Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE"

Transkript

1 Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri præmie... Fradrag i efterlønnen... Pensioner... Arbejde i efterlønsperioden... Øvrige indtægter... Selvstændig virksomhed... Udbetaling af efterløn... Fortrydelsesordning... Udlandet Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet et på grund af sygdom. 2

3 Efterlønsordningen er fleksibel Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, da det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen. Bliver du længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, er der flere økonomiske fordele. Du får mulighed for at få udbetalt efterløn med en sats svarende til højeste dagpengesats. et lempeligere pensionsfradrag. mulighed for at optjene en skattefri præmie. De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Efterlønsalderen Hovedreglen er, at efterlønsalderen er 64 år, men der er en række overgangsregler, i forhold til hvornår du er født. Disse overgangsregler kan du læse i dette skema. Født i perioden Efterlønsalder ½ ½ ½ ½ og fremefter 64 Efterlønsbevis Afdelingen udsteder automatisk et efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Efterlønsbeviset er en erklæring fra din a-kasse om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn, på det tidspunkt beviset angiver. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Du kan få udstedt et efterlønsbevis, selv om du bor i udlandet. 3

4 Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har samtidig betydning for, hvornår du evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie, hvilken efterlønssats du kan få, og hvilket pensionsfradrag du skal have i din efterløn. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis Hovedbetingelsen for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du skal have nået din efterlønsalder, men ikke have nået folkepensionsalderen. Derudover skal du opfylde betingelserne om medlemsperiode og efterlønsbidrag for ret til efterløn efter den ordinære ordning eller fortrydelsesordningen samt opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Medlemsperiode og efterlønsbidrag Er du født den 1. januar 1978 eller senere, skal du være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag i 30 år - senest fra den dag du fylder 30 år. Det betyder, at du ikke skal betale efterlønsbidragene i mere end 30 år uanset efterlønsalderen. Er du født før den 1. januar 1978 gælder der en række overgangsregler. Du kan få nærmere oplysninger om overgangsreglerne i din afdeling. Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, på det tidspunkt beviset bliver udstedt. Det betyder bl.a., at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Desuden skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du fx har været uden tilknytning hertil i længere tid på grund af sygdom. Ret til efterløn 4 Du skal søge om efterløn på (ansøgning om efterløn). Efterløn kan tidligst ydes fra det tidspunkt, a-kassen har modtaget din ansøgning. Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse, ledighed eller delpension, men du skal stort set opfylde de samme betingelser for at gå på

5 efterløn, som du skal opfylde for at få et efterlønsbevis. Der er dog den forskel, at har du har et efterlønsbevis, kan du overgå til efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark, et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. Er du i tvivl, spørg din afdeling. Retten til efterløn stopper Din ret til efterløn ophører r senest est ved udgangen af den måned, du når folkepensionsalderen. Fuldtid eller deltid Hovedreglen for at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er, at du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn. Er du født før den 1. juli 1949, skal du have været fuldtidsforsikret uafbrudt fra den 1. juli 1999, og indtil du overgår til efterløn. Er du deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. 5

6 Satser 6

7 Efterlønssatser Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan højst få 90 pct. af den indtægt, du tidligere har tjent, men dog højst dagpengenes maksimumbeløb. Født før 1. januar 1956 Går du på efterløn mindre end 2 år efter, beviset har virkning, kan efterlønnen højst udgøre et beløb, der svarer til 91 pct. af højeste dagpenge. Det er for fuldtidsforsikrede 753 kr. pr. dag, kr. pr. uge og for deltidsforsikrede 501 kr. pr. dag, kr. pr. uge (2015). Venter du med at gå på efterløn, til du har opfyldt 2-års-reglen, kan du få ret til en efterløn, der svarer til den højeste dagpengesats. Den højeste dagpengesats er for fuldtidsforsikrede 827 kr. pr. dag, kr. pr. uge og for deltidsforsikrede 551 kr. pr. dag kr. om ugen (2015). Født den 1. januar 1956 eller senere Er du født den 1. januar 1956 eller senere, gælder der særlige regler for, hvornår du kan opnå retten til den højeste dagpengesats. Du kan kontakte din afdeling for nærmere oplysninger. 2-års-reglen - skattefri præmie Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du venter med at gå på efterløn. Følgende betingelser skal være opfyldt: Du skal have et efterlønsbevis. vente med at gå på efterløn mindst 2 år efter den dato, efter lønsbeviset virker fra. efter denne dato som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde i mindst timer, have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller arbejdet som kombinationsforsikret på fuld tid. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst timer. 7

8 Du kan ikke opfylde 2-års-reglen, når du har modtaget delpension. Når du opfylder betingelserne, kan du opnå disse fordele. Højere efterløn Du vil få ret til efterløn, med den sats du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Efterlønnen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt eller sats end den, der eventuelt står i beviset. Der gælder særlige regler, hvis du går på efterløn efter fortrydelsesordningen. Mindre fradrag i efterlønnen for pensioner Du vil kun få fradrag for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. Skattefri præmie Du vil få ret til at optjene en skattefri præmie. Du kan optjene præmien, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, uanset om du har arbejdet flere timer. I det maksimale antal arbejdstimer foretages der fradrag for timer, for hvilke der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge. Hver portion udgør kr. (2015) for fuldtidsforsikrede og kr. (2015) for deltidsforsikrede. Præmien kan højst blive på i alt kr./ kr. (2015). Arbejdet kan udføres både Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Har du ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, nedsættes præmien med 4 pct. for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensions- 8

9 alderen. Du skal søge om udbetalingen, hvorefter afdelingen udbetaler præmien. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag. Født før den 1. januar 1956 eller senere Er du født den 1. januar 1956 eller senere, gælder der særlige regler for, hvornår du kan begynde at optjene skattefri præmie. Du kan kontakte din afdeling for nærmere oplysninger. Fradrag i efterlønnen Som udgangspunkt skal der ske fradrag for alt arbejde, beskæftigelse ved selvstændig virksomhed, indtægt i form af pension, feriegodtgørelse og ferie med løn samt visse andre indtægter. Der er dog mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, uden at det medfører fradrag, ligesom visse indtægter ikke medfører fradrag i efterlønnen. Kontakt din afdeling for nærmere vejledning om reglerne. Pensioner I dette afsnit beskrives hovedprincipperne for fradrag i efterlønnen for pensioner, hvis du er født før den 1. januar Der gælder andre og mere skærpede regler, hvis du er født den 1. januar 1956 eller senere. Vil du vide mere om disse regler, kan du kontakte din afdeling. Fradraget i efterlønnen for din pensionsopsparing afhænger af, hvornår du går på efterløn, og hvilken type pensionsopsparing der er tale om. Afdelingen får automatisk indberetninger på de fleste af dine pensioner, hvorefter disse bliver sendt til dig ved udstedelsen af efterlønsbeviset. Du skal tjekke, om det er de korrekte oplysninger, a-kassen har mod- 9

10 Pensioner

11 taget, og om der eventuelt er pensioner, der ikke er automatisk indberettede. Er der det, skal du meddele dette til din afdeling inden 3 måneder. Opfylder du ikke 2-års-reglen Alle pensionsordninger skal fradrages i din efterløn, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller senere. Der skal dog ikke ske fradrag for pensioner til en efterlevende ægtefælle eller samlever, arbejdsmarkedets tillægspension, ATP, SP eller pension til efterlevende børn. Bundfradrag Før det årlige fradrag for dine pensionsordninger kan beregnes, har du ret til et bundfradrag på kr. (2015). Du har kun ét bundfradrag uanset antallet af pensioner. Det kan anvendes på alle pensionsordninger, bortset fra pensioner der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden. Grundlaget for beregning af fradraget Det beløb, der bliver brugt ved udregningen af fradraget, er værdien af pensionsformuen ved efterlønsalderen eller den aktuelle årlige ydelse. 100 pct. beregningsgrundlag er gældende for ordninger, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, og som kommer løbende til udbetaling i efterlønsperioden (arbejdsmarkedspension og/eller ratepension, der stammer fra et ansættelsesforhold). Beregningsgrundlaget er 100 pct. af det udbetalte beløb før skat. 80 pct. beregningsgrundlag er gældende for alle privattegnede pensioner med livsvarig ydelse, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Det gælder også for ordninger, der er led i tidligere ansættelsesforhold, (arbejdsmarkedspension og/eller ratepension, der stammer fra et ansættelsesforhold), men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Beregningsgrundlaget er 80 pct. af pensionstilsagnet. 11

12 5 pct. beregningsgrundlag er gældende for alle øvrige pensioner med depotværdi, fx kapitalpensioner, ratepensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Beregningsgrundlaget er 5 pct. af depotet. Der gælder særlige regler om kapitalpensioner, der er blevet beskattet (aldersforsikring). Disse medfører fortsat fradrag i efterlønnen, men depotet omregnes til et slags bruttodepot, og det vil være dette bruttodepot, der bruges ved modregning i efterlønnen. Beregning af fradrag Arbejdsmarkedspensioner (livsvarig/ratepension), der kommer til løbende udbetaling i perioden med efterløn: Fradraget er på 50 pct. af beregningsgrundlaget (100 pct.) og foretages fra det tidspunkt, pensionen udbetales. Der er ikke noget bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Modtager du en pension, der udbetales med kr. pr. måned, skal der fratrækkes kr. pr. måned. Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 50 pct. af kr. = kr. pr. mdr. 12 x kr. = kr. pr. år. Privattegnede pensioner med livsvarig ydelse, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden og arbejdsmarkedspensioner, men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden Fradraget er på 60 pct. af beregningsgrundlaget (80 pct.). Du har ret til bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Er dit årlige pensionstilsagn på kr., skal der årligt fratrækkes kr. i efterlønnen. Der er i dette eksempel regnet med et bundfradrag på kr. (2015). Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 80 pct. af kr. = kr kr kr. = kr. 60 pct. af kr. = kr. 12

13 Alle øvrige pensioner, fx, kapitalpensioner, uanset udbetaling i efterlønsperioden og ratepensioner, der kommer til udbetaling i efterlønsperioden Fradraget er på 60 pct. af beregningsgrundlaget (5 pct.). Der kan benyttes bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Er værdien af depotet ved din efterlønsalder på kr., skal der årligt fratrækkes kr. i efterlønnen. Der er i dette eksempel regnet med et bundfradrag på kr. (2015). Det årlige fradrag beregnes på denne måde: 5 pct. af kr. = kr kr kr. = kr. 60 pct. af kr. = kr. Arbejde i efterlønsperioden Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Du har i visse tilfælde mulighed for at udføre disse uden begrænsning eller fradrag. Arbejde mv. i Danmark, i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres i de ovenfor nævnte lande og Schweiz. Lønarbejde I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal fratrækkes i efterlønnen. Fradrag for arbejde sker som udgangspunkt efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. time for time eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde. Reglerne om mindsteudbetaling af ydelser og timeoverførsel gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. 13

14 Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt (2015) Har du en timeløn på under 220,50 kr. (2015), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. pr. år (2015). Arbejdet skal være kontrollabelt. Er din timeløn mindre end 220,50 kr. (2015), men højere end 111,76 kr. (2015), sker fradraget ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel: Arbejder du 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men: 20 x 150 = kr.: 220,50 kr. = 13,60 timer. Hvis din timeløn er mindre end 111,76 kr. (2015), sættes lønnen dog til dette beløb, når det lempede fradrag skal beregnes. I det år, du overgår til efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr. (2015), afhængigt af, hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. Din afdeling kan fortælle dig mere om reglerne og administrationen af ordningen. Øvrige indtægter Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse der udbetales som et engangsbeløb ved overgangen til efterløn eller i efterlønsperioden medfører også fradrag i efterlønnen. I denne situation behøver du ikke at holde ferie, men du skal alligevel oplyse om feriedagene/-beløbet på dit efterlønskort. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din 14

15 feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Der er efter ferieloven flere forskellige måder, uhævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede feriepengene. Disse feriepenge vil som hovedregel medføre fradrag i efterlønnen. Din afdeling kan fortælle dig mere om disse regler. Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter Det gælder løn, rådighedsløn mv., for en periode hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser der træder i stedet herfor (fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt). indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film mv. legater. udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. (g-dage). En række indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen Det gælder bl.a. licensafgifter, biblioteksafgifter, Kodá/Gramex-afgifter og lignende. ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik. erstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskade forsikring. krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver. livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte. efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig op- 15

16 sigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionærlovens 2b, m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, sømandslovens 42 eller godtgørelse efter ligebehandlings lovene. indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom. forpagtningsafgift, indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig. renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster underholdsbidrag. invaliditetsydelse efter lov om social pension. pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne. den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension). vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler. betaling for feriefridage, som ikke holdes. Selvstændig virksomhed Du kan få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen. Husk at søge a-kassen om tilladelse, inden den ønskede overgang til efterløn, eller inden du starter virksomheden. Du kan søge i op til 6 måneder inden. Udbetaling af efterløn A-kassen udbetaler efterlønnen for enten 4 ugers eller 5 ugers perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Efterlønnen vil som hovedregel være til disposition fredagen efter periodens udløb. 16

17 Fortryd ordning 17

18 Fortrydelsesordning Har du tidligere valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke kan opfylde betingelserne for at opnå ret til den ordinære efterløn på noget tidspunkt inden folkepensionsalderen, har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dette fravalg og alligevel opnå ret til efterløn. Efterlønnen efter fortrydelsesordningen vil som udgangspunkt blive mindre end efter den ordinære ordning. Efterlønnens størrelse nedsættes med 2 pct. af den højeste dagpengesats, for hvert hele år du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning. Perioder under 1 år modregnes i forhold til antal hele måneder. Opfylder du 2-års-reglen og har optjent timer til den skattefri præmie, nedsættes præmien med 4 pct. for hvert hele år du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning. Perioder under 1 år modregnes i forhold til antal hele måneder. Når du har fået udstedt dit efterlønsbevis, kan du ikke længere betale efterlønsbidrag. Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen Er du født før den 1. januar 1973, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar Er du født den 1. januar 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra dit 24. år. Du skal ikke kunne opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler. Du skal skriftligt melde dig til ordningen senest 15 år før din efterlønsalder. Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år. 18

19 Udlandet Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn, men der er nogle undtagelser. Din afdeling kan oplyse dig om reglerne. Bopæl i andet EØS-land Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal oplyse afdelingen, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. Ophold i andre lande (udenfor EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz) Du kan opholde dig i andre lande i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i andre lande i længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Ved du allerede på udrejsetidspunktet, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold i Danmark, i et andet EØS-land, Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande udenfor EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a-kassen. Du kan spørge din afdeling om reglerne. Du skal give afdelingen besked, hvis du tager arbejde eller ophold i andre lande. 19

20 Varenummer januar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Høring vedrørende forslag til nye bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob

Høring vedrørende forslag til nye bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere