Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:"

Transkript

1 NOTAT Dato J. nr. 4. maj Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.) 1. Indledning Transportministeriet v/trafikstyrelsen har den 25. marts 2015 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. til høring hos de i bilag 1 nævnte organisationer. Lovforslaget har også været offentliggjort på Høringsportalen. Høringsfristen udløb den 13. april Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Danske Biludlejere Dansk Taxi Råd. Transportministeriet v/trafikstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra: ATAX Arbejdsgiverforening for taxibranchen (ATAX) Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Danske Busvognmænd Dansk Erhverv Danske Regioner DI Danske Transport og Logistik (DTL) Fagligt Fælles Forbund (3F) ITD - Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD) Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) Kristelig Fagbevægelse (Krifa) KL LO Trafikselskaberne i Danmark Økonomisk Forening For Persontransport Midtjylland.

2 Efter høringsfristens udløb har Transportministeriet v/trafikstyrelsen modtaget høringssvar fra: Side 2/17 Brancheforeningen for Forretningslimousiner I det følgende refereres og kommenteres de indkomne bemærkninger. Bemærkningerne er delt op i relevante emner. Transportministeriets kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv. 2. Generelt 3F er positiv overfor, at der med lovforslaget tilvejebringes en tilstrækkelig klar retstilstand på området for chaufførers løn- og arbejdsvilkår. LO bifalder de foreslåede ændringer, der på baggrund af Højesterets dom af 4. februar 2015 skal skabe klar lovhjemmel for intentionerne bag gældende lovgivning, dvs. krav om et generelt niveau for løn- og arbejdsvilkår i transportbranchen. DTL er meget positiv over for lovforslaget. DTL ser lovforslaget som helt nødvendigt for at ændre den uholdbare retstilstand, som Højesterets dom af 4. februar 2015 har skabt mht. overholdelse af godskørselslovens 6, stk. 3. Danske Busvognmænd finder, at Højesterets dom af 4. februar 2015 har bragt vejtransporterhvervet i en meget beklagelig situation, hvor sunde konkurrencevilkår og færdselssikkerheden tilsidesættes. Organisationen støtter derfor generelt lovforslaget, som ifølge Danske Busvognmænd retablerer det krav om overholdelse af kollektive overenskomster og chaufførernes løn- og arbejdsvilkår på godskørsel- og buskørselsområdet, der var gældende indtil den 4. februar KL er generelt positivt overfor lovforslaget. Danske Regioner støtter forslaget og lægger vægt på, at der er ordnede forhold for chauffører, der kører patienter for regionerne. Det bidrager til sikring af gode arbejdspladser og høj trafiksikkerhed. Trafikselskaberne i Danmark finder det positivt, at transportministeren på baggrund af Højesterets dom af 4. februar 2015 har fremsat forslag med eksplicit hjemmel til at kræve, at løn- og arbejdsvilkår for chauffører skal følge intentionen i lovgivningen og Trafikstyrelsens administrative praksis på området frem til den 4. februar DA, DI, ATL og Dansk Erhverv finder det principielt i strid med den danske arbejdsmarkedsmodel, at der ved lov fastsættes bestemmelser om, hvem der er omfattet af kollektive overenskomster i Danmark.

3 DA, DI, ATL og Dansk Erhverv er i den forbindelse bevidste om, at der i lang tid har været bestemmelser i godskørselsloven, buskørselsloven og i taxiloven, hvori der er blevet stillet krav om overenskomstdækning, og at overenskomstparterne derfor har indrettet deres kollektive overenskomster på dette grundlag og i overensstemmelse med myndighedernes praksis på området. Side 3/17 DA, DI, ATL og Dansk Erhverv har på dette grundlag ikke bemærkninger til, at man via en lovændring justerer lovens tekst således, at denne harmonerer med den praksis, som var gældende indtil den 4. februar KA anfører i sit høringssvar, at KA med tilfredshed har noteret, at det med lovforslaget anerkendes, at løn- og arbejdsvilkår i branchen i dag reguleres af flere landsdækkende kollektive overenskomster, og at lovforslaget lægger op til en videreførelse af Trafikstyrelsens praksis på dette punkt. Krifa mener, at retstilstanden for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der udfører kørsel i henhold til taxiloven, var uklar før Højesterets dom af 4. februar Krifa finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at vende tilbage til den tidligere retstilstand. Økonomisk forening for persontransport Midtjylland er overordnet positiv over for lovforslaget. Organisationen udtrykker samtidig bekymring for, at bestemmelserne ikke vil blive overholdt. ITD kan ikke umiddelbart støtte lovforslaget. ITD vurderer, at der med lovforslaget vil blive etableret en varig undtagelse fra den danske arbejdsmarkedsmodel i transporterhvervet i mange år frem. Det er ifølge ITD en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel, at løn- og arbejdsvilkår fastsættes uden indblanding fra myndighedernes side. ITD finder endvidere, at lovkrav om tilslutning til nogle få udvalgte overenskomstaftaler er et meget vidtgående og omfattende indgreb i virksomhedernes og medarbejdernes frie aftaleret, idet lovforslaget ikke blot fastsætter en lovpligtig mindsteløn, som det kendes fra en række andre EUlande, men derimod en total regulering af aftaleforholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. ITD finder, at en sådan ordning er uden sidestykke, ligesom det i øvrigt findes tvivlsomt, om en så vidtgående regulering er proportional med de ønskede effekter. ITD anfører endvidere, at lovforslaget gør det umuligt for andre organisationer end de bestående landsdækkende at indgå overenskomster på det danske arbejdsmarked.

4 ITD finder videre, at hensynet til færdselssikkerheden, som oprindeligt var begrundelsen for at indføre kravet om overholdelse af kollektive overenskomster i 1973, ikke længere er relevant i forhold til overenskomsterne, idet dette hensyn nu er sikret ved bl.a. færdselsloven, krav om hastighedsbegrænsere i lastbiler, krav til chaufførers uddannelse, bestemmelser om køre- og hviletider og arbejdsmarkedsdirektivet. Side 4/17 ITD finder endelig, at lovforslaget medfører tab af danske arbejdspladser, idet lovforslaget indebærer ulige konkurrencevilkår med udlandet. Brancheforeningen for Forretningslimousiner finder, at lovforslaget indebærer en begrænsning af de virksomheder og organisationer, der kan indgå kollektive overenskomster. Derudover vil lovforslaget, ifølge Brancheforeningen for Forretningslimousiner, indebære en geografisk begrænsning. Der henvises i den forbindelse til, at lovforslaget efter ordlyd og kontekst kun kan fortolkes på den måde, at taxilovens 5, stk. 5, ikke længere vil være opfyldt ved, at en vognmand efterlever en lokal overenskomst eller efterlever Krifaoverenskomsten. Brancheforeningen for Forretningslimousiner anfører endvidere, at hvis det er hensigten med lovforslaget, at forbyde anvendelse af provisionsløn inden for rammerne af taxiloven, bør dette klart fremgå af lovteksten. Formålet med lovforslaget er at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår og til at fremme færdselssikkerheden ved, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsmarkedsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område. Højesterets afsagde den 4. februar 2015 dom i en sag om fortolkningen af buskørselslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. En konsekvens af Højesterets dom er, at enhver kollektiv overenskomst uanset dens indhold lever op til de pågældende bestemmelser i buskørselsloven og taxiloven. Der er ikke grundlag for at antage, at der skulle gælde en anden retsstilling efter godskørselslovens 6, stk. 3, hvorfor også godskørselsloven er omfattet af lovforslaget. Med lovforslaget ønskes indført en udtrykkelig lovhjemmel til den praksis, der var gældende før Højesterets dom af 4. februar Lovforslaget har endvidere til formål at styrke tilsynet med overholdelsen af løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der udfører taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik, ved at udvide overenskomstnævnets virksomhed til også at omfatte sådan kørsel.

5 Arbejdsmarkedets parter har på grundlag af den danske model indgået en række kollektive landsdækkende overenskomster og derved fastsat branchestandarder for løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der udfører godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik. Side 5/17 Arbejdsmarkedets parter har endvidere aftalt, at løn- og arbejdsvilkår for taxichauffører skal reguleres ved dels på nuværende tidspunkt tillige et antal lokale kollektive overenskomster dels ved en landsdækkende kollektiv overenskomst. Taxichauffører kan efter disse kollektive overenskomster timelønnes, provisionslønnes eller aflønnes med en kombination af time og provisionsløn, som eventuelt kan suppleres med en mindsteløn. Provisions- og bonusordninger aftales af arbejdsmarkedets parter. For så vidt angår kontrol med, at kørsel til stadighed udføres i overensstemmelse med tilladelsesgrundlaget, henvises til punkt 5. Ved lovforslaget forudsættes det, at alene indehavere af tilladelser til godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, mens en indehaver af en taxitilladelse kan følge såvel en lokal kollektiv overenskomst som en landsdækkende kollektiv overenskomst. Lovforslaget er ikke et indgreb i den fri aftaleret på arbejdsmarkedet, og der pålægges alene en pligt for en tilladelsesindehaver til at overholde et minimum for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår. Der stilles således alene krav om, at en kollektiv overenskomst skal være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter og landsdækkende. Den enkelte tilladelsesindehaver er frit stillet med hensyn til, hvorledes denne rent praktisk ønsker at opfylde forpligtelsen til at leve op til niveauet for lønog arbejdsvilkår i henhold til de gældende kollektive landsdækkende overenskomster. Dette kan således ske ved, at en tilladelsesindehaver tilslutter sig til en gældende kollektiv overenskomst indgået af en de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, eller ved at indgå individuelle aftaler om løn- og arbejdsvilkår, som lever op til niveauet for løn- og arbejdsvilkår i henhold til de gældende kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. I øvrigt bemærkes, at det henholdsvis siden 1973 og 1990 har været fastsat i godskørselsloven og buskørselsloven, at indehaveren af en tilladelse skal følge

6 bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Dette er som nævnt efter Transportministeriets opfattelse ikke et brud på den danske aftalemodel. Side 6/17 Karakteren af lovforslagets virkning vurderes at være proportionalt med lovforslagets målsætning, idet kravet i godskørselslovens 6, stk. 3, buskørselslovens 18, stk. 2 og den foreslåede 5 stk. 6, i taxiloven er egnet til at sikre, at de virksomheder, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik, følger det generelle brancheniveau for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår. Dermed er bestemmelserne egnet til at sikre, at konkurrencevilkårene blandt disse virksomheder er sunde. 3. Definition af kollektive overenskomster på godskørsels- og buskørselsområdet 3F kan støtte den foreslåede definition af kollektive overenskomster. Danske Busvognmænd bemærker, at forslaget sikrer fornøden hjemmel til, at der med henvisning til de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, kan udfindes et generelt niveau for løn- og arbejdsvilkår, som indehavere af tilladelser i henhold til godskørsel- og buskørselslovgivningen skal aflønne chauffører efter. DTL har med henvisning til lovforslagets almindelige bemærkninger anført, at det ikke findes hensigtsmæssigt, at kollektive overenskomster omtales som byrdefulde. DTL henviser i den forbindelse til, at kollektive overenskomster er resultatet af en forhandling mellem en arbejdsgiver på den ene side og arbejdstagere på den anden side og dermed et udtryk for det af parterne accepterede niveau for løn- og arbejdsvilkår på det pågældende område. DA, DI, ATL og Dansk Erhverv finder det af principielle grunde uhensigtsmæssigt, at der i de almindelige bemærkninger til lovforslaget er anført den præmis, at kollektive overenskomster er byrdefulde. DA, DI, ATL og Dansk Erhverv foreslår derfor, at der anvendes samme formulering som findes i vikarloven, og at formuleringen af punkt 3.2 ændres til, at kravet kan blive opfyldt: hvis den lokale overenskomst mindst respekterer den beskyttelse af medarbejderne, som tilsvarende medarbejdere opnår i henhold til de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og som gælder på hele det danske område. Krifa er positiv overfor, at lovforslaget søger at sikre, at lokale overenskomster, virksomhedsaftaler og lignende ikke kan danne grundlag for vurderingen af rimelige løn- og arbejdsvilkår. Krifa anfører dog, at lovforslagets definition af kollektive overenskomster efterlader fortolkningstvivl. I den forbindelse henvises til, at det er anført i

7 lovforslagets bemærkninger pkt , at ingen af de nævnte kollektive overenskomster indeholder regler om provision. Dette er ifølge Krifa ikke korrekt, da flexkørsel i variabelbiler i den kollektive overenskomst mellem Kristlig Arbejdsgiverforening og Kristlig Fagforening i biler med EP-tilladelse kan aflønnes med provision. Krifa efterlyser i den forbindelse en eksplicit stillingtagen til provisions- og bonusordninger inden for erhvervstransport. Side 7/17 Krifa finder, at der bør tages stilling til, hvilke overenskomster, der indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og dermed skal være normerende for konkurrencen på området, således at Trafikstyrelsen ikke står i en situation, hvor der er modstridende overenskomster at vurdere ud fra. I den forbindelse anføres, at Krifa finder, at Krifas kollektive overenskomst som tidligere bør være med til at normere området, da der er tale om en landsdækkende kollektiv overenskomst. På baggrund af Højesterets dom af 4. februar 2015 har det været fundet nødvendigt at justere ordlyden af bestemmelserne i godskørselslovens 6, stk. 3, buskørselslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. Det foreslås derfor, at der indføres lovhjemmel til at sikre, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette svarer til Trafikstyrelsens hidtidige fortolkning af godskørselslovens 6, stk. 3, buskørselslovens 18, stk. 2, og taxilovens 5, stk. 5. Kravet i godskørselslovens 6, stk. 3, i buskørselslovens 18, stk. 2, og i den nye bestemmelse i forslagets 5, stk. 6 i taxiloven, om at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, som findes i de pågældende landsdækkende kollektive overenskomster, anses tillige opfyldt, hvis en tilladelsesindehaver følger en lokal kollektiv overenskomst eller en virksomhedsoverenskomst, hvis det vurderes, at den pågældende overenskomst sammenholdt med de landsdækkende kollektive overenskomster derved lever op til intentionerne om, at løn, hviletid m.v. ikke bliver konkurrenceparametre til skade for konkurrencen i erhvervet og for færdselssikkerheden. På baggrund af de indkomne høringssvar har Transportministeriet fundet det hensigtsmæssigt at justere ordlyden i bemærkningerne til lovforslaget, således at kollektive overenskomster ikke omtales som byrdefulde. I stedet anvendes formuleringen, at en lokal overenskomst på transportområdet vil kunne accepteres, hvis det vurderes, at den pågældende overenskomst sammenholdt med de landsdækkende overenskomster lever op til intentionerne om, at løn, hviletid mv. ikke bliver konkurrenceparametre til skade for konkurrencen og færdselssikkerheden. Det beror på en konkret vurdering hvilke kollektive overenskomster, som på gods-, bus- eller taxiområdet kan anses for at være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele det danske område.

8 Denne vurdering tager blandt andet udgangspunkt i, hvor mange medlemmer den pågældende lønmodtagerorganisation, som er part i overenskomsten, har, og hvor mange der er dækket af den pågældende lønmodtagerorganisations overenskomst. Vurderingen af lønmodtagerorganisationens repræsentativitet foretages på landsplan. Side 8/17 Lokale og regionale overenskomster eller virksomhedsoverenskomster kan således ikke danne grundlag for chaufførers løn- og arbejdsvilkår. Trafikstyrelsen vil på sin hjemmeside offentliggøre, hvilke kollektive overenskomster som anerkendes at udgøre kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. de foreslåede 1 a i godskørselsloven, og 1 d i buskørselsloven. Indholdet af disse kollektive overenskomster vil tillige være tilgængelig via Trafikstyrelsens hjemmeside. Krifa henviser i sit høringssvar til, at flexkørsel i variabelbiler i overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening i biler med EP-tilladelse kan aflønnes med provision. Der er på nuværende tidspunkt indgået overenskomster mellem 3F og en række arbejdsgiverorganisationer samt mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse. De indgåede overenskomster bygger i overvejende grad på timeaflønning, idet der dog for så vidt angår området for de såkaldte EP-tilladelser tillige er mulighed for provisionsaflønning. EP-tilladelser er tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, som giver ret til udførelse af almindelig rutekørsel i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til en kontrakt med et trafikselskab omfattet af trafikselskabsloven. Disse tilladelser blev tidligere udstedt efter buskørselsloven, men udstedes i dag med hjemmel i taxiloven under benævnelsen tilladelse til offentlig servicetrafik. I forbindelse med en ændring af taxiloven ophørte Trafikstyrelsen i 2011 med at udstede EP-tilladelser, og der er pr. 15. april 2015 til 68 indehavere udstedt 166 EP-tilladelser, som senest udløber den 30. september Definition af kollektive overenskomster på taxikørselsområdet 3F og ATAX anfører, at der er en branchestandard for løn- og arbejdsvilkår på taxiområdet. 3F og ATAX henviser i den forbindelse til, at den kollektive overenskomst, der er indgået mellem 3F og ATAX må anses for at være landsdækkende og repræsentativ. 3F og ATAX uddyber dette med, at overenskomsten er repræsenteret i såvel Hovedstadsområdet som Århus, at den dækker samtlige bevillingshavere i alle Danmarks større byer, at overenskomsten dækker godt 25 % af samtlige taxitilladelser i Danmark, og at de taxitilladelser, der er overenskomstdækkede, langt overvejende er dækket af 3F-ATAX overenskomsten. 3F og ATAX stiller på den baggrund forslag om, at forslagets 3, stk. 1 og 2, udgår og erstattes med følgende formulering: Ved kollektive overenskomster

9 forstås i denne lov kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Side 9/17 KL har bemærket, at lovforslaget ikke omfatter de store forandringer for så vidt angår taxiområdet, da kravet om, at chauffører skal følge en af de toneangivende overenskomster, alene angår indehavere af tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik og ikke indehavere af tilladelser til taxikørsel. Krifa anfører, at den foreslåede ordning på taxiområdet giver afgrænsningsproblemer og et utilstrækkeligt grundlag for sunde konkurrencevilkår. Krifa påpeger endvidere, at det med den foreslåede bestemmelse ikke vil være muligt at vurdere, om en konkret aftale lever op til det samlede niveau på området, idet der mangler overblik over, hvor mange og hvilke lokale kollektive overenskomster, der findes på området. Krifa stiller i den forbindelse spørgsmål ved, hvilke kollektive overenskomster, der skal bestemme niveauet på taxiområdet. Krifa påpeger videre, at kørsel, der udføres for de regionale trafikselskaber i taxier, vil kunne udføres af chauffører med betydeligt ringere løn- og arbejdsvilkår, end tilsvarende kørsel, der udføres i biler, som fungerer på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik. Krifa finder derfor, at regulering af løn- og arbejdsvilkår bør følge kørselstypen og ikke tilladelsestypen. Danske Busvognmænd påpeger, at provisionsbaseret aflønning af taxichauffører, som udfører kørsel for regionale trafikselskaber, indebærer en overhængende risiko for, at chaufførerne, med henblik på at opnå en tilfredsstillende indtjening påtager sig meget lange vagter til skade for færdselssikkerheden. Denne risiko er særlig stor i tilfælde, hvor de lokale kollektive overenskomster på taxiområdet ikke har bestemmelser om garanteret mindsteløn pr. time. Danske Busvognmænd anfører endvidere, at provisionsaflønning i forbindelse med kørsel for regionale trafikselskaber skaber konkurrenceforvridning i forhold til indehavere af tilladelser til buskørsel og tilladelser til offentlig servicetrafik. Danske Busvognmænd finder derfor, at regulering af løn- og arbejdsvilkår bør følge kørselstypen og ikke tilladelsestypen. Brancheforeningen for Forretningslimousiner har påpeget, at det ikke fremgår af klart af lovforslaget, hvad der menes med mest repræsentative

10 arbejdsmarkedsparter i Danmark. Hvis begrebet repræsentative retter sig mod den enkelte virksomhed, skal Transportudvalget forholde sig til, at en arbejdsgiver ikke kan registrere ansatte chaufførers valg af faglig organisation. Hvis begrebet repræsentative derimod retter sig mod repræsentativiteten i hele landet, ønsker brancheforeningen oplyst, hvorledes det bliver muligt at få oplyst, om en kollektiv overenskomst anses som repræsentativ. Side 10/17 Brancheforeningen for Forretningslimousiner har endvidere anført, at det er meget udbredt, at chauffører i limousinebranchen virker på freelancebasis, således at de udelukkende ansættes og aflønnes, når der er arbejde, og at mængden af limousinekørsel året igennem er præget af betydelige sæsonudsving. Hvis limousinebranchen skal ansætte og aflønne chauffører efter de landsdækkende kollektive overenskomster, vil det, ifølge Brancheforeningen for Forretningslimousiner, ikke længere være muligt at benytte freelanceansættelser. Brancheforeningen for Forretningslimousiner anfører i den forbindelse, at hvis det er hensigten med lovforslaget, at forbyde anvendelse af freelanceansættelser inden for limousinebranchen, bør dette klart fremgå af lovteksten. Brancheforeningen for Forretningslimousiner anfører derudover, at de landsdækkende kollektive overenskomster mellem 3F og Dansk Erhverv, 3F og ATAX og den landsdækkende overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse forudsætter, at alle former for kørsel bortset fra taxi og offentlig servicetrafikkørsel aflønnes med fast timeløn. Dette indebærer ifølge Brancheforeningen for Forretningslimousiner, at limousinevognmænd må opsige deres chauffører i lavsæsonen og henvise dem til at oppebære dagpenge eller søge ansættelse andre steder. På taxiområdet findes der såvel lokale geografisk afgrænsede kollektive overenskomster som landsdækkende kollektive overenskomster. Der foreligger således ikke på taxiområdet en branchestandard for løn- og arbejdsvilkår. Der aflønnes både på provisions- og på timelønsbasis og på grundlag af en kombination af provisionsløn suppleret med en mindste garantibetaling. Blandt andet på baggrund af de indkomne høringssvar er Transportministeriet i øjeblikket ved at undersøge nærmere, om der på området for taxikørsel og limousinekørsel findes kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Derudover har Transportministeriet den 30. april 2015 sendt et ændringsforslag i høring, der foreslår en ordning, hvorefter samtlige tilladelsesindehavere efter taxiloven som udgangspunkt skal følge kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

11 Hvis der ikke findes sådanne kollektive overenskomster, skal tilladelsesindehaverne alene følge bestemmelserne i de pågældende kollektive overenskomster. Side 11/17 Det er Transportministeriets vurdering, at denne ordning er robust uanset, om der på alle områder, herunder området for limousinekørsel og taxikørsel, findes kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Trafikstyrelsen har noteret oplysningen om, at det skulle være meget udbredt at ansætte limousinechauffører på freelancebasis. Denne oplysning vil indgå i ovennævnte undersøgelse. 5. Kontrolbeføjelser og håndhævelsesregler i henhold til taxiloven 3F, ATAX og Danske Busvognmænd støtter forslaget om, at indehavere af tilladelser kan pålægges pligt til at indsende dokumentation for, at de følger bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår, som findes i de pågældende kollektive overenskomster, og 3F, ATAX og Danske Busvognmænd støtter, at de tilladelsesudstedende myndigheder må pålægge tvangsbøder. Danske Regioner støtter forslagets bestemmelser om kontrolforanstaltninger. Krifa finder, at det er meget vigtigt, at Trafikstyrelsen får effektive redskaber til at håndhæve reglerne og føre kontrol med, at kørsel til stadighed udføres i overensstemmelse med tilladelsesgrundlaget. Krifa anfører videre, at det af hensyn til sikring af lige konkurrencemuligheder ikke må være muligt at fortsætte kørsel i strid med tilladelsesgrundlaget. Krifa finder det derfor gavnligt, at Trafikstyrelsen får hjemmel til at pålægge sanktioner overfor vognmænd, som ikke vil oplyse om løn- og arbejdsvilkår. Krifa finder, at bestemmelsen bør præciseres med angivelse af korte tidsfrister for iværksættelse af bødesanktionen, og at det i øvrigt bør vurderes, hvilke hindringer der kan være for en hurtig og effektiv sagsbehandling. Trafikselskaberne i Danmark finder, at en effektiv indsats mod social dumping ikke kun begrænser sig til spørgsmålet om tilsynsmyndighed knyttet til udstedelse af en tilladelse, men også til en efterfølgende ensartet, landsdækkende og løbende kontrol i markedet af løn- og arbejdsvilkår. Trafikselskaberne i Danmark anfører endvidere, at det forhold, at der stilles krav om, at den pågældende chauffør skal følge repræsentative landsdækkende overenskomster for at få en tilladelse, ikke i sig selv er nok til at styrke kontrollen med, at løn- og arbejdsforhold i markedet vedbliver med at leve op til lovgivers intentioner om at undgå social dumping. Trafikselskaberne i Danmark foreslår i forlængelse heraf en udvidelse af Trafikstyrelsens tilsynsmyndighed, således at denne også kommer til at omfatte

12 løbende markedskontrol, for eksempel i form af stikprøvekontrol. Ved at myndigheden i højere grad påtager sig kontrolansvaret sikres i videst muligt udstrækning en ensartet og landsdækkende kontrol med forholdene i markedet. Trafikselskaberne i Danmark anfører endvidere, at det ved en sådan udvidelse af Trafikstyrelsens tilsynsmyndighed sikres, at kontrollen ikke overlades diskretionært til privatretlige aftaleforhold via f.eks. kontraktbestemmelser, arbejdsklausuler etc., der kan medføre uensartet kontrol og regulering af løn og arbejdsforhold, at tilsynsmyndigheden og trafikselskaberne ikke opbygger parallel kontrolkapacitet, hvilket er ineffektivt og omkostningstungt, at der kan følges op med sanktioner, som ligger ud over de beføjelser, der følger af en eventuel misligholdelse af privatretlige kontraktforhold, og at der er en effektiv og adfærdsregulerende kontrol på området, idet Trafikstyrelsen som tilsynsmyndighed ultimativt kan fratage bevillingshaveren den udstedte bevilling. Side 12/17 Økonomisk Forening For Persontransport Midtjylland efterlyser, at den relevante tilsynsmyndighed lever op til sit ansvar og forpligtelser. Den tilladelsesudstedende myndighed vurderer, hvor lang fristen for pålæg af ugentlige tvangsbøder skal være i forbindelse med undladelse af indsendelse af dokumentation for løn- og arbejdsvilkår. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at indehavere af tilladelser til offentlig servicetrafik fortsat opfylder betingelserne for at have tilladelser herunder, at de bl.a. overholder lovgivningens krav om løn- og arbejdsvilkår for chauffører. Trafikstyrelsens tilsyn bygger dels på målrettede kontrolindsatser baseret på konkrete overvejelser, dels på grundlag af en løbende dialog med arbejdsmarkedets parter og trafikselskaberne, herunder også under indtryk af konkrete indikationer fra disse om uregelmæssigheder på området. Kommunerne fører tilsyn med, at indehavere af tilladelser til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport fortsat opfylder betingelserne for at have tilladelser herunder, at de bl.a. overholder lovgivningens krav om løn- og arbejdsvilkår for chauffører. Lovforslaget gør det mere effektivt for såvel Trafikstyrelsen som kommunerne at føre kontrol med tilladelsesindehavernes overholdelse af reglerne om lønog arbejdsvilkår for chauffører. Dette skyldes, at myndighederne med lovforslaget får mulighed for at pålægge ugentlige tvangsbøder over for tilladelsesindehavere, der sidder påbud om indsendelse af dokumentation for løn- og arbejdsvilkår overhørigt.

13 6. Overenskomstnævnet og bemyndigelsesbestemmelsen Danske Busvognmænd kan tilslutte sig, at overenskomstnævnet får kompetence på taxiområdet. Side 13/17 KL finder det positivt, at en kommune ifølge lovforslaget kan høre overenskomstnævnet om, hvorvidt taxilovens 5, stk. 5, er overholdt. Kommunerne får derved bedre muligheder for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser på dette område. 3F anbefaler, at ATAX får fast plads i overenskomstnævnet, når der skal behandles spørgsmål, der vedrører taxiområdet samt området for offentlig servicetrafik. ATAX finder, at ATAX, som den organisation, der bærer den suverænt mest udbredte og reelt landsdækkende kollektiv overenskomst på taxiområdet samt området for offentlig servicetrafik, bør have en fast plads i overenskomstnævnet, når der skal behandles spørgsmål, der vedrører taxiområdet samt området for offentlig servicetrafik. Krifa anfører, at det i forhold til den foreslåede bestemmelse i taxilovens 5, stk. 5, er vanskeligt at gennemskue, hvem de omtalte overenskomstparter er, da en kollektiv overenskomst efter bestemmelsen kan være en lokal aftale mellem arbejdsgiver og en gruppe chauffører. Krifa anfører endvidere, at formålet med høringen af overenskomstparterne fortabes, såfremt denne høring alene går ud på at konstatere, om der er tale om en overenskomst. Krifa anbefaler på den baggrund, at overenskomstnævnet får kompetence til at fastlægge et minimumsniveau på taxiområdet, som andre kollektive overenskomster skal vurderes ud fra. KA kan tilslutte sig, at overenskomstnævnets kompetence udvides til at omfatte sager omfattet af taxiloven. KA finder det imidlertid betænkeligt, at overenskomstnævnet selv skal afgøre, hvilke arbejdsmarkedsparter der skal anses for at være de mest repræsentative. Denne vurdering bør, efter KA s opfattelse, henlægges til en uafhængig offentlig myndighed, der ikke varetager egne særinteresser, og som ikke står i et konkurrenceforhold til de øvrige aktører i branchen. Ved høring af overenskomstnævnet om sager, der ikke angår overenskomster indgået af DI, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F, suppleres overenskomstnævnet med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside, der har indgået den kollektive overenskomst, der konkret er henvist til.

14 Der vil blive udstedt en bekendtgørelse, hvoraf det kommer til at fremgå, hvilke kollektive overenskomster, som efter den foreslåede bestemmelse i taxilovens 5, stk. 6, anerkendes at udgøre kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele Danmark. Side 14/17 Det forudsættes, at transportministeren forud for udarbejdelsen af bekendtgørelsen vil indhente udtalelser fra arbejdsmarkedets parter og relevante aktører i transportbranchen til brug for vurderingen af, hvilke kollektive overenskomster, der anses for indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. 7. Virksomheder, som på vegne af kommuner og regioner udbyder lovbundne kørselsopgaver ATAX opfordrer til, at det overvejes, hvorledes de offentligt ejede trafikselskaber skal og bør agere, når de udbyder lovbundne kørselsopgaver for kommuner og regioner. ATAX finder, at disse virksomheder gennem deres udbudsform kan bidrage til at støtte intentionerne, som ligger til grund for lovforslaget, og at disse virksomheder i forbindelse med udbud af kørselsopgaver skal kunne stille krav om prækvalificering af tilbudsgivere svarende til lovgivningens krav. Der kunne ligeledes tænkes krav om arbejdsklausuler eller krav om, at bydende virksomheder f.eks. oplyser hvilken kollektiv overenskomst, der følges, eller oplyser om en eventuel tilslutning til en arbejdsgiverforening. Det vil efter ATAX s opfattelse afværge eller minimere de problemer, der opleves i dag. Det ligger uden for taxilovgivningens rammer at fastsætte betingelser for, hvorledes regionale trafikselskaber og andre offentlige udbydere af kørselsopgaver skal tilrettelægge deres udbudsform. 8. Lovforslagets forhold til EU-retten ITD har anført, at lovforslaget indebærer en sammenblanding af statens og en række organisationers interesser, hvor staten har delegeret politisk kompetence til nogle få private organisationer. ITD tilføjer i den forbindelse, at dette rejser retssikkerhedsmæssige spørgsmål og spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. DA, DI, ATL og Dansk Erhverv har anført, at deres bemærkninger til lovforslaget er givet under forudsætning af, at lovforslaget harmonerer med EU-retten. På baggrund af de indkomne høringssvar har Transportministeriet fundet det nødvendigt at uddybe afsnittet i bemærkningerne om lovforslagets betydning for EU-retten, således at afsnittet er affattet således:

15 Dette lovforslag fastlægger, hvad der i lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel skal forstås ved kollektive overenskomster. Side 15/17 Ved forslag til lov om ændring af 6 a, stk. 3, i lov om godskørsel, og 9, stk. 3, i lov om buskørsel jf. Folketingstidende , A, L 174 som fremsat den 25. marts 2015 foreslås indførsel af lovhjemmel til at kræve, at chaufførvikarvirksomheder følger bestemmelserne om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, såfremt chaufførvikaren er udlejet til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj. Med lovforslaget foreslås muligheden i Europa- Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (udstationeringsdirektivet) artikel 3, stk. 9, udnyttet. Efter denne artikel kan medlemsstaterne bestemme, at en virksomhed skal sikre arbejdstagere de samme vilkår, som dem, der gælder for vikarer i den medlemsstat, på hvis område arbejdet udføres. Ved ændringen foreslås chaufførvikarer fra andre EU-lande sikret de samme vilkår, som gælder for danske chaufførvikarer. Vikarers arbejdsvilkår er blandt andet reguleret af lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v., som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (vikardirektivet). Som anført i bemærkningerne til lovforslag nr. L 174 vurderes ændringen af godskørselslovens 6 a, stk. 3, og buskørselslovens 9, stk. 3, at være i overensstemmelse med vikardirektivet. Med dette lovforslag angives, at der ved kollektive overenskomster forstås overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Denne definition af kollektive overenskomster er ligeledes anvendt i 6 a, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere (herefter udstationeringsloven). Udstationeringslovens 6 a blev indsat ved lov nr af 27. december 2008 om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere som følge af EU-Domstolens afgørelse af 18. december 2008 i sag C-341/05, Laval. Ved ændringen blev muligheden i udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 8, 2. afsnit, 2. led, udnyttet, hvorefter en medlemsstat, som ikke har en ordning med kollektive aftaler, der finder generel anvendelse, kan beslutte at lægge kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale område, til grund. For så vidt angår virksomheder, der er etableret i Danmark, fremgår det af artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (herefter forordning nr. 1071/2009), at medlemsstaterne kan stille yderligere krav til virksomheder for at få tilladelse til at udøve

16 vejtransporterhvervet end de krav, som er oplistet i forordningens artikel 3, stk. 1. Sådanne krav skal være rimelige og må ikke medføre forskelsbehandling. Side 16/17 Formålet med lovforslaget er at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår og til at fremme færdselssikkerheden ved, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel, buskørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i de kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De foreslåede bestemmelser i 1, stk. 5 i godskørselsloven, 1 d i buskørselsloven og 5, stk. 6, i taxiloven gælder desuden for alle dansk etablerede tilladelsesindehavere. På den baggrund vurderes lovforslaget, hvorefter indehavere af tilladelser til at udføre godskørsel og buskørsel, skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår i kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område at være i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 1071/2009.

17 Bilag 1 ATAX Arbejdsgiverforening for taxibranchen Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Brancheforeningen for Forretningslimousiner Brancheforeningen for Limousine Vognmænd Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark Danmarks Naturfredningsforening Danske Advokater Dansk Arbejdsgiverforening Danske Biludlejere Danske Busvognmænd Dansk Erhverv Danske Handicaporganisationer Danske Regioner Danske Speditører DI DI Transport Dansk Taxi Råd Danske Transport og Logistik Det Centrale Handicapråd Det Økologiske Råd Fagligt Fælles Forbund Foreningen EP-Danmark Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) ITD - Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagbevægelse KL Landbrug og Fødevarer LO NOAH Trafik Overenskomstnævnet v/formanden Rådet for Sikker Trafik Taxa 4x35 TaxiNord Trafikselskaberne i Danmark Økonomisk Forening For Persontransport Midtjylland Side 17/17

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0265 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0264 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning

KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Holdningspapir KLs forslag til forbedring af EUs persondataforordning Baggrund Europa-Kommissionen har foreslået, at det nuværende persondatadirektiv 1 skal opdateres som en forordning. Persondatadirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:

Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Betænkning fra Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Mulighederne for at lade tvister behandles og afgøres i det fagretlige system Februar 2014 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere