Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015"

Transkript

1 Postadresse Giørtz Plads Ribe Torvegade Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler Titel Digitaliseringsstrategi for Esbjerg Kommunes folkeskoler 2. Formål Formålet er, - at optimere elevernes udbytte af læring og udvikling i skolen ved hjælp af digitale læreformer og læremidler - at sikre mulighed for digital kommunikation - både på den enkelte skole, i skole/hjem-samarbejdet, på tværs af skolerne og mellem skole/ansatte/forvaltning-/er. 3. Baggrund I Aftale om kommunernes økonomi for 2012 mellem KL og Regeringen fremgår det, at anvendelsen af IT i folkeskolen skal styrkes, sådan at IT i stigende grad bliver en integreret del af undervisningen. Med baggrund i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har regeringen afsat en pulje på 500 mill.kr. til brug for understøttelse af anvendelsen af IT i folkeskolen. Støtte fra puljen kræver kommunal medfinansiering. Puljen forventes udmøntet med 120 mill. kr. i 2012, 120 mill. kr. i 2013, 130 mill. kr. i 2014 og 130 mill. kr. i Der kan opnås støtte fra puljen til bl.a. - køb af digitale læremidler (Iflg. KL kan der tidligst i maj 2012 forventes udmelding om hvilke tilskudsmuligheder der helt konkret bliver) Esbjerg Kommunale Skolevæsen vil i samarbejde med Esbjerg Kommunes IT-afdeling igangsætte en øget digitalisering på skoleområdet. Projektet finansieres dels af IT-afdelingen (primært personaleressourcer og fibernetværk) og dels af skolernes drift- og lønmidler. Telefon Telefax

2 4. Opgave/indhold For at fremme en øget digitalisering sættes fokus på følgende 7 temaer: 1. IT-infrastruktur 2. IT-udstyr 3. Kompetenceudvikling 4. Digitale læremidler og digitale læreformer 5. Ledelse og styring 6. Elektronisk dokumenthåndtering 7. Kommunikation digitalt. Der udarbejdes konkrete handleplaner inden for hvert af de 7 temaer. Se de 7 punkter nærmere beskrevet under pkt 8: Implementering. 5. Organisering Der er udpeget en styregruppe bestående af: Kontorchef Birthe Christensen (formand) IT-konsulent Lars Galtung IT-konsulent Jacob Elholm Skoleleder Carsten Møller, Boldesager skole IT-chef Jørgen Rosenskjold Leder af IT-infrastruktur Esben Foverskov Der udarbejdes en arbejds-/strategiplan for hvert af de 7 temaer som er nævnt og kort beskrevet under pkt. 4 og pkt Afrapportering Der afholdes møder ad hoc i styregruppen. Der afholdes møde ca. 1 gang mdl. De enkelte medlemmer kan herudover indkalde til møder efter behov. Der nedsættes arbejdsgrupper efter behov. 7. Implementering Nærmere beskrivelse af de 7 temaer nævnt i pkt. 4: A d 1. IT-infrastruktur. Inden udgangen af skoleåret 2012/2013 er følgende implemen- teret på samtlige skoler: Der er stabil og trådløs internetadgang overalt på skolerne. Alle elever kan være på nettet samtidig, uanset om de arbejder på skolens PC eller egen PC. Logon tiden til trådløs netværk er på max. 10 sekunder. Eleverne har adgang til undervisningsressource i et skybaseret system såvel på som uden for skolen. Ved at arbejde i skyen får man en hel række samarbejds- og produktivitetsværktøjer stillet til rådighed uanset hvor man befinder sig i verden. Værktøjerne er bl.a. mulighed for , webmøder, dokumenter, kalendere og kontorpakker som f.eks. et Office lignende produkt. Giver øget mulighed for relativ enkel videndeling på tværs af skoler, klasser samt globalt

3 For at sikre at netværket har den fornødne kapacitet opsættes access-punkter i samarbejde med den enkelte skole ud fra følgende kriterier og således at: - alle elever fra klasse kan tilgå netværket trådløst med 1½ enheder (PC, mobiltlf., tablets) - alle elever fra klasse kan tilgå netværket trådløst med 2½ enheder (PC, mobiltlf., tablets). Etablering af access-punkter finansieres af skolerne. Ét access-punkt har kapacitet til at betjene ca. 20 samtidige enheder. Udgiften til ét access-punkt beløber sig til ca kr. Det vurderes at der p.t. mangler ca. 600 access-punkter på sko- lerne svarende til en samlet udgift på ca. 5,3 mill kr. (Der er p.t. etableret og finansieret ca. 570 access-punkter på skolerne.) Alle skoler har kablet netværk der lever op til cat 5e, som un- et gigabit-netværk. Det aktive udstyr i krydsfel- derstøtter op til ter er standardiseret og styres centralt fra af IT-afdelingen. Alle omkostninger og investeringer i forbindelse med driften af den grundlæggende infrastruktur frem til lokaliteten (backbone) afholdes af IT-afdelingen. IT-afdelingen skønner at skulle anvende ca. 2-3 mill.kr. til at sikre denne netværksstruktur. Ad 2. I T-udstyr Der er det fornødne antal PC ere på skolen til de elever som ikke selv medbringer PC. Skolens PC ere har en max. levetid på 4-5 år. Det forudsættes, at skolerne løbende udskifter PC ere i takt med at disse bliver forældet såfremt der fortsat er behov for genanskaffelse, idet det forventes, at behovet for antallet af PC ere på skolerne bliver mindre med årene, idet eleverne i stigende grad selv medbringer udstyr. Der tilbydes, uden udgift for eleverne, aflåste skabe til opbevaring af elevens egen PC. Eleverne kan få strøm til deres udstyr mens de er på skolen. Styregruppen er opmærksom på, at der på sigt kan opstå behov for etablering af yderligere strømforsyning til opladning af elevernes IT udstyr. Der er adgang til print på skolen også med elevens eget udstyr. (Det er skolens ansvar at sikre, at eleverne ikke misbruger printmuligheden) Der anvises anti-virus programmer til eleverne ved brug af eget udstyr. Herudover ydes der ikke support på elevernes eget udstyr. Der er en politik på den enkelte skole for elevernes færden på nettet, forsikringsforhold vedr. medbragt udstyr, m.m

4 Udstyr som p.t. er i anvendelse på skolerne er Interaktive tavler Projektorer Mobile enheder (Smartphones, Tablets). Styregruppen er opmærksom på at interaktive tavler om få år kan blive afløst af berøringsfølsomme skærme med internetad- upåvirket af gang m.m. lign. tablets i maxiformat og lysindfald. Ad 3. Komp etenceudvikling Personalet (lærere og pædagoger) er i besiddelse af de grund- og kan tilrettelægge læring læggende it og mediekompetencer og udvikling, hvor elevernes læring understøttes af vidensam- fundets it- og medieformer. I et samarbejde mellem den enkelte skole og IT-konsulenten afvikles informationsmøder/kursusaktiviteter for personalet om digitale læremidler og læreformer i skoleåret 2012/2013. Det forventes at den enkelte medarbejder anvender ca timer i skoleåret 2012/2013 til deltagelse i disse informationsmøder/kursusaktiviteter. For lærerpersonalet indgår timerne som en del af udviklingstiden. Med udgangspunkt i faghæfte 48 sættes der fokus på: Da lærerne har meget forskellig IT-viden, - færdigheder og værdier tilrettelægges der individuelle forløb på den enkelte skole efter nærmere aftale. Der kan blive tale om både informationsmøder for alle hvor del- tagerne inspireres til at gå hjem og afprøve/implementere det de har lært samt mere kursusprægede aktiviteter (f.eks. fase- opdelt, team, fag) hvor det man lærer under kurset umiddelbart skal kunne omsættes i praksis. - IT-anvendelse af skolens og eget udstyr - IT-kultur, normer, vaner og skikke, forandringer og forbedringer af undervisnings- og læringsmiljøer - IT-videndeling. Ad 4. Digitale læremidler og former Krav til de digitale læremidler: - Skal give aktive og reflekterende elever - Skal give kreative elever - Skal give eleven digital dannelse - Mulighed for elevens egne produktioner - Mulighed for udvikling af eget didaktisk design, et personligt læringsmiljø - Give faglig merværdi - Kollaborative læreprocesser

5 Lærerens digitale dannelse Kreative lærere. Distribution (F.eks. KMD Education, LærIT/SkoleTube, Office 365/Google Apps el. lign.) - Enkel at anvende - Nem og overskuelig adgang - Adgang for alle fra alle platforme. Ad 5. Ledelse og styring Skolens ledelse sikrer, at IT støtter elevernes faglige udbytte af al læring og udvikling. Skolens ledelse sikrer at alle ansatte har de fornødne kvalifikati- Skolens ledelse har fastlagte mål for anvendelsen af IT og prio- oner og afsætter tid til informationsmøder/kursusaktiviteter. riterer ressourcer hertil. Skolens ledelse er tydelig i sine krav og forventninger i forhold til anvendelsen af IT. Ad 6. Elektronisk dokumenthåndtering. Inden udgangen af skoleåret 2012/2013 anvender skolernes administration elektronisk dokumenthåndtering til bl.a. arkivering sager, herunder personale- og elevsager. Der er mulighed for udveksling af fortrolige papirer elektronisk (sikker mail) f.eks. i forbindelse med underretninger, direkte mellem lærer/social myndighed. På samtlige skoler er følgende IT-systemer implementeret: Elektronisk indskrivning til skole (bhv.kl.) Elektronisk skolebestyrelsesvalg ForældreIntra SFO børn (komme/gå) Undervisningsmiljøvurdering (Termometret) Fuld webadgang til kommunens skole- og folkebiblioteks- Elevadministration (Tabulex) system såvel på som udenfor skolen Lærernes arbejdstid (Tabulex) Ad 7. Kommunikation digitalt Al personale på skolerne får fuld webadgang til Esbjerg Kommunes administrative netværk via Citrix Det betyder bl.a.: 1) Personfølsomme data kan håndteres på sikker vis herunmm. der underretninger, indstillinger 2) Mail kan sendes som sikker mail til alle ansatte indenfor Esbjerg Kommunes mailsystem 3) Fuld adgang til Esbjerg Kommunes intranet EKnet 4) Muligt at sende mails direkte til alle ansatte på skoleområdet

6 8. Økonomi De samlede bruttoudgifter forventes at udgøre i alt 17 mill. kr fordelt over 2-3 år. Skolerne finansierer over 2-3 år 14,0 mill. kr. - Ca. 600 access-punkter 5,5 mill. kr. - el 1,0 mill. kr. - IT-konsulent (1 år) 0,5 mill. kr. - Digitale læremidler 1,0 mill. kr. - Nye PC er 4,0 mill. kr. - Tid til lærerne til inform/kursus IT-afdelingen finansierer over 2-3 år 2,0 mill. kr. 3,0 mill. kr. - Backbone kaliteten fiber frem til lo- 3,0 mill.kr. Følgende er ikke indregnet ovenfor: - Tilskud fra ministeriets puljemidler. - Besparelser på licencer m.v. - Indkøb af aflåste skabe. 9. Tidsplan Tidsplanen er foreløbig idet der p.t. ikke er klarhed over hvor- access-punkter skal i vidt opgaven med indkøb og etablering af offentligt udbud. Februar/marts/april 2012: Opstartsmøde i styregruppen. Beskrivelse/drøftelse af procesplan m.v. April/maj 2012: Den foreløbige IT-strategiplan drøftes med skoleledelserne. Der ansættes IT-konsulent for skoleåret 2012/13 til at gennem- for det pædagogiske perso- føre informationer/kursusaktiviteter nale. Der skabes et præcist overblik over den enkelte skoles behov for access-punkter og en beregning af de forventede udgifter pr. skole. Det undersøges om opgaven skal i offentligt udbud. Der udarbejdes en plan for opsætning af access-punkter på den enkelte skole. Drøftelse af strategiplanen med skoleledelserne på regionsmø- der

7 Maj 2012: Orientering om procesplanen på temadag for Børn & Familieudvalget den 25. maj Juni 2012: Procesplanen forelægges Børn & Familieudvalget. Skoleåret 2012/2013: Der etableres access-punkter på skolerne. Der afvikles informationsmøder/kurser for det pædagogiske per- sonale. Der afvikles kurser for skolernes administration (efteråret 2012) i anvendelsen af elektronisk dokumenthåndtering. Der nedsættes arbejdsgrupper efter behov. Skoleåret 2013/14: Samtlige skoler har inden for denne strategiplans rammer udarbejdet skolens egen politik for området - øget digitalisering

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT

Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Business case Kommunikationsløsning til 0 6 års løsning Frederikssund Kommune NOTAT Projektets navn: Kommunikationsløsning til 0 6 års området Projektets ejer: Projektleder: Paw Holze Nielsen Mette Ankjær

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere