en aconto udbetaling vedrørende erhvervsevnetab på ,00 kr. til A. Med virkning fra den 1. oktober 2009 blev A tilkendt førtidspension af Nyborg kommune. Den 22. januar 2009 udbetalte Tryg Forsikring A/S ,00 kr. yderligere på baggrund af Arbejdsskadestyrelsen vurdering af erhvervsevnetabet i maj Den 24. september 2009 vurderede Tryg Forsikring A/S erhvervsevnetabet til 30 %, og tilbød erstatningsudbetaling i overensstemmelse hermed. Af brev af 12. oktober 2009 fra advokat Erik Bo Rasmussen til Tryg Forsikring A/S fremgår blandt andet:

4 - 4 - "...Indledningsvis vil jeg bemærke, at den foreliggende udtalelse af 21. maj 2007 fra Arbejdsskadestyrelsen ikke kan anses for at have nogen betydning for sagen overhovedet. Udtalelsen fremkom på et tidspunkt, hvor mon klient fortsat var ansat som lærer, stort set på fuld tid. På den baggrund kan udtalelsen hverken betragtes som en midlertidig udtalelse om erhvervsevnetabet eller som en udtalelse om varigt erhvervsevnetab. Derfor består min klients ret til tabt arbejdsfortjeneste efter EAL 2 fortsat, jf. Højesterets dom H..." Den 12. november 2009 vurderedes As erhvervsevnetab skønsmæssigt til 25 % af Tryg Forsikring A/S, og selskabet meddelte samtidig, at sagen på ny ville blive fremsendt til Arbejdsskadestyrelsen for vurdering af erhvervsevnetabet. Der var mellem parterne enighed om forelæggelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen afgav en udtalelse den 24. november 2010, hvoraf fremgår blandt andet. "Erhvervsevnetabet er vurderet til 65 %. jf. erstatningsansvarslovens 5 Vi er ved brev af 12. november 2009 blevet bedt om en udtalelse om erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Tidligere vurdering Vi har den 21. maj 2007 vurderet følgerne efter ulykken til et erhvervsevnetab på 15 procent. Sagsfremstilling Det fremgår af sagens akter, at A den 13. december 2004 som fører af en bil var impliceret i et færdselsuheld og pådrog sig en middelsvar forvridning i halssøjlen samt ryggener. Forsikringsselskabet har udbetalt méngodtgørelse svarende til 15 procent. Der klages over hovedpine, smerter i nakken og træthedsfornemmelse samt hukommelses- og koncentrationsbesvær og rygsmerter. A er efter de lægelige oplysninger desuden ustabil i bækkenet efter fødsel og der er angiveligt tale om en depression. Denne udtalelse vedrører alene spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne. Det fremgår af de erhvervsmæssige oplysninger, at A er uddannet folkeskolelærer i 2001 og har arbejdet som sådan på fuld tid. Efter fødsel i november 2004 genoptog A arbejdet efter barsel i august 2005, men på grund af ulykken den 13. december 2004 blev arbejdet kun delvist genoptaget og med mange sygedage, ligesom A måtte ophøre med at undervise i idræt. A måtte efterfølgende opgive sit arbejde grundet generne og blev opsagt grundet for meget sygefravær med virkning fra den 30. april Arbejdsgiver har oplyst, at A efter planerne skulle have genoptaget arbejdet på fuld tid, hvis ikke ulykken var sket.

5 - 5 - A er i 2008 arbejdsprøvet blandt andet i en kantine og arbejdsprøvningen viste, at hun kunne arbejde i 20 timer om ugen, men generne blev forværret grundet arbejdet. A er herefter fra den 1. oktober 2008 af Nyborg Kommune tilkendt førtidspension med revision efter 2 år og det er efterfølgende oplyst, at pensionen nu nu er gjort varig.... Begrundelse for erhvervsevnetab... Vi vurderer tab af erhvervsevne til skønsmæssigt 65 procent. Det er lagt til grund, at A efter vores vurdering hvis ulykken den 13. december 2004 ikke var sket formentlig ville have arbejdet som skolelærer på fuld tid. Efter arbejdsprøvning er A af Nyborg Kommune tilkendt førtidspension på grund af ulykkens følger og pensionen er efterfølgende gjort varig. Efter de lægelige oplysninger er smerterne i bækken ophørt umiddelbart efter graviditetens afslutning og diagnosen depression er efterfølgende afvist af psykolog, der henviser til ulykken som udløsende faktor for en "ked-af-det-følelse". I et varigt persprktiv vurderer vi på ovennævnte grundlag, at tab af erhvervsevne på grund af ulykken den 13. december 2004 er skønsmæssigt er 65 procent..." Den 21. december 2010 meddelte Tryg Forsikring A/S, at erhvervsevnetabsprocenten kunne accepteres, og Tryg udbetalte efterfølgende ,00 kr. til A. Forklaringer A har forklaret, at hun har 3 børn. Hun havde lige fået B, da hun den 13. december 2004 var impliceret i et færdselsuheld. Hun fik i begyndelsen at vide, at hun ville komme sig hurtigt over smerterne efter uheldet, men hun fik det tiltagende værre under barslen. Hun fik efterfølgende at vide, at det kunne vare op til 2 år, før smerterne forsvandt. Hun og hendes ægtefælle ville gerne have et barn mere, og de planlagde derfor barsel nr. 3 hurtigt efter opstarten på arbejde efter endt barsel nr. 2. Hun startede med at arbejde på nedsat tid efter sommerferien Hun havde det ikke godt. Hun fik det til at fungere på arbejdet, men hun havde intet at byde ind med, når hun kom hjem. Hun havde i perioden 12 undervisningstimer om ugen, og hun var ikke i stand til at undervise i idræt. Når det i udtalelsen fra Arbejdsskadestyrelsen er anført, at hun i perioden havde 26 timer om ugen, så er det med forberedelsestid, skole/hjem samtaler o.s.v. Hun oppebar fuld løn i perioden, da hun indregnede udskudt barsel. Hendes læge havde sagt, at det var en dårlig idé at genoptage arbejdet. Han mente, hun skulle være sygemeldt på fuld tid, men det ville hun ikke. Hun var glad for at undervise, og hun følte sig ikke syg nok til en sygemelding. Hun gik på barsel igen i april På daværende tidspunkt havde hun arbejdet i 7 måneder, og hun havde haft mange sygedage i perioden. Det var meningen, at hun skulle starte med at arbejde på fuld tid efter endt barsel i sommeren Hendes skoleleder havde sat hende stolen for døren, fordi hun havde haft så mange sygedage i perioden mellem barsel nr. 2 og barsel nr. 3, og fordi hun så hurtigt efter at have afsluttet barsel nr. 2 gik på barsel igen. Hun havde svært ved at læse og forberede sig, da hun var meget træt på grund af smerterne. Hun var på et tidspunkt henvist til behandling på smerteklinikken. Det var på et tidspunkt forud for Arbejdsskadestyrelsens udtalelse i maj 2007.

6 - 6 - Hun finansierer sagen af egen lomme. Hun har ikke retshjælpsforsikring, da bilen ikke var kaskoforsikret, og hendes ægtefælles indtægt er for høj til, at hun er berettiget til at få fri proces. Hun har følt sig dårligt behandlet af Tryg Forsikring. Hun føler, at man mistænker hende for at snyde. Efter hendes opfattelse er udtalelsen fra Arbejdsskadestyrelsen indhentet for at undgå at skulle betale tabt arbejdsfortjeneste. Hun finder det besynderligt, at sagsøgte fastsatte hendes erhvervsevnetab til 25 %, efter hun var tilkendt førtidspension. Sagen har varet i snart 8 år, og hun håber via sin sag at kunne afværge, at andre kommer i samme situation som hende. Parternes synspunkter Sagsøgeren har overordnet gjort gældende, at sagsøgerens ret til tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarslovens 2, bestod helt frem til den 24. november 2010, hvor Arbejdsskadestyrelsen afgav udtalelse om varigt erhvervsevnetab. Sagsøgeren har til støtte herfor nærmere anført, at spørgsmålet om sagsøgerens ret til tabt arbejdsfortjeneste skal afgøres efter den på skadestidspunktet den 13. december 2004 gældende bestemmelse i erstatningsansvarslovens 2, jf. Lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september I forbindelse med ændringen af erstatningsansvarsloven i 2002 udgik stationærbegrebet, og der blev i samme forbindelse indført en mulighed for at indhente en midlertidig udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen efter samme system som i arbejdsskadesikringslovens 31. Det følger af Højesterets dom af 11. marts 2008, gengivet i UfR og af Højesterets dom af 27. august 2008, gengivet i UfR , at et bærende formål med bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 2 sammenholdt med 5 er, at der ikke må være "huller" i forsikringsdækningen mellem det foreløbige krav "erstatning for tabt arbejdsfortjeneste", jf. erstatningsansvarslovens 2" og det varige krav "erstatning for varigt tab af erhvervsevne", jf. erstatningsansvarslovens 5, og at en skadeligt i forhold til reglerne bliver underkompenseret, hvis retten til tabt arbejdsfortjeneste ophører på et tidspunkt, hvor den skadelidte ikke fuldt ud er kompenseret for sit varige erhvervsevnetab. Dette princip vil man krænke, hvis man i nærværende sag giver sagsøgte medhold. Arbejdsskadestyrelsen foretog ved udtalelsen af 21. maj 2007 et væsentligt fejlskøn, idet Arbejdsskadestyrelsen fejlagtigt vurderede, at det op udtalelsestidspunktet hverken var sandsynliggjort eller dokumenteret, at der i et mere varigt perspektiv ville fremkomme et varigt indtægtstab på mere end 15 % som følge af skaden. At der er tale om et fejlskøn bestyrkes af, at Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende i udtalelse af 24. november 2010 måtte konkludere, at sagsøgeren som følge af skaden havde lidt et erhvervsevnetab på 65 %. Det følger af gældende højesteretspraksis, at det ikke er tilstrækkeligt til at bringe forpligtelsen til at betale erstatning til ophør, at skadelidte må antages at lide et varigt erhvervsevnetab, der berettiger til erstatning. Der skal tillige foreligge et forsvarligt grundlag for det konkrete skøn, selv når skønnet er midlertidigt, fordi den skadelidtes erhvervsmæssige situation ikke er afklaret. Arbejdsskadestyrelsen udtalelse i 2007 er afgivet på et tidspunkt, hvor sagsøgeren i en periode på ca. 3 år blandt på grund af barselsorlov alene havde arbejdet i 7 måneder. Det gøres på denne baggrund gældende, at Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007, således ikke kan bringe forpligtelsen til at betale tabt arbejdsfortjeneste til ophør, da det efterfølgende - efter stedfundne arbejdsprøvninger og pensionstilkendegivelse - viste sig, at det varige erhvervsevnetab efter erstatningsansvarslovens 5 androg 65 %. Sagsøgte har heller ikke selv - trods flere forsøg herpå - været i stand til at foretage et forsvarligt skøn over sagsøgerens varige erhvervsevnetab, og sagsøgtes skøn og de i forbindelse hermed foretagne erstatningsudbetalinger har derfor ikke bragt sagsøgerens ret til tabt arbejdsfortjeneste til

7 - 7 - ophør. Som følge heraf ophører sagsøgerens ret til tabt arbejdsfortjeneste først ved fremkomsten af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse den 24. november Sagsøgte har overordnet gjort gældende, at sagsøgeren alene har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj Sagsøgeren har til støtte herfor nærmere anført, at tabt arbejdsfortjeneste i henhold til erstatningsansvarslovens 2 alene tjener det formål at kompensere sagsøgeren for indtægtstab i den midlertidige periode, hvor det er uvist, om sagsøgeren som følge af skaden har lidt et varigt erhvervsevnetab. Sagsøgeren har alene krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt hvor det var muligt midlertidigt eller varigt at skønne over sagsøgerens tab af erhvervsevne, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 1. I følge Arbejdsskadestyrelsen var det muligt at foretage dette skøn den 21. maj 2007, og Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at sagsøgerens mindste tab af erhvervsevne var 15 %. Det kan således ikke lægges til grund, at det er Arbejdsskadestyrelsens seneste udtalelse af 24. november 2010, der skal danne grundlag for periodiseringen af tabt arbejdsfortjeneste, idet der allerede ved Arbejdsskadestyrelsens udtalelse den 21. maj 2007 var det fornødne sikre og forsvarlige grundlag for at skønne over sagsøgerens fremtige erhvervsevne. Højesteret har i 2008 slået fast, at det kræver fornødent sikkert grundlag at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, hvilket sagsøgeren bærer bevisbyrden for. Sagsøgeren har ikke løftet bevisbyrden for, at der i maj 2007 ikke forelå det på dette tidspunkt tilstrækkelige grundlag for det af Arbejdsskadestyrelsen udøvede skøn eller for, at det af styrelsen på dette tidspunkt udøvede skøn i øvrigt var forkert. Alene det forhold, at der har været indhentet en ny udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen i 2010 er ikke tilstrækkeligt til at konkludere, at den første udtalelse var afgivet på et uafklaret grundlag. Arbejdsskadestyrelsen er et ved lov særligt oprettet organ, som har særkompetence til i erstatninansvarslovens såvel som i arbejdsskadesikringslovens regi at vurdere erhvervsevnetab, også i situationer, hvor skadelidtes erhvervsmæssige situation er uafklaret. Sagsøgte har udbetalt tabt arbejdsfortjeneste frem til den 21. maj 2007 og er således ikke forpligtet til at betale yderligere. Rettens begrundelse og afgørelse Efter erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, skal der, når det må antages, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Dette indebærer i følge Højesterets dom af 11. marts 2008, gengivet i UfR , at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt for at bringe forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, at skadelidte må antages at lide et varigt erhvervsevnetab, der berettiger til erstatning herfor, dvs. på mindst 15 %. Det er tillige en forudsætning, at det er muligt - bl.a. under inddragelse af de hensyn, der er nævnt i lovens 5, stk. 2 - at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Der skal således foreligge et forsvarligt grundlag for det konkrete skøn, også når skønnet er midlertidigt, fordi den skadelidtes situation ikke er afklaret. Højesteret anfører videre i dommen, at det følger af erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, 5, stk. 2, 10, stk. 1 og 16, stk. 1, at en skadevolder eller dennes forsikringsselskab, der er af den opfattelse, at der er skabt grundlag for - eventuelt midlertidigt - at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevnetab, og derfor ikke længere mener sig forpligtet til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, enten selv må udøve et rimeligt skøn og udbetale erstatning i henhold hertil eller anmode Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse om erhvervsevnetabsprocenten.

8 - 8 - I sin midlertidige udtalelse af 21. maj 2007 anførte Arbejdsskadestyrelsen, at sagsøgeren som følge af skaden havde været nødsaget til at gå ned i tid, at sagsøgeren på tidspunktet for udtalelsen var på barsel, og at det på tidspunktet for udtalelsen var usikkert om sagsøgeren efter endt barsel vil kunne arbejde mere end 26 timer om ugen. Styrelsen anførte endvidere, at sagsøgeren kun havde haft en kortere periode til at vende tilbage til arbejdet i perioden mellem to barsler (opstart i august 2005 efter barsel og sygemelding på grund af plukveer i april 2006). Arbejdsskadestyrelsen skønnede dog, at ulykken havde medført visse skånehensyn blandt andet i form af nedsat tid, og styrelsen vurderede at der ville være et fremtidigt varigt indtægtstab på skønsmæssigt 15 %. Arbejdsskadestyrelsen bemærkede, at det faktiske indtægtstab efter sagsøgerens oplysninger om indtjening før og efter ulykken var højere end 15 %, men styrelsen fandt det på tidspunktet for udtalelsen, og som sagen på daværende tidspunkt var belyst, ikke sandsynliggjort eller dokumenteret, at der i et mere varigt perspektiv ville fremkomme et indtægtstab på mere end 15 %. Retten finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af, at der på dette tidspunkt forelå det forsvarlige grundlag for at skønne midlertidigt over sagsøgerens fremtidige erhvervsevne. Retten har lagt vægt på, at sagsøgeren på dette tidspunkt ca. 2 1/2 år efter ulykken fortsat havde betydelige helbredsmæssige gener i form af hovedpine, koncentrationsbesvær m.v., at hun grundet stor arbejdsvilje i en periode på ca. 7 måneder havde genoptaget arbejdet, men på nedsat tid, og at det var hendes egen vurdering, at hun ikke efterfølgende ville kunne genoptage arbejdet på fuld tid. Den omstændighed, at hun på tidspunktet for udtalelsen var på barsel, og at der ikke var gennemført en arbejdsprøvning, således at hendes erhvervsmæssige situation ikke kunne betragtes som tilstrækkeligt belyst og afklaret, kan ikke føre til et andet resultat, idet resultatet af en sådan arbejdsprøvning efter en samlet vurdering af de oplysninger, der forelå for Arbejdsskadestyrelsen den 21. maj 2007, ikke med rimelighed kunne forventes at blive, at sagsøgerens erhvervsevne var nedsat med mindre end 15 %. Retten tager herefter sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt med bemærkning om, at omkostningsbeløbet udgør udgiften til advokatbistand. Retten har ved omkostningsafgørelsen lagt vægt på sagens karakter og omfang, samt sagens udfald. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Tryg Forsikring A/S frifindes. Inden 14 dage skal sagsøgeren, A til sagsøgte, Tryg Forsikring A/S, betale sagens omkostninger med ,00 kr. Sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8 a.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens D O M afsagt den 16. januar 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Fabrin og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2156 13 FOA som mandatar for A (advokat Kira

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens RETTEN i ESBJERG Udskrift dornbogen DOM Afsagt den 25. marts 2014 i sag nr. BS l/2013: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens Under denne sag der er anlagt medfør af retsplejelovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.3, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.3, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1. Retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsulykke ophørte fra det tidspunkt, Arbejdsskadestyrelsen ved en midlertidig afgørelse havde fastsat et erhvervsevnetab. Erstatning uden for

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:.A mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagen handler om udgifterne til indhentelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1706004 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. juni 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Michael Kistrup og Peter Hammershaimb (kst.)). 20. afd. nr.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Gennemsnitlig månedsløn (36.930,97 kr./4 måneder) 9.232,74 kr Pension (1.842,76 kr./4 måneder) 460,69 kr. I alt pr. måned 9.693,43 kr.

Gennemsnitlig månedsløn (36.930,97 kr./4 måneder) 9.232,74 kr Pension (1.842,76 kr./4 måneder) 460,69 kr. I alt pr. måned 9.693,43 kr. RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. juli 2016 i sag nr. BS 5-1377/2015: HK Danmark som mandatar for Jens Baggesens Vej 3 8920 Randers NV mod Randers Kommune Odinsgade 14 8900 Randers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 316/2009 (1. afdeling) Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2016 i sag nr. BS 2C-217/2015: mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidl. Patientskadeankenævnet) Finsensvej 15 2000

Læs mere

DFIM bestrider desuden, at et erhvervsevnetab kan opgøres til mindst 15 %, og yderligere godtgørelse for svie og smerte.

DFIM bestrider desuden, at et erhvervsevnetab kan opgøres til mindst 15 %, og yderligere godtgørelse for svie og smerte. RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. november 2015 i sag nr. BS C5-1392/2014: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører et

Læs mere

Sagsøgerens påstand er betaling af 683.597,50 kr. med tillæg af procesrente, jf. erstatningsansvarslovens 16, fra den 15. februar 2012.

Sagsøgerens påstand er betaling af 683.597,50 kr. med tillæg af procesrente, jf. erstatningsansvarslovens 16, fra den 15. februar 2012. DOM Afsagt den 10. oktober 2012 i sag nr. BS 10B-3980/2010: A mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 24. september 2010,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.5 og 32.3 - Forvaltningsret 26.1. Retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsulykke ophørte fra det tidspunkt, Arbejdsskadestyrelsen ved en midlertidig afgørelse havde fastsat et erhvervsevnetab. Erstatning uden for

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M. Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)).

D O M. Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)). D O M Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)). 22. afd. nr. B-4060-13: Boet efter A v/b (advokat Michelle Louise Bunk, besk.)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENER- GITRAUME

NY LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENER- GITRAUME 2. FEBRUAR 2016 NY LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENER- GITRAUME Bilist, der blev påkørt bagfra med meget lav hastighed, mente, at en efterfølgende kronisk smertetilstand i skulder og overarm m.v.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

A fik den 29. december 2015 på B bortopereret prostata og et større antal lymfeknuder, efter at han på grundlag af un-

A fik den 29. december 2015 på B bortopereret prostata og et større antal lymfeknuder, efter at han på grundlag af un- RETTEN I HORSENS DOM afsagt den 4. december 2017 Sag BS-663/2017-HRS mod nkenævnet for Patienterstatningen Denne afgørelse er truffet af dommer Christian Pedersen. Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere