ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet."

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr ) Klagen afvist, da konkursbo ikke har tilkendegivet at ville indtræde i sagen. (Monica Reib, Niels Walther-Rasmussen og Jan Uffe Rasmussen). Ved skrivelse af 7. oktober 2011 har advokat A på vegne af K ApS klaget over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011, hvorved styrelsen har meddelt, at anmeldelse om ændring af revisor ikke kan registreres, før der er skabt klarhed over ejerforholdet i selskabet. Sagens omstændigheder: I en af Erhvervsankenævnet i anledning af klagen indhentet redegørelse af 29. november 2011 har Erhvervsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder udtalt blandt andet: Sagens faktiske omstændigheder Styrelsen modtog den 7. september 2011 en anmeldelse af revisorændring i K ApS fra advokat A. Af det medsendte generalforsamlingsprotokollat fremgår det, at beslutningen om valg af ny revisor blev truffet på ekstraordinær generalforsamling den 29. august Det fremgår tillige af protokollatet at B ApS er eneste anpartshaver, der er til stede på den ekstraordinære generalforsamling, og at B på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse anser sig for at eje samtlige anparter i selskabet. Styrelsen modtog den 9. september en mail fra advokat C, hvor i denne på vegne af D ApS gjorde indsigelse mod, at ændringen af revisor blev registreret. Advokat C meddelte, at beslutningen om ændring af revisor ikke var sket på en lovlig indkaldt generalforsamling, og at de øvrige anpartshavere i K ApS uberettiget havde søgt at tage rådigheden over D ApS s anpart i selskabet. Sammen med mailen sendte C kopi af begæring af fogedforbud mod at D ApS slettes som ejer af 10 % af anpartskapitalen i K ApS, kopi af stævning, hvor D ApS stiller krav om at få de øvrige anpartshaveres anparter i K ApS overdraget til sig, kopi af skrivelse af 8. september 2011 til advokat A, hvor advokat C bestrider, at D ApS er i misligholdelse, og hvor han meddeler, at han anser generalforsamlingen afholdt den 29. august 2011 for ulovlig, kopi af skrivelse af 8. september 2011 til statsautoriseret revisor E, hvor advokat C meddeler, at han anser generalforsamlingen afholdt den 29. august 2011 for ulovlig.

2 - 2 - På baggrund af den indsendte indsigelse mod registreringen, traf styrelsen den 15. september 2011 afgørelse om, at registrering ikke kunne foretages grundet tvivl om adkomsten i selskabet. I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011 hedder det blandt andet: Der er derfor efter styrelsens opfattelse opstået tvivl om, hvorvidt den foretagne anmeldelse er lovlig og styrelsen har derfor truffet beslutning om, at registrering ikke kan finde sted, før der er skabt klarhed om forholdet, jf. selskabsloven 16, stk. 3. Styrelsen har derfor samtidig hermed i styrelsens it-system offentliggjort en meddelelse om grundlaget for styrelsens beslutning, hvor der står: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at der er uenighed om ejendomsretten til anparterne i selskabet. Så længe der er uenighed, kan der ikke foretages registreringer af ændringer i selskabet, heller ikke via webreg. Det er styrelsens praksis at offentliggøre en modsat rettet meddelelse, når parterne dokumenterer, at de er nået til enighed. Vi skal derfor henstille, at vi bliver orienteret, når sagens parter har fundet en løsning. I klageskrivelse af 7. oktober 2011 har advokat A anført: Jeg [kan] oplyse, at der på foranledning af statsaut. rev. F pr blev oprettet et holdingselskab, som overtog anparterne i CVRnr. K ApS, som hidtil havde været ejet af stifteren G og dennes to sønner med henholdsvis G 52 % H 24 % I 24 % Dette holdingselskab er ifølge statsaut. rev. F efterfølgende blevet spaltet i tre holdingselskaber, i hvilken forbindelse ejerforholdet ændredes til følgende: B ApS 61 % J ApS 29 % D ApS 10 % Denne omstrukturering skyldtes, at selskabet efter at have konstateret uregelmæssigheder på selskabets konti og i det af I førte bogholderi i sommeren 2010 måtte afvikle ansættelsen af denne.

3 - 3 - Dette medførte desværre, at I overfor sin personlige ven selskabets revisor statsaut. rev. F hos hvem I tidligere har været ansat og uddannet, fremsatte ubegrundede påstande om, at et aktiv, selskabet havde, først kunne have været og senere var blevet solgt for mere, end det faktisk gjorde. Den overfor omtalte omstrukturering skulle sammen med en anpartshaveroverenskomst, afslutte uoverensstemmelserne mellem på den ene side I og på den anden side hans fader og storebroder og skabe arbejdsro i selskabet. I anpartshaveroverenskomsten forpligtede parterne sig til fortsat at have statsaut. rev. F som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. Efter i 2010 at have modtaget en række regninger fra revisor, hvilket fortsatte i 2011, opstod der uenighed mellem selskabet og revisor om dennes honorarkrav. Dette førte til, at revisor nægtede at udfærdige selskabets regnskab før yderligere regninger var betalt. Selskabet var derfor nødt til at udskyde afholdelsen af dets ordinære generalforsamling, og da denne omsider blev afholdt, forelå der endnu ikke et regnskab På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling afholdt d , anmodede anpartshaverne B ApS og J ApS om at blive løst fra anpartshaveroverenskomstens bestemmelse om valg af revisor. Dette blev afslået, Selskabet valgte herefter at foretage betaling af en af revisor fremsendt a conto regning for udfærdigelse af selskabets regnskab, og efter at selskabet havde modtaget første skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i anledning af det manglende regnskab, meddelte statsaut. rev. F ved skrivelse af , at han ville for at undgå eventuelle skadevirkninger og meromkostninger foreslå og tilbyde, at årsrapporten for 2010 færdiggøres og forsynes med revisionspåtegning, videresendes og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det af revisor d afleverede regnskab blev behandlet på ekstraordinær generalforsamling d , men efter indsendelsen meddelte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af , at regnskabet efter Styrelsens opfattelse ikke indeholdt nogen konklusion fra revisor, hvorfor det ikke kunne accepteres som et årsregnskab. Som følge heraf anmodede anpartshaverne B ApS og J ApS ved skrivelser af igen om at blive løst fra anpartshaveroverenskomstens bestemmelse om valg af revisor, idet det samtidig med det i anpartshaveroverenskomsten foreskrevne varsel på 14 dage blev tilkendegivet, at manglende

4 - 4 - efterkommelse ville blive betragtet som misligholdelse med de i anpartshaveroverenskomsten anførte konsekvenser i form af tvangsmæssig overdragelse af anparterne tilhørende D ApS. Fra selskabets ledelses side var forslaget fra den ekstraordinære generalforsamling d om nyvalg af statsaut. rev. E genfremsat, og da D ApS ikke ved udløbet af fristen på 14 dage havde tilsluttet sig dette, gjorde B ApS og J ApS ved skrivelser af misligholdelsen gældende, og krævede anparterne tilhørende D ApS overdraget til sig. Den til indvarslede ekstraordinære generalforsamling gennemførtes, Ved skrivelser af fastholdt B ApS og J ApS misligholdelsen og kravet om overdragelse af anparterne tilhørende D ApS. Herefter er D ApS ikke længere anpartshaver i CVRnr. K ApS. Anpartshaveroverenskomsten er i medfør af bestemmelsen i 2 hermed ophørt med at være gældende. Anpartsbesiddelser så herefter sådan ud: B ApS 67,78 % J ApS 32,22 % Den overdrog J ApS sin anpartsbesiddelse incl. den fra D ApS erhvervede del til B ApS. Overdragelserne registreredes i selskabets Ejerbog d Anpartsbesiddelsen så herefter således ud: B ApS 100 % Herefter afholdtes ekstraordinær generalforsamling d , hvor nyvalg af statsaut. rev. E fandt sted Selskabets nye revisor har herefter udarbejdet nyt årsregnskab, som efter vedtagelse på endnu en ekstraordinær generalforsamling d samme dag blev indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Efter det oplyste har advokat C på vegne D ApS samme dag indleveret stævning med påstand om, B ApS og J ApS mod betaling af nærmere specificerede beløb overdrager selskabernes anpartsbesiddelse i CVRnr. K ApS til D ApS. Da D ApS har nægtet at modtage betaling for sine anparter, har B ApS og J ApS foretaget deponering af overdragelsessummerne.

5 - 5 - På vegne CVRnr. K ApS gøres det gældende, at selskabet ikke er part i anpartshaveroverenskomsten. Endvidere gøres det gældende, at der forud for d ikke er tvivl om anpartsbesiddelsen i selskabet, som var: B ApS 61 % J ApS 29 % D ApS 10 % Derudover gøres det gældende, at en ikke misligholdende anpartshaver i medfør af anpartshaveroverenskomstens 7 stk. 2 har ret til at erhverve en misligholdende anpartshavers anparter efter 14 dages forudgående varsel. Det gøres gældende, at en anpartshaver, overfor hvem et sådant krav rejses, mister retten til sine anparter i det øjeblik kravet fremsættes. Da kravet er fremsat d kl. 16:00 og for en sikkerheds skyld gentaget d gøres det gældende, at D ApS fra da af ikke længere kan udøve rettigheder i henhold til anparterne. Anpartsbesiddelsen så herefter således ud: B ApS 67,78 % J ApS 32,22 % Anpartshaveroverenskomsten er i medfør af bestemmelse i 2 hermed ophørt med at være gældende. Da J ApS herefter d overdrog samtlige sine anparter til B ApS, så ejerforholdene således ud: B ApS 100 % På denne baggrund er der ikke noget grundlag for at være i tvivl om anpartsbesiddelsen i selskabet. B ApS har i hele forløbet haft ubetinget flertal uanset ejerforholdene, ligesom D ApS på intet tidspunkt har været ejer af mere end 10 % af anparterne Den af D ApS indleverede stævning vedrører påståede misligholdelser efter disse tidspunkter og den baserer sig på den mellem parterne indgåede anpartshaveroverenskomst. Da denne er ophørt med at være gældende principalt d / , men under alle omstændigheder d , da J ApS overdrog sin anpartsbeholdning til B ApS, kan D ApS ikke påberåbe sig denne overenskomst efter disse tidspunkter.

6 - 6 - Derfor er der heller ikke noget grundlag for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sætter spørgsmålstegn ved de på generalforsamlingerne trufne beslutninger. Erhvervsstyrelsen har i førnævnte redegørelse af 29. november 2011 om sagens retlige omstændigheder udtalt: Sagens retlige omstændigheder En anpartshaver har ret til at møde på generalforsamling, hvilket fremgår direkte af selskabslovens 78. Endvidere foreskriver selskabslovens 94, stk. 1, indkaldelsesvarslet til en generalforsamling. Kravet til indkaldelsesvarslet kan konkret fraviges, hvis alle kapitalejere i et selskab samtykker i fravigelsen, jf. lovens 76, stk. 2. I det indsendte af advokat C er det anført, at indkaldelse til generalforsamling den 29. august var ulovlig, idet D ApS fortsat på tidspunktet for generalforsamlingen ejede anparter i selskabet og ikke var indkaldt.. Kompetencen til at påse om en generalforsamlingen var lovligt indkaldt, henhører under domstolene, jf. selskabslovens 109. Styrelsen kan derfor ikke træffe afgørelse om hvorvidt beslutningen forud for den anmeldte registrering er truffet på et lovligt grundlag, men må afvente, at striden er afgjort mellem parterne, eller der er afsagt en dom herom. Baggrunden herfor er, at hvis der rejses en uenighed omkring adkomsten til et selskab, vil det typisk være nødvendigt med en egentlig bevisbedømmelse, når det skal afklares, hvem der rettelig har adkomsten hertil. Selskabslovens 16, stk. 3, foreskriver, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan træffe beslutning om, at registrering ikke kan finde sted, når styrelsen bliver bekendt med, at der er tvivl om lovligheden af den anmeldte registrering. Formålet med denne bestemmelse i selskabsloven er således at sikre, at når der er en sådan konflikt om adkomsten til selskabet kan registrering afskæres, således at der ikke uretmæssigt registreres ændringer i det konkrete selskab, som ikke er blevet til på lovlig vis. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering Spørgsmålet om, hvorvidt beslutning truffet på den ekstraordinære generalforsamling den 29. august 2011 er gyldig, afhænger af, hvem der på tidspunktet for generalforsamlingen udgjorde ejerkredsen i selskabet. Tvisten omkring ejerskab henhører under domstolene. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke i kompetence til at foretage den fornødne bevisbedømmelse af forholdene. I det tidsrum, hvor konflikten pågår, er det afgørende, at der ikke uretmæssigt bliver foretaget registrering af beslutninger i selskabet, medmindre parterne er enige om disse, hvilket som nævnt ovenfor er baggrunden for bestemmelsen i selskabslovens 16, stk. 3, som efter styrelsens opfattelse finder anvendelse i den konkrete sag.

7 - 7 - På baggrund af det modtagne materiale fra de forskellige parter i den konkrete sag finder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen således, at der er tvivl om adkomsten til selskabet. Styrelsen finder derfor fortsat, at styrelsen ikke kan tage foretage registrering af den anmeldte revisorændring, før end der er klarhed om forholdet. D ApS er med ankenævnets tilladelse indtrådt til støtte for Erhvervsstyrelsen, jf. lov om Erhvervsankenævnet 5, hvorefter I fra D ApS ved indlæg af 19. december 2011 har anført: Som der er redegjort for i den stævning, som er indgivet med påstand om, at B ApS og J ApS er forpligtede til at overdrage deres anpartsbesiddelser i selskabet til D ApS, har man fra de øvrige anpartshavere og ledelsens side, opbygget en konflikt med selskabets general-forsamlingsvalgte revisor, statsaut. revisor F. Statsaut. revisor F havde været selskabets revisor i mange år forud for den etablerede tvist og tvistens reelle indhold er, at selskabets ledelse ikke ville give revisor det fornødne grundlag for at kunne foretage sin revision. Der er redegjort herfor overfor styrelsen. Som der også er redegjort for i stævningen, var der en forpligtelse til at have statsaut. revisor F som selskabets revisor, af hensyn til tilliden til denne fra D ApS s side, der som mindre-tals anpartshaver og udenfor den daglige drift, ikke havde mulighed for at følge med i selskabets forhold. Selskabets ledelse ville ganske enkelt ikke give selskabets revisor den fuldmagt som var fornøden til, at denne kunne udføre sit arbejde, endda til trods for, at D ApS tilkendegav, at man var indstillet på at afholde udgifterne til revisors gennemførelse af sine undersøgelser. Der er ligeledes redegjort i stævningen for, at D ApS tilkendegav, at hvis tvisten mellem revisor og selskabets ledelse, havde gjort et samarbejde umuligt, så ville man være indstillet på, skønt konflikten skyldtes ledelsens forhold, at der kunne vælges en anden revisor, nemlig en af de som D ApS foreslog fra 3 af Danmarks største og mest velrenommerede revisionsvirksomheder. Dette ville man ikke fra de øvrige anpartshaveres side, som mente, at hvis D ApS ikke stemte for valget af statsaut. revisor E, fra en revisionsvirksomhed, som hedder L, var dette en misligholdelse fra D ApS s side. Dette er gentagne gange afvist, at der var grundlag for at gennemtvinge et valg af en ny revisor og som det fremgår af de fremsendte udskrifter, har B ApS og J ApS, ved ikke at stemme, både den 31. maj 2011 og igen den 1. juni 2011 medvirket til valget af statsaut. revisor F som selskabets revisor.

8 - 8 - Der er en tvist mellem anpartshaverne, som i sin enkelthed går ud på, om D ApS har mislig-holdt sine forpligtelser efter anpartshaveroverenskomsten, med den konsekvens, at de øvrige anpartshavere er berettiget til at overtage anpartsbesiddelsen eller om D ApS, som følge af de øvrige an-partshaveres misligholdelse er berettiget til at overtage disses anpartsbesiddelser. De øvrige anpartshavere har ikke anlagt sag, men har blot via deres ledelsespost i selskabet legitimeret en uberettiget overdragelse. D ApS har anlagt sag med den angivne påstand. End ikke i dag har de øvrige anpartshavere taget retsskridt til at opnå dom for påstanden om ret til erhvervelse som følge af misligholdelse, heller ikke i relation til nedlæggelse af påstand i den af D ApS anlagte sag. Som anført påberåber klager sig, at der er en tvist med revisor, men forholder sig ikke til realiteten, nemlig at dette beror på ledelsens misligholdelse. Advokat A kommenterer end ikke, at styrelsen jo har tilkendegivet at det påhviler ledelsen at assistere revisor, jfr. Selskabslovens 133. Det kan også undre, hvorledes advokat A kan være af den opfattelse, at den af statsaut. revisor E, skønt ikke lovligt valgt, påtegnede årsrapport kan være korrekt og retvisende. Årsrapporten er af statsaut. revisor E og selskabets direktør underskrevet den 9. september 2011, pr. hvilken dato, det angives at den er godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er ikke indkaldt overfor de som rettelig var anpartshavere på tidspunktet for udsendelse af indkaldelse/afholdelse, og derfor ikke lovligt indkaldt og derfor heller ikke beslutningsdygtig. Det kan da også noteres, at det er advokat A, der er dirigent på den generalforsamling, hvor statsaut. revisor E søges valgt, og som er den som konkluderer, trods manglende indkaldelse af D ApS, er der tale om en lovlig indkaldt generalforsamling. Under ledelsesberetningen er anført, at der ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt. Af de oplysninger, som er kommet frem i forbindelse med likvidationen, herunder H s forklaring til skifteretten den 2. november 2011, jfr. vedlagte udskrift, er der sket en virksomheds-overdragelse med virkning fra 1. juli 2011, som har betydet, at selskabet netto har måttet overføre ca. kr. 400ts. til det M I/S, som, jfr. vedlagte udskrift, er etableret den 30. juni 2011, som H er citeret for i udskriften fra skifteretten: Aktiviteterne fortsættes i det nye selskab, da det ikke er muligt at fortsætte driften i det gamle som sagerne står. Dette er der ingen oplysninger om og advokat A har da heller ikke redegjort herfor, skønt dette er et meget væsentligt forhold.

9 - 9 - Det bemærkes, at såvel etableringen af M I/S, som overdragelsens virkning, ligger inden at misligholdelse gøres gældende fra advokat A s side. Dette betyder, at uden at orientere samtlige anpartshavere, herunder uden at give orientering herom på generalforsamlingen afholdt den 21. juli 2011, hvor indholdet af en retvisende årsrapport drøftes, overdrager selskabets ledelse, som ligeledes er hovedanparts-haver, selskabets aktiver til et I/S med begge de øvrige anpartshaver, bortset fra D ApS, som interessenter, og oven i købet således at selskabet får en udgift på kr ved at overdrage sine aktiver. Der foreligger klart en disposition som er egnet til at skaffe visse anpartshavere en utilbørlig fordel på andre kapitalejere eller selskabets bekostning, jfr. Selskabslovens 127 og som er strafsanktioneret jfr. Selskabslovens 367. Advokat A anfører i klagen, at undertegnede var årsagen til uenigheden i ejerkredsen, som følge af uregelmæssigheder på selskabets konti og i det af undertegnede førte bogholderi. Dette er helt og aldeles uberettigede anklager, som henstår ganske udokumenterede. Der foreligger ingen dokumentation for at selskabet skulle have fremsat sådan påstand eller at revisor skulle have konstateret eller påtalt sådanne forhold. Ingen revisionsprotokol indeholder nogen oplysninger om uregelmæssigheder fra undertegnedes side. I stedet for at fremkomme med injurierende udtalelser uden nogen form dokumentation, ville det klæde advokat A, hvis denne enten fremlagde dokumentation eller bekræftede, at han ikke har noget grundlag for at fremkomme med sådanne beskyldninger. Advokat A og hans klienter har ganske åbenbart søgt at undgå en domstolsprøvelse, hvilket på baggrund af det konstaterbare forløb, virker forståeligt, men faktum er, at indtil der foreligger en domstolsafgørelse, som endeligt tager stilling til, hvorvidt advokat A s klienter er berettiget til at over-tage D ApS s anparter eller D ApS er berettiget til at overtage de øvrige anpartshaveres anparter, så er det vigtigt at ingen af anpartshaverne kan benytte deres påståede anpartsbesiddelser til at træffe beslutninger i selskabet, hvilket styrelsen helt korrekt har sikret ved sin beslutning. Der er heller ingen betænkelighed ved at lade selskabet tage under likvidation. Likvidator varetager selskabets interesser og da der som anført er sket virksomhedsoverdragelse, formentlig pr. 1 juli 2011, er der heller ikke nogen virksomhed, som kan lide under at selskabet er under likvidation. Likvidator har også mulighed for at få afklaret, hvorvidt der er grundlag for erstatningskrav mod ledelse eller anpartshavere, ved at gennemføre en virksomhedsoverdragelse, som betyder, at selskabet skal give afkald på ca. kr og undersøge grundlaget for, at G og H, trods aftale om en bruttoløn på max. kr pr. måned, pr. 11.juli 2011 har hævet mere end kr , svarende til mere end det dobbelte. Det bemærkes, at hævninger og krav fra tidligere år, har været omfattet af krav om berigtigelse, i henhold

10 til anpartshaveroverenskomsten, længe inden misligholdelse gøres gældende fra de øvrige anpartshaveres side. Hævningerne viser med al tydelighed, at de øvrige anpartshavere har været i en hævebegrundende misligholdelse overfor D ApS og at disse har søgt dette skjult med at undlade at oplyse herom. Det er derfor undertegnedes opfattelse, at styrelsens handlemåde er helt korrekt, og at denne sikrer, at der sker en domstolsprøvelse af de påståede berettigede ændringer i anpartshaverforholdene, før end den/de reelt berettigede anpartshaver/e kan udøve stemmeret og at der ikke lides noget tab ved at selskabet er taget under likvidation. Tværtimod er det likvidators opgave at sikre selskabets værdier og ikke foretage dispositioner, som fremstår alene i enkelte anpartshaveres interesse. G fra B ApS, der med ankenævnets tilladelse er indtrådt til støtte for klager, jf. lov om Erhvervsankenævnet 5, er ved skrivelser af 13., 14. og 15. februar 2012 fremkommet med bemærkninger i sagen, og I fra D ApS er ved skrivelser af 13. og 14. februar 2012 ligeledes fremkommet med yderligere bemærkninger. Det er for Erhvervsankenævnet oplyst, at K ApS den 9. november 2011 blev taget under tvangsopløsning, og at advokat N af skifteretten blev udpeget som likvidator. Sø- og Handelsrettens Skifteret har den 21. marts 2012 afsagt konkursdekret over K ApS. Erhvervsankenævnet rettede foranlediget heraf henvendelse til advokaterne A og N, samt D ApS, B ApS og Erhvervsstyrelsen og bad om at få oplyst, om klagen fastholdes og i givet fald på hvilket grundlag. G har den 19. juli 2012 svaret ankenævnet således: Ejerkredsen bestående af B ApS og J ApS repræsenteret af G og H skal hermed venligst anmode om, at Nævnets endelige beslutning udskydes til afventning af retssagen, om hvem der er ejer af selskabet. Det er rigtigt, at der er afsagt konkursdekret i Sø- og Handelsretten, men faktum er, at det var som følge af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011, at selskabet blev erklæret konkurs. Kurator og selskabets ejerkreds har indgivet klage over revisoren til Revisornævnet samt anlagt sag ved domstolen.

11 Da Nævnets afgørelse må forventes at kunne få afgørende indflydelse på de igangværende sager med krav om erstatning fra revisoren, håber vi meget, at vort ønske om udskydelse af sagens behandling på 3 4 måneder kan imødekommes. Ovenstående indlæg er på vegne af B ApS og af J ApS, skrevet af G og godkendt af H. G er dels ved s af 16. maj 2012 og 4. juni 2012 og dels ved skrivelse af 13. november 2012 fremkommet med bemærkninger i sagen. Af sidstnævnte fremgår blandt andet: Det er for eksperter ubegribeligt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har taget parti for mindretalsanpartshaverens krav om likvidering af selskabet, - helt uden at han behøvede at gå rettens vej. Undertegnede og mine rådgivere er af den opfattelse, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke burde have efterkommet mindretalsanpartshaverens anmodning om likvidering af selskabet, men i stedet have henvist til domstolene, idet alle tvister om fortolkning af indbyrdes aftaler mellem anpartshavere hører under domstolene i retssamfund som Danmark. Når selskabet i dag er insolvent, er det alene et direkte resultat af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen greb ind og lukkede selskabet, med et stort økonomisk tab for selskabet og ejerkredsen til følge. Jeg opfordrer hermed igen til, at Nævnet overlader det til domstolene at afgøre en strid om fortolkning af en ejer-aftale, og for ikke at påføre ejerkredsen yderligere tab, opfordres Nævnet til at omstøde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens (foreløbige) beslutning om likvidering af det solvente selskab, udelukkende baseret på et krav fra mindretals-anpartshaveren. Ankenævnet udtaler: Nærværende sag angår en prøvelse af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011, hvorved styrelsen har meddelt, at anmeldelse om ændring af revisor ikke kan registreres, før der er skabt klarhed over ejerforholdet i selskabet om. Spørgsmålet om, hvorvidt Erhvervsstyrelsen har været berettiget til at træffe afgørelse om likvidation af selskabet, er således ikke til prøvelse. Da K ApS ved dekret af 21. marts 2012 er taget under konkursbehandling, og da konkursboet ikke har tilkendegivet, at det ønsker at indtræde i klagesagen, er der ikke

12 længere den fornødne retlige interesse i at få prøvet spørgsmålet, og ankenævnet afviser derfor klagen over Erhvervsstyrelsens afgørelse af 15. september 2011.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere