Informationsmateriale 23. maj KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S"

Transkript

1 Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

2 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 10 Væsentlige risikofaktorer 12 Beskrivelse af de Underliggende Aktiver 14 Skattemæssige forhold 18 Oplysninger om tegning m.v. 20 Oplysninger om KommuneKredit 22 TEGNINGSBLANKET 24 2

3 Ansvar og erklæringer Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbudet af disse. Idet KommuneKredit ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr af 4. september 2007 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt, er der udarbejdet nærværende Informationsmateriale som erstatning for et egentligt prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til optagelse til handel og officiel notering af og på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udsteder erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 23. maj 2008 KommuneKredit Arrangør erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for KommuneKredits opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem KommuneKredit og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i Værdipapircentralen A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 23. maj 2008 Nordea Bank Danmark A/S 3

4 Obligationsbetingelser Udsteder Arrangør Beregningsagent Kort beskrivelse af udstedelsen KommuneKredit Kultorvet København K Nordea Bank Danmark A/S Et selskab under tilsyn af Finanstilsynet. Nordea Bank Danmark A/S Obligationerne udstedes til kurs 100,50, og afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i de Underliggende Aktiver. De Underliggende Aktiver består af 4 underliggende valutaer, henholdsvis brasilianske real (BRL), islandske kroner (ISK), sydafrikanske rand (ZAR) og tyrkiske lira (TRY) alle opgjort i forhold til euro (EUR) og betegnes som følgende Underliggende Aktiver: EURBRL, EURISK, EURZAR og EURTRY. Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men giver en indfrielseskurs over 100, hvis gennemsnittet af værdiudviklingen i de to underliggende valutaer som i obligationernes løbetid er styrket mest/svækket mindst i forhold til euroen, er positiv. Hvor stor en del af udviklingen, som investor modtager, afhænger af Deltagelsesgraden. Hvis gennemsnittet af værdiudviklingen i de to underliggende valutaer, som i obligationernes løbetid er styrket mest/svækket mindst over for euroen, er negativt, bliver indfrielseskursen 100 pct. Det vil sige, at et eventuelt tab vil være begrænset til den overkurs på 0,50 kurspoint, der er betalt ved udstedelsen af obligationerne samt det manglende afkast ved en alternativ investering i perioden. Obligationerne er således hovedstolsgaranteret. Beløb Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Tegning og vil efterfølgende blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udstedelsen vil som minimum udgøre DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at annullere udstedelsen. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, hvis der ikke kan fastsættes en Deltagelsesgrad på mindst 150 pct., jf. afsnittet Emissionskurs. 4

5 Udstedelsesdato 23. juni 2008 Indfrielsesdato 23. juni 2010 Obligationslånet kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Lånet lukkes for yderligere udstedelse den 23. marts Notering Stykstørrelse og registrering Emissionskurs Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første handelsdag den 23. juni Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S i andele af DKK 0,01. Der udstedes ingen fysiske papirer. Den initiale udstedelse sker til kurs 100,50 franko kurtage, svarende til en pris pr. obligation på DKK 0, Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Valuta Amortisering Kuponrente Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Stående lån. Obligationerne oppebærer ikke kuponrente. Indfrielsesdagen 23. juni 2010 Indfrielse Obligationerne indfries på Indfrielsesdatoen den 23. juni Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via Værdipapircentralen A/S. Indfrielsesbeløbet beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Indfrielsesbeløbet vil blive meddelt som beskrevet under afsnittet Meddelelser. Er Indfrielsesdatoen ikke en bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Afkastprofil Indfrielsesbeløbet beregnes i forhold til udviklingen i de Underliggende Aktiver. Indfrielsesbeløbet beregnes således som hovedstolen (100 %) tillagt en procentdel (Deltagelsesgraden) af den gennemsnitlige udvikling i de to 5

6 underliggende valutaer, som i obligationernes løbetid er styrket mest/svækket mest i forhold til euroen, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. Indfrielsesbeløbet vil som minimum være 100 %. Bedste to Indfrielseskurs Årligt afkast i pct. værdiudviklinger -10,0% 100,0-0,25% -5,0% 100,0-0,25% 0,0% 100,0-0,25% 5,0% 109,0 4,14% 10,0% 118,0 8,36% 15,0% 127,0 12,41% 20,0% 136,0 16,33% 25,0% 145,0 20,12% Kilde: Nordea Tabellen ovenfor viser afkastprofilen for obligationerne afhængig af udviklingen af de Underliggende Aktiver. Bedste to værdiudviklinger er udtryk for gennemsnittet af værdiudviklingen i de to underliggende valutaer som i obligationernes løbetid er styrket mest/svækket mindst i forhold til euroen. En positiv værdiudvikling udtrykker en styrkelse af de underliggende valutaer overfor euroen. Tabellens tal er baseret på den indikative Deltagelsesgrad på 180 pct. og en Emissionskurs på 100,50. Årligt afkast er opgjort før skat men efter Emissionsomkostninger. Bemærk, at obligationernes teoretiske indfrielseskurser er beregnet på baggrund af teoretiske udviklingsscenarier for de Underliggende Aktiver. Den endelig Deltagelsesgrad fastsættes endeligt den 18. juni Forventninger til fremtiden kan ikke tages som udtryk for en pålidelig indikator om den fremtidige udvikling. Indfrielsesbeløb Hver obligation á DKK 0,01 indfries på Indfrielsesdatoen med en kurs, der er det højeste af: Kurs 100, dvs. DKK 0,01 pr. stykstørrelse eller en kurs, der beregnes af Beregningsagenten som følger: BedsteUdvikling + NæstbedsteUdvikling * Deltagelsesgrad MAX 0; 2 Deltagelsesgrad Deltagelsesgraden er udtryk for, hvor stor en procentdel af gennemsnittet af værdiudviklingen i de to underliggende valutaer som i obligationernes løbetid er styrket mest/svækket mindst i forhold til euroen, som investor modtager på Indfrielsesdagen. Deltagelsesgraden på obligationerne vil blive endeligt fastlagt den 18. juni 6

7 2008. Hvis denne dag ikke er en Børsdag, anvendes den næstfølgende Børsdag til fastlæggelse af Deltagelsesgraden, jf. afsnittet Børsdagskonvention. Senest 5 bankdage efter fastlæggelsen af Deltagelsesgraden vil denne blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Deltagelsesgraden vil afhænge af markedsvilkårene den 18. juni Baseret på markedsvilkårene den 8. maj 2008 vil en Deltagelsesgrad på ca. 180 pct. kunne opnås. Den endelige Deltagelsesgrad kan blive såvel højere som lavere end det indikerede niveau. Såfremt der ikke kan opnås en Deltagelsesgrad på minimum 150 pct., vil udstedelsen blive aflyst. Værdiudvikling For hvert Underliggende Aktiv i beregnes Værdiudvikling som: UnderliggendeAktiv ( start) UnderliggendeAktiv ( slut) i UnderliggendeAktiv ( start) i i BedsteUdvikling BedsteUdvikling beregnes som: BedsteUdvi kling = Max( Værdiudviklingi ) Beregningsagenten fastsætter det Underliggende Aktiv, som har haft den største Værdiudvikling i perioden mellem Startdag og Slutdag. Såfremt to eller flere Underliggende Aktiver har haft en identisk Værdiudvikling, udvælges de i alfabetisk rækkefølge, jf. afsnittet Underliggende Aktiv i. NæstbedsteUdvik -ling NæstbedsteUdvikling beregnes som: Næstbedste Udvikling = Max( Værdiudviklingi forudsat at: ) NæstbedsteUdvikling BedsteUdvikling. Beregningsagenten fastsætter det Underliggende Aktiv, som har haft den næststørste Værdiudvikling i perioden mellem Startdag og Slutdag. Såfremt to eller flere Underliggende Aktiver har haft en identisk Værdiudvikling, vælges det Underliggende Aktiv, som er højest placeret i tabellen nedenfor i afsnittet Underliggende Aktiv i. Underliggende 7

8 Aktiv i i Aktiv 1 EURBRL 2 EURISK 3 EURTRY 4 EURZAR Underliggende Aktiv i (start) Spotkursen på det Underliggende Aktiv i på Startdagen, som fastsat af Beregningsagenten jf. afsnittet Spotkurs. Underliggende Aktiv i (slut) Startdag Slutdag Børs Børsdag Børsdagskonventi on Vurderingstidspunktet Afkastberegnings dag Spotkurs Spotkursen for det Underliggende Aktiv i på Slutdagen, som fastsat af Beregningsagenten jf. afsnittet Spotkurs. Den 23. juni Hvis denne dag ikke er en Børsdag for det enkelte Underliggende Aktiv i, fastsættes Startdag i henhold til den angivne Børsdagskonvention under hensyntagen til bestemmelserne om Markedsforstyrrelse. Den 9. juni Hvis denne dag ikke er en Børsdag for det enkelte Underliggende Aktiv i, fastsættes Slutdag i henhold til den angivne Børsdagskonvention under hensyntagen til bestemmelserne om Markedsforstyrrelse. TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system, som varetager cross border betalinger af euro) og for EURBRL børserne i New York og Sao Paolo, eller sådanne andre systemer eller børser, som tilføjes eller træder i stedet for disse. Henviser til det enkelte Underliggende Aktiv i, en dag hvor den eller de relevante Børser er åbne for handel, samt for EURBRL, en dag hvor Banco Central do Brazil (den brasilianske centralbank) har planlagt at offentliggøre en officiel kurs for USDBRL på Reuters side BRFR. Efterfølgende Børsdag (Following). Dette indebærer, at hvis en Børsdag falder på en dag, hvor den eller de relevante Børser for det enkelte Underliggende Aktiv i ikke er tilgængelige, skal den udsættes til den efterfølgende Børsdag for dette Underliggende Aktiv i. Henviser til det enkelte Underliggende Aktiv i, det tidspunkt hvor Spotkursen offentliggøres. Den 9. juni 2010 beregnes det endelige afkast på obligationerne af Beregningsagenten. Hvis denne dag ikke er en Børsdag, anvendes den efterfølgende Børsdag som Afkastberegningsdag, jf. afsnittet Børsdagskonvention under hensyntagen til bestemmelserne om Markedsforstyrrelse. Henviser til det enkelte Underliggende Aktiv i, valutakursen på Vurderingstidspunktet på henholdsvis Start- og Slutdagen som fastsat af Beregningsagenten 8

9 a) EURBRL (antallet af brasilianske real pr. EUR) fastsættes som følger: EURUSD (antal amerikanske dollar pr. EUR) på Reuters side ECB37 omkring kl CET; og USDBRL (antal brasilianske real pr. amerikansk dollar) fastsættes som udbudssidekursen på PTAX fixingen på Reuters side BRFR omkring Sao Paolo tid. Herefter beregnes EURBRL som: EURBRL = EURUSD * USDBRL b) EURISK (antallet af islandske kroner pr. EUR) aflæses på Reuters side ECB37 omkring kl CET. c) EURZAR (antallet af sydafrikanske rand pr. EUR) aflæses på Reuters side ECB37 omkring kl CET. d) EURTRY (antallet af tyrkiske lira pr. EUR) aflæses på Reuters side ECB37 omkring kl CET. Spotkursen opgøres med 4 decimaler. 9

10 Generelle vilkår Retstilling Opsigelighed Obligationerne er en almindelig, usikret fordring på Udsteder. Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side, medmindre der foreligger en Ekstraordinær Begivenhed, jf. afsnittet Ekstraordinære begivenheder. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, jf. afsnittet Misligholdelse. En indfrielse, jf. ovenfor, skal ske til en af Beregningsagenten beregnet værdi af obligationerne, der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den senest tilgængelige pris og andre forhold, som Beregningsagenten finder relevante. Meddelelse om førtidsindfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Misligholdelse Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling: a) Såfremt Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; eller b) såfremt Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationslån i indtil 30 dage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. En indfrielse i henhold til b) skal ske til en af Beregningsagenten fastsat kurs, jf. afsnittet Opsigelighed. Omsættelighed Obligationerne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Reglerne i lov om værdipapirhandel (retsvirkning af registrering m.v.) samt i lov om gældsbreve finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for begrænsninger indeholdt i lovgivningen i sådanne retsområders lovgivning. Forældelse I henhold til de gældende regler på Udstedelsesdagen er forældelsesfristen for 10

11 obligationernes hovedstol 10 år og for renter 3 år fra forfaldsdagen. Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og værneting Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og/eller Værdipapircentralen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. 11

12 Væsentlige risikofaktorer Vigtige oplysninger Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering Kreditrisiko Investor har en kreditrisiko på KommuneKredit, idet KommuneKredit som Udsteder hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder udbetaling af Indfrielsesbeløbet. Udsteder er nærmere beskrevet i kapitlet Oplysninger om KommuneKredit. Likviditetsrisiko Afkastrisiko Udsteder er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Kursen på obligationerne vil i perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen blandt andet blive påvirket af kursudviklingen i de Underliggende Aktiver. Stigninger og fald i kursudviklingen på de Underliggende Aktiver vil påvirke obligationskursen i enten gunstig eller ugunstig retning, og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. På tilsvarende vis kan ændringer i såvel rente- som volatilitetsniveauer påvirke obligationskursen. For obligationerne gælder, at såfremt der har været en negativ Værdiudvikling for samtlige Underliggende Aktiver i perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 ved obligationernes udløb, og investor har således mistet et 12

13 alternativt afkast ved investering i eksempelvis statsobligationer i obligationernes løbetid svarende til ca. 4,10 pct. p.a. opgjort ud fra markedsforholdene den 8. maj Salg inden udløb En yderligere risiko ved obligationerne er deres prisdannelse i det sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. Hverken Udsteder eller Arrangøren er forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Arrangøren tilstræber under normale markedsforhold at opretholde et sekundært marked. Der stilles kun salgspriser, hvis Arrangøren har en beholdning af obligationerne. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen på de Underliggende Aktiver og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen. Førtidig indfrielse Ved førtidsindfrielse af obligationerne skal Beregningsagenten efter bedste evne og på diskretionær basis fastsætte værdien af de Underliggende Aktiver på baggrund af bl.a. aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige kurs/pris, og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Obligationernes værdi kan således ved førtidig indfrielse udgøre mindre end kurs 100, og i så fald modtager obligationsejerne ikke den fulde hovedstol ved obligationernes førtidige indfrielse. I tilfælde af førtidig indfrielse har obligationsejerne risiko for kurstab som følge af, at de afledte finansielle kontrakter, som afdækker Udsteders risiko, i givet fald skal realiseres på markedsvilkår. Dette vil med stor sandsynlighed betyde, at obligationerne i givet fald vil blive indfriet til en kurs, der afviger fra kurs

14 Beskrivelse af de Underliggende Aktiver Underliggende Aktiver EURBRL kursen udtrykker prisen i BRL for én EUR. Den 8. maj 2008 lå kursen omkring 2,6122, hvilket er udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede omkring 2,6122 BRL. EURBRL handles frit på de internationale valutamarkeder, og kursen ændrer sig løbende. BRL er den officielle valuta i Brasilien. BRL er en flydende valuta, og kursen på BRL er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den brasilianske centralbank, Banco Central do Brazil, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på BRL, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 4,5%. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af BRL på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på BRL. For yderligere information omkring Brasiliens centralbank eller den brasilianske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen EURZAR kursen udtrykker prisen i ZAR for én EUR. Den 8. maj 2008 lå kursen omkring 11,6997, hvilket er udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede omkring 11,6997 ZAR. EURZAR handles frit på de internationale valutamarkeder, og kursen ændrer sig løbende. ZAR er den officielle valuta i Sydafrika. ZAR er en flydende valuta, og kursen på ZAR er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den sydafrikanske centralbank, South African Reserve Bank, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på ZAR, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 3-6 %. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af ZAR på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på ZAR. For yderligere information omkring Sydafrikas centralbank eller den sydafrikanske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen EURTRY kursen udtrykker prisen i TRY for én EUR. Den 8. maj 2008 lå kursen omkring 1,9424, hvilket er udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede omkring 1,9424 TRY. EURTRY handles frit på de internationale valutamarkeder, og kursen ændrer sig løbende. TRY er den officielle valuta i Tyrkiet. TRY er en flydende valuta, og kursen på TRY er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs 14

15 eller i et fast kursinterval. Den tyrkiske centralbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på TRY, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 4 % (indenfor et bånd på 4 %). Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af ZAR på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på TRY. For yderligere information omkring Tyrkiets centralbank eller den tyrkiske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen EURISK kursen udtrykker prisen i ISK for én EUR. Den 8. maj 2008 lå kursen omkring 120,5597, hvilket er udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede omkring 120,5597 ISK. EURISK handles frit på de internationale valutamarkeder, og kursen ændrer sig løbende. ISK er den officielle valuta på Island. ISK er en flydende valuta, og kursen på ISK er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den islandske centralbank, Seðlabanki Íslands, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på ISK, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 2,5 % (indenfor et bånd på 3 %). Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af ISK på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på ISK. For yderligere information omkring Islands centralbank eller den islandske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen EUR er den officielle valuta i euroområdet. EUR er en flydende valuta, og kursen på EUR er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den europæiske centralbank, ECB, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på EUR, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 2 %. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af EUR på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på EUR. For yderligere information omkring den europæiske centralbank eller den euroområdets valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen Historisk udvikling i de Underliggende Aktiver Figuren herunder viser den historiske udvikling i de Underliggende Aktiver siden

16 EURBRL EURTRY EURZAR EURISK Kilde: Nordea Figuren viser udviklingen i de Underliggende Aktiver siden En stigning i grafen udtrykker en svækkelse af den underliggende valuta over for euroen. Omvendt udtrykker et fald i grafen en styrkelse af den underliggende valuta over for euroen. Nordea gør opmærksom på, at den historiske udvikling ikke kan tages som udtryk for en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling. Markedsforstyrrelse Markedsforstyrrelse, med hensyn til et Underliggende Aktiv foreligger, hvis nogen af følgende hændelser efter Beregningsagentens vurdering indtræffer: a) Hvis der ikke findes nogen spot- eller terminskurs for det enkelte Underliggende Aktiv eller de underliggende valutaer, som indgår i beregningen af det Underliggende Aktiv; b) Hvis beregning eller offentliggørelse af slutkurs/vekselkurs/valutakurs på den anførte referencekilde(r) for det enkelte Underliggende Aktiv, eller de underliggende valutaer, som indgår i beregningen af det Underliggende Aktiv, mangler eller er utilgængelig eller ikke længere offentliggøres på den anførte referencekilde; eller c) enhver anden Markedsforstyrrelse, hvor det efter Beregningsagentens skøn ikke vil være muligt at fastsætte Spotkursen for det enkelte Underliggende Aktiv eller de underliggende valutaer, som indgår i beregningen af det Underliggende Aktiv. Hvis Markedsforstyrrelse efter Beregningsagentens vurdering indtræffer på Startdagen eller Slutdagen, skal Beregningsagenten fastsætte værdien af Spotkursen på baggrund af alle tilgængelige oplysninger, som Beregningsagenten vurderer er relevante for beregningen af Værdiudvikling eller en anden relevant værdi. 16

17 Hvis værdien af det enkelte Underliggende Aktiv ikke har kunnet fastsættes senest på den femte Børsdag efter Startdagen henholdsvis Slutdagen, skal Beregningsagenten på den femte Børsdag efter Startdagen henholdsvis Slutdagen fastsætte værdien af Spotkursen til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat under hensyntagen til blandt andet de beregningsmetoder, der var gældende for det Underliggende Aktiv, da Spotkursen senest blev fastsat. 17

18 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer som er i tvivl om den skattemæssige behandling af investeringen opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Nedenstående retningslinier er baseret på gældende regler pr. den 1. maj 2008 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Skattemæssig definition af obligationerne Privat personer Skattemæssigt betragtes obligationerne som en obligation i fremmed valuta, idet indekstillægget knytter sig til udviklingen i forholdet mellem to valutaer. Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele kursgevinsten inkl. indekstillæg som kapitalindkomst, og kurstab kan fradrages. Gevinst og tab beskattes som hovedregel ved realisation, dvs. ved salg eller indfrielse. Hvis årets samlede gevinst/tab på fordringer og gæld i fremmed valuta er mindre end eller lig med DKK 1.000, er beløbet skattefrit/ikke fradragsberettiget. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen må ikke anvendes til køb af nærværende valutaindekserede obligation. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele kursgevinsten inkl. indekstillæg i den skattepligtige indkomst, og der er fradrag for kurstab. Der gælder ikke her en bagatelgrænse på DKK Gevinst og tab beskattes normalt ved realisation. Investering i valutaindekserede obligationer kan tillige foretages for pensionsmidler. Afkastet - kursgevinsten inkl. indekstillæg og renten - vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15%. Der er ingen begrænsninger på, hvor stor en del af pensionsmidlerne, der kan anvendes til køb af denne obligation. Indberetning Besiddelse, overdragelse og indfrielse af obligationerne indberettes af den 18

19 pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. 19

20 Oplysninger om tegning m.v. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til direktionsbeslutning af 8. maj Anvendelse af provenu Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100,00 pct. af det nominelle tegningsbeløb. Tegning Tegning foregår fra den 26. maj 2008 kl til den 13. juni 2008 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Tegningen kan tidligst lukkes første tegningsdag efter kl Til brug for tegningen skal der anvendes en separat tegningsblanket. Nordea Bank Danmark A/S (herefter benævnt "Nordea") og KommuneKredit forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 13.juni 2008 kl , hvilket vil blive meddelt via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tegningssteder Betalingsdag og afvikling Emissionsomkostninger Gennem eget kontoførende institut. Afregning af de tildelte obligationer sker på Udstedelsesdagen. Afvikling af obligationer sker 3 børsdage efter handelsdagen mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør på Udstedelsesdagen, uanset om tegningen lukkes inden den 13. juni De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 2,0 pct. af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle omkostninger forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder og Arrangør: op til 0,88 pct. p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder bl.a. annoncering, brochurer og trykning af Informationsmateriale: ca. 0,05 pct. p.a. Omkostninger til børsnotering m.v.: ca. 0,07 pct. p.a. I alt ca. 1,00 pct. p.a. (ÅOP) Salgsrestriktioner Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale 20

21 lovgivning. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. 21

22 Oplysninger om KommuneKredit Adresse Formål KommuneKredit Kultorvet København K KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898, ændret ved lov nr. 383 af 3. maj 2006, og er under tilsyn af Velfærdsministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering til danske kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. Medlemmer i KommuneKredit er enhver kommune eller region, der har lån eller garanterer for lån eller hæfter for lån som interessent i selskaber eller sammenslutninger. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredit s forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne, og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit har etableret Kommune Leasing A/S, som er et 100 pct. ejet datterselskab. Bestyrelse og direktion er den samme som i KommuneKredit. Regnskaber og vedtægter Revisorer Regnskaber og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: For de 3 seneste regnskabsår: Torben Bender, statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard, statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Borups Allé Frederiksberg For de 3 seneste regnskabsår: Udpeget af Velfærdsministeriet Forhenværende overpræsident Emil le Maire c/o KommuneKredit Kultorvet København K Rating Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på Aaa af Moody's Investor Services og AAA af Standard & Poor's svarende til Kongeriget Danmarks rating. 22

23 Registrering CVR-nr.: Retstvister Seneste udvikling Bestyrelse og direktion Hverken KommuneKredit eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for KommuneKredits mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. KommuneKredit er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Der er ikke siden afslutning og offentliggørelse af seneste årsregnskab indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Der henvises til Udsteders årsregnskabsmeddelelse på hjemmesiden Bestyrelse: Borgmester Kaj Petersen, Guldborgsund, formand Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal, næstformand Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, Region Sjælland Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Borgmester Hans Toft, Gentofte Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Rådmand Anker Boye, Odense Borgmester Lars Krarup, Herning Rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Direktion: Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk 23

24 ISIN: DK TEGNINGSBLANKET KommuneKredit 2-årig valutaindekseret obligationslån i danske kroner 23. juni 2008/23. juni 2010 KK Valutaobligation Best of Tegningsperiode Tegning foregår fra den 26. maj 2008 kl til den 13. juni 2008 kl Nordea Bank Danmark A/S og KommuneKredit forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 13. juni 2008 kl Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i Informationsmaterialet af 23. maj 2008 køber jeg/vi: KK Valutaobligation Best of (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 100,50. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 23. juni Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: 24

25 Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S senest på Udstedelsesdagen, og at de i Informationsmaterialet nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 25

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5013 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 18. januar 2008/19. januar 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til AUD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 25. september 2009/8. december 2011 HNG EURTRY 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030183181 25/09-2012 102,50 Arrangør:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 12G (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. august 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 01I (fastforrentede konverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 19. maj 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere