SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN"

Transkript

1 SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

2 Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man skal danne sig et overblik over de sociale ydelser. Håndbogen er opdelt i emner, der er ordnet alfabetisk. Hvert emne er inddelt i en række hovedspørgsmål, som gør det nemt at finde netop den oplysning inden for emnet, som man søger. I slutningen af hvert emne er der en henvisning til love og paragraffer samt oplysninger om, hvor man kan henvende sig, hvis man vil vide mere. Reglerne om Statens Uddannelsesstøtte har været udeladt fra bogen i et par år. Mange brugere har efterspurgt dette emne, og vi er glade for, at vi i år har fundet plads til et afsnit om SU. Bagest i bogen findes en samlet oversigt over de vigtigste takster, og bogen afsluttes med et stikordsregister, der gør det nemt at finde netop den oplysning, man søger. Ønsker man uddybende oplysninger om de emner, som håndbogen omhandler, kan man blandt andet bruge disse nyttige hjemmesider: her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget genvejen til det offentlige med oplysninger om blandt andet samfundsforhold og myndigheder den sociale portal, hvor man kan finde oplysninger om Socialministeriets område hvor man blandt andet kan lave vejledende beregninger på forskellige sociale ydelser og også kan ansøge om enkelte ydelser her kan man se værdien af egne pensioner. Alle takster gælder pr. 1. januar Redaktionen

3 2 xx Sociale ydelser 2006 af socialrådgiverne Marianne Breitenbach, Inger Kæregaard, Lis Vilhof og Mette Koustrup samt en række medarbejdere i forsikrings- og pensionserhvervet Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K 40. udgave, 1. oplag, 2006 Oplag: Forlaget Forsikring Varenummer: Tryk: Nørhaven A/S, Viborg ISSN ISBN Redaktionen er afsluttet den 10. januar 2006 Sociale ydelser 2006 forhandles i løssalg i boghandler.

4 Indholdsfortegnelse xx 3 3 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsskade 11 ATP og SP 22 Boligstøtte 26 Børnebidrag 31 Børnefamilieydelse 33 Børnetilskud 34 Dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption 36 Danskere i udlandet/udlændinge i Danmark 51 Efterløn 54 Fleksjob 66 Folkepension 72 Førtidspension 79 Hjælp til alvorligt syge og handicappede 91 Kontanthjælp til forsørgelse og hjælp til enkeltudgifter 97 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 103 Offentlig retshjælp 105 Revalidering 106 Statens Uddannelsesstøtte 112 Sygesikring 115 Ydelser til pensionister m.fl. 120 Takster samlet oversigt 124 Stikord 126

5 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven har til formål at sikre medlemmerne økonomisk kompensation for tab af indtægt i tilfælde af arbejdsløshed. Arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsløshedskasse forkortes gennem hele afsnittet til hhv. a-dagpenge og a-kasse. Regelsættet for arbejdsløshedsforsikring er et stort og kompliceret område. Derfor indeholder kapitlet kun de overordnede regler. Yderligere oplysninger kan man få hos sin lokale a-kasse eller Arbejdsdirektoratet. Højeste a-dagpenge udgør i 2006: Kr. pr. dag Kr. pr. uge Kr. årligt Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Dimittendsats/mindstesats (fuldtidsforsikrede) Dimittendsats/mindstesats (deltidsforsikrede) Hvem kan få a-dagpenge? Man skal være medlem af en a-kasse for at få udbetalt a-dagpenge. Hvordan bliver man medlem af en a-kasse? Personer mellem 18 og 63 år har ret til at blive optaget som medlemmer, hvis de: har bopæl og ophold i Danmark, bortset fra Grønland og Færøerne kan dokumentere at være beskæftiget som lønmodtagere med lønnet arbejde har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller en erhvervsgrunduddannelse, når a-kassen modtager skriftlig ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning kan dokumentere at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller kan dokumentere at deltage i ægtefællens selvstændige erhvervsvirksomhed aftjener værnepligt eller er ansat på værnepligtslignende vilkår kan dokumentere at udøve kommunalt hverv som borgmester, rådmand, udvalgsformand eller være medlem af Folketinget, regeringen eller Europa-Parlamentet. Personer, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, har dog ret til optagelse, selv om de ikke er fyldt 18 år. Man kan vælge mellem fuldtids- eller deltidsforsikring, når man optages. En deltidsforsikring skal ændres til en fuldtidsforsikring, hvis man som time-, uge- eller 14-dageslønnet inden for 12 uger har haft over 360 løntimer, eller hvis man som månedslønnet har haft over 390 løntimer inden for 3 måneder. Et selvstændigt medlem, som optages i en a-kasse, kan kun fuldtidsforsikres.

6 Arbejdsløshedsdagpenge xx 5 5 Hvilke betingelser skal man opfylde for at få a-dagpenge? For at opnå ret til a-dagpenge skal en række betingelser være opfyldt: Medlemskabets varighed Ret til a-dagpenge kræver som hovedregel 1 års medlemskab af en statsanerkendt a-kasse. Lærlinge og nyuddannede, der har gennemført en uddannelse af mere end 18 måneders varighed, opnår ret til a-dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning, hvis de er meldt ind i a-kassen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Beskæftigelseskrav Rådighed Retten til a-dagpenge er betinget af, at man har haft arbejde som lønmodtager eller drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de sidste 3 år. For deltidsforsikrede er kravet sammenlagt 34 uger inden for de sidste 3 år. Kun arbejde i medlemsperioder medregnes. Hvis der ydes offentligt løntilskud til arbejdet, kan denne arbejdsperiode ikke medregnes. Det er en betingelse for at få udbetalt a-dagpenge, at man er rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet, samt at man er tilmeldt og har kontakt til arbejdsformidlingen. Hvor lang tid kan man få a-dagpenge? Man kan højst modtage a-dagpenge i sammenlagt 4 år inden for en periode på 6 år. Hvis man har opbrugt retten til a-dagpenge, kan man generhverve retten, hvis man som fuldtidsforsikret dokumenterer at have været i beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i sammenlagt mindst 26 uger inden for de sidste 3 år eller i en tilsvarende periode at have udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. For deltidsforsikrede er kravet 17 uger inden for de sidste 3 år. Udløber dagpengeperioden, efter man er fyldt 55 år (50 år for per- soner født før den 1. januar 1949), og opfylder man betingelserne for efterløn ved det 60. år, bevares retten til a-dagpenge frem til det 60. år. Særlige regler for årige Særlige regler for årige Personer, der i alderen 50 til 54 år mister retten til a-dagpenge, og som ved fortsat indbetaling af medlems- og efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn ved det fyldte 60. år, har ret til efterløn, selv om arbejdskravet ikke er opfyldt. Særlige regler Når man fylder 60 år, kan man maksimalt få a-dagpenge i 30 mdr. for 60-årige Det betyder, at hvis man forud for det fyldte 60. år har modtaget a- dagpenge i mere end 30 måneder, bortfalder dagpengeretten ved det fyldte 60. år. Bliver man f.eks. arbejdsløs, når man fylder 58 år, vil man ved det fyldte 60. år maksimalt være berettiget til a-dagpenge i yderligere 6 måneder.

7 6 Arbejdsløshedsdagpenge 6 xx Medlemmer, der er fyldt 60 år, har efter sammenlagt 6 mdr.s ledighed ret og pligt til at tage imod tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven. Retten til dagpenge ophører ved udgangen af den måned, hvor man fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli Hvilke rettigheder og pligter har man i dagpengeperioden? Der kan kun udbetales dagpenge til personer, som er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at være til rådighed, at man: er aktivt arbejdssøgende kan og vil overtage arbejde med dags varsel kan og vil deltage i kontaktforløb og tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven afgiver nødvendige oplysninger til Arbejdsformidlingen, så der kan formidles arbejde og gives tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven. Lønmodtagere Hvor meget får en lønmodtager i a-dagpenge? Fuldtidsforsikrede A-dagpengene udgør 90 pct. af den hidtidige arbejdsindtægt efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag dog højst: Kr. om dagen Kr. om ugen Kr. om året Deltidsforsikrede For deltidsforsikrede udgør a-dagpengene højst 2 /3 af a-dagpengene for fuldtidsforsikrede: Kr. om dagen Kr. om ugen Kr. om året Personer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, samt værnepligtige Kr. om dagen Kr. om ugen Kr. om året Hvordan beregnes a-dagpengene? Individuel Første gang man skal have a-dagpenge, beregnes satsen på dagpengesats grundlag af arbejdsfortjenesten i de sidste 12 ugers/3 måneders beskæftigelse, hvor der har været et antal løntimer, der mindst svarer til 2 /3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Der kan aldrig udbetales et højere beløb end den højeste a-dagpengesats. Mindstesats Viser en individuel beregning, at lønmodtageren ville være berettiget til en mindre sats end mindstesatsen på 82 pct. af højeste dagpengesats, udbetales mindstesatsen, hvis vedkommende: er fuldtidsforsikret

8 Arbejdsløshedsdagpenge xx 7 7 i de seneste 3 år forud for ledighedens indtræden har været medlem af en a-kasse og i samme periode har været i fuld beskæftigelse som lønmodtager/selvstændig. Supplerende a-dagpenge Arbejder man som lønmodtager mindre end fuld sædvanlig arbejdstid, kan der udbetales supplerende a-dagpenge efter nærmere regler. Supplerende a-dagpenge udbetales med den individuelle a-dagpengesats. Supplerende dagpenge kan højst udbetales i 52 uger inden for 70 uger. Er der tale om arbejde uden opsigelsesvarsel, f.eks. hvis man arbejder fra dag til dag, er der ingen tidsbegrænsning i de supplerende dagpenge. Retten til supplerende dagpenge kan generhverves. Hvornår skal arbejdsgiveren betale a-dagpengegodtgørelse? En arbejdsgiver skal betale a-dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag til en lønmodtager, der er medlem af en a-kasse, hvis lønmodtageren bliver ledig som følge af afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave og tidsbestemt akkord eller lignende. Arbejdsgiverens pligt til at betale a-dagpengegodtgørelse gælder kun, hvis lønmodtageren har været beskæftiget hos arbejdsgiveren svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger inden for de sidste 4 uger før arbejdsophør. Hvor meget får man? A-dagpengegodtgørelse udgør pr. dag et beløb svarende til den højeste dagpengesats. Ved ledighed på 4 timer og derunder betales en halv a-dagpengegodtgørelse på 334 kr. Ved ledighed over 4 timer betales en hel a- dagpengegodtgørelse på 667 kr. Selvstændige Hvor meget får en selvstændig i a-dagpenge? A-dagpenge udbetales ved ledighed på grundlag af den selvstændiges hidtidige arbejdsfortjeneste. For at kunne få a-dagpenge som selvstændig skal det personlige arbejde i virksomheden være ophørt mere end midlertidigt. Det kan ske ved overdragelse eller lukning samt bortforpagtning eller udlejning af mere end 5 års varighed. Der gælder undtagelsesregler, hvis man udtræder af virksomheden, og den videreføres af ægtefælle eller medejer. En række specielle betingelser skal være opfyldt, for at man anses for berettiget til a-dagpenge. Der kan normalt ikke udbetales a-dagpenge de første 3 uger efter ophør af selvstændig virksomhed (karensperiode). I visse tilfælde kan der dog udbetales dagpenge allerede efter den første uge. A-kassen kan oplyse om reglerne.

9 8 Arbejdsløshedsdagpenge 8 xx Hvordan beregnes a-dagpenge? Individuel sats Beregningen af en a-dagpengesats sker med udgangspunkt i gennemsnittet af indtægten i de to bedste, hele regnskabsår, der er afsluttet inden for de seneste 5 år umiddelbart forud for ledigheden og i medlemsperioden. Det er virksomhedens årsindtægt, der er udgangspunktet for beregningen. Årsindtægten opgøres på grundlag af overskud/underskud og nedsættes med en procentsats svarende til arbejdsmarkedsbidraget. Der kan aldrig udbetales et højere beløb end den højeste a-dagpengesats. Mindstesats Er arbejdsfortjenesten af en sådan størrelse, at den selvstændige under normale omstændigheder ville være berettiget til en meget lav a-dagpengesats, kan man få udbetalt mindstesatsen. Mindstesatsen er på 547 kr. om dagen. Det svarer til 82 pct. af højeste a-dagpengesats. For at få udbetalt mindstesatsen skal man: have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 3 sammenhængende hele regnskabsår forud for ledigheden i samme tidsrum have været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse. Har der været et overskud, der giver grundlag for beregning af en højere a-dagpengesats end mindstesatsen, har man ret til dette større beløb. Dokumentationen skal fremlægges for a-kassen senest 6 måneder efter, at man er blevet ledig. Generelle regler Hvordan fradrages for indtægt i ledighedsperioden? Hovedreglen er, at der fradrages for arbejde i a-dagpengene på grundlag af det antal arbejdstimer, man har i ledighedsperioden. Det gælder også, selv om arbejdet er uden for normal arbejdstid, ulønnet og på helligdage. Der fradrages i a-dagpengene på grundlag af det antal arbejdstimer, man har haft inden for en uge. Der modregnes også for løbende udbetalinger af pensioner, der er led i et tidligere ansættelsesforhold. Fradraget sker ved, at indtægten divideres med en omregningssats på 173,24 kr. Dagpengene nedsættes med det beregnede antal timer. Arbejdsfri indtægter har som hovedregel ingen indflydelse på a-dagpengenes størrelse. Hvornår kan man ikke få a-dagpenge? I en række tilfælde kan der ikke udbetales a-dagpenge, fordi man ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gælder, når man f.eks. er: omfattet af strejke eller lockout syg frihedsberøvet (i fængsel) forsørget på institution

10 Arbejdsløshedsdagpenge xx 9 9 ved at aftjene værnepligt eller unddrager sig den under uddannelse under ophold i udlandet. Hvornår er det selvforskyldt ledighed? Man er selvforskyldt ledig og mister retten til a-dagpenge i 3 uger, bl.a. hvis man uden gyldig grund: afslår et rimeligt arbejde afslår et rimeligt arbejde, mens man deltager i et tilbud ikke medvirker til udarbejdelse af eller afslår et tilbud efter en jobplan ophører med et tilbud efter en jobplan opsiger sit arbejde uden gyldig grund. Hvis man bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister man dagpengeretten. For igen at erhverve ret til a-dagpenge skal man som fuldtidsforsikret have været beskæftiget i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mere end 300 timer inden for 10 uger eller som deltidsforsikret i mindst 150 timer inden for 10 uger eller mindst 26 uger uafbrudt have udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Kan man få a-dagpenge i forbindelse med førtidspension? Hvis der er påbegyndt en sag om førtidspension, eller der modtages førtidspension, er retten til a-dagpenge begrænset til en periode på sammenlagt 12 måneder inden for de seneste 18 måneder. Forudsætningen er, at dagpengebetingelserne i øvrigt er opfyldt, herunder også rådighedskravet. Kan man få feriedagpenge? Har man ikke optjent fuld ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn, kan man evt. få udbetalt feriedagpenge i det resterende antal dage, man vil afholde ferie. Forudsætningen er: at man har optjent ret til et antal dage med feriedagpenge at man enten er i et arbejdsforhold som lønmodtager eller er ledig og at man ville have været berettiget til a-dagpenge i tilfælde af ledighed de pågældende dage. Man optjener ret til feriedagpenge bl.a. på grundlag af perioder i optjeningsåret, dvs. kalenderåret forud for ferieåret, hvor a-kassen har udbetalt ydelser bortset fra efterløn, eller hvis en kommune har udbetalt dagpenge i forbindelse med sygdom eller fødsel. Har man fået ydelser svarende til a-dagpenge ved fuld ledighed i hele optjeningsåret forud for ferieåret, har man optjent ret til 25 dage med feriedagpenge. I øvrige tilfælde sker der en forholdsmæssig beregning. Der gælder særlige regler for dimittender, der er optaget i en a-kasse på grundlag af en uddannelse. Hvad er en kombinationsforsikring? Er man både lønmodtager og samtidig har selvstændig virksomhed, og er beskæftiget i hvert forhold imellem 15 og 30 timer pr. uge, kan man blive kombinationsforsikret.

11 10 10 Arbejdsløshedsdagpenge xx Hermed kan man efter 1 års kombinationsforsikring få a-dagpenge i en begrænset periode ved ledighed fra virksomheden, ligesom der er mulighed for a-dagpenge ved ledighed fra lønarbejde, mens man fortsætter med den selvstændige virksomhed. Hvordan udbetales a-dagpenge? A-dagpenge udbetales bagud. Skal der betales skat af a-dagpenge? A-dagpenge er almindelig skattepligtig indkomst. Der skal betales ATP-bidrag, men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Hvor kan man klage? Man kan klage over en a-kasses afgørelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet. Klagen skal inden 4 uger sendes til den pågældende kasses hovedledelse, der hvis man ikke efter fornyet vurdering får medhold skal videresende klagen til direktøren. Klager over direktørens afgørelse kan inden 4 uger indbringes for: Arbejdsmarkedets Ankenævn, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K. Tlf.: Henvisning til love og paragraffer Lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 om arbejdsløshedsforsikring m.v. Hvor kan man få yderligere oplysninger? Man kan få mere at vide om arbejdsløshedsforsikring hos den enkelte a-kasse eller hos: Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K. Tlf.:

12 Arbejdsskade xx Arbejdsskade Den 1. januar 2004 trådte en ny arbejdsskadesikringslov i kraft. Skadebegreberne er forenklet således, at de tidligere fire begreber: Ulykke, kortvarig skadelig påvirkning, pludselig løfteskade og erhvervssygdom er reduceret til to skadebegreber: Ulykke og erhvervssygdom. Det nye erhvervssygdomsbegreb trådte dog først i kraft den 1. januar Takster: Tab af erhvervsevne højeste årsløn laveste årsløn Méngodtgørelse 100 pct. 120 pct kr kr kr kr. Forsørgertab ægtefælle maksimalt kr. barn maksimalt kr. overgangsbeløb kr. Arbejdsulykker, herunder pludselig løfteskade og kortvarig skadelig påvirkning af højst 5 dages varighed, der er indtrådt før 1. januar 2004, behandles efter de gamle regler. Der gælder særlige regler for sager om erhvervssygdomme anmeldt i Hvad forstås ved en arbejdsskade? En arbejdsskade er en ulykke eller erhvervssygdom, der medfører personskade, som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene. Ulykke Erhvervssygdom En ulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. En erhvervssygdom er en sygdom, der efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, er udsat for i højere grad end andre personer uden tilsvarende arbejde. Fra den 1. januar 2005 kræves det alene, at der skal være en medicinsk dokumentation for sammenhængen mellem påvirkning og lidelse. Kravet om fuld videnskabelig dokumentation for sammenhæng er lempet og erstattet af medicinsk dokumentation. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder i samråd med Erhvervssygdomsudvalget en fortegnelse over, hvilke sygdomme der skal betegnes som erhvervssygdomme (Erhvervssygdomsfortegnelsen). En erhvervssygdom giver ret til erstatning, medmindre det anses

13 12 12 Arbejdsskade xx for overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige. Andre sygdomme kan også betragtes som en erhvervssygdom, hvis sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation er forårsaget af arbejdet eller arbejdsforholdene, eller hvis den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Disse sygdomme kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Hvem er omfattet af loven? Alle, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, er dækket af loven. Man skal være i et ansættelses- eller tjenesteforhold. Omfattet er erhvervsmæssigt arbejde eller arbejde for arbejdsgiveren i dennes private husholdning eller husstand. Det gælder, uanset om arbejdet er varigt eller midlertidigt. Det er uden betydning, om arbejdet er aflønnet. Det arbejde, hvorunder arbejdsskaden sker, skal som hovedregel være udført i Danmark. Uddannelsessøgende er som udgangspunkt ikke omfattet af lo- ven. Der er etableret en række særordninger, som dækker visse uddannelsessøgende, især under praktik. Arbejdsgiverens familie Arbejdsgiver/ medarbejdende ægtefælle Fosterskader Søfarende Uddannelsessøgende Øvrige Arbejdsgiverens familie kan kun få erstatning, hvis familiemed- lemmerne arbejder i virksomheden på en måde og i et omfang, der kan sidestilles med andre ansatte. Arbejdsgiveren selv og dennes ægtefælle kan kun få erstatning ved ulykker, hvis der er tegnet en frivillig forsikring, og ved er- hvervssygdomme, hvis arbejdsgiveren og/eller dennes ægtefælle frivilligt har tilsluttet sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Et levendefødt barn, der inden fødslen har pådraget sig sygdom på grund af moderens arbejde under graviditeten, har krav på erstatning for følgerne af sygdommen. Hvis det senere godtgøres, at påvirkningen af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen har skadende effekt på foster eller barn, kan skaden betragtes som en erhvervssygdom. Søfarende, der gør tjeneste på et dansk skib, er ligestillet med personer, der arbejder i Danmark. Desuden er der en række persongrupper, der også kan få erstatning. Det gælder personer, som udøver borgerligt eller kommunalt ombud varetager tillidshverv i forbindelse med de ansattes arbejdsforhold på virksomheden forsøger at redde menneskeliv, forebygger ulykker eller afværger større materielle og kulturelle tab, når forsøget uden

14 Arbejdsskade xx at kunne anses for at være arbejde dog sker i sammenhæng med arbejde forsøger at redde menneskeliv i Danmark, uden at forsøget indgår som en naturlig del af den pågældendes arbejde. Hvem har pligt til at sikre? Private Private arbejdsgivere har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikarbejdsgivere ring mod følgerne af ulykkestilfælde. Med hensyn til erhvervssygdomme skal de tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Offentlige arbejdsgivere Selvstændige/ medarbejdende ægtefæller Medhjælp i privat husholdning Offentlige arbejdsgivere har ikke pligt til at tegne en forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, men skal tilslutte sig AES mod følgerne af erhvervssygdomme. Selvstændige og deres ægtefæller, der arbejder her i landet, kan frivilligt vælge at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker og tilslutte sig AES mod følgerne af erhvervssygdomme. Personer, som har ansat medhjælp i den private husholdning eller får udført private tjenester, har hverken pligt til at tegne forsikring mod følgerne af en arbejdsulykke eller tilslutte sig AES, hvis den samlede beskæftigelse ikke overstiger 400 timer om året. Medhjælperen har dog ret til erstatning efter loven. Erstatningen betales af Arbejdsskadestyrelsen, når det drejer sig om ulykkestilfælde. Udgiften fordeles derefter på de forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring. Udgifter ved erhvervssygdomme betales af AES. Hvornår er man dækket? Man er dækket af loven i den tid, man udfører arbejde for en arbejdsgiver, uanset om arbejdsgiveren har tegnet en arbejdsskadeforsikring eller tilsluttet sig AES. Skader, der er sket på vej til eller fra arbejde, er kun undtagelsesvis dækket, f.eks. er man dækket, hvis man kommer til skade i forbindelse med et ærinde for arbejdsgiveren. Midlertidigt arbejde i udlandet Personer med bopæl i Danmark, der udsendes af en virksomhed i Danmark til at arbejde for virksomheden i udlandet, er normalt omfattet af arbejdsskadesikringen i de første 12 måneder af opholdet. Hvornår og hvordan skal man anmelde en arbejdsskade? En arbejdsskade skal anmeldes snarest og senest 9 dage efter, at skaden er sket. Det er kun skader, som man forventer kan medføre erstatning m.v., der skal anmeldes. Hvis sygefraværet overstiger 5 uger, og skaden ikke er anmeldt, skal den anmeldes senest 9 dage herefter, uanset om skaden forventes at medføre erstatning m.v. For erhvervssygdomme regnes fristen fra det tidspunkt, hvor den anmeldelsespligtige får kendskab til, at sygdommen må antages at være erhvervsbetinget.

15 14 14 Arbejdsskade xx Er anmeldelsen ikke indsendt rettidigt, kan man dog som skadelidt eller efterladt rejse krav om erstatning inden 1 år fra arbejdsskadens indtræden. For erhvervssygdomme regnes fristen fra det tidspunkt, hvor man får kendskab til, at sygdommen må antages for at være erhvervsbetinget. Når der er særlig grund til det, kan der ses bort fra fristen. Skader kan anmeldes på blanketter, der kan rekvireres i forsikringsselskaberne, Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Skader kan også anmeldes elektronisk via EASY. Se mere om EASY på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: Arbejdsskadestyrelsen skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der indtræder på en arbejdsplads, eller som kan være forårsaget af en arbejdsskade. Dette gælder også, selv om arbejdsskaden allerede er anmeldt til forsikringsselskabet. Hvem har pligt til at anmelde? Ulykkestilfælde Det er arbejdsgiveren, som har pligt til at anmelde skaden, når det drejer sig om ulykkestilfælde. Pligten til at anmelde erhvervssygdomme påhviler læger og tand- læger og ikke arbejdsgivere. Læger og tandlæger skal anmelde såvel klare som formodede erhvervssygdomme. Ved erhvervsbetinget sygdom Ulykker skal anmeldes til forsikringsselskabet. Hvis der ikke er tegnet forsikring, skal anmeldelse ske til Arbejdsskadestyrelsen. Erhvervssygdomme skal anmeldes til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Kan sagen genoptages? Har man som skadelidt eller som efterladt fået meddelelse om, at et skadetilfælde eller dødsfald ikke er omfattet af loven, kan sagen genoptages inden 5 år fra meddelelsens dato. Sagen kan også genoptages, hvis en tidligere anmeldt sygdom, som dengang ikke var optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme, senere bliver optaget på fortegnelsen. Genoptagelse/ Sager, der er afvist efter lovgivningen før 1. januar 2004, kan ikke ændring genoptages på baggrund af den nye arbejdsskadesikringslov. Det af loven gælder også sager om erhvervssygdomme afvist før 1. januar Forældelse Krav om erstatning forældes efter 20 år. Krav efter loven bortfalder 5 år efter arbejdsskadens indtræden, hvis det anmeldte tilfælde ikke har kunnet behandles på grund af forhold, der skyldes skadelidte eller dennes efterladte. Hvornår skal der træffes afgørelse? Arbejdskadestyrelsen skal træffe afgørelse om anerkendelse og erstatning inden 1 år fra anmeldelsen. Hvis det drejer sig om erhvervssygdomme, der ikke fremgår af erhvervssygdomslisten, er fristen 2 år. Hvis Arbejdsskadestyrelsen ikke kan anerkende den anmeldte skade, skal afgørelsen træffes inden: 3 måneder i sager, der behandles efter reglerne om ulykker

16 Arbejdsskade xx måneder i sager, der behandles efter reglerne om erhvervssygdomme. Skal sagen forelægges Erhvervssygdomsudvalget, er fristen 2 år. Kan Arbejdsskadestyrelsen ikke træffe afgørelsen inden disse frister, skal styrelsen underrette sagens parter herom. Hvilke ydelser kan man få? Sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. Erstatning for tab af erhvervsevne Godtgørelse for varigt mén Overgangsbeløb ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse til efterladte. Hvornår kan man få sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.? Sygebehandling/ Udgifter til nødvendig sygebehandling, herunder lægehjælp og genoptræning fysiurgisk behandling samt genoptræning, betales, så længe sagen løber. Udgifterne betales dog kun i det omfang, de ikke betales af sygesikringen eller sygehuset som led i behandlingen. Genoptræningen skal foregå som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen. Ved lægeundersøgelser og -behandling, som er forlangt af Arbejdsskadestyrelsen eller Den Sociale Ankestyrelse, kan der blive tale om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og time-/dagpenge efter statens regler. Proteser, briller og hjælpemidler Proteser, briller og lignende hjælpemidler kan betales, hvis Arbejdsskadestyrelsen skønner, at de er nødvendige for at sikre et godt behandlingsresultat og mindske arbejdsskadens følger. Hvis hjælpemidler beskadiges under arbejde, kan udgiften til reparation/nyanskaffelse betales, hvis beskadigelsen skyldes arbejdet/arbejdsforholdene, uanset om der er tale om personskade. For brillestel betales maksimalt 956 kr. (2006). Dækning af udgifter fremover Tilskadekomne kan også få dækket udgifter til fremtidige behandlinger m.v. Hvornår kan man få erstatning for tab af erhvervsevne? Har en arbejdsskade medført, at erhvervsevnen varigt er nedsat med mindst 15 pct., betales erstatning. Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet vurderes den skadelidtes mulighed for at skaffe sig en indtægt. Der ses på, hvad der med rimelighed kan forlanges af den pågældende på grundlag af vedkommendes evner, uddannelse, alder, og hvilke muligheder der er for optræning og revalidering. Først når dette er afklaret, tages der stilling til, hvor stor erstatningen for tab af erhvervsevne skal være.

17 16 16 Arbejdsskade xx Hvis man som følge af arbejdsskaden bliver omskolet, revalideret eller starter på en uddannelse, eller de erhvervsmæssige forhold i øvrigt ikke er afklarede, kan der blive tale om en midlertidig erstatning. For personer, der efter en arbejdsskade kommer i fleksjob eller visiteres til fleksjob, fastlægges erstatningen for tab af erhvervsevne på grundlag af indtjeningen før arbejdsskaden og indtjeningen i fleksjobbet eller ledighedsydelsen. Den tilskadekomne bevarer retten til at få genoptaget sin sag, hvis det viser sig, at pågældende ikke kan bevare sit fleksjob. Erstatningsgrundlag Årsløn Grundlaget for beregning af erstatning for tab af erhvervsevne er den samlede arbejdsfortjeneste i det år, der går forud for datoen for arbejdsskaden. Den højeste årsløn, der kan danne grundlag for beregning af erstatningen, udgør kr. (2006). Den laveste årsløn, der kan danne grundlag ved beregningen af erstatningen, udgør kr. (2006) for personer under uddannelse. Begge disse beløb reguleres hver den 1. januar. Hvor meget kan man få i erstatning for tab af erhvervsevne? Udgangspunktet for beregningen af erstatning for erhvervsevnetab er grundlønnen. Grundlønnen regnes ud som årslønnen ganget med forholdet mellem (fastsat i loven) og den højeste årsløn, der gjaldt på skadetidspunktet. Udbetaling sker fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet er påvist, dog tidligst fra anmeldelsestidspunktet. Eksempel Beregning af en løbende erstatning for tab af erhvervsevne Skadedato: 15. januar Årsløn: kr. Erhvervsevnetab: 50 pct. Maksimal årsløn på skadetidspunkt: kr. Grundløn = x : = kr. Grundydelse = kr. x 4/5 x 0,50 = kr. Opregulering til 2006 niveau = kr. x 1,079 = kr., der forhøjes til nærmeste kronebeløb deleligt med 12 = kr. Månedlig ydelse: kr. 4/5 er lovens erstatningsniveau for tab af erhvervsevne. Reguleringsprocenten for 2006 er 7,9. Hvis der skal udbetales erstatning for samme år, som skaden er sket, beregnes ydelsen direkte ud fra årslønnen. Er erhvervsevnetabet på 15 pct. eller derover, men under 50 pct., udbetales erstatningen normalt som et engangsbeløb. Hvis Ar- bejdsskadestyrelsen skønner, at der er mulighed for, at skadelidtes situation senere kan forbedres, udbetales erstatningen dog som løbende ydelse. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis pågældende ved afgørelsen er under uddannelse, revalidering eller lignende. Tab af erhvervsevne mellem pct.

18 Arbejdsskade xx Er skadelidte fyldt 63 år på skadestidspunktet, udbetales erstatningen altid med et engangsbeløb svarende til to gange den årlige løbende erstatning. Tab af Er erhvervsevnetabet på 50 pct. eller derover, udbetales erstatninerhvervsevne på gen altid som en løbende ydelse forud for hver måned. Den del af 50 pct. og derover erstatningen, der svarer til tab af erhvervsevne på 50 pct., kan efter anmodning udbetales som et engangsbeløb. Den resterende del af erstatningen udbetales fortsat som en løbende erstatning. En tilkendt løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, når modtageren er fyldt 63 år. En midlertidig løbende erstatning kan ikke omsættes til et engangsbeløb. Engangsbeløb Ved død inden udbetalingen Engangsbeløbet udregnes ved at gange den årlige ydelse med en faktor, som er fastsat af Beskæftigelsesministeriet i en bekendtgørelse. Faktoren er lavere, jo ældre skadelidte er. Desuden er der en lille forskel på faktoren for mænd og kvinder. Endelig er der en lille forskel på, om skadelidte er berettiget til erstatning, til vedkommende fylder 65 år eller 67 år. Hvis man, inden dødsfaldet indtræder, har anmodet om, at en løbende ydelse for tab af erhvervsevne kapitaliseres (udbetales som et engangsbeløb), skal dette ske, også selv om erstatningen først kommer til udbetaling efter dødsfaldet. Eksempel Den løbende årlige erstatning omsættes til et engangsbeløb. Tilskadekomne er en kvinde på 30 år, når afgørelsen træffes i oktober 2006: Engangsbeløb = kr. x 10,031 = kr. Tilskadekomne er en mand på 62 år, når afgørelsen træffes i oktober 2006: Engangsbeløb = kr. x 2,742 = kr. Den løbende erstatning ophører, når modtageren fylder 65 år (for personer født før den 1. juli 1939 ophører den løbende erstatning, når modtageren fylder 67 år). Skal der betales skat af erstatning for tab af erhvervsevne? Erstatning for tab af erhvervsevne som løbende ydelse er almindelig skattepligtig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Udbetales erstatningen som et engangsbeløb, er den skattefri. Hvornår kan man få godtgørelse for varigt mén? Hvis man har pådraget sig en varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art, betales godtgørelse for varigt mén, hvis méngraden er 5 pct. eller derover. Méngraden fastsættes på grundlag af en medicinsk bedømmelse af de varige ulemper, som arbejdsskaden har medført i den daglige livsførelse. Bedømmelsen foretages uafhængigt af skadens erhvervsmæssige følger.

19 18 18 Arbejdsskade xx Hvor meget kan man få i godtgørelse for varigt mén? Godtgørelsen udbetales som et engangsbeløb og udgør ved en méngrad på 100 pct kr. For arbejdsskader indtruffet før den 1. juli 2002 udgør godtgørelsen ved en méngrad på 100 pct kr. Ved en lavere méngrad udgør godtgørelsen en forholdsmæssig del af den godtgørelse, der udbetales ved 100 pct. I ganske særlige tilfælde kan godtgørelsen udgøre et højere beløb, dog højst 120 pct. af kr., dvs kr. For arbejdsskader indtruffet før den 1. juli 2002 udgør beløbet kr. Nedsættelse pga. alder Arbejdsskader indtruffet den 1. juli 2002 eller senere: Godtgørelsen nedsættes med 1 pct. for hvert år, man på skadetidspunktet var ældre end 39 år. Hvis man var fyldt 60 år på skadetidspunktet, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1 pct., dvs. i alt 2 pct., for hvert år man var ældre end 59 år. Godtgørelsen nedsættes dog højst med 40 pct. pga. alder. Arbejdsskader indtruffet før den 1. juli 2002: Godtgørelsen nedsættes med 5 pct. for hvert år, man på skadetidspunktet var ældre end 59 år. Godtgørelsen nedsættes dog højst med 50 pct. pga. alder. Skal der betales skat af godtgørelse for varigt mén? Méngodtgørelsen er en skattefri udbetaling. Hvem kan få overgangsbeløb ved dødsfald? Ægtefæller Hvis en arbejdsskade har medført døden, har en efterladt ægtefælle ret til et overgangsbeløb én gang for alle. Overgangsbeløbet udgør kr. (2006). Det er en betingelse, at ægteskabet var indgået før arbejdsskaden, og at samlivet bestod ved skadelidtes død. Er ægteskabet indgået efter arbejdsskaden, har man som efterladt ægtefælle også krav på dette overgangsbeløb, hvis ægteskabet har bestået de sidste 2 år, og samlivet bestod ved skadelidtes død. Samlevere Andre Levede man før arbejdsskaden sammen med skadelidte i et ægteskabslignende forhold, har man krav på et overgangsbeløb, hvis samlivet ved dødens indtræden har bestået de sidste 2 år. Hvis afdøde ikke efterlader ægtefælle eller samlever, kan en anden efterladt person tilkendes et overgangsbeløb, når særlige omstændigheder taler for det. Skal der betales skat af overgangsbeløb? Overgangsbeløbet er skattefrit.

20 Arbejdsskade xx Hvem kan få erstatning for tab af forsørger? Ægtefælle og lige- Den efterladte, der har krav på et overgangsbeløb, er normalt stillet efterladt også berettiget til erstatning for tab af forsørger, hvis man ved dødsfaldet har mistet en forsørger eller på anden måde har fået sine forsørgelsesmæssige forhold forringet. Erstatningen fastsættes under hensyn til forsørgelsens omfang og den efterladtes muligheder for at forsørge sig selv, når alder, helbredstilstand, uddannelse, beskæftigelse m.v. tages i betragtning. Erstatningen udbetales i form af en tidsbestemt løbende ydelse i højst 10 år. Hvor meget kan man få? Erstatningen udgør 30 pct. af afdødes årsløn, dog maksimalt kr. (2006). Hvis der ved dødsfaldet udbetales efterindtægt i form af afdødes løn eller pension, begynder erstatningsudbetalingen dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden. Den løbende ydelse kan på begæring udbetales som et engangsbeløb. Den løbende erstatning ophører, når modtageren fylder 65 år (for personer født før den 1. juli 1939 ophører den løbende erstatning, når modtageren fylder 67 år). Efterladte børn Hvis afdøde efterlader sig børn, som pågældende havde forsørgerpligt for, har hvert barn krav på en løbende årlig ydelse på 10 pct. af afdødes årsløn, maksimalt kr. (2006). Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor den anden af forældrene er i live. Hvis begge forældrene er døde, fordobles ydelsen til 20 pct. af skadelidtes årsløn. Erstatningen udbetales indtil barnets 18. år. Er barnet under uddannelse, kan erstatningen forlænges, når forholdene taler herfor, dog højst til barnets 21. år. Hvis der udbetales erstatning til ægtefælle eller ligestillet, kan den samlede erstatning til børnene højst udgøre 40 pct. af afdødes årsløn. Udbetales der udelukkende erstatning til børn, kan den samlede erstatning ikke overstige 50 pct. af afdødes årsløn. Udbetales der efterindtægt i anledning af dødsfaldet, begynder erstatningsudbetalingen dog først fra udløbet af efterindtægtsperioden. Særlig godtgørelse Der kan tilkendes afdødes nære pårørende en særlig godtgørelse, hvis dødsfaldet er forvoldt ved en forsætlig eller groft uagtsom handling. Godtgørelsen kan normalt højst udgøre kr. Skal der betales skat af godtgørelse for tab af forsørger? En løbende ydelse er almindelig skattepligtig indkomst.

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Vejledning om at fastsætte årsløn

Vejledning om at fastsætte årsløn Arbejdsskadestyrelsen 1. november 2007 4. udgave Senest rettet den 8. maj 2008 Vejledning om at fastsætte årsløn 1. Indledning og lovgrundlag... 2 1.1. Begrebet årsløn... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Arbejdsfortjeneste...

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere