Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2013 Bornholms Regionskommune

2 1. Lovgrundlag og formål Tilsynets ansvarsmæssige placering Metode Aktivitet i Tilbuddenes fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser Botilbud Dagtilbud Retssikkerhed Administration af beboermidler, egenbetaling m.m Magtanvendelse/Omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige Tilsynets indtryk af de enkelte tilbud i Rønne Botilbud (Østergade 54, Gartnerparken og Stenbanen) Klintebo SACS (Sandemandsgården og Strøby) Røbo (bo- og aktivitetstilbud) Nexøhuset Kommunikationscentret Kommandanthøjen Midtpunktet og Værestedet i Allinge Valmuen Samlet konklusion på udførte tilsyn i Fokusområder for

3 1. Lovgrundlag og formål Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 fastslår, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område. Af 16 i samme lov bestemmes, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. I Lov om social service 148 a står anført, at den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi. Formål: Formålet med at føre tilsyn er, at påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering Formelt er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for tilsynet. I Bornholms Regionskommune har områdechefen for Børn og Skole ansvaret for tilsynene, og selve tilsynsopgaven med de kommunale dag- og botilbud på voksenområdet og et enkelt privat botilbud udføres af medarbejdere i Social- og Sundhedssekretariatet. 3. Metode Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. Der er ikke i 2013 udført uanmeldte tilsyn. I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Social- og Sundhedssekretariatet, virksomhedslederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter. Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende. Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den interviewede måtte ønske at drøfte. Med mindre andet aftales, laves der ikke egentlige referater fra de udførte interviews, men tilsynspersonerne noterer sig indholdet i drøftelsen, drøfter indbyrdes indtrykkene fra de førte samtaler, og tager efterfølgende en drøftelse med virksomhedslederen om de problemstillinger, som der enten er en vis usikkerhed omkring, eller som bør drøftes mere indgående i virksomheden. Det er også gennem interviewene, at oplysninger om indsatsen, fra leder og personale, kan efterprøves. Under tilsynsbesøget udfærdiges der en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

4 Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser Retssikkerhed Administration af beboermidler, egenbetaling m.m. Magtanvendelse/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, udvikling af tilbuddet m.m. Øvrige Samlet indtryk af tilbuddet Før tilsynet aftaler de tilsynsførende, hvor fokus skal ligges, og der følges op på evt. anbefalinger fra sidste besøg. Rapporten slutter af med et samlet indtryk af tilbuddet samt evt. påbud eller anbefalinger. Social- og Sundhedssekretariatet følger efterfølgende op på, om virksomheden arbejder med de påbud/anbefalinger, der er givet. Tilsynet vil, hvis der er alvorlige fejl og mangler, give lederen besked inden de tilsynsførende forlader stedet. Efter besøget modtager lederen et udkast til rapport, som tilbuddet har ca. 5 arbejdsdage til at kommentere. Der vil kunne rettes fejl eller misforståelser, men det indtryk, som Tilsynet har fået ved besøget, er ikke til diskussion. Når tilbuddet har haft rapporten og melder tilbage, er rapporten endelig, og bliver sendt til politisk behandling i fagudvalget. Rapporten sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, og det forventes, at rapporten forelægges det stedlige MED-udvalg og brugerbestyrelsen. Rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Tilbudsportalen. Tilsynet fører ikke tilsyn med tilbuddets økonomi. Da man i Bornholms Regionskommune har valgt, at denne opgave ligger i regnskabsafdelingen. Tilsynet drøfter tilbuddets håndtering af beboernes økonomi. 4. Aktivitet i 2013 Der har i 2013 været udført tilsyn følgende steder: Rønne Botilbud o Gartnerparken o Østergade 54 o Stenbanen SACS o Strøby o Sandemandsgården Klintebo

5 Røbo Nexøhuset Kommunikationscentret o Ungdomstilbuddet o Ressourcevejen Psykiatri og Handicap o Kommandanthøjen o Midtpunktet o Værestedet Vestergade 1 Valmuen (privat botilbud) Alle besøg har jfr. retningslinjerne været varslede besøg. 5. Tilbuddenes fysiske standard Formålet med tilsynet er at påse, at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for bl.a. hygiejne og vedligeholdelse. Det er i høj grad en besigtigelse af arealerne, som danner indtrykket hos Tilsynet. Der ses på toilet og badeforhold, køkkenforhold, den generelle rengøringsstandard, det vedligeholdelsesmæssige niveau bådet indvendigt g udvendigt samt udendørsarealerne. Tilbuddenes fysiske standard er generelt god. Nexøhuset er forholdsvis ny- og ombygget, Kommandanthøjen er helt nybygget og Stenbanen er også forholdsvis nybygget. Boligerne i Østergade 54 lukkes primo 2014, og beboerne flytter i nybyggeri på Stenbanen. De øvrige boliger er, selv om de ikke er nye, i meget god stand. Det er Tilsynets indtryk, at virksomhedslederne også har fokus på vedligeholdelsen. De har dog ikke længere det endelige ansvar, idet opgaven er samlet i en kommunal ejendomsservice. Den hygiejniske standard er god alle steder. Fællesarealerne på de enkelte bosteder fremstår hyggelige, og alle steder møder vi beboere, som benytter sig af fællesområdet. Lejlighederne, som Tilsynet, har fået præsenteret, fremstår alle steder med et tydeligt personligt præg i forhold til den beboer, som bor i lejligheden. Der er gode toilet og badeforhold alle steder. Det er dog sådan, at Kommunikationscentres badeforhold stadig ikke er optimale. Dette forhold har der været peget på i tidligere års tilsyn, uden det dog har ført til ændringer. Der er i 2013 givet 1 anbefaling i forhold til tilbuddenes fysiske standard. Den er givet til Nexøhuset, og handler om, at byggesagen på Nexøhuset er trukket ud. Tilsynet anbefalede, at brugerbestyrelsen blev orienteret om sagens status, hvilket de blev. 6. Samarbejde/kommunikation Formålet med tilsynet er at påse, at samarbejdet og kommunikationen med brugerne, pårørende, personale og andre samarbejdsparter fungerer, herunder også brugerindflydelse og medarbejderindflydelse.

6 Det er Tilsynets opfattelse, at brugerindflydelse er en integreret del af hverdagen i de tilbud, som gives til borgerne i kommunen. Det gælder både i privat og kommunalt regi. Det har været politisk fokus på brugerindflydelsen, og det vægtes særdeles højt at give borgerne mulighed for indflydelse dels på beslutninger om eget liv, og dels på beslutninger, som træffes på fællesskabets vegne. Brugerindflydelse på fællesskabets vegne varetages af brugerbestyrelser eller i f.eks. beboerråd. Borgerne kan vælge at lade sig repræsentere af pårørende i brugerbestyrelserne, og der er således pårørende med i bestyrelserne på Nexøhuset og Klintebo. Brugerindflydelse tager udgangspunkt i den enkelte bestyrelses samlede formåen. Det giver sig bl.a. udslag i, at bestyrelsen nogle steder magter at få indflydelse på den mad man spiser, og andre steder magter man at drøfte høringssvar vedr. budgetprioriteringer. Enkelte steder er beboerne med omkring ansættelse af nyt personale, og det fungerer fint. Der hvor Tilsynet oplever den mest engagerede brugerindflydelse udfolde sig er, når der drøftes forskellige sociale arrangementer. Tilsynet taler med borgerne om, hvad de kan bestemme selv, og de borgere, som har deltaget i tilsynene giver udtryk for, at de bestemmer det meste selv, men at de også får hjælp til at bestemme sig. Der udtrykkes generelt tilfredshed med pårørendesamarbejdet både fra tilbuddenes side og fra de pårørende. Der er selvsagt stor forskel på, hvor meget de pårørende inddrages. Hvis borgerne kan tale for sig selv (ikke er umyndiggjort), bliver de pårørende kun inddraget efter aftale med den pågældende borger. Der hvor borgerne ikke kan varetage deres egne interesser, bliver de pårørende, hvis de ønsker det, væsentligt mere inddraget i hverdagen. Medarbejderne giver generelt udtryk for, at de føler sig inddraget og hørt omkring deres arbejdsplads. Indflydelsen gives formelt i MED-regi, men også i hverdagens planlægning føler medarbejderne sig hørt. Det er Tilsynets oplevelse, at samarbejdet på området generelt fungerer godt, og at de udfordringer, der trods alt er, løses på fornuftig vis. Der er ikke givet anbefalinger vedr. samarbejde og kommunikation i Tilbuddets ydelser Formålet med tilsynet er at påse, at brugerne får de ydelser, de har krav på og behov for. 7.1 Botilbud Beboerne i botilbud får hovedsageligt ydelser efter servicelovens 85. Ydelserne er hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Ydelsen kan også være oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som skal sætte borgeren i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Når det gælder ydelser til borgerne, tager drøftelserne i tilsynsbesøget sit udgangspunkt i borgerens handleplan jf. servicelovens 141. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå borgerens mål, forventet varighed af indsatsen og andre særlige forhold vedr. boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling og hjælpemidler m.v. Tilsynet har ikke i 2013 oplevet, at de borgere, som man talte med, ikke var tilbudt handleplan.

7 Selve udmøntningen af handleplanen sker i en faglig plan, som udarbejdes af de enkelte tilbud. Det er Tilsynets opfattelse, at der generelt lægges vægt på de faglige planer, og at de tager udgangspunkt i borgernes mål. De borgere, som Tilsynet har talt med, har alle givet udtryk for, at de fik den hjælp, som de havde brug for. Både ledere og medarbejder oplyser, at de mener, at medarbejderne har de kompetencer, der skal til for at løse opgaven. Der vil altid være problemstillinger, som kan være svære at løse, men der gøres bl.a. brug af VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen). På flere af tilbuddene gives der udtryk for, at beboerne er blevet ældre, og at det giver andre udfordringer omkring omsorg og pleje, men man er opmærksom på at tilrette tilbuddet, så det passer til målgruppen. Der er ikke givet anbefalinger i 2013 på dette punkt. 7.2 Dagtilbud Aktivitets- og samværstilbuddene er oprettet med sigte på at opretholde eller forbedre de personlige færdigheder og livsvilkår. Det er formålet, at de pågældende borgere har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter. Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønske og behov. I 2012 blev der givet 6 anbefalinger på aktivitets- og samværstilbuddene, som vedrørte manglende handleplan og/eller faglig plan. Der er ikke fundet mangler på dette område i 2013, og det er Tilsynets opfattelse, at dagtilbuddene er i god dialog med visitationen, som er den myndighed, som skal sikre, at der er tilbudt en handleplan. Det er kun del af handleplanen, som vedrører aktivitets- og samværstilbuddene, som dagtilbuddene skal involveres i. Det er desuden op til borgeren at bestemme, om dagtilbuddet skal inviteres med til handleplansmøderne. Det er Tilsynets opfattelse, at borgerne tilbydes mange forskellige aktiviteter, og at de i en vis grad, kan være med til at bestemme, hvilke aktiviteter, som igangsættes. Det oplyses bl.a., at hvis interessen er stor nok, så forsøger man at igangsætte en given aktivitet. Der er typisk tilbud om deltagelse i værkstedsaktiviteter, køkken/café, idrætsaktiviteter og kreative værksteder m.m. Det er Tilsynets opfattelse, at der så vidt det er muligt planlægges aktiviteter til den enkelte ud fra ønsker og behov. Der bliver givet udtryk for, at medarbejderne har de kompetencer, som er nødvendige, og at der er mulighed for at komme på efteruddannelse, hvis det er nødvendigt. Man har også på dagtilbudsområdet benyttet VISO i særligt udfordrende sager. Der er ikke givet anbefalinger på dette punkt i Retssikkerhed Formålet med tilsynet er at påse, at borgernes retssikkerhed tilgodeses.

8 Borgeren skal jfr. retssikkerhedsloven have mulighed for at medvirke ved behandlingen af deres sag. I servicelovens 16 står, at brugerne af tilbud efter denne lov for mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Borgeren har mulighed for at få indflydelse på det tilbud der gives dem bl.a. via den tidligere omtalte 141 handleplan (serviceloven). Hvis ikke borgeren selv kan tage vare på deres egne interesser, så inddrages de pårørende eller værger. Det er Tilsynets opfattelse, at tilbuddene er meget opmærksom på at inddrage borgerne omkring de tilbud de gives. Det giver sig også udslag i, at man forsøger at kommunikere med borgerene på mange forskellige måder, og derved forsøger at finde ud af, hvad borgeren gerne vil. Der er flere borgere, som har etableret værgemål, både personlige og økonomiske værgemål. Det oplyses, at der generelt er et godt samarbejde med værgerne. Det er Tilsynets opfattelse, at de sager, hvor der kan være problemer, søges løst enten i dialog med de pågældende værger eller med hjælp fra statsforvaltningen. I både samtalerne med lederne og medarbejderne efterprøver Tilsynet, hvordan der arbejdes med kontakt til andre samarbejdsparter (læge, tandlæge, sagsbehandlere m.fl.) og til pårørende generelt. Det er Tilsynets opfattelse, at der er kendskab til reglerne om videregivelse af oplysninger, og at man så vidt det er muligt altid informerer borgerne og spørger om samtykke. Der er ikke givet anbefalinger i Administration af beboermidler, egenbetaling m.m. Formålet med tilsynet er at påse, at bestemmelser og administrative procedurer følges. Under dette punkt undersøger Tilsynet, om der er, egenbetaling i forbindelse med ydelserne, der gives til borgeren. Alle tilbud har udarbejdet retningslinjer for egenbetaling. Den kan f.eks. være retningslinjer for betaling for kost, herunder tilbagebetaling ved framelding til måltider, transport, betaling for deltagelse i aktiviteter osv. I 2013 har Tilsynet givet 4 anbefalinger omkring egenbetaling. 2 anbefalinger har vedrørt personalets betaling for kost, idet Tilsynet i begge tilfælde fik oplyst, at personalet kunne købe kost til en lavere pris end beboerne betalte for samme kost. Tilsynets anbefaling er, at personalet skal betale samme pris. Tilbuddene kan i den forbindelse overveje pædagogiske måltider, hvis man mener, at personalet skal spise sammen med beboerne. Dermed er det tilbuddet, som betaler måltidet. Prisen for personalets kost er tilrette beboerprisen. 2 anbefalinger gik på servicepakker, idet der ikke umiddelbart kunne redegøres for, hvad beboerne betalte for. Ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at beboerne bl.a. betalte for personalets værnemidler (handsker m.m.), hvilket er en arbejdsgiver udgift. Dette forhold blev rettet umiddelbart. Tilsynet drøfter administration og opbevaring af beboermidler. Det er forskelligt fra sted til sted, hvordan dette håndteres, idet det altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers egen formåen og behov for hjælp. Tilsynet efterspørger stedets retningslinjer for håndtering af beboermidler, og undersøger, om der er lavet administrationsaftaler med beboerne. Det er Tilsynets opfattelse, at stederne håndterer beboernes midler på fornuftig vis. Det er dog også Tilsynets opfattelse, at der bør udarbejdes nogle generelle regler herfor. Socialstyrelsen udgav i 2013 en del materiale, for etisk

9 håndtering om beboermidler, og Tilsynet anbefaler, at Bornholms Regionskommunes retningslinjer tager udgangspunkt i dette materiale. 10. Magtanvendelse/Omsorgspligt Formålet med tilsynet er at påse, at bestemmelser og procedurer overholdes, og at der gribes ind inden problemerne udvikler sig. Generelt er der få indberetninger om magtanvendelser på området. Der ses en lille stigning i antallet af magtanvendelser, men med færre borgere involveret. (Se den årlige redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet). Det er Tilsynets opfattelse, at der arbejdes målrettet og konstruktivt med at finde de mindst indgribende løsninger i problematiske situationer. Medarbejderne kender regelsættet, og ved, hvordan der skal handles i situationen, og også hvordan der skal registreres efterfølgende. Der følges op på de enkelte episoder i personalemøder el.lign. Nye medarbejdere bliver orienteret om reglerne og de administrative procedurer i forbindelse med introduktion til arbejdet. Der er givet én anbefaling, som i og for sig ikke omhandlede magtanvendelse, men under drøftelsen af magtanvendelser blev Tilsynet opmærksom på, at der kunne være problemer med hygiejnen i et køleskab i fællesrummet. Stedet blev bedt om en orientering om, hvordan hygiejneproblematikken blev løst, uden at man låste køleskabet. Tilsynet møder oftere og oftere ønsket om at kunne låse køleskabene i beboerne fællesrum, idet der er beboere, som dels overspiser, og som dels ikke forstår reglerne omkring hygiejne. Der er ikke lovhjemmel til at låse køleskabene. Tilsynet har vejledt i de konkrete tilfælde. Tilsynet drøfter også procedurer for håndtering af vold, herunder registrering og bearbejdelse af registreringerne. Der er generelt meget få voldsepisoder på handicapområdet. Der har dog i 2013 været et enkelt sted, hvor der har været en del registreringer, men det er Tilsynets opfattelse, at de episoder, som Tilsynet har hørt om, er håndteret godt. Der er en god dialog om, hvad der skal registreres, idet der kan være forskellige opfattelser af, hvad vold er. Det er vigtigt, at man i personalegruppen er enig om, hvad der registreres. 11. Tilbuddets personalepolitik Formålet med tilsynet er at påse, at tilbuddets personalepolitik lever op til de overordnede politikker vedr. personale i Bornholms Regionskommune, og at ansættelsesforholdene er i overensstemmelse med gældende overenskomster og bestemmelser. Der følges op på de enkelte tilbuds personalepolitikker efter behov, og efter de udmeldinger, som måtte komme fra MED-Hovedudvalget. Der er ikke givet anbefalinger i Tilbuddets personaleplanlægning Formålet med tilsynet er at påse, at tilbuddets personaleplanlægning hænger sammen med tilbuddets brugergrundlag og målsætning.

10 Tilbuddenes personaleplanlægning drøftes i samtaler med både ledere, medarbejdere, og borgere. Det synes godtgjort, at der planlægges vagter i forhold til de opgaver, som skal løses. Borgerne udtrykker også tilfredshed, men enkelte udtrykker dog også, at der mangler hænder til at komme ud på ture. Personalegennemstrømingen drøftes ligeledes, og den er generelt normal til lav. Dvs. at der ikke generelt er den store udskiftning af personaler. Efter de gennemførte tilsynsbesøg er konklusionen, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Der er ikke givet anbefalinger i Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Formålet med tilsynet er at påse, at tilbuddet arbejder med værdigrundlag og udvikling af tilbuddet. Værdigrundlag m.m. har ikke haft Tilsynets store fokus i Punktet er drøftet alle steder, og det fremgår af rapporterne, at værdigrundlaget ikke bare er et fint papir, som står i reolen. Det bruges aktivt på stederne. De enkelte steder har fokus på at inddrage borgerne i udviklingen af værdigrundlaget. Der er ikke givet anbefalinger i Øvrige Formålet med tilsynet er at påse, at bestemmelser og godkendte procedure m.m. overholdes. Under dette punkt drøftes emner som ledsagelse, medicinhåndtering og andet. Tilbuddene skal have procedure for medicinhåndtering og ledelsens egenkontrol af håndteringen efterprøves af Tilsynet. Der blev givet 1 anbefaling for mangelende procedure på egenkontrollen. Flere af tilbuddene har haft besøg af kommunens risikomanager, og har drøftet utilsigtede hændelser. Under punktet drøftes også ledsagelse af borgerne. Der er kun få borgere, som har ledsagelse efter serviceloven. De fleste får socialpædagogisk ledsagelse som et led i de ydelser, som de får fra botilbuddet. Der blev givet en anbefaling vedr. ledsagelse, idet det var uklart for Tilsynet, hvordan der blev ført regnskab med timerne til ledsagelse. 15. Tilsynets indtryk af de enkelte tilbud i 2013 For hvert besøg udarbejdes der en tilsynsrapport. De enkelte rapporter kan ses på kommunens hjemmeside og i Tilbudsportalen. Konklusionerne fra de udførte tilsyn fremgår nedenfor. De konkrete anbefalinger fremgår af de enkelte rapporter Rønne Botilbud (Østergade 54, Gartnerparken og Stenbanen) Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger Gartnerparken, Østergade 54 og Stenbanen. Det er Tilsynets opfattelse, at Rønne Botilbud giver et godt tilbud til borgerne. Der arbejdes grundlæggende med at inddrage borgerne i beslutninger om eget liv. Der gives støtte til at udvikle færdigheder i daglige gøremål, og til at opnå de mål, som borgeren giver udtryk for, at de gerne vil nå Klintebo Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Klintebo fremstod fint velholdt både inden døre og udvendigt. Fællesarealerne er hyggelige, og benyttes rigtig meget af beboerne. Det er Tilsynets indtryk, at beboerne er trygge og glade for deres tilbud, og at der er fokus på indholdet i hverdagen.

11 15.3 SACS (Sandemandsgården og Strøby) Det er tilsynets opfattelse, at SACS er et godt tilbud til de borgere, som er visiteret hertil. Der er en vis usikkerhed at spore omkring det fremtidige tilbud og målgruppen, men også en stor interesse for at udvikle tilbuddet i den nye retning, som førtids- og fleksreformen efterspørger. Bruger af tilbuddet er godt tilfredse med indholdet af det tilbud, som de får Røbo (bo- og aktivitetstilbud) Ved tilsynet fremstod Røbo i en meget fin rengørings og bygningsmæssig stand. Udendørsarealerne var velplejede og velordnede. Tilsynet fik, af to af beboerne, velvilligt fremvist deres respektive lejligheder der fremstod hyggelige og med en høj grad af peronligt- og hjemligt præg. Den beboer som Tilsynet talte med, var meget tilfreds med sit tilbud Nexøhuset Beboerne har alle behov for omfattende pleje og omsorg. Det er Tilsynets opfattelse, at der på Nexøhuset er stor fokus på omsorg og pleje af beboerne, men også stor fokus på kommunikation og medinddragen af beboerne, så beboerne så vidt muligt kan bestemme over deres eget liv. Tilsynets oplevelse er, at Nexøhuset er et godt og trygt sted at bo for beboerne, hvor deres behov og ønsker, så vidt det er muligt, imødekommes Kommunikationscentret Tilsynet er udført i Ressourcevejens aktivitetstilbud og i aktivitetstilbuddet til STU-eleverne på Kommunikationscentret. Brugerne som tilsynet talte med gav udtryk for stor tilfredshed med det tilbud de fik. Der er et godt og varieret tilbud til de 2 brugergrupper, som Tilsynet finder målrettet de behov, som brugerne er. Der lægges vægt på både udendørs og indendørs aktiviteter, som i høj grad er brugerbestemte Kommandanthøjen Det er Tilsynets indtryk, at det har været til stor glæde for både beboere og personale at tilbuddet er flyttet i nye omgivelser. Der er mere lys og luft omkring tilbuddet. Der er lagt vægt på egen indgang og at boligerne har eget køkken, hvilket flere beboere benytter sig af. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at der gives beboerne et godt tilbud, som tager udgangspunkt i deres behov for støtte Midtpunktet og Værestedet i Allinge Tilsynet finder, at der er mange tilbud om aktiviteter til gruppen, og at de i høj grad er brugerdefinerede. Der er en god brugerinddragelse Valmuen Valmuen fremstår velholdt, velordnet og med et hyggeligt udtryk. Beboernes lejligheder fremstår tillige hyggelige, og tydeligt indrettet med den enkelte beboeres eget personlige præg. Det er Tilsynets opfattelse at beboerne føler sig godt tilpas med deres fysiske botilbud, samt at de personlige ydelser, og rammerne for hvordan disse ydes, er tilfredsstillende for den enkelte beboer.

12 16. Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2013 Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2013, konkludere følgende: Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. 17. Fokusområder for januar 2014 trådte en ny lov i kraft om det nye socialtilsyn. De bevirker, at kommunen ikke længere skal fører tilsyn med botilbuddene hverken egne eller private. Den opgave er placeret i Socialtilsynet i Frederiksberg kommune. Kommunens eget tilsyn vil stadig have opgaven med at føre tilsyn på dagtilbudsområde (dog undtaget de dagtilbud, som gives i tilknytning til et botilbud Klintebo og Røbo) Tilsynet vil i 2014 have særligt fokus på: Udvikling af et nyt tilsynskoncept til dagtilbuddene. Indholdet i tilbuddet, herunder ydelserne til borgerne

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2012 Bornholms Regionskommune 1. Lovgrundlag og formål... 3 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 3. Metode... 3 4. Aktivitet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Nexøhuset 8. oktober Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Nexøhuset 8. oktober Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Nexøhuset 8. oktober 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Klintebo 21. oktober Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Klintebo 21. oktober Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Klintebo 21. oktober 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Rønne Botilbud 2013(Gartnerparken, Stenbanen og Østergade 54)

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Rønne Botilbud 2013(Gartnerparken, Stenbanen og Østergade 54) TILSYNSRAPPORT Tilbud: Rønne Botilbud 2013(Gartnerparken, Stenbanen og Østergade 54) Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 31. maj 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden sidste års tilsyn, er der pt lidt udfordringer

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014.

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014. Tilsyn: Snorrebakken afdeling C + D - 17. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder har været ansat siden 01. oktober

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag/ gældende regler på området...3 Formål med tilsyn...3 Eksterne tilsynsmyndigheder...4 Overordnede principper for

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn i Rosenhaven, Klinkby udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn i Rosenhaven, Klinkby udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn i Rosenhaven, Klinkby udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet Redegørelse for tilsyn på handicapområdet J.nr.: Sagsid.: 1023853 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1022470) Resume: Odder Kommune har i 2007 ført tilsyn på alle institutioner og private tilbud i kommunen

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere