ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr ) Klagen afvist, da konkursbo ikke har tilkendegivet at ville indtræde i sagen. (Monica Reib, Niels Walther-Rasmussen og Jan Uffe Rasmussen). Ved skrivelse af 7. oktober 2011 har advokat A på vegne af K ApS klaget over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011, hvorved styrelsen har meddelt, at anmeldelse om ændring af revisor ikke kan registreres, før der er skabt klarhed over ejerforholdet i selskabet. Sagens omstændigheder: I en af Erhvervsankenævnet i anledning af klagen indhentet redegørelse af 29. november 2011 har Erhvervsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder udtalt blandt andet: Sagens faktiske omstændigheder Styrelsen modtog den 7. september 2011 en anmeldelse af revisorændring i K ApS fra advokat A. Af det medsendte generalforsamlingsprotokollat fremgår det, at beslutningen om valg af ny revisor blev truffet på ekstraordinær generalforsamling den 29. august Det fremgår tillige af protokollatet at B ApS er eneste anpartshaver, der er til stede på den ekstraordinære generalforsamling, og at B på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse anser sig for at eje samtlige anparter i selskabet. Styrelsen modtog den 9. september en mail fra advokat C, hvor i denne på vegne af D ApS gjorde indsigelse mod, at ændringen af revisor blev registreret. Advokat C meddelte, at beslutningen om ændring af revisor ikke var sket på en lovlig indkaldt generalforsamling, og at de øvrige anpartshavere i K ApS uberettiget havde søgt at tage rådigheden over D ApS s anpart i selskabet. Sammen med mailen sendte C kopi af begæring af fogedforbud mod at D ApS slettes som ejer af 10 % af anpartskapitalen i K ApS, kopi af stævning, hvor D ApS stiller krav om at få de øvrige anpartshaveres anparter i K ApS overdraget til sig, kopi af skrivelse af 8. september 2011 til advokat A, hvor advokat C bestrider, at D ApS er i misligholdelse, og hvor han meddeler, at han anser generalforsamlingen afholdt den 29. august 2011 for ulovlig, kopi af skrivelse af 8. september 2011 til statsautoriseret revisor E, hvor advokat C meddeler, at han anser generalforsamlingen afholdt den 29. august 2011 for ulovlig.

2 - 2 - På baggrund af den indsendte indsigelse mod registreringen, traf styrelsen den 15. september 2011 afgørelse om, at registrering ikke kunne foretages grundet tvivl om adkomsten i selskabet. I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011 hedder det blandt andet: Der er derfor efter styrelsens opfattelse opstået tvivl om, hvorvidt den foretagne anmeldelse er lovlig og styrelsen har derfor truffet beslutning om, at registrering ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed om forholdet, jf. selskabsloven 16, stk. 3. Styrelsen har derfor samtidig hermed i styrelsens it-system offentliggjort en meddelelse om grundlaget for styrelsens beslutning, hvor der står: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at der er uenighed om ejendomsretten til anparterne i selskabet. Så længe der er uenighed, kan der ikke foretages registreringer af ændringer i selskabet, heller ikke via webreg. Det er styrelsens praksis at offentliggøre en modsat rettet meddelelse, når parterne dokumenterer, at de er nået til enighed. Vi skal derfor henstille, at vi bliver orienteret, når sagens parter har fundet en løsning. I klageskrivelse af 7. oktober 2011 har advokat A anført: Jeg [kan] oplyse, at der på foranledning af statsaut. rev. F pr blev oprettet et holdingselskab, som overtog anparterne i CVRnr. K ApS, som hidtil havde været ejet af stifteren G og dennes to sønner med henholdsvis G 52 % H 24 % I 24 % Dette holdingselskab er ifølge statsaut. rev. F efterfølgende blevet spaltet i tre holdingselskaber, i hvilken forbindelse ejerforholdet ændredes til følgende: B ApS 61 % J ApS 29 % D ApS 10 % Denne omstrukturering skyldtes, at selskabet efter at have konstateret uregelmæssigheder på selskabets konti og i det af I førte bogholderi i sommeren 2010 måtte afvikle ansættelsen af denne.

3 - 3 - Dette medførte desværre, at I overfor sin personlige ven selskabets revisor statsaut. rev. F hos hvem I tidligere har været ansat og uddannet, fremsatte ubegrundede påstande om, at et aktiv, selskabet havde, først kunne have været og senere var blevet solgt for mere, end det faktisk gjorde. Den overfor omtalte omstrukturering skulle sammen med en anpartshaveroverenskomst, afslutte uoverensstemmelserne mellem på den ene side I og på den anden side hans fader og storebroder og skabe arbejdsro i selskabet. I anpartshaveroverenskomsten forpligtede parterne sig til fortsat at have statsaut. rev. F som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. Efter i 2010 at have modtaget en række regninger fra revisor, hvilket fortsatte i 2011, opstod der uenighed mellem selskabet og revisor om dennes honorarkrav. Dette førte til, at revisor nægtede at udfærdige selskabets regnskab før yderligere regninger var betalt. Selskabet var derfor nødt til at udskyde afholdelsen af dets ordinære generalforsamling, og da denne omsider blev afholdt, forelå der endnu ikke et regnskab På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling afholdt d , anmodede anpartshaverne B ApS og J ApS om at blive løst fra anpartshaveroverenskomstens bestemmelse om valg af revisor. Dette blev afslået, Selskabet valgte herefter at foretage betaling af en af revisor fremsendt a conto regning for udfærdigelse af selskabets regnskab, og efter at selskabet havde modtaget første skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i anledning af det manglende regnskab, meddelte statsaut. rev. F ved skrivelse af , at han ville for at undgå eventuelle skadevirkninger og meromkostninger foreslå og tilbyde, at årsrapporten for 2010 færdiggøres og forsynes med revisionspåtegning, videresendes og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det af revisor d afleverede regnskab blev behandlet på ekstraordinær generalforsamling d , men efter indsendelsen meddelte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af , at regnskabet efter Styrelsens opfattelse ikke indeholdt nogen konklusion fra revisor, hvorfor det ikke kunne accepteres som et årsregnskab. Som følge heraf anmodede anpartshaverne B ApS og J ApS ved skrivelser af igen om at blive løst fra anpartshaveroverenskomstens bestemmelse om valg af revisor, idet det samtidig med det i anpartshaveroverenskomsten foreskrevne varsel på 14 dage blev tilkendegivet, at manglende

4 - 4 - efterkommelse ville blive betragtet som misligholdelse med de i anpartshaveroverenskomsten anførte konsekvenser i form af tvangsmæssig overdragelse af anparterne tilhørende D ApS. Fra selskabets ledelses side var forslaget fra den ekstraordinære generalforsamling d om nyvalg af statsaut. rev. E genfremsat, og da D ApS ikke ved udløbet af fristen på 14 dage havde tilsluttet sig dette, gjorde B ApS og J ApS ved skrivelser af misligholdelsen gældende, og krævede anparterne tilhørende D ApS overdraget til sig. Den til indvarslede ekstraordinære generalforsamling gennemførtes, Ved skrivelser af fastholdt B ApS og J ApS misligholdelsen og kravet om overdragelse af anparterne tilhørende D ApS. Herefter er D ApS ikke længere anpartshaver i CVRnr. K ApS. Anpartshaveroverenskomsten er i medfør af bestemmelsen i 2 hermed ophørt med at være gældende. Anpartsbesiddelser så herefter sådan ud: B ApS 67,78 % J ApS 32,22 % Den overdrog J ApS sin anpartsbesiddelse incl. den fra D ApS erhvervede del til B ApS. Overdragelserne registreredes i selskabets Ejerbog d Anpartsbesiddelsen så herefter således ud: B ApS 100 % Herefter afholdtes ekstraordinær generalforsamling d , hvor nyvalg af statsaut. rev. E fandt sted Selskabets nye revisor har herefter udarbejdet nyt årsregnskab, som efter vedtagelse på endnu en ekstraordinær generalforsamling d samme dag blev indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter det oplyste har advokat C på vegne D ApS samme dag indleveret stævning med påstand om, B ApS og J ApS mod betaling af nærmere specificerede beløb overdrager selskabernes anpartsbesiddelse i CVRnr. K ApS til D ApS. Da D ApS har nægtet at modtage betaling for sine anparter, har B ApS og J ApS foretaget deponering af overdragelsessummerne.

5 - 5 - På vegne CVRnr. K ApS gøres det gældende, at selskabet ikke er part i anpartshaveroverenskomsten. Endvidere gøres det gældende, at der forud for d ikke er tvivl om anpartsbesiddelsen i selskabet, som var: B ApS 61 % J ApS 29 % D ApS 10 % Derudover gøres det gældende, at en ikke misligholdende anpartshaver i medfør af anpartshaveroverenskomstens 7 stk. 2 har ret til at erhverve en misligholdende anpartshavers anparter efter 14 dages forudgående varsel. Det gøres gældende, at en anpartshaver, overfor hvem et sådant krav rejses, mister retten til sine anparter i det øjeblik kravet fremsættes. Da kravet er fremsat d kl. 16:00 og for en sikkerheds skyld gentaget d gøres det gældende, at D ApS fra da af ikke længere kan udøve rettigheder i henhold til anparterne. Anpartsbesiddelsen så herefter således ud: B ApS 67,78 % J ApS 32,22 % Anpartshaveroverenskomsten er i medfør af bestemmelse i 2 hermed ophørt med at være gældende. Da J ApS herefter d overdrog samtlige sine anparter til B ApS, så ejerforholdene således ud: B ApS 100 % På denne baggrund er der ikke noget grundlag for at være i tvivl om anpartsbesiddelsen i selskabet. B ApS har i hele forløbet haft ubetinget flertal uanset ejerforholdene, ligesom D ApS på intet tidspunkt har været ejer af mere end 10 % af anparterne Den af D ApS indleverede stævning vedrører påståede misligholdelser efter disse tidspunkter og den baserer sig på den mellem parterne indgåede anpartshaveroverenskomst. Da denne er ophørt med at være gældende principalt d / , men under alle omstændigheder d , da J ApS overdrog sin anpartsbeholdning til B ApS, kan D ApS ikke påberåbe sig denne overenskomst efter disse tidspunkter.

6 - 6 - Derfor er der heller ikke noget grundlag for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sætter spørgsmålstegn ved de på generalforsamlingerne trufne beslutninger. Erhvervsstyrelsen har i førnævnte redegørelse af 29. november 2011 om sagens retlige omstændigheder udtalt: Sagens retlige omstændigheder En anpartshaver har ret til at møde på generalforsamling, hvilket fremgår direkte af selskabslovens 78. Endvidere foreskriver selskabslovens 94, stk. 1, indkaldelsesvarslet til en generalforsamling. Kravet til indkaldelsesvarslet kan konkret fraviges, hvis alle kapitalejere i et selskab samtykker i fravigelsen, jf. lovens 76, stk. 2. I det indsendte af advokat C er det anført, at indkaldelse til generalforsamling den 29. august var ulovlig, idet D ApS fortsat på tidspunktet for generalforsamlingen ejede anparter i selskabet og ikke var indkaldt.. Kompetencen til at påse om en generalforsamlingen var lovligt indkaldt, henhører under domstolene, jf. selskabslovens 109. Styrelsen kan derfor ikke træffe afgørelse om hvorvidt beslutningen forud for den anmeldte registrering er truffet på et lovligt grundlag, men må afvente, at striden er afgjort mellem parterne, eller der er afsagt en dom herom. Baggrunden herfor er, at hvis der rejses en uenighed omkring adkomsten til et selskab, vil det typisk være nødvendigt med en egentlig bevisbedømmelse, når det skal afklares, hvem der rettelig har adkomsten hertil. Selskabslovens 16, stk. 3, foreskriver, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan træffe beslutning om, at registrering ikke kan finde sted, når styrelsen bliver bekendt med, at der er tvivl om lovligheden af den anmeldte registrering. Formålet med denne bestemmelse i selskabsloven er således at sikre, at når der er en sådan konflikt om adkomsten til selskabet kan registrering afskæres, således at der ikke uretmæssigt registreres ændringer i det konkrete selskab, som ikke er blevet til på lovlig vis. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering Spørgsmålet om, hvorvidt beslutning truffet på den ekstraordinære generalforsamling den 29. august 2011 er gyldig, afhænger af, hvem der på tidspunktet for generalforsamlingen udgjorde ejerkredsen i selskabet. Tvisten omkring ejerskab henhører under domstolene. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke i kompetence til at foretage den fornødne bevisbedømmelse af forholdene. I det tidsrum, hvor konflikten pågår, er det afgørende, at der ikke uretmæssigt bliver foretaget registrering af beslutninger i selskabet, medmindre parterne er enige om disse, hvilket som nævnt ovenfor er baggrunden for bestemmelsen i selskabslovens 16, stk. 3, som efter styrelsens opfattelse finder anvendelse i den konkrete sag.

7 - 7 - På baggrund af det modtagne materiale fra de forskellige parter i den konkrete sag finder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen således, at der er tvivl om adkomsten til selskabet. Styrelsen finder derfor fortsat, at styrelsen ikke kan tage foretage registrering af den anmeldte revisorændring, før end der er klarhed om forholdet. D ApS er med ankenævnets tilladelse indtrådt til støtte for Erhvervsstyrelsen, jf. lov om Erhvervsankenævnet 5, hvorefter I fra D ApS ved indlæg af 19. december 2011 har anført: Som der er redegjort for i den stævning, som er indgivet med påstand om, at B ApS og J ApS er forpligtede til at overdrage deres anpartsbesiddelser i selskabet til D ApS, har man fra de øvrige anpartshavere og ledelsens side, opbygget en konflikt med selskabets general-forsamlingsvalgte revisor, statsaut. revisor F. Statsaut. revisor F havde været selskabets revisor i mange år forud for den etablerede tvist og tvistens reelle indhold er, at selskabets ledelse ikke ville give revisor det fornødne grundlag for at kunne foretage sin revision. Der er redegjort herfor overfor styrelsen. Som der også er redegjort for i stævningen, var der en forpligtelse til at have statsaut. revisor F som selskabets revisor, af hensyn til tilliden til denne fra D ApS s side, der som mindre-tals anpartshaver og udenfor den daglige drift, ikke havde mulighed for at følge med i selskabets forhold. Selskabets ledelse ville ganske enkelt ikke give selskabets revisor den fuldmagt som var fornøden til, at denne kunne udføre sit arbejde, endda til trods for, at D ApS tilkendegav, at man var indstillet på at afholde udgifterne til revisors gennemførelse af sine undersøgelser. Der er ligeledes redegjort i stævningen for, at D ApS tilkendegav, at hvis tvisten mellem revisor og selskabets ledelse, havde gjort et samarbejde umuligt, så ville man være indstillet på, skønt konflikten skyldtes ledelsens forhold, at der kunne vælges en anden revisor, nemlig en af de som D ApS foreslog fra 3 af Danmarks største og mest velrenommerede revisionsvirksomheder. Dette ville man ikke fra de øvrige anpartshaveres side, som mente, at hvis D ApS ikke stemte for valget af statsaut. revisor E, fra en revisionsvirksomhed, som hedder L, var dette en misligholdelse fra D ApS s side. Dette er gentagne gange afvist, at der var grundlag for at gennemtvinge et valg af en ny revisor og som det fremgår af de fremsendte udskrifter, har B ApS og J ApS, ved ikke at stemme, både den 31. maj 2011 og igen den 1. juni 2011 medvirket til valget af statsaut. revisor F som selskabets revisor.

8 - 8 - Der er en tvist mellem anpartshaverne, som i sin enkelthed går ud på, om D ApS har mislig-holdt sine forpligtelser efter anpartshaveroverenskomsten, med den konsekvens, at de øvrige anpartshavere er berettiget til at overtage anpartsbesiddelsen eller om D ApS, som følge af de øvrige an-partshaveres misligholdelse er berettiget til at overtage disses anpartsbesiddelser. De øvrige anpartshavere har ikke anlagt sag, men har blot via deres ledelsespost i selskabet legitimeret en uberettiget overdragelse. D ApS har anlagt sag med den angivne påstand. End ikke i dag har de øvrige anpartshavere taget retsskridt til at opnå dom for påstanden om ret til erhvervelse som følge af misligholdelse, heller ikke i relation til nedlæggelse af påstand i den af D ApS anlagte sag. Som anført påberåber klager sig, at der er en tvist med revisor, men forholder sig ikke til realiteten, nemlig at dette beror på ledelsens misligholdelse. Advokat A kommenterer end ikke, at styrelsen jo har tilkendegivet at det påhviler ledelsen at assistere revisor, jfr. Selskabslovens 133. Det kan også undre, hvorledes advokat A kan være af den opfattelse, at den af statsaut. revisor E, skønt ikke lovligt valgt, påtegnede årsrapport kan være korrekt og retvisende. Årsrapporten er af statsaut. revisor E og selskabets direktør underskrevet den 9. september 2011, pr. hvilken dato, det angives at den er godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er ikke indkaldt overfor de som rettelig var anpartshavere på tidspunktet for udsendelse af indkaldelse/afholdelse, og derfor ikke lovligt indkaldt og derfor heller ikke beslutningsdygtig. Det kan da også noteres, at det er advokat A, der er dirigent på den generalforsamling, hvor statsaut. revisor E søges valgt, og som er den som konkluderer, trods manglende indkaldelse af D ApS, er der tale om en lovlig indkaldt generalforsamling. Under ledelsesberetningen er anført, at der ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt. Af de oplysninger, som er kommet frem i forbindelse med likvidationen, herunder H s forklaring til skifteretten den 2. november 2011, jfr. vedlagte udskrift, er der sket en virksomheds-overdragelse med virkning fra 1. juli 2011, som har betydet, at selskabet netto har måttet overføre ca. kr. 400ts. til det M I/S, som, jfr. vedlagte udskrift, er etableret den 30. juni 2011, som H er citeret for i udskriften fra skifteretten: Aktiviteterne fortsættes i det nye selskab, da det ikke er muligt at fortsætte driften i det gamle som sagerne står. Dette er der ingen oplysninger om og advokat A har da heller ikke redegjort herfor, skønt dette er et meget væsentligt forhold.

9 - 9 - Det bemærkes, at såvel etableringen af M I/S, som overdragelsens virkning, ligger inden at misligholdelse gøres gældende fra advokat A s side. Dette betyder, at uden at orientere samtlige anpartshavere, herunder uden at give orientering herom på generalforsamlingen afholdt den 21. juli 2011, hvor indholdet af en retvisende årsrapport drøftes, overdrager selskabets ledelse, som ligeledes er hovedanparts-haver, selskabets aktiver til et I/S med begge de øvrige anpartshaver, bortset fra D ApS, som interessenter, og oven i købet således at selskabet får en udgift på kr ved at overdrage sine aktiver. Der foreligger klart en disposition som er egnet til at skaffe visse anpartshavere en utilbørlig fordel på andre kapitalejere eller selskabets bekostning, jfr. Selskabslovens 127 og som er strafsanktioneret jfr. Selskabslovens 367. Advokat A anfører i klagen, at undertegnede var årsagen til uenigheden i ejerkredsen, som følge af uregelmæssigheder på selskabets konti og i det af undertegnede førte bogholderi. Dette er helt og aldeles uberettigede anklager, som henstår ganske udokumenterede. Der foreligger ingen dokumentation for at selskabet skulle have fremsat sådan påstand eller at revisor skulle have konstateret eller påtalt sådanne forhold. Ingen revisionsprotokol indeholder nogen oplysninger om uregelmæssigheder fra undertegnedes side. I stedet for at fremkomme med injurierende udtalelser uden nogen form dokumentation, ville det klæde advokat A, hvis denne enten fremlagde dokumentation eller bekræftede, at han ikke har noget grundlag for at fremkomme med sådanne beskyldninger. Advokat A og hans klienter har ganske åbenbart søgt at undgå en domstolsprøvelse, hvilket på baggrund af det konstaterbare forløb, virker forståeligt, men faktum er, at indtil der foreligger en domstolsafgørelse, som endeligt tager stilling til, hvorvidt advokat A s klienter er berettiget til at over-tage D ApS s anparter eller D ApS er berettiget til at overtage de øvrige anpartshaveres anparter, så er det vigtigt at ingen af anpartshaverne kan benytte deres påståede anpartsbesiddelser til at træffe beslutninger i selskabet, hvilket styrelsen helt korrekt har sikret ved sin beslutning. Der er heller ingen betænkelighed ved at lade selskabet tage under likvidation. Likvidator varetager selskabets interesser og da der som anført er sket virksomhedsoverdragelse, formentlig pr. 1 juli 2011, er der heller ikke nogen virksomhed, som kan lide under at selskabet er under likvidation. Likvidator har også mulighed for at få afklaret, hvorvidt der er grundlag for erstatningskrav mod ledelse eller anpartshavere, ved at gennemføre en virksomhedsoverdragelse, som betyder, at selskabet skal give afkald på ca. kr og undersøge grundlaget for, at G og H, trods aftale om en bruttoløn på max. kr pr. måned, pr. 11.juli 2011 har hævet mere end kr , svarende til mere end det dobbelte. Det bemærkes, at hævninger og krav fra tidligere år, har været omfattet af krav om berigtigelse, i henhold

10 til anpartshaveroverenskomsten, længe inden misligholdelse gøres gældende fra de øvrige anpartshaveres side. Hævningerne viser med al tydelighed, at de øvrige anpartshavere har været i en hævebegrundende misligholdelse overfor D ApS og at disse har søgt dette skjult med at undlade at oplyse herom. Det er derfor undertegnedes opfattelse, at styrelsens handlemåde er helt korrekt, og at denne sikrer, at der sker en domstolsprøvelse af de påståede berettigede ændringer i anpartshaverforholdene, før end den/de reelt berettigede anpartshaver/e kan udøve stemmeret og at der ikke lides noget tab ved at selskabet er taget under likvidation. Tværtimod er det likvidators opgave at sikre selskabets værdier og ikke foretage dispositioner, som fremstår alene i enkelte anpartshaveres interesse. G fra B ApS, der med ankenævnets tilladelse er indtrådt til støtte for klager, jf. lov om Erhvervsankenævnet 5, er ved skrivelser af 13., 14. og 15. februar 2012 fremkommet med bemærkninger i sagen, og I fra D ApS er ved skrivelser af 13. og 14. februar 2012 ligeledes fremkommet med yderligere bemærkninger. Det er for Erhvervsankenævnet oplyst, at K ApS den 9. november 2011 blev taget under tvangsopløsning, og at advokat N af skifteretten blev udpeget som likvidator. Sø- og Handelsrettens Skifteret har den 21. marts 2012 afsagt konkursdekret over K ApS. Erhvervsankenævnet rettede foranlediget heraf henvendelse til advokaterne A og N, samt D ApS, B ApS og Erhvervsstyrelsen og bad om at få oplyst, om klagen fastholdes og i givet fald på hvilket grundlag. G har den 19. juli 2012 svaret ankenævnet således: Ejerkredsen bestående af B ApS og J ApS repræsenteret af G og H skal hermed venligst anmode om, at Nævnets endelige beslutning udskydes til afventning af retssagen, om hvem der er ejer af selskabet. Det er rigtigt, at der er afsagt konkursdekret i Sø- og Handelsretten, men faktum er, at det var som følge af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011, at selskabet blev erklæret konkurs. Kurator og selskabets ejerkreds har indgivet klage over revisoren til Revisornævnet samt anlagt sag ved domstolen.

11 Da Nævnets afgørelse må forventes at kunne få afgørende indflydelse på de igangværende sager med krav om erstatning fra revisoren, håber vi meget, at vort ønske om udskydelse af sagens behandling på 3 4 måneder kan imødekommes. Ovenstående indlæg er på vegne af B ApS og af J ApS, skrevet af G og godkendt af H. G er dels ved s af 16. maj 2012 og 4. juni 2012 og dels ved skrivelse af 13. november 2012 fremkommet med bemærkninger i sagen. Af sidstnævnte fremgår blandt andet: Det er for eksperter ubegribeligt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har taget parti for mindretalsanpartshaverens krav om likvidering af selskabet, - helt uden at han behøvede at gå rettens vej. Undertegnede og mine rådgivere er af den opfattelse, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke burde have efterkommet mindretalsanpartshaverens anmodning om likvidering af selskabet, men i stedet have henvist til domstolene, idet alle tvister om fortolkning af indbyrdes aftaler mellem anpartshavere hører under domstolene i retssamfund som Danmark. Når selskabet i dag er insolvent, er det alene et direkte resultat af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen greb ind og lukkede selskabet, med et stort økonomisk tab for selskabet og ejerkredsen til følge. Jeg opfordrer hermed igen til, at Nævnet overlader det til domstolene at afgøre en strid om fortolkning af en ejer-aftale, og for ikke at påføre ejerkredsen yderligere tab, opfordres Nævnet til at omstøde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens (foreløbige) beslutning om likvidering af det solvente selskab, udelukkende baseret på et krav fra mindretals-anpartshaveren. Ankenævnet udtaler: Nærværende sag angår en prøvelse af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011, hvorved styrelsen har meddelt, at anmeldelse om ændring af revisor ikke kan registreres, før der er skabt klarhed over ejerforholdet i selskabet om. Spørgsmålet om, hvorvidt Erhvervsstyrelsen har været berettiget til at træffe afgørelse om likvidation af selskabet, er således ikke til prøvelse. Da K ApS ved dekret af 21. marts 2012 er taget under konkursbehandling, og da konkursboet ikke har tilkendegivet, at det ønsker at indtræde i klagesagen, er der ikke

12 længere den fornødne retlige interesse i at få prøvet spørgsmålet, og ankenævnet afviser derfor klagen over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0033336) Ikke grundlag

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. august 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. august 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. marts 2011 (J.nr. 2010-0022720)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0032269). Omgørelse af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. marts 2011 (J.nr. 2010-0022644)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. marts 2016 (J.nr. 2015-6306). Afgørelse om oversendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. april 2012 (J.nr. 2011-0025346) Registrering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. april 2001. 00-160.639. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen burde have vejledt om afgift ved genoptagelse og afgift burde have

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2011 (J.nr. 2011-0024527)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2012-0032639) Afgift som følge af

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. januar 2013 (J.nr. 2011-0025359) Klage afvist,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

I en redegørelse af 23. september 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en redegørelse af 23. september 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 14. september 2009 (J.nr. 2008-0017295) Berostillelse af registrering af kapitalforhøjelse tiltrådt. Aktieselskabslovens 156a og 157 samt anmeldelsesbekendtgørelsen (Lise Høgh, Finn Møller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. september 2015 (J.nr. 2015-1982). Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2012 (J.nr. 2011-0026123) Afgift som følge

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7661). Omdannelse af selskab registreringsnægtet.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

Inden anmeldelsen blev registreret modtog styrelsen den 10. januar 2006 brev fra Bs advokat C, der protesterede mod bortvisningen.

Inden anmeldelsen blev registreret modtog styrelsen den 10. januar 2006 brev fra Bs advokat C, der protesterede mod bortvisningen. Kendelse af 20. marts 2007 (j.nr. 2006-0005217). Ikke grundlag for at statuere væsentlig misligholdelse fra direktørs side. Registrering af direktørens fratræden således nægtet. Aktieselskabslovens 157

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 27. november 2015 (J.nr. 2014-9177). Erhvervsstyrelsen var

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. august 2011 (J.nr. 2011-0023581)

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 8. marts 2011 hedder det: Vedrørende årsrapport for K A/S, for 2009/10, CVR-nr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. september 2011 (J.nr. 2011-0024407).

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere