Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora"

Transkript

1 JOPA Kontakt: Jørgen Pater - - Tlf: Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de lokale repræsentanter i de kommunale og regionale beslutningsfora om kompetenceudvikling. Idékataloget skal give inspiration til arbejdet i det lokale beslutningsforum for FTF-K og SHK. Idékataloget indeholder tre dele: Del I. Generelle strategiske overvejelser om kompetenceudvikling Del II. Hvad indgår i aftalen? Del III. Hvor kan man finde nærmere oplysninger? Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora og deres opgaver. Gældende aftaler, protokollater og vejledninger kan ses på Indledning Med trepartsaftalerne har kommuner og regioner fået tilført ekstra midler til kompetenceudvikling, og den nærmere indsats er aftalt i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen i Dette idékatalog skal give inspiration til, hvordan det lokale beslutningsforum kan arbejde med udmøntning af den lokale pulje inden for rammerne af aftaleteksten. Det lokale beslutningsforum har til opgave at tildele midler til kompetenceudvikling. Idékataloget rummer både forslag til overvejelser, som bør indgå i den konkrete behandling af ansøgninger og henvisninger til relevant hjemmesider og portaler, hvor det er muligt at finde mere detaljeret viden. Notat Side 1

2 Idékataloget er hverken udtømmende eller forpligtende, og kan bruges af FTF-grupperne til både en generel drøftelse af arbejdet med kompetenceudvikling og konkret i behandlingen af de enkelte ansøgninger om økonomisk støtte. Fra aftalen om kompetenceudvikling Midlerne skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Bemærkning Ved kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere forstås i denne sammenhæng Tilbud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser Tilbud i henhold til love der regulerer almene og studieforberedende voksenuddannelser Tilbud omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet for voksne) Tilbud efter lov om åben uddannelse Videregående deltidsuddannelser udbudt efter universitetsloven, lov om indtægtsdækket virksomhed eller lovgivning om videregående uddannelser på Kulturministeriets område Midlerne kan anvendes til betaling af kursusafgifter, materialer, transport- og opholdsudgifter mv. specificeret på ansøgningen. Midlerne kan i konkrete tilfælde anvendes til hel eller delvis finansiering af ansættelsesstedets eventuelle vikarudgifter i forbindelse med kurset, modregnet eventuel lønrefusion for den medarbejder, der er på kursus. Disse udgifter skal specificeres på ansøgningen og efterfølgende dokumenteres. Medarbejderudviklingssamtaler /udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger om midler. Del I. Generelle strategiske overvejelser om kompetenceudvikling Tænk fremad Det er vigtigt, at medlemmerne i det lokale beslutningsfora ikke kun ser på kompetencebehovet lige nu og her. Det er nødvendigt i udviklingen af den enkelte medarbejders kompetencer, at man ikke alene vælger uddannelser/kurser, som er gennemprøvede og velkonsoliderede. Kompetenceudvikling set i et længere perspektiv er vigtigt, og hvis kursusudbuddet ikke afspejler de fremtidige behov for kompetenceudvikling, så må man gå i dialog med de relevante uddannelsesinstitutioner for at få udviklet nye uddannelsesaktiviteter. Notat Side 2

3 Uddannelsesplanlægning m.m. En forbedring af mulighederne for at deltage i efter- og videreuddannelse kræver, at uddannelsestænkning og uddannelsesplanlægning har en central placering på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderudviklingssamtaler, individuelle udviklingsplaner etc. er et naturligt udgangspunkt for en ansøgning om midler til kompetenceudvikling. Udvikling af samspillet med uddannelsesinstitutionerne Puljen til kompetenceudvikling og de andre trepartsinitiativer på efter- og videreuddannelsesområdet giver mulighed for at flere kan uddanne sig mere. Dette kræver et godt samspil mellem arbejdsplads og uddannelsesinstitution. Dette samarbejde er ofte udviklet for dårligt. Usikkerhed på uddannelsesinstitutionerne om, hvad uddannelsesbehovet faktisk er, kan have betydning for, om de kurser og efteruddannelser, der udbydes, er dem der efterspørges. En tæt dialog mellem arbejdsplads og uddannelsesinstitution vil kunne medvirke til at give uddannelsesstederne et kvalificeret planlægnings- og udviklingsgrundlag. Her er det oplagt for FTF-grupperne, at dialogen fremmes i forhold til de nye professionshøjskoler og erhvervsakademier, og at opmærksomheden i særlig grad retter sig mod udviklingen af kortere varende uddannelsesforløb. Også kontakten mellem AMU-centrene og FTF-området bør indtænkes. Notat Side 3

4 En styrket dialog mellem arbejdsplads og uddannelsesinstitutioner er et centralt indsatsområde for en fremadrettet kompetenceudvikling. Opgaven er blandt andet at sikre sammenhæng mellem uddannelsesplanlægningen og de konkrete uddannelsesmuligheder. Det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man sikrer en god kontakt med de relevante uddannelsesinstitutioner om udbud af kurser og efteruddannelse: Med det indhold, der efterspørges I den form, der er relevant, og På det rigtige tidspunkt. Det kan være det enkelte beslutningsforum, der ser det som sin opgave at sikre denne kontakt til uddannelsesstederne. Det er også en mulighed, at det enkelte beslutningsforum aktivt opfordrer ansøgere til at tage kontakt til uddannelsesstederne. Vær opmærksom på mulighederne i trepartsaftalen Ud over puljen til kompetenceudvikling er der aftalt større statslige tilskud til nogle former for efter- og videreuddannelse. Det større tilskud udmøntes som aktivitetsbestemte tilskud til uddannelsesinstitutioner, fx professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det er forudsat, at de større statslige tilskud går til at sætte deltagerbetalingen ned, hvilket betyder at uddannelsesaktiviteterne her bliver billigere at deltage i. Den enkelte arbejdsplads får derfor råd til at uddanne flere end tidligere. Endelig er der aftalt en særlig lønkompensation til korte fagspecifikke kurser, se del II om lønrefusion m.v. Det betyder, at det bliver billigere at sende de ansatte på den form for uddannelse. Det er i den sammenhæng oplagt, at den mulighed for lønkompensation til korte fagspecifikke kurser, som er aftalt i trepartsaftalen og implementeret i SVU-loven, må betyde, at flere rent faktisk deltager i disse kurser. Notat Side 4

5 Del II. Hvad indgår i aftalen? I Aftale om kompetenceudvikling om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling skal følgende fremhæves i forhold til anvendelse af puljemidlerne: Anerkendte udbydere Det fremgår tydeligt af aftaleteksten, at midlerne fortrinsvis skal anvendes til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos udbydere, der tilbyder kurser, efter- og videreuddannelse efter en konkret uddannelseslovgivning. Det gælder fx professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, VUC, AMU-centre mv. Der er dog i aftalens sidste pind åbnet for at andre relevante kurser og uddannelser hos anerkendte udbydere kan indgå, hvis der kan blive enighed om dette i udvalget. Her er det værd at overveje, om den enkelte kursist får en kompetence med sig fra kurset eller uddannelsen, som er generelt anerkendt inden for faget. Disse anerkendte udbydere kan være: Udbydere som kender målgruppens faglige baggrund og arbejdssituation og som i øvrigt står for en del af kommunens / regionens kompetenceudvikling, det kan fx være interesseorganisationer, store hospitalers kursusafdelinger m.v. I vurderingen af den enkelte udbyder kan man lægge vægt på, at udbyderen har en vis størrelse, både så vidt angår undervisere og udbudte og gennemførte kurser, at udbyderen har en stor anciennitet på markedet, at udbyderen gennemfører certificering efter kendt standard og at underviserne har teoretisk indsigt og praktisk viden. Hvilke kurser og uddannelser er omfattet? For FTF-gruppen vil kompetencegivende kurser og uddannelser typisk være udbudt af universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, erhvervsskoler, VUC og AMU-centre. Kurserne skal ikke nødvendigvis være kurser, der giver en formel kompetence. Formel kompetence opnår man fx på en videreuddannelse, som afsluttes med prøve og eksamensbevis. Kompetencen kan også blive udviklet ved deltagelse i kurser som fx fagspecifikke kurser, der ikke afsluttes med prøve. Det er væsentligt, at den enkelte medarbejder er klar over, om vedkommende opnår en formel kompetence i forbindelse med sin kompetenceudvikling. En nærmere beskrivelse af kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere gennemgås i del 3. Notat Side 5

6 Hvad midlerne ikke kan gå til Kompetenceudviklingsmidlerne kan ikke gå til: Sidemandsoplæring, mentorordninger, coaching, projekter m.m. selv om de er tilrettelagt med henblik på kompetenceudvikling Afholdelse af en kompetenceudviklingsdag på arbejdspladsen, personaledage etc. Særligt om lederuddannelse I forbindelse med trepartsaftalen, er der aftalt en ret for institutionsledere m.fl. til lederuddannelse på diplomniveau. Retten kan indfries gennem diplomuddannelse i ledelse eller gennem et nyt uddannelsesinitiativ, der er under udvikling. Kommunerne er i bloktilskuddet blevet kompenseret økonomisk for udgifter i forbindelse med uddannelse af allerede ansatte ledere, mens det er kommunernes egen opgave at finansiere uddannelse af nye ledere. Det foreslås derfor, at beslutningsforum overvejer, hvordan man vil prioritere uddannelse af ledere, der er omfattet af retten til lederuddannelse, i forbindelse med fordeling af kompetenceudviklingsmidlerne. Generelle udviklingsprojekter Hvis der gennemføres generelle udviklingsprojekter, fx på en skole, i en daginstitution eller på et sygehus, vil dette generelt ikke kunne finansieres af kompetenceudviklingsmidlerne. Derimod vil egentlige uddannelsesforløb, der indgår i udviklingsprojektet, som støtter den enkeltes kompetencer, kunne støttes af puljen. Det forudsætter naturligvis, at undervisningen i øvrigt lever op til kravene om at være relevant og foregå hos en anerkendt udbyder. Vikarudgifter Midlerne kan i konkrete tilfælde anvendes til hel eller delvis finansiering af ansættelsesstedets evt. vikarudgifter. Hvis uddannelsesaktiviteten udløser lønrefusion, skal lønrefusionen modregnes i udgiften til evt. vikardækning. Dækning af vikarudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling betyder, at midlerne ikke rækker nær så langt, som hvis det kun er deltagerbetaling m.v., der dækkes. Det er væsentligt at der følger en særlig begrundelse og dokumentation med ansøgningen om dækning af vikarudgifter. Lønrefusion mv. Der findes flere forskellige former for lønrefusion / godtgørelse i forbindelse med efter- og videreuddannelse: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og VEU-godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Notat Side 6

7 SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) gives på to områder: Voksne kortuddannedes deltagelse i FVU, folkeskole- og gymnasialt niveau på fuld tid eller deltid (vil kun omfatte få FTF ere) Voksnes deltagelse i videregående voksenuddannelse tilrettelagt på fuld tid, fx diplomuddannelse. SVU svarer til højeste dagpengesats. Endelig er der indført lønkompensation til korte fagspecifikke kurser i forbindelse med trepartsaftalen. Støtten tildeles efter samme regler som SVU, men taksten er lavere (90 pct. af højeste dagpengesats). Der er en række betingelser for, at den ansatte får ret til SVU, men det vigtigste er, at den ansatte træffer aftale med sin nuværende arbejdsgiver om orlov til deltagelse i uddannelse. Se i øvrigt VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse kan gives til AMU-uddannelser og voksenuddannelse på erhvervsuddannelsesniveau, fx, en række enkeltfag under Åben Uddannelse etc. Godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats. Se i øvrigt Hvordan anvendes lønrefusionen Arbejdsgiverne modtager refusion, når de udbetaler fuld løn til ansatte, der deltager i visse former for efteruddannelse. Hvis der er lønudgifter til vikardækning i forbindelse med ansattes efter- og videreuddannelse, bliver disse altså delvis dækket af lønrefusionen. Hvis der ikke er vikardækning under efteruddannelse kan beslutningsforum drøfte, om der kan aftales nærmere om den refusion, som arbejdsgiveren modtager, så den kan bidrage til at finansiere yderligere efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Det kan også drøftes, om lønrefusion rent faktisk tilfalder den institution, som har udgifter til løn og vikar, mens den ansatte er på efter- og videreuddannelse. Notat Side 7

8 Del III. Hvor kan man finde nærmere oplysninger? Når man lokalt tager stilling til, hvilke ansøgninger om kompetenceudvikling, man ønsker at støtte, er der grund til at se på arbejdspladsens behov her og nu og på længere sigt. Men den enkelte ansattes behov og ønsker om kompetenceudvikling må naturligvis spille en afgørende rolle. Endelig er der en økonomisk afvejning af, hvilke kursus- og uddannelsesmuligheder, der giver mulighed for mest uddannelse for pengene. I det følgende gives en kort introduktion til de former for efter- og videreuddannelse, der er direkte omtalt i bemærkningerne til aftaleteksten, suppleret med et overblik over typiske priser for at deltage i det pågældende tilbud. AMU-uddannelsernes områder, varighed og pris kan man finde nærmere oplysninger om på eller Kursernes længde varierer fra få dage til 6 uger. Prisen ligger typisk på mellem kr. pr. uge, og der er normalt adgang til VEU-godtgørelse. Man kan læse mere om de forskellige AMU-uddannelser ved at følge disse links. Pædagogisk område og Social og Sundhedsområdet Transport Serviceerhvervene Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Metalindustri Svejsning og fyringsteknik Bygge/Anlæg og Industri Træets efteruddannelser Mejeri og Jordbrug Tekniske installationer og energi Industri Andre muligheder på erhvervsuddannelsesniveau er fx Enkeltfag på erhvervsuddannelser Øvrige fag og kurser på erhvervsrettet niveau Notat Side 8

9 Realkompetencevurdering Vær opmærksom på, at Folketinget i 2007 har vedtaget en lov om anerkendelse af realkompetence. Dette betyder, at den enkelte har ret til at få vurderet hvad hun allerede kan f.eks. hvis man gerne vil i gang med en mere omfattende voksen- og efteruddannelse som f.eks. en akademi- eller diplomuddannelse. For den enkelte betyder det: At man måske kan blive optaget på en uddannelse, som man troede var lukket land, fordi man ikke opfyldte de formelle betingelser for optagelse At man måske kan få forkortet sin uddannelsestid (og derved gøre den billigere) Realkompetencevurderingen og dele af et uddannelsesforløb, som bliver forkortet via en realkompetencevurdering, kan indgå i de aktiviteter, som støttes af puljen. Realkompetencevurdering er gratis til og med erhvervsuddannelsesniveau. Derefter skal man betale for at få foretaget en egentlig realkompetencevurdering. På diplomniveau koster det typisk kr. at få foretaget en egentlig realkompetencevurdering. Nærmere oplysninger om realkompetencevurdering findes på Man kan også følge direkte link til det uddannelsesniveau, hvor det er aktuelt at overveje en realkompetencevurdering. FVU - forberedende voksenundervisning HF - Almene voksenuddannelser på VUC AMU - arbejdsmarkedsuddannelserne GVU - Grundlæggende voksenuddannelse EUD - Erhvervsuddannelsesområdet VVU Videregående uddannelser og diplomuddannelser Merit Man har mulighed for at forkorte sin uddannelse og derved gøre den billigere ved at få merit for formelle kompetencer. Nogle grunduddannelser kan også være tilrettelagt som særlige meritforløb. En meritvurdering er gratis. Åben uddannelse er fællesbetegnelse for efter- og videreuddannelse på akademiniveau (VVU), diplomniveau, fagspecifikke kurser m.v. Også enkeltfag fra eksisterende grunduddannelser (fx et linjefag på læreruddannelsen) kan udbydes efter reglerne om åben uddannelse. Man kan finde nærmere oplysninger om tilbud efter lov om åben uddannelse på Notat Side 9

10 En fuld akademiuddannelse (VVU) eller diplomuddannelse tager 1 år. Den er modulopdelt, og man kan nøjes med at gennemføre enkelte moduler. En fuld uddannelse har et omfang på 60 ECTS-points 1, der svarer til et års fuldtidsstudium, mens et modul er på 9-15 ECTS points og typisk gennemføres på ét semester. Et fagspecifikt kursus henter sit indhold fra uddannelser, som fx professionshøjskolen er godkendt til at udbyde. Det er ikke opgjort i ECTS og er heller ikke direkte kompetencegivende, men kan give merit. Et fagspecifik kursus skal dog være på mellem 1-4 ugers varighed ( lektioner) og kan tilrettelægges på deltid eller på heltid. Priserne varierer en del. Eksemplerne nedenfor er hentet fra udbydernes hjemmesider i september Som følge af trepartsaftalen vil prisen i de kommende år falde på mange diplomuddannelser og det aktuelle prisniveau kan ses på udbydernes hjemmesider. Et modul på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. 9 ECTS pris kr. Et modul på den sociale diplomuddannelse sagsbehandler på børne- og ungeområdet. 9 ECTS pris kr. Et fagspecifikt kursus i Rehabilitering og genoptræning har en varighed på 30 lektioner fordelt på 5 undervisningsdage - pris kr. Her er dog mulighed for løntabsgodtgørelse på omkring 3000 kr. Et modul på fx en masteruddannelse i sundhedspædagogik eller masteruddannelse i vejledning. 15 ECTS kr. Det er muligt at finde flere oplysninger om de forskellige former for voksenuddannelser på videregående niveau ved at følge disse links: Videregående voksenuddannelser, VVU Enkeltfag og deluddannelser på KVU-uddannelser Diplomuddannelser Enkeltfag og deluddannelser på bacheloruddannelser Masteruddannelser Enkeltfag og deluddannelser på universiteter 1 ECTS står for European Credit Transfer System. Systemet er et system til meritoverførsel indenfor videregående uddannelser. Systemet er en fælles europæisk standard. Alle danske videregående uddannelser skal anvende systemet. ECTS-point er en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne. Notat Side 10

11 Øvrige kurser og efteruddannelser Kurser og efter- og videreuddannelser på det kunstneriske område og biblioteksområdet hører til Kulturministeriet. På Kulturministeriets område er det muligt at finde links til de forskellige uddannelsesinstitutioner på Nogle af kursustilbuddene ved Kulturministeriets uddannelser er også at finde på Kulturministeriet giver via udvalgene under Kunstrådet støtte til en række udbydere af efteruddannelse på det kunstneriske område, se En række uddannelser med særlig tilknytning til søfart mv. hører til under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det er muligt at finde nærmere oplysninger om disse uddannelser og de tilknyttede efter- og videreuddannelser på Nogle af FTF-organisationerne har hjemmesider, der omtaler organisationsspecifikke uddannelsesmuligheder. Se Notat Side 11

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område aftale om Kompetenceudvikling 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om kompetenceudvikling 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer indholdsfortegnelse

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

Til kommunerne i Region Midtjylland,

Til kommunerne i Region Midtjylland, Til kommunerne i Region Midtjylland, Vedr. fælles kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk I dette notat kan I finde

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 er udgivet af Køkken- og Rengøringssektoren/Forbundet af Offentligt Ansatte Redaktion: Asbjørn Christiansen Jeanette Staffeldt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Professionshøjskolen Nordjylland Studievalg Nordjylland Ansøger (2) For-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling 2006-2008 Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Hvad er Kompetencefonden? Kompetencefonden

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere