1. BAGGRUND OG FORMÅL KONKLUSIONER METODE OM SELSKABERNE FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER..."

Transkript

1

2 1. BAGGRUND OG FORMÅL KONKLUSIONER METODE OM SELSKABERNE FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER ØKONOMIEN I SELSKABERNE TRUSSELSNIVEAU OMSÆTNING INDTJENING UDFORDRINGER FOR VÆKST OM VIRKSOMHEDERNES ORGANISATION ANTAL FASTANSATTE REKRUTTERING OM VIRKSOMHEDERNES STRATEGI DIGITALISERING INNOVATION INTERNATIONALISERING KAPITAL PROJEKTFINANSIERING FORRENTNING BRANCHENS UDVIKLING... 28

3 1. Baggrund og formål De kreative audiovisuelle erhverv, så som film, tv og computerspil, er vigtige elementer i fremtidens danske økonomi. Samtidig er det erhverv, som netop nu er påvirkede af forandrede markedsvilkår og deraf følgende vanskelig adgang til finansiering. Politiske rammebetingelser og den digitale udvikling har effekt på branchernes vækst og tilstand, men samtidig bliver de audiovisuelle produkter i højere og højere grad afsat på et internationalt marked. De audiovisuelle brancher udgøres af mange forskellige selskaber, små som store, kommercielle og mindre kommercielle spillere, samt forskellige forretningsområder. Rapporten omfatter disse bredt: både film, tv og computerspilbrancherne. Branchebarometeret ændrer sig fra år til år, og hvert år tilføjes nye spørgsmål til barometeret. I år spørges som noget nyt ind til adgangen til projektfinansiering og konsekvenserne af overgangen til den digitale distribution var blandt andet året, hvor Netflix entrerede det danske marked: Dette vendte ikke bare op og ned på distributionen af danske film, men fik også betydning for tv-kanalernes strategi, som i stigende grad retter sig mod digital on-demand seening var også året, hvor store danske computerspil fik kæmpe succes på det internationale marked på så forskellige platforme som Playstation (Hitman Absolution) og App store (Subway Surfers). Denne rapport har til formål at undersøge de danske indholdsproducenter på virksomhedsniveau og kortlægge stemningen i branchen lige nu sammenholdt med de foregående år. Undersøgelsen er foretaget i sommeren 2013 og spørger til branchens udvikling det foregående år, altså sommer sommer Fokus er på virksomhedernes økonomi, strategi og organisering samt på producenternes forventninger til fremtiden. Rapporten er disponeret på følgende måde: - I kapitel 2 præsenteres rapportens hovedkonklusioner - I kapitel 3 beskrives den anvendte metode - I kapitel 4 beskrives de undersøgte virksomheder - I kapitel 5 fremlægges undersøgelsens resultater i forhold til økonomiske nøgletal - I kapitel 6 beskrives resultater i forhold til organisation - I kapitel 7 fremlægges respondenternes svar om strategi - I kapitel 8 tages temperaturen på virksomhedernes internationalisering - I kapitel 9 præsenteres resultater omhandlende kapital og projektfinansiering - I kapitel 10 opsummeres producenternes forventninger i forhold til brancheudviklingen

4 2. Konklusioner Virksomhederne oplever stadig et højt trusselsniveau, og omkring halvdelen af selskaberne har været økonomisk truet det forgangne år. Det gælder på tværs af film-, tv- og computerspilbranchen. Dog har næsten halvdelen, 4, af virksomhederne oplevet en indtjeningsvækst det seneste år. Dette er en relativ stigning på fra året før, hvor 43% havde oplevet en indtjeningsvækst. Brancherne udgør en såkaldt hit or miss industri, hvor enkelte succesfulde projekter skal opveje for tab på flertallet af projekter. Under 20% af virksomhederne har fået forrentet virksomhedens investering i alle projekter, virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år, Brancherne er bevidst om behovet for at tilpasse sig den usikre markedssituation. 63% af virksomhederne forventer, at de må gennemføre omkostningsreduceringer næste år. Sidste års analyse viste, at siloerne brancherne imellem var ved at nedbrydes på de forskellige produktionsområder, således at producenterne spreder deres aktiviteter på flere medieområder, og i år viser resultaterne desuden, at hele 70% af virksomhederne i brancherne har afledte forretningsområder. Af disse er 50% økonomisk afhængige af de afledte forretningsområder. Områderne dækker over alt, som ikke er produktion af nyt indhold, og gælder områder fra postproduktion til konsulentbistand. Det er altså sådan, at humlebien kan flyve. Udviklingen inden for adgang til projektfinansiering er direkte modsatrettet brancherne imellem. Størstedelen af film- og tv-branchen, omkring 70%, oplever adgangen til projektfinansiering som vanskeligere end tidligere. I computerspilbranchen derimod mener 70% enten, at adgangen er blevet bedre eller at den holder samme niveau. Hele 5 af respondenterne svarer, at de har innoveret deres forretningsmodel i det forgangne år. Kun en meget lille andel har mødt eksterne barrierer i markedet eller internt i virksomheden, og har derfor ikke innoveret deres forretningsmodel. Brancherne er stadig mere internationale, og omkring 80% af branchens virksomheder har aktiviteter i udlandet, mod 71% sidste år. 70% forventer at øge deres internationale aktiviteter yderligere i det kommende år.

5 Der er stor uklarhed omkring betydningen af overgangen til digital distribution. I film- og tv-branchen er der flere, der mener, at det er positivt for indtjeningen, end negativt, mens størstedelen endnu ikke ved, hvilken indflydelse digital distribution får på deres indtjening. 3. Metode Branchebarometeret er designet af Producentforeningen, og selve undersøgelsen er udført af Megafon i perioden 19. juni til 22. juli Undersøgelsen er gennemført som en internetundersøgelse, dvs. et online spørgeskema. Deltagerne i undersøgelsen er direktørerne for de danske indholdsproducerende virksomheder inden for film, tv og computerspil. Producentforeningen har forsynet Megafon med lister over indholdsproducenter, og respondenterne er herefter blevet kontaktet af Megafon. Listerne over indholdsproducenter er baseret på de virksomheder, som er blevet identificeret som kernevirksomheder i rapporten Danske indholdsproducenter i tal film, tv og computerspil Den samlede population for undersøgelsen består af 312 respondenter, hvoraf 125 udfyldte spørgeskemaet. Dette svarer til en gennemførelsesprocent på 40%, hvilket er tilfredsstillende for denne slags undersøgelser. Det er Megafons vurdering, at de gennemførte 125 besvarelser er et passende antal til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Selskaberne blev i første spørgsmål bedt om at identificere deres hovedforretningsområde som enten tv, film eller computerspil, og resultaterne i denne rapport vil blive præsenteret ud fra denne opdeling. De selskaber, som har opgivet andet som hovedforretningsområde er blevet frasorteret i denne rapport efter en analyse af virksomhederne. Selskaberne blev også bedt om at opdele deres aktiviteter på undergrupper som for eksempel dokumentarfilm eller tv-drama. På grund af de meget små delmængder er der ikke foretaget yderligere beregninger på dette grundlag, da den statistiske usikkerhed ville blive for høj. Derfor indgår opdelingen heller ikke i rapporten. Som en del af branchebarometeret spurgte vi ind til virksomhedernes økonomiske nøgletal. Tallene er ikke udtryk for regnskabsmæssige sandheder, men er derimod skøn gennemført af de adspurgte respondenter. Der er således en vis usikkerhed om, hvorvidt disse tal svarer til den faktiske økonomiske udvikling. Dette er dog ikke et problem, da målsætningen netop har været at kortlægge producenternes opfattelse af situationen.

6 4. Om selskaberne I det følgende præsenteres de tre forskellige brancher, som er grundlaget for analysen, og deres afledte forretningsområder. 4.1 Fordeling af virksomheder på hovedforretningsområder I alt har 125 selskaber deltaget i undersøgelsen. De fordeler sig som følger på de tre hovedforretningsområder film, tv og computerspil: % TV Film Computerspil 4.2 Afledte forretningsområder Sidste år viste undersøgelsen, at siloerne brancherne imellem var ved at blive nedbrudt, idet nogle af film- og tv-producenterne var begyndt at producere computerspil. Denne udvikling gælder stadig, men den er ikke udpræget i vækst. Nedenstående diagram viser, hvem der producerer computerspilprodukter inden for de forskellige hovedforretningsområder.

7 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% TV TV % 4% 3% 1% 3% 4% 5% 11% Film Film % 2% 1% 4% 4% 5% 5% 5% 1% Computerspil Computerspil % 33% Computerspil - PC spil Computerspil - Browserspil / Online spil Computerspil - Serious Games 3 40% 4 73% 54% 65% 54% Computerspil - Konsol spil Computerspil - Mobil spil / Wireless spil Det er generelt et usikkert marked at producere film, tv og computerspil i (hvilket også vil fremstå senere i rapporten), og derfor kan det for virksomhederne være nødvendigt at diversificere forretningsmodellen. Det er således også flertallet af produktionsselskaber, faktisk hele 71%, der udover deres hovedforretningsområde har afledte forretningsområder. Disse kan eksempelvis være aktiviteter, hvor virksomhederne teknisk servicerer øvrige selskaber eller hvor virksomehederne generer indtjening på de led af værdikæden, der følger efter produktion. Det kan også være udlejning af medarbejderes eller ejerleders kompetencer på konsulentvilkår eller øvrige afledte aktiviteter. 02a-1. Har I afledte forretningsområder udover selve produktionen? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 31% 6 22% 7 33% % Ja Nej

8 02a-2. Hvilke afledte forretningsområder udover selve produktionen har I? 0% 5% 20% 25% 35% 40% 45% 1% 2% 3% 1 11% 1 14% 11% % 24% 31% 35% 31% 34% 33% 33% 41% 14% 2% 14% Undervisning og konsulentbistand Katalog af rettigheder Udstyrs- og studieudlejning Distribution af eksternt producerede produkter Andet 32% 2 Postproduktion Web-produktion for kunde Udlejning af arbejdskraft Biografdrift Nej Ovenstående graf viser, at der er stor variation delbrancherne imellem. Film- og tv-branchen ligner hinanden meget, mens computerspilbranchen skiller sig mere ud, når det gælder typen af afledte forretningsområder. Dette skyldes sandsynligvis, at film og tv-brancherne er mere udstyrsbaserede og produktionsprocessen mere opdelt, mens computerspilbranchens produktion primært baseres på menneskelige ressourcer. I film- og tv-brancherne udgør postproduktion en indtjening for hhv. 41 og 35% af de virksomheder, der har afledte forretningsområder. Næsten ligeså stor en del af virksomhederne beskæftiger sig med undervisning og konsulentbistand, men også kataloget af rettigheder gør sig gældende. I filmproduktion er det desuden 14% af virksomhederne, der lejer studier og udstyr ud, mens det kun er 11% i tv-branchen. I computerspilbranchen er det primært konsulentbistand, som bidrager til indtægterne. Dette gælder for 33% af virksomhederne, men også webproduktion for kunder og udlejning af arbejdskraft er indtægtskilder for 1 af spilproducenterne.

9 02b. Ville I have en levedygtig forretning uden dette afledte forretningsområde? 0% 20% 40% 50% % 23% 3 41% 44% 44% Ja Nej Ved ikke 44% af de adspurgte virksomheder svarer, at de ikke ville have en levedygtig forretning uden deres afledte forretningsområde. Dermed står det klart, at en stor andel af producenterne er afhængige af de relaterede forretningsområder, som ligger uden om selve produktionen. På den måde fungerer den IP-baserede film-, tv- og computerspilproduktion som centrifugalkraften i en bredere forretningsportefølje. I nedenstående diagram spørges direkte ind til, hvor stor betydning rettighedskataloget har for virksomhedernes forretning. En typisk indtægtskilde for indholdsproducenter er et katalog af tidligere producerede værker, der stadig kan generere værdi i forskellige afsætningsvinduer. Dette er lidt mere udbredt i film- og tv-brancherne, men samlet set er det kun 24% af virksomhederne, som baserer deres forretning på bagkataloget.

10 15e. I hvilken grad baserer I jeres forretning på et bagkatalog af rettigheder? 35% 3 1% 5% 33% 41% 1% 3% 61% 3% 44% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 5. Økonomien i selskaberne I det følgende præsenteres udviklingen af omsætningen og indtjeningen i det forløbne år, samt forventninger til udviklingen i det kommende år. 5.1 Trusselsniveau Producenterne oplever stadig et højt trusselsniveau. I gennemsnit på tværs af brancherne har 5 af respondenterne oplevet, at deres virksomhed har været truet. Dette stabile trusselsniveau hen over de sidste tre år er udtryk for en turbulent, hitbaseret branche, hvor virksomhederne åbner og lukker afhængig af finansieringsstrømme og projektsucces. Det største udsving ses i computerspilbranchen, hvor virksomhederne har oplevet et meget svingende trusselsniveau i løbet af de tre år. Denne branche er den branche af de tre, som ikke har faste offentlige finansieringsstrømme, og derfor er mest påvirket af konstant foranderlige markedsvilkår.

11 03a. Har du følt at din virksomhed har været økonomisk truet sidste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV TV % 51% % 5 Film Film % 5 40% 52% % Computerspil Computerspil % 4 52% 6 7 Ja Nej Ved ikke Dog gentager tidligere års mønster sig, hvor producenterne er mere positive i vurderingen af næste års virksomhedsøkonomi og deraf følgende trusselsniveau. Dette ses i diagrammet nedenfor, hvor 3 vurderer, at deres virksomhed vil blive økonomisk truet dette år. 03b. Forventer du at din virksomhed vil blive økonomisk truet dette år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 3 52% 42% Total % Total Ja Nej Ved ikke

12 5.2 Omsætning Omsætningen i produktionsvirksomhederne er en af de stærkeste indikatorer på virksomhedernes ydeevne på markedet. Respondenternes svar viser, at branchen er kommet sig ovenpå krisen i Der er primært optimisme at spore hos tv- og computerspilproducenterne, mens filmbranchen er stagnerende. Tallene fra Indholdsproducenter i tal 2012 viser, at der er god grund til optimisme i særligt tv og computerspil. I brancherne oplever virksomhederne, at deres omsætning stiger i en stejlere kurve end sidste år, og tv-branchen har da også oplevet en omstætningsvækst på 7 fra 2009 til 2012, mens tallet i computerspilbranchen er 5. Filmbranchens omsætning er steget mindre, men 40% af de adspurgte virksomheder i denne undersøgelse oplever dog stadig en omsætningsvækst. 04a. Hvordan har din omsætning udviklet sig det sidste år? 25% 11% 35% TV % 14% 25% 2 3% TV % % 34% 1% Film % 25% 32% 3% Film % 20% 41% 42% 3% Computerspil % 31% Computerspil % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke

13 5.3 Indtjening Bundlinjen er selvfølgelig det vigtigste succesparameter for alle virksomheder. Omsætningsvækst skal gerne omsættes til indtjeningsvækst. Dette er tilfældet for flertallet af virksomhederne. 05b.Hvordan har din indtjening udviklet sig det sidste år? 1 14% 1 23% 2 2% Total % 2 Total % 11% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke Hele 63% af computerspilproducenterne oplever omsætningsvækst, men lidt færre formår at omsætte denne til en indtjeningsvækst. 54% oplever indtjeningsvækst. TV-branchen der virkelig har gennemgået en stejl vækstkurve de seneste år, forsætter derudaf. 51% melder om vækst i omsætningen, og 4 har vækst i indtjeningen. I filmbranchen derimod har næsten lige mange (41%) oplevet vækst i indtjeningen som i omsætningen (40%).

14 5.4 Udfordringer for vækst 06a. Hvad har været den største udfordring for vækst sidste år? 40% % 24% 20% 0% % 1 2% 2% 2% 2% 2% 5% 1 Total 2012 Total 2010 Lav efterspørgsel / lav aktivitet i branchen Tiltrække og fastholde medarbejdere Styre / skabe vækst eller indtjening Skaffe kapital / kredit Udgået: Andet svar Hård konkurrence Have det rigtige fokus og strategi / at tilpasse sig markedet Produktkvalitet Piratkopiering/adgang til lovlige digitale afsætningsplatforme I ovenstående grafer ses delbranchernes oplevelser af de største udfordringer for vækst. Det er umiddelbart en overraskelse, at så få i branchen oplever piratkopiering som en stor udfordring, da dette er en problemstilling, som er fremherskende i medierne. Derimod er det de klassiske udfordringer som at skaffe kapital, lav efterspørgsel i branchen og at styre vækst og indtjening i virksomheden, der fremstår som branchernes største udfordring. Disse formuleringer dækker udfordringerne meget bredt, og dette kan være årsagen til, at de er valgt af så mange respondenter. 6. Om virksomhedernes organisation I rapporten Danske indholdsproducenter i tal 2012, som baseres på tal fra Danmarks Statistik kan man se, at udviklingen i niveauet af fastansatte er meget forskellig brancherne imellem. I tv- og spil-brancherne har man de seneste 4 år oplevet en ret kraftig vækst (hhv. 25% og 2 fra 2009 til 2012) i antal fastansatte, mens man i filmbranchen har oplevet en mindre nedgang. En vis andel af denne nedgang i filmbranchen

15 skyldes antagelig, at flere i branchen arbejder freelance og fakturerer produktionsselskabet i stedet for at være lønmodtagere. Dette afspejles i respondenternes svar, hvor særligt computerspilsbranchens adspurgte svarer, at antallet af fastansatte er steget det forgangne år. Antallet af fastansatte i computerspilbranchen er stadigt stigende, men i mindre grad end sidste år, hvor virksomhederne rekrutterede fra et meget lavt niveau efter en del nedskæringer i 2010/ Antal fastansatte 07a. Hvordan har antallet af fastansatte medarbejdere udviklet sig sidste år? 5% 11% 5 20% 1% TV % 54% 1 TV % 5 22% 4% 60% 20% 1% Film % 4% 11% 51% 1 Film % 4% % 3% Computerspil % Computerspil % 4% 3 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke Når det gælder den relative udvikling fremadrettet, ligner brancherne hinanden lidt mere. Det er dog stadig særligt computerspilbranchens respondenter, der er positive, når det gælder udsigten til at ansætte flere medarbejdere.

16 08a. Hvordan forventer du, at antallet af fastansatte medarbejdere kommer til at udvikle sig det næste år? 4% 5% 5 11% 3% TV % 11% 5 11% TV % 1% 4% 20% 61% 4% Film % 5% 5 Film % 11% 45% 3% Computerspil % 40% 2% Computerspil % 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stiger > 25% Stiger 10-25% Stiger < Samme niveau Falder Ved ikke

17 6.2 Rekruttering For første gang i år er respondenterne blevet bedt om at svare på, om det har været vanskeligt at tiltrække attraktive medarbejdere i det seneste år, og desuden om rekrutteringen har været påvirket af eksterne barrierer, som eksempelvis lovgivningsmæssige forhold. 09a. Har det været vanskeligt at tiltrække attraktive medarbejdere i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 32% 55% 14% 25% 60% 24% 45% 1 54% Ja Nej Ved ikke Både i tv-, film- og computerspilbranchen oplever man, at det kan være vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, som har det tilstrækkelige kompetenceniveau. Ca. 1/3 af virksomhederne oplever dette. Nedenfor kan man se, at det delvist skyldes, at virksomhederne oplever lovgivningsmæssige eller andre eksterne barrier. 30 % af spilproducenternes respondenter peger på eksterne barrierer som årsagen til vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere.

18 09b. Har I oplevet lovgivningsmæssige eller andre eksterne barrierer for optimale ansættelsesforhold? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 11% 7 11% 1 71% % Ja Nej Ved ikke 09c. Har I søgt efter nye medarbejdere uden for jeres eget netværk og kompetencefelt i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 41% 5 70% 45% 4 2% 34% 64% Ja Nej Ved ikke af respondenterne på tværs af brancherne har eftersøgt medarbejdere uden for deres eget kompetencefelt og andelen er højest i tv og computerspil. Det er alment anerkendt, at innovation og forretningsideer kan opstå i mødet mellem fagområder. Så derfor er det positivt, at 34% af virksomhederne anser det for værdifuldt at ansætte kompetencer, som ikke er formet af hhv. film, tv og computerspil-

19 brancherne. 64% har dog ikke efterspurgt kompetencer uden for netværk og eget kompetencefelt, og dette kan både dække over, at virksomhederne ikke har ansat nye medarbejdere i det forgangne år, eller at de ikke anser det for nødvendigt i deres virksomhed. 7. Om virksomhedernes strategi De danske film-, tv- og computerspilproducenter er bevidste om behovet for at tænke strategisk og langsigtet for deres virksomhed. Omkring 50% af virksomhederne har en skriftlig forretningsplan. Nedenfor kan man desuden se, at ca. 50% af virksomhederne har gennemført fundamentale strategiske ændinger. Dette er et lille fald fra året før, men stadig et ret højt niveau, hvilket tyder på en branche i konstant forandring. 11a. Er der blevet gennemført fundamentale strategiske eller organisatoriske ændringer i din virksomhed sidste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% Nej Ja - køb af virksomhed eller dele af virksomhed Ja - salg af virksomhed eller dele af virksomhed Ja - fusion 2% 52% 55% 63% Ja - strategiske alliancer Ja - andre ændringer (Noter på næste side) 14% 23% 1 Total 2012 Total 2010 Set i lyset af, at mange af virksomhederne er positivt indstillede over for næste års indtjeningsmuligheder, er det interessant, at omkring halvdelen af virksomhederne forventer, at de skal gennemføre rationaliseringer eller omkostningsreduceringer. Virksomhederne har altså en kontinuerlig målsætning om øget effektivisering. I filmbranchen er der dog færre af virksomhederne, der skal spare. Dette kan ses som udtryk for, at filmbranchen i 2010 og 11 var presset og opsagde en høj andel af deres fastansatte (Kilde: Danske indholdsproducenter i tal 2011), men at branchen er ved at finde et mere stabilt aktivitetsniveau.

20 11c. Forventer du, at I skal gennemføre rationaliseringer eller omkostningsreduceringer næste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV TV % 4 51% 55% 45% Film Film % 4 52% 44% 5 Computerspil Computerspil % 60% 73% 7 Ja Nej 7.1 Digitalisering Overgangen til digital distribution i filmbranchen er efter mange års omtale en realitet med lanceringen af Netflix, HBO, Youbio og Viaplay i efteråret Det betyder et stort skred i afsætningsmulighederne for film- og tv-produkter, mens spilbranchen i længere tid har distribueret mange typer af produkter online, hvorfor spørgsmålet for dem er mindre relevant. Det er derfor interessant at spørge især film- og tv-producenterne, hvad denne nye distributionsform har betydet for deres indtjening i det seneste år. Svarene går i mange retninger, og der er i film og tv-branchen flere, der mener, at det gør det lettere at realisere et overskud end det modsatte. Men flertallet, hhv. 35 og 3, ved ikke, hvilken betydning det har for deres indtjening.

21 15a. Hvad har overgangen til digital distribution betydet for jeres indtjening det seneste år? 70% 60% 5 50% 40% 20% % % 24% 14% 0% Computerspil Den gør det lettere at realisere et overskud Den gør det sværere at realisere et overskud Har udelukkende eksisteret og opereret på et digitalt marked, så har ikke oplevet en overgang Anvender ikke digital distribution 7.2 Innovation Ordet innovation fylder meget i den offentlige vækstdebat, og det kan forstås på forskellige måder, hvorfor der selvfølgelig er en vis fortolkningsusikkerhed i svarene, når man spørger ind til netop innovation. Nedenfor kan man se, at over halvdelen af producenterne mener, at de har innoveret deres forretningsmodel i det seneste år. Virksomhederne har innoveret forretningen over en bred kram. Flertallet har både anvendt nye teknologier, innoveret deres produkt og opsøgt nye markeder.

22 15b. Har I innovereret jeres forretningsmodel i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 3 53% 41% 51% 6 34% 5 Ja Nej Ved ikke 15d På hvilket område har I innoveret jeres forretningsmodel? 80% 70% 60% 50% 40% 60% % 20% 1 14% 11% 0% Computerspil Opsøgt nye markeder Lanceret nye produkttyper Anvendt ny teknologi En kombination af ovenstående Ved ikke Flertallet af dem, der ikke har innoveret deres forretningsmodel, svarer at det ikke har været nødvendigt. Kun en mindre andel har mødt eksterne barrierer for innovation i markedet eller internt i virksomheden.

23 15c. Hvad er årsagen til, at I ikke har innoveret jeres forretningsmodel? 70% 60% 50% 52% 50% % 20% 14% % 0% Computerspil Det har ikke været nødvendigt Har forsøgt, men det har ikke kunne lade sig gøre på grund af eksterne faktorer i markedet Har forsøgt, men det har ikke kunne lade sig gøre på grund af interne faktorer i virksomheden Ved ikke 8. Internationalisering Det er slående, at virksomhederne i det seneste år har haft internationale aktiviteter i mere udpræget grad end sidste år.denne vækst kan muligvis tilskrives almindelige markeds- og projektfluktuationer, men kan også være udtryk for et øget internationalt fokus. I øvrigt forventer omkring 70% af respondenterne at øge deres internationale aktiviteter i det kommende år endnu mere.

24 13a. Har I sidste år haft internationale aktiviteter (samarbejde, finansiering, salg) 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV % 34% 6 7 Film % % 80% Computerspil % 35% 65% 85% Total % % 80% Ja Nej Ved ikke 13c. Forventer I at øge virksomhedens internationale aktiviteter i det kommende år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV % 65% 72% Film % 32% 70% 6 Computerspil % 6 7 Total % 33% 6 70% Ja Nej Ved ikke

25 9. Kapital 9.1 Projektfinansiering Producenterne er for første gang i branchebarometrets historie blevet bedt om at svare på udviklingen i adgangen til projektfinansiering På dette spørgsmål er der store brancheforskelle. I både film og tv-branchen mener man i overvejende grad, at denne er blevet vanskeligere (hhv. 66 og 71% af respondenterne), mens computerspilbranchens virksomhedsrepræsentanter i langt højere grad er optimistiske. Her er det kun, som mener det er blevet vanskeligere at skaffe finansiering, mens 6 mener adgangen til projektfinansiering enten er blevet bedre eller har holdt samme niveau. 14a. Hvordan oplever I adgangen til projektfinansiering sidste år i forhold til tidligere år? 80% 71% 70% 6 60% 5 50% 4 40% 20% 5% 24% 5% 2 34% 0% Computerspil Det er blevet vanskeligere at finansiere projekter Det er blevet lettere at finansiere projekter Der er ingen udvikling

26 9.2 Forrentning Film-, tv- og computerspilsbrancherne er projektbaserede brancher, og virksomhederne investerer i hvert enkelt projekt ud fra en forventning om en mulig forrentning. Men brancherne udgør en såkaldt hit or miss industri, hvor enkelte succesfulde projekter skal opveje for tab på flertallet af projekter. Under 20% af virksomhederne har fået forrentet virksomhedens investering i alle projekter, som virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år. Under 40% af virksomhederne har fået forrentet størstedelen af deres projekter. Der vil altså antalsmæssigt være flere projekter, der ikke tjener sig hjem end projekter, der bliver kommercielle successer. Dette kan også have betydning for branchernes afhængighed af afledte forretningsområder. 14b. Har I fået forrentet virksomhedens egeninvestering i alle de projekter, som virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 1 71% 1 73% 33% 55% % Ja Nej Ved ikke

27 14c. Har I fået forrentet virksomhedens egeninvestering i størstedelen af de projekter virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 35% 51% 40% % % Ja Nej Ved ikke

28 10. Branchens udvikling Som sædvanlig afsluttes spørgeskemaundersøgelsen med at tage temperaturen på de generelle forventninger til branchens udvikling. Branchens forventninger til mediebranchen som helhed har ikke ændret sig meget, men det er bemærkelsesværdigt, at særligt computerspilproducenterne er optimistiske på egne vegne. Hele 7 af branchens respondenter mener, at branchen er på vej opad, mens film og tv anses for at være mere modne brancher. 16a. I hvilken retning tror du mediebranchen som helhed bevæger sig? Total % 35% 1 Total % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Opad Uændret Nedad Ved Ikke

29 16b. I hvilken retning tror du din delbranche bevæger sig? TV % 20% 1% TV % 2 Film % 33% 25% 3% Film % 7 3% Computerspil % Computerspil % 20% 40% 60% 80% 100% Opad Uændret Nedad Ved Ikke

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

BRANCHE- BAROMETER 2015 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon

BRANCHE- BAROMETER 2015 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon BRANCHE- BAROMETER 2015 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

Branchebarometer - danske indholdsproducenter

Branchebarometer - danske indholdsproducenter Branchebarometer - danske indholdsproducenter April 2011 Branchebarometeret er udarbejdet af: Hannes Jakobsen, Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon INDHOLDINDHOLD... 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL...

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Film Reklamefilm TV Computerspil 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Film Reklamefilm TV Computerspil 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Sammenfatning film 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder 2008-2015 4 Beskæftigelse 5 Omsætning 6 Eksport 7 Gennemsnitlig omsætning per virksomhed 8 Regional

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1.1 SAMMENFATNING 2 METODE 3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER 2008 2013 4 BESKÆFTIGELSE 5 OMSÆTNING 6 EKSPORT 7 GENNEMSNITLIG OMSÆTNING PR VIRKSOMHED 8 REGIONAL

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere