Dagsorden med vedtagelser. SFO-klub "Firkløveren". Nordvanggårdsvej 19, 3460 Birkerød. Leder Karin Hesselfeldt.Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden med vedtagelser. SFO-klub "Firkløveren". Nordvanggårdsvej 19, 3460 Birkerød. Leder Karin Hesselfeldt.Tlf"

Transkript

1 Søllerød Kommune Børneudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 8 Mødested: SFO-klub "Firkløveren". Nordvanggårdsvej 19, 3460 Birkerød. Leder Karin Hesselfeldt.Tlf Mødedato: Tirsdag den 13. september 2005 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Jens Ive (JI), Inge Dahl-Sørensen (IDS), Jens Bruhn (JB), Birgitte Schjerning Povlsen (BSP) og Vibeke Peschardt (VP) Fraværende: Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Martin Tinning og Rasmus Clausen Fastlagte møder: Tirsdag den 4. oktober 2005, kl Tirsdag den 8. november 2005, kl Tirsdag den 6. december 2005, kl Tirsdag den 10. januar 2006, kl Tirsdag den 31. januar 2006, kl Tirsdag den 14. marts 2006, kl Tirsdag den 4. april 2006, kl Tirsdag den 16. maj 2006, kl Tirsdag den 6. juni 2006, kl Tirsdag den 15. august 2006, kl Tirsdag den 12. september 2006, kl Tirsdag den 3. oktober 2006, kl Tirsdag den 14. november 2006, kl Tirsdag den 5. december 2006, kl. 9.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Ansøgning om dispensation fra regler om standpunktskarakterer i folkeskolen Børneudvalget. Budget- og serviceinformation. Forslag til budget 2006 samt budgetoverslagsårene Forslag til vejledende ferie- og fridagsplan for skoleåret 2006/ Høring vedr. forslag til forebyggelses og sundhedspolitik Opfølgning på den fleksible normeringsmodel - tillægsbevilling Orientering om konsekvenserne af søskenderegel ved anvisning af daginstitutionspladser Meddelelser Eventuelt...12

3 Side: 1 1. Ansøgning om dispensation fra regler om standpunktskarakterer i folkeskolen BU Jnr BOU MDU Skolebestyrelsen på Ny Holte skole har fremsendt ønske om behandling og anbefaling af skolens ansøgning om dispensation fra de gældende regler i folkeskolelo-./. ven om anvendelse af standpunktskarakter. Skolens dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag. Ny Holte Skole ønsker i forbindelse med to centrale udviklingsprojekter på skolen at fravige folkeskolelovens bestemmelser om karaktergivning. Ifølge folkeskoleloven 13, stk. 3 skal elevernes udbytte af undervisningen i fag, der fører frem til folkeskolens afgangsprøve, bedømmes ved hjælp af standpunktskarakterer i klasse. Ny Holte Skole arbejder i disse år med to områder, der på hver sin måde er påvirket af de gældende regler. Dels er skolen i forbindelse med det fælles kommunale projekt Fleksibel skole ved at opbygge en afdelingsopdelt skole, der for udskolingens vedkommende kommer til at gå fra klasse. Af hensyn til en naturlig sammenhæng og progression i udskolingen ønsker skolen at anvende standpunktskarakterer allerede fra 7. klasse. Derudover deltager Ny Holte Skole i projektet Fremme af en evalueringskultur i daginstitutioner og skoler i Søllerød Kommune. Det er et væsentligt element i dette projekt, at skolerne udvikler og anvender de mest hensigtsmæssige evalueringstilgange herunder også standpunktskarakterer. Ny Holte Skoles ansøgning er en god anledning til i samarbejde med skolen at sætte fokus på kvaliteten af karaktergivningen som en del af det igangværende evalueringsprojekt. Det vil fremme skolernes mulighed for at anvende karaktererne som interne udviklingsredskaber og som et fremadrettet dialogredskab med elever og forældre. Børn og Unge gør opmærksom på, at Undervisningsministeriet i øjeblikket lægger op til en generel revision af 13-skalaen. En eventuel lovændring vil kunne få effekt allerede fra skoleåret 06/07. Direktionen foreslår, at Ny Holte Skoles dispensationsansøgning fremsendes til Undervisningsministeriet med Børneudvalgets anbefaling. BØRNEUDVALGET fremsender på opfordring af Jens Bruhn (A) og Vibeke Peschardt (B) sagen til Kommunalbestyrelsen uden indstilling.

4 Side: 2 2. Børneudvalget. Budget- og serviceinformation. Forslag til budget 2006 samt budgetoverslagsårene BU BU BU Jnr BOU/MT og ØOP/KG ØOP/OJ BOU/MT Der henvises til Budget- og serviceinformation, der blev omdelt til Kommunalbestyrelsens medlemmer , og som bedes medbragt til mødet. Børneudvalgets budget omfatter følgende politikområder: 4.10 Undervisning 4.30 Dagtilbud til børn 4.40 Børn og unges sundhed Den til hvert politikområde udarbejdede politik, målsætninger, nøgletal samt driftsog anlægsbudget findes i forslaget til Budget- og serviceinformation på siderne Endvidere henvises til bilag C siderne (bagest i Budget- og serviceinformationen) omhandlende udvalgte takster. Direktionen har i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget 2006 fremsendt forslaget til høring i skolebestyrelserne og Folkeskolens MED-udvalg../. Følgende udtalelser fra skolebestyrelser og MED-udvalg er vedlagt: Vangeboskolen, Trørødskolen, Skovlyskolen, Ny Holte Skole, Dronninggårdskolen, Vedbæk Skole, Nærum Skole og Folkeskolens MED-udvalg. Rengøringen Skolerne konstaterer, at der med de nye rengøringsbudgetter på skolerne ikke er mulighed for at kunne få dækket omkostningerne til ekstraordinær rengøring ved særlige arrangementer o. lign. Inventar Tre skoler peger på manglende midler til udskiftning af skolens inventar. Skolerne udtrykker generel tilfredshed med, at budgettet ikke er underlagt besparelser, hvilket kan understøtte den gode udvikling skolevæsenet er i. Som det fremgår af høringssvarene, så peger flere skolebestyrelser på ønsker til budgettet for den enkelte skole. Direktionen foreslår indstillet, 1) at den under hvert politikområde nævnte politik med tilhørende målsætninger og driftsbudget drøftes 2) at de indkomne budgetudtalelser drøftes og

5 Side: 3 3) at Børneudvalget fremsender det administrative budgetforslag 2006 og budgetoverslagsårene til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BØRNEUDVALGET indstiller Direktionens forslag 2) og har efter drøftelse ingen særskilte bemærkninger til indholdet vedrørende politikområder under Udvalgets budget. Udvalget besluttede også, at Børn og Unge-området skulle kvittere for høringssvarene overfor skolebestyrelserne, særligt for så vidt angår skolernes bemærkninger til de nye rengøringsfirmaer.

6 Side: 4 3. Forslag til vejledende ferie- og fridagsplan for skoleåret 2006/07 BU Jnr BOU BK Undervisningsministeriet har ved lovbekendtgørelse nr. 870 af (Folkeskoleloven) ændret tidligere praksis vedrørende krav om, at elevernes skoleår præcist skal udgøre 200 skoledage. Ved Børneudvalgets fastsættelse er det nu elevernes timetal optalt i timer á 60 minutter over treårige perioder (1.-3., og 7.-9 klassetrin) og skoledagens længde, der sætter rammerne for antallet af skoledage, jfr. bekendtgørelse nr. 537 af om undervisningstimetal i folkeskolen. Med fornyelsen af Folkeskoleloven er det op til hver enkelt kommune at fastlægge antallet af skoledage og som konsekvens heraf antallet af ferie- og fridage for eleverne. Den ændrede Folkeskolelov giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte antallet af skoledage for eleverne til f.eks. 190, 195, 200 eller 205 skoledage. For skolerne i Søllerød Kommune betyder det, at skolerne har individuel mulighed for at fastsætte datoen for skolestart efter sommerferien. Skolesommerferiens begyndelse vil dog altid være den sidste lørdag i juni måned iflg. bekendtgørelse af fra Undervisningsministeriet. Direktionen foreslår, at følgende vejledende ferieplan for skoleåret 2006/07 sendes til høring i skolebestyrelserne og Folkeskolens MED-udvalg med svarfrist : - Første skoledag efter sommerferien 2006: Onsdag den Efterårsferie: Lørdag den søndag den (uge 42) - Juleferie: Lørdag den mandag den Vinterferie: Lørdag den søndag den (uge 7) - Påskeferie: Lørdag den mandag den Dronning Margrethes fødselsdag: Mandag den Store Bededag: Fredag den Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den Dagen efter Kristi Himmelfartsdag: Fredag den

7 Side: 5 - Pinseferie: Lørdag den mandag den Grundlovsdag: Tirsdag den Sommerferie 2007: Fra lørdag den BØRNEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende ændringer: - Første skoledag efter sommerferien 2006 ændres fra onsdag den til mandag den Juleferien ændres fra lørdag den mandag den til fredag den onsdag den

8 Side: 6 4. Høring vedr. forslag til forebyggelses og sundhedspolitik BU Jnr ØOP KEJ Den vedtog Økonomiudvalget at sende udkast til Forebyggelses- og sundhedspolitik i høring og offentliggøre det på Kommunens hjemmeside til kommentering. De relevante fagudvalg skulle efter høring og offentliggørelse kommentere udkastet, der derefter skulle genbehandles i Økonomiudvalget henblik på godkendelse af Forebyggelses- og sundhedspolitik med vision samt evt. igangsætning af nye indsatsområder. Det er forudsat, at fagudvalgene i forbindelse med kommenteringen eventuelt kan indstille nye indsatsområder, som der i givet fald vil blive taget stilling til ved Økonomiudvalgets genbehandling. Høringen er gennemført i perioden til Der er indkommet 21 høringssvar. Kopi af disse (Bilag 1) er vedlagt Socialudvalgets dagsorden til Kommunalbestyrelsens medlemmer til anvendelse i alle relevante udvalg. På samme måde vedlægges, som Bilag 2 Oversigt over 32 forslag til indsatsområder og som Bilag 3 forslaget til Forebyggelses- og sundhedspolitik. Generelt er der i høringssvarene en tilslutning til politikken og de foreslåede temaer samt, at forebyggelses- og sundhedsarbejdet bør prioriteres højt. Der er overvejende tilslutning til de 32 forslag til indsatsområder, som er skitseret. Mange af høringssvarene beskriver de mange kreative og visionære tiltag, der allerede er igangsat eller planlægges igangsat i Søllerød Kommunes institutioner, skoler og Frivilligcentret. Der beskrives en bred vifte af aktiviteter og initiativer, som vidner om, at der allerede er lokal fokus på forebyggelse og sundhed. Der er overvejende forståelse for den fokusering på ældre og risikogrupper, som omtales i beslutning af vedrørende Forslag til forebyggelses- og sundhedspolitik. Forældre- og skolebestyrelserne fremhæver dog, at børn og unge også bør prioriteres, da det er vigtigt at grundlægge sunde vaner i så tidlig en alder som muligt. Børneudvalget besluttede den 16. august 2005, at Indenrigsministeriets inspirationsmateriale Sundhedstegnet er relevant i Søllerød Kommunes sundhedspolitik på daginstitutionsområdet. Sundhedstegnet sætter fokus på institutionernes sundhedspolitik og det praktiske arbejde med at understøtte den generelle sundhed. Borgerundersøgelse og forebyggelses- og sundhedspolitik I den netop gennemførte Borgerundersøgelse kan der peges på en række områder, hvor tilfredsheden kan øges. Nogle af disse har et forebyggelses- og sundhedsperspektiv og en indsats for at øge tilfredsheden på disse områder kan samtidig medvirke til at realisere temaerne i den kommende forebyggelses- og sundhedspolitik. Det foreslås derfor, at udpegningen af indsatsområder fra borgerun-

9 Side: 7 dersøgelsen kombineres med de kommende sundhedspolitiske indsatsområder, således at indsatsen for at øge tilfredsheden kombineres med indsatsen for forebyggelse og sundhed. Det foreslås, at fagudvalgene angiver relevante emnekredse for kommende indsatsområder og kommenterer forslaget til forebyggelses- og sundhedspolitik. Herefter arbejder områderne videre med at konkretisere indsatsområderne og relaterede områder fra borgerundersøgelsen. Herunder foretages en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser ved iværksættelse af de enkelte indsatser. Forslaget til vision og politik samt en sundhedspolitisk handlingsplan med en række konkrete indsatsområder vil herefter kunne forelægges Kommunalbestyrelsen i første kvartal Det kan herefter overvejes at forelægge sagen for Sammenlægningsudvalget for Rudersdal Kommune med henblik på, at politikken mv. bliver gældende for Rudersdal Kommune. Direktionen foreslår, 1) at udvalget på mødet drøfter forslaget til forebyggelses- og sundhedspolitik 2) at udvalget drøfter de indkomne høringssvar og tager dem til efterretning 3) at udvalget angiver relevante emnekredse med henblik på en senere beslutning om fastlæggelse af indsatsområder. BØRNEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag 2) og tilbagesender efter drøftelse sagen og forslaget til Økonomiudvalget med følgende bemærkning: - at de allerede iværksatte projekter om specialtilbud til overvægtige børn, mere bevægelse blandt børn og færre unge ryger videreføres. - At Børneudvalget forventer, at det kommende sundhedstegn for skoler bliver en del af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken, således at der bliver sundhedstegn for både dagtilbud og skoler.

10 Side: 8 5. Opfølgning på den fleksible normeringsmodel - tillægsbevilling BU Jnr BOU SDP Den fleksible normeringsmodel blev indført Normeringsmodellen har siden tildelt de enkelte daginstitutioner budget ud fra antallet af børn, de har haft indskrevet. I 2004 har der, i forhold til institutionernes tildelte normering, været en gennemsnitlig indskrivning af børn på 98,7 pct. I 2005 har der de første 5 måneder været en gennemsnitlig belægningsprocent på 101,2 pct. og der er den for de sidste 5 måneder af 2005 indskrevet 98,9 pct., hvilket i alt giver en gennemsnitlig indskrivningsprocent på 99,9 pct. Børn og Unge forventer samlet set en gennemsnitlig indskrivningsprocent på 100 pct., da enkelte tilflyttere i de sidste fem måneder indskrives i En stor del af forklaringen på merindskrivningen skyldes institutionernes øgede fleksibilitet, hvormed børnene kommer i dagtilbud i en tidligere alder. Dette har gennem de seneste år betydet et markant fald i antal af borgere, der vælger at tage orlov. I forhold til samme periode sidste år er der ligeledes et fald fra 48 til 13 børn på venteliste til bestemte dagtilbud, hvor forældrene ikke benytter sig af et andet pasningstilbud Reel belægningsprocent 98,7 100,0 100,0 Budgetteret belægningsprocent 95,0 97,6 99,1 Børn og Unge har en Flekskonto til køb af pladser ud over de budgetterede indskrevne børn på den enkelte institution. Flekskontoen til køb af pladser over 90 pct. af de samlede normerede antal pladser i 2005 er budgetlagt med 8,4 mio. kr., hvilket svarer til en belægningsprocent på 97,6, mens overslagsårene er budgetlagt med 10 mio. kr., hvilket svarer til en belægningsprocent på 99,1. Som det ses af ovenstående tabel forventes indskrivningsprocenten i 2005 at være 100 pct. Fra at flekskontoen i 2004 skulle finansiere 8,7 pct. af den samlede normering, forventer Børn og Unge at købe 10 pct. af det samlede antal normerede pladser. Der vil således være behov for et budget på kr. med en belægningsprocent på 100. Der er ikke i budget 2005 indlagt merindtægter fra forældrebetalingen ud over en indskrivning på 95 pct. Med en indskrivning på 100 pct. forventer Børn og Unge en merindtægt fra forældrebetalingen på 1.8 mio. kr. Børn og Unge forventer på baggrund af den demografiske udvikling i 2006 uændret indskrivningsprocent i forhold til 2005, hvorfor der i overslagsårene forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til køb af pladser. I overslagsårene er der på indtægts-

11 Side: 9 siden budgetteret med en indskrivningsprocent på 97,4. Med en indskrivning på 100 pct. i forhold til antallet af normerede pladser, samtidig med af forældrebetalingen for 0-3 årige falder fra 33 til 25 pct, i overslagsårene, forventes en merindtægt på forældrebetalingen på kr. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der til budget 2005 ydes en positiv tillægsbevilling på 2,75 mio. kr. til flekskontoen, samt en negativ tillægsbevilling på 1.8 mio. kr. fra forældrebetalingen ud over en indskrivning på 95 pct. af normeringen, nettoudgift kr. 2) at nettoudgiften på kr. finansieres af en negativ tillægsbevilling på kr. til budget 2005 med kr. til kontoen for Tilskud til forældre, der vælger privat pasning og med kr. til kontoen Tilskud til eget barn. 3) at der i budgetforslag 2006 og overslagsårene indarbejdes en udgift på 1,4 mio. kr. til flekskontoen, samt en indtægt på kr. fra forældrebetalingen, en nettoudgift kr. Herefter er der i budgetbeløbene til normering samt forældrebetaling forudsat en belægningsprocent på ) at nettoudgiften på kr. finansieres af en tilsvarende mindreudgift på kr. i budgetforslag 2006 og overslagsårene, fordelt med kr. til kontoen for Tilskud til forældre, der vælger privat pasning og med kr. til kontoen Tilskud til eget barn. BØRNEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

12 Side: Orientering om konsekvenserne af søskenderegel ved anvisning af daginstitutionspladser BU Jnr BOU/UPL BU Jnr BOU/UPL Børneudvalget vedtog nye retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Reglerne, der trådte i kraft , ændrede bl.a. formuleringerne omkring søskendekriteriet, så de fuldt ud lever op til lovens krav om ikke at diskriminere eller favorisere visse grupper af børn. Børneudvalget besluttede i forbindelse med indførelsen af de nye retningslinjer, at Børn og Unge evaluerer forårsvisiteringen og afrapporterer til Børneudvalget i september. Børn og Unge har nu evalueret forårsvisiteringen. I april måned var ca. 260 af de 500 børn, der skulle visiteres i forbindelse med sommervisitationen, registreret som søskendebørn. Ved optællingen efter visiteringen kan Børn og Unge konstatere, at 143 børn er optaget i den institution, hvor deres ældre søskende fortsat går. Børn og Unge vurderer, at af de børn på ventelisten, der var at betegne som søskendebørn før sommerferien, ikke var omfattet af kriterierne for søskendebørn efter sommerferien. På den baggrund skønnes det, at 70-80% af de yngre søskendebørn, der er omfattet af kriterierne, er blevet optaget i samme institution som deres ældre søskende. Børn og Unge har ikke præcise opgørelser over i hvor høj grad søskende, under de tidligere visitationsregler, blev visiteret til samme institution som deres ældre søskende, men der er en formodning for, at procentdelen var højere, idet søskendebørn blev favoriseret på bekostning af øvrige børns anciennitet. Børn og Unge finder, at det ville være ønskværdigt, såfremt det var muligt at placere alle de søskende, der måtte ønske det, i samme institution. Med den nuværende lovgivning om en konkret og individuel vurdering af hvert enkelt barn og med de meget små institutioner, hvor der kun er få ledige pladser hvert år, er det dog alligevel lykkedes at placere 70-80% af søskendebørnene i de samme institutioner som deres ældre søskende. Direktionen foreslår, at Børn og Unges orientering tages til efterretning. BØRNEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

13 Side: Meddelelser BU Jnr JI Børneudvalget har modtaget anmodning fra Vangeboskolen om tilskud til Vangeboskolens madprojekt. Sagen behandles på næste udvalgsmøde. Børneudvalget ønsker som et led i opfølgningen på Borgerundersøgelsen 2005 og den generelle interesse for mange forskellige skolemadstilbud en analyse af forskellige muligheder for madordninger til skolebørn. Det fælles udvalgsmøde med Birkerøds Børne- og Skoleudvalg den er aflyst. Den afholder skolebestyrelserne i Søllerød og Birkerød et fælles møde på Nærum Skole. Der blev omdelt invitation til indvielsen af den nye idrætshal på Nærum Skole den Onsdag den afholdes møde med repræsentanter for skolebestyrelserne om status for kommunesammenlægningen, samt evaluering og kvalificering af de nuværende og kommende skolebestyrelser. Der vil blive holdt opfølgningsmøde den Børneudvalget ønsker generelt at styrke informationsarbejdet overfor skolebestyrelserne.

14 Side: Eventuelt BU Jnr JI Jens Bruhn spurgte til indførelsen af den nye Børneattest ved ansættelse af nye medarbejdere. Martin Tinning orienterede om dette. Jens Bruhn spurgte til indførelsen af den tværkommunale betaling for det fri skolevalg på tværs af kommunegrænser. Sagen behandles på næste møde.

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser. Daginstitutionen Fredsholm, Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød, leder Christian Heiberg, tlf

Dagsorden med vedtagelser. Daginstitutionen Fredsholm, Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød, leder Christian Heiberg, tlf Søllerød Kommune Børneudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 3 Mødested: Daginstitutionen Fredsholm, Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød, leder Christian Heiberg, tlf. 45810378 Mødedato: Tirsdag den

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan Skolerne høringssvar er

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

SLU Fagudvalg Børn og Skole

SLU Fagudvalg Børn og Skole SLU Fagudvalg Børn og Skole Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Birkerød Rådhus, Mødelokale 4 Mødedato: Tirsdag den 19. september 2006 Mødetidspunkt: Kl. 9.00-11.35 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Onsdag den 27-2-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for: Formand, rep.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

11. Orientering og efterretning a.. Blade og tidsskrifter.

11. Orientering og efterretning a.. Blade og tidsskrifter. DAGSORDEN til Borger og Virksomhedsudvalgsmøde tirsdag den, efter byggeudvalgsmødet i Thomas Kingo. Fraværende: 11. Orientering og efterretning a.. Blade og tidsskrifter. b. Love, bekendtgørelser og orienterende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser. Sjælsøskolen, skoleinspektør Frank Munk-Olsen, Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød Mødedato: Tirsdag den 6.

Dagsorden med vedtagelser. Sjælsøskolen, skoleinspektør Frank Munk-Olsen, Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød Mødedato: Tirsdag den 6. Søllerød Kommune Børneudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 11 Mødested: Sjælsøskolen, skoleinspektør Frank Munk-Olsen, Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød Mødedato: Tirsdag den 6. december 2005 Mødetidspunkt:

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Høringssvar fra Hastrupskolen:

Høringssvar fra Hastrupskolen: Høringssvar fra Hastrupskolen: Skolebestyrelsen på Hastrupskolen foreslår at der vedtages en et-årig ferieplan for 17/18. Med henblik på ferieåret 18/19 sættes en proces i gang, hvor man hører skolerne,

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden. FPC's Multimedielokale, Mariehøjcentret

Dagsorden. FPC's Multimedielokale, Mariehøjcentret Søllerød Kommune Børneudvalget Dagsorden Møde nr.: 1 Mødested: FPC's Multimedielokale, Mariehøjcentret Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2006 Mødetidspunkt: BEMÆRK Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere