Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber"

Transkript

1

2 Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1

3 2

4 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag

5 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright 2001 by JJH Forlag Omslag: Anette Heshe Nielsen Repro og tryk: Olesen Offset, Viborg ISBN Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. JJH Forlag Hørsholm Kongevej Hørsholm Telefon Fax adresse 4

6 Indholdsfortegnelse Side Forord...7 Indledning...9 Normalforløb i en gældssaneringssag...13 Top 13 listen Alder (ansøgerens) Anparter Arv Beskæftigelsesforhold Bil Boligforhold Bopæl Gældens afdrag, alder, art, pådragelse, størrelse Kaution og gæld sammen med andre Lønindeholdelse Pantsikret gæld (husgæld, udlæg) Pensionsopsparing (livsforsikringer m.v.) Registrering (RIK, Statstidende) Retshjælp Rådighedsbeløb Skatter m.v Skemaudfyldelse (ansøgningsskema m/eksempel) Strafbare forhold, svig Ægtefælle, samlevende Økonomisk uansvarlighed Bilag 1. Ansøgningsskema om gældssanering med bilag Uddrag af konkursloven (Gældssanering) Adresser på retskredse Forkortelser og svære ord Litteratur Nyttige adresser Lignelsen om den gældsbundne tjener Hvad siger retten? Gældssanering Procent gældssanering i retskredse

7 6

8 Forord Denne bog er tilegnet mennesker med bundløs gæld, der ønsker sig en ny start på tilværelsen. Du kan være ramt af: Tvangsauktion Skilsmisse Stort tab på debitorer Dårlig økonomisk vejledning m.v. Det er mit håb, at du med denne bog i hånden vil få det lettere og undgå alle de faldgruber, der er på området, når du søger gældssanering. Min indfaldsvinkel til denne bog er, at jeg som revisor i 22 år har medvirket til stiltiende kreditorordninger samt gældssaneringssager. Jeg har gennemlæst alt væsentlig stof på området, deltaget i kurser om gældssanering og sidst, men ikke mindst selv fået gældssanering. Min elskede samlever Hanne kan jeg ikke takke nok for hendes hjælp med denne bog. Hanne har mange nætter måtte undvære mit selskab og været henvist til vor kat Zeus. Når vi fik lidt for meget gæld på hjernen, sagde vi følgende remse: Snip snap snude, nu er gælden ude og så grinede vi og tog fat på ny. En stor tak skal også rettes til dommer Lilian Hindborg, advokat Peter Bøgelund og især retsassessor Hans Engberg, som har givet mig megen konstruktiv og positiv kritik i gennemgangen af bogen. Også tak til grafiker Anette Heshe Nielsen for idé og illustration af bogens forside. Hvis du har spørgsmål til din sag eller bogen, er du altid velkommen til at kontakte mig. Hørsholm, d. 20. april 2001 JJH Forlag Hørsholm Kongevej 5, 2970 Hørsholm, Telefon , Fax adresse: 7

9 8

10 Indledning En gældssanering kan ændre dit liv, så du føler dig som et nyt og frit menneske med håb om en ny start på livet. Må denne bog hjælpe dig med dette. Det kan tænkes, at en person, hvis økonomi bliver saneret, kommer til at tjene godt og efterfølgende får en lille formue. Men det må også være hensigten med en gældssanering at få en person væk fra det sociale system og fogedretterne og over til at kunne svare enhver sit til gavn for vort samfund. Denne bog henvender sig til almindelige mennesker. Den kendsgerning, at den gældsplagede person ikke kan få retshjælp før indledning af en gældssanering, gør denne bog ekstra nødvendig. Der findes meget få tegn og henvisninger m.v. De behandlede emner er opstillet alfabetisk. Studiegæld er ikke behandlet særskilt. Bogen beskriver især den gældsplagede persons problemer, før skifteretten evt. indleder gældssanering og udpeger en medhjælper (normalt en advokat), som herefter vejleder om sagens videre forløb. Sidst i bogen findes en oversigt over mine kilder, og som det ses, har jeg gennemlæst det meste, der findes om emnet. For at underbygge mine påstande i bogen vil jeg citere andre personer, som har stor erfaring på området: Højesteretssagfører Peter Bøgelund, mangeårig skifteretsmedhjælper ved Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling i København har udtalt: "Det må konstateres, at det ikke er muligt entydigt at drage en klar linie af den righoldige praksis, der findes på området. Efterhånden som årene er gået, har problemerne tårnet sig op, i stedet for at udviklingen, som man måske skulle have troet, var gået i retning af, at der nu efter 11 år kunne opstilles enkle og klare regler for opnåelse af gældssanering. "Det siger sig selv, at med de mange forskellige sagsbehandlere, der er landet over, og med den vaklende praksis Landsretterne har, og den manglende indbringelse af sager for Højesteret, er der stor forskel på, hvorledes sagerne bliver bedømt landet over. "I virkeligheden egner Gældssaneringsinstituttet sig slet ikke til den form for domstolspraksis, som loven lægger op til. Området burde i højere grad være reguleret ved bekendtgørelser, så skifteretterne vidste, hvad de havde at holde sig til." Advokat Peter Bøgelund kan få min underskrift til ovennævnte. Lad mig anføre et positivt citat fra kontorchef, lic. jur. H.H.H. Andrup, Ribe: "Det er positivt forkert at afskære en falleret håndværker fra gældssanering med den begrundelse, at han fortsat udøver virksomhed i det samme fag, som svend eller selvstændig i et andet selskab. Under hidtil retstilstand har sådanne erhvervsdrivende måtte klare sig med fup og fiduser: arbejde for ægtefællen, for selskaber med hustruen og en "puddelhund" i bestyrelsen og lignede. Med gældssaneringsbestemmelserne - i eller uden for konkurs - kan man nu få disse luskede tiltag ud af historien. Det ville i sig selv være en væsentlig "sanering" af erhvervslivet." Disse positive betragtninger blev sagt i 1986; men som bogen fortæller, er år 2000 desværre ikke som Andrup beskrev. Mine bemærkninger er følgende: Som beskrevet i materialet fra Danmarks Statistisk er det ikke ligegyldigt, hvor man bor i Danmark for at få gældssanering. Vil du søge gældssanering, er det måske en god ide at flytte til Fåborg for en tid, da 8 ud af 10 får gældssanering her, men flyt ikke til Åbenrå, for her får kun 1 ud af 10 gældssanering. Det kan man ikke være bekendt. 9

11 Siden september 2000, da jeg fremlagde min analyse af talmaterialet fra Danmarks Statistik og Domstolsstyrelsen, har mit materiale været præsenteret i pressen, herunder Ekstra Bladet, Fyns Stiftstidende, Penge & Privatøkonomi. Sidst har DR Pengemagasinet 21/ sendt en udsendelse om gældssanering baseret på mit idegrundlag. Desværre var udsendelsen ikke særlig oplysende, og flere fejl forekom. Derfor vil jeg gerne fremsætte følgende kommentarer: Da landsdommer Lars Lindencrone Petersen besøgte Pengemagasinet onsdag den 21. februar 2001, hvor gældssanering var på programmet Dommer Lars Lindencrone Petersen, som var leder af Sø- og Handelsretten fra og nu er landsdommer i Østre Landsret, fik lov til sidst i programmet ubestridt at lægge parforholdet for had. Man må sige, det var noget af et kunststykke. Dommer Lars Lindencrone Petersen mente, at hvis en Joakim von And flytter sammen med en gældsplaget person, skal Joakim von And totalforsørge personen, så den gældsplagedes indtægter 100% kan gå til hans sultende kreditorer. Normalt i 5 år. Det er ikke første gang, dommer Lars Lindencrone Petersens stenalderagtige betragtninger kommer i fokus. Det er i modstrid med de forslag, der fremsættes i redegørelsen af 31. maj 1999 fra Dommerfuldmægtigforeningen og Advokatrådet. Spørgsmålet er, hvor justitsminister Frank Jensen står i denne sag. Dommer Lars Lindencrone Petersen har den 23/ i Erhvervsbladet bl.a. udtalt: Konkurslovens regler om gældssanering fra 1984 er klare på det punkt. Synspunktet er, at hvis en overgældsat person ønsker at blive fri for sin gæld, kan han ikke på dette punkt påberåbe sig beskyttelsesregler, der i øvrigt gælder. Praksis er, at hvis en overgældsat person ønsker den begunstigelse fra samfundets side, som en gældssanering er, må man finde sig i at blive ringere stillet. Må jeg venligst spørge dommer Lars Lindencrone Petersen: Skal ægtefæller eller samlevere, som ikke har pådraget sig gældsforpligtigelsen og ikke kendt noget til den, også lide under dette? Han svarede selv, da han blev interviewet i Pengemagasinet: Ja det skal de. Men som omtalt er dommer Lars Lindencrone Petersen i modstrid med de forslag, der fremsættes i redegørelsen af 31. maj 1999 fra Dommerfuldmægtigforeningen og Advokatrådet: Kun den gældsplagede persons egen indtægt og formue skal regnes med til betaling af gælden. Børnecheck, voksne børns indtægt samt ægtefællens eller samleverens indkomst skal ikke gå til at betale gælden. Men hvad mener justitsminister Frank Jensen? Han har til Berlingske Tidende den 14/ i en artikel Hjælp er på vej til skyldnere udtalt: Justitsministeriet har ikke været inddraget i arbejdet med at kikke på reglerne. Derfor vil jeg nu gennemgå rapporten, og så afgøre, om den giver anledning til at ændre på loven 10

12 Vi har efterfølgende kun hørt om sagen, at Justitsministeriet i september 2000 har etableret et konkursråd (FM nr side 111). Med udgangspunkt i omtalte rapport vil man fokusere på at forenkle og effektivisere behandlingen af gældssaneringssager, herunder disse reglers samspil med anden lovgivning, bl.a. skatte- og sociallovgivningen. Men hvornår sker der noget, som kan hjælpe gældsplagede familier? Må jeg venligst spørge justitsminister Frank Jensen, om han deler dommer Lars Lindencrone Petersens synspunkter eller Dommerfuldmægtigforeningens og Advokatrådets forslag. Dommer Lars Lindencrone Petersen nåede også i udsendelsen at fortælle os, at det har vist sig fra praksis, at en undergrænse for gældseftergivelse for pensionister og førtidspensionister er ca kr. Det er nu ikke helt rigtigt Når vi taler om førtidspensionist, enke-, folke- eller invalidepensionist, viser kendelse nr. Ø 900/1993 at: En førtidspensionist med en gæld på fik bortsaneret gælden. Indtægt kr. udgift kr. rådighedsbeløb kr. Denne kendelse og flere positive kendelser er refereret i Lilian Hindborgs bog Gældssanering i praksis (Jurist- og Økonomforbundets Forlag) s Dommer Lilian Hindborg er efter min opfattelse en af de største kapaciteter på området og er en af de mest citerede i gældssaneringssager. Hun skriver nederst på side 29 i sin bog følgende: En gæld på under kr. er efter praksis ikke tilstrækkelig for at anse den økonomiske betingelse for opfyldt, idet landsretterne i disse tilfælde som begrundelse for afgørelsen alene henviser til gældens størrelse. Efter min opfattelse kan man godt overveje at gå under de kr., når det drejer sig om folk, der alene har deres folkepension eller andre med tilsvarende helt beskedne indtægter, der ikke er udsigt til at kunne forøges. Så det er ikke korrekt, at grænsen er kr. Vi mangler Højesteret på banen og politikerne i arbejdstøjet? Vi må heller ikke glemme landsdommer Lars Lindencrone Petersens baggrund, nemlig som leder af Sø- og Handelsretten fra Nedenstående opstilling viser, at Sø- og Handelsretten fra var strengere end andre storbyer.: Procent gældssaneringer i større retskredse (+ Fåborg og Åbenrå, bedst/dårligst) Placering Placering Placering By Begæringer Kendelser Gældssanering % København , Århus , Ålborg , Odense , Roskilde , Herning , Esbjerg , Fåborg , Åbenrå , I ALT ,93 11

13 Så vidt jeg kan se, finder der en magtkamp sted mellem konservative og liberale synspunkter på ovennævnte område. Dommerfuldmægtigforeningens og Advokatrådets forslag på den liberale fløj og landsdommer Lars Lindencrone Petersen på den stokkonservative. Pudsigt nok var det mig, der startede hele bopælsproblematikken. Jeg glemmer ikke retsassessor Hans Engbergs og advokat Peter Bøgelunds bemærkninger, da de i september sidste år så statistikken: Det var satans! Jeg har netop modtaget tallene fra år 2000, og blot for at bevise, at det må være et helvede at søge gældssanering i Storkøbenhavn i stedet for i resten er landet, ses det, at ca. 20 % får gældssanering i Storkøbenhavn, mens resten af landet siger ca. 40%. Det er hamrende uretfærdigt! Gældssaneringsstatisk inddelt på retskredse år 2000 år 2000 % GS % GS % GS % GS Retskreds Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser Sø- og Handelsretten , , , ,1 Resten af landet , , , ,7 af beg. Gældssaneringsstatisk inddelt på retskredse 1999/ /95 % GS 2000/ /95 % GS Retskreds Beg. GS Kendelser af beg. Beg. GS Kendelser af beg. Sø- og Handelsretten , ,8 Resten af landet , ,8 12

14 Et normalforløb i en gældssaneringssag trin 1-7: normalt trin 8-10: unormalt Trin 1: Din ansøgning om gældssanering. Du ringer eller henvender dig til skifteretten for at få et ansøgningsskema. Du finder adresse og telefonnummer på skifteretten dvs. den retskreds, hvori du bor (se bilag 3). Du udfylder ansøgningsskemaet. Du finder eksempler på udfyldelsen i Kapitel 17 og et tomt ansøgningsskema i bilag 1. Hvis du er i tvivl, sæt et? eller spørg skifteretten. Dit ansøgningsskema sendes eller afleveres til skifteretten sammen med kopi af din og evt. ægtefælle/reg. partner/samlevers: forskudsopgørelse for de sidste 2 år årsopgørelser fra skattevæsenet for de sidste 3 år dokumentation for indtægten for de sidste 3 måneder Hvis du mangler dine forskudsopgørelser eller årsopgørelser, kan du ringe til din kommune, og du vil straks få tilsendt disse. Du skal besvare alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet så ærligt du kan. Det er meget vigtigt, idet du i værste fald nægtes gældssanering. Senere, når du har fået gældssanering, og det viser sig, at du har fortiet vigtige oplysninger, kan din sag genoptages - måske kan din gældssanering blive slettet. Husk alle oplysninger, idet skifteretten ellers kan afvise din ansøgning. Hvis du får gældssanering, vil den dag, hvor skifteretten modtager din ansøgning, blive kaldt fristdag. Det betyder, at der ikke kan gøres udlæg eller arrest i dine aktiver, dog kun den gæld, som er omfattet af gældssanering. Pantfordringer i det omfang pantet strækker til, er ikke omfattet. Fristdagen gælder også for omstødelse, d.v.s. mærkelige dispositioner foretaget f.eks. 3 måneder før fristdagen. Dog skal fordringen være omfattet af gældssaneringskendelsen. Lønindeholdelse kan foretages indtil gældssaneringskendelsen. Trin 2: Dit 1. møde i skifteretten. Efter ca. 2-3 uger indkalder skifteretten dig til møde, hvor du skal møde personligt. Måske bliver du bedt om at medbringe yderligere dokumentation til mødet. Der er kun dig, evt. din advokat eller rådgiver og en dommerfuldmægtig (retsassessor) til stede. Udebliver du uden lovlig grund, kan dette medføre, at skifteretten nægter dig at indlede gældssanering. Under mødet vil skifteretten anmode dig om at give yderligere oplysninger om dig og din husstands økonomiske forhold. Mødet kan tage fra ca. 1-3 timer, måske mere, afhængigt af, hvor kompliceret sagen er. Hvis skifteretten godtager din ansøgning, forklarer dommerfuldmægtigen dig det videre forløb. Det bliver også gjort klart for dig, at der kun er indledt gældssanering for dig. Du kan ikke allerede være sikker på gældssanering, da det under sagen kan vise sig, at du alligevel ikke opfylder betingelserne for gældssanering. Skifteretten udpeger én af skifterettens medhjælpere (en advokat) til at ordne det praktiske arbejde med kontakt til kreditorer. Du skal sammen med medhjælperen udarbejde et budget og en oversigt over det du ejer, og det du skylder. 13

15 Straks efter gældssaneringssagens indledning indrykker skifteretten via dens medhjælper en bekendtgørelse i Statstidende med opfordring til enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, til at anmelde deres krav inden 4 uger efter bekendtgørelsen. Skifteretten kan bestemme, at bekendtgørelsen desuden skal indrykkes i et almindeligt læst blad, når særlige forhold taler derfor (næsten aldrig). Du vil også blive registreret hos RKI Kredit Information A/S, at der er indledt gældssanering for dig. Registreringen kan stå i 5 år. Se kapitel 13. Registrering. (Se også, hvordan du bliver slettet efter din gældssanering). Trin 3: Dit 1. møde med skifterettens medhjælper. Du vil få brev fra skifterettens medhjælper om at aftale et møde. Du skal sammen med medhjælperen gennemgå og evt. rette det du ejer, og det du skylder væk. Det er vigtigt for dig at være ærlig overfor medhjælperen. Et godt råd til dig er, at det er medhjælperen, som juridisk ved, om din gæld er forældet eller skal bestrides. Hvis du er i tvivl, så lad være at bestride en gældspost. Det koster tid og kræfter. Du skal også sammen med medhjælperen komme med et forslag til, hvor meget du kan betale pr. måned, og derfor må et holdbart budget udarbejdes. Sammen med medhjælperen udarbejdes et budget, som omfatter de nødvendige faste omkostninger samt et beskedent, realistisk rådighedsbeløb til husholdning, tøj m.v. Se kapitel 15. Rådighedsbeløb. Ifølge loven skal socialforvaltningen spørges, om de har oplysninger, som kan have betydning for din sag. Når medhjælperen har modtaget alle relevante oplysninger, udarbejder han en status og en redegørelse, samt hjælper dig med dit forslag til gældssanering, som sendes til skifteretten. Trin 4: Dit forslag til din gældssanering. Når skifteretten har modtaget dit forslag, vurderer skifteretten på ny, om du kan få gældssanering. I givet fald indkaldes du og dine kreditorer til et møde i skifteretten. Inden skifteretten tager stilling til begæringen, skal den have indhentet er erklæring fra det sociale udvalg i din hjemstedskommune vedrørende hele din sociale situation. Med et varsel på mindst 2 uger indkaldes du og samtlige kendte kreditorer og indehavere af særlig sikrede krav til møde til behandling af dit forslag. Når forholdene taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant fra det sociale udvalg til mødet. Indkaldelsen skal ske ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde og vedlægges dit forslag samt medhjælperens status og redegørelse. Også kreditorer ifølge betingede fordringer, f. eks. kautionister skal indkaldes. Indkaldelsen bekendtgøres med samme varsel i Statstidende med oplysning om, hvor de nævnte bilag ligger til eftersyn. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om følgerne af udeblivelse fra mødet. Udeblivelse medfører alene, at den pågældende kreditor - herunder også en kautionist - ikke får indflydelse på skifterettens afgørelse. Trin 5: Dit 2. møde med skifteretten og dit 1. møde med dine kreditorer. Du skal komme til mødet med dine kreditorer, og du får brev fra din medhjælper. Udebliver du fra mødet uden lovligt forfald, anses begæringen om gældssanering for bortfaldet. Du skal svare på det, du bliver spurgt om. Kreditorerne kan fremsætte deres mening, men det er ikke kreditorerne, der bestemmer, om du kan få gældssanering. Det bestemmer skifteretten. På mødet gennemgår skifteretten dit forslag og de tilvejebragte oplysninger. Skifteretten opfordrer de fremmødte til at udtale sig om forslaget og grundlaget for dette samt til at fremkomme med andre oplysninger af betydning for sagen. Du bør have lejlighed til at ændre dit forslag, såfremt der ikke er rimelig udsigt til, at det kan tages til følge. Skifteretten kan ikke ændre forslaget eller tage det delvis til følge uden din accept. 14

16 Trin 6: Din gældssanering. 14 dage efter at skifteretten har truffet afgørelse i din sag, er den som udgangspunkt slut. Dog får de kreditorer, der ikke er mødt til ovennævnte møde, fristen forlænget til afgørelsen offentliggøres i Statstidende. Det er dog en betingelse, at ingen af kreditorerne har klaget over skifterettens afgørelse til landsretten. Statskassen betaler normalt alle advokatomkostninger. I særlige tilfælde kan du dog komme til at betale, f. eks. hvis du har givet skifteretten urigtige oplysninger. Såvel kendte som ukendte kreditorer kan påkære skifterettens afgørelse senere. Gældssaneringssagen anses for afsluttet, når fristen for kære af skifterettens afgørelse vedrørende gældssanering eller sagens afvisning er udløbet, uden at kære er sket, eller når kæreinstansens kendelse er afsagt, eller når din begæring er tilbagekaldt eller bortfaldet, eller når konkurs er indtrådt. Vær opmærksom på, at uforfaldne fordringer kan kræves betalt samtidig med andre fordringer. Tages skyldnerens forslag helt eller delvist til følge, bekendtgør skifteretten straks sagens udfald i Statstidende. Genpart af bekendtgørelsen bør samtidig sendes til samtlige kendte fordringshavere. Trin 7: Efter din gældssanering. Du er et frit menneske. Du må nu godt vinde i Lotto og få din gevinst udbetalt til dig selv. Din sag kan genoptages, hvis du har skjult væsentlige oplysninger eller talt usandt (skal være væsentligt). Men der skal meget til, viser kendelserne. Hvis dine forhold forværres meget, kan du få genoptaget din sag. Hvis det er tilfældet, skal du henvende dig til skifteretten. At holde op med at betale er det værste, du kan gøre. Fogeden står igen og banker på din dør. Trin 8: Din ansøgning om gældssanering afvises. Det kan ske, at din ansøgning om gældssanering afvises enten uden et møde i skifteretten, under mødet eller efter mødet. Inden afvisning besluttes, bør du have lejlighed til at modificere dit forslag. Det skal bemærkes, at skifteretten ikke er afskåret fra at afsige en gældssaneringskendelse, som tager dit forslag delvist til følge, forudsat du kan tiltræde kendelsen. Denne kendelse kan du appellere (kære), men du har kun 14 dage. Det koster 400 kr., og i skifteretten kan du finde en liste over advokater, der yder retshjælp. Du har store chancer for fri proces, men spørg din advokat. Se også kapitel 14. Retshjælp. Endnu engang spørg skifteretten, hvorfor den nægter dig gældssanering, og hvad du kan gøre for at fremme din sag. Få rettet årsagen og søg igen. Trin 9: Dit forslag til gældssanering afvises. Du kan appellere skifterettens kendelse, hvis den afviser dit forslag. Din medhjælper vil normalt give dig en verbal generel kærevejledning. Men normalt ikke mere, da han ikke kun er din mand. Så søg derfor advokathjælp. Men husk, du har kun 14 dage. Trin 10: Dit forslag til gældssanering afvises af landsretten. Du kan få procesbevillingsnævnets tilladelse til at appellere landsrettens kendelse til Højesteret, hvis din sag vedrører spørgsmål af principiel karakter. Men her har du også kun 14 dage, undtagelsesvis inden 6 måneder efter landsrettens afgørelse. 15

17 Top 13 listen 1. Vær ærlig overfor skifteretten 2. Hvis du får nej til gældssanering i skifteretten, spørg om årsagen. Få årsagen væk og søg igen 3. Vent med at flytte sammen med nogen til efter gældssanering - men du må ikke have planlagt det 4. Hvis I er gift eller samlevende, kan en skilsmisse desværre være en mulighed for at få gældssanering 5. Pas på restskat og B-skat, der ikke indgår i gældssaneringen 6. Hav eller få et afklaret og afsluttet forhold på dit gældssammenbrud 7. Få en stabil indtjening og bolig 8. Prøv så godt du kan at udarbejde dit eget budget, så du står bedre rustet i skifteretten 9. Dine anparter skal sælges og skattebyrden konstateres. Hvis usælgelige, se Kapitel 2. Anparter 10. Er du syg, få en lægeerklæring før dit møde med skifteretten 11. Hvis skifteretten mener, at din bolig er for dyr, henvises du til kendelse No. 73 Ø 1722/ Hvis du har bil, forbered dig på oplysninger om offentlige transportmuligheder og transporttid til arbejdspladsen 13. Hvis din retskreds er umulig, flyt til en anden retskreds 16

18 1. Alder (ansøgerens) Generelt Din alder bør ikke have indflydelse på din mulighed for at få gældssanering; men hvis du både er yngre og måske endda har din fulde erhvervsevne, da vil det være sværere at bevise og godtgøre at: du ikke er i stand til, og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til, at kunne opfylde dine gældsforpligtelser. Nærmer du dig, eller har du nået pensionsalderen, kan du næppe forvente et væsentligt bedre indtægtsforhold. Derfor kan dit aktuelle budget normalt lægges til grund for vurderingen af, om din gældsforpligtelse er håbløs. Som ung må du kunne dokumentere på trods af ubegrænsede erhvervsmuligheder, at du ikke har mulighed for at opfylde dine gældsforpligtelser. Nedenstående kendelser viser dog, at 26 år og 39 år ikke er til hinder for at opnå en gældssanering. Din alder kombineret med sygdom har også indflydelse på gældssanering samt gældens størrelse. Derfor vedlæg altid dine lægeerklæringer, det kan gøre forskellen mellem gældssanering eller ej. Hvad siger loven? Betænkningen om gældssanering nr. 957 samt loven Alle Det påhviler skyldneren at godtgøre, at den økonomiske betingelse er opfyldt. Kravet om godtgørelse pålægger skyldneren en aktiv oplysningspligt og indebærer, at der må stilles forholdsvis strenge bevismæssige krav. Spørgsmålet om, hvorvidt en skyldner bør kunne opnå gældssanering, angår derimod skyldnerens fremtidige mulighed for personligt at betale sin gæld fuldt ud og forudsætter således en vurdering af skyldnerens fremtidige økonomiske formåen set i lyset af hans alder, beskæftigelse, uddannelse, familiemæssige og øvrige forhold. Er skyldneren endnu erhvervsaktiv, må der på grund af misbrugsrisikoen som regel stilles strengere krav. I almindelighed må det kræves, at gældssanering vil fremme skyldnerens reelle muligheder for og genskabe hans motivation til at forbedre sin økonomiske situation. Må det antages, at gældssanering ikke vil have denne effekt i det konkrete tilfælde, vil en erhvervsaktiv skyldner som regel ikke have nogen anerkendelsesværdig interesse i gældssanering. Også i tilfælde, hvor den håbløse insolvenstilstand i hovedsagen skyldes, at skyldneren vedblivende hæfter for gæld i henhold til pantehæftelser, der er blevet slettet som helt eller delvis udækkede på tvangsauktion over skyldnerens faste ejendom, kan den nugældende retstilstand undertiden føre til resultater, som virker urimelige, således i særlig grad, når tvangsauktionen er forårsaget af økonomiske forhold, som skyldneren er uden indflydelse på. Også selvom skyldneren (og hans familie) ikke har været udsat for de belastninger, som uundgåeligt er forbundet med konkurs eller tvangsauktion, finder udvalget, at en rigoristisk fastholden af håbløst forgældede skyldneres hæftelse efter omstændighederne kan føre til urimelige resultater. Af de faktorer, som spiller en væsentlig rolle herved, fremhæves navnlig, at en håbløs insolvenstilstand på grund af dens varighed kan udgøre en lige så stor belastning for skyldneren og hans familie som en konkurs eller tvangsauktion. 17

19 Erhvervsaktiv Når skyldneren har lønnet beskæftigelse eller definitivt har forladt arbejdsmarkedet, vil der som regel næppe være nævneværdig bevismæssig tvivl. I tilfælde, hvor en skyldner, som tidligere har haft lønnet beskæftigelse, p.t. er arbejdsløs og i givet fald må forventes på ny at blive ansat som lønmodtager, må det i almindelighed lægges til grund, at han i bedste fald kan opnå beskæftigelse, der i lønmæssig henseende svarer til den tidligere beskæftigelse. I de tilfælde, hvor en yngre tidligere erhvervsdrivende (endnu) ikke har fået anden beskæftigelse, hans nye beskæftigelse må anses for midlertidig, eller han har startet en ny virksomhed, vil skyldneren formentlig kun være i stand til at godtgøre, at den første betingelse i ( 1) er opfyldt, når gælden er helt eksorbitant stor. Under den nuværende retstilstand kan der foreligge tilfælde, hvor det forekommer klart urimeligt, at en skyldner vedblivende skal hæfte for gæld, som det er åbenbart, han aldrig vil blive i stand til at betale. Dette kan efter omstændighederne være tilfældet, når den håbløse insolvens skyldes, at en tidligere erhvervsdrivende skyldner efter en konkurs fortsat hæfter for betydelig forretningsmæssig gæld, som er helt ude af proportion med hans indtjeningsmuligheder. Navnlig når skyldnerens konkurs i det væsentlige skyldes dårlige konjunkturer, kan gældsforpligtelsernes fortsatte beståen virke urimelig. Dette må også ses i lyset af, at skyldneren ikke uden videre ville have hæftet for forretningsmæssig gæld, hvis han (i tide) havde valgt at drive sin virksomhed i selskabsform. Selskabets konkurs og den hermed forbundne opløsning af selskabet ville indebære, at fordringshavere, som ikke opnåede dækning under konkursen, herefter ikke ville have nogen skyldner at rette deres krav mod. Ej erhvervsaktiv Når skyldneren ikke (længere) er eller kan forventes at blive erhvervsaktiv, kan der dog i almindelighed ikke stilles særligt strenge krav om, at gældssanering skal være forbundet med konkrete nyttevirkninger. Er skyldneren enke-, folke- eller førtidspensionist vil betænkelighederne ved gældssanering som regel være forsvindende, og skyldnerens interesse i at slippe for retsforfølgning vil i almindelighed udgøre en anerkendelsesværdig interesse i gældssanering, navnlig når skyldneren har pådraget sig gælden, mens han endnu var erhvervsaktiv. Gældsnedsættelse/afdragstid Det afgørende må være, at skyldnerens usikrede gæld nedsættes til en størrelsesorden, der svarer til størrelsen af den "løse" gæld, som i almindelighed påhviler personer, der i alders-, familie-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssig henseende er stillet som skyldneren. Mere direkte vil regnestykket se sådan ud: Indtægt anerkendte faste udgifter rådighedsbeløb = betalingsevnen x 60 måneder (normalt) Procenten, som skyldneren skal betale, regnes ud fra denne formel. Betænkningsudvalget anser det ikke for muligt at opstille nogen skarp regel herom, men finder dog, at der i almindelighed bør tages udgangspunkt i, at skyldnerens gæld skal nedsættes så meget, at han vil være i stand til at betale den resterende del af den usikrede gæld i løbet af 5 år. Det må imidlertid understreges, at det som nævnt er afgørende, at der sker en normalisering af skyldnerens gæld, og at det derfor afhænger af skyldnerens alders-, familie-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold, om der bør gås ud fra en længere eller kortere periode end de 5 år, som følger af det opstillede, almindelige udgangspunkt. Prognosen må angå spørgsmålet om, hvorvidt skyldneren under hensyn til gældens størrelse og hans alders-, beskæftigelses, uddannelses- og familiemæssige samt øvrige forhold har nogen som helst udsigt til at blive i stand til at betale sin gæld. 18

20 Hvad siger retten? Nedenstående oversigt på kendelser med ung alder samt korte kendelsesreferater kommenteres under konklusion. Du kan se kendelserne i bilag 8 og finde den, der kommer nærmest på din sag: Nr År K. Nr Ret Kendelse Alder Gæld i alt Gæld størst Art/årsag Dom RådighedAntal Job i dag v V 1679/ _30 1,4 mill. Anpart ja _2 Overkonstabel h U H 55 1,7 mill Konkurs ja 2 Overgangsydelse/arb. løs v U V Studiegæld ja 1 HK-området(cand.mag.) ø Ø 2236/ _26 1,1 mill. Konkurs/tvangsauk. ja _1 Ekspedient/pædagogstud ø U _ Tvangsauktion nej Arb. Løs/fast arbejde ø Ø 1042/ _? Næten alt Tvangsauktion ja 2_1 Karetmager/damefrisør v V 2504/ Tvangsauktion ja 1_1 Ufaglært v U V Tvangsauktion ja 1_1 Arbejdsløs ville ikke søge ø Ø 590/ Skyldig skat/moms m.v.ja _2 Langvargt arbejdløs h U H Studielån nej _4 Arb.løs/lærer v U V Konkurs ja Fisker i lejet kutter /2 ø Ø 982/2/ _ Konkurs ja 2_2 Arbejdsløs/H uden løn ø U Ø 51_? 1,3 mill A-skatter ja/nej 2_2 Erhvervsdrivende/? ø U Ø Konkurs ja/nej 1 Bistand i 3år (1000 mdr.) v V 2471/ _ Konkurs ja _2 Ufaglært/arbejdsløs v V 1703/ _32 3,1 mill Tvangsauktion ja _2 Landmand/apotekass v V 1492/ _? 2 mill Konkurs nej 2_3 Arbejdsløs i 3 år/? h U H Bankgæld/konkurs ja _2 Murer/fast arbejde Positivt: No. 3 U H Højesteret gav en 55-årig, som tidligere var gået konkurs og som i dag lever af overgangsydelse, og hvis hustru modtog arbejdsunderstøttelse, gældssanering og medhold i, at hans selvpension ikke skulle indgå i hans gældssanering. No. 7 U H Højesteret gav en 36-årig lønmodtager (murer, tidligere erhvervsdrivende gift med 32-årig forretningsmedhjælper, 2 børn og med gæld på kr ) medhold i, at hans gæld var håbløs. No. 15 V 1679/1998 Vestre Landsret godkendte gældssanering for M, (en 31-årig, overkonstabel, og H, en 30-årig) trods anpartseventyr og afdragsperiode på 5 år og ikke kærendes forslag på 7 år. No. 22 U V Vestre Landsret godkendte gældssanering for en 47-årig cand.mag., som aldrig havde brugt sin uddannelse, sædvanlig afdragsperiode på 5 år. No. 71 Ø 2236/1996 Østre Landsret mente modsat skifteretten, at der kunne indledes gældssanering for M, en 32-årig ekspedient, tidligere erhvervsdrivende, samlevende med K, en 26-årig pædagogstuderende, 1 barn, gæld 1,1 mill. trods skattegæld m.v. Gældssaneringen blev opnået med bortfald af al gæld. No /1990Ø Vestre Landsret mente, at en 28-årig ufaglært med fast arbejde kunne få gældssanering med gæld på kr., som hidrørte bl.a. fra en tvangsauktion. No /1990Ø Østre Landsret godkendte gældssanering til en 26-årig gift mand med en tvangsauktionsgæld på kr. og med en dividende på 34,50%. 19

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere