1. BAGGRUND OG FORMÅL KONKLUSIONER METODE OM SELSKABERNE FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER..."

Transkript

1

2 1. BAGGRUND OG FORMÅL KONKLUSIONER METODE OM SELSKABERNE FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER ØKONOMIEN I SELSKABERNE TRUSSELSNIVEAU OMSÆTNING INDTJENING UDFORDRINGER FOR VÆKST OM VIRKSOMHEDERNES ORGANISATION ANTAL FASTANSATTE REKRUTTERING OM VIRKSOMHEDERNES STRATEGI DIGITALISERING INNOVATION INTERNATIONALISERING KAPITAL PROJEKTFINANSIERING FORRENTNING BRANCHENS UDVIKLING... 28

3 1. Baggrund og formål De kreative audiovisuelle erhverv, så som film, tv og computerspil, er vigtige elementer i fremtidens danske økonomi. Samtidig er det erhverv, som netop nu er påvirkede af forandrede markedsvilkår og deraf følgende vanskelig adgang til finansiering. Politiske rammebetingelser og den digitale udvikling har effekt på branchernes vækst og tilstand, men samtidig bliver de audiovisuelle produkter i højere og højere grad afsat på et internationalt marked. De audiovisuelle brancher udgøres af mange forskellige selskaber, små som store, kommercielle og mindre kommercielle spillere, samt forskellige forretningsområder. Rapporten omfatter disse bredt: både film, tv og computerspilbrancherne. Branchebarometeret ændrer sig fra år til år, og hvert år tilføjes nye spørgsmål til barometeret. I år spørges som noget nyt ind til adgangen til projektfinansiering og konsekvenserne af overgangen til den digitale distribution var blandt andet året, hvor Netflix entrerede det danske marked: Dette vendte ikke bare op og ned på distributionen af danske film, men fik også betydning for tv-kanalernes strategi, som i stigende grad retter sig mod digital on-demand seening var også året, hvor store danske computerspil fik kæmpe succes på det internationale marked på så forskellige platforme som Playstation (Hitman Absolution) og App store (Subway Surfers). Denne rapport har til formål at undersøge de danske indholdsproducenter på virksomhedsniveau og kortlægge stemningen i branchen lige nu sammenholdt med de foregående år. Undersøgelsen er foretaget i sommeren 2013 og spørger til branchens udvikling det foregående år, altså sommer sommer Fokus er på virksomhedernes økonomi, strategi og organisering samt på producenternes forventninger til fremtiden. Rapporten er disponeret på følgende måde: - I kapitel 2 præsenteres rapportens hovedkonklusioner - I kapitel 3 beskrives den anvendte metode - I kapitel 4 beskrives de undersøgte virksomheder - I kapitel 5 fremlægges undersøgelsens resultater i forhold til økonomiske nøgletal - I kapitel 6 beskrives resultater i forhold til organisation - I kapitel 7 fremlægges respondenternes svar om strategi - I kapitel 8 tages temperaturen på virksomhedernes internationalisering - I kapitel 9 præsenteres resultater omhandlende kapital og projektfinansiering - I kapitel 10 opsummeres producenternes forventninger i forhold til brancheudviklingen

4 2. Konklusioner Virksomhederne oplever stadig et højt trusselsniveau, og omkring halvdelen af selskaberne har været økonomisk truet det forgangne år. Det gælder på tværs af film-, tv- og computerspilbranchen. Dog har næsten halvdelen, 4, af virksomhederne oplevet en indtjeningsvækst det seneste år. Dette er en relativ stigning på fra året før, hvor 43% havde oplevet en indtjeningsvækst. Brancherne udgør en såkaldt hit or miss industri, hvor enkelte succesfulde projekter skal opveje for tab på flertallet af projekter. Under 20% af virksomhederne har fået forrentet virksomhedens investering i alle projekter, virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år, Brancherne er bevidst om behovet for at tilpasse sig den usikre markedssituation. 63% af virksomhederne forventer, at de må gennemføre omkostningsreduceringer næste år. Sidste års analyse viste, at siloerne brancherne imellem var ved at nedbrydes på de forskellige produktionsområder, således at producenterne spreder deres aktiviteter på flere medieområder, og i år viser resultaterne desuden, at hele 70% af virksomhederne i brancherne har afledte forretningsområder. Af disse er 50% økonomisk afhængige af de afledte forretningsområder. Områderne dækker over alt, som ikke er produktion af nyt indhold, og gælder områder fra postproduktion til konsulentbistand. Det er altså sådan, at humlebien kan flyve. Udviklingen inden for adgang til projektfinansiering er direkte modsatrettet brancherne imellem. Størstedelen af film- og tv-branchen, omkring 70%, oplever adgangen til projektfinansiering som vanskeligere end tidligere. I computerspilbranchen derimod mener 70% enten, at adgangen er blevet bedre eller at den holder samme niveau. Hele 5 af respondenterne svarer, at de har innoveret deres forretningsmodel i det forgangne år. Kun en meget lille andel har mødt eksterne barrierer i markedet eller internt i virksomheden, og har derfor ikke innoveret deres forretningsmodel. Brancherne er stadig mere internationale, og omkring 80% af branchens virksomheder har aktiviteter i udlandet, mod 71% sidste år. 70% forventer at øge deres internationale aktiviteter yderligere i det kommende år.

5 Der er stor uklarhed omkring betydningen af overgangen til digital distribution. I film- og tv-branchen er der flere, der mener, at det er positivt for indtjeningen, end negativt, mens størstedelen endnu ikke ved, hvilken indflydelse digital distribution får på deres indtjening. 3. Metode Branchebarometeret er designet af Producentforeningen, og selve undersøgelsen er udført af Megafon i perioden 19. juni til 22. juli Undersøgelsen er gennemført som en internetundersøgelse, dvs. et online spørgeskema. Deltagerne i undersøgelsen er direktørerne for de danske indholdsproducerende virksomheder inden for film, tv og computerspil. Producentforeningen har forsynet Megafon med lister over indholdsproducenter, og respondenterne er herefter blevet kontaktet af Megafon. Listerne over indholdsproducenter er baseret på de virksomheder, som er blevet identificeret som kernevirksomheder i rapporten Danske indholdsproducenter i tal film, tv og computerspil Den samlede population for undersøgelsen består af 312 respondenter, hvoraf 125 udfyldte spørgeskemaet. Dette svarer til en gennemførelsesprocent på 40%, hvilket er tilfredsstillende for denne slags undersøgelser. Det er Megafons vurdering, at de gennemførte 125 besvarelser er et passende antal til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Selskaberne blev i første spørgsmål bedt om at identificere deres hovedforretningsområde som enten tv, film eller computerspil, og resultaterne i denne rapport vil blive præsenteret ud fra denne opdeling. De selskaber, som har opgivet andet som hovedforretningsområde er blevet frasorteret i denne rapport efter en analyse af virksomhederne. Selskaberne blev også bedt om at opdele deres aktiviteter på undergrupper som for eksempel dokumentarfilm eller tv-drama. På grund af de meget små delmængder er der ikke foretaget yderligere beregninger på dette grundlag, da den statistiske usikkerhed ville blive for høj. Derfor indgår opdelingen heller ikke i rapporten. Som en del af branchebarometeret spurgte vi ind til virksomhedernes økonomiske nøgletal. Tallene er ikke udtryk for regnskabsmæssige sandheder, men er derimod skøn gennemført af de adspurgte respondenter. Der er således en vis usikkerhed om, hvorvidt disse tal svarer til den faktiske økonomiske udvikling. Dette er dog ikke et problem, da målsætningen netop har været at kortlægge producenternes opfattelse af situationen.

6 4. Om selskaberne I det følgende præsenteres de tre forskellige brancher, som er grundlaget for analysen, og deres afledte forretningsområder. 4.1 Fordeling af virksomheder på hovedforretningsområder I alt har 125 selskaber deltaget i undersøgelsen. De fordeler sig som følger på de tre hovedforretningsområder film, tv og computerspil: % TV Film Computerspil 4.2 Afledte forretningsområder Sidste år viste undersøgelsen, at siloerne brancherne imellem var ved at blive nedbrudt, idet nogle af film- og tv-producenterne var begyndt at producere computerspil. Denne udvikling gælder stadig, men den er ikke udpræget i vækst. Nedenstående diagram viser, hvem der producerer computerspilprodukter inden for de forskellige hovedforretningsområder.

7 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% TV TV % 4% 3% 1% 3% 4% 5% 11% Film Film % 2% 1% 4% 4% 5% 5% 5% 1% Computerspil Computerspil % 33% Computerspil - PC spil Computerspil - Browserspil / Online spil Computerspil - Serious Games 3 40% 4 73% 54% 65% 54% Computerspil - Konsol spil Computerspil - Mobil spil / Wireless spil Det er generelt et usikkert marked at producere film, tv og computerspil i (hvilket også vil fremstå senere i rapporten), og derfor kan det for virksomhederne være nødvendigt at diversificere forretningsmodellen. Det er således også flertallet af produktionsselskaber, faktisk hele 71%, der udover deres hovedforretningsområde har afledte forretningsområder. Disse kan eksempelvis være aktiviteter, hvor virksomhederne teknisk servicerer øvrige selskaber eller hvor virksomehederne generer indtjening på de led af værdikæden, der følger efter produktion. Det kan også være udlejning af medarbejderes eller ejerleders kompetencer på konsulentvilkår eller øvrige afledte aktiviteter. 02a-1. Har I afledte forretningsområder udover selve produktionen? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 31% 6 22% 7 33% % Ja Nej

8 02a-2. Hvilke afledte forretningsområder udover selve produktionen har I? 0% 5% 20% 25% 35% 40% 45% 1% 2% 3% 1 11% 1 14% 11% % 24% 31% 35% 31% 34% 33% 33% 41% 14% 2% 14% Undervisning og konsulentbistand Katalog af rettigheder Udstyrs- og studieudlejning Distribution af eksternt producerede produkter Andet 32% 2 Postproduktion Web-produktion for kunde Udlejning af arbejdskraft Biografdrift Nej Ovenstående graf viser, at der er stor variation delbrancherne imellem. Film- og tv-branchen ligner hinanden meget, mens computerspilbranchen skiller sig mere ud, når det gælder typen af afledte forretningsområder. Dette skyldes sandsynligvis, at film og tv-brancherne er mere udstyrsbaserede og produktionsprocessen mere opdelt, mens computerspilbranchens produktion primært baseres på menneskelige ressourcer. I film- og tv-brancherne udgør postproduktion en indtjening for hhv. 41 og 35% af de virksomheder, der har afledte forretningsområder. Næsten ligeså stor en del af virksomhederne beskæftiger sig med undervisning og konsulentbistand, men også kataloget af rettigheder gør sig gældende. I filmproduktion er det desuden 14% af virksomhederne, der lejer studier og udstyr ud, mens det kun er 11% i tv-branchen. I computerspilbranchen er det primært konsulentbistand, som bidrager til indtægterne. Dette gælder for 33% af virksomhederne, men også webproduktion for kunder og udlejning af arbejdskraft er indtægtskilder for 1 af spilproducenterne.

9 02b. Ville I have en levedygtig forretning uden dette afledte forretningsområde? 0% 20% 40% 50% % 23% 3 41% 44% 44% Ja Nej Ved ikke 44% af de adspurgte virksomheder svarer, at de ikke ville have en levedygtig forretning uden deres afledte forretningsområde. Dermed står det klart, at en stor andel af producenterne er afhængige af de relaterede forretningsområder, som ligger uden om selve produktionen. På den måde fungerer den IP-baserede film-, tv- og computerspilproduktion som centrifugalkraften i en bredere forretningsportefølje. I nedenstående diagram spørges direkte ind til, hvor stor betydning rettighedskataloget har for virksomhedernes forretning. En typisk indtægtskilde for indholdsproducenter er et katalog af tidligere producerede værker, der stadig kan generere værdi i forskellige afsætningsvinduer. Dette er lidt mere udbredt i film- og tv-brancherne, men samlet set er det kun 24% af virksomhederne, som baserer deres forretning på bagkataloget.

10 15e. I hvilken grad baserer I jeres forretning på et bagkatalog af rettigheder? 35% 3 1% 5% 33% 41% 1% 3% 61% 3% 44% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 5. Økonomien i selskaberne I det følgende præsenteres udviklingen af omsætningen og indtjeningen i det forløbne år, samt forventninger til udviklingen i det kommende år. 5.1 Trusselsniveau Producenterne oplever stadig et højt trusselsniveau. I gennemsnit på tværs af brancherne har 5 af respondenterne oplevet, at deres virksomhed har været truet. Dette stabile trusselsniveau hen over de sidste tre år er udtryk for en turbulent, hitbaseret branche, hvor virksomhederne åbner og lukker afhængig af finansieringsstrømme og projektsucces. Det største udsving ses i computerspilbranchen, hvor virksomhederne har oplevet et meget svingende trusselsniveau i løbet af de tre år. Denne branche er den branche af de tre, som ikke har faste offentlige finansieringsstrømme, og derfor er mest påvirket af konstant foranderlige markedsvilkår.

11 03a. Har du følt at din virksomhed har været økonomisk truet sidste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV TV % 51% % 5 Film Film % 5 40% 52% % Computerspil Computerspil % 4 52% 6 7 Ja Nej Ved ikke Dog gentager tidligere års mønster sig, hvor producenterne er mere positive i vurderingen af næste års virksomhedsøkonomi og deraf følgende trusselsniveau. Dette ses i diagrammet nedenfor, hvor 3 vurderer, at deres virksomhed vil blive økonomisk truet dette år. 03b. Forventer du at din virksomhed vil blive økonomisk truet dette år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 3 52% 42% Total % Total Ja Nej Ved ikke

12 5.2 Omsætning Omsætningen i produktionsvirksomhederne er en af de stærkeste indikatorer på virksomhedernes ydeevne på markedet. Respondenternes svar viser, at branchen er kommet sig ovenpå krisen i Der er primært optimisme at spore hos tv- og computerspilproducenterne, mens filmbranchen er stagnerende. Tallene fra Indholdsproducenter i tal 2012 viser, at der er god grund til optimisme i særligt tv og computerspil. I brancherne oplever virksomhederne, at deres omsætning stiger i en stejlere kurve end sidste år, og tv-branchen har da også oplevet en omstætningsvækst på 7 fra 2009 til 2012, mens tallet i computerspilbranchen er 5. Filmbranchens omsætning er steget mindre, men 40% af de adspurgte virksomheder i denne undersøgelse oplever dog stadig en omsætningsvækst. 04a. Hvordan har din omsætning udviklet sig det sidste år? 25% 11% 35% TV % 14% 25% 2 3% TV % % 34% 1% Film % 25% 32% 3% Film % 20% 41% 42% 3% Computerspil % 31% Computerspil % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke

13 5.3 Indtjening Bundlinjen er selvfølgelig det vigtigste succesparameter for alle virksomheder. Omsætningsvækst skal gerne omsættes til indtjeningsvækst. Dette er tilfældet for flertallet af virksomhederne. 05b.Hvordan har din indtjening udviklet sig det sidste år? 1 14% 1 23% 2 2% Total % 2 Total % 11% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke Hele 63% af computerspilproducenterne oplever omsætningsvækst, men lidt færre formår at omsætte denne til en indtjeningsvækst. 54% oplever indtjeningsvækst. TV-branchen der virkelig har gennemgået en stejl vækstkurve de seneste år, forsætter derudaf. 51% melder om vækst i omsætningen, og 4 har vækst i indtjeningen. I filmbranchen derimod har næsten lige mange (41%) oplevet vækst i indtjeningen som i omsætningen (40%).

14 5.4 Udfordringer for vækst 06a. Hvad har været den største udfordring for vækst sidste år? 40% % 24% 20% 0% % 1 2% 2% 2% 2% 2% 5% 1 Total 2012 Total 2010 Lav efterspørgsel / lav aktivitet i branchen Tiltrække og fastholde medarbejdere Styre / skabe vækst eller indtjening Skaffe kapital / kredit Udgået: Andet svar Hård konkurrence Have det rigtige fokus og strategi / at tilpasse sig markedet Produktkvalitet Piratkopiering/adgang til lovlige digitale afsætningsplatforme I ovenstående grafer ses delbranchernes oplevelser af de største udfordringer for vækst. Det er umiddelbart en overraskelse, at så få i branchen oplever piratkopiering som en stor udfordring, da dette er en problemstilling, som er fremherskende i medierne. Derimod er det de klassiske udfordringer som at skaffe kapital, lav efterspørgsel i branchen og at styre vækst og indtjening i virksomheden, der fremstår som branchernes største udfordring. Disse formuleringer dækker udfordringerne meget bredt, og dette kan være årsagen til, at de er valgt af så mange respondenter. 6. Om virksomhedernes organisation I rapporten Danske indholdsproducenter i tal 2012, som baseres på tal fra Danmarks Statistik kan man se, at udviklingen i niveauet af fastansatte er meget forskellig brancherne imellem. I tv- og spil-brancherne har man de seneste 4 år oplevet en ret kraftig vækst (hhv. 25% og 2 fra 2009 til 2012) i antal fastansatte, mens man i filmbranchen har oplevet en mindre nedgang. En vis andel af denne nedgang i filmbranchen

15 skyldes antagelig, at flere i branchen arbejder freelance og fakturerer produktionsselskabet i stedet for at være lønmodtagere. Dette afspejles i respondenternes svar, hvor særligt computerspilsbranchens adspurgte svarer, at antallet af fastansatte er steget det forgangne år. Antallet af fastansatte i computerspilbranchen er stadigt stigende, men i mindre grad end sidste år, hvor virksomhederne rekrutterede fra et meget lavt niveau efter en del nedskæringer i 2010/ Antal fastansatte 07a. Hvordan har antallet af fastansatte medarbejdere udviklet sig sidste år? 5% 11% 5 20% 1% TV % 54% 1 TV % 5 22% 4% 60% 20% 1% Film % 4% 11% 51% 1 Film % 4% % 3% Computerspil % Computerspil % 4% 3 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Steget > 25% Steget 10-25% Steget < Samme niveau Faldet Ved ikke Når det gælder den relative udvikling fremadrettet, ligner brancherne hinanden lidt mere. Det er dog stadig særligt computerspilbranchens respondenter, der er positive, når det gælder udsigten til at ansætte flere medarbejdere.

16 08a. Hvordan forventer du, at antallet af fastansatte medarbejdere kommer til at udvikle sig det næste år? 4% 5% 5 11% 3% TV % 11% 5 11% TV % 1% 4% 20% 61% 4% Film % 5% 5 Film % 11% 45% 3% Computerspil % 40% 2% Computerspil % 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stiger > 25% Stiger 10-25% Stiger < Samme niveau Falder Ved ikke

17 6.2 Rekruttering For første gang i år er respondenterne blevet bedt om at svare på, om det har været vanskeligt at tiltrække attraktive medarbejdere i det seneste år, og desuden om rekrutteringen har været påvirket af eksterne barrierer, som eksempelvis lovgivningsmæssige forhold. 09a. Har det været vanskeligt at tiltrække attraktive medarbejdere i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 32% 55% 14% 25% 60% 24% 45% 1 54% Ja Nej Ved ikke Både i tv-, film- og computerspilbranchen oplever man, at det kan være vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, som har det tilstrækkelige kompetenceniveau. Ca. 1/3 af virksomhederne oplever dette. Nedenfor kan man se, at det delvist skyldes, at virksomhederne oplever lovgivningsmæssige eller andre eksterne barrier. 30 % af spilproducenternes respondenter peger på eksterne barrierer som årsagen til vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere.

18 09b. Har I oplevet lovgivningsmæssige eller andre eksterne barrierer for optimale ansættelsesforhold? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 11% 7 11% 1 71% % Ja Nej Ved ikke 09c. Har I søgt efter nye medarbejdere uden for jeres eget netværk og kompetencefelt i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 41% 5 70% 45% 4 2% 34% 64% Ja Nej Ved ikke af respondenterne på tværs af brancherne har eftersøgt medarbejdere uden for deres eget kompetencefelt og andelen er højest i tv og computerspil. Det er alment anerkendt, at innovation og forretningsideer kan opstå i mødet mellem fagområder. Så derfor er det positivt, at 34% af virksomhederne anser det for værdifuldt at ansætte kompetencer, som ikke er formet af hhv. film, tv og computerspil-

19 brancherne. 64% har dog ikke efterspurgt kompetencer uden for netværk og eget kompetencefelt, og dette kan både dække over, at virksomhederne ikke har ansat nye medarbejdere i det forgangne år, eller at de ikke anser det for nødvendigt i deres virksomhed. 7. Om virksomhedernes strategi De danske film-, tv- og computerspilproducenter er bevidste om behovet for at tænke strategisk og langsigtet for deres virksomhed. Omkring 50% af virksomhederne har en skriftlig forretningsplan. Nedenfor kan man desuden se, at ca. 50% af virksomhederne har gennemført fundamentale strategiske ændinger. Dette er et lille fald fra året før, men stadig et ret højt niveau, hvilket tyder på en branche i konstant forandring. 11a. Er der blevet gennemført fundamentale strategiske eller organisatoriske ændringer i din virksomhed sidste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% Nej Ja - køb af virksomhed eller dele af virksomhed Ja - salg af virksomhed eller dele af virksomhed Ja - fusion 2% 52% 55% 63% Ja - strategiske alliancer Ja - andre ændringer (Noter på næste side) 14% 23% 1 Total 2012 Total 2010 Set i lyset af, at mange af virksomhederne er positivt indstillede over for næste års indtjeningsmuligheder, er det interessant, at omkring halvdelen af virksomhederne forventer, at de skal gennemføre rationaliseringer eller omkostningsreduceringer. Virksomhederne har altså en kontinuerlig målsætning om øget effektivisering. I filmbranchen er der dog færre af virksomhederne, der skal spare. Dette kan ses som udtryk for, at filmbranchen i 2010 og 11 var presset og opsagde en høj andel af deres fastansatte (Kilde: Danske indholdsproducenter i tal 2011), men at branchen er ved at finde et mere stabilt aktivitetsniveau.

20 11c. Forventer du, at I skal gennemføre rationaliseringer eller omkostningsreduceringer næste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV TV % 4 51% 55% 45% Film Film % 4 52% 44% 5 Computerspil Computerspil % 60% 73% 7 Ja Nej 7.1 Digitalisering Overgangen til digital distribution i filmbranchen er efter mange års omtale en realitet med lanceringen af Netflix, HBO, Youbio og Viaplay i efteråret Det betyder et stort skred i afsætningsmulighederne for film- og tv-produkter, mens spilbranchen i længere tid har distribueret mange typer af produkter online, hvorfor spørgsmålet for dem er mindre relevant. Det er derfor interessant at spørge især film- og tv-producenterne, hvad denne nye distributionsform har betydet for deres indtjening i det seneste år. Svarene går i mange retninger, og der er i film og tv-branchen flere, der mener, at det gør det lettere at realisere et overskud end det modsatte. Men flertallet, hhv. 35 og 3, ved ikke, hvilken betydning det har for deres indtjening.

21 15a. Hvad har overgangen til digital distribution betydet for jeres indtjening det seneste år? 70% 60% 5 50% 40% 20% % % 24% 14% 0% Computerspil Den gør det lettere at realisere et overskud Den gør det sværere at realisere et overskud Har udelukkende eksisteret og opereret på et digitalt marked, så har ikke oplevet en overgang Anvender ikke digital distribution 7.2 Innovation Ordet innovation fylder meget i den offentlige vækstdebat, og det kan forstås på forskellige måder, hvorfor der selvfølgelig er en vis fortolkningsusikkerhed i svarene, når man spørger ind til netop innovation. Nedenfor kan man se, at over halvdelen af producenterne mener, at de har innoveret deres forretningsmodel i det seneste år. Virksomhederne har innoveret forretningen over en bred kram. Flertallet har både anvendt nye teknologier, innoveret deres produkt og opsøgt nye markeder.

22 15b. Har I innovereret jeres forretningsmodel i det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 3 53% 41% 51% 6 34% 5 Ja Nej Ved ikke 15d På hvilket område har I innoveret jeres forretningsmodel? 80% 70% 60% 50% 40% 60% % 20% 1 14% 11% 0% Computerspil Opsøgt nye markeder Lanceret nye produkttyper Anvendt ny teknologi En kombination af ovenstående Ved ikke Flertallet af dem, der ikke har innoveret deres forretningsmodel, svarer at det ikke har været nødvendigt. Kun en mindre andel har mødt eksterne barrierer for innovation i markedet eller internt i virksomheden.

23 15c. Hvad er årsagen til, at I ikke har innoveret jeres forretningsmodel? 70% 60% 50% 52% 50% % 20% 14% % 0% Computerspil Det har ikke været nødvendigt Har forsøgt, men det har ikke kunne lade sig gøre på grund af eksterne faktorer i markedet Har forsøgt, men det har ikke kunne lade sig gøre på grund af interne faktorer i virksomheden Ved ikke 8. Internationalisering Det er slående, at virksomhederne i det seneste år har haft internationale aktiviteter i mere udpræget grad end sidste år.denne vækst kan muligvis tilskrives almindelige markeds- og projektfluktuationer, men kan også være udtryk for et øget internationalt fokus. I øvrigt forventer omkring 70% af respondenterne at øge deres internationale aktiviteter i det kommende år endnu mere.

24 13a. Har I sidste år haft internationale aktiviteter (samarbejde, finansiering, salg) 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV % 34% 6 7 Film % % 80% Computerspil % 35% 65% 85% Total % % 80% Ja Nej Ved ikke 13c. Forventer I at øge virksomhedens internationale aktiviteter i det kommende år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% TV % 65% 72% Film % 32% 70% 6 Computerspil % 6 7 Total % 33% 6 70% Ja Nej Ved ikke

25 9. Kapital 9.1 Projektfinansiering Producenterne er for første gang i branchebarometrets historie blevet bedt om at svare på udviklingen i adgangen til projektfinansiering På dette spørgsmål er der store brancheforskelle. I både film og tv-branchen mener man i overvejende grad, at denne er blevet vanskeligere (hhv. 66 og 71% af respondenterne), mens computerspilbranchens virksomhedsrepræsentanter i langt højere grad er optimistiske. Her er det kun, som mener det er blevet vanskeligere at skaffe finansiering, mens 6 mener adgangen til projektfinansiering enten er blevet bedre eller har holdt samme niveau. 14a. Hvordan oplever I adgangen til projektfinansiering sidste år i forhold til tidligere år? 80% 71% 70% 6 60% 5 50% 4 40% 20% 5% 24% 5% 2 34% 0% Computerspil Det er blevet vanskeligere at finansiere projekter Det er blevet lettere at finansiere projekter Der er ingen udvikling

26 9.2 Forrentning Film-, tv- og computerspilsbrancherne er projektbaserede brancher, og virksomhederne investerer i hvert enkelt projekt ud fra en forventning om en mulig forrentning. Men brancherne udgør en såkaldt hit or miss industri, hvor enkelte succesfulde projekter skal opveje for tab på flertallet af projekter. Under 20% af virksomhederne har fået forrentet virksomhedens investering i alle projekter, som virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år. Under 40% af virksomhederne har fået forrentet størstedelen af deres projekter. Der vil altså antalsmæssigt være flere projekter, der ikke tjener sig hjem end projekter, der bliver kommercielle successer. Dette kan også have betydning for branchernes afhængighed af afledte forretningsområder. 14b. Har I fået forrentet virksomhedens egeninvestering i alle de projekter, som virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 1 71% 1 73% 33% 55% % Ja Nej Ved ikke

27 14c. Har I fået forrentet virksomhedens egeninvestering i størstedelen af de projekter virksomheden har beskæftiget sig med det seneste år? 0% 20% 40% 50% 60% 35% 51% 40% % % Ja Nej Ved ikke

28 10. Branchens udvikling Som sædvanlig afsluttes spørgeskemaundersøgelsen med at tage temperaturen på de generelle forventninger til branchens udvikling. Branchens forventninger til mediebranchen som helhed har ikke ændret sig meget, men det er bemærkelsesværdigt, at særligt computerspilproducenterne er optimistiske på egne vegne. Hele 7 af branchens respondenter mener, at branchen er på vej opad, mens film og tv anses for at være mere modne brancher. 16a. I hvilken retning tror du mediebranchen som helhed bevæger sig? Total % 35% 1 Total % 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Opad Uændret Nedad Ved Ikke

29 16b. I hvilken retning tror du din delbranche bevæger sig? TV % 20% 1% TV % 2 Film % 33% 25% 3% Film % 7 3% Computerspil % Computerspil % 20% 40% 60% 80% 100% Opad Uændret Nedad Ved Ikke

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Mediebilledet anno 2013

Mediebilledet anno 2013 Mediebilledet anno 2013 FDV Videobranchedag, 2. maj 2013 2013 Side 1 Nedslag i danskernes indholdsadfærd Lidt om hvad der er sket Lidt om forskelle på mennesker Lidt om forskelle på myter og realiteter

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT DANSKE INDHOLDSPRODUCENTERS SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKT Februar 2011 Analysen er udarbejdet af: Anna Porse Nielsen, Manto & Hannes Jakobsen, Producentforeningen Indhold 1 Baggrund og formål med rapporten...

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København...1 1.1 Et stærkt udgangspunkt...1 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår...1 2 Den københavnske

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

TV er ændret for altid

TV er ændret for altid TV er ændret for altid Kim Angel, Head of Media Wilke A/S 2014 Side 1 TV-oplevelsen har ændret karakter Nye tilgange, ny fleksibilitet Forandret udbud Empowerment af den digitale medieforbruger 2014 Side

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere