V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd"

Transkript

1 J. nr V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg 8-18 (Blok A) matr.nr. 5 bg Nærum by, Nærum, Langebjerg (Blok B) matr.nr. 5 bh Nærum by, Nærum, Langebjerg (Blok C) 1. Indledning, formål, og medlemskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling og forslag Ekstraordinær generalforsamling Stemmeret og fuldmagt Dirigent og referat Bestyrelsens medlemmer Bestyrelsens pligter Tegningsret Administration Varmeregnskab m.v Forsikringer Revision Årsregnskab Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond) Udvendig og indvendig vedligeholdelse Benyttelse m.v Fælles vaskeri Bidrag til og hæftelse for fælles udgifter A. Vedtægtsbestemt pant Misligholdelse og tvister... 8 Vedtægter for Ejerforeningen Egevang Syd gældende fra 25. marts 2014 (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 1 af 8

2 1. Indledning, formål, og medlemskab Stk. 1. Nærværende vedtægter regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling mv. Stk. 2. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, herunder at sørge for ro og orden i ejendommen samt holde ejendommen forsvarligt vedlige. Stk. 3. Medlemmerne er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen, dvs. ejere af beboelseslejligheder, garager og disponible rum i parterreetagen (herefter kaldet parterrerum). Enhver ejer har pligt til at være medlem af foreningen. Ophører et medlem med at være ejer i ejendommen, bortfalder medlemspligten. Medlemspligten indtræder samtidig med tinglysning af ejerlejlighedsskøde (såvel betinget som endeligt skøde) med retsvirkning fra den i skødet nævnte overtagelsesdag, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis andel i foreningens formue efter fordelingstal. Meddelelse om ejerlejlighedens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber skal senest 14 dage efter ejerlejlighedens overtagelse fremsendes til ejerforeningens administrator. 2. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Stk. 2. Afgørelser, som bestyrelsen har truffet, kan indbringes for generalforsamlingen af ethvert medlem, som afgørelsen vedrører. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk. 4. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Stk. 5. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg og/eller pantsætning af disse, eller om ændring af vedtægterne, eller om ejerforeningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen dog vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal uden hensyn til, hvor mange stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. Stk. 6. Ejerforeningens generalforsamlinger afholdes i Rudersdal kommune. Stk. 7. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 2 af 8

3 3. Ordinær generalforsamling og forslag Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse 5. Indkomne forslag jf. stk Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge et eksemplar af årsregnskabet, driftsbudget og de forslag, der fremgår af indkaldelsen. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. Stk. 4. Enhvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Stk Begæringen om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 30. september. 4. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 5. Stemmeret og fuldmagt Stk. 1. Ethvert medlem har stemmeret efter ejerlejlighedens fordelingstal. Stk. 2. Man kan stemme ved fuldmagt. En fuldmægtig kan dog højst stemme for 14 ejerlejligheder. Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. 6. Dirigent og referat Stk. 1. Generalforsamlingen vælger selv ved simpel stemmeflerhed en dirigent, som ikke behøver at være medlem af ejerforeningen. (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 3 af 8

4 Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsen, og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 7. Bestyrelsens medlemmer Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer inklusive formanden. To ægtefæller eller samlevere kan ikke være medlemmer af bestyrelsen samtidig. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er ejerforeningens medlemmer eller personer udenfor medlemskredsen. Stk. 2. På lige år afgår 2 medlemmer og på ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder den valgte 1. suppleant og herefter 2. suppleanten i bestyrelsen. De således indtrådte medlemmer følger de aftrædende medlemmers valgperiode. Findes der ingen suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 8. Bestyrelsens pligter Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring, og bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævede. Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. 3, og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte indtægter og udgifter, herunder medlemmernes bidrag til fælles udgifter, som foreningen afkræver medlemmerne. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Stk. 4. Bestyrelsen kan lade udarbejde en husorden. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer af den samlede bestyrelse er til stede ved et møde. Stk. 6. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet. Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. 9. Tegningsret Stk. 1. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 4 af 8

5 10. Administration Stk. 1. Bestyrelsen antager en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Stk. 2. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. 11. Varmeregnskab m.v. Stk. 1. Samtlige udgifter til ejendommens opvarmning ifølge opgørelse fra eksternt fjernvarmeværk pålignes forholdsmæssigt medlemmerne iht. varmemålere og en af en varme-ingeniør foretaget termisk beregning. Udgifter til varmt brugsvand fordeles i forhold til haneandele. Stk. 2. Alle øvrige udgifter i forbindelse med ejendommens opvarmning og levering af varmt vand afholdes over ejerforeningens fællesudgifter og betales i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal, jfr. 19. Stk. 3. Medlemmerne har pligt til at respektere den indgåede kontrakt med eksternt fjernvarmeværk angående varmeanlæggets drift, herunder fjernvarmeværkets ret til at afbryde varmelevering i visse perioder, fx af hensyn til eftersyn af hovedledning m.v. Stk. 4. Til dækning af de i denne bestemmelse anførte udgifter erlægger medlemmerne en fast månedlig ydelse, hvis størrelse fastsættes af ejer i samråd med administrator for hvert varmeår. 12. Forsikringer Stk. 1. Forsikringer, jf. 8 stk. 2, er fælles for samtlige ejerlejligheder i ejendommen og omfatter også fællesanlæg. Forsikringerne tegnes af ejerforeningen. Forsikringerne kan derfor ikke opsiges af det enkelte medlem, men kun af foreningen. Stk. 2. Det enkelte medlem tegner selv egen indboforsikring. 13. Revision Stk. 1. På hvert års ordinære generalforsamling vælges en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor. 14. Årsregnskab Stk. 1. Ejerforeningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde: ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Stk. 3. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen. Stk. 4. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 5 af 8

6 15. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond) Stk. 1. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal beslutte, at der til bestridelse af fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring skal oprettes en grundfond, hvortil medlemmerne årligt skal bidrage med max. 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil grundfondens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Det enkelte medlem kan ikke disponere over grundfonden. Stk. 2. Beslutningen om brug af grundfonden træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. 16. Udvendig og indvendig vedligeholdelse Stk. 1. Udvendig vedligeholdelse Ejerforeningens bestyrelse sørger for forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse. Vedligeholdelse og fornyelse omfatter bl.a.: tage, facader, fundamenter, altaner, vindues-ruder/- rammer, samt altan- og indgangsdør til lejlighed. Den udvendige vedligeholdelse omfatter endvidere indgangspartier, kældergange, trappeopgange, elevatorer, centralvarmeanlæg, vaskeri med vaskemaskiner m.v., cykelrum, skralderum, parkeringsarealer, garageporte, havearealer, samt alle øvrige fællesarealer, fælles antenneanlæg og fællesanlæg i øvrigt, herunder forsyningsledninger og fællesinstallationer i de enkelte ejerlejligheder, indtil disses individuelle forgreninger i ejerlejlighederne. Centralvarmeinstallationen regnes fra den individuelle forgrening fra det sted, hvor varmerørene er fritliggende i lejligheden. Stk I forbindelse med de nødvendige reparationer o.lign. er bestyrelsen og af denne rekvireret bistand, herunder håndværkere, berettiget til at få adgang til ejerlejlighederne. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse Den fulde indvendige vedligeholdelse påhviler det enkelte medlem jf. 1, stk. 3., der har pligt til altid at sørge for, at lejligheden er forsvarligt vedligeholdt. Stk Eksempler på den indvendige vedligeholdelse kan være bl.a. : tapetsering, maling, indvendig maling af vinduer, altan- og indgangsdør/port til lejlighed m.v., men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, indre døre, låse, skillevægge, tætningslister og al ejerlejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kabler, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer m.m., kort sagt alt hvad der forefindes indenfor ejerlejlighedens område, som ikke er omfattet af den udvendige vedligeholdelse. Stk. 3. Hvis et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, eller forsømmelsen er til gene for andre medlemmer, kan foreningen pålægge vedkommende at foretage fornøden vedligeholdelse og istandsættelse inden for en nærmere fastsat frist. Efterkommer medlemmet ikke foreningens pålæg, kan bestyrelsen lade ejerlejligheden istandsætte for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i ejerforeningens panteret i ejerlejligheden til dækning af udgifterne. 17. Benyttelse m.v. Stk. 1. Beboelseslejlighederne må kun bruges til beboelse. Garagerne må kun bruges til parkering af biler, motorcykler eller tilsvarende, opbevaring af privat indbo, og af bestyrelsen godkendte formål. Parterrerum må kun bruges til de af vedkommende myndighed godkendte formål. (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 6 af 8

7 Stk. 2. Ved fremleje af en ejerlejlighed i sin helhed skal medlemmet senest 14 dage før lejeforholdets begyndelse meddele administrator til hvem udlejning er foretaget med kontaktoplysninger på lejer og ejer. Vedr. lejers misligholdelse henvises til 20 stk. 2. Stk. 3. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer af ejendommens ydre. Reparationer eller maling af altaner, vinduer, altandøre, garageporte, eller døre mod fællesarealer er tilladt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. Medlemmer er berettiget til at foretage forandringer og installationer i ejerlejligheden, der ikke svækker ejendommens bærende konstruktioner eller medfører indgreb i ejendommens tekniske installationer, idet ejerlejligheden dog aldrig kan deles op i flere lejligheder. Stk. 5. Så længe ejerforeningen og Grundejerforeningen Langebjerg står som ejere af garager i ejendommen, må disse garager benyttes til parkering af foreningernes traktorer og opbevaring af materiel og materialer, der benyttes i forbindelse med vedligeholdelsen af fællesarealerne. Stk. 6. Børneinstitutionen (matr.nr. 5 gb Nærum by, Nærum) kan i påkommende tilfælde benytte beskyttelsesrummet under Langebjerg Fælles vaskeri Stk. 1. Der er indrettet et fælles vaskeri i ejendommen. Stk. 2. Brugsret til vaskeriet har beboere i ejendommen, samt Grundejerforeningen Langebjergs beboere mod overholdelse af reglerne for vaskeriet, og mod betaling. 19. Bidrag til og hæftelse for fælles udgifter Stk. 1. Til dækning af ejerforeningens løbende fællesudgifter skal hvert medlem bidrage med et årligt beløb, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet driftsbudget for det verserende regnskabsår. Bidraget betales i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Stk. 2. Allerede udstedte ejerpantebreve der er underpantsat til ejerforeningen til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån, som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter, forbliver underpantsat indtil den pantstiftende deklaration jvf. 19A stk. 3 har opnået førsteprioritet i den enkelte ejerlejlighed, hvorefter ejerpantebrevet aflyses. Ejerpantebrevet kan af foreningen frempantsættes til dennes bankforbindelse. 19 A. Vedtægtsbestemt pant Stk. 1. Nærværende vedtægter begæres herved tinglyst pantstiftende for kr. i hver af ejerlejlighederne nr matr. nr. 5 bf, nr. 1-72, matr.nr. 5 bg, nr. 1-48, matr. nr. 5 bh, alle Nærum by, Nærum og for kr. i hver af ejerlejlighederne nr matr.nr. 5 bf, nr , matr.nr. 5 bg, nr matr. nr. 5 bh, alle Nærum by, Nærum, til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som foreningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån, som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter. Stk. 2. De pantstiftende beløb kr. og kr., der er indeksregulerede, reguleres efter nettoprisindekset hver 1. januar, første gang januar 2012 med stigningen i de to foregående års (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 7 af 8

8 nettoprisindeks for september måned. Pantet skal dog som minimum være de i stk. 1 nævnte beløb. Stk. 3. Den pantstiftende deklaration skal i hver ejerlejlighed have bedst mulig prioritetsstilling og rykker ikke for omprioriteringer, konverteringer eller nye lån. Når den pantstiftende deklaration i henhold til stk. 1 har førsteprioritet, aflyses eksisterende pantsikkerhed til ejerlejlighedsforeningen. Stk. 4. I de tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning af et medlem i henhold til denne bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden. Dette kan således danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Stk. 5. Hvis den pantstiftende deklaration fortabes ved tvangsauktion, er tvangsauktionskøber pligtig at lade auktions- og transportskøde tinglyse pantstiftende for retablering af ejerlejlighedens pant. Stk. 6. For ejerforeningens medlemmer gælder det, at denne pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et ejerpantebrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens til enhver tid gældende regler, p.t. 478 stk. 1, nr Misligholdelse og tvister Stk. 1. Hvis et medlem i væsentlig grad overtræder vedtægternes bestemmelser om ejerlejlighedernes anvendelse eller på anden måde groft generer eller forulemper øvrige medlemmer /lejere/besøgende, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter den til enhver tid gældende lejelovgivning berettiger ejeren af en udlejningsejendom til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen påbyde det misligholdende medlem at fraflytte sin ejerlejlighed. Stk. 2. Ejerforeningen har samme beføjelser overfor lejere som overfor medlemmer, og kan om nødvendigt optræde som procespart direkte overfor lejer ved domstolene i tilfælde af misligholdelse, såfremt ejeren nægter at medvirke. Stk. 3. Eventuelle tvistigheder mellem ejerforeningen på den ene side og de enkelte medlemmer på den anden side og medlemmerne imellem behandles ved de ordinære domstole iht. til de til enhver tid gældende regler herom Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 5 bf, 5 bg og 5 bh Nærum by, Nærum. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer Ejerforeningen Egevang Syd, de enkelte medlemmer, og samtlige prioritetshavere ifølge de lån, som fremgår af det første tinglyste skøde vedrørende de respektive ejerlejligheder, dog kun så længe prioritetshaverne har pant i nogen ejerlejlighed ifølge et eller flere af de ovennævnte lån. (afløser tidligere vedtægter fra ) Side 8 af 8

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere