1. BAGGRUND OG FORMÅL KONKLUSIONER METODE OM SELSKABERNE FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER..."

Transkript

1

2 1. BAGGRUND OG FORMÅL KONKLUSIONER METODE OM SELSKABERNE FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER ØKONOMIEN I SELSKABERNE TRUSSELSNIVEAU OMSÆTNING INDTJENING UDFORDRINGER FOR VÆKST OM VIRKSOMHEDERNES ORGANISATION ANTAL FASTANSATTE REKRUTTERING OM VIRKSOMHEDERNES STRATEGI DIGITALISERING INNOVATION INTERNATIONALISERING KAPITAL PROJEKTFINANSIERING FORRENTNING BRANCHENS UDVIKLING... 28

3 1. Baggrund og formål De kreative audiovisuelle erhverv, så som film, tv og computerspil, er vigtige elementer i fremtidens danske økonomi. Samtidig er det erhverv, som netop nu er påvirkede af forandrede markedsvilkår og deraf følgende vanskelig adgang til finansiering. Politiske rammebetingelser og den digitale udvikling har effekt på branchernes vækst og tilstand, men samtidig bliver de audiovisuelle produkter i højere og højere grad afsat på et internationalt marked. De audiovisuelle brancher udgøres af mange forskellige selskaber, små som store, kommercielle og mindre kommercielle spillere, samt forskellige forretningsområder. Rapporten omfatter disse bredt: både film, tv og computerspilbrancherne. Branchebarometeret ændrer sig fra år til år, og hvert år tilføjes nye spørgsmål til barometeret. I år spørges som noget nyt ind til adgangen til projektfinansiering og konsekvenserne af overgangen til den digitale distribution var blandt andet året, hvor Netflix entrerede det danske marked: Dette vendte ikke bare op og ned på distributionen af danske film, men fik også betydning for tv-kanalernes strategi, som i stigende grad retter sig mod digital on-demand seening var også året, hvor store danske computerspil fik kæmpe succes på det internationale marked på så forskellige platforme som Playstation (Hitman Absolution) og App store (Subway Surfers). Denne rapport har til formål at undersøge de danske indholdsproducenter på virksomhedsniveau og kortlægge stemningen i branchen lige nu sammenholdt med de foregående år. Undersøgelsen er foretaget i sommeren 2013 og spørger til branchens udvikling det foregående år, altså sommer sommer Fokus er på virksomhedernes økonomi, strategi og organisering samt på producenternes forventninger til fremtiden. Rapporten er disponeret på følgende måde: - I kapitel 2 præsenteres rapportens hovedkonklusioner - I kapitel 3 beskrives den anvendte metode - I kapitel 4 beskrives de undersøgte virksomheder - I kapitel 5 fremlægges undersøgelsens resultater i forhold til økonomiske nøgletal - I kapitel 6 beskrives resultater i forhold til organisation - I kapitel 7 fremlægges respondenternes svar om strategi - I kapitel 8 tages temperaturen på virksomhedernes internationalisering - I kapitel 9 præsenteres resultater omhandlende kapital og projektfinansiering - I kapitel 10 opsummeres producenternes forventninger i forhold til brancheudviklingen

4 2. Konklusioner Virksomhederne oplever stadig et højt trusselsniveau, og omkring halvdelen af selskaberne har været økonomisk truet det forgangne år. Det gælder på tværs af film-, tv- og computerspilbranchen. Dog har næsten halvdelen, 4, af virksomhederne oplevet en indtjeningsvækst det seneste år. Dette er en relativ stigning på fra året før, hvor 43% havde oplevet en indtjeningsvækst. Brancherne udgør en såkaldt hit or miss industri, hvor enkelte succesfulde projekter skal opveje for tab på flertallet af projekter. Under 20% af virksomhederne har fået forrentet virksomhedens investering i alle projekter, virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år, Brancherne er bevidst om behovet for at tilpasse sig den usikre markedssituation. 63% af virksomhederne forventer, at de må gennemføre omkostningsreduceringer næste år. Sidste års analyse viste, at siloerne brancherne imellem var ved at nedbrydes på de forskellige produktionsområder, således at producenterne spreder deres aktiviteter på flere medieområder, og i år viser resultaterne desuden, at hele 70% af virksomhederne i brancherne har afledte forretningsområder. Af disse er 50% økonomisk afhængige af de afledte forretningsområder. Områderne dækker over alt, som ikke er produktion af nyt indhold, og gælder områder fra postproduktion til konsulentbistand. Det er altså sådan, at humlebien kan flyve. Udviklingen inden for adgang til projektfinansiering er direkte modsatrettet brancherne imellem. Størstedelen af film- og tv-branchen, omkring 70%, oplever adgangen til projektfinansiering som vanskeligere end tidligere. I computerspilbranchen derimod mener 70% enten, at adgangen er blevet bedre eller at den holder samme niveau. Hele 5 af respondenterne svarer, at de har innoveret deres forretningsmodel i det forgangne år. Kun en meget lille andel har mødt eksterne barrierer i markedet eller internt i virksomheden, og har derfor ikke innoveret deres forretningsmodel. Brancherne er stadig mere internationale, og omkring 80% af branchens virksomheder har aktiviteter i udlandet, mod 71% sidste år. 70% forventer at øge deres internationale aktiviteter yderligere i det kommende år.

5 Der er stor uklarhed omkring betydningen af overgangen til digital distribution. I film- og tv-branchen er der flere, der mener, at det er positivt for indtjeningen, end negativt, mens størstedelen endnu ikke ved, hvilken indflydelse digital distribution får på deres indtjening. 3. Metode Branchebarometeret er designet af Producentforeningen, og selve undersøgelsen er udført af Megafon i perioden 19. juni til 22. juli Undersøgelsen er gennemført som en internetundersøgelse, dvs. et online spørgeskema. Deltagerne i undersøgelsen er direktørerne for de danske indholdsproducerende virksomheder inden for film, tv og computerspil. Producentforeningen har forsynet Megafon med lister over indholdsproducenter, og respondenterne er herefter blevet kontaktet af Megafon. Listerne over indholdsproducenter er baseret på de virksomheder, som er blevet identificeret som kernevirksomheder i rapporten Danske indholdsproducenter i tal film, tv og computerspil Den samlede population for undersøgelsen består af 312 respondenter, hvoraf 125 udfyldte spørgeskemaet. Dette svarer til en gennemførelsesprocent på 40%, hvilket er tilfredsstillende for denne slags undersøgelser. Det er Megafons vurdering, at de gennemførte 125 besvarelser er et passende antal til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Selskaberne blev i første spørgsmål bedt om at identificere deres hovedforretningsområde som enten tv, film eller computerspil, og resultaterne i denne rapport vil blive præsenteret ud fra denne opdeling. De selskaber, som har opgivet andet som hovedforretningsområde er blevet frasorteret i denne rapport efter en analyse af virksomhederne. Selskaberne blev også bedt om at opdele deres aktiviteter på undergrupper som for eksempel dokumentarfilm eller tv-drama. På grund af de meget små delmængder er der ikke foretaget yderligere beregninger på dette grundlag, da den statistiske usikkerhed ville blive for høj. Derfor indgår opdelingen heller ikke i rapporten. Som en del af branchebarometeret spurgte vi ind til virksomhedernes økonomiske nøgletal. Tallene er ikke udtryk for regnskabsmæssige sandheder, men er derimod skøn gennemført af de adspurgte respondenter. Der er således en vis usikkerhed om, hvorvidt disse tal svarer til den faktiske økonomiske udvikling. Dette er dog ikke et problem, da målsætningen netop har været at kortlægge producenternes opfattelse af situationen.

6 4. Om selskaberne I det følgende præsenteres de tre forskellige brancher, som er grundlaget for analysen, og deres afledte forretningsområder. 4.1 Fordeling af virksomheder på hovedforretningsområder I alt har 125 selskaber deltaget i undersøgelsen. De fordeler sig som følger på de tre hovedforretningsområder film, tv og computerspil: % TV Film Computerspil 4.2 Afledte forretningsområder Sidste år viste undersøgelsen, at siloerne brancherne imellem var ved at blive nedbrudt, idet nogle af film- og tv-producenterne var begyndt at producere computerspil. Denne udvikling gælder stadig, men den er ikke udpræget i vækst. Nedenstående diagram viser, hvem der producerer computerspilprodukter inden for de forskellige hovedforretningsområder.

7 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% TV TV % 4% 3% 1% 3% 4% 5% 11% Film Film % 2% 1% 4% 4% 5% 5% 5% 1% Computerspil Computerspil % 33% Computerspil - PC spil Computerspil - Browserspil / Online spil Computerspil - Serious Games 3 40% 4 73% 54% 65% 54% Computerspil - Konsol spil Computerspil - Mobil spil / Wireless spil Det er generelt et usikkert marked at producere film, tv og computerspil i (hvilket også vil fremstå senere i rapporten), og derfor kan det for virksomhederne være nødvendigt at diversificere forretningsmodellen. Det er således også flertallet af produktionsselskaber, faktisk hele 71%, der udover deres hovedforretningsområde har afledte forretningsområder. Disse kan eksempelvis være aktiviteter, hvor virksomhederne teknisk servicerer øvrige selskaber eller hvor virksomehederne generer indtjening på de led af værdikæden, der følger efter produktion. Det kan også være udlejning af medarbejderes eller ejerleders kompetencer på konsulentvilkår eller øvrige afledte aktiviteter. 02a-1. Har I afledte forretningsområder udover selve produktionen? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 31% 6 22% 7 33% % Ja Nej

8 02a-2. Hvilke afledte forretningsområder udover selve produktionen har I? 0% 5% 20% 25% 35% 40% 45% 1% 2% 3% 1 11% 1 14% 11% % 24% 31% 35% 31% 34% 33% 33% 41% 14% 2% 14% Undervisning og konsulentbistand Katalog af rettigheder Udstyrs- og studieudlejning Distribution af eksternt producerede produkter Andet 32% 2 Postproduktion Web-produktion for kunde Udlejning af arbejdskraft Biografdrift Nej Ovenstående graf viser, at der er stor variation delbrancherne imellem. Film- og tv-branchen ligner hinanden meget, mens computerspilbranchen skiller sig mere ud, når det gælder typen af afledte forretningsområder. Dette skyldes sandsynligvis, at film og tv-brancherne er mere udstyrsbaserede og produktionsprocessen mere opdelt, mens computerspilbranchens produktion primært baseres på menneskelige ressourcer. I film- og tv-brancherne udgør postproduktion en indtjening for hhv. 41 og 35% af de virksomheder, der har afledte forretningsområder. Næsten ligeså stor en del af virksomhederne beskæftiger sig med undervisning og konsulentbistand, men også kataloget af rettigheder gør sig gældende. I filmproduktion er det desuden 14% af virksomhederne, der lejer studier og udstyr ud, mens det kun er 11% i tv-branchen. I computerspilbranchen er det primært konsulentbistand, som bidrager til indtægterne. Dette gælder for 33% af virksomhederne, men også webproduktion for kunder og udlejning af arbejdskraft er indtægtskilder for 1 af spilproducenterne.

9 02b. Ville I have en levedygtig forretning uden dette afledte forretningsområde? 0% 20% 40% 50% % 23% 3 41% 44% 44% Ja Nej Ved ikke 44% af de adspurgte virksomheder svarer, at de ikke ville have en levedygtig forretning uden deres afledte forretningsområde. Dermed står det klart, at en stor andel af producenterne er afhængige af de relaterede forretningsområder, som ligger uden om selve produktionen. På den måde fungerer den IP-baserede film-, tv- og computerspilproduktion som centrifugalkraften i en bredere forretningsportefølje. I nedenstående diagram spørges direkte ind til, hvor stor betydning rettighedskataloget har for virksomhedernes forretning. En typisk indtægtskilde for indholdsproducenter er et katalog af tidligere producerede værker, der stadig kan generere værdi i forskellige afsætningsvinduer. Dette er lidt mere udbredt i film- og tv-brancherne, men samlet set er det kun 24% af virksomhederne, som baserer deres forretning på bagkataloget.

10 15e. I hvilken grad baserer I jeres forretning på et bagkatalog af rettigheder? 35% 3 1% 5% 33% 41% 1% 3% 61% 3% 44% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 5. Økonomien i selskaberne I det følgende præsenteres udviklingen af omsætningen og indtjeningen i det forløbne år, samt forventninger til udviklingen i det kommende år. 5.1 Trusselsniveau Producenterne oplever stadig et højt trusselsniveau. I gennemsnit på tværs af brancherne har 5 af respondenterne oplevet, at deres virksomhed har været truet. Dette stabile trusselsniveau hen over de sidste tre år er udtryk for en turbulent, hitbaseret branche, hvor virksomhederne åbner og lukker afhængig af finansieringsstrømme og projektsucces. Det største udsving ses i computerspilbranchen, hvor virksomhederne har oplevet et meget svingende trusselsniveau i løbet af de tre år. Denne branche er den branche af de tre, som ikke har faste offentlige finansieringsstrømme, og derfor er mest påvirket af konstant foranderlige markedsvilkår.

11 03a. Har du følt at din virksomhed har været økonomisk truet sidste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV TV % 51% % 5 Film Film % 5 40% 52% % Computerspil Computerspil % 4 52% 6 7 Ja Nej Ved ikke Dog gentager tidligere års mønster sig, hvor producenterne er mere positive i vurderingen af næste års virksomhedsøkonomi og deraf følgende trusselsniveau. Dette ses i diagrammet nedenfor, hvor 3 vurderer, at deres virksomhed vil blive økonomisk truet dette år. 03b. Forventer du at din virksomhed vil blive økonomisk truet dette år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 3 52% 42% Total % Total Ja Nej Ved ikke

12 5.2 Omsætning Omsætningen i produktionsvirksomhederne er en af de stærkeste indikatorer på virksomhedernes ydeevne på markedet. Respondenternes svar viser, at branchen er kommet sig ovenpå krisen i Der er primært optimisme at spore hos tv- og computerspilproducenterne, mens filmbranchen er stagnerende. Tallene fra Indholdsproducenter i tal 2012 viser, at der er god grund til optimisme i særligt tv og computerspil. I brancherne oplever virksomhederne, at deres omsætning stiger i en stejlere kurve end sidste år, og tv-branchen har da også oplevet en omstætningsvækst på 7 fra 2009 til 2012, mens tallet i computerspilbranchen er 5. Filmbranchens omsætning er steget mindre, men 40% af de adspurgte virksomheder i denne undersøgelse oplever dog stadig en omsætningsvækst. 04a. Hvordan har din omsætning udviklet sig det sidste år? 25% 11% 35% TV % 14% 25% 2 3% TV % % 34% 1% Film % 25% 32% 3% Film % 20% 41% 42% 3% Computerspil % 31% Computerspil % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke

13 5.3 Indtjening Bundlinjen er selvfølgelig det vigtigste succesparameter for alle virksomheder. Omsætningsvækst skal gerne omsættes til indtjeningsvækst. Dette er tilfældet for flertallet af virksomhederne. 05b.Hvordan har din indtjening udviklet sig det sidste år? 1 14% 1 23% 2 2% Total % 2 Total % 11% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke Hele 63% af computerspilproducenterne oplever omsætningsvækst, men lidt færre formår at omsætte denne til en indtjeningsvækst. 54% oplever indtjeningsvækst. TV-branchen der virkelig har gennemgået en stejl vækstkurve de seneste år, forsætter derudaf. 51% melder om vækst i omsætningen, og 4 har vækst i indtjeningen. I filmbranchen derimod har næsten lige mange (41%) oplevet vækst i indtjeningen som i omsætningen (40%).

14 5.4 Udfordringer for vækst 06a. Hvad har været den største udfordring for vækst sidste år? 40% % 24% 20% 0% % 1 2% 2% 2% 2% 2% 5% 1 Total 2012 Total 2010 Lav efterspørgsel / lav aktivitet i branchen Tiltrække og fastholde medarbejdere Styre / skabe vækst eller indtjening Skaffe kapital / kredit Udgået: Andet svar Hård konkurrence Have det rigtige fokus og strategi / at tilpasse sig markedet Produktkvalitet Piratkopiering/adgang til lovlige digitale afsætningsplatforme I ovenstående grafer ses delbranchernes oplevelser af de største udfordringer for vækst. Det er umiddelbart en overraskelse, at så få i branchen oplever piratkopiering som en stor udfordring, da dette er en problemstilling, som er fremherskende i medierne. Derimod er det de klassiske udfordringer som at skaffe kapital, lav efterspørgsel i branchen og at styre vækst og indtjening i virksomheden, der fremstår som branchernes største udfordring. Disse formuleringer dækker udfordringerne meget bredt, og dette kan være årsagen til, at de er valgt af så mange respondenter. 6. Om virksomhedernes organisation I rapporten Danske indholdsproducenter i tal 2012, som baseres på tal fra Danmarks Statistik kan man se, at udviklingen i niveauet af fastansatte er meget forskellig brancherne imellem. I tv- og spil-brancherne har man de seneste 4 år oplevet en ret kraftig vækst (hhv. 25% og 2 fra 2009 til 2012) i antal fastansatte, mens man i filmbranchen har oplevet en mindre nedgang. En vis andel af denne nedgang i filmbranchen

15 skyldes antagelig, at flere i branchen arbejder freelance og fakturerer produktionsselskabet i stedet for at være lønmodtagere. Dette afspejles i respondenternes svar, hvor særligt computerspilsbranchens adspurgte svarer, at antallet af fastansatte er steget det forgangne år. Antallet af fastansatte i computerspilbranchen er stadigt stigende, men i mindre grad end sidste år, hvor virksomhederne rekrutterede fra et meget lavt niveau efter en del nedskæringer i 2010/ Antal fastansatte 07a. Hvordan har antallet af fastansatte medarbejdere udviklet sig sidste år? 5% 11% 5 20% 1% TV % 54% 1 TV % 5 22% 4% 60% 20% 1% Film % 4% 11% 51% 1 Film % 4% % 3% Computerspil % Computerspil % 4% 3 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke Når det gælder den relative udvikling fremadrettet, ligner brancherne hinanden lidt mere. Det er dog stadig særligt computerspilbranchens respondenter, der er positive, når det gælder udsigten til at ansætte flere medarbejdere.

16 08a. Hvordan forventer du, at antallet af fastansatte medarbejdere kommer til at udvikle sig det næste år? 4% 5% 5 11% 3% TV % 11% 5 11% TV % 1% 4% 20% 61% 4% Film % 5% 5 Film % 11% 45% 3% Computerspil % 40% 2% Computerspil % 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stiger > 25% Stiger 10-25% Stiger < Samme niveau Falder Ved ikke

17 6.2 Rekruttering For første gang i år er respondenterne blevet bedt om at svare på, om det har været vanskeligt at tiltrække attraktive medarbejdere i det seneste år, og desuden om rekrutteringen har været påvirket af eksterne barrierer, som eksempelvis lovgivningsmæssige forhold. 09a. Har det været vanskeligt at tiltrække attraktive medarbejdere i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 32% 55% 14% 25% 60% 24% 45% 1 54% Ja Nej Ved ikke Både i tv-, film- og computerspilbranchen oplever man, at det kan være vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, som har det tilstrækkelige kompetenceniveau. Ca. 1/3 af virksomhederne oplever dette. Nedenfor kan man se, at det delvist skyldes, at virksomhederne oplever lovgivningsmæssige eller andre eksterne barrier. 30 % af spilproducenternes respondenter peger på eksterne barrierer som årsagen til vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere.

18 09b. Har I oplevet lovgivningsmæssige eller andre eksterne barrierer for optimale ansættelsesforhold? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 11% 7 11% 1 71% % Ja Nej Ved ikke 09c. Har I søgt efter nye medarbejdere uden for jeres eget netværk og kompetencefelt i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 41% 5 70% 45% 4 2% 34% 64% Ja Nej Ved ikke af respondenterne på tværs af brancherne har eftersøgt medarbejdere uden for deres eget kompetencefelt og andelen er højest i tv og computerspil. Det er alment anerkendt, at innovation og forretningsideer kan opstå i mødet mellem fagområder. Så derfor er det positivt, at 34% af virksomhederne anser det for værdifuldt at ansætte kompetencer, som ikke er formet af hhv. film, tv og computerspil-

19 brancherne. 64% har dog ikke efterspurgt kompetencer uden for netværk og eget kompetencefelt, og dette kan både dække over, at virksomhederne ikke har ansat nye medarbejdere i det forgangne år, eller at de ikke anser det for nødvendigt i deres virksomhed. 7. Om virksomhedernes strategi De danske film-, tv- og computerspilproducenter er bevidste om behovet for at tænke strategisk og langsigtet for deres virksomhed. Omkring 50% af virksomhederne har en skriftlig forretningsplan. Nedenfor kan man desuden se, at ca. 50% af virksomhederne har gennemført fundamentale strategiske ændinger. Dette er et lille fald fra året før, men stadig et ret højt niveau, hvilket tyder på en branche i konstant forandring. 11a. Er der blevet gennemført fundamentale strategiske eller organisatoriske ændringer i din virksomhed sidste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% Nej Ja - køb af virksomhed eller dele af virksomhed Ja - salg af virksomhed eller dele af virksomhed Ja - fusion 2% 52% 55% 63% Ja - strategiske alliancer Ja - andre ændringer (Noter på næste side) 14% 23% 1 Total 2012 Total 2010 Set i lyset af, at mange af virksomhederne er positivt indstillede over for næste års indtjeningsmuligheder, er det interessant, at omkring halvdelen af virksomhederne forventer, at de skal gennemføre rationaliseringer eller omkostningsreduceringer. Virksomhederne har altså en kontinuerlig målsætning om øget effektivisering. I filmbranchen er der dog færre af virksomhederne, der skal spare. Dette kan ses som udtryk for, at filmbranchen i 2010 og 11 var presset og opsagde en høj andel af deres fastansatte (Kilde: Danske indholdsproducenter i tal 2011), men at branchen er ved at finde et mere stabilt aktivitetsniveau.

20 11c. Forventer du, at I skal gennemføre rationaliseringer eller omkostningsreduceringer næste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV TV % 4 51% 55% 45% Film Film % 4 52% 44% 5 Computerspil Computerspil % 60% 73% 7 Ja Nej 7.1 Digitalisering Overgangen til digital distribution i filmbranchen er efter mange års omtale en realitet med lanceringen af Netflix, HBO, Youbio og Viaplay i efteråret Det betyder et stort skred i afsætningsmulighederne for film- og tv-produkter, mens spilbranchen i længere tid har distribueret mange typer af produkter online, hvorfor spørgsmålet for dem er mindre relevant. Det er derfor interessant at spørge især film- og tv-producenterne, hvad denne nye distributionsform har betydet for deres indtjening i det seneste år. Svarene går i mange retninger, og der er i film og tv-branchen flere, der mener, at det gør det lettere at realisere et overskud end det modsatte. Men flertallet, hhv. 35 og 3, ved ikke, hvilken betydning det har for deres indtjening.

21 15a. Hvad har overgangen til digital distribution betydet for jeres indtjening det seneste år? 70% 60% 5 50% 40% 20% % % 24% 14% 0% Computerspil Den gør det lettere at realisere et overskud Den gør det sværere at realisere et overskud Har udelukkende eksisteret og opereret på et digitalt marked, så har ikke oplevet en overgang Anvender ikke digital distribution 7.2 Innovation Ordet innovation fylder meget i den offentlige vækstdebat, og det kan forstås på forskellige måder, hvorfor der selvfølgelig er en vis fortolkningsusikkerhed i svarene, når man spørger ind til netop innovation. Nedenfor kan man se, at over halvdelen af producenterne mener, at de har innoveret deres forretningsmodel i det seneste år. Virksomhederne har innoveret forretningen over en bred kram. Flertallet har både anvendt nye teknologier, innoveret deres produkt og opsøgt nye markeder.

22 15b. Har I innovereret jeres forretningsmodel i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 3 53% 41% 51% 6 34% 5 Ja Nej Ved ikke 15d På hvilket område har I innoveret jeres forretningsmodel? 80% 70% 60% 50% 40% 60% % 20% 1 14% 11% 0% Computerspil Opsøgt nye markeder Lanceret nye produkttyper Anvendt ny teknologi En kombination af ovenstående Ved ikke Flertallet af dem, der ikke har innoveret deres forretningsmodel, svarer at det ikke har været nødvendigt. Kun en mindre andel har mødt eksterne barrierer for innovation i markedet eller internt i virksomheden.

23 15c. Hvad er årsagen til, at I ikke har innoveret jeres forretningsmodel? 70% 60% 50% 52% 50% % 20% 14% % 0% Computerspil Det har ikke været nødvendigt Har forsøgt, men det har ikke kunne lade sig gøre på grund af eksterne faktorer i markedet Har forsøgt, men det har ikke kunne lade sig gøre på grund af interne faktorer i virksomheden Ved ikke 8. Internationalisering Det er slående, at virksomhederne i det seneste år har haft internationale aktiviteter i mere udpræget grad end sidste år.denne vækst kan muligvis tilskrives almindelige markeds- og projektfluktuationer, men kan også være udtryk for et øget internationalt fokus. I øvrigt forventer omkring 70% af respondenterne at øge deres internationale aktiviteter i det kommende år endnu mere.

24 13a. Har I sidste år haft internationale aktiviteter (samarbejde, finansiering, salg) 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV % 34% 6 7 Film % % 80% Computerspil % 35% 65% 85% Total % % 80% Ja Nej Ved ikke 13c. Forventer I at øge virksomhedens internationale aktiviteter i det kommende år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV % 65% 72% Film % 32% 70% 6 Computerspil % 6 7 Total % 33% 6 70% Ja Nej Ved ikke

25 9. Kapital 9.1 Projektfinansiering Producenterne er for første gang i branchebarometrets historie blevet bedt om at svare på udviklingen i adgangen til projektfinansiering På dette spørgsmål er der store brancheforskelle. I både film og tv-branchen mener man i overvejende grad, at denne er blevet vanskeligere (hhv. 66 og 71% af respondenterne), mens computerspilbranchens virksomhedsrepræsentanter i langt højere grad er optimistiske. Her er det kun, som mener det er blevet vanskeligere at skaffe finansiering, mens 6 mener adgangen til projektfinansiering enten er blevet bedre eller har holdt samme niveau. 14a. Hvordan oplever I adgangen til projektfinansiering sidste år i forhold til tidligere år? 80% 71% 70% 6 60% 5 50% 4 40% 20% 5% 24% 5% 2 34% 0% Computerspil Det er blevet vanskeligere at finansiere projekter Det er blevet lettere at finansiere projekter Der er ingen udvikling

26 9.2 Forrentning Film-, tv- og computerspilsbrancherne er projektbaserede brancher, og virksomhederne investerer i hvert enkelt projekt ud fra en forventning om en mulig forrentning. Men brancherne udgør en såkaldt hit or miss industri, hvor enkelte succesfulde projekter skal opveje for tab på flertallet af projekter. Under 20% af virksomhederne har fået forrentet virksomhedens investering i alle projekter, som virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år. Under 40% af virksomhederne har fået forrentet størstedelen af deres projekter. Der vil altså antalsmæssigt være flere projekter, der ikke tjener sig hjem end projekter, der bliver kommercielle successer. Dette kan også have betydning for branchernes afhængighed af afledte forretningsområder. 14b. Har I fået forrentet virksomhedens egeninvestering i alle de projekter, som virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 1 71% 1 73% 33% 55% % Ja Nej Ved ikke

27 14c. Har I fået forrentet virksomhedens egeninvestering i størstedelen af de projekter virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 35% 51% 40% % % Ja Nej Ved ikke

28 10. Branchens udvikling Som sædvanlig afsluttes spørgeskemaundersøgelsen med at tage temperaturen på de generelle forventninger til branchens udvikling. Branchens forventninger til mediebranchen som helhed har ikke ændret sig meget, men det er bemærkelsesværdigt, at særligt computerspilproducenterne er optimistiske på egne vegne. Hele 7 af branchens respondenter mener, at branchen er på vej opad, mens film og tv anses for at være mere modne brancher. 16a. I hvilken retning tror du mediebranchen som helhed bevæger sig? Total % 35% 1 Total % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Opad Uændret Nedad Ved Ikke

29 16b. I hvilken retning tror du din delbranche bevæger sig? TV % 20% 1% TV % 2 Film % 33% 25% 3% Film % 7 3% Computerspil % Computerspil % 20% 40% 60% 80% 100% Opad Uændret Nedad Ved Ikke

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013 Digitale udfordringer og muligheder

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere