Den Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015"

Transkript

1 Den Digitaliseringsstrategi

2 Indhold 1. Indledning Vision Temaer Infrastruktur og it-udstyr Digitale læremidler Digitale læreformer Digital kommunikation og videndeling Ledelse og styring Kompetenceudvikling Kultur Proces Definitioner

3 1. Indledning Vejle Kommune startede i januar 2010 en proces, der retter fokus mod en helt ny folkeskole og på nye tilgange til at optimere elevernes udbytte af læring og udvikling i skolen. Samtidig er det centralt at skolen er innovativ, har en innovativ tilgang til udvikling og læring, således at nye tiltag skaber værdi i skolens hverdag. Derfor Skolen i bevægelse. Resultatet er blevet 6 principper, som er fundamentet i den fortsatte udvikling af det kommunale skolevæsen. Folkeskolen er ved at blive ændret i et omfang, som ikke tidligere er set. Hvordan ville vi opfinde skolen, hvis ikke den fandtes? er en underoverskrift. For at kunne omsætte principperne i praksis til glæde for eleverne og den ankommende fremtid, er digitalisering en af grundforudsætningerne. Der er i forlængelse heraf tale om et regulært paradigmeskifte på alle niveauer. Et skifte, der har store konsekvenser for tankesæt og opfattelse af læring. De digitale medier er her af afgørende betydning for den fortsatte udvikling af skolen, og fremtidens folkeskole afspejler den igangværende udvikling i tilrettelæggelsen af læring og undervisning. Det sker ved at tilbyde en stor bredde i undervisnings- og læreformer og brug af medier. Det handler om ipads, ipods, tablets, bærbare computere, mobiltelefoner, billede, lyd mm. Internettets hurtige og lette adgang til uanede mængder af viden og information om et vilkårligt emne rummer muligheder, der skal udnyttes, og bredbåndsforbindelser og digital infrastruktur i en professionel ramme er på en skole lige så vigtige som vand, kloak og elektricitet. It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles mål 2009, gør opmærksom på fire emner, der er centrale for facillitering af elevernes læreprocesser og dermed medvirker til at skabe bedre læringsresultater og understøtter, at eleverne tilegner sig digital dannelse. Emnerne optræder i forskellige former for anvendelsen af it i de enkelte fag. I det følgende henvises til ovennævnte faghæfte 48. De syv temaer, der er valgt i nærværende strategi, er udvalgt, så de bl.a. dækker de fire emner fra faghæfte 48 samt emner fra Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi De 7 temaer er Infrastruktur og it-udstyr Digitale læremidler Digitale læreformer Digital kommunikation og videndeling Ledelse og styring Kompetenceudvikling Kultur Nærværende digitaliseringsstrategi rummer i det følgende en vision for området. Visionen skal ses i lyset af Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik, Skolen i bevægelse, It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles mål 2009 og Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Visionen er udmøntet i ovennævnte 7 temaer, der er vejene i udmøntning af strategien. 2

4 2. Vision De 6 principper fra Skolen i bevægelse, sikrer og angiver den overordnede retning for folkeskolens udvikling i Vejle Kommune. Vejene dertil samskabes af de børn, unge og voksne, der er en del af skolens liv. Se principperne på Et af principperne siger Skolens opgave er at bevæge og bevæge sig for at sikre optimale lærings- og udviklingsbetingelser. Et andet af principperne er Skolen er en del af samfundet samfundet er en del af skolen, som udtrykkes i, at læring foregår når som helst og hvor som helst. På arbejdspladser, i naturen, i det virtuelle læringsrum. En naturlig følge heraf er, at Skole-it er et højt prioriteret indsatsområde i den samlede kommunale indsats. Visionen er derfor: Skolen anvender teknologi for at øge elevernes læring og dermed udvikle mere kompetente børn og unge. Alle ledere og medarbejdere har viden om og kompetence til at udnytte teknologien i alle forhold. Skolen involverer elevkompetencer for at sikre øget lyst til læring. Det betyder at: Opgaveløsningen er ikke afhængig af det fysiske sted. Børn og unge er ofte allerede inden mødet med it i skolen fortrolige med computere, mobiltelefoner og andre digitale værktøjer. Opgaven er derfor at udnytte denne parathed til at sikre yderligere udbytte af læring. Den digitalt kompetente leder og medarbejder har let adgang til viden om elevernes behov. Medarbejderen har let adgang til at finde læremidler, hjælpemidler og håndtere elevernes efterspørgsel. Medarbejderne er bundet sammen med hinanden og andre professionelle i et netværk, der både kan bruges åbent og i lukkede fora. Mange kommunikationsmidler anvendes. Medarbejderen anvender digitaliseringen til at opnå bedre resultater og arbejde effektivt. Der er let adgang til at dokumentere, om de opstillede mål opfyldes. De digitale løsninger sikrer, at der skabes viden i organisationen om effekter, effektivitet, udviklingsprocesser samt indhold, metoder og organisering. 3

5 Fremtidsfortælling Eleverne i gruppe 3 har startet dagen med en samling med læreren, hvor de har talt om de matematiktemaer, de har arbejdet med siden sidste samling. Eleverne har været i kontakt med hinanden og læreren om temaet både fysisk og gennem videokonferencer og ved at udveksle notater over gruppens fælles arbejdssted på nettet. Læreren har ud fra de logbøger, eleverne udarbejder på det fælles arbejdssted, en viden om elevernes og gruppens læringsbehov og kan derfor starte dagen med et målrettet fælles oplæg. Den interaktive tavle er en central spiller i undervisningen. På tavlen ligger dagens fælles oplæg, som sendes til den enkelte elevs computer. Læreren er i dialog med eleverne om dagens tema og stiller undervejs spørgsmål. Nogle spørgsmål behandles mundtligt, mens andre besvares individuelt. Læreren kan på sin computer følge elevernes arbejde og umiddelbart vurdere, om der skal sættes fokus på enkelte af de mål, der er for elevens læring. Læreren viser herefter den enkelte elev materialer, der kan støtte eleven i at lære ud fra sit præcise behov. Læreren har fundet læremidlerne på nettet ved at sammenholde læringsbehov med de tilgængelige midler. Læremidlerne er, uanset om det er læsestof, træningsmateriale eller andre midler til elevernes læring, allerede tilgængelig på den enkelte elevs computer. Efter en periode med individuel læring arbejder eleverne sammen i mindre grupper. I forbindelse med arbejdet skal eleverne selv søge efter materialer. De kan søge både på skolens egne materialer og på folkebibliotekets. Når eleverne har valgt materiale ud, kan de valgte materialer og artikler læses på e-bogen. Læreren har mulighed for at følge elevernes arbejde og valg af materialer fra sit arbejdssted. Læreren sørger for, at den store elevgruppe samles i løbet af dagen. Mellem de fælles læringssituationer er der tid til, at læreren kan have fokus på og samtaler med den enkelte elev om mål og læringsstrategi. Elevens forældre kan følge med i deres barns læringsbehov og skoledagens indhold og struktur på skolens intranet og kan støtte eleven i forberedelse og læringen. 3. Temaer 3.1 Infrastruktur og it-udstyr Der er investeret massivt gennem mange år i it-udstyr i skolen. Men mange steder er udstyret vanskeligt at benytte, når fx netværk ikke fungerer, hvilket betyder, at udstyret ikke anvendes til at effektivisere og kvalificere elevernes læring. I de kommende år er det derfor nødvendigt at prioritere it-investeringer for at sikre stabile løsninger og en fuld udbredelse. Der er stor forskel fra skole til skole. Et velfungerende it-udstyr og netværk er en forudsætning for en øget anvendelse af digitale læremidler og digitale læreformer. Vision I 2013 har alle elever mulighed for netadgang på skolen. I 2015 arbejder alle elever med individuelle digitale redskaber. Der primære formål Der er en stabil internetadgang på skolerne Alle elever er på internettet, uanset om de arbejder med skolens eller egen computer Alle elever er på internettet samtidig. 4

6 Succeskriterier og mål Succeskriterier Der er udarbejdet vejledning i opstilling af krav til internetløsninger, der danner baggrund for skolernes valg af software og hardware. Skolerne medtænker digitale medier i skolens indretning. Mål I 2013 kobler alle elever egen computer på skolens netværk Et velfungerende og stabilt netværk øger muligheden for at udnytte både den kapacitet, der er i skolens materiel, og den kapacitet, der er i elevernes eget materiel Alle kan medbringe eget udstyr Vejle Kommune investerer vedvarende i tidssvarende IT-udstyr. Handleplaner Der er defineret en fleksibel it-arkitektur for skole-it inden udgangen af 2013 på alle kommunens skoler. Elever og medarbejdere kan komme på netværket overalt på skolen inden udgangen af Skolen har opstillet rammer for, hvilket udstyr eleverne kan anvende på kommunens it-infrastruktur, og lærerne / pædagogerne har kompetencer til at inddrage elevernes eget udstyr i undervisningen. 3.2 Digitale læremidler I dag udgør bøger og øvrige kendte medier stadig hovedparten af skolernes budgetter til læremidler. Mange børn og unge færdes samtidig hjemmevant i mobiltelefoner, internet m.v. Denne udvikling vil afspejles i undervisningsmaterialerne i folkeskolen, så udbuddet består både af analoge og digitale materialer. Computeren er lærerens / pædagogens forlængede arm og partner i læring og udvikling. Der udvikles og vil blive udviklet digitale læremidler, der tilpasser læringen til elevernes kompetencer, såkaldte adaptive læremidler. Det betyder, at der ud over de fælles læringsmål er fokus på elevernes individuelle læringsmål, da eleverne konstant kan udfordres på deres aktuelle niveau. Læreren / pædagogen har dermed også bedre muligheder for at tilrettelægge elevernes læring og udvikling, og har fokus på elevsamtaler om læringsmål og læringsstrategi. Det vil øge elevernes læringsudbytte. Ovenstående har nær tilknytning til temaet digitale læreformer, som beskrives efterfølgende. Vision I 2015 arbejder Vejle Kommunes skoler sammen om udviklingen af digitale læremidler. I Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra KL peges der på, at digitaliseringen er grundlaget for udviklingen af nye læreformer. Det primære formål It anvendes til fremme af elevernes læring Vejle Kommunes elever har adgang til de læremidler, der fremmer opfyldelsen af deres læringsmål Skolerne opnår en effektiv opgaveløsning med stadig bedre resultater for eleverne Der udvikles digitale læremidler, der i samspil med de digitale læringsmål jf faghæfte 48 fremmer elevernes læring Eleverne har egen adgang til digitale læremidler. Anvendelse af digitale læremidler er kvalificerende i forbindelse med elevers læsning og stavning. 5

7 Succeskriterier og mål Succeskriterier: Der er udarbejdet digitale læremidler, der i samspil med de digitale læringsmål jf faghæfte 48 fremmer elevernes læring Eleverne har egen adgang til digitale læremidler Der er udviklet nye læremidler på baggrund af de digitale muligheder, der uafhængigt af tid, sted, klasser og årgange fremmer elevernes læring. Mål: Der igangsættes en udvikling af digitale læremidler, hvor digitalt udstyr (ipads, ipods, mobiltelefoner, tablets, bærbare mv.) skal bringes i anvendelse Eleverne har egen adgang til deres læremidler. Handleplaner Den enkelte skole fastsætter principper for de digitale værktøjskasser inden udgangen af De digitale værktøjskasser indeholder forskellige former for digitale læremidler (eksempelvis ipads, ipods, tablets, bærbare pc er, mobiltelefoner, programmer). I principperne indgår, at de digitale værktøjskasser er åbne og dynamiske, hvor værktøjskasserne kan kommunikere med hinanden. 3.3 Digitale læreformer I takt med, at teknologien gør det lettere at arbejde uafhængigt af sted, kan den traditionelle form med klasseundervisning tilknyttet et fysisk rum ændres og suppleres. Det betyder, at læreren / pædagogen kan tilrettelægge læringsforløb på tværs af klasser, årgange og skoler. Elevernes læring er ligeledes uafhængig af tid og sted. Vision I 2015 arbejder alle kommunens ledere og medarbejdere sammen om at udvikle nye læreformer. I Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi fra KL peges der på, at udviklingen af nye læreformer skal ses i tæt samspil med udviklingen af de rette læremidler, der igen skal understøtte elevens læring. Det primære formål It anvendes for at fremme elevernes læring I forbindelse med elevernes læring anvendes digitale læreformer, der fremmer opfyldelsen af deres læringsmål De bedst egnede metoder i et undervisnings- og læringsforløb kombineres, så elevernes læring optimeres Anvendelse af it-elementer inddrages i læringsforløb, hvor dette i forhold til indhold og elevgruppe optimerer læringen. Succeskriterier og mål Succeskriterier Der er udarbejdet digitale læringsmål for elevernes læring Eleverne har egen adgang til digitale læringsmål Der er udviklet nye læreformer på baggrund af de digitale muligheder, der uafhængigt af tid, sted, klasser og årgange fremmer elevernes læring. 6

8 Mål Udvikler digitale læreformer i skolen, der uafhængigt af tid, sted, klasser, årgange mv. medvirker til at fremme elevernes læring De digitale læreformer understøtter læring og udvikling, så disse ses som to af hinanden afhængige størrelser. Handleplaner Inden udgangen af 2015 er der etableret et bredt samarbejde om udviklingen af digitale læreformer blandt kommunens ledelser og medarbejdere. Der skabes ideelle læringsrum på skolerne, så de kan udvikle og praktisere digitale læreformer. Det sker i et tæt samarbejde om udviklingen af digitale læremidler. 3.4 Digital kommunikation og videndeling Digitale løsninger til kommunikation og videndeling er udbredt på kommunens skoler. Dialogen mellem forældre og skole, lærere / pædagoger og elever og lærere / pædagoger indbyrdes er i stor udstrækning digital. Teknologi og de grundlæggende færdigheder er således allerede udbredt. Vision I folkeskolen er den direkte mundtlige kommunikation vigtig og skal anvendes, hvor det skønnes som den mest befordrende kommunikationsform. Al yderligere kommunikation mellem lærere / pædagoger indbyrdes, mellem lærere / pædagoger og forældre, mellem lærere / pædagoger og elever, som sker skriftligt, foregår i 2015 digitalt. Man anvender sms, mails, blogs samt den nuværende digitale platform. Det primære formål Tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål deles i et virtuelt rum mellem lærerne / pædagogerne, mellem lærere / pædagoger og forældre, mellem lærere / pædagoger og elever for at skabe optimale betingelser for læring og udvikling. Succeskriterier og mål Succeskriterier Der etableres viden om, hvordan kommunikations- og videndelingsløsninger kan fremme elevers læring Der udarbejdes oplæg til, hvilke krav og standarder til digitale videndelings- og kommunikationsløsninger, der er behov for. Mål Udbreder anvendelsen af og forbedrer den eksisterende teknologi til alle skoler og klasser Der sker en dokumentation af, at der er sket en øget udbredelse af den digitale videndeling og kommunikation Den digitale dialog mellem skole og hjem udvides til at omfatte al dialog, hvor personlig tilstedeværelse ikke er påkrævet. 7

9 Handleplaner Der er fastsat rammer for, hvilke digitale værktøjer der anvendes til hvilken kommunikation inden udgangen af Skolerne koordinerer deres kommunikationsindsats med kommunens digitaliseringsstrategi. Der skal opbygges en vidensbase, hvor lærerne / pædagogerne kan dele viden og tilrettelæggelse af elevernes læring. 3.5 Ledelse og styring Undersøgelser viser, at it er en del af læringen i skolen, og lærerne / pædagogerne oplever et positivt udbytte ved brugen af internettet og andre it-redskaber. Skoleledelsen har et afgørende ansvar for at sikre, at it støtter elevernes faglige udbytte af al læring og udvikling. Det er vigtigt, at skoleledelsen er den ansvarlige i forhold til optimal udnyttelse af potentialet i it. Vision I 2015 har alle skoleledelser taget initiativ til implementering af nærværende digitaliseringsstrategi. Skoleledelsen fremstår eksemplarisk for samtlige medarbejdere og elever i anvendelsen af teknologien. Skoleledelsen har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til at skabe succes med skole-it. Skolens ledelse sikrer, at der er overensstemmelse mellem et givent initiativ og skolens mål. Det primære formål Skoleledelsen skaber rammer for skolens it-kultur Skoleledelsen sikrer anvendelsen af it i undervisningen specifikt Skoleledelsen fastsætter mål for anvendelsen af skole-it Skoleledelsen prioriterer ressourcer til skole-it. Succeskriterier og mål Succeskriterier Der er klare rammer for styring og ledelse af skole-it Der er fokus på temaet hele tiden Skoleledelserne evaluerer og følger op på anvendelsen af skole-it. Mål Der er opstillet mål for opfølgning på udvikling af skole-it Budgetterne for skole-it er tilpasset nærværende strategi Skoleledelsen er tydelig i sine krav og forventninger i forhold til anvendelsen af skole-it. Handleplaner Den enkelte skoleledelse sætter tydelige mål for og følger op på brugen af it og digitale læremidler i undervisningen inden udgangen af Skoleledelsen sikrer, at læringsmål digitaliseres, og at lærernes / pædagogernes undervisning er tilrettelagt, så det er meningsfuldt for eleverne at medbringe eget udstyr Skoleledelsen sikrer adgang til et velfungerende it-udstyr. Senest i 2015 har alle skoleledelser taget ansvaret for at udvikle anvendelsen af it på sig. Dette evalueres i skoleledelsens individuelle ledelsessamtaler med skolechef / øverste leder. 8

10 3.6 Kompetenceudvikling Der er behov for, at lærerne / pædagogerne har de nødvendige didaktiske kompetencer til at indgå i vidensamfundets skole, hvor digital informationsindsamling og bearbejdning, produktion og formidling af viden, analyse samt kommunikation og videndeling står centralt. Udover selv at besidde vidensamfundets grundlæggende it- og mediekompetencer må lærerne / pædagogerne kunne tilrettelægge læring og udvikling, hvor elevernes læring understøttes af digitale læremidler og læreformer. Vision I 2015 har lærerne / pædagogerne de nødvendige didaktiske it- og mediekompetencer, dels til at tilrettelægge undervisning med digitale læremidler og læreformer, dels til at skabe muligheder for, at elever kan udvikle egne it- og mediekompetencer. Det primære formål Lærerne / pædagogerne har vidensamfundets it- og mediekompetencer samt de didaktiske kompetencer til at bringe dem i spil i forhold til elevernes læring. Succeskriterier og mål Succeskriterier Lærerne / pædagogerne har gennemgået den nødvendige kompetenceudvikling Lærerne / pædagogerne har de nødvendige it- og mediekompetencer Lærerne / pædagogerne kan tilrettelægge læring og udvikling, hvor elevernes læring understøttes af vidensamfundets it- og medieformer. Mål Der er opstillet præcise mål for opfølgning på kompetenceudviklingen Budgetterne for kompetenceudviklingen er tilpasset nærværende strategi Skoleledelsen er tydelig i sine krav og forventninger i forhold til kompetenceudvikling. Handleplaner Der vil så vidt muligt blive anvendt lokale kræfter i kompetenceudviklingen, herunder lærer / pædagog til lærer / pædagog kompetenceudvikling både lokalt og på tværs af skoler. Skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne / pædagogerne og forankrer kompetenceudviklingen i de eksisterende organisatoriske rammer fx i skolernes teamstruktur. Skolerne lægger en strategi for, hvordan vejledningsressourcerne anvendes bedst muligt i forhold til it-baseret fagdidaktik og projektpædagogik. Forvaltningen foranstalter et temamøde med skoleledelserne i efteråret 2011, hvor fokus er rettet mod kompetenceudvikling og videndeling. 3.7 Kultur Der er behov for, at skolens uddannelseskultur, i langt højere grad end tilfældet er i dag, er præget af digitale læremidler og læreformer. Det er helt nødvendigt at etablere en uddannelseskultur, hvor igennem skolens uddannelseskultur præges, udfordres og udvikles gennem nye læremidler og læreformer. Det er afgørende for elevernes læring i vidensamfundet. 9

11 Vision Elever, lærere / pædagoger, ledere, forældre og andre tager del i en skolekultur, hvor digitale læremidler og læreformer er en integreret del af skolens praksis. Det primære formål Elever i Vejle Kommune sikres de bedste muligheder for at lære bl.a. gennem etableringen af en stærk digital dimension af skolekulturen. Succeskriterier og mål Succeskriterier Digitale læremidler og læreformer er en integreret del af skolekulturen Skolens grundlæggende antagelser, værdier og konkrete udtryk (indretning osv.) har en tydelig it- og mediepædagogisk dimension Skolens interessenter oplever, at digitale læremidler og læreformer er en integreret og meningsfuld del af skolens hverdag og skolens kultur. Mål Udvikler en skolekultur, hvor digitale læremidler og læreformer er en integreret del af skolekulturen Udvikler en skolekultur, hvor skolens interessenter oplever, at digitale læremidler og læreformer er en integreret og meningsfuld del af skolens hverdag. Handleplaner Den digitale dimension af skolekulturen sikres gennem udbygning af infrastrukturen og itudstyr, et stærkt fokus på digitale læremidler og læreformer, digital kommunikation og videndeling, ledelse og styring samt kompetenceudvikling. 4. Proces Der har været tale om en strategiproces med det formål at beskrive den overordnede vision, succeskriterier og mål samt handleplaner indenfor de syv forskellige temaer i skole-it. Processen er blevet gennemført i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet nærværende dokument. Dokumentet har efterfølgende været til høring i skoleledelsernes kontaktudvalg, hos skoleledelserne, i skolebestyrelserne, i de lokale MED-udvalg, i FAGmed og i forvaltningen. Der har desuden været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledelserne i maj Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne i digitaliseringsstrategien. Samlet set oplyser spørgeskemaundersøgelsen, at skolerne er godt på vej mod den digitale skole, men at der også er muligheder for effektiviseringer og forbedringer. Spørgeskemaundersøgelsen findes i sin helhed i Bilag 1. Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi for skoleområdet er gældende for perioden Strategien evalueres mindst en gang om året, så vi sikrer sammenhæng med de forandringer, der sker i vores omverden. I tilknytning til nærværende digitaliseringsstrategi udarbejdes et inspirationskatalog. Dette inspirationskatalog indeholder en række anbefalinger og ideer / visioner for nye tiltag samt peger på områder, der kan give effektiviseringer på længere sigt. Inspirationskataloget er et dynamisk dokument, der også skal fungere som videndeling. Inspirationskataloget evalueres sammen med strategien mindst en gang årligt. 10

12 5. Definitioner Målgruppen for denne digitaliseringsstrategi er de personer, der arbejder med skoleområdet. Det vil sige lærere / pædagoger, skoleledelser, forvaltning, forældre og andre med interesse inden for skoleområdet. I strategien anvendes begrebet skole som et fælles begreb for både skole og den fritidsdel, der hører til skolerne. Følgende begreber og definitioner er anvendt: Infrastruktur: Herved forstås de netværk, der på en skole binder computerne sammen med server, controller og internet. Netværk kan være kabelforbundne og trådløst forbundne. It-udstyr: Herved forstås udstyr som stationære og bærbare computere, printere, mobiltelefoner, tablets, interaktive tavler, skannere og læsepenne, som kan anvendes af eleverne og udstyr som server og andet udstyr, som er en teknisk nødvendighed for, at førnævnte virker. Læremidler: Disse kan være analoge og digitale. Analoge læremidler er traditionelt lærebogen som den mest udbredte læremiddeltype. Lærebogen er fast forankret i folkeskolens undervisning og i lærernes / pædagogernes og forældrenes bevidsthed. Digitale læremidler er læremidler, som kræver it-udstyr for at kunne anvendes. Digitale læremidler er programmer, der er installeret på it-udstyr, og programmer, der afvikles direkte fra Internettet, og som kan nås gennem anvendelse af forskelligt it-udstyr. Man kan inddele digitale læremidler i to typer: Den ene har redskabskarakter. Det er fx programmer til tekst- og billedbehandling, præsentation, idéudvikling, videndeling, samarbejde og kommunikation, strukturering af undervisningsmaterialer, evaluering samt kvalificerende programmer til læsning, stavning og skrivning. Den anden type er videreudviklinger af didaktiske læremidler som lærebogen fx pædagogiske computerspil, simulationer og åbne læringssystemer. It-kompetencer: Herved forstås ledelsernes, lærernes / pædagogernes og elevers evne til at anvende it-udstyr og digitale læremidler efter deres hensigt. Den digitale værktøjskasse er summen af de muligheder, elever og lærere / pædagoger har for at anvende it-udstyr og digitale læremidler Godkendt af BFU oktober

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Den Digitale Skole Det Digitale Sprogcenter. Hvad hvorfor hvordan?

Den Digitale Skole Det Digitale Sprogcenter. Hvad hvorfor hvordan? Den Digitale Skole Det Digitale Sprogcenter Hvad hvorfor hvordan? Sprogcenter Hellerup 27.3.2012 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk Denne PPT ligger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?)

Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?) Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?) Aalborg Tekniske Gymnasium 4.11.2011 Mads Bo-Kristensen Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk Denne PPT ligger på min blog Indvandrerlærer 1985

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Inklusion i Den Digitale Skole

Inklusion i Den Digitale Skole Inklusion i Den Digitale Skole 22.5.2012 Learning Lab, Skolegade 1 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune www.vejledigitaleskoler.net www.skolenibevaegelse.nu Denne PPT ligger på www.vejledigitaleskoler.net

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune 17. september 2015 Baggrund Igennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Helle Bjerg og Mikael Axelsen løbende været i kontakt med skolechef

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere