Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016"

Transkript

1 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013

2 Indhold Indhold... 2 Indledning Statusbillede Visions- og pejlemærker Handlingsplan... 6 Skematisk fremstilling af strategi... 7 Nordfyns Kommune udarbejder IT-planer for følgende pædagogiske områder: Strategi for Pædagogisk IT, der er gældende for perioden Strategien revideres en gang om året, så der sikres sammenhæng med de forandringer, der sker i vores omverden. Den eksisterende Pædagogiske IT- og Medie-handlingsplan videreudvikles i forhold til Fælles Mål og Faghæfte 48. Denne plan udvikles udelukkende i en digital udgave. Investeringsplan for Pædagogisk IT udarbejdes i forhold til Strategi for Pædagogisk IT En IT-kompetenceudviklingsstrategi for Nordfyns Kommunes lærere i løbet af Her indarbejdes udviklingen af IT-kompetencer i forhold til Strategi for Pædagogisk IT En UV-materiale- og PLC-handlingsplan i efteråret Her beskrives også PLC s rolle i forhold til Strategi for Pædagogisk IT En Udviklingsplan for Pædagogisk IT i Børnehaven. 2

3 Indledning Denne strategiplan for Pædagogisk IT er udarbejdet i 2012 i regi af Skole- og Dagtilbuds-afdelingen og herefter behandlet politisk. Målgruppen for dette strategidokument er de personer, der arbejder med IT i pædagogisk sammenhæng. Det vil bl.a. sige Skole og Dagtilbuds-afdelingen, ledere af skoler og daginstitutioner, lærere, pædagoger, PLC-medarbejdere og Den pædagogiske IT-afdeling. Når der senere anvendes termen vi, tænkes der her på målgruppen. I dokumentet anvendes begrebet skole som et fælles begreb for både skole og den fritidsdel, der hører til skolerne. Ligeledes bruges begrebet device. Her menes det bærbare IT-udstyr ( Bærbar PC, tablet, osv.), som naturligt kan indgå i undervisningen. I forbindelse med udarbejdelsen af denne strategiplan for Pædagogisk IT har følgende arbejdsgruppe været nedsat: Skoleleder Hans Jørgen Larsen Skoleleder Jan Hinrichsen Skole-IT-konsulent Ingmar Madsen 3

4 1. Statusbillede Etableringen af trådløst net på alle skoler er gennemført medio Inden udgangen af 2013 er der etableret trådløst net på alle børneinstitutioner (SFO, Skole-klub og Børnehaver). Siden kommunesammenlægningen har skolernes IT-systemer være administreret ud fra 2 forskellige modeller. Fra medio 2013 er der anskaffet og etableret en nyt fælles IT-administrationssystem (ITmanagementsystem) for alle skoler. Med indgangen til 2013 vil Den pædagogiske IT-afdeling have opnået det fornødne pædagogiske og tekniske fundament til at gennemføre en koncentreret indsats både på det strategiske og det pædagogiske område. Med udarbejdelsen af denne strategi er der lagt an til at understøtte arbejdet med udviklingen af IT i undervisningen både lokalt på institutionen og med en samlet kommunal indsats. 4

5 2. Visions- og pejlemærker Vision IT understøtter naturligt læring og samarbejde i forbindelse med alle aktiviteter i såvel børnehave og skole, så børnene er fortrolige med IT, medier og kommunikation. Afgangseleverne har de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens globale videns- og netværks-samfund og forstår informationsteknologiens betydning for medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et moderne videnssamfund med frihed og folkestyre. Pejlemærker Visionen udmøntes i følgende pejlemærker med baggrund i de af Skole- og Dagtilbudsafdelingen udarbejdede planer for Pædagogisk IT jvnf. side 2 i denne strategi): Skolerne har klare mål for elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer inden for IT- og Medieområdet, således at IT bliver en naturlig del af den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Skolens ledelse har ansvaret for at skabe retning for såvel udbuddet som anvendelsen af IT og Medier i de pædagogiske miljøer med udgangspunkt i det pædagogiske læringscenter (PLC), hvor også IT-vejlederne er indtænkt i den IT-pædagogiske udviklende vejlederopgave. PLC er en del af en levende og innovativ digital kultur, og PLC skal bidrage med vidensdeling og initiering til skabelse af skolens digitale kultur, både på det strategiske plan og i skolehverdagens praksis. På skolerne findes et professionelt læringsmiljø med fokus på pædagogisk og didaktisk nytænkning, hvor det er let at få assistance til at anvende IT og Medier i undervisningen. Lærere og pædagoger anvender let og naturligt IT og Medier i undervisningen, i fritidsdelen og i børnehaven. Den tekniske IT-drift er forventningsafstemt, stabil, velfungerende og i høj grad brugerorienteret, og som centralt indtænker pædagogisk anvendelse. Nordfyns Kommune har ansvaret for at alle skolens elever i 2016 og ansatte i 2014 hver har deres personlige device. For eleverne gennem en 3-årig proces fra 2014 til Informationsteknologien og IT-relaterede kompetencer er en del af vores dannelsesbegreb. Disse bliver stadig mere centrale i samfundet og derfor også i skolen. Forberedelse til livet som digital borger understøttes ved, at eleverne anvender IT naturligt i skolen. IT er blevet afgørende for skolerne, da Undervisningsministeriets Fælles mål og Faghæfte 48 og et voksende ydre pres stiller krav om øget anvendelse af IT i undervisningen. IT er dog ikke et mål i sig selv, men medvirker til, at give den enkelte elev et optimalt udbytte af undervisningen og aktiviteter i skoler. Derfor skal Skole-IT drives professionelt, og vi skal prioritere vores indsatser, så vi sikrer, at vi får værdi af den udvikling, vi sætter i gang. Visionen har fokus på: at styrke børnenes faglige, sociale og personlige udvikling at gøre børnene informations- og mediekompetente, så de kan forholde sig kritisk til den store mængde af informationer nutidens medier stiller til rådighed at børnene har tilstrækkelig kendskab til den lovgivning og etik, som sætter rammen for anvendelsen af nutidens medier at børnene anvender medierne til vidensdeling, samarbejde og innovation 5

6 3. Handlingsplan Organisering og styring Skole- og Dagtilbuds-afdelingen fastlægger - i samarbejde med skolerne - en overordnet plan for kommunens samlede IT-udvikling. Skole- og Dagtilbuds-afdelingen etablerer fora og netværk, hvis opgave er at gå forrest i udvikling og drift af skolens IT-anvendelse (skoleledere, PLC og Den pædagogiske ITafdeling). Skole- og Dagtilbuds-afdelingen tilbyder effektive strukturer og processer indenfor hvilke styring af skolernes IT-udvikling kan ske (Fx spotkurser og initiering af sidemandsoplæring). Skole- og Dagtilbuds-afdelingen initierer evaluering og opfølgning på den enkelte skoles IThandleplan (IT-strategi). Skole- og Dagtilbuds-afdelingen fastlægger - i samarbejde med Familieudvalget gennem budgetønsker - en bæredygtig økonomisk ramme for investeringer på det pædagogiske ITområde. Skole- og Dagtilbuds-afdelingen fastlægger aftaler mellem skolerne og interne/eksterne leverandører af pædagogisk-it. Skole- og Dagtilbuds-afdelingen varetager styring af den pædagogiske IT-arkitektur, - ITinfrastruktur, - IT-drift og - IT support. Forankringen af IT-indsatserne (IT-kulturen) på den enkelte skole varetages af skolelederen, ligesom principper for forankring af IT-indsatsen varetages af skolebestyrelsen. Under hensyntagen til kommunens vision og målsætning for IT i skolen fastlægger skoleledelsen i samarbejde med PLC (IT-vejledere, skolebibliotekarer og læsevejledere etc.) strategien for den enkeltes skoles IT-udvikling og anvendelse af IT i undervisningen i en IT-handleplan. Skolens IT-strategi aflæses i en IT-handleplan som omfatter: Udvikling af lærernes digitale kompetence og didaktisk anvendelse af IT i undervisningen. Indsats for udvikling af elevernes grundlæggende IT-færdigheder (hvad - hvornår) Økonomisk og ressourcemæssig ramme herunder indkøb af IT-udstyr, software, services og relateret assistance. Dette sammenholdes med den kommunale indsats. Indsats for lærernes strukturerede vidensdeling om best practise og next practise fx i klasseteams eller fagteams. Ledelse og kultur Det er en forudsætning for implementeringen af it i skolen at ledelsen går forrest. Skolen er både en lærings- og en dannelsesinstitution. Skoleledelsen tager som kulturagenter initiativ til at få skolens digitale visioner og målsætning beskrevet i dette perspektiv, i tråd med kommunens overordnede IT-strategi/målsætning. 6

7 Målsætninger Principper Pejlemærker Vision Skematisk fremstilling af Strategi for Pædagogisk IT IT er en naturlig del af den måde, vi understøtter børnenes faglige, sociale og personlige udvikling It i læringsrummet Organisering og styring IT-services Alle lærere anvender IT til at understøtte børnenes læring Børnene er produktive, innovative og mediekompetente Vi har klare rammer for styring, serviceniveau og ledelse af Pædagogisk IT Brugerorientering er i fokus Tilgængelighed og forsyningssikkerhed er nøgleord for vores IT-service Vi bruger IT, hvor det giver værdi Vi møder eleverne, hvor de er Læring baseret på IT kan foregå, hvor som helst, når som helst Vi deler viden om vores udviklingsprojekter Udviklingsprojekter med dokumenteret værdi iværksættes på skolerne Vi langtidsplanlægger Økonomi og ambitionsniveau afstemmes IT understøttes aktivt af skoleledelsen og skole- og Dagtilbuds-afdelingen Vi standardiserer og udvikler Pædagogisk IT IT-services begrundes i pædagogik Webbaserede tjenester er vores grundlag Skolen er online Vores IT er til brug Alle har, efter behov, adgang til et IT-redskab Alle kan anvende eget udstyr (men fra udstyres alle trinvist med et personligt kommunalt device) Læreren er facilitator, vejleder og konsulent IT-hjælp her og nu Kommunen har en IT- og Mediehandlingsplan, som støtter op om Fælles Mål (herunder Faghæfte 48). Planen er udarbejdet ultimo 2013 og implementeret medio 2017 Der gennemføres årligt en evaluering af igangværende og afsluttede udviklingsprojekter med henblik på evt. implementering i skolevæsenet generelt 30% af ressourcerne til undervisningsmidler anvendes til IT-baserede undervisningsmidler i 2016 I 2014 understøtter kommunens/skolernes kompetenceudviklingsplan(er) IT Fra medio 2013 arbejder vi ud fra en fælles plan for etablering, udvikling og vedligeholdelse af den fælles Skole-IT platform, herunder et årshjul og styringsprincipper Primo 2013 er beslutningsstruktur for Pædagogisk IT implementeret Medio 2013 er ledelsens rolle (både Skole- og Dagtilbudsafdelingn og skole) beskrevet og kommunikeret Vi gennemfører hvert år en evaluering af strategiens målsætninger og handlingsplan Prima 2013 er der udarbejdet klare aftaler vedr. service, reparation og udskiftning af udstyr. Aftalen er kommunikeret ud til skoleledelse, personale, børn og forældre Der vil blive fastsat et måltal (max antal elever pr. PC-enhed i overgangsperioden). Skolerne kan supplere ud over dette måltal Inden udgangen af 2014 har alle lærere en kommunalt finansieret device Efter udgangen af 2013 er indkøb af interaktive tavler overgivet til den enkelte skole Arbejdsplatformen er senest fra 2016 baseret på en webbaseret løsning eller lignende. Inden udgangen af 2016 er alle elever udstyret med et personligt device Skolens PLC sikrer, at vejledning vedr. læring også tilgodeser medarbejdernes behov for ITpædagogisk støtte 7

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere