Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber"

Transkript

1

2 Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1

3 2

4 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag

5 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright 2001 by JJH Forlag Omslag: Anette Heshe Nielsen Repro og tryk: Olesen Offset, Viborg ISBN Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. JJH Forlag Hørsholm Kongevej Hørsholm Telefon Fax adresse 4

6 Indholdsfortegnelse Side Forord...7 Indledning...9 Normalforløb i en gældssaneringssag...13 Top 13 listen Alder (ansøgerens) Anparter Arv Beskæftigelsesforhold Bil Boligforhold Bopæl Gældens afdrag, alder, art, pådragelse, størrelse Kaution og gæld sammen med andre Lønindeholdelse Pantsikret gæld (husgæld, udlæg) Pensionsopsparing (livsforsikringer m.v.) Registrering (RIK, Statstidende) Retshjælp Rådighedsbeløb Skatter m.v Skemaudfyldelse (ansøgningsskema m/eksempel) Strafbare forhold, svig Ægtefælle, samlevende Økonomisk uansvarlighed Bilag 1. Ansøgningsskema om gældssanering med bilag Uddrag af konkursloven (Gældssanering) Adresser på retskredse Forkortelser og svære ord Litteratur Nyttige adresser Lignelsen om den gældsbundne tjener Hvad siger retten? Gældssanering Procent gældssanering i retskredse

7 6

8 Forord Denne bog er tilegnet mennesker med bundløs gæld, der ønsker sig en ny start på tilværelsen. Du kan være ramt af: Tvangsauktion Skilsmisse Stort tab på debitorer Dårlig økonomisk vejledning m.v. Det er mit håb, at du med denne bog i hånden vil få det lettere og undgå alle de faldgruber, der er på området, når du søger gældssanering. Min indfaldsvinkel til denne bog er, at jeg som revisor i 22 år har medvirket til stiltiende kreditorordninger samt gældssaneringssager. Jeg har gennemlæst alt væsentlig stof på området, deltaget i kurser om gældssanering og sidst, men ikke mindst selv fået gældssanering. Min elskede samlever Hanne kan jeg ikke takke nok for hendes hjælp med denne bog. Hanne har mange nætter måtte undvære mit selskab og været henvist til vor kat Zeus. Når vi fik lidt for meget gæld på hjernen, sagde vi følgende remse: Snip snap snude, nu er gælden ude og så grinede vi og tog fat på ny. En stor tak skal også rettes til dommer Lilian Hindborg, advokat Peter Bøgelund og især retsassessor Hans Engberg, som har givet mig megen konstruktiv og positiv kritik i gennemgangen af bogen. Også tak til grafiker Anette Heshe Nielsen for idé og illustration af bogens forside. Hvis du har spørgsmål til din sag eller bogen, er du altid velkommen til at kontakte mig. Hørsholm, d. 20. april 2001 JJH Forlag Hørsholm Kongevej 5, 2970 Hørsholm, Telefon , Fax adresse: 7

9 8

10 Indledning En gældssanering kan ændre dit liv, så du føler dig som et nyt og frit menneske med håb om en ny start på livet. Må denne bog hjælpe dig med dette. Det kan tænkes, at en person, hvis økonomi bliver saneret, kommer til at tjene godt og efterfølgende får en lille formue. Men det må også være hensigten med en gældssanering at få en person væk fra det sociale system og fogedretterne og over til at kunne svare enhver sit til gavn for vort samfund. Denne bog henvender sig til almindelige mennesker. Den kendsgerning, at den gældsplagede person ikke kan få retshjælp før indledning af en gældssanering, gør denne bog ekstra nødvendig. Der findes meget få tegn og henvisninger m.v. De behandlede emner er opstillet alfabetisk. Studiegæld er ikke behandlet særskilt. Bogen beskriver især den gældsplagede persons problemer, før skifteretten evt. indleder gældssanering og udpeger en medhjælper (normalt en advokat), som herefter vejleder om sagens videre forløb. Sidst i bogen findes en oversigt over mine kilder, og som det ses, har jeg gennemlæst det meste, der findes om emnet. For at underbygge mine påstande i bogen vil jeg citere andre personer, som har stor erfaring på området: Højesteretssagfører Peter Bøgelund, mangeårig skifteretsmedhjælper ved Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling i København har udtalt: "Det må konstateres, at det ikke er muligt entydigt at drage en klar linie af den righoldige praksis, der findes på området. Efterhånden som årene er gået, har problemerne tårnet sig op, i stedet for at udviklingen, som man måske skulle have troet, var gået i retning af, at der nu efter 11 år kunne opstilles enkle og klare regler for opnåelse af gældssanering. "Det siger sig selv, at med de mange forskellige sagsbehandlere, der er landet over, og med den vaklende praksis Landsretterne har, og den manglende indbringelse af sager for Højesteret, er der stor forskel på, hvorledes sagerne bliver bedømt landet over. "I virkeligheden egner Gældssaneringsinstituttet sig slet ikke til den form for domstolspraksis, som loven lægger op til. Området burde i højere grad være reguleret ved bekendtgørelser, så skifteretterne vidste, hvad de havde at holde sig til." Advokat Peter Bøgelund kan få min underskrift til ovennævnte. Lad mig anføre et positivt citat fra kontorchef, lic. jur. H.H.H. Andrup, Ribe: "Det er positivt forkert at afskære en falleret håndværker fra gældssanering med den begrundelse, at han fortsat udøver virksomhed i det samme fag, som svend eller selvstændig i et andet selskab. Under hidtil retstilstand har sådanne erhvervsdrivende måtte klare sig med fup og fiduser: arbejde for ægtefællen, for selskaber med hustruen og en "puddelhund" i bestyrelsen og lignede. Med gældssaneringsbestemmelserne - i eller uden for konkurs - kan man nu få disse luskede tiltag ud af historien. Det ville i sig selv være en væsentlig "sanering" af erhvervslivet." Disse positive betragtninger blev sagt i 1986; men som bogen fortæller, er år 2000 desværre ikke som Andrup beskrev. Mine bemærkninger er følgende: Som beskrevet i materialet fra Danmarks Statistisk er det ikke ligegyldigt, hvor man bor i Danmark for at få gældssanering. Vil du søge gældssanering, er det måske en god ide at flytte til Fåborg for en tid, da 8 ud af 10 får gældssanering her, men flyt ikke til Åbenrå, for her får kun 1 ud af 10 gældssanering. Det kan man ikke være bekendt. 9

11 Siden september 2000, da jeg fremlagde min analyse af talmaterialet fra Danmarks Statistik og Domstolsstyrelsen, har mit materiale været præsenteret i pressen, herunder Ekstra Bladet, Fyns Stiftstidende, Penge & Privatøkonomi. Sidst har DR Pengemagasinet 21/ sendt en udsendelse om gældssanering baseret på mit idegrundlag. Desværre var udsendelsen ikke særlig oplysende, og flere fejl forekom. Derfor vil jeg gerne fremsætte følgende kommentarer: Da landsdommer Lars Lindencrone Petersen besøgte Pengemagasinet onsdag den 21. februar 2001, hvor gældssanering var på programmet Dommer Lars Lindencrone Petersen, som var leder af Sø- og Handelsretten fra og nu er landsdommer i Østre Landsret, fik lov til sidst i programmet ubestridt at lægge parforholdet for had. Man må sige, det var noget af et kunststykke. Dommer Lars Lindencrone Petersen mente, at hvis en Joakim von And flytter sammen med en gældsplaget person, skal Joakim von And totalforsørge personen, så den gældsplagedes indtægter 100% kan gå til hans sultende kreditorer. Normalt i 5 år. Det er ikke første gang, dommer Lars Lindencrone Petersens stenalderagtige betragtninger kommer i fokus. Det er i modstrid med de forslag, der fremsættes i redegørelsen af 31. maj 1999 fra Dommerfuldmægtigforeningen og Advokatrådet. Spørgsmålet er, hvor justitsminister Frank Jensen står i denne sag. Dommer Lars Lindencrone Petersen har den 23/ i Erhvervsbladet bl.a. udtalt: Konkurslovens regler om gældssanering fra 1984 er klare på det punkt. Synspunktet er, at hvis en overgældsat person ønsker at blive fri for sin gæld, kan han ikke på dette punkt påberåbe sig beskyttelsesregler, der i øvrigt gælder. Praksis er, at hvis en overgældsat person ønsker den begunstigelse fra samfundets side, som en gældssanering er, må man finde sig i at blive ringere stillet. Må jeg venligst spørge dommer Lars Lindencrone Petersen: Skal ægtefæller eller samlevere, som ikke har pådraget sig gældsforpligtigelsen og ikke kendt noget til den, også lide under dette? Han svarede selv, da han blev interviewet i Pengemagasinet: Ja det skal de. Men som omtalt er dommer Lars Lindencrone Petersen i modstrid med de forslag, der fremsættes i redegørelsen af 31. maj 1999 fra Dommerfuldmægtigforeningen og Advokatrådet: Kun den gældsplagede persons egen indtægt og formue skal regnes med til betaling af gælden. Børnecheck, voksne børns indtægt samt ægtefællens eller samleverens indkomst skal ikke gå til at betale gælden. Men hvad mener justitsminister Frank Jensen? Han har til Berlingske Tidende den 14/ i en artikel Hjælp er på vej til skyldnere udtalt: Justitsministeriet har ikke været inddraget i arbejdet med at kikke på reglerne. Derfor vil jeg nu gennemgå rapporten, og så afgøre, om den giver anledning til at ændre på loven 10

12 Vi har efterfølgende kun hørt om sagen, at Justitsministeriet i september 2000 har etableret et konkursråd (FM nr side 111). Med udgangspunkt i omtalte rapport vil man fokusere på at forenkle og effektivisere behandlingen af gældssaneringssager, herunder disse reglers samspil med anden lovgivning, bl.a. skatte- og sociallovgivningen. Men hvornår sker der noget, som kan hjælpe gældsplagede familier? Må jeg venligst spørge justitsminister Frank Jensen, om han deler dommer Lars Lindencrone Petersens synspunkter eller Dommerfuldmægtigforeningens og Advokatrådets forslag. Dommer Lars Lindencrone Petersen nåede også i udsendelsen at fortælle os, at det har vist sig fra praksis, at en undergrænse for gældseftergivelse for pensionister og førtidspensionister er ca kr. Det er nu ikke helt rigtigt Når vi taler om førtidspensionist, enke-, folke- eller invalidepensionist, viser kendelse nr. Ø 900/1993 at: En førtidspensionist med en gæld på fik bortsaneret gælden. Indtægt kr. udgift kr. rådighedsbeløb kr. Denne kendelse og flere positive kendelser er refereret i Lilian Hindborgs bog Gældssanering i praksis (Jurist- og Økonomforbundets Forlag) s Dommer Lilian Hindborg er efter min opfattelse en af de største kapaciteter på området og er en af de mest citerede i gældssaneringssager. Hun skriver nederst på side 29 i sin bog følgende: En gæld på under kr. er efter praksis ikke tilstrækkelig for at anse den økonomiske betingelse for opfyldt, idet landsretterne i disse tilfælde som begrundelse for afgørelsen alene henviser til gældens størrelse. Efter min opfattelse kan man godt overveje at gå under de kr., når det drejer sig om folk, der alene har deres folkepension eller andre med tilsvarende helt beskedne indtægter, der ikke er udsigt til at kunne forøges. Så det er ikke korrekt, at grænsen er kr. Vi mangler Højesteret på banen og politikerne i arbejdstøjet? Vi må heller ikke glemme landsdommer Lars Lindencrone Petersens baggrund, nemlig som leder af Sø- og Handelsretten fra Nedenstående opstilling viser, at Sø- og Handelsretten fra var strengere end andre storbyer.: Procent gældssaneringer i større retskredse (+ Fåborg og Åbenrå, bedst/dårligst) Placering Placering Placering By Begæringer Kendelser Gældssanering % København , Århus , Ålborg , Odense , Roskilde , Herning , Esbjerg , Fåborg , Åbenrå , I ALT ,93 11

13 Så vidt jeg kan se, finder der en magtkamp sted mellem konservative og liberale synspunkter på ovennævnte område. Dommerfuldmægtigforeningens og Advokatrådets forslag på den liberale fløj og landsdommer Lars Lindencrone Petersen på den stokkonservative. Pudsigt nok var det mig, der startede hele bopælsproblematikken. Jeg glemmer ikke retsassessor Hans Engbergs og advokat Peter Bøgelunds bemærkninger, da de i september sidste år så statistikken: Det var satans! Jeg har netop modtaget tallene fra år 2000, og blot for at bevise, at det må være et helvede at søge gældssanering i Storkøbenhavn i stedet for i resten er landet, ses det, at ca. 20 % får gældssanering i Storkøbenhavn, mens resten af landet siger ca. 40%. Det er hamrende uretfærdigt! Gældssaneringsstatisk inddelt på retskredse år 2000 år 2000 % GS % GS % GS % GS Retskreds Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser Sø- og Handelsretten , , , ,1 Resten af landet , , , ,7 af beg. Gældssaneringsstatisk inddelt på retskredse 1999/ /95 % GS 2000/ /95 % GS Retskreds Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser af beg. Sø- og Handelsretten , ,8 Resten af landet , ,8 12

14 Et normalforløb i en gældssaneringssag trin 1-7: normalt trin 8-10: unormalt Trin 1: Din ansøgning om gældssanering. Du ringer eller henvender dig til skifteretten for at få et ansøgningsskema. Du finder adresse og telefonnummer på skifteretten dvs. den retskreds, hvori du bor (se bilag 3). Du udfylder ansøgningsskemaet. Du finder eksempler på udfyldelsen i Kapitel 17 og et tomt ansøgningsskema i bilag 1. Hvis du er i tvivl, sæt et? eller spørg skifteretten. Dit ansøgningsskema sendes eller afleveres til skifteretten sammen med kopi af din og evt. ægtefælle/reg. partner/samlevers: forskudsopgørelse for de sidste 2 år årsopgørelser fra skattevæsenet for de sidste 3 år dokumentation for indtægten for de sidste 3 måneder Hvis du mangler dine forskudsopgørelser eller årsopgørelser, kan du ringe til din kommune, og du vil straks få tilsendt disse. Du skal besvare alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet så ærligt du kan. Det er meget vigtigt, idet du i værste fald nægtes gældssanering. Senere, når du har fået gældssanering, og det viser sig, at du har fortiet vigtige oplysninger, kan din sag genoptages - måske kan din gældssanering blive slettet. Husk alle oplysninger, idet skifteretten ellers kan afvise din ansøgning. Hvis du får gældssanering, vil den dag, hvor skifteretten modtager din ansøgning, blive kaldt fristdag. Det betyder, at der ikke kan gøres udlæg eller arrest i dine aktiver, dog kun den gæld, som er omfattet af gældssanering. Pantfordringer i det omfang pantet strækker til, er ikke omfattet. Fristdagen gælder også for omstødelse, d.v.s. mærkelige dispositioner foretaget f.eks. 3 måneder før fristdagen. Dog skal fordringen være omfattet af gældssaneringskendelsen. Lønindeholdelse kan foretages indtil gældssaneringskendelsen. Trin 2: Dit 1. møde i skifteretten. Efter ca. 2-3 uger indkalder skifteretten dig til møde, hvor du skal møde personligt. Måske bliver du bedt om at medbringe yderligere dokumentation til mødet. Der er kun dig, evt. din advokat eller rådgiver og en dommerfuldmægtig (retsassessor) til stede. Udebliver du uden lovlig grund, kan dette medføre, at skifteretten nægter dig at indlede gældssanering. Under mødet vil skifteretten anmode dig om at give yderligere oplysninger om dig og din husstands økonomiske forhold. Mødet kan tage fra ca. 1-3 timer, måske mere, afhængigt af, hvor kompliceret sagen er. Hvis skifteretten godtager din ansøgning, forklarer dommerfuldmægtigen dig det videre forløb. Det bliver også gjort klart for dig, at der kun er indledt gældssanering for dig. Du kan ikke allerede være sikker på gældssanering, da det under sagen kan vise sig, at du alligevel ikke opfylder betingelserne for gældssanering. Skifteretten udpeger én af skifterettens medhjælpere (en advokat) til at ordne det praktiske arbejde med kontakt til kreditorer. Du skal sammen med medhjælperen udarbejde et budget og en oversigt over det du ejer, og det du skylder. 13

15 Straks efter gældssaneringssagens indledning indrykker skifteretten via dens medhjælper en bekendtgørelse i Statstidende med opfordring til enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, til at anmelde deres krav inden 4 uger efter bekendtgørelsen. Skifteretten kan bestemme, at bekendtgørelsen desuden skal indrykkes i et almindeligt læst blad, når særlige forhold taler derfor (næsten aldrig). Du vil også blive registreret hos RKI Kredit Information A/S, at der er indledt gældssanering for dig. Registreringen kan stå i 5 år. Se kapitel 13. Registrering. (Se også, hvordan du bliver slettet efter din gældssanering). Trin 3: Dit 1. møde med skifterettens medhjælper. Du vil få brev fra skifterettens medhjælper om at aftale et møde. Du skal sammen med medhjælperen gennemgå og evt. rette det du ejer, og det du skylder væk. Det er vigtigt for dig at være ærlig overfor medhjælperen. Et godt råd til dig er, at det er medhjælperen, som juridisk ved, om din gæld er forældet eller skal bestrides. Hvis du er i tvivl, så lad være at bestride en gældspost. Det koster tid og kræfter. Du skal også sammen med medhjælperen komme med et forslag til, hvor meget du kan betale pr. måned, og derfor må et holdbart budget udarbejdes. Sammen med medhjælperen udarbejdes et budget, som omfatter de nødvendige faste omkostninger samt et beskedent, realistisk rådighedsbeløb til husholdning, tøj m.v. Se kapitel 15. Rådighedsbeløb. Ifølge loven skal socialforvaltningen spørges, om de har oplysninger, som kan have betydning for din sag. Når medhjælperen har modtaget alle relevante oplysninger, udarbejder han en status og en redegørelse, samt hjælper dig med dit forslag til gældssanering, som sendes til skifteretten. Trin 4: Dit forslag til din gældssanering. Når skifteretten har modtaget dit forslag, vurderer skifteretten på ny, om du kan få gældssanering. I givet fald indkaldes du og dine kreditorer til et møde i skifteretten. Inden skifteretten tager stilling til begæringen, skal den have indhentet er erklæring fra det sociale udvalg i din hjemstedskommune vedrørende hele din sociale situation. Med et varsel på mindst 2 uger indkaldes du og samtlige kendte kreditorer og indehavere af særlig sikrede krav til møde til behandling af dit forslag. Når forholdene taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant fra det sociale udvalg til mødet. Indkaldelsen skal ske ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde og vedlægges dit forslag samt medhjælperens status og redegørelse. Også kreditorer ifølge betingede fordringer, f. eks. kautionister skal indkaldes. Indkaldelsen bekendtgøres med samme varsel i Statstidende med oplysning om, hvor de nævnte bilag ligger til eftersyn. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om følgerne af udeblivelse fra mødet. Udeblivelse medfører alene, at den pågældende kreditor - herunder også en kautionist - ikke får indflydelse på skifterettens afgørelse. Trin 5: Dit 2. møde med skifteretten og dit 1. møde med dine kreditorer. Du skal komme til mødet med dine kreditorer, og du får brev fra din medhjælper. Udebliver du fra mødet uden lovligt forfald, anses begæringen om gældssanering for bortfaldet. Du skal svare på det, du bliver spurgt om. Kreditorerne kan fremsætte deres mening, men det er ikke kreditorerne, der bestemmer, om du kan få gældssanering. Det bestemmer skifteretten. På mødet gennemgår skifteretten dit forslag og de tilvejebragte oplysninger. Skifteretten opfordrer de fremmødte til at udtale sig om forslaget og grundlaget for dette samt til at fremkomme med andre oplysninger af betydning for sagen. Du bør have lejlighed til at ændre dit forslag, såfremt der ikke er rimelig udsigt til, at det kan tages til følge. Skifteretten kan ikke ændre forslaget eller tage det delvis til følge uden din accept. 14

16 Trin 6: Din gældssanering. 14 dage efter at skifteretten har truffet afgørelse i din sag, er den som udgangspunkt slut. Dog får de kreditorer, der ikke er mødt til ovennævnte møde, fristen forlænget til afgørelsen offentliggøres i Statstidende. Det er dog en betingelse, at ingen af kreditorerne har klaget over skifterettens afgørelse til landsretten. Statskassen betaler normalt alle advokatomkostninger. I særlige tilfælde kan du dog komme til at betale, f. eks. hvis du har givet skifteretten urigtige oplysninger. Såvel kendte som ukendte kreditorer kan påkære skifterettens afgørelse senere. Gældssaneringssagen anses for afsluttet, når fristen for kære af skifterettens afgørelse vedrørende gældssanering eller sagens afvisning er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansens kendelse er afsagt, eller når din begæring er tilbagekaldt eller bortfaldet, eller når konkurs er indtrådt. Vær opmærksom på, at uforfaldne fordringer kan kræves betalt samtidig med andre fordringer. Tages skyldnerens forslag helt eller delvist til følge, bekendtgør skifteretten straks sagens udfald i Statstidende. Genpart af bekendtgørelsen bør samtidig sendes til samtlige kendte fordringshavere. Trin 7: Efter din gældssanering. Du er et frit menneske. Du må nu godt vinde i Lotto og få din gevinst udbetalt til dig selv. Din sag kan genoptages, hvis du har skjult væsentlige oplysninger eller talt usandt (skal være væsentligt). Men der skal meget til, viser kendelserne. Hvis dine forhold forværres meget, kan du få genoptaget din sag. Hvis det er tilfældet, skal du henvende dig til skifteretten. At holde op med at betale er det værste, du kan gøre. Fogeden står igen og banker på din dør. Trin 8: Din ansøgning om gældssanering afvises. Det kan ske, at din ansøgning om gældssanering afvises enten uden et møde i skifteretten, under mødet eller efter mødet. Inden afvisning besluttes, bør du have lejlighed til at modificere dit forslag. Det skal bemærkes, at skifteretten ikke er afskåret fra at afsige en gældssaneringskendelse, som tager dit forslag delvist til følge, forudsat du kan tiltræde kendelsen. Denne kendelse kan du appellere (kære), men du har kun 14 dage. Det koster 400 kr., og i skifteretten kan du finde en liste over advokater, der yder retshjælp. Du har store chancer for fri proces, men spørg din advokat. Se også kapitel 14. Retshjælp. Endnu engang spørg skifteretten, hvorfor den nægter dig gældssanering, og hvad du kan gøre for at fremme din sag. Få rettet årsagen og søg igen. Trin 9: Dit forslag til gældssanering afvises. Du kan appellere skifterettens kendelse, hvis den afviser dit forslag. Din medhjælper vil normalt give dig en verbal generel kærevejledning. Men normalt ikke mere, da han ikke kun er din mand. Så søg derfor advokathjælp. Men husk, du har kun 14 dage. Trin 10: Dit forslag til gældssanering afvises af landsretten. Du kan få procesbevillingsnævnets tilladelse til at appellere landsrettens kendelse til Højesteret, hvis din sag vedrører spørgsmål af principiel karakter. Men her har du også kun 14 dage, undtagelsesvis inden 6 måneder efter landsrettens afgørelse. 15

17 Top 13 listen 1. Vær ærlig overfor skifteretten 2. Hvis du får nej til gældssanering i skifteretten, spørg om årsagen. Få årsagen væk og søg igen 3. Vent med at flytte sammen med nogen til efter gældssanering - men du må ikke have planlagt det 4. Hvis I er gift eller samlevende, kan en skilsmisse desværre være en mulighed for at få gældssanering 5. Pas på restskat og B-skat, der ikke indgår i gældssaneringen 6. Hav eller få et afklaret og afsluttet forhold på dit gældssammenbrud 7. Få en stabil indtjening og bolig 8. Prøv så godt du kan at udarbejde dit eget budget, så du står bedre rustet i skifteretten 9. Dine anparter skal sælges og skattebyrden konstateres. Hvis usælgelige, se Kapitel 2. Anparter 10. Er du syg, få en lægeerklæring før dit møde med skifteretten 11. Hvis skifteretten mener, at din bolig er for dyr, henvises du til kendelse No. 73 Ø 1722/ Hvis du har bil, forbered dig på oplysninger om offentlige transportmuligheder og transporttid til arbejdspladsen 13. Hvis din retskreds er umulig, flyt til en anden retskreds 16

18 1. Alder (ansøgerens) Generelt Din alder bør ikke have indflydelse på din mulighed for at få gældssanering; men hvis du både er yngre og måske endda har din fulde erhvervsevne, da vil det være sværere at bevise og godtgøre at: du ikke er i stand til, og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til, at kunne opfylde dine gældsforpligtelser. Nærmer du dig, eller har du nået pensionsalderen, kan du næppe forvente et væsentligt bedre indtægtsforhold. Derfor kan dit aktuelle budget normalt lægges til grund for vurderingen af, om din gældsforpligtelse er håbløs. Som ung må du kunne dokumentere på trods af ubegrænsede erhvervsmuligheder, at du ikke har mulighed for at opfylde dine gældsforpligtelser. Nedenstående kendelser viser dog, at 26 år og 39 år ikke er til hinder for at opnå en gældssanering. Din alder kombineret med sygdom har også indflydelse på gældssanering samt gældens størrelse. Derfor vedlæg altid dine lægeerklæringer, det kan gøre forskellen mellem gældssanering eller ej. Hvad siger loven? Betænkningen om gældssanering nr. 957 samt loven Alle Det påhviler skyldneren at godtgøre, at den økonomiske betingelse er opfyldt. Kravet om godtgørelse pålægger skyldneren en aktiv oplysningspligt og indebærer, at der må stilles forholdsvis strenge bevismæssige krav. Spørgsmålet om, hvorvidt en skyldner bør kunne opnå gældssanering, angår derimod skyldnerens fremtidige mulighed for personligt at betale sin gæld fuldt ud og forudsætter således en vurdering af skyldnerens fremtidige økonomiske formåen set i lyset af hans alder, beskæftigelse, uddannelse, familiemæssige og øvrige forhold. Er skyldneren endnu erhvervsaktiv, må der på grund af misbrugsrisikoen som regel stilles strengere krav. I almindelighed må det kræves, at gældssanering vil fremme skyldnerens reelle muligheder for og genskabe hans motivation til at forbedre sin økonomiske situation. Må det antages, at gældssanering ikke vil have denne effekt i det konkrete tilfælde, vil en erhvervsaktiv skyldner som regel ikke have nogen anerkendelsesværdig interesse i gældssanering. Også i tilfælde, hvor den håbløse insolvenstilstand i hovedsagen skyldes, at skyldneren vedblivende hæfter for gæld i henhold til pantehæftelser, der er blevet slettet som helt eller delvis udækkede på tvangsauktion over skyldnerens faste ejendom, kan den nugældende retstilstand undertiden føre til resultater, som virker urimelige, således i særlig grad, når tvangsauktionen er forårsaget af økonomiske forhold, som skyldneren er uden indflydelse på. Også selvom skyldneren (og hans familie) ikke har været udsat for de belastninger, som uundgåeligt er forbundet med konkurs eller tvangsauktion, finder udvalget, at en rigoristisk fastholden af håbløst forgældede skyldneres hæftelse efter omstændighederne kan føre til urimelige resultater. Af de faktorer, som spiller en væsentlig rolle herved, fremhæves navnlig, at en håbløs insolvenstilstand på grund af dens varighed kan udgøre en lige så stor belastning for skyldneren og hans familie som en konkurs eller tvangsauktion. 17

19 Erhvervsaktiv Når skyldneren har lønnet beskæftigelse eller definitivt har forladt arbejdsmarkedet, vil der som regel næppe være nævneværdig bevismæssig tvivl. I tilfælde, hvor en skyldner, som tidligere har haft lønnet beskæftigelse, p.t. er arbejdsløs og i givet fald må forventes på ny at blive ansat som lønmodtager, må det i almindelighed lægges til grund, at han i bedste fald kan opnå beskæftigelse, der i lønmæssig henseende svarer til den tidligere beskæftigelse. I de tilfælde, hvor en yngre tidligere erhvervsdrivende (endnu) ikke har fået anden beskæftigelse, hans nye beskæftigelse må anses for midlertidig, eller han har startet en ny virksomhed, vil skyldneren formentlig kun være i stand til at godtgøre, at den første betingelse i ( 1) er opfyldt, når gælden er helt eksorbitant stor. Under den nuværende retstilstand kan der foreligge tilfælde, hvor det forekommer klart urimeligt, at en skyldner vedblivende skal hæfte for gæld, som det er åbenbart, han aldrig vil blive i stand til at betale. Dette kan efter omstændighederne være tilfældet, når den håbløse insolvens skyldes, at en tidligere erhvervsdrivende skyldner efter en konkurs fortsat hæfter for betydelig forretningsmæssig gæld, som er helt ude af proportion med hans indtjeningsmuligheder. Navnlig når skyldnerens konkurs i det væsentlige skyldes dårlige konjunkturer, kan gældsforpligtelsernes fortsatte beståen virke urimelig. Dette må også ses i lyset af, at skyldneren ikke uden videre ville have hæftet for forretningsmæssig gæld, hvis han (i tide) havde valgt at drive sin virksomhed i selskabsform. Selskabets konkurs og den hermed forbundne opløsning af selskabet ville indebære, at fordringshavere, som ikke opnåede dækning under konkursen, herefter ikke ville have nogen skyldner at rette deres krav mod. Ej erhvervsaktiv Når skyldneren ikke (længere) er eller kan forventes at blive erhvervsaktiv, kan der dog i almindelighed ikke stilles særligt strenge krav om, at gældssanering skal være forbundet med konkrete nyttevirkninger. Er skyldneren enke-, folke- eller førtidspensionist vil betænkelighederne ved gældssanering som regel være forsvindende, og skyldnerens interesse i at slippe for retsforfølgning vil i almindelighed udgøre en anerkendelsesværdig interesse i gældssanering, navnlig når skyldneren har pådraget sig gælden, mens han endnu var erhvervsaktiv. Gældsnedsættelse/afdragstid Det afgørende må være, at skyldnerens usikrede gæld nedsættes til en størrelsesorden, der svarer til størrelsen af den "løse" gæld, som i almindelighed påhviler personer, der i alders-, familie-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssig henseende er stillet som skyldneren. Mere direkte vil regnestykket se sådan ud: Indtægt anerkendte faste udgifter rådighedsbeløb = betalingsevnen x 60 måneder (normalt) Procenten, som skyldneren skal betale, regnes ud fra denne formel. Betænkningsudvalget anser det ikke for muligt at opstille nogen skarp regel herom, men finder dog, at der i almindelighed bør tages udgangspunkt i, at skyldnerens gæld skal nedsættes så meget, at han vil være i stand til at betale den resterende del af den usikrede gæld i løbet af 5 år. Det må imidlertid understreges, at det som nævnt er afgørende, at der sker en normalisering af skyldnerens gæld, og at det derfor afhænger af skyldnerens alders-, familie-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold, om der bør gås ud fra en længere eller kortere periode end de 5 år, som følger af det opstillede, almindelige udgangspunkt. Prognosen må angå spørgsmålet om, hvorvidt skyldneren under hensyn til gældens størrelse og hans alders-, beskæftigelses, uddannelses- og familiemæssige samt øvrige forhold har nogen som helst udsigt til at blive i stand til at betale sin gæld. 18

20 Hvad siger retten? Nedenstående oversigt på kendelser med ung alder samt korte kendelsesreferater kommenteres under konklusion. Du kan se kendelserne i bilag 8 og finde den, der kommer nærmest på din sag: Nr År K. Nr Ret Kendelse Alder Gæld i alt Gæld størst Art/årsag Dom RådighedAntal Job i dag v V 1679/ _30 1,4 mill. Anpart ja _2 Overkonstabel h U H 55 1,7 mill Konkurs ja 2 Overgangsydelse/arb. løs v U V Studiegæld ja 1 HK-området(cand.mag.) ø Ø 2236/ _26 1,1 mill. Konkurs/tvangsauk. ja _1 Ekspedient/pædagogstud ø U _ Tvangsauktion nej Arb. Løs/fast arbejde ø Ø 1042/ _? Næten alt Tvangsauktion ja 2_1 Karetmager/damefrisør v V 2504/ Tvangsauktion ja 1_1 Ufaglært v U V Tvangsauktion ja 1_1 Arbejdsløs ville ikke søge ø Ø 590/ Skyldig skat/moms m.v.ja _2 Langvargt arbejdløs h U H Studielån nej _4 Arb.løs/lærer v U V Konkurs ja Fisker i lejet kutter /2 ø Ø 982/2/ _ Konkurs ja 2_2 Arbejdsløs/H uden løn ø U Ø 51_? 1,3 mill A-skatter ja/nej 2_2 Erhvervsdrivende/? ø U Ø Konkurs ja/nej 1 Bistand i 3år (1000 mdr.) v V 2471/ _ Konkurs ja _2 Ufaglært/arbejdsløs v V 1703/ _32 3,1 mill Tvangsauktion ja _2 Landmand/apotekass v V 1492/ _? 2 mill Konkurs nej 2_3 Arbejdsløs i 3 år/? h U H Bankgæld/konkurs ja _2 Murer/fast arbejde Positivt: No. 3 U H Højesteret gav en 55-årig, som tidligere var gået konkurs og som i dag lever af overgangsydelse, og hvis hustru modtog arbejdsunderstøttelse, gældssanering og medhold i, at hans selvpension ikke skulle indgå i hans gældssanering. No. 7 U H Højesteret gav en 36-årig lønmodtager (murer, tidligere erhvervsdrivende gift med 32-årig forretningsmedhjælper, 2 børn og med gæld på kr ) medhold i, at hans gæld var håbløs. No. 15 V 1679/1998 Vestre Landsret godkendte gældssanering for M, (en 31-årig, overkonstabel, og H, en 30-årig) trods anpartseventyr og afdragsperiode på 5 år og ikke kærendes forslag på 7 år. No. 22 U V Vestre Landsret godkendte gældssanering for en 47-årig cand.mag., som aldrig havde brugt sin uddannelse, sædvanlig afdragsperiode på 5 år. No. 71 Ø 2236/1996 Østre Landsret mente modsat skifteretten, at der kunne indledes gældssanering for M, en 32-årig ekspedient, tidligere erhvervsdrivende, samlevende med K, en 26-årig pædagogstuderende, 1 barn, gæld 1,1 mill. trods skattegæld m.v. Gældssaneringen blev opnået med bortfald af al gæld. No /1990Ø Vestre Landsret mente, at en 28-årig ufaglært med fast arbejde kunne få gældssanering med gæld på kr., som hidrørte bl.a. fra en tvangsauktion. No /1990Ø Østre Landsret godkendte gældssanering til en 26-årig gift mand med en tvangsauktionsgæld på kr. og med en dividende på 34,50%. 19

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere