SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia."

Transkript

1 November 2012 Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding 1

2 Indhold 1. Indledning Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne Det strategiske niveau Det operative niveau Det taktiske niveau lokalråd Samspillet mellem Kredsrådets samarbejdsplan og lokalrådenes handlingsplaner Proces og årshjul SSP og SSP PSP samarbejdet Banderåd Stabsfunktioner Ledelsessekretariat Det kriminalpræventive Sekretariat SSP samrådet Sydøstjylland Strategi og mål for de enkelte samarbejdsområder Det kriminalitetsforebyggende samarbejde, SSP og SSP Kriminalitetsforebyggelse Kriminalitetsbekæmpelse Det tværfaglige samarbejde Den kriminalpræventive indsats overfor børn og unge SSP-samarbejdsplanen Indsatsområder Indsats mod rockere og bandemedlemmer og bandekriminalitet, herunder exit-program og banderåd PANTHER-projektet Indsats mod indbrud i privat beboelse Indsats på Færdselsområdet Sikring af korte ensartede responstider Indsats mod æresrelaterede forbrydelser Indsats mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Trygt natteliv Offerrådgivning Videreudvikling af PSP-samarbejdet Konfliktråd Børnesager Radikalisering & ekstremisme Social dumping Evidensbaseret metodeudvikling i det kriminalpræventive arbejde Lokalrådenes virke Kommunikation Myndighedssamarbejdet i øvrigt Bevillingsnævnssamarbejdet Beredskabskommissionssamarbejdet Miljøsamarbejdet Andre samarbejdsfora Iværksættelse og godkendelse

3 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2013 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjyllands Politikreds. 1.Indledning Politiets mission og vision sætter rammen for politiets indsats, der i mange sammenhænge og navnlig i det kriminalitetsforebyggende arbejde kun kan lykkes i et tæt samarbejde med andre myndigheder og samarbejdsparter. Politiets mission: Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige. Politiets vision: Vi skaber tryghed. I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land. Samarbejdsplanen for Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia kommuner og Sydøstjyllands Politi er grundlaget for samarbejdet i Kredsrådet. Fra Kredsrådets vision Partnerskab i et trygt samfund udgår et mangeartet samarbejde, der har stor betydning for borgernes tryghed og sikkerhed samt børns og unges trivsel og sundhed både specifikt og generelt. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet med effekt og succes sker når en række komplicerede processer, kræfter og ressourcer ydet af flere forskellige myndigheder i et samarbejde går op i en højere helhed. Det er navnlig den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og sammenhængende indsats, der er den mest effektive, og som er helt afgørende for, at kriminalitet blandt børn og unge forebygges og hindres. Denne form for indsatser må nødvendigvis tage udgangspunkt i de enkelte kommuners sammenhængende børnepolitik med henblik på at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. En effektiv forebyggelse af ungdomskriminalitet er en nødvendig forudsætning for, at kriminalitetsniveauet generelt kan sænkes i Sydøstjylland i de kommende år. Det er derfor afgørende, at der både i kommunerne og for samarbejdet med politiet opsættes konkrete mål for den forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet. Kommunerne og politiet i Sydøstjyllands Politikreds vil derfor med denne samarbejdsplan lægge op til et tæt partnerskab, såvel om den kriminalitets forebyggende indsats, som om den kriminalitetsbekæmpende indsats. Et partnerskab, der også inddrager andre myndigheder, interesseorganisationer og foreninger, for med fælles midler og indsats at skabe resultater og 3

4 effekt, der er af værdi både for det enkelte kriminalitetstruede barn eller unge specifikt og samfundet generelt. 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne Samarbejdet er organiseret i tre niveauer: det strategiske niveau, det operative niveau, og det taktiske niveau (Lokalråd+), samt tilknyttede stabsfunktioner. Samarbejdet er illustreret i figuren nedenfor. 2.1 Det strategiske niveau Kredsrådet udgør det strategiske niveau for hele politikredsen og består af borgmestrene i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia samt Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi. Politidirektøren er formand i Kredsrådet. Borgmesteren i Horsens er næstformand i Kredsrådet. Der henvises i øvrigt til forretningsordnen for Kredsrådets arbejde. 2.2 Det operative niveau Lokalrådene i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia kommuner samt lokalpolitiet i den enkelte kommune udgør det operative niveau i forhold til Kredsrådet. Der lægges afgørende vægt på, at politiet bevarer og udbygger det fornødne lokalkendskab samt en tæt kontakt til lokalsamfundet. Det er lokalpolitiets opgave at varetage de løbende formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund. Lokalpolitiet er placeret på de forskellige politistationer i politikredsen, og den daglige leder af 4

5 den enkelte lokalpolitistation vil indenfor de rammer, som fastsættes af politikredsens ledelse, have mulighed for at prioritere og anvende lokalpolitiets ressourcer på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til lokale ønsker og behov. Lederen af lokalpolitiet på den enkelte politistation vil i vidt omfang fungere som overordnet kontaktperson i det daglige arbejde for den pågældende kommune. De overordnede rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i samarbejde mellem lokalpolitiet på den enkelte station og de lokale myndigheder, institutioner, organisationer og andre repræsentanter for lokalsamfundet med lokalrådet som omdrejningspunkt. Lokalpolitilederen er formand for lokalrådet. Lokalrådene består som udgangspunkt af Lokalpolitilederen for det pågældende område Fagchefer/direktører fra kommunen Udvalgte faglige medarbejdere i forhold til det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde Sekretær. 2.3 Det taktiske niveau lokalråd+ Lokalråd + i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia kommuner samt lokalpolitiet i kommunen udgør det taktiske niveau i forhold til Kredsrådet. Lokalrådet skal etablere et lokalråd+, som er et dynamisk netværk og partnerskab i lokalsamfundet, som indgår i samarbejdet. Dette samarbejde vil i høj grad være projektorienteret. Lokalråd+ afholder årligt konferencer med et aktuelt kriminalitetsforebyggende emne som tema finansieret og arrangeret af kommunerne. Lokalråd+ tager pulsen på kriminalitetssituationen i lokalområdet, så problem-, risiko- og udviklingsområder spottes så tidligt, at der kan sættes målrettet ind overfor disse, og problemerne løses ved en forebyggende indsats og ellers ved en hurtig, målrettet, tværfaglig indsats i behandlings- og/eller strafforfølgende øjemed med henblik på at eliminere problemet effektivt. Lokalråd+ oplyser om trends blandt børn og unge, så både Lokal- og Kredsråd kan blive klædt på til en faglig debat om udviklingen i lokalområdet aktuelt og på sigt for til stadighed at være i stand til at tilrettelægge den forebyggende indsats så hensigtsmæssigt, at fødekæden til det kriminelle miljø brydes, og antallet af unge, der havner i kriminalitet, begrænses mest muligt. Lokalråd+ kommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalområdet og vil i langt de fleste tilfælde også aktivt kunne bidrage til løsning af problemstillinger både med viden, personale- og økonomiske ressourcer. Lokalråd+ kan som udgangspunkt bestå af følgende parter: Sektionsleder for forebyggelsesenheden i lokalpolitiet har den koordinerende rolle Faglige medarbejdere fra kommunen, skolemedarbejdere, socialmedarbejdere, SSP 5

6 konsulenter, ungdomsskole- og klubmedarbejdere, fritidskonsulenter m.v. Overordnede foreningsrepræsentanter fra idrætslivet Overordnede repræsentanter fra arbejdstagere, arbejdsgivere, bolig- og borgerforeninger Overordnede repræsentanter fra foreningslivet i øvrigt (spejdere m.v.) Lokale repræsentanter fra offerrådgivningen, Hjælp Voldsofre, krisecentre, Natteravne og behandlingshjem/institutioner Gadeplansmedarbejdere fra kommunen. Denne gruppe kan være varierende fra kommune til kommune i forhold til kommunernes forskellighed og i forhold til, hvilke eksterne samarbejdsparter, der vil kunne bidrage til samarbejdet. Derfor skal det lokalt vurderes, hvilke samarbejdsparter, der deltager i lokalråd+. 3. Samspillet mellem Kredsrådets samarbejdsplan og lokalrådenes handlingsplaner 3.1 Proces og årshjul Politiet og anklagemyndigheden har gennemført en grundig strategiproces med involvering af såvel interne som eksterne interessenter, ligesom der er gennemført kriminalitetsanalyser. Arbejdet er udmøntet i Politiets og Anklagemyndighedens strategi for Strategien indeholder en række overordnede mål med dertil hørende fokusområder og danner rammen for politikredsens arbejde med mål og strategi. Ledelsessekretariatet ved Sydøstjyllands Politi udfærdiger i samarbejde med Det Kriminalpræventive Sekretariat inden årets udløb et udkast til en Plan for samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen (Samarbejdsplanen) for det følgende år. Samarbejdsplanen indeholder fokusområderne fra den overordnede strategiplan, samt de fokusområder som er udvalgt i Politikredsen som væsentlige i forhold til samarbejdet i det følgende år. Samarbejdsplanen forelægges for Kredsrådet til godkendelse i december måned. Med baggrund i Kredsrådets beslutning implementeres samarbejdsplanen fra 1. januar det følgende år. Lokalrådene afholder i januar måned i det ny år et lokalrådsmøde, hvor samarbejdsplanens operative fokusområder gennemgås og implementeres i lokalrådenes arbejde for det følgende år gennem en samordnet handlingsplan. Den samordnede handlingsplan bør, eventuelt med afsæt i en analyse af kriminaliteten i lokalområdet, indeholde en beskrivelse af, hvilke sagsområder man prioriterer i kommunen og hvorfor. Herudover bør handlingsplanen indeholde en beskrivelse af de enkelte kriminalitetsforebyggende indsatser, man prioriterer i kommunen, hvilke lokale samarbejdsfora, man benytter sig af, og hvordan man påtænker at evaluere indsatserne. Endelig bør lokalrådene sikre, at der udarbejdes konkrete aftaler mellem de involverede samarbejdspartnere om, hvem der gør hvad, og herunder påse, om der er klare delegationsaftaler for det daglige arbejde. 6

7 3.2 SSP og SSP + I hver kommune med reference til lokalrådet er der som led i indsatsen mellem de sociale myndigheder, skolerne og politiet oprettet et SSP samarbejde, hvor myndighederne kan videregive oplysninger, der er nødvendige af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde overfor kriminalitetstruede børn og unge. 3.3 PSP samarbejdet I hver kommune med reference til Lokalrådet er der som led i indsatsen mellem psykiatrien, de sociale myndigheder og politiet oprettet et PSP samarbejde, hvor myndighederne kan videregive oplysninger, der er nødvendige af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde overfor socialt udsatte personer. 3.4 Banderåd I hver af kommunerne Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia er der med reference til Lokalrådet oprettet et Banderåd med deltagelse af kommunale ledere, politiledere og personer med særlige kompetence eller muligheder for bekæmpelse eller forebyggelse af banderelateret kriminalitet. Banderådene skal i deres virksomhed navnlig arbejde for at hindre tilgang til bander, men samtidig også medvirke til bandemedlemmer forlader banderne exit programmer. Lokalpolitilederen er som udgangspunkt formand. 4. Stabsfunktioner 4.1 Ledelsessekretariat Sydøstjyllands Politis Ledelsessekretariat er sekretariat for Kredsrådet og har til opgave at udarbejde oplæg til planen for samarbejdet både for det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde i politikredsen, ligesom sekretariatet har til opgave at udarbejde en redegørelse til Kredsrådet om politiets virksomhed i det forløbne år. Ledelsessekretariatet vil trække på tilsvarende funktioner i de enkelte kommuner for at sikre, at opgaverne bliver løst på et højt fagligt niveau, således at Kredsrådet har de bedste muligheder for at træffe sine strategiske beslutninger. 4.2 Det kriminalpræventive Sekretariat Det kriminalpræventive Sekretariat i Sydøstjyllands Politi er placeret på hovedstationen i Horsens. Det kriminalpræventive Sekretariat udfører bl.a. sine arbejdsopgaver med baggrund i samarbejdsplanens aftalte områder, herunder at koordinere og udvikle indsatser mellem de enkelte Lokalråd og kommuner. Politidirektøren redegør løbende for sekretariatets arbejdsopgaver i Kredsrådet. Det har til opgave at servicere det Sydøstjyske område på det kriminalpræventive område. Det er dynamoen i arbejdet og skal gå foran med nye metoder, kampagner og målrettede indsatser og initiativer. Sekretariatet bistår ledelsessekretariatet med planlægning og forberedelse af Kredsrådets møder. Sekretariatet har til opgave at være bindeled mellem Lokalrådene og Kredsrådet og sikre, at relevante problemstillinger i de enkelte Lokalråd bliver gjort til genstand for drøftelse på det strategiske niveau i Kredsrådet. 7

8 4.3 SSP samrådet Sydøstjylland SSP samrådet Sydøstjylland er samarbejdsforum mellem kommunernes forebyggelsesenheder. Det samarbejder med Det kriminalpræventive Sekretariat i Sydøstjyllands Politi og skal sikre samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventive arbejde i kommunerne, politiet og Lokalrådene. Det består af en repræsentant med særlige faglige og personlige kompetencer indenfor SSPsamarbejdet eller det præventive arbejde fra hver kommune, og lederen af Det kriminalpræventive Sekretariat. SSP Sydøstjylland udøver sin virksomhed gennem mindst 4 årlige møder og i øvrigt i henhold til konkrete opgaver og problemstillinger, hvor det er relevant med en tværfaglig og helhedsorienteret præventiv tilgang i hele Sydøstjylland. 5. Strategi og mål for de enkelte samarbejdsområder I det følgende er beskrevet de samarbejdsområder, som politiet og kommunerne har valgt at sætte særligt fokus på. 5.1 Det kriminalitetsforebyggende samarbejde, SSP og SSP+ Et godt tværfagligt samarbejde mellem kommunerne og politiet er en vigtig forudsætning i forhold til forebyggelse af kriminalitet. I Sydøstjyllands Politi prioriteres dette samarbejde højt, og det lokale tværfaglige samarbejde vægtes højt for at forhindre, at kriminalitet opstår og udvikler sig. Målgruppen for det kriminalitetsforebyggende arbejde spænder vidt, og samarbejdet beskæftiger sig som udgangspunkt efter princippet fra vugge til grav. 5.2 Kriminalitetsforebyggelse Kommunerne og politiet vil i det strategiske samarbejde i Kredsrådet have særlig øje for, at de kriminalitetsforebyggende indsatser gives de bedst mulige rammer og vilkår for at øge mulighederne for succes. Kredsrådet vil for at styrke effekten af de valgte indsatser have fokus på at tilvejebringe: bedre indbyrdes sammenhænge mellem de forskellige aktørers indsats, bedre indbyrdes kommunikation mellem de forskellige aktører, herunder mellem forskellige myndigheder, minimering af risikoen for kassetænkning mellem de forskellige aktører, herunder mellem forskellige myndigheder, samt indenfor samme myndighed (tidsmæssig udskydelse af udgifter) bedre identifikation af børn og unge i risikozonen og reaktion over for risikofaktorer, større betoning af forældrenes ansvar for børns opvækst og opdragelse, bedre efterlevelse fra myndighedernes side af krav til sagsbehandling, større konkret viden og bedre anvendelse af viden om den kriminalpræventive effekt af indsatsen, større konkret viden om forholdet mellem udgifter til en sådan indsats og senere opnåede besparelser i relation til børn og unge, der pga. indsatsen ikke begår kriminelle handlinger, mere målrettet allokering af ressourcer i form af penge og personale til den tidlige kriminalitetsforebyggende indsats og styrket indsats i forhold til skolegang og uddannelse over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. 8

9 5.3 Kriminalitetsbekæmpelse I den daglige disponering går hastende politimæssige opgaver forud for ikke-hastende opgaver og løsningen af opgaver vedrørende personfarlig kriminalitet går forud for ikke-personfarlig kriminalitet. Følgende nationale fokusområder har højest prioritet i 2013: Indsatsen mod indbrud i privat beboelse/hæleri/hjemmerøverier herunder øget fokus på den indbrudskriminalitet, der begås af udenlandske kriminelle uden fast tilknytning til Danmark En styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder Indsatsen mod bander og banders kriminalitet konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer En indsats rettet mod rocker- og bandemiljøets rekrutteringsbaser Politiet skal komme meget hurtigt tilstede, når borgerne har akut brug for hjælp Politiet skal opleves som åbent og tilgængeligt, når der er brug for bistand. De øvrige prioriterede fokusområder (i ikke prioriteret rækkefølge), der løbende skal afpasses de lokale forhold, er: Kriminalpræventivt indsatsområde trygheds/indbrudsprojektet Lokalt styrket indsats i SUB områder i Horsens, Kolding, Fredericia og Vejle mod rocker/bandemiljøets rekrutteringsbaser og rocker/bandemiljøets bagvedliggende økonomi Alkohol blandt unge Styrket indsats over for kriminalitetstruede børn og unge Trygt natteliv Indsats mod tyveri fra borger Indsats mod narkokriminalitet. Blandt disse kan der ud fra analyser af det aktuelle kriminalitetsbillede, udviklingen, trends og opnåede resultater udpeges særlige målrettede indsatser. 5.4 Det tværfaglige samarbejde kan inddeles i følgende grupper: Tværfagligt samarbejde om tidlig indsats for børn under skolealderen. SSP samarbejdet for børn og unge typisk fra skolealderen op til 18 år. SSP+ samarbejdet for unge over 18 år og typisk til ca. 25 år. Tværfagligt samarbejde omkring personer i alle aldersgrupper f.eks. PSP samarbejdet, misbrugsbehandling i forbindelse med fængselsophold o.s.v. Tværfagligt samarbejde omkring generel kriminalitetsforebyggelse f.eks. Trygt Natteliv, indbrudssikring, samlivsrelateret vold o.s.v. 5.5 Den kriminalpræventive indsats overfor børn og unge kan inddeles i følgende indsatsområder: Den generelle indsats retter sig mod børn og unge, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd. Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven, eller som viser tegn på at være omsorgs- og/eller opdragelsessvigtede. Den individorienterede indsats retter sig mod enkeltpersoner i risikogruppen. Indsatsen kan også rettes mod personer, der allerede har begået kriminalitet. Målet er at forebygge, at personerne begår ny kriminalitet. 9

10 5.6 SSP-samarbejdsplanen Det formelle samarbejde mellem SSP-samrådet og Det Kriminalpræventive Sekretariat (DKS) er nedskrevet i en såkaldt samarbejdsmodel, hvori der nærmere redegøres for formålet med samarbejdet. SSP-samarbejdsplanen beskriver endvidere relationer og procedurer for det koordinerende samarbejde mellem SSP-samrådet og DKS. Samarbejdet mellem SSP-samrådet og DKS bygger på respekt, ligeværdighed, dialog og tillid mellem parterne. Alt med det mål at der foretages et koordineret SSP-samarbejde, der har til hensigt at begrænse antallet af børn og unge, der begår kriminalitet eller udviser anden risikoadfærd. 6. Indsatsområder 2013 Med baggrund i politiets og anklagemyndighedens overordnede strategiske plan for politiets og anklagemyndighedens arbejde i , Rigspolitiets strategiske plan for 2013, samt lokale strategier for Sydøstjyllands Politi, er nedenstående fokuspunkter aftalt. 6.1 Indsats mod rockere og bandemedlemmer og bandekriminalitet, herunder exitprogram og banderåd Flere kommuner i Sydøstjyllands politi huser personer med tilknytning til rocker-/bandemiljøet. Det er den strategiske hensigt gennem en målrettet efterforskning, til stadighed, at have fokus på disse personer og deres kriminalitet med henblik på at sikre, at så stor en andel af de registrerede rockere og bandemedlemmer som muligt kontinuerligt afsoner domme eller er varetægtsfængslede. Det er herunder vigtigt, at disse personer tilbydes en vej ud af miljøet, hvorfor det er alt afgørende, at exit-samarbejdet mellem kommunerne, politiet og kriminalforsorgen fungerer. Der er i den forbindelse oprettet en lokal exit-enhed ved Sydøstjyllands Politi med repræsentanter fra kommunerne og kriminalforsorgen i frihed (KiF). Exit-emner drøftes i de enkelte banderåd og behandles i den lokale exit-enhed jf. særlig procedure. Sydøstjyllands Politi ønsker imidlertid at udbygge exit-programmet til også at omfatte personer, der af en eller anden grund, viser interesse for at komme ind i rocker-/bande miljøet. Det drejer sig som oftest om unge mennesker der af en eller anden grund drages af miljøet. Det er et ønske at der også her er et godt og frugtbart samarbejde mellem politi og kommune i bestræbelserne på at tage initiativer til, at sådanne unge ikke havner i rocker- /bande miljøet, med hvad der af følger. 6.2 PANTHER-projektet I forlængelse af flerårsaftalen for Dansk Politi er Sydøstjyllands Politi blevet tildelt en særbevilling på 4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til særlig indsats omkring rocker-/bande situationen. I den forbindelse er der fokus på de særligt udsatte boligområder som mulige rekrutteringssteder for rocker-/bandemiljøet. Sydøstjyllands Politi har i den forbindelse i 2012 implementeret et EU-finansieret projekt PANTHER. Som metode arbejdes der med en model udviklet af Svensk Politi i et EU finansieret projekt PANTHER (Preventive Analysis about Network Targets for a Holistic Enforcement Response). Det nye i denne model er, at alle interne og eksterne interessenter arbejder i et formaliseret og systematiseret samarbejde for at opnå bedre synergi, bedre analyser og nytænkning på området. Vi forventer, at det på sigt vil give os flere værktøjer til indsatsen. Det er hensigten, at udvikle modellen til danske forhold, og dette skulle over tid gerne give bedre resultater med at forhindre rekruttering og i øvrigt nedbringe kriminaliteten i SUB områderne. PANTHER-modellen indeholder konkrete metoder til, hvordan politiet i tæt samarbejde med kommunerne (sociale myndigheder), SKAT og andre samarbejdspartnere hurtigt og enkelt kan screene rocker- og bandemedlemmers økonomiske forhold. Herudover indeholder modellen 10

11 metoder til, hvordan politiet effektivt både kan iværksætte EXIT programmer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at komme ud af de kriminelle miljøer samt metoder til at forhindre, at unge mennesker rekrutteres af rocker- og bander. Metoderne i modellen er primært baseret på en individorienteret indsats og tværgående formaliserede samarbejder mellem politiet og andre myndigheder samt partnerskaber med øvrige dele af samfundet. Der er herunder indgået partnerskabsaftaler med de implicerede kommuner (Vejle, Horsens, Kolding og Fredericia), ligesom der er indledt et samarbejde med boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, NGO ere, idrætsorganisationer og andre relevante organisationer i Sydøstjyllands politikreds for at styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet. 6.3 Indsats mod indbrud i privat beboelse Udviklingen i indbrudsstatistikken (indbrud i beboelse) i politikredsen viser, at der i 2010 blev begået indbrud og i 2011, medens der i 2012 forventes et fald i forhold til de to tidligere år. Målet i 2013 er at anmeldelsestallet skal nedbringes med 2 % i forhold til gennemsnittet af årene Det er vigtigt, at lokalrådene i de kommuner, som har en stigning i indbrud i privat beboelse, i særlig grad skal drøfte indsatsen. Sydøstjyllands Politi har i 2012 intensiveret indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Indsatsen fortsætter i 2013 med en fortsat styrkelse af den efterforskningsmæssige indsats, og herunder indsatsen mod hæleri gennem et forstærket samarbejde med marskandisere, auktionshuse mv. Samtidig vil Sydøstjyllands Politi fastholde en konsekvent politik, hvor retsplejelovens regler om varetægtsfængsling udnyttes maksimalt, og anklagemyndigheden understøtter dermed politiets arbejde, således der sikres en hurtig og effektiv retsforfølgning af gerningsmændene. Sideløbende hermed vil der ske særlige målrettede indsatser i de lokalområder, hvor kriminalitetsanalysen viser, at der er en særlig stigning i indbrudsfrekvensen. Indsatsen har sit udgangspunkt i Indbrudspakken og de politimæssige aktiviteter, der følger heraf. En række elementer indeholder imidlertid en række punkter, der kræver involvering af lokale samarbejdspartnere. Herunder at: i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner skal den nyeste viden om forebyggelse af bl.a. indbrudskriminalitet indtænkes og søges implementeret, - kommunens lokalplanlæggere gennem uddannelse tilføres nyeste viden om forebyggende tiltag ved bl.a. ved den fysiske planlægning af boligområder m.v., i udsatte boligområder i bredt samarbejde drøfte hvilke forebyggende initiativer der kan iværksættes, yderligere at aktivere beboer- og grundejerforeninger i fælles bestræbelser på at etablere nabohjælp og bedre sikring af beboelse og værdier, som led i en styrket udslusning af indbrudstyve fra fængsel til frihed skal Lokalrådet i samarbejde med kriminalforsorgen drøfte, hvorledes politiets, kommunernes og kriminalforsorgens samlede indsats mod indbrudskriminalitet tilrettelægges og koordineres bedst muligt. Indbruds- og tryghedsprojektet som i 2012 har været igangsat i henholdsvis Hedensted, Daugaard og Vejle fortsættes ind i Projektet er under evaluering og målet er, at udarbejde en manual til brug for øvrige kommuner i forhold til, at igangsætte lignende projekter. 11

12 6.4 Indsats på Færdselsområdet Færdselssikkerhedsarbejdet forgrener sig ud via lokalrådene i de enkelte kommuner. Til fastlæggelse af lokalpolitiets færdselspræventive indsatser i 2013 har Kredsrådet lagt følgende prioriteringer til videre foranstaltning for dialogen i lokalrådene: Færdselspræventivt indsatsområde CYKLIST prøver SKOLEPATRULJE uddannelse CYKEL kontrol SKOLESTARTS kampagne GÅ prøver GENEREL færdselsundervisning LOKALE kampagner SKAL opgaver x x x x KAN opgaver x x x Politiets operative indsats på færdselsområdet vil fortsætte usvækket i forhold til 2012 med det formål, at vi kan fortsætte nedgangen i antallet af alvorlige færdselsuheld. Samarbejdet vedr. dødsulykker med kommunerne spiller fortsat en stor rolle i udpegning af de såkaldte sorte pletter, der sammen med vejteknik er et væsentlig del af samarbejdet inden for færdselssikkerhedsarbejdet. Kontrolindsatsen i form af den nye ATK-indsats, ligger op til et samarbejde med kommunerne omkring udfindelse af relevante målestrækninger. 6.5 Sikring af korte ensartede responstider "Politiet skal være hurtigt til stede, når borgerne har akut brug for hjælp i forbindelse med alarm-112 opkald. Målkravet i 2013 til den gennemsnitlige responstid på udvalgte områder - overfald/slagsmål, igangværende indbrud, røveri, spritkørsel og husspektakler - er 7 min og 48 sek. 6.6 Indsats mod æresrelaterede forbrydelser Den strategiske hensigt er, at æresrelaterede sager identificeres så tidligt som muligt, og at der iværksættes de nødvendige tiltag, herunder også proaktive beskyttelsesforanstaltninger over for truede personer. Der skal i den forbindelse være et særligt fokus på det tværmyndighedsmæssige samarbejde. Det er endvidere den strategiske hensigt at gennemføre efterforskning af mulige strafbare forhold på eget initiativ eller på baggrund af en anmeldelse. Målet i 2013 er at: sikre en omgående politimæssig reaktion ved anmeldelse af strafbare forhold, der kan have forbindelse til æresrelaterede forhold, iværksætte relevante beskyttelsesforanstaltninger i forhold til truede personer, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, øge samarbejde mellem politiet, kommunerne og andre myndigheder/organisationer, således at der dels kan iværksættes opsøgende og præventive indsatser i relevante miljøer med henblik på at identificere eventuelle æresrelaterede sager, dels kan skabes faglige netværk til erfaringsudveksling og visitation af sager. Udmøntning af den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter, jfr. Social- og Integrationsministeriets strategiplan fra juli 2012 med opfølgning af kursus udbudt af Social- og Integrationsministeriet til alle kommuner. 12

13 Der er oprettet netværk på lokalpolitistationerne, og der er udpeget kontaktpersoner indenfor området. Netværket mødes flere gange om året til videndeling og temadage. Behandlingen af sagerne vil fortsat foregå både på lokalstationerne og i Central Efterforskning. 6.7 Indsats mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Vold i samlivsforhold er et indsatsområde, som Sydøstjyllands Politi også i 2013 vil have stort fokus på. Der er tale om sager, der kan udvikle sig meget alvorligt for offeret, og hvor offeret i mange tilfælde ikke ser sig i stand til, eller har mulighed for at sikre sig imod, at situationen forværres. Sagerne starter ofte som husspektakler, men der kan også være tale om trusler, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, freds- og æreskrænkelser, vold, drab, drabsforsøg, voldtægt og seksuelle krænkelser. Der er nedsat en gruppe med det formål at følge sagerne om samlivsrelateret kriminalitet og udviklingen i disse typer af sager. Der er udfærdiget et actioncard, hvori sagsgangen er beskrevet. 6.8 Trygt natteliv Formålet med indsatsen i restaurationsmiljøet er at skabe et trygt natteliv for de unge og andre gæster, hvor ansvarsbevidste voksne kan træde til, hvis der opstår konflikter. Formålet er samtidig at nedbringe voldsepisoder og episoder med ulovlige stoffer i nattelivet. Indsatsen er tværfaglig og består bl.a. af: årlige kurser for restaurationsansatte, fælles udskænkningsog rusmiddelpolitik, involvering af de unge, samarbejde med bevillingsnævn, natteravne, taxa, teknisk forvaltning m.fl. Målet i 2013 er at vedligeholde de indsatser, der allerede er igangsat i kommunerne i Sydøstjyllands Politikreds. Vedligeholdelsen sker bl.a. ved at fastholde en kontinuerlig dialog med restauratørerne og ved løbende at kompetenceudvikle de ansatte på restaurationerne. For at understøtte et trygt natteliv, politikredsens bevillingsplan og bevillingsnævn samt formindske antallet af voldssager i nattelivet og restaurationsmiljøet, er der anlagt en offensiv strategi, der sætter ind overfor vold, værtshus- og gadeuorden, narko- og våbenbesiddelse m.v. Opgaven er forankret i lokalpolitiet, hvor specialpatruljer løbende fører tilsyn med værtshusmiljøet. Det forventes fortsat, at lokalrådet drøfter udviklingen i og status for det lokale restaurationsmiljø, herunder Trygt Nattelivs indsatsen, i den hensigt at fortsætte eller evt. udbygge et tværfagligt samarbejde i en bredspektret indsats, som både har et kriminalitetsforebyggende, kriminalitetsbekæmpende og sundhedsfremmende formål. 6.9 Offerrådgivning Der er etableret et godt og velfungerende samarbejde med Offerrådgivningen i politikredsen, hvor der i 2012 er indsat en ny bestyrelse og valgt en ny formand. Sydøstjyllands Politi vil fortsat deltage i møder, seminarer mv. Målet for 2013 bliver at fastholde dette gode samarbejde samt at udbygge kendskabet i befolkningen til offerrådgivningsordningen. Det skal bl.a. ske ved, at der forsat skal afholdes temadage for politieleverne, hvor en repræsentant for Offerrådgivningen informerer om ordningen. Politiet vil også fremover hjælpe med at formidle kontakten til ofre, vidner og pårørende, som har været udsat for en traumatisk oplevelse. Da der løbende sker udskiftning/tilgang blandt offerrådgiverne finder vi det vigtigt, at politiet deltager i møder med offerrådgiverne lokalt samt ved kredsmøderne, således at den gode dialog fastholdes. 13

14 6.10 Videreudvikling af PSP-samarbejdet PSP (Psykiatri, Socialforvaltning, Politi) er et godt og velfungerende myndighedssamarbejde, der har til formål at få etableret en tidlig og koordineret indsats over for medborgere, der har psykiske problemer eller er misbrugere. PSP samarbejdet blev i 2010 udvidet til også at omfatte Kriminalforsorgen, hvilket må siges at være en succes. I 2010 blev det muligt i Polspot systemet på en hurtig og effekt måde at identificere medborgere, der med fordel kunne drage nytte af PSP samarbejdet. Målet for 2013 bliver at fastholde og udbygge det allerede eksisterende samarbejde. Det skal ske ved deltagelse i møder i styre- og operativgrupperne Konfliktråd Lov om konfliktråd trådte i kraft pr. 1. januar I et konfliktråd får den forurettede og gerningsmanden mulighed for at møde hinanden sammen med en neutral konfliktmæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling. Formålet med loven er dels at reducere offerets frustrationer og angst og dels at give offeret større tryghed, ligesom det vil kunne give gerningsmanden større ansvarlighed og modvirke recidiv. Politikredsen har udpeget en konfliktrådskoordinator og ansat fire konfliktmæglere. Der er publiceret informationsmateriale og vejledning til brug for sagsbehandlerne i politikredsen og andre relevante samarbejdspartnere herunder Kriminalforsorgen dels via skriftlig vejledning og dels via indlæg på div. relevante mødefora. Opgaven i 2013 bliver at fastholde den gode udvikling, konfliktmæglingen er inde i. Det skal ske ved, at vi opretholder fuldt fokus på området. Endvidere ved at sikre at sagsbehandlerne på lokalstationer får respons på de sager, som de sender til konfliktmægling. For at udbrede forståelsen for konfliktmæglingernes positive indvirkning på forurettede og gerningsmænd, vil der blive afholdt fælles temadag med deltagelse af en eller flere konfliktmæglere samt kontaktpersonerne på lokalstationerne Børnesager I 2013 fastholdes og udvikles fortsat det gode samarbejde omkring børnesagers behandling. Det er vigtigt at disse sager har høj prioritet både hos politi og kommune og at sagerne håndteres rettidigt og professionelt Radikalisering & ekstremisme Stigende tendenser til ekstremisme og radikalisering blandt børn og unge har de sidste år fået mere og mere opmærksomhed. Selvom det er en meget lille gruppe, der bekender sig til ekstremistiske metoder, er det alligevel yderst vigtigt på et så tidligt et tidspunkt som muligt at identificere, forebygge og forhindre ekstremisme og radikalisering. I 2011 blev der etableret en ordning i det eksisterende SSP system, hvor en kontaktperson i hver af politikredsens kommuner sammen med en person fra de enkelte lokalpolitienheder skulle udgøre spotningsgrundlaget i forhold til ekstremisme og radikalisering. Denne ordning har imidlertid vist sig utilstrækkelig, hvorfor Sydøstjyllands Politi sammen med PET (Politiets Efterretnings Tjeneste) og Social og Integrationsministeriet, har indledt et samarbejde med kommunerne omkring uddannelse af frontmedarbejdere til spotning af sådanne personer. I 2012 har Fredericia og Skanderborg kommune indgået i en sådan udannelsesproces, hvilket har været en stor succes. Alene disse to kommuner gav en forøgelse af spotningsnetværket fra tidligere 14 personer til godt og vel

15 6.14 Social dumping Sydøstjyllands Politi vil i 2013 gennemføre en styrket indsats over for udenlandske virksomheders og arbejdstageres overholdelse af lovgivningen, herunder reglerne om registrering i Registeret for Udenlandske Tjenesteudbydere (RUT). Indsatsen omfatter relevante brancher, herunder navnlig servicebranchen, landbrug, gartnerier og særligt byggebranchen og mindre bygge- og anlægsopgaver. Indsatsen inddrager Skat og Arbejdstilsynet, hvor Arbejdstilsynet er ansvarlig for den primære myndighedsindsats Evidensbaseret metodeudvikling i det kriminalpræventive arbejde I 2012 har SSP-samrådet arbejdet med, at se nærmere på de forebyggelses principper og metoder der anvendes i kommunerne og i politiet i det kriminalpræventive arbejde. Hensigten er den at kvalificere det forebyggende arbejde i forhold til at sætte fokus på de metoder, som forskningen understøtter som det der virker. Projektet fortsættes i 2013 og VISO er koblet på som sparring i forhold til, at udvikle evalueringskoncepter til det kriminalpræventive arbejde, således at vi bliver bedre til at sætte retning ud fra valide evalueringer af vort arbejde indenfor det kriminalpræventive område Lokalrådenes virke Der skal i 2013 sættes fokus på Lokalrådenes virke. Lokalrådene har nu eksisteret siden politireformens start og det er tiden, hvor vi ser nærmere på lokalrådsarbejdet ud fra den erfaring vi har fået gennem de sidste år. Lokalrådene skal derfor i 2013 arbejder med egen udvikling i forhold til best practise (hvem skal sidde i lokalrådene, hvordan omsættes strategien fra Kredsråd gennem Lokalråd til handling osv.) 6.17 Kommunikation De mange indsatsområder fordre til stadighed en udfordring i den rette kommunikative håndtering i samarbejdet mellem kommuner og politi. Det er vigtigt, at vi er i stand til, at kommunikere i en fælles forståelsesramme, når det drejer sig om samarbejdet indenfor de fælles indsatsområder. Et fortsat og udviklende samarbejde mellem politiets- og kommunernes kommunikationsansvarlige er derfor af stor vigtighed. 7. Myndighedssamarbejdet i øvrigt 7.1 Bevillingsnævnssamarbejdet Såfremt man ønsker at drive en erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke, skal man have en alkoholbevilling. En ansøgning om alkoholbevilling sendes til den enkelte kommune, idet det er kommunen, der giver en alkoholbevilling. Til at forestå sagsbehandlingen og afgørelsen af om der skal gives en alkoholbevilling, er der etableret bevillingsnævn i politikredsens 7 kommuner. Bevillingssagerne behandles fortrinsvis på møder i bevillingsnævnene. Rammen for sagsbehandlingen er, ud over restaurationsloven, en kredsdækkende bevillingsplan, som er udarbejdet i et samarbejde mellem politiet og de 7 kommuner. Bevillingsplanen orienterer om de bevillingsregler, der er for restaurationsbranchen og giver vejledende retningslinjer for, hvordan ansøgningerne om alkoholbevilling vurderes og afgøres. Herudover har politiet og kommunerne iværksat forskellige initiativer for at sikre et godt og trygt natteliv. Det indebærer bl.a. dialogmøder med restauratørerne, idet et godt samspil er med til at sikre et godt og trygt natteliv. Samarbejdet fungerer godt og justeres løbende i forhold til de konkrete problemstillinger, som viser sig i forbindelse med sagsbehandlingen. 15

16 7.2 Beredskabskommissionssamarbejdet Sydøstjyllands Politi er repræsenteret i alle 7 beredskabskommissioner. Arbejdet i beredskabskommissionen er af stor betydning for koordineringen og samarbejdet når det gælder brand og redningsopgaver i alle dens afskygninger, idet de to hovedkomponenter i dette arbejde er den tekniske leder (indsatsleder-redningsberedskabet) og den koordinerende ledelse. 7.3 Miljøsamarbejdet Der er etableret et samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi og politikredsens 7 kommuner om miljøsagers behandling. Formålet er at styrke kvaliteten og effektiviteten af både kommunernes og politiets sagsbehandling. 8. Andre samarbejdsfora Sydøstjyllands Politi vil fortsat aktivt deltage i en lang række samarbejdsfora, mødefora og netværk i forhold til eksterne samarbejdsparter. Det vil bl.a. dreje sig om samarbejde og møder med: Region Midtjylland og Region Syd- og Sønderjylland Forsvaret, herunder de lokale forsvarsetablissementer, hjemmeværn og politikompagnier Skat Arbejdstilsynet Kriminalforsorgen Arresthusene Fødevareregionen Faglige organisationer Foreninger, f.eks. idrætsforeninger og handelsstandsforeninger Natteravne Krisecentre og væresteder Interesseorganisationer Private virksomheder 9. Iværksættelse og godkendelse er godkendt af Kredsrådet på ordinært kredsrådsmøde december 2012 og har virkning fra 1. januar Helle Kyndesen politidirektør /Kuno Urban Jensen DKS 16

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne... 4 2.1 Det strategiske niveau... 4 2.2 Det operative niveau... 4 2.3 Det taktiske niveau

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Skanderborg. Horsens. Hedensted. Hedensted. Vejle. Billund SYDØSTJYLLANDS. Fredericia. Kolding

Skanderborg. Horsens. Hedensted. Hedensted. Vejle. Billund SYDØSTJYLLANDS. Fredericia. Kolding Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2016 Horsens Hedensted Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding Indhold Forord... 3 1.Indledning... 4 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune,

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune, 1 27. marts 2014 Sagsbehandler: pkr LOKALPOLITIET Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: pkr002@politi.dk REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere