Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland"

Transkript

1 Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Indledning Mariagerfjord Kommune har i godt 1½ år haft fremskudt visitation på Sygehus Himmerland i Hobro. Dette er en evaluering af ordningen. Der er i forbindelse med evalueringen foretaget 15 interviews samt sendt spøgeskema ud til ca. 400 borgere. Heraf har ca. 200 borgere og pårørende svaret. Om Evalueringen Målsætninger for fremskudt visitation I forbindelse med oprettelsen af fremskudt visitation blev der opstillet en række faktorer, som man forventede, at ordningen kunne give mulighed for. Punkterne er opstillet i boksen til højre, og som det vil fremgå nedenfor, er en hel del af punkterne blevet til virkelighed. Udover punkterne i boksen blev der i forbindelse med oprettelsen af funktionen beskrevet følgende: Med fremskudt visitation får vi mulighed for et tættere samarbejde omkring og med borgeren. Det skulle gerne medføre at borgeren oplever større sammenhæng i forløbet under og efter indlæggelse. At borgeren får direkte og bedre information om, hvad der skal ske efter udskrivelsen. At borgeren i højere grad oplever, at han har handlemuligheder og selv kan medvirke til håndtering af sin situation og endelig at de handlinger og tiltag der sker under og efter indlæggelsen giver sund fornuft og mening for borgeren. Målsætninger for evalueringen På baggrund af ovenstående er der opsat to mål for evalueringen: 1) Medvirker den fremskudte visitation til at sikre sammenhængende patientforløb. A) borgernes tilfredshed med udskrivningsforløbet B) kommunens personales oplevelse af sammenhæng (Resultat- og effektevaluering) 2) Fungerer samarbejdet mellem kommune og sygehus tilfredsstillende? (Procesevaluering) At visitator og borger kan mødes allerede tidligt i indlæggelsen At visitator kan være bindeled ift. oplysninger om borgere, der er kendte i hjemmeplejen. At fagpersonale fra kommunen (sygeplejersker, terapeuter, kontaktpersoner)kobles på tidligt i forløbet, der hvor der er behov. At visitator kan medvirke til, at der allerede tidligt i indlæggelsen er fokus på rehabilitering At målrette både indlæggelse og udskrivelse på et tidligt tidspunkt det kan bl.a. handle om at tage højde for borgeren hjemlige situation. At borger og pårørende tidligt i forløbet kan inddrages, informeres og forberedes på udskrivelsen At borgerens funktionsniveau og potentiale kan vurderes mere præcist At borger og pårørende ved udskrivelsen er velforberedte på, hvad der skal ske efter udskrivelsen hvilken hjælp, træning, hjælpemidler osv. der sættes i værk og hvilken opfølgning, de kan forvente. At borger og pårørende dermed kan opleve en større grad af medbestemmelse og viden om handlemuligheder. At højne kvaliteten i forhold til at få sat de rette tiltag i gang efter udskrivelsen. Bedre planlægning og mulighed for at varsle omfanget af hjælp/tiltag i god tid. At minimere kommunikationsbrist Til belysning af 1) lavedes en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere/pårørende samt interview med kommunale medarbejdere fra visitation, pleje og træning. Til belysning af 2)

2 blev der lavet interviews med fremskudte visitatorer, visitation og sygehuspersonale. I udarbejdelsen af spørgeskema til borgerne og valget af temaer, der skulle belyses i interviews er der taget udgangspunkt i de ovenstående forventninger til den fremskudte visitation. Resultater fra evalueringen Sammenhæng for borgerne Der er overvejende enighed blandt de interviewede om, at fremskudt visitation er medvirkende til at skabe bedre sammenhæng for borgerne i indlæggelse og udskrivningsforløb. Den eneste, der oplever det som en direkte ulempe for borgerne er hjemmesygeplejen i øst, der ser ordningen som et ekstra led, der gør, at nogle informationer tabes i forløbet. Herudover oplever den ene fremskudte visitator, at det, at der startes op med at møde borgeren på sygehuset, nogle gange kan være svært for borgeren at kapere, fordi der i forvejen sker meget nyt. Der er generelt større tilfredshed med udskrivelsen alt i alt fra borgere og pårørende fra Sygehus Himmerland end fra andre sygehuse. 76% af borgere og pårørende fra sygehus Himmerland er meget tilfredse eller tilfredse, mens det kun gælder 64% af de adspurgte fra andre sygehuse. Under indlæggelsen gælder det, at der er større tilfredshed med informationen om hjælp i hjemmet efter udskrivelsen samt forberedelsen på hjemkomsten hos borgere og pårørende fra Sygehus Himmerland end hos borgere og pårørende fra andre sygehuse. Så set fra en borgervinkel må det formodes, at fremskudt visitation øger tilfredsheden med sammenhængen mellem indlæggelse og hjemkomst. Ordningen sigter på at give borgerne en bedre hjælp, når de udskrives fra sygehuset. Det opleves også hos de interviewede, at der i mange tilfælde visiteres mere hjælp i en begrænset periode, end der ville være blevet, hvis ikke visitatoren havde haft den personlige kontakt. Den ene fremskudte visitator oplever, at hendes personlige kontakt med borgeren, giver hende mod til at visitere mere hjælp, end hvis hun ikke havde set vedkommende men kun haft sygehusets vurdering. De fleste af de interviewede oplever ikke, at det er et problem at skære ned på hjælpen igen, når borgeren er kommet mere til kræfter. En af distriktsvisitatorerne finder dog, at enkelte borgere kan være svære at skære ned i hjælp, da de føler, de har krav på hjælpen vedvarende. I hjemmesygeplejen øst opleves det, at den fremskudte visitation gør hjælpen til borgerne dårligere, fordi mange ting ikke er aftalt ordentlig og derfor kræver ekstra besøg, før forholdene er på plads. Opfattelsen hos de interviewede om, at der visiteres mere hjælp efter udskrivelsen af den fremskudte visitation understøttes fint af spørgeskemaerne, hvor 72% af borgere og pårørende fra Sygehus Himmerland, svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt den hjælp de havde brug for, var tilstede ved hjemkomsten. Fra de andre sygehuse svarer kun 55% ja. Samarbejde med sygehus I forhold til samarbejdet med sygehuset er der ingen tvivl om, at ordningen med fremskudt visitation er en fordel for kommunikationen mellem kommune og sygehus. Alle afdelinger på sygehuset giver udtryk for, at ordningen fungerer godt, og at det letter deres arbejde, fordi de blandt andet ikke længere bruger så meget ventetid i telefonen, samt at der er en fysisk tilstedeværende person, der er indgangen til kommunen. Sygehuspersonalets arbejde lettes også i og med at visitatorerne har overtaget en del af arbejdet omkring udskrivningekonferencer m.m. Dette bekræftes også af visitatorerne. En af visitatorerne føler,

3 at hun gør mange ting for sygehuset, som egentlig burde være deres arbejde, mens den anden oplever, at opgavevaretagelsen er flydende, og at sygehuset også giver igen ved lettere at låne hjælpemidler med hjem m.m. Internt samarbejde I forhold til de interne arbejdsgange er der også overvejende enighed om, at ordningen med fremskudt visitation letter arbejdet for mange af de kommunalt ansatte og sikrer en bedre kommunikation om borgeren i udskrivningssituationen. Både distriktsvisitatorer, hjælpemiddelterapeuter, hjemmepleje og hjemmesygepleje vest oplever det som en fordel, at visitationen i forbindelse med udskrivninger foretages af eksperter på området, og de føler sig bedre informeret og på forkant med tingene. Eneste undtagelse er hjemmesygeplejen i øst, der oplever, at forløbene bliver mere besværlige og at den fremskudte visitation er et unødvendigt ekstra bindeled. Konklusioner og anbefalinger På baggrund af interviews og spørgeskemaer kan det siges at: - Der er generelt stor tilfredshed med den fremskudte visitation, både fra borgernes, sygehusets og interne samarbejdspartneres side. - Borgere og pårørende fra Sygehus Himmerland er generelt set mere tilfredse med udskrivningsforløbet end borgere og pårørende fra andre sygehuse. - Den fremskudte visitation opleves som en stor fordel fra sygehusets side og er med til at lette arbejdsgangene omkring samarbejdet mellem kommune og sygehus. Ordningen fungere overordnet set godt som den er, men der er alligevel punkter, hvor der kan arbejdes med forbedringer. I forhold til det videre arbejde med fremskudt visitation anbefales det, at: - Det bør overvejes, om samarbejdsgrundlaget med sygehuset skal specificeres mere. Der er ikke enighed om dette blandt de to fremskudte visitatorer, og diskussionen vil derfor være relevant at tage på organisatorisk niveau. - Der bør indledes en dialog med hjemmesygeplejen øst, der er meget kritiske overfor ordningen. Når alle andre samarbejdspartnere i kommunen er positive overfor ordningen, synes det ikke sandsynligt, at ordningen ikke kan fungere her også. En dialog mellem parterne kan måske synliggøre, hvilke vanskeligheder der er tale om, samt hvordan de kan undgås. - På baggrund af anbefalinger fra flere af de interviewede, kunne det være relevant med en debat om, hvorvidt ordningen kan udvides til at omfatte andre (alle) sygehuse, samt specifikke målgrupper (forslag om misbrugsvisitator).

4 Bilag 1 Sammenskrivning af interviews og spørgeskemaer Fra Sygehuset Der er interviewet personale fra afdelingerne M1, M2, M3 og A5. Der har været både afdelingssygeplejersker, souschefer samt menige medarbejdere. Der er generel enighed om, at ordningen fungerer rigtig godt, og at visitatorerne gør en stor forskel, både for patienter, men i høj grad også for et smidigere samarbejde mellem kommune og sygehus. Det pointeres, at det er afgørende, at visitatorerne er fysisk tilstede på afdelingerne, og der er enighed om, at der ingen problemer er i afklaring af snitflader mellem kommunalt og regionalt arbejde. De fordele som sygehuspersonalet nævner er: Der opleves større tilgængelighed til kommunen, fordi visitatorerne er fysisk på sygehuset. Der sker udveksling af information, som kan lette indlæggelse f.eks. baggrundsviden om borgeren. Sygehuspersonalet slipper for lang ventetid i telefonen, og i det hele taget er der mulighed for en bedre tidsudnyttelse. Det opleves, at personalet kan være på forkant med tingene, fordi samarbejdet starter tidligere. Nogle afdelinger har oplevet et fald i antallet af udskrivningskonferencer, hvilket betragtes som et stort plus. Nogle afdelinger har oplevet, at der er mindre behov for at sende information elektronisk, idet overleveringen af information går til visitatorerne. Der er ingen umiddelbare forslag til forbedring af ordningen fra sygehuspersonalet. Én afdeling kunne dog godt ønske sig, at ordningen blev udvidet med en misbrugsvisitator, da de oplever mange genindlæggelser af misbrugere. Hjemmesygeplejen Der er interviewet en hjemmesygeplejerske i øst og en i vest. I øst gives der udtryk for, at emnet er debatteret i gruppen før interviewet. Der er stor forskel på de to tilkendegivelser fra hjemmesygeplejen. I vest opleves fremskudt visitation som et positivt tiltag, der gør en forskel for borgerne. Sygeplejersken føler sig mere informeret om borgeren inden udskrivning, og fornemmer også, at borgerne er bedre informeret om tiltag i hjemmet. Der er ofte en telefoniske kontakt mellem visitator og hjemmesygeplejen, og her følger sygeplejersken sig inddraget. Det opleves, at der er mere opmærksomhed på, at tingene bliver fulgt op efter udskrivelsen, og at der er god overensstemmelse mellem visitatorens vurdering og hjemmesygeplejens oplevelse. Eneste undtagelse er på demensområdet, hvor undersøgelser ikke altid kan iværksættes så hurtigt, som visitator gerne vil. Det opleves ikke, at der er ulemper ved ordningen. I øst er holdningen meget anderledes, idet der ikke er en oplevelse af, at hjemmesygeplejen profiterer af ordningen. Faktisk opleves fremskudt visitation som et ekstra bindeled, der godt kunne undværes. Hjemmesygeplejen oplever, at de ofte mangler information om borgeren inden 1. besøg efter udskrivelsen, og at dette medfører flere besøg end nødvendigt. Derudover

5 oplever de ofte, at der sker uhensigtsmæssig planlægning, fordi visitatorerne ikke har lokalkendskab, samt kendskal til borgerne. Hjemmesygeplejen mangler den direkte kontakt til sygehusafdelingen noget de f.eks. har med afdelingerne i Ålborg. De oplever af og til, at de bliver afvist af sygehusafdelingerne i Hobro, hvis de ringer med spørgsmål, fordi afdelingen mener, at de har formidlet den viden, der er nødvendig. Hjemmesygeplejen i øst føler sig ikke inddraget af visitatorerne, og føler, at de gerne ville bidrage mere med informationer for at forbedre udskrivningsforløbene. Trænende terapeuter Der er interviewet en terapeut i øst, og vestgruppen har behandlet emnet på et gruppemøde og har givet en samlet tilbagemelding. Det tilkendegives, at der generelt er meget lidt samarbejde mellem fremskudt visitation og de trænende terapeuter. Dette skyldes blandt andet, at alle de borgere, der får en genoptræningsplan ikke kommer til terapeuterne gennem de fremskudte visitatorer. Det sker dog nogle gange, at visitatorerne har lovet en borger genoptræning, hvor sygehuset ikke mener, der skal laves en genoptræningsplan, og det er ikke i alle disse tilfælde, at visitatorerne visiterer efter 86. Dette kan give problemer. Der nævnes også, at de trænende terapeuter ikke altid ved, om det er den fremskudte visitation eller distrikvisitatoren, de skal samarbejde med især når det drejer sig om korttidsstuerne. Hjælpemiddelterapeuter Der er interviewet en hjælpemiddelterapeut. Hun giver udtryk for, at samarbejdet mellem hjælpemiddelterapeuterne og fremskudt visitation fungerer godt. Ordningen er med til at sikre mere sammenhæng i patientforløbene, da visitatorerne er mere på forkant med udviklingen i en indlæggelse. Der opleves ikke så mange kaotiske forløb som tidligere. Det er mere simpelt at få oplysninger om borgernes funktionsniveau, og terapeuten oplever, at der er en god dialog omkring, hvad og hvor meget, der kan gøres hvor hurtigt. Der er ingen forslag til forbedringer af ordningen. Distriksvisitatorer Der er interviewet en distriktsvisitator fra henholdsvis den østlige og den vestlige del af kommunen. Der er enighed om, at ordningen med fremskudt visitation fungerer rigtig godt. Det er en fordel for distriktsvisitatorerne, at de ikke skal tage sig af udskrivningerne, og udskrivelsesbrevene fra de fremskudte visitatorer fungerer fint. Det opleves, at den fremskudte visitation er en fordel for borgerne, fordi der er nogle ting, der bliver opdaget hurtigere end ved et besøg efter hjemkomsten. Der er uenighed mellem de to interviewede distriktsvisitatorer om, hvorvidt mængden af visiterede ydelser kører helt optimalt. Begge visitatorer oplever, at der ofte er visiteret rigeligt hjælp lige efter hjemkomsten som tidsbegrænsede ydelser. Den ene visitator oplever, at det hos en mindre andel af borgerne kan være svært at komme af med disse ekstra ydelser, mens den anden visitator ikke oplever problemer i den retning. Distriksvisitatorerne følger op på den fremskudte visitation ca. 14 dage efter udskrivelsen. Det opleves ikke som et problem, at der er to forskellige visitatorer på én borger. Forslag til forbedring er, at der kunne være fremskudt visitation på alle udskrivelser.

6 Hjemmeplejen Der er interviewet en koordinator i Hobro og en i Hadsund. Der er enighed om, at ordningen fungerer rigtig godt. Der opleves en helt klar forskel mellem udskrivelser fra Sygehus Himmerland og Sygehus Ålborg. Fra Sygehus Himmerland oplever de ikke, at der kommer uventede udskrivelser fredag eftermiddag m.v. Der gives udtryk for, at plejen kan mærke på borgerne, at de har fået en bedre service på Sygehus Himmerland. Begge koordinatorer oplever, at de fremskudte visitatorer er gode til at visitere ekstra hjælp i en periode efter udskrivelsen, og de giver også begge udtryk for, at det ikke er et problem at skære den ekstra hjælp af igen løbende. Forbedringsforslag er, at der også oprettes fremskudt visitation i Ålborg, og samtidig peges der på, at den elektroniske kommunikation med især sygehuset i forbindelse med udskrivning kunne blive bedre. Fremskudte visitatorer Der er lavet interview med de to fremskudte visitatorer. I forhold til borgerne er de to visitatorer enige om, at de hurtigere kommer i kontakt med borgeren, og at borgeren i højere grad end ellers får lov til at være medspiller i forløbet. Derudover er der ikke stor enighed om ordningen blandt visitatorerne. Vibeke: Det er ikke alle borgere, visitatorerne snakker med, men nye ukendte borgere og borgere, hvor der sker en stor ændring, snakker de altid med. De læner sig generelt meget op af afdelingens vurdering, men kommer alligevel med nye øjne på tingene. Hun synes, at det måske godt kan være meget for borgerne at kapere og forholde sig til, når visitatorerne kommer med information m.m. under indlæggelsen. Ofte vurderer hun, at borgerne har nok at gøre med at forholde sig til hospitalet. Hun taler generelt meget med de pårørende, og ofte via telefon. Telefonkontakten kan have både fordele og ulemper. Det er en fordel, at børnene kan snakke uden forældrene hører det, fordi der nogle gange bliver sagt ting, som børnene ikke bryder sig om at sige foran forældrene. Ulempen er, at der nogle gange er ting, som ikke bliver clearet, fordi kommunikationen mellem parterne glipper. Hun oplever ofte, at hvis hun har en fysisk samtale med borger og pårørende bliver de forstyrret. Visitationen bliver ikke nødvendigvis bedre hun overvejer, om hun måske visiterer for meget hjælp. Hvis den skal være bedre end ellers kræver det god opfølgning. Med hensyn til samarbejdet med sygehuset, så er Vibeke overbevist om, at sygeplejerskerne er glade for den fremskudte visitation. Lægerne er generelt ikke med i samarbejdet. Kontakten med sygehuset foregår både om morgenen, men sygehuset vil gerne i kontakt over middag, hvilket ikke altid er hensigtsmæssig for Vibeke. Hun oplever, at hun skal være meget opsøgende og skal spørge ind. Hun oplever også, at hun tager ansvar for nogle ting, som burde være sygehusets og at dette måske kunne undgås ved at lave tydeligere aftaler. Den nuværende sundhedsaftale er ikke et brugbart redskab i hverdagen. Forslag til ændringer af ordningen: - ordningen kunne måske fungere lige så godt fra Hadsund

7 - overvejelser om det er okay, at kun Sygehus Himmerlands patienter får tilbuddet. Måske kunne man lave en specialfunktion der tog sig af alle udskrivelser. Tove: Der er en bedre service overfor borgerne, fordi kontakten er personlig. Der laves ofte udskrivningssamtaler også med de pårørende. Det sker i samarbejde og dialog med afdelingen. Informationen til borgerne afpasses efter, hvornår borgeren er klar til den. Hun giver udtryk for, at hun her har mod til at visitere mere hjælp end hun eller ville, fordi hun har haft den personlige kontakt. Det bliver dog også vigtigt med opfølgningen. Nogle gange oplever hun, at borgeren har svært ved at forstå hendes rolle hun er jo på sygehuset. Den personlige tilstedeværelse er afgørende for serviceniveauet. Det er en tryghedsfaktor at have set hinanden. Det er tilstedeværelse på sygehuset ellers er der ingen gevinst. Ang. samarbejdet med sygehuset, så synes TS at det fungerer rigtig godt. Der er rum til visitatorerne, og personalet opleves som lydhøre, og der kan kommes med ideer/indspark. Der er sparring med alle faggrupper, og konkrete aftaler laves med sygeplejerskerne. TS oplever, at hun aflaster personalet på sygehuset, fordi de ikke længere skal arrangere udskrivninger m.m. her tager visitatoren over. Omvendt giver sygehuset igen ved f.eks. at låne en rollator ud eller give ekstra medicin med hjem. Sundhedsaftalen bruges ikke aktivt. TS oplever ikke, at sygehuset har den med i baggagen. Det er godt, at aftalen er overordnet det ville besværliggøre arbejdet, hvis der var for mange regler. Hun vil heller dialog. Der måtte dog gerne være en fast procedure omkring medicin. Ønsker: - Større tilgængelighed hos hjælpemiddelterapeuterne muligvis samarbejde med én terapeut. - Gerne struktureret opfølgning der skal være tid til at læse opsamlingen, for ellers tabes værdien af at være målrettet. Gerne mere rehabilitering/sundhedsfremme. - Savner at kunne følge op på kontakten - Ordningen er sårbar, når der kun er to visitatorer. Spørgeskemaer Der er en større andel af de adspurgte, der angiver, at de er meget tilfredse med kommunens visitator fra Sygehus Himmerland end fra andre sygehuse. Det udjævnes dog, hvis man lægger tal sammen fra meget tilfreds og tilfreds. Tilfredse borgere og pårørende er for begge steders vedkommende ca. 60 %. Der er generelt større tilfredshed med udskrivelsen alt i alt fra borgere og pårørende fra Sygehus Himmerland end fra andre sygehuse. 76% af borgere og pårørende fra sygehus Himmerland er meget tilfredse eller tilfredse, mens det kun gælder 64% af de adspurgte fra andre sygehuse. Under indlæggelsen gælder det, at der er større tilfredshed med informationen om hjælp i hjemmet efter udskrivelsen samt forberedelsen på hjemkomsten hos borgere og pårørende fra Sygehus Himmerland end hos borgere og pårørende fra andre sygehuse. I begge tilfælde er der ca. 10%point flere meget tilfredse og tilfredse hos de adspurgte fra Sygehus Himmerland. Efter hjemkomsten er der ikke stor forskel på de adspurgtes tilfredshed med hjemmehjælp og hjælpemidler. For begge deles vedkommende er tilfredsheden meget høj. Anderledes ser det ud i forhold til genoptræning. Her er spørgsmålet ikke relevant for ca. 1/3 af de adspurgte, men blandt resten er der næsten dobbelt så mange fra Sygehus Himmerland der er meget tilfredse eller tilfredse, som fra de andre sygehuse.

8 På spørgsmålet om, hvorvidt den hjælp de havde brug for, var tilstede ved hjemkomsten svarer 72% fra Sygehus Himmerland ja, mens kun 55% fra de andre sygehuset svarer ja.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Fremskudt visitation

Fremskudt visitation Fremskudt visitation Midtvejsevaluering Indholdsfortegnelse 1 Antal kontakter... 1 2 Gennemgang af succeskriterier fra projektbeskrivelsen... 1 2.1 Målrettet visitation til kommunens tilbud efter udskrivning...

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Opsummering Brobygger somatik projektet er et initiativ i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan og er samtidig en af flere indsatser, der skulle realisere

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende!

Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende! Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende! En kvalitativ undersøgelse af den medarbejderoplevede kvalitet i Projekt Sikkert Patientflow på Hospitalsenhed Midt. Tavlemøder

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner Dokument oprettet 27. august 2014 Sag 17-2014-00117 Dok. 161800/tk Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Indledende bemærkninger

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger

Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Helsingør Kommune og Helsingør Hospital samarbejder om indlæggelser og udskrivninger Leder af forebyggelse og visitation Anne Marie Folmann, Helsingør Kommune Vicedirektør Bente Drachmann Jørgensen, Helsingør

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Evalueringen af akutindsatsen er iværksat med henblik på at vurdere,

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009

Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009 Evaluering af Shared Care Teamet på Regionshospitalet Silkeborg Hammel den 24. marts 2009 Henning Voss Louise Øhlenschlæger Christensen Dansk Sundhedsinstitut Dagsorden Præsentation af rapport udkast Drøftelse

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET 2013 KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET Kvalitetsmål og vejledning på træningsområdet I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområde, er der som underliggende dokument

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Formålet med at dokumentere

Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere er at få kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje, behandling og træning af borgerne i Gladsaxe kommune. Dokumentationen bidrager

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere