Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland"

Transkript

1 Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

2 Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2

3 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland, var én af de mange naturlige følger, at der skulle dannes en regional lægemiddelkomité. Den regionale Lægemiddelkomité for Region Sjælland (LMK) blev igangsat per 1. januar 28 og tog afsæt i de tre tidligere amters lægemiddelkomitéer, som samtidigt blev nedlagt. I Region Sjælland fandt vi det væsentligt at skabe en struktur, der var så enkel som muligt, og som på én gang favnede såvel praksisområdet (primærsektoren) som sekundærsektoren med involvering af både de somatiske sygehuse og Psykiatrien. Samtidigt skulle ikke alene Sygehusapoteket, men også Region Sjællands Lægemiddelenhed deltage. På den måde ville der være et forum, hvor alle spørgsmål om hensigtsmæssig lægemiddelanvendelse kunne drøftes, og et forum, som kunne sikre konsistente og konsekvente udmeldinger og anbefalinger. For at sikre en ledelsesmæssig forankring blev det besluttet, at LMK skulle referer til Sundhedsforum i Region Sjælland og dermed have en direkte forbindelse til Region Sjællands direktion. Det var i 28 en væsentlig opgave at få den nye, fusionerede lægemiddelkomité til at fungere, men man nåede også bl.a. at udarbejde det første sæt samlede rekommandationer for lægemiddelvalg i Region Sjælland. Denne årsrapport dækker årene og, hvor arbejdet i LMK har fundet sin form, og hvor LMK s egen organisation er blevet fuldt udviklet og fungerende. Omdrejningspunktet for LMK er begrebet "rationel farmakoterapi". I begrebet indgår, at man på de enkelte behandlingsområder og for de enkelte lægemidler afvejer effekt over for bivirkninger og økonomiske omkostninger. Det handler altså om at finde frem til lægemiddelbehandlinger, hvor den dokumenterede effekt står mål med de bivirkninger og risici, som behandlingen medfører, og med den omkostning, som lægemiddelbehandlingen indebærer ikke alene for samfundet, men også for den patient, der ofte selv skal betale en del af medicinregningen. Det er altid et fornuftigt mål ikke at generere unødige udgifter. Dette hensyn er så meget desto mere vigtigt i en tid, hvor sundhedsvæsenet i hele landet må prioritere ganske hårdt. Dertil kommer, at de samlede lægemiddelomkostninger for en region som Region Sjælland er af en sådan størrelsesorden, at selv en beskeden procentisk besparelse svarer til et ganske stort beløb i faktiske omkostninger. Der kommer i disse år mange nye - og også meget kostbare - lægemidler på markedet. LMK har lagt en linje, hvor alle patienter skal kunne få gavn af lægemidler, som har en veldokumenteret effekt uden overskyggende bivirkninger. For at dét fortsat skal være muligt, kræver det, at man til stadighed gennemgår alle lægemiddelområder, således et den samlede omkostningsøgning ikke tvinger til suboptimal behandling. Til syvende og sidst handler det om den enkelte patient og hans/hendes behandling, bivirkninger og udgifter. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 3

4 Lægemiddelområdet hænger i udtalt grad sammen på tværs af sektorer, specialer, fag og geografi, og LMK s sammensætning og arbejdsmetoder afspejler denne struktur. LMK tillægger det stor vægt, at der så vidt muligt vælges de samme præparater i sekundærsektoren som i primærsektoren. Derved lettes og sikres patienternes overgange mellem sektorerne. LMK er meget bevidst om, at lægemiddelvalg på sygehusene og i Psykiatrien har en betydelig afsmittende virkning på, hvilke præparater der vælges af de praktiserende læger. Sygehusenes / Psykiatriens lægemiddelvalg reflekteres således på godt og ondt i primærsektoren, hvor den økonomiske effekt af hensigtsmæssige valg ofte er langt større end i sekundærsektoren. Den tværgående tankegang har også været fundament for de to store konferencer, som LMK har afholdt i /1. De har været ét blandt mange initiativer, som LMK har taget med tanke for at bringe lægemiddelområdets udfordringer i fokus blandt alle de fagfolk, som til daglig varetager behandling med lægemidler. /1 blev også en periode, hvor forberedelserne til sygehusenes og Psykiatriens akkreditering i 211 efter Den Danske Kvalitetsmodel begyndte. Centralt for LMK var udarbejdelse af regionale retningslinjer på lægemiddelområdet til afløsning for mere lokale og ikke samordnede instrukser. LMK skylder medlemmerne af sine 23 udvalg under komitéen stor tak for talrige faglige redegørelser og indstillinger på deres respektive fagområder. Uden dette enorme arbejde havde LMK umuligt kunnet fungere. Vi håber, at det gode samarbejde kan fortsætte og udvikles i de kommende år. På vegne af Den regionale Lægemiddelkomité, Teis Andersen, dr. med. formand. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 4

5 Forord 3 1. Den regionale Lægemiddelkomite Kommissorium for LMK Medlemmer LMK Kommissorium LMK-udvalg Specialeråd Transfusionsrådet 8 2. Rationel farmakoterapi i Region Sjælland Rekommandationer Aktivitet i LMK-udvalgene Implementering og formidling Primærsektor Sekundærsektor LMK-konference og Lægemiddelforbrug Udbud af lægemidler ved AMGROS Særligt dyr medicin Medicinfølgegruppe RADS Hjælp til forbrugsstyring Indsatsområder Retningsgivende dokumenter for medicinering Akutbakker Indberetning af bivirkninger Meld en bivirkning Låneblanket til lån af lægemidler mellem afsnit Oprydning og ensretning af SO og SR i OPUS Medicin Rationel Farmakoterapi LMK udvalg Esomeprazol Oxycodon NSAID Simvastatin ACE-hæmmere og AT2-hæmmere Clopidogrel Escitalopram Benzodiazepiner Meropenem Antimykotika Særlige LMK indsatsområder Bilag 22 Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 5

6 1. Den regionale Lægemiddelkomite Den regionale Lægemiddelkomite (LMK) for Region Sjælland dækker både primær- og sekundærsektor herunder både de somatiske sygehuse og Psykiatrien. LMK er organiseret med tilhørende faglige udvalg (i alt 23) og refererer til Sundhedsforum, som ledes af direktionen for Region Sjælland. Fig Kommissorium for LMK LMK s formål er at sikre rationel lægemiddelbehandling på Region Sjællands sygehuse, i overgangen mellem primær- og sekundærsektor og i almen praksis, og den skal bidrage til at skabe sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patient og samfund. Kommissoriet i dets fulde ordlyd kan ses i bilag 1. LMK s beslutninger om lægemiddel-rekommandationer med videre implementeres på regionens sygehuse af Sygehusapoteket. I primærsektoren er det Lægemiddelenheden under Kvalitet & Udvikling, der arbejder for, at de praktiserende læger tilstræber at ordinere i henhold til lægemiddelrekommandationerne. LMK s sekretariatsfunktion varetages af Sygehusapoteket. 1.2 Medlemmer LMK Komitéen har 13 medlemmer, der på forskellig vis repræsenterer både primær og sekundær sektor. Medlemmerne er udpeget af ledelsessystemet. Medlemmer pr. 1. marts 211: Teis Andersen, vicedirektør, dr. med., Sygehus Nord (formand) Lene Stenbek, farmaceutisk chef, Sygehusapoteket (næstformand) Gitte Madsen, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge, Roskilde Henrik Friis, ledende overlæge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Inger Bjeldbak-Olesen, sygehusapoteker, Sygehusapoteket Jytte Jensen, ledende oversygeplejerske, Neurologisk Afdeling, Roskilde Kirsten Schæfer, lægemiddelkonsulent, Lægemiddelenheden Lars Kristian Munck, overlæge, dr. med., Medicinsk Afdeling, Køge Lisbeth Lund Pedersen, ledende overlæge, Psykiatrien, Region Sjælland Niels-Jørgen Løkkegaard, overlæge, Medicinsk Afdeling, Holbæk Preben Edvard Philip, overlæge, Onko-/Hæmatologisk Afdeling Næstved Bettina Gregersen, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge, Osted Trine Toft, ledende klinisk farmaceut, Sygehusapoteket (faglig sekretær) Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 6

7 Fig. 2 Fra venstre Teis Andersen, Inger Bjeldbak-Olesen, Trine Toft, Jytte Jensen, Lars Munck, Henrik Friis, Kirsten Schæfer, Niels Løkkegaard, Lene Stenbek, Lisbeth Lund. Indtil maj var vicedirektør Connie Lærkholm Hansen formand for LMK, indtil 1. dec. var farmaceutisk chef Ingelise Arnt næstformand for LMK og indtil 1. marts 211 var de praktiserende læger repræsenteret ved Tommy Budek og Helle Iversen. 1.3 Kommissorium LMK-udvalg LMK har 23 faglige udvalg med i alt 124 medlemmer. De fleste udvalg varetager et terapiområde, der svarer til et speciale fx neurologi-udvalget, mens nogle går på tværs, fx antikoagulationsudvalget og patientsikkerhedsudvalget. Udvalgenes primære opgave er at udarbejde forslag til lægemiddelrekommandationer med tilhørende standardordinationer og -regimer i det elektroniske medicineringssystem OPUS Medicin. Rekommandationerne fastlægges under hensyntagen til principperne for rationel farmakoterapi. Kommissoriet i dets fulde ordlyd kan ses i bilag 2 og bilag 3. LMK har følgende faglige udvalg: Antikoagulation Infektionssygdomme Radiologi Anæstesi Intensiv og væske Reumatologi Blodprodukter Kardiologi og hypertension Smerte Dermatologi Lungemedicin og allergologi Urologi Endokrinologi Nefrologi Øjensygdomme Ernæring (Parenteral) Neurologi Øre-Næse-Hals Gastroenterologi Onkologi/hæmatologi Patientsikkerhed Gynækologi og Obstetrik Psykiatri Udvalgene er bemandet med fagpersoner fra sygehuse og primærsektor samt 2 kliniske farmaceuter som tovholdere. Tovholderne har bla. ansvaret for, at der i udvalget tages højde for, at udbuddene fra Amgros følges. Forretningsgangen mellem LMK og dens udvalg beror på sagsfremstillinger udarbejdet af udvalgene. Sagsfremstillingerne sendes eventuelt til kommentering i andre LMK-udvalg, inden de sendes til LMK med henblik på godkendelse, hvorefter beslutningerne kan implementeres. 1.4 Specialeråd Det er i sikret at LMK s faglige udvalg har medlemmer som samtidigt er medlemmer af relevante specialeråd. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 7

8 1.5 Transfusionsrådet LMK har i indledt samarbejde med regionens transfusionsråd, således at det sikres, at sagsfremstillinger vedr. lægemiddelvalg på området (fx antithrombin og koagulationsfaktorer) kommenteres af både Transfusionsrådet og LMK s intensiv-udvalg. 2. Rationel farmakoterapi i Region Sjælland For at sikre rationel lægemiddelbehandling på Region Sjællands sygehuse, i overgangene mellem primær og sekundær sektor samt i almen praksis, udarbejder LMK en rekommandationsliste, der omfatter alle de lægemidler, som anbefales til generel behandling. 2.1 Rekommandationer LMK s rekommandationer tager udgangspunkt i Den nationale Rekommandationsliste fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), finjusteret og udbygget i forhold til sygehussektorens behov. Lægemidler på rekommandationslisten vurderes ved dokumentation for forholdet mellem Effekt på den ene side og Bivirkninger samt Pris på den anden. I tillæg vurderes forhold vedrørende Patientsikkerhed og Holdbarhed/opbevaring, hvor det skønnes relevant. Det tilstræbes, at der inden for det enkelte terapeutiske område kun vælges ét lægemiddel blandt evt. flere analoge (fx én protonpumpe-hæmmer). Lægemidler, der anvendes inden for et snævert terapeutisk område, optages ikke på rekommandationslisten, men anbefales alene optaget i standardsortimentet på relevante sygehusafsnit. Sygehusapoteket vedligeholder afsnittenes standardsortiment ud fra LMK s anbefalinger i samarbejde med afsnittene/de ledende overlæger. I 4. kvartal udgjorde lægemidler fra de kliniske afsnits standardsortimenter 9 % af forbruget af definerede døgn doser (DDD), opgjort samlet for Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien. Forbrug i DDD 4. kvartal i Region Sjælland 1% 9% standardsortiment øvrige Fig. 3 Kilde: Sygehusapoteket (ApoVision) 2.2 Aktivitet i LMK-udvalgene I 28 blev arbejdet i LMK-udvalgene påbegyndt i 5 prioriterede udvalg: antikoagulationsudvalget, kardiologi og hypertensionsudvalget, psykiatriudvalget og smerteudvalget. Udvalgenes første møder havde ét sigte: at få kvalificeret den administrativt sammenlagte regionale rekommandationsli- Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 8

9 ste. Til den opgave afholdt udvalgene 1-3 møder. I alt blev der afholdt 8 udvalgsmøder med dertil knyttede indstillinger til LMK. I blev arbejdet i yderligere 15 af LMK s 23 udvalg påbegyndt, og arbejdsformen med udarbejdelse af sagsfremstillinger frem for mødereferater blev initieret. Hvert af udvalgene afholdt 1-5 møder. Der blev i alt afholdt 39 udvalgsmøder, hver med en række sagsfremstillinger med detaljeret vurdering og valg af analoge præparater, som indstillinger til LMK. I foråret blev arbejdet i de sidste 4 udvalg påbegyndt, og LMK s faglige udvalg er dermed alle i drift. De mødes typisk 1-2 gange årligt og løser derimellem opgaver via mailkorrespondance. Udvalgenes første møder har generelt været brugt til vurdering af, hvilke lægemidler inden for terapigruppen, der skal rekommanderes generelt, og hvilke der alene skal anbefales til specifikke specialer. Udvalgenes efterfølgende opgaver har taget udgangspunkt i forbrugsanalyser i relation til rekommandationerne med sigte på yderligere at fremme rationel farmakoterapi ved målrettet indsats. Der blev i i alt holdt 34 udvalgsmøder. 2.3 Implementering og formidling LMK s rekommandationer formidles til primær- og sekundærsektor ved hjælp af forskellige tiltag Primærsektor Region Sjællands Lægemiddelenhed i Kvalitet & Udvikling varetager formidling af lægemiddelanbefalinger i primærsektoren ved hjælp af: Basislisten.dk Basislisten er primærsektorens rekommandationsliste, der rummer anbefalingerne for de 5 regioner. Den er tilgængelig på Basislisten udarbejdes af Region Sjællands Lægemiddelenhed på baggrund af de nationale rekommandationer fra IRF og forelægges LMK med henblik på kommentering. Listen indeholder i øjeblikket rekommandationer på 18 lægemiddelområder af særlig relevans for primærsektoren. Listen er med få undtagelser en delmængde af de samlede rekommandationer og giver forslag til 1. valg af lægemidler til voksne inden for de mest almindelige indikationsområder. I DDD udgør primærsektorens forbrug af lægemidler 94 % 1 af det samlede lægemiddelforbrug, mens det i målt i udgifter udgør ca. 65 % 2. For lægemidler der anvendes i både primær og sekundærsektor tilstræbes fælles rekommandationer. Sygehusenes rekommandationer vil således indgå i Basislistens anbefalinger. Da primærsektoren ikke er bundet af fælles indkøb via Amgros, vil der typisk være flere valgmuligheder på Basislisten end på sygehusets rekommandationsliste. Ved markante prisændringer og patentudløb vil basislistens anbefalinger blive ændret (billigste analoge lægemiddel anbefales), mens sygehusene generelt afventer næste Amgros udbudsrunde. De praktiserende læger kan tilgå direkte fra deres elektroniske ordinationssystem. Ud over rekommandationer in- 1 Kun lægemidler med en fast DDD indgår. (På sygehusene anvendes en del lægemidler uden DDDværdi) 2 Kilde: Lægemiddelstyrelsen Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 9

10 deholder Basislisten på udvalgte områder også korte vejledninger Kort fortalt, der er målrettet almen praksis samt links til relevante behandlingsvejledninger fra bl.a. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). For også at øge kendskabet til Basislisten i sekundærsektoren med henblik på rationelt valg af lægemidler ved udskrivelse, er der etableret link fra OPUS medicin til Basislisten.dk. En sammenskrivning af listen sendes desuden til sygehusledelserne og bringes i Sygehusapotekets nyhedsbrev til sygehusene. Se bilag 5. De 12 bud De 12 bud er en liste over 12 af LMK s prioriterede indsatspunkter med henblik på af fremme rationel farmakoterapi inden for lægemiddelområder, der er meget benyttede i begge sektorer. De 12 bud sendes af Lægemiddelenheden til regionens praktiserende læger. Seneste udgave af De 12 bud kan ses i bilag 6. For at øge kendskabet til De 12 bud i sekundærsektoren er de ligeledes tilgængelige på LMK s intranet og omtales løbende i Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket til sygehusene. De 12 bud er inkorporeret i materialet til nyansatte på sygehusene. Udsendelse af statistiks materiale Lægemiddelenheden støtter op omkring implementeringen af LMK s anbefalinger vedrørende udskrivning af medicin i primærsektoren og ved sektorovergange, herunder ved ambulante forløb. I henhold til Samarbejdsaftale mellem regionen og almen praksis udsendes der hvert kvartal statistikker på udvalgte indsatsområder Statistikkerne fremsendes til de enkelte lægepraksis, til sygehusene, Sygehusapoteket samt til de private apoteker. PraksisInfo I samarbejde med LMK formidler Lægemiddelenheden ligeledes budskaber fra LMK til de praktiserende læger via det elektroniske nyhedsbrev PraksisInfo. Medicingennemgang Med fokus på rationel lægemiddelbehandling og implementering af lægemiddelrekommandationer har Lægemiddelenheden i / gennemført et pilotprojekt i almen praksis, med medicingennemgang af 65 patienters medicin. Der var udvalgt patienter i behandling med 6 eller flere lægemidler. Et tilsvarende projekt er gennemført på et ældrecenter i Sorø Kommune, hvor 34 beboere fik foretaget medicingennemgang. Begge projekter er afrapporteret Sekundærsektor Sygehusapoteket varetager implementering, herunder formidling af LMK s anbefalinger, i sekundærsektoren via: Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Sygehusapoteket formidler løbende nye anbefalinger og aktuelle 3 Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 1

11 indsatsområder fra LMK og dens faglige udvalg til de kliniske afsnit via nyhedsbrev fra Sygehusapoteket, som udsendes elektronisk. Medicinservice Sygehusafsnit, der har indgået aftale med Sygehusapoteket om medicinservice, får blandt andet hjælp til ordination af rekommanderede lægemidler. Farmakonomer kan ved deres daglige gennemsyn af patienternes medicin i OPUS Medicin ud fra fastlagte retningslinjer stille forslag om ændring af et ikke-rekommanderet lægemiddel til et analogt rekommanderet lægemiddel hos konkrete patienter. OPUS Medicin På Region Sjællands sygehuse, Sygehus NORD og Sygehus SYD samt Psykiatrien, er rekommandationerne tilgængelige for den ordinerende læge direkte i ordinationsøjeblikket via OPUS Medicin. Ordination af de rekommanderede lægemidler understøttes tillige af tilhørende standardordinationer (SO) og standardregimer (SR). SO og SR udarbejdes og vedligeholdes af Sygehusapotekets kliniske farmaceuter ud fra LMK-udvalgenes anbefalinger. De kliniske farmaceuter er ansvarlige for kvalitetssikring samt oprettelse og vedligehold i OPUS Medicin. For at fremme brug af SO og SR underviser Sygehusapotekets kliniske farmaceuter nyansatte læger i brug af disse redskaber som del af lægernes fælles introduktions-undervisning. Standardsortimenter Hvert afsnit på Region Sjællands sygehuse har et individuelt tilpasset standardsortiment af lægemidler. Standardsortimentet er sammensat af rekommanderede lægemidler og lægemidler, der alene er anbefalet til det specifikke afsnits patientgrupper. Lægemidler, der alene anbefales brugt af udvalgte specialer, kan udelukkende optages i relevante afsnits standardsortiment. Ved ændring af anbefalinger fra LMK-udvalgene tilrettes standardsortimenterne tilsvarende, fulgt af skriftlig information fra de kliniske farmaceuter. Hvis det kliniske afsnit ønsker optagelse af nye præparater i deres sortiment, kan rekommanderede præparater optages umiddelbart. Ved ønske om optagelse af ikke rekommanderede præparater i standardsortimentet sammenholdes med LMK s anbefalinger, og på den baggrund får afsnittet information om præparatet kan optages eller ej. Ved ønske om optagelse af lægemidler, der ikke tidligere er vurderet af LMK, iværksættes en vurdering i relevant LMK-udvalg. Lægerne kan i ordinationsøjeblikket se i OPUS Medicin, om lægemidlet er i afsnittets standardsortiment, og om det er rekommanderet. Intranet For at øge kendskabet til LMK og dens anbefalinger blev der i etableret en regional intranetside, som letter tilgangen til materiale fra LMK. Siden kan ses på Region Sjællands intranet; Intra.regionsjaelland.dk/lmk. Dialogmøder For at fremme implementeringen af LMK s indsatspunkter har der i for første gang været afholdt dialogmøder med de kliniske af- Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 11

12 delinger. Dialogmøderne har været afholdt som del af de medicinske afdelingers morgenkonferencer, hvor Sygehusapotekets kliniske farmaceuter har formidlet LMK s anbefalinger og baggrunden for dem. 2.4 LMK-konference og I afholdt LMK den 1. december sin første konference under titlen Medicin fra kaos til orden. Konferencens mål var på den ene side at informere om de mange lægemiddelrelaterede initiativer og krav, der findes på nationalt og regionalt niveau, og på den anden side at bidrage med hjælp til, hvorledes den enkelte afdeling og læge kan håndtere lægemiddelordination rationelt, både fagligt og økonomisk. På konferencen var der blandt andet indlæg omhandlende IRF, medicinafstemning, DDKM, Det fælles Medicinkort, de store økonomiske linjer, medicinudbud, retningslinjer på medicinområdet, utilsigtede hændelser, ordinationsstøttesystemer og systemer til forbrugsopfølgning. Konferencen henvendte sig til både primær- og sygehussektor og til både psykiatri og somatik. I gentog LMK succesen og afholdt den 22. november konference under titlen Medicin styr på sikkerheden. På konferencen satte LMK fokus på, hvilke tiltag der skal til for at gøre medicinering mere sikker i et tværfagligt og tværesektorielt samarbejde. Program, præsentationer og øvrigt materiale fra konferencerne kan ses på LMK s intranetside. 2.5 Lægemiddelforbrug I Region Sjælland var de samlede nettoudgifter til sygehusene i cirka 1,2 mia. kr., hvoraf udgifterne til medicin anvendt på regionens egne sygehus udgjorde 583 mio. kr. (6 %). Primærsektorens samlede sygesikringsudgifter i udgjorde cirka 3,4 mia. kr., hvoraf udgifterne til medicin udgjorde 1,1 mia. kr. (33 %). Samlede medicinudgifter mio.kr Sekundær sektor Primær sektor Fig. 4 Udgifter (mio. kr.) til medicin i Region Sjælland i primær- og sekundærsektoren 28, og. Tallene dækker alene over medicinsk behandling foretaget i Region Sjælland Kilde: Lægemiddelenheden og Sygehusapoteket (Prisme) Nøgletal for lægemiddelforbruget i primær- og sekundærsektor 28 Primærsektor Total forbrug (kr.) 3,23 mia. 3,28 mia. 3,36 mia. Vækst (%) - + 1,5 + 2,4 Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 12

13 Heraf medicinudgift (sygesikringsudgift) (kr.) 1,12 mia. 1,7 mia. 1,12 mia. Vækst (%) - - 4,5 + 3,7 Sekundærsektor Total forbrug (kr.) 9,2 mia. 9,9 mia. 1,2 mia. Vækst (%) - + 7,6 + 3, Heraf medicinudgifter Sekundærsektor (kr.) 495 mio. 531 mio. 583 mio. Vækst (%) - + 7,3 + 9,8 Tabel 1: Tallene dækker alene over medicinsk behandling foretaget i Region Sjælland Kilde: Lægemiddelenheden og Sygehusapoteket (Prisme) Antal indlæggelser og gennemsnitlig indlæggelsestid Antal indlæggelser Gennemsnitlig indlæggelsestid (dage) Total antal indlæggelsestid (dage) Antal indlæggelser Gennemsnitlig indlæggelsestid (dage) Total antal indlæggelsestid (dage) NORD , , SYD , , Psykiatri , , Tabel 2: Indlæggelser og indlæggelsestider Kilde: Økonomiafdelingen, Sygehus NORD, Klinisk dokumentation, Sygehus SYD, Analyse og udvikling, Psykiatrien Fra til har den gennemsnitlige indlæggelsestid og antal indlæggelser i somatikken udviklet sig så der er flere indlæggelser (+11 %) og kortere indlæggelsestid (-12 %). Psykiatrien havde også flere indlæggelser (+4,7 %) men en svag stigning (+2 %) i den gennemsnitlige indlæggelsestid. Begge dele kan tænkes at være en del af årsagen til det forøgede medicinforbrug. 2.6 Udbud af lægemidler ved AMGROS AMGROS varetager udbud af lægemidler for Region Sjælland og de øvrige af landets regioner. Resultaterne af disse udbud tilgår Sygehusapoteket og indgår i LMK s vurdering og valg af regionale rekommandationer af analoge præparater. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 13

14 Fig. 5 Udgifter (mio. kr.) til medicin totalt for hele Danmark i primær- og sekundærsektoren 22- Kilde: AMGROS 2.7 Særligt dyr medicin Mere end 2/3 af sygehusenes udgifter går til ganske få, men dyre lægemidler. Se bilag 7. Hovedparten af disse lægemidler er til behandling af cancer, sklerose, reumatologiske sygdomme og andre sygdomme relateret til immunsystemet Medicinfølgegruppe Region Sjælland nedsatte i 27 en medicinfølgegruppe med det formål: at sikre at afdelingerne har/får penge til ny og dyr medicin at afdelingerne kan tage ny og dyr medicin i anvendelse til nye patientgrupper at afdelingerne ikke tager ny og dyr medicin i anvendelse inden for konkrete områder uden eksplicit godkendelse af Forretningsudvalget at nogle allerede eksisterende nye og meget dyre behandlingsformer kan anvendes på afdelingerne uden budgetmæssige konsekvenser for øvrige funktioner Til dækning af omkostningerne af nævnte lægemidler har regionen afsat en pulje penge. Lægemidlerne tilhører hovedsagelig ATC (Anatomical Terapeutic Chemical Classification System) -grupperne: L1A, L1B, L1C, L1D, L1X, L2A, L2B, L3A, L4A, M3AX1, S1LA4. Medicinforbrug i sekundærsektoren 28 Somatik og Psykiatri (ekskl. puljemedicin) (mio. kr) Puljemedicin (mio. kr) Total (mio. kr) Tabel: 3 Tallene dækker alene over medicinsk behandling foretaget i Region Sjælland. Kilde: Sygehusapoteket (Prisme) Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 14

15 Medicinforbrug i sekundær sektor 28-- mio.kr Somatik og Psykiatri Puljemedicin Fig. 6 Grafisk fremstilling af medicinforbrug. Tallene dækker alene over medicinsk behandling foretaget i Region Sjælland. Kilde: Sygehusapoteket (Prisme) RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er en rådgivningsstruktur nedsat under Danske Regioner. RADS har til opgave at sikre, at der skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin. RADS skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin under hensyntagen til rationel farmakoterapi, samt at der skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin. Teis Andersen, formand for LMK og Inger Bjeldbak-Olesen Sygehusapoteker og medlem af LMK, er begge tillige medlem af RADS. Rådet nedsatte i foråret de først fagudvalg inden for specifikke sygdomme. Fagudvalgene skal blandt andet udarbejde fælles nationale behandlingsvejledninger og rekommandationer. De enkelte fagudvalg har en lægelig repræsentant fra hver af regionerne. For Region Sjælland er disse repræsentanter tillige medlemmer af det relevante LMK-udvalg. På de terapiområder, for eksempel sklerose, hvor der er nedsat et RADS fagudvalg, skal LMK ikke længere varetage valg af rekommandation, men stå for implementeringen i Region Sjælland af RADS s rekommandationer. Arbejdet i RADS kan følges på RADS hjemmeside 2.8 Hjælp til forbrugsstyring I primærsektoren kan hver enkelt praktiserende læge via se sit eget detaljerede ordinationsmønster sammenlignet med gennemsnitslægens forbrugsmønster. Inden for udvalgte indsatsområder modtager Region Sjællands praktiserende læger hvert kvartal ordinationsstatistikker fra Lægemiddelenheden. Statistikkerne er dannet i det webbaserede IT-system BOB (Bedst Og Billigst) og viser praksis ordination sammenlignet med ordinationsmønstret for gennemsnittet af Region Sjællands praktiserende læger. Statistikkerne angiver bl.a., hvor mange DDD, der ordineres på det enkelte lægemiddelområde, graden af målopfyldelse samt det mulige besparelsespotentiale i den enkelte praksis. Der er i statistikkerne taget højde for patientsammensætningen for hver enkelt praksis for så vidt angår køn og alder. I sekundærsektoren har Sygehusapoteket i påbegyndt generel anven- Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 15

16 delse af det elektroniske statistikprogram BIWeb som er et webbaseret program med forbrugsoplysninger i form af fx Top-3 lister. BIWeb kan tilgås af regionens sygehusledelser og alle ledende overlæger og oversygeplejersker. BIWeb kan generere forbrugsstatistiker på kryds og tværs af terapiområder, opgjort i DDD eller kr. I programmet kan brugeren selv let danne de statistikker, der aktuelt er behov for. Sygehusapoteket har til starthjælp udarbejdet 5 standardrapporter og varetaget undervisning i brug af programmet. 2.9 Indsatsområder I og har LMK haft fokus på bla. etablering af arbejdet i dens faglige udvalg, udarbejdelse af retningslinjer for medicinering i henhold til Den Danske Kvalitets Model (DDKM), harmonisering af OPUS Medicin, informationsstrategi, udarbejdelse af dokumenter til udarbejdelse af De 12 bud og ensretning af akutbakker. En del af arbejdet er tilendebragt og en del fortsætter i 211. Enkelte områder er uddybet nedenfor Retningsgivende dokumenter for medicinering I udarbejdede LMK en samlet regional Retningslinje for medicinering. I blev denne retningslinje opsplittet således at der skabes én retningslinje svarende til hver af DDKM s standarder : Lægemiddelordination Lægemiddelophældning Lægemiddelgivning Medicinafstemning I blev følgende retningslinjer (numre henviser til DDKM standarder) kommenteret af LMK: Lægemiddelopbevaring og medicinrum Lægemidler til akutte situationer Allergi og intolerans I udarbejdede LMK desuden forslag til fælles retningslinjer for: Håndtering af patientens egen medicin under indlæggelse Håndtering af indlagte patienter med dosisdispenseret medicin Håndtering af kontakt med repræsentanter for medicinalindustrien i forbindelse med arrangementer på sygehusene/i Psykiatrien Akutbakker I dag er der forskellige akutbakker sammensat, som de var i hvert af de 3 tidligere amter. De adskiller sig både med hensyn til art, indhold og placering. LMK ønsker at harmonisere og forenkle det nuværende akutbakkesystem, således at behovet for etablering af en akutbakke nøje er vurderet og indholdet fastlagt efter indstilling fra relevant LMK udvalg. Arbejdet hermed er påbegyndt ved udgangen af og tænkes intensiveret i 211. Til hjælp for de kliniske afsnit er indholdet af de nuværende akutbakker gjort tilgængeligt på Sygehusapotekets intranet Indberetning af bivirkninger Meld en bivirkning På baggrund af en undersøgelse fra Lægemiddelstyrelsen henstillede Danske Regioner i efteråret til øget fokus på indberetning af bivirkninger, hvilket i februar blev efterfulgt af Lægemiddelstyrelsens kampagne Meld en bivirkning. For at støtte op om dette regionalt, sendte LMK en opfordring til ledelserne i Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien om øget fokus på indberetning af bivirkninger. For at lette indberetningen blev Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 16

17 der etableret et link til indberetning af bivirkninger fra LMK s intranet, direkte fra OPUS Medicin samt fra den regionale retningslinje Medicinordination Låneblanket til lån af lægemidler mellem afsnit I akutte situationer lånes/overdrages medicin fra et klinisk afsnit til et andet. For at optimere sikkerheden om entydig identifikation af præparatet, sikre god hygiejne og dokumentation af lån af lægemidler mellem afsnit udarbejdede LMK i en låneblanket. I forbindelse med implementering af låneblanketten opfordrede LMK alle afsnit til at være behjælpelige med udlån af præparater i akutte situationer Oprydning og ensretning af SO og SR i OPUS Medicin. Hver af de 3 tidligere amter anvendte OPUS Medicin inden dannelse af Region Sjælland og havde i den forbindelse etableret en række standardordinationer (SO) og standardregimer (SR). Ved konsolidering til ét fælles OPUS Medicin blev foreningsmængden af SO og SR gjort tilgængelig, og der blev udført et begrænset administrativt oprydningsarbejde. LMK iværksatte ved udgangen af en spørgeskemaundersøgelse til afdækning af de kliniske afsnits brug af og behov for SO og SR. I 211 vil resultatet af spørgeskemaundersøgelsen danne basis for oprydning og ensretning af SO og SR. 3. Rationel Farmakoterapi LMK udvalg LMK og dens udvalg har i og i samarbejde med Lægemiddelenheden gjort en særlig indsats med hensyn til rationel brug af udvalgte lægemidler. Derudover har LMK og dens udvalg haft intensiv fokus på områder, der alene har relevans i sekundærsektoren, fx forbruget af meropenem. Når en indsats igangsættes i begge sektorer, vil det hurtigere slå igennem på sygehusene, mens der i primærsektoren kan gå 1 1 ½ år, før en ændring i ordinationsmønstret slår igennem. Dette skyldes at en patients medicin ofte revurderes, når patienten er indlagt på sygehus, mens medicineringen i almen praksis sker i takt med, at patienten kommer til lægen. 3.1 Esomeprazol Blandt protonpumpehæmmere (PPI), der alle regnes for terapeutiske ligeværdige, er esomeprazol til de fleste indikationer et uhensigtsmæssigt valg på grund af prisen. Esomeprazol er derfor ikke rekommanderet. Udgifterne til esomeprazol i Region Sjælland har dog været betydelige, hvorfor der har været gjort en særlig indsats for at mindske forbruget, hvilket glædeligt har bevirket, at forbruget af esomeprazol er faldet, se bilag 8. I primærsektoren er forbruget af esomeprazol faldet fra at udgøre 29 % (1. kvartal ) til at udgøre 1 % (4. kvartal ) af det samlede PPIforbrug i primærsektoren. Det faldende forbrug har bevirket, at der i perioden har været en mindre udgift på i alt 26 mio. kr., heraf de 17 mio. kr. i mindre sygesikringstilskud. På sygehusene er forbruget af esomeprazol faldet tilsvarende fra at udgøre knapt 3 % (1. kvartal ) til at udgøre ca. 6 % (4. kvartal ) af PPIforbruget. Det faldende forbrug har medført en besparelse på ca. 6. kr. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 17

18 Lægemiddelstyrelsen har senest sat fokus på samme problematik og som konsekvens fjernet sygesikringstilskud til esomeprazol pr. 15. nov., hvilket forventes at bidrage til at fastholde det lave forbrug af esomeprazol. 3.2 Oxycodon Morphin og oxycodon er generelt effekt- og bivirkningsmæssigt ligeværdige, men oxycodon er væsentligt dyrere både i primær- og sekundærsektor. Derfor er morphin rekommanderet. Forbruget af oxycodon er dog betydeligt. På den baggrund er der ved udgangen af sat intensiv fokus på at nedbringe forbruget af oxycodon, herunder at få fjernet oxycodon fra de kliniske afsnits standardsortiment. Desuden blev oxycodon optaget som del af de forbrugsstatistikker, der udsendes til de praktiserende læger. Indsatsen kan allerede spores at have effekt, dog indtil videre hovedsageligt på sygehusene. I primærsektoren udgjorde oxycodon i 4. kvartal ca. 6 % af det samlede forbrug af morphin og oxycodon. Der er beregnet et besparelsespotentiale i 211 på ca. 33 mio. kr. i Region Sjælland samlet for patienterne og sygesikringen, hvis alle patienter blev omlagt til morphin. Forventeligt vil 1-15 % af patienterne med behov for stærkt virkende analgetikum, have behov for et andet opioid end morphin fx oxycodon. På sygehusene er forbruget af oxycodon faldet fra at udgøre 62 % i 1. halvår af til at udgøre 49 % i 2. halvår af svarende til en besparelse på ca. 16. kr.. Arbejdet med at påvirke forbruget i rationel retning fortsætter i 211, se bilag 9a + bilag 9b. 3.3 NSAID Paracetamol er 1. valg som smertestillende blandt non-opioider. Ved behov for non steroid antiinflammatorisk drug (NSAID) rekommanderes ibuprofen, der har relativt færre bivirkninger. Ibuprofen anbefales anvendt i lavest mulige dosis i kortest mulige tid. Generelt er forbruget af NSAID betydeligt i primærsektoren. Derfor er der på dette område igangsat en indsats med udgangen af. I primærsektoren udgjorde forbruget af ibuprofen ved udgangen af kun ca. 35 % af det samlede forbrug af NSAID, se bilag 1. På sygehusene er forbruget af ibuprofen ændret fra i 1. halvår af at udgøre ca. 5 % til at udgøre ca. 66 % af det samlede forbrug af orale NSAID ved udgangen af, og dermed er opnået en forbedret behandling, se bilag Simvastatin Simvastatin 4 mg er 1. valg blandt de kolesterolsænkende lægemidler. De mere potente, men dyrere analoger atorvastatin og rosuvastatin anbefales kun, hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig effekt af simvastatin 4 mg. Udgifterne til atorvastatin og rosuvastatin i Region Sjælland har imidlertid været betydelige. Derfor er der gjort en særlig indsats for at oplyse om, at 1. valg er simvastatin. Forbruget af simvastatin udgør uændret ca. 77 %, se bilag 11, hvilket er som i resten af landet. Teoretisk er der et stort besparelsespotentiale for patienterne og sygesikringen, hvis flere patienter kunne omlægges til simvastatin. Lægemiddelstyrelsen har siden april 27 bevilliget generelt tilskud til simvastatin, mens der alene har været klausuleret tilskud til atorvastatin og rosuvastatin. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 18

19 3.5 ACE-hæmmere og AT2-hæmmere ACE-hæmmere og Angiotensin II-antagonister (AT2-hæmmere) er generelt effektmæssigt ligeværdige. AT2- hæmmerne er betydelig dyrere, hvorfor ACE-hæmmere har været 1. valg, mens AT2-hæmmere udelukkende har været anbefalet ved bivirkninger af ACE-hæmmere. Blandt ACE-hæmmerne er enalapril og ramipril rekommanderet pga. deres lange virkningsvarighed. I primærsektoren er også lisinopril anbefalet på grund af pris. Blandt AT2-hæmmerne er losartan rekommanderet, da det er billigst og eneste med generelt tilskud. De økonomiske konsekvenser af forbruget af AT2-hæmmere har været betydelige. Derfor fjernede Lægemiddelstyrelsen pr. 13. juli det generelle tilskud til visse ACE-hæmmere og alle AT2-hæmmere. Senest har Lægemiddelstyrelsen pr. 15. november bevilliget generelt tilskud til AT2- hæmmeren losartan, hvilket har påvirket forbruget. I primærsektoren udgjorde forbruget af AT2 -hæmmere ca. 31 % af det samlede ACE- og AT2-hæmmer forbrug i 4. kvartal. I perioden og har der været opnået en mindre udgift på 25 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. for sygesikringen som følge af de ændrede tilskudsregler og regional indsats på området, se bilag 12 b. På sygehusene udgjorde ca. 94 % af ACE-hæmmere forbruget, de rekommanderede præparater enalapril og ramipril. Der er på sygehusene en svag tendens til, at forbruget af AT2-hæmmere totalt har udgjort en mindre del af det samlede ACE- og AT2-hæmmerforbrug. Der har været en markant ændring af forbruget, således at det hovedsagelig er den rekommanderede AT2-hæmmer losartan, der anvendes, se bilag 12 a. Losartan udgjorde således i 4. kvartal 64 % af AT2-hæmmere forbruget på sygehusene. 3.6 Clopidogrel Til behandling af iskæmisk stroke blev dipyridamol + acetylsalicylsyre (ASA) tidligere anvendt som sekundærprofylakse. Clopidogrel har lige så god klinisk effekt og færre blødningskomplikationer, og da clopidogrel i efteråret faldt væsentlig i pris i primærsektoren og efterfølgende i sekundærsektoren i foråret, valgte LMK at ændre rekommandationen, da clopidogrel blev billigere end dipyridamol + ASA. LMK anbefalede på den baggrund, at alle indlagte og ambulante patienter, der var i behandling med Persantin Retard + acetylsalicylsyre eller Asasantin Retard, skulle skiftes til clopidogrel 75 mg dagligt. Kun patienter som ikke tåler clopidogrel, kan fortsat behandles med dipyridamol + acetylsalicylsyre. Den ændrede rekommandation er fra 1. til 4. kvartal, slået positivt igennem på sygehusene og der er dermed opnået en forbedret behandling og samtidig en mindre udgift, se bilag Escitalopram Escitalopram, citalopram og sertralin, serotonin reuptake hæmmere (SSRI), betragtes som terapeutisk ligeværdige antidepressiva, men escitalopram er betydelig dyrere og dermed et uhensigtsmæssigt førstevalg. På sygehusene og i primærsektoren rekommanderes citalopram som 1. valg, i primærsektoren tillige sertralin. Udgifterne til escitalopram i Region Sjælland har været betydelige, hvorfor der har været gjort en særlig indsats for at mindske forbruget. Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 19

20 I primærsektoren er forbruget af escitalopram, målt i DDD, faldet fra at udgøre ca. 21 % (1. kvartal ) til at udgøre ca. 15 % (4. kvartal ) af det samlede SSRI forbrug, se bilag 14. Det faldende forbrug har bevirket, at der i perioden har været en mindre udgift på 5,5 mio. kr., heraf de 3,6 mio.kr. i mindre sygesikringstilskud. Besparelsespotentiale for 211 i primærsektoren skønnes fortsat at være betydeligt og LMK vil derfor fortsat være have fokus på området i 211. På sygehusene er forbruget af escitalopram faldet fra i 1. kvartal at udgøre 44 % af det samlede escitalopram + citalopram forbrug til i 4. kvartal kun at udgøre 13 %. Det mindskede forbrug har bevirket, at der i har været opnået en besparelse på ca kr. Hvis forbrugsmønsteret er uændret i 211 kan der forventes en yderlig besparelse på 9. kr. 3.8 Benzodiazepiner I 28 udgav Lægemiddelstyrelsen en vejledning om afhængighedsskabende lægemidler der understreger anbefalingerne om kortest mulig behandlingstid. LMK s psykiatriudvalg har foretaget valg af rekommandationer til somatikken af sove- og angstdæmpende midler, hvor der er prioriteret benzodiazepiner med kort virkningsvarighed og dermed mindre risiko for afhængighed. Ved behov for medicinsk behandling af søvnbesvær blev der i udelukkende rekommanderet zopiclon, hvilket på sygehusene udgjorde 85 % af forbruget. Til behandling af angst og uro blev oxazepam rekommanderet, som på sygehusene udgjorde ca. 33 % af forbruget af de orale anxiolytika i. For at bidrage til kortest mulig behandlingstid har Sygehusapoteket tidsbegrænset alle standardordinationer i OPUS Medicin, og ved valg af rekommanderet præparat valgt produkter, der fås i små pakninger. Forbrugsudviklingen vil fortsat i 211 være et indsatsområde på sygehusene. For generelt at nedbringe forbruget af benzodiazepiner i primærsektoren har Lægemiddelenheden udarbejdet forbrugsstatistikker til interesserede læger (ca. 75) og foretaget besøg hos flere grupper af læger med henblik på rådgivning om nedtrapning. Se bilag 15 a + bilag 15 b. 3.9 Meropenem Meropenem er et af de få antibiotika, der er effektive mod infektioner med extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende bakterier. På grund af risiko for resistensudvikling udmeldte LMK derfor i april, at meropenem skal forbeholdes behandling af disse infektioner. På den baggrund blev det besluttet, at meropenem udelukkende skal være i standardsortiment på intensive og onkologisk/hæmatologiske afsnit, og at bestilling fra øvrige afsnit kan kun ske efter aftale med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling eller Infektionsmedicinsk afsnit på Medicinsk Afdeling i Roskilde. Forbruget af meropenem er glædeligt faldet i, hvilket formentlig kan tilskrives LMK s intervention, da antallet at antal patienter diagnosticeret med ESBL-producerende bakterier i samme periode rent faktisk er steget, se bilag 16. Det skal dog understreges, at en patient godt kan være koloniseret med ESBL producerende bakterier uden at have en behandlingskrævende infektion. Men samlet tyder det på en positiv effekt af interventionen der derfor fortsætter i 211, hvor forbrugsudviklingen af meropenem vil blive fulgt nøje. En sammenligning med den nationale forbrugsudvikling opgjort i kroner Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Medicinindsats 2008-2011. Evaluering, vurdering og anbefalinger

Medicinindsats 2008-2011. Evaluering, vurdering og anbefalinger Medicinindsats 2008-2011 Evaluering, vurdering og anbefalinger Udgivet af: Region Sjælland, marts 2012 Forfattere: Kirsten Schæfer, farmaceut og Mikala Holt Havndrup, farmaceut, Lægemiddelenheden i Region

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4%

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4% Holdninger fra Lægemiddelkomitéen: Vægtning af kvalitet i forhold til økonomi ved valg af lægemidr til rekommandationslister mm Overlæge, ktor, ph.d. Århus Sygehus og Aarhus Universitet Hvad skal vi med

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

R o s k i l d e. "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

R o s k i l d e. Bedst og billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Forord Der er gjort mange forsøg fra politisk side på at styre de hastigt stigende medicinudgifter. Trods

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den regionale Lægemiddelkomité Region Sjælland. Den regionale Lægemiddelkomité - Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012. Den regionale Lægemiddelkomité Region Sjælland. Den regionale Lægemiddelkomité - Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Den regionale Lægemiddelkomité Region Sjælland 1 a INDHOLD Forord v./teis Andersen Formand for Lægemiddelkomitéen 3 Om Den regionale Lægemiddelkomité 4-5 Sikker medicinering Region

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Uddannelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 2049 2027 Direkte 20492027 Mail line@regionh.dk Dato: 7. juni 2011 Resultater af analyse af

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING 22. januar 2014 Formål med RADS Regionerne har nedsat Rådet for Anvendelse

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler.

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler. Handlingsplan 2014 Mission Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling,

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter?

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? RESUMÉ Højt blodtryk, hjerteinsufficiens og kroniske nyresygdomme kan blandt andet behandles ved påvirkning af renin-angiotensin-systemet

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * "4 31 1 ". & " 3! " &) " "!,6) " " " /3 7

#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * 4 31 1 . &  3!  &)  !,6)    /3 7 ! " " $ % &' ( & )**+ ( &, -** * & &!!!. &!. / &! &.!!. - %! &0 / %!! ) 1 / *! "2! %4 5 "4 1 1 ". & "! " &) " "!,6) " " " / 7 %4-8 ( % 9 ( % :. ( % : ( % &; + %. $ + % &. $ & %!. & % " && % "

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Referat. Side 1. Dato: 6. november 2015. Sagsnummer: Initialer: rkuj

Referat. Side 1. Dato: 6. november 2015. Sagsnummer: Initialer: rkuj Referat Mødetitel Regional Lægemiddelkomite møde Sted Roskilde sygehus, - indgang 24, lokale 1 (Køkkenservicebygningen) Dato/tid Den 6. november 2015 kl. 14-16.00 Deltagere Knut Borch-Johnsen, formand

Læs mere

Medicingennemgang i almen praksis. Projekt i Region Sjælland 2011/2012

Medicingennemgang i almen praksis. Projekt i Region Sjælland 2011/2012 Medicingennemgang i almen praksis Projekt i Region Sjælland 2011/2012 Medicingennemgang i almen praksis 2011/2012 Udgivet af: Region Sjælland, september 2012 Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Årsrapport Lægemiddelkomiteerne i Region Midtjylland

Årsrapport Lægemiddelkomiteerne i Region Midtjylland Årsrapport 2010 Lægemiddelkomiteerne i Region Midtjylland Den regionale Lægemiddelkomite (RLK) Primærsektorens Lægemiddelkomite Hospitalernes Lægemiddekomite Årsrapport for Lægemiddelkomitesystemet i Region

Læs mere

Afbud. Agenda. Gitte Madsen (gm) Niels-Jørgen Løkkegaard (nlo) Bettina Gregersen (bg) Inger Bjeldbak-Olesen (ibo)

Afbud. Agenda. Gitte Madsen (gm) Niels-Jørgen Løkkegaard (nlo) Bettina Gregersen (bg) Inger Bjeldbak-Olesen (ibo) Referat Mødetitel Regional Lægemiddelkomite møde Sted Regionshuset, Sorø, lokale 10 Dato/tid Den 11. marts 2016 kl. 14-16.00 Deltagere Knut Borch-Johnsen, formand (knbo) Lene Stenbek, næstformand (lesk)

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Bedst og Billigst. Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

Bedst og Billigst. Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t Bedst og Billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Indholdsfortegnelse Forord / resumé 4-5 1 Baggrund 6 2 Ny strategi for medicinindsatsen i Roskilde Amt 7 3

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Analyse af udviklingen i medicinforbruget i Region Hovedstaden i perioden 2008 2010 sammenholdt med Medicinfunktionens

Analyse af udviklingen i medicinforbruget i Region Hovedstaden i perioden 2008 2010 sammenholdt med Medicinfunktionens Koncern Praksis Analyse af udviklingen i medicinforbruget i Region Hovedstaden i perioden 2008 2010 sammenholdt med Medicinfunktionens indsatser Udarbejdet af Medicinfunktionen September 2011 Udviklingsenheden

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

Referat. Afbud. Agenda

Referat. Afbud. Agenda Referat Mødetitel Regional Lægemiddelkomite møde Sted Roskilde sygehus, - indgang 24, lokale 1 (Køkkenservicebygningen) Dato/tid Den 30. maj 2016 kl. 14-16.00 Deltagere Knut Borch-Johnsen, formand (knbo)

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ...

Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat ... Salget af biologiske lægemidler til gigtsygdomme, psoriasis og tarmbetændelse stiger forsat Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Baggrund... Samlet omsætning...... 3 Lægemidler på markedet... Lægemiddelrekommandationer...

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Referat Møde: Lægemiddelkomitéen (LMK) Tidspunkt: 25.august 2015, kl Sted: Mødelokale 14, 1. sal, Indgang 101

Referat Møde: Lægemiddelkomitéen (LMK) Tidspunkt: 25.august 2015, kl Sted: Mødelokale 14, 1. sal, Indgang 101 Afdeling: Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse Udarbejdet af: Helle Rexbye Sagsnr.: E-mail: helle.rexbye@rsyd.dk Dato: 27. august 2015 Telefon: 21158506 Referat Møde: Lægemiddelkomitéen (LMK)

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Udgivet af Region Sjælland Sygehusapoteket i samarbejde med Geriatrisk afdeling, Næstved Oktober 2012

Udgivet af Region Sjælland Sygehusapoteket i samarbejde med Geriatrisk afdeling, Næstved Oktober 2012 Klinisk farmaci på Geriatrisk afdeling et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Udgivet af Region Sjælland Sygehusapoteket i samarbejde med Geriatrisk afdeling, Næstved Oktober 2012 Forfatter: Majbritt

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Farmaceutisk service i Akutafdelingen

Farmaceutisk service i Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8710 Mobil:+45 2222 8919 birgitte.ostersen@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Evaluering

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Projektet omkring udvikling af ny rapporteringsform for efterlevelse af RADS vejledninger (monitorering) er i øjeblikket i pilotfasen. Herefter

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Mødedeltagere: Vicedirektør Steen Werner Hansen (SWH), Herlev

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient

Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient Information om forskningsprojekt: Præparatskift økonomiske og patientsikkerhedsmæssige aspekter i medicinens vej fra leverandør til patient Baggrund for det overordnede projekt Præparatskift i sekundærsektoren

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger På en række terapiområder vil der på grund af løbende markedsændringer i form af introduktion af nye lægemidler og markedsføring af biosimilære

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelordination, ver. 4

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelordination, ver. 4 Side 1 af 10 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Den Regionale Lægemiddelkomité 9. marts 2015 kl. 08:30 i Regionshuset Viborg, F1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Den Regionale Lægemiddelkomité 9. marts 2015 kl. 08:30 i Regionshuset Viborg, F1 Region Midtjylland Sundhed 26. marts 2015 /ANNDJO Referat fra møde i Den Regionale Lægemiddelkomité 9. marts 2015 kl. 08:30 i Regionshuset Viborg, F1 Indholdsfortegnelse Deltagere: Lægefaglig direktør

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Medicinhåndtering i sektorovergange

Medicinhåndtering i sektorovergange Medicinhåndtering i sektorovergange Temaeftermiddag for personale, der håndterer medicin i Vestklyngen og Hospitalsenheden Vest www.vest.rm.dk Dagens program 13-14 Velkommen Besøg af Else 14-14.20 Kaffe

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

2. kvartal Medicinmonitorering

2. kvartal Medicinmonitorering 2. kvartal Medicinmonitorering Udarbejdet af Koncern Økonomi, Sygehusapoteket og Klinisk Farmakologisk Enhed September Medicinmonitorering, Region Nordjylland (RN) 2. kvartal Hvert kvartal udarbejder AMGROS

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere