Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:"

Transkript

1 NOTAT Dato J. nr. 4. maj Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.) 1. Indledning Transportministeriet v/trafikstyrelsen har den 25. marts 2015 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. til høring hos de i bilag 1 nævnte organisationer. Lovforslaget har også været offentliggjort på Høringsportalen. Høringsfristen udløb den 13. april Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Danske Biludlejere Dansk Taxi Råd. Transportministeriet v/trafikstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra: ATAX Arbejdsgiverforening for taxibranchen (ATAX) Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Danske Busvognmænd Dansk Erhverv Danske Regioner DI Danske Transport og Logistik (DTL) Fagligt Fælles Forbund (3F) ITD - Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD) Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) Kristelig Fagbevægelse (Krifa) KL LO Trafikselskaberne i Danmark Økonomisk Forening For Persontransport Midtjylland.

2 Efter høringsfristens udløb har Transportministeriet v/trafikstyrelsen modtaget høringssvar fra: Side 2/17 Brancheforeningen for Forretningslimousiner I det følgende refereres og kommenteres de indkomne bemærkninger. Bemærkningerne er delt op i relevante emner. Transportministeriets kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. 2. Generelt 3F er positiv overfor, at der med lovforslaget tilvejebringes en tilstrækkelig klar retstilstand på området for chaufførers løn- og arbejdsvilkår. LO bifalder de foreslåede ændringer, der på baggrund af Højesterets dom af 4. februar 2015 skal skabe klar lovhjemmel for intentionerne bag gældende lovgivning, dvs. krav om et generelt niveau for løn- og arbejdsvilkår i transportbranchen. DTL er meget positiv over for lovforslaget. DTL ser lovforslaget som helt nødvendigt for at ændre den uholdbare retstilstand, som Højesterets dom af 4. februar 2015 har skabt mht. overholdelse af godskørselslovens 6, stk. 3. Danske Busvognmænd finder, at Højesterets dom af 4. februar 2015 har bragt vejtransporterhvervet i en meget beklagelig situation, hvor sunde konkurrencevilkår og færdselssikkerheden tilsidesættes. Organisationen støtter derfor generelt lovforslaget, som ifølge Danske Busvognmænd retablerer det krav om overholdelse af kollektive overenskomster og chaufførernes løn- og arbejdsvilkår på godskørsel- og buskørselsområdet, der var gældende indtil den 4. februar KL er generelt positivt overfor lovforslaget. Danske Regioner støtter forslaget og lægger vægt på, at der er ordnede forhold for chauffører, der kører patienter for regionerne. Det bidrager til sikring af gode arbejdspladser og høj trafiksikkerhed. Trafikselskaberne i Danmark finder det positivt, at transportministeren på baggrund af Højesterets dom af 4. februar 2015 har fremsat forslag med eksplicit hjemmel til at kræve, at løn- og arbejdsvilkår for chauffører skal følge intentionen i lovgivningen og Trafikstyrelsens administrative praksis på området frem til den 4. februar DA, DI, ATL og Dansk Erhverv finder det principielt i strid med den danske arbejdsmarkedsmodel, at der ved lov fastsættes bestemmelser om, hvem der er omfattet af kollektive overenskomster i Danmark.

3 DA, DI, ATL og Dansk Erhverv er i den forbindelse bevidste om, at der i lang tid har været bestemmelser i godskørselsloven, buskørselsloven og i taxiloven, hvori der er blevet stillet krav om overenskomstdækning, og at overenskomstparterne derfor har indrettet deres kollektive overenskomster på dette grundlag og i overensstemmelse med myndighedernes praksis på området. Side 3/17 DA, DI, ATL og Dansk Erhverv har på dette grundlag ikke bemærkninger til, at man via en lovændring justerer lovens tekst således, at denne harmonerer med den praksis, som var gældende indtil den 4. februar KA anfører i sit høringssvar, at KA med tilfredshed har noteret, at det med lovforslaget anerkendes, at løn- og arbejdsvilkår i branchen i dag reguleres af flere landsdækkende kollektive overenskomster, og at lovforslaget lægger op til en videreførelse af Trafikstyrelsens praksis på dette punkt. Krifa mener, at retstilstanden for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der udfører kørsel i henhold til taxiloven, var uklar før Højesterets dom af 4. februar Krifa finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at vende tilbage til den tidligere retstilstand. Økonomisk forening for persontransport Midtjylland er overordnet positiv over for lovforslaget. Organisationen udtrykker samtidig bekymring for, at bestemmelserne ikke vil blive overholdt. ITD kan ikke umiddelbart støtte lovforslaget. ITD vurderer, at der med lovforslaget vil blive etableret en varig undtagelse fra den danske arbejdsmarkedsmodel i transporterhvervet i mange år frem. Det er ifølge ITD en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel, at løn- og arbejdsvilkår fastsættes uden indblanding fra myndighedernes side. ITD finder endvidere, at lovkrav om tilslutning til nogle få udvalgte overenskomstaftaler er et meget vidtgående og omfattende indgreb i virksomhedernes og medarbejdernes frie aftaleret, idet lovforslaget ikke blot fastsætter en lovpligtig mindsteløn, som det kendes fra en række andre EUlande, men derimod en total regulering af aftaleforholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. ITD finder, at en sådan ordning er uden sidestykke, ligesom det i øvrigt findes tvivlsomt, om en så vidtgående regulering er proportional med de ønskede effekter. ITD anfører endvidere, at lovforslaget gør det umuligt for andre organisationer end de bestående landsdækkende at indgå overenskomster på det danske arbejdsmarked.

4 ITD finder videre, at hensynet til færdselssikkerheden, som oprindeligt var begrundelsen for at indføre kravet om overholdelse af kollektive overenskomster i 1973, ikke længere er relevant i forhold til overenskomsterne, idet dette hensyn nu er sikret ved bl.a. færdselsloven, krav om hastighedsbegrænsere i lastbiler, krav til chaufførers uddannelse, bestemmelser om køre- og hviletider og arbejdsmarkedsdirektivet. Side 4/17 ITD finder endelig, at lovforslaget medfører tab af danske arbejdspladser, idet lovforslaget indebærer ulige konkurrencevilkår med udlandet. Brancheforeningen for Forretningslimousiner finder, at lovforslaget indebærer en begrænsning af de virksomheder og organisationer, der kan indgå kollektive overenskomster. Derudover vil lovforslaget, ifølge Brancheforeningen for Forretningslimousiner, indebære en geografisk begrænsning. Der henvises i den forbindelse til, at lovforslaget efter ordlyd og kontekst kun kan fortolkes på den måde, at taxilovens 5, stk. 5, ikke længere vil være opfyldt ved, at en vognmand efterlever en lokal overenskomst eller efterlever Krifaoverenskomsten. Brancheforeningen for Forretningslimousiner anfører endvidere, at hvis det er hensigten med lovforslaget, at forbyde anvendelse af provisionsløn inden for rammerne af taxiloven, bør dette klart fremgå af lovteksten. Formålet med lovforslaget er at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår og til at fremme færdselssikkerheden ved, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsmarkedsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område. Højesterets afsagde den 4. februar 2015 dom i en sag om fortolkningen af buskørselslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. En konsekvens af Højesterets dom er, at enhver kollektiv overenskomst uanset dens indhold lever op til de pågældende bestemmelser i buskørselsloven og taxiloven. Der er ikke grundlag for at antage, at der skulle gælde en anden retsstilling efter godskørselslovens 6, stk. 3, hvorfor også godskørselsloven er omfattet af lovforslaget. Med lovforslaget ønskes indført en udtrykkelig lovhjemmel til den praksis, der var gældende før Højesterets dom af 4. februar Lovforslaget har endvidere til formål at styrke tilsynet med overholdelsen af løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der udfører taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik, ved at udvide overenskomstnævnets virksomhed til også at omfatte sådan kørsel.

5 Arbejdsmarkedets parter har på grundlag af den danske model indgået en række kollektive landsdækkende overenskomster og derved fastsat branchestandarder for løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der udfører godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik. Side 5/17 Arbejdsmarkedets parter har endvidere aftalt, at løn- og arbejdsvilkår for taxichauffører skal reguleres ved dels på nuværende tidspunkt tillige et antal lokale kollektive overenskomster dels ved en landsdækkende kollektiv overenskomst. Taxichauffører kan efter disse kollektive overenskomster timelønnes, provisionslønnes eller aflønnes med en kombination af time og provisionsløn, som eventuelt kan suppleres med en mindsteløn. Provisions- og bonusordninger aftales af arbejdsmarkedets parter. For så vidt angår kontrol med, at kørsel til stadighed udføres i overensstemmelse med tilladelsesgrundlaget, henvises til punkt 5. Ved lovforslaget forudsættes det, at alene indehavere af tilladelser til godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, mens en indehaver af en taxitilladelse kan følge såvel en lokal kollektiv overenskomst som en landsdækkende kollektiv overenskomst. Lovforslaget er ikke et indgreb i den fri aftaleret på arbejdsmarkedet, og der pålægges alene en pligt for en tilladelsesindehaver til at overholde et minimum for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår. Der stilles således alene krav om, at en kollektiv overenskomst skal være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter og landsdækkende. Den enkelte tilladelsesindehaver er frit stillet med hensyn til, hvorledes denne rent praktisk ønsker at opfylde forpligtelsen til at leve op til niveauet for lønog arbejdsvilkår i henhold til de gældende kollektive landsdækkende overenskomster. Dette kan således ske ved, at en tilladelsesindehaver tilslutter sig til en gældende kollektiv overenskomst indgået af en de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, eller ved at indgå individuelle aftaler om løn- og arbejdsvilkår, som lever op til niveauet for løn- og arbejdsvilkår i henhold til de gældende kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. I øvrigt bemærkes, at det henholdsvis siden 1973 og 1990 har været fastsat i godskørselsloven og buskørselsloven, at indehaveren af en tilladelse skal følge

6 bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Dette er som nævnt efter Transportministeriets opfattelse ikke et brud på den danske aftalemodel. Side 6/17 Karakteren af lovforslagets virkning vurderes at være proportionalt med lovforslagets målsætning, idet kravet i godskørselslovens 6, stk. 3, buskørselslovens 18, stk. 2 og den foreslåede 5 stk. 6, i taxiloven er egnet til at sikre, at de virksomheder, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik, følger det generelle brancheniveau for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår. Dermed er bestemmelserne egnet til at sikre, at konkurrencevilkårene blandt disse virksomheder er sunde. 3. Definition af kollektive overenskomster på godskørsels- og buskørselsområdet 3F kan støtte den foreslåede definition af kollektive overenskomster. Danske Busvognmænd bemærker, at forslaget sikrer fornøden hjemmel til, at der med henvisning til de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, kan udfindes et generelt niveau for løn- og arbejdsvilkår, som indehavere af tilladelser i henhold til godskørsel- og buskørselslovgivningen skal aflønne chauffører efter. DTL har med henvisning til lovforslagets almindelige bemærkninger anført, at det ikke findes hensigtsmæssigt, at kollektive overenskomster omtales som byrdefulde. DTL henviser i den forbindelse til, at kollektive overenskomster er resultatet af en forhandling mellem en arbejdsgiver på den ene side og arbejdstagere på den anden side og dermed et udtryk for det af parterne accepterede niveau for løn- og arbejdsvilkår på det pågældende område. DA, DI, ATL og Dansk Erhverv finder det af principielle grunde uhensigtsmæssigt, at der i de almindelige bemærkninger til lovforslaget er anført den præmis, at kollektive overenskomster er byrdefulde. DA, DI, ATL og Dansk Erhverv foreslår derfor, at der anvendes samme formulering som findes i vikarloven, og at formuleringen af punkt 3.2 ændres til, at kravet kan blive opfyldt: hvis den lokale overenskomst mindst respekterer den beskyttelse af medarbejderne, som tilsvarende medarbejdere opnår i henhold til de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og som gælder på hele det danske område. Krifa er positiv overfor, at lovforslaget søger at sikre, at lokale overenskomster, virksomhedsaftaler og lignende ikke kan danne grundlag for vurderingen af rimelige løn- og arbejdsvilkår. Krifa anfører dog, at lovforslagets definition af kollektive overenskomster efterlader fortolkningstvivl. I den forbindelse henvises til, at det er anført i

7 lovforslagets bemærkninger pkt , at ingen af de nævnte kollektive overenskomster indeholder regler om provision. Dette er ifølge Krifa ikke korrekt, da flexkørsel i variabelbiler i den kollektive overenskomst mellem Kristlig Arbejdsgiverforening og Kristlig Fagforening i biler med EP-tilladelse kan aflønnes med provision. Krifa efterlyser i den forbindelse en eksplicit stillingtagen til provisions- og bonusordninger inden for erhvervstransport. Side 7/17 Krifa finder, at der bør tages stilling til, hvilke overenskomster, der indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og dermed skal være normerende for konkurrencen på området, således at Trafikstyrelsen ikke står i en situation, hvor der er modstridende overenskomster at vurdere ud fra. I den forbindelse anføres, at Krifa finder, at Krifas kollektive overenskomst som tidligere bør være med til at normere området, da der er tale om en landsdækkende kollektiv overenskomst. På baggrund af Højesterets dom af 4. februar 2015 har det været fundet nødvendigt at justere ordlyden af bestemmelserne i godskørselslovens 6, stk. 3, buskørselslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. Det foreslås derfor, at der indføres lovhjemmel til at sikre, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette svarer til Trafikstyrelsens hidtidige fortolkning af godskørselslovens 6, stk. 3, buskørselslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. Kravet i godskørselslovens 6, stk. 3, i buskørselslovens 18, stk. 2, og i den nye bestemmelse i forslagets 5, stk. 6 i taxiloven, om at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, som findes i de pågældende landsdækkende kollektive overenskomster, anses tillige opfyldt, hvis en tilladelsesindehaver følger en lokal kollektiv overenskomst eller en virksomhedsoverenskomst, hvis det vurderes, at den pågældende overenskomst sammenholdt med de landsdækkende kollektive overenskomster derved lever op til intentionerne om, at løn, hviletid m.v. ikke bliver konkurrenceparametre til skade for konkurrencen i erhvervet og for færdselssikkerheden. På baggrund af de indkomne høringssvar har Transportministeriet fundet det hensigtsmæssigt at justere ordlyden i bemærkningerne til lovforslaget, således at kollektive overenskomster ikke omtales som byrdefulde. I stedet anvendes formuleringen, at en lokal overenskomst på transportområdet vil kunne accepteres, hvis det vurderes, at den pågældende overenskomst sammenholdt med de landsdækkende overenskomster lever op til intentionerne om, at løn, hviletid mv. ikke bliver konkurrenceparametre til skade for konkurrencen og færdselssikkerheden. Det beror på en konkret vurdering hvilke kollektive overenskomster, som på gods-, bus- eller taxiområdet kan anses for at være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele det danske område.

8 Denne vurdering tager blandt andet udgangspunkt i, hvor mange medlemmer den pågældende lønmodtagerorganisation, som er part i overenskomsten, har, og hvor mange der er dækket af den pågældende lønmodtagerorganisations overenskomst. Vurderingen af lønmodtagerorganisationens repræsentativitet foretages på landsplan. Side 8/17 Lokale og regionale overenskomster eller virksomhedsoverenskomster kan således ikke danne grundlag for chaufførers løn- og arbejdsvilkår. Trafikstyrelsen vil på sin hjemmeside offentliggøre, hvilke kollektive overenskomster som anerkendes at udgøre kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. de foreslåede 1 a i godskørselsloven, og 1 d i buskørselsloven. Indholdet af disse kollektive overenskomster vil tillige være tilgængelig via Trafikstyrelsens hjemmeside. Krifa henviser i sit høringssvar til, at flexkørsel i variabelbiler i overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening i biler med EP-tilladelse kan aflønnes med provision. Der er på nuværende tidspunkt indgået overenskomster mellem 3F og en række arbejdsgiverorganisationer samt mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse. De indgåede overenskomster bygger i overvejende grad på timeaflønning, idet der dog for så vidt angår området for de såkaldte EP-tilladelser tillige er mulighed for provisionsaflønning. EP-tilladelser er tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, som giver ret til udførelse af almindelig rutekørsel i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til en kontrakt med et trafikselskab omfattet af trafikselskabsloven. Disse tilladelser blev tidligere udstedt efter buskørselsloven, men udstedes i dag med hjemmel i taxiloven under benævnelsen tilladelse til offentlig servicetrafik. I forbindelse med en ændring af taxiloven ophørte Trafikstyrelsen i 2011 med at udstede EP-tilladelser, og der er pr. 15. april 2015 til 68 indehavere udstedt 166 EP-tilladelser, som senest udløber den 30. september Definition af kollektive overenskomster på taxikørselsområdet 3F og ATAX anfører, at der er en branchestandard for løn- og arbejdsvilkår på taxiområdet. 3F og ATAX henviser i den forbindelse til, at den kollektive overenskomst, der er indgået mellem 3F og ATAX må anses for at være landsdækkende og repræsentativ. 3F og ATAX uddyber dette med, at overenskomsten er repræsenteret i såvel Hovedstadsområdet som Århus, at den dækker samtlige bevillingshavere i alle Danmarks større byer, at overenskomsten dækker godt 25 % af samtlige taxitilladelser i Danmark, og at de taxitilladelser, der er overenskomstdækkede, langt overvejende er dækket af 3F-ATAX overenskomsten. 3F og ATAX stiller på den baggrund forslag om, at forslagets 3, stk. 1 og 2, udgår og erstattes med følgende formulering: Ved kollektive overenskomster

9 forstås i denne lov kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Side 9/17 KL har bemærket, at lovforslaget ikke omfatter de store forandringer for så vidt angår taxiområdet, da kravet om, at chauffører skal følge en af de toneangivende overenskomster, alene angår indehavere af tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik og ikke indehavere af tilladelser til taxikørsel. Krifa anfører, at den foreslåede ordning på taxiområdet giver afgrænsningsproblemer og et utilstrækkeligt grundlag for sunde konkurrencevilkår. Krifa påpeger endvidere, at det med den foreslåede bestemmelse ikke vil være muligt at vurdere, om en konkret aftale lever op til det samlede niveau på området, idet der mangler overblik over, hvor mange og hvilke lokale kollektive overenskomster, der findes på området. Krifa stiller i den forbindelse spørgsmål ved, hvilke kollektive overenskomster, der skal bestemme niveauet på taxiområdet. Krifa påpeger videre, at kørsel, der udføres for de regionale trafikselskaber i taxier, vil kunne udføres af chauffører med betydeligt ringere løn- og arbejdsvilkår, end tilsvarende kørsel, der udføres i biler, som fungerer på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik. Krifa finder derfor, at regulering af løn- og arbejdsvilkår bør følge kørselstypen og ikke tilladelsestypen. Danske Busvognmænd påpeger, at provisionsbaseret aflønning af taxichauffører, som udfører kørsel for regionale trafikselskaber, indebærer en overhængende risiko for, at chaufførerne, med henblik på at opnå en tilfredsstillende indtjening påtager sig meget lange vagter til skade for færdselssikkerheden. Denne risiko er særlig stor i tilfælde, hvor de lokale kollektive overenskomster på taxiområdet ikke har bestemmelser om garanteret mindsteløn pr. time. Danske Busvognmænd anfører endvidere, at provisionsaflønning i forbindelse med kørsel for regionale trafikselskaber skaber konkurrenceforvridning i forhold til indehavere af tilladelser til buskørsel og tilladelser til offentlig servicetrafik. Danske Busvognmænd finder derfor, at regulering af løn- og arbejdsvilkår bør følge kørselstypen og ikke tilladelsestypen. Brancheforeningen for Forretningslimousiner har påpeget, at det ikke fremgår af klart af lovforslaget, hvad der menes med mest repræsentative

10 arbejdsmarkedsparter i Danmark. Hvis begrebet repræsentative retter sig mod den enkelte virksomhed, skal Transportudvalget forholde sig til, at en arbejdsgiver ikke kan registrere ansatte chaufførers valg af faglig organisation. Hvis begrebet repræsentative derimod retter sig mod repræsentativiteten i hele landet, ønsker brancheforeningen oplyst, hvorledes det bliver muligt at få oplyst, om en kollektiv overenskomst anses som repræsentativ. Side 10/17 Brancheforeningen for Forretningslimousiner har endvidere anført, at det er meget udbredt, at chauffører i limousinebranchen virker på freelancebasis, således at de udelukkende ansættes og aflønnes, når der er arbejde, og at mængden af limousinekørsel året igennem er præget af betydelige sæsonudsving. Hvis limousinebranchen skal ansætte og aflønne chauffører efter de landsdækkende kollektive overenskomster, vil det, ifølge Brancheforeningen for Forretningslimousiner, ikke længere være muligt at benytte freelanceansættelser. Brancheforeningen for Forretningslimousiner anfører i den forbindelse, at hvis det er hensigten med lovforslaget, at forbyde anvendelse af freelanceansættelser inden for limousinebranchen, bør dette klart fremgå af lovteksten. Brancheforeningen for Forretningslimousiner anfører derudover, at de landsdækkende kollektive overenskomster mellem 3F og Dansk Erhverv, 3F og ATAX og den landsdækkende overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse forudsætter, at alle former for kørsel bortset fra taxi og offentlig servicetrafikkørsel aflønnes med fast timeløn. Dette indebærer ifølge Brancheforeningen for Forretningslimousiner, at limousinevognmænd må opsige deres chauffører i lavsæsonen og henvise dem til at oppebære dagpenge eller søge ansættelse andre steder. På taxiområdet findes der såvel lokale geografisk afgrænsede kollektive overenskomster som landsdækkende kollektive overenskomster. Der foreligger således ikke på taxiområdet en branchestandard for løn- og arbejdsvilkår. Der aflønnes både på provisions- og på timelønsbasis og på grundlag af en kombination af provisionsløn suppleret med en mindste garantibetaling. Blandt andet på baggrund af de indkomne høringssvar er Transportministeriet i øjeblikket ved at undersøge nærmere, om der på området for taxikørsel og limousinekørsel findes kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Derudover har Transportministeriet den 30. april 2015 sendt et ændringsforslag i høring, der foreslår en ordning, hvorefter samtlige tilladelsesindehavere efter taxiloven som udgangspunkt skal følge kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

11 Hvis der ikke findes sådanne kollektive overenskomster, skal tilladelsesindehaverne alene følge bestemmelserne i de pågældende kollektive overenskomster. Side 11/17 Det er Transportministeriets vurdering, at denne ordning er robust uanset, om der på alle områder, herunder området for limousinekørsel og taxikørsel, findes kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Trafikstyrelsen har noteret oplysningen om, at det skulle være meget udbredt at ansætte limousinechauffører på freelancebasis. Denne oplysning vil indgå i ovennævnte undersøgelse. 5. Kontrolbeføjelser og håndhævelsesregler i henhold til taxiloven 3F, ATAX og Danske Busvognmænd støtter forslaget om, at indehavere af tilladelser kan pålægges pligt til at indsende dokumentation for, at de følger bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår, som findes i de pågældende kollektive overenskomster, og 3F, ATAX og Danske Busvognmænd støtter, at de tilladelsesudstedende myndigheder må pålægge tvangsbøder. Danske Regioner støtter forslagets bestemmelser om kontrolforanstaltninger. Krifa finder, at det er meget vigtigt, at Trafikstyrelsen får effektive redskaber til at håndhæve reglerne og føre kontrol med, at kørsel til stadighed udføres i overensstemmelse med tilladelsesgrundlaget. Krifa anfører videre, at det af hensyn til sikring af lige konkurrencemuligheder ikke må være muligt at fortsætte kørsel i strid med tilladelsesgrundlaget. Krifa finder det derfor gavnligt, at Trafikstyrelsen får hjemmel til at pålægge sanktioner overfor vognmænd, som ikke vil oplyse om løn- og arbejdsvilkår. Krifa finder, at bestemmelsen bør præciseres med angivelse af korte tidsfrister for iværksættelse af bødesanktionen, og at det i øvrigt bør vurderes, hvilke hindringer der kan være for en hurtig og effektiv sagsbehandling. Trafikselskaberne i Danmark finder, at en effektiv indsats mod social dumping ikke kun begrænser sig til spørgsmålet om tilsynsmyndighed knyttet til udstedelse af en tilladelse, men også til en efterfølgende ensartet, landsdækkende og løbende kontrol i markedet af løn- og arbejdsvilkår. Trafikselskaberne i Danmark anfører endvidere, at det forhold, at der stilles krav om, at den pågældende chauffør skal følge repræsentative landsdækkende overenskomster for at få en tilladelse, ikke i sig selv er nok til at styrke kontrollen med, at løn- og arbejdsforhold i markedet vedbliver med at leve op til lovgivers intentioner om at undgå social dumping. Trafikselskaberne i Danmark foreslår i forlængelse heraf en udvidelse af Trafikstyrelsens tilsynsmyndighed, således at denne også kommer til at omfatte

12 løbende markedskontrol, for eksempel i form af stikprøvekontrol. Ved at myndigheden i højere grad påtager sig kontrolansvaret sikres i videst muligt udstrækning en ensartet og landsdækkende kontrol med forholdene i markedet. Trafikselskaberne i Danmark anfører endvidere, at det ved en sådan udvidelse af Trafikstyrelsens tilsynsmyndighed sikres, at kontrollen ikke overlades diskretionært til privatretlige aftaleforhold via f.eks. kontraktbestemmelser, arbejdsklausuler etc., der kan medføre uensartet kontrol og regulering af løn og arbejdsforhold, at tilsynsmyndigheden og trafikselskaberne ikke opbygger parallel kontrolkapacitet, hvilket er ineffektivt og omkostningstungt, at der kan følges op med sanktioner, som ligger ud over de beføjelser, der følger af en eventuel misligholdelse af privatretlige kontraktforhold, og at der er en effektiv og adfærdsregulerende kontrol på området, idet Trafikstyrelsen som tilsynsmyndighed ultimativt kan fratage bevillingshaveren den udstedte bevilling. Side 12/17 Økonomisk Forening For Persontransport Midtjylland efterlyser, at den relevante tilsynsmyndighed lever op til sit ansvar og forpligtelser. Den tilladelsesudstedende myndighed vurderer, hvor lang fristen for pålæg af ugentlige tvangsbøder skal være i forbindelse med undladelse af indsendelse af dokumentation for løn- og arbejdsvilkår. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at indehavere af tilladelser til offentlig servicetrafik fortsat opfylder betingelserne for at have tilladelser herunder, at de bl.a. overholder lovgivningens krav om løn- og arbejdsvilkår for chauffører. Trafikstyrelsens tilsyn bygger dels på målrettede kontrolindsatser baseret på konkrete overvejelser, dels på grundlag af en løbende dialog med arbejdsmarkedets parter og trafikselskaberne, herunder også under indtryk af konkrete indikationer fra disse om uregelmæssigheder på området. Kommunerne fører tilsyn med, at indehavere af tilladelser til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport fortsat opfylder betingelserne for at have tilladelser herunder, at de bl.a. overholder lovgivningens krav om løn- og arbejdsvilkår for chauffører. Lovforslaget gør det mere effektivt for såvel Trafikstyrelsen som kommunerne at føre kontrol med tilladelsesindehavernes overholdelse af reglerne om lønog arbejdsvilkår for chauffører. Dette skyldes, at myndighederne med lovforslaget får mulighed for at pålægge ugentlige tvangsbøder over for tilladelsesindehavere, der sidder påbud om indsendelse af dokumentation for løn- og arbejdsvilkår overhørigt.

13 6. Overenskomstnævnet og bemyndigelsesbestemmelsen Danske Busvognmænd kan tilslutte sig, at overenskomstnævnet får kompetence på taxiområdet. Side 13/17 KL finder det positivt, at en kommune ifølge lovforslaget kan høre overenskomstnævnet om, hvorvidt taxilovens 5, stk. 5, er overholdt. Kommunerne får derved bedre muligheder for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser på dette område. 3F anbefaler, at ATAX får fast plads i overenskomstnævnet, når der skal behandles spørgsmål, der vedrører taxiområdet samt området for offentlig servicetrafik. ATAX finder, at ATAX, som den organisation, der bærer den suverænt mest udbredte og reelt landsdækkende kollektiv overenskomst på taxiområdet samt området for offentlig servicetrafik, bør have en fast plads i overenskomstnævnet, når der skal behandles spørgsmål, der vedrører taxiområdet samt området for offentlig servicetrafik. Krifa anfører, at det i forhold til den foreslåede bestemmelse i taxilovens 5, stk. 5, er vanskeligt at gennemskue, hvem de omtalte overenskomstparter er, da en kollektiv overenskomst efter bestemmelsen kan være en lokal aftale mellem arbejdsgiver og en gruppe chauffører. Krifa anfører endvidere, at formålet med høringen af overenskomstparterne fortabes, såfremt denne høring alene går ud på at konstatere, om der er tale om en overenskomst. Krifa anbefaler på den baggrund, at overenskomstnævnet får kompetence til at fastlægge et minimumsniveau på taxiområdet, som andre kollektive overenskomster skal vurderes ud fra. KA kan tilslutte sig, at overenskomstnævnets kompetence udvides til at omfatte sager omfattet af taxiloven. KA finder det imidlertid betænkeligt, at overenskomstnævnet selv skal afgøre, hvilke arbejdsmarkedsparter der skal anses for at være de mest repræsentative. Denne vurdering bør, efter KA s opfattelse, henlægges til en uafhængig offentlig myndighed, der ikke varetager egne særinteresser, og som ikke står i et konkurrenceforhold til de øvrige aktører i branchen. Ved høring af overenskomstnævnet om sager, der ikke angår overenskomster indgået af DI, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F, suppleres overenskomstnævnet med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside, der har indgået den kollektive overenskomst, der konkret er henvist til.

14 Der vil blive udstedt en bekendtgørelse, hvoraf det kommer til at fremgå, hvilke kollektive overenskomster, som efter den foreslåede bestemmelse i taxilovens 5, stk. 6, anerkendes at udgøre kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele Danmark. Side 14/17 Det forudsættes, at transportministeren forud for udarbejdelsen af bekendtgørelsen vil indhente udtalelser fra arbejdsmarkedets parter og relevante aktører i transportbranchen til brug for vurderingen af, hvilke kollektive overenskomster, der anses for indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. 7. Virksomheder, som på vegne af kommuner og regioner udbyder lovbundne kørselsopgaver ATAX opfordrer til, at det overvejes, hvorledes de offentligt ejede trafikselskaber skal og bør agere, når de udbyder lovbundne kørselsopgaver for kommuner og regioner. ATAX finder, at disse virksomheder gennem deres udbudsform kan bidrage til at støtte intentionerne, som ligger til grund for lovforslaget, og at disse virksomheder i forbindelse med udbud af kørselsopgaver skal kunne stille krav om prækvalificering af tilbudsgivere svarende til lovgivningens krav. Der kunne ligeledes tænkes krav om arbejdsklausuler eller krav om, at bydende virksomheder f.eks. oplyser hvilken kollektiv overenskomst, der følges, eller oplyser om en eventuel tilslutning til en arbejdsgiverforening. Det vil efter ATAX s opfattelse afværge eller minimere de problemer, der opleves i dag. Det ligger uden for taxilovgivningens rammer at fastsætte betingelser for, hvorledes regionale trafikselskaber og andre offentlige udbydere af kørselsopgaver skal tilrettelægge deres udbudsform. 8. Lovforslagets forhold til EU-retten ITD har anført, at lovforslaget indebærer en sammenblanding af statens og en række organisationers interesser, hvor staten har delegeret politisk kompetence til nogle få private organisationer. ITD tilføjer i den forbindelse, at dette rejser retssikkerhedsmæssige spørgsmål og spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. DA, DI, ATL og Dansk Erhverv har anført, at deres bemærkninger til lovforslaget er givet under forudsætning af, at lovforslaget harmonerer med EU-retten. På baggrund af de indkomne høringssvar har Transportministeriet fundet det nødvendigt at uddybe afsnittet i bemærkningerne om lovforslagets betydning for EU-retten, således at afsnittet er affattet således:

15 Dette lovforslag fastlægger, hvad der i lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel skal forstås ved kollektive overenskomster. Side 15/17 Ved forslag til lov om ændring af 6 a, stk. 3, i lov om godskørsel, og 9, stk. 3, i lov om buskørsel jf. Folketingstidende , A, L 174 som fremsat den 25. marts 2015 foreslås indførsel af lovhjemmel til at kræve, at chaufførvikarvirksomheder følger bestemmelserne om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, såfremt chaufførvikaren er udlejet til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj. Med lovforslaget foreslås muligheden i Europa- Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (udstationeringsdirektivet) artikel 3, stk. 9, udnyttet. Efter denne artikel kan medlemsstaterne bestemme, at en virksomhed skal sikre arbejdstagere de samme vilkår, som dem, der gælder for vikarer i den medlemsstat, på hvis område arbejdet udføres. Ved ændringen foreslås chaufførvikarer fra andre EU-lande sikret de samme vilkår, som gælder for danske chaufførvikarer. Vikarers arbejdsvilkår er blandt andet reguleret af lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v., som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (vikardirektivet). Som anført i bemærkningerne til lovforslag nr. L 174 vurderes ændringen af godskørselslovens 6 a, stk. 3, og buskørselslovens 9, stk. 3, at være i overensstemmelse med vikardirektivet. Med dette lovforslag angives, at der ved kollektive overenskomster forstås overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Denne definition af kollektive overenskomster er ligeledes anvendt i 6 a, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere (herefter udstationeringsloven). Udstationeringslovens 6 a blev indsat ved lov nr af 27. december 2008 om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere som følge af EU-Domstolens afgørelse af 18. december 2008 i sag C-341/05, Laval. Ved ændringen blev muligheden i udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 8, 2. afsnit, 2. led, udnyttet, hvorefter en medlemsstat, som ikke har en ordning med kollektive aftaler, der finder generel anvendelse, kan beslutte at lægge kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale område, til grund. For så vidt angår virksomheder, der er etableret i Danmark, fremgår det af artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (herefter forordning nr. 1071/2009), at medlemsstaterne kan stille yderligere krav til virksomheder for at få tilladelse til at udøve

16 vejtransporterhvervet end de krav, som er oplistet i forordningens artikel 3, stk. 1. Sådanne krav skal være rimelige og må ikke medføre forskelsbehandling. Side 16/17 Formålet med lovforslaget er at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår og til at fremme færdselssikkerheden ved, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De foreslåede bestemmelser i 1, stk. 5 i godskørselsloven, 1 d i buskørselsloven og 5, stk. 6, i taxiloven gælder desuden for alle dansk etablerede tilladelsesindehavere. På den baggrund vurderes lovforslaget, hvorefter indehavere af tilladelser til at udføre godskørsel og buskørsel, skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår i kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område at være i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 1071/2009.

17 Bilag 1 ATAX Arbejdsgiverforening for taxibranchen Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Brancheforeningen for Forretningslimousiner Brancheforeningen for Limousine Vognmænd Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark Danmarks Naturfredningsforening Danske Advokater Dansk Arbejdsgiverforening Danske Biludlejere Danske Busvognmænd Dansk Erhverv Danske Handicaporganisationer Danske Regioner Danske Speditører DI DI Transport Dansk Taxi Råd Danske Transport og Logistik Det Centrale Handicapråd Det Økologiske Råd Fagligt Fælles Forbund Foreningen EP-Danmark Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) ITD - Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagbevægelse KL Landbrug og Fødevarer LO NOAH Trafik Overenskomstnævnet v/formanden Rådet for Sikker Trafik Taxa 4x35 TaxiNord Trafikselskaberne i Danmark Økonomisk Forening For Persontransport Midtjylland Side 17/17

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2015-1286 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 2 Offentligt

Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 2 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218000 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Høringsnotat. 1. Indledning

Høringsnotat. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.)

Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.) 15. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.) 1 I

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar:

Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Implementering

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Høringsnotat. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv- overvågning i taxier).

Høringsnotat. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv- overvågning i taxier). Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 209 Offentligt Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 19. januar 2010 FS 230-000005 Høringsnotat + Bilag Høring vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere