Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser."

Transkript

1 Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl i smødesal REFERAT 1. Meddelelser s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged s møde 26. januar 2004 Punkt 2: Borgertorvet foreslår, assistent Eva Vabbersgaard, Borgertorvet, Inkasso, autoriseres til foretage udlæg for skter og afgifter, der opkræves eller inddrives af Ballerup Kommune, jf. lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skter og afgifter m.m. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse.

2 Tiltrådt. 3. Teknik- og Miljøudvalget - næstformandens midlertidige varetagelse af formandens opgaver s møde 26. januar 2004 Punkt 3: Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Søren Christiansen (A) har meddelt Borgmesteren, han grundet jobskifte vil være forhindret i varetage sit formandshverv foreløbig i en 3 måneders periode fra den 1. april 2004 regne. Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget er Ida Bode (F). Forvaltningen foreslår, meddelelsen fra Teknik- og Miljøudvalgets formand tages til efterretning, hvoraf følger, hans opgaver varetages af udvalgets næstformand i den omhandlede periode, og i øvrigt udpeger et nyt medlem til Boligselskabet Baldersbos bestyrelse og en ny delegeret til Kommunernes Landsforenings årsmøde, hvilke hverv Søren Christiansen hidtil har varetaget. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse, herunder udpegning af Michael Krautwald-Rasmussen til Baldersbos bestyrelse og Inger Christensen som KL-delegeret. Tiltrådt.

3 4. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem s møde 26. januar 2004 Punkt 4: I brev af 17. december 2003 anmoder Allan Christiansen, Hybenvænget 69, 2740 Skovlunde, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen på grund af øget arbejdspres. Forvaltningen foreslår, Allan Christiansen, Hybenvænget 69, 2740 Skovlunde, meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og Johnny Larsen, Jørgen Andersensvej 6, 1. 4, 2760 Måløv, indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 5. Hegnssynet - ny formandssuppleant s møde 26. januar 2004 Punkt 5:

4 Formandssuppleanten for Hegnssynet, Leif Bengtsson, er afgået ved døden den 27. december Jette Reich, Solbrinken 2A, 2750 Ballerup, indstilles derfor som ny formandssuppleant. Forvaltningen foreslår, Jette Reich, Solbrinken 2A, 2750 Ballerup, indtræder som ny formandssuppleant. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 6. I/S Vestforbrænding - ændring af vedtægter s møde 26. januar 2004 Punkt 6: I brev af 19. december 2003 anmoder I/S Vestforbrænding om, i henhold til 17 i Vestforbrændings nuværende vedtægter godkender de vedtægtsændringer, som er tiltrådt af bestyrelsen den 23. oktober Det drejer sig om 2 (optagelse af i alt 15 nye interessenter), 10, stk. 12f (beslutninger om Vestforbrændings kapacitet), 12, stk. 3 (tjenestemænd) og 20, stk. 2 (ikrafttrædelsesbestemmelse).

5 Ligeledes anmodes om godkendelse af bemyndigelse til formand og direktør, så de egenhændigt kan ændre forslagets 2 i det omfang, resultet af de igangværende forhandlinger med de 7 AFAV-kommuner nødvendiggør dette. Forvaltningen foreslår, vedtægtsændringerne godkendes, og bemyndigelse vedrørende 2 gives til I/S Vestforbrændings formand og direktør. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7. Vedligeholdelsesarbejder s møde 26. januar 2004 Punkt 7: Resumé Med baggrund i afholdte bygningssyn på de kommunale ejendomme indstilles forslag til årets vedligeholdelsesaktiviteter indenfor den afste økonomiske ramme. Rammen for Bygningsvedligeholdelsen 2004 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten 19,7 mio. samt 11 mio. kr. under renovering af skoler (projekt nr. 3004). Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

6 Der er afs en pulje til opretning af køkkener i institutioner samt en pulje til det fortste lydprojekt. Næste etape af opfyldelsen af givne lovkrav til fysik- og kemilokaler indeholder etablering af punktudsugning ved forsøgsborde. Til dette formål er der indarbejdet en pulje på 1 mill. kr. Til renovering af køkkenet på Skovmarkskolen er der tidligere overført kr. til projekt nr I dette års oplæg indgår ligeledes et udkast til en vedligeholdelsesplan for perioden Den tager udgangspunkt i det totale vedligeholdelsesbehov for perioden, den prioriterede rækkefølge af aktiviteter samt den årlige budgetramme på 46 mio. kr. Planen giver et billede af hastigheden, hvorved man - med de afste midler - arbejder sig ned gennem prioriteterne. Den viser samtidig, man efter denne periode arbejder med planlagt vedligehold uden efterslæb. Planen kan ligeledes angive et forventet tidspunkt for en konkret aktivitet. Det er dog væsentligt bemærke, registreringerne, der ligger til grund for en sådan langtidsplanlægning, er i stadig forandring, hvad angår omfang og tilstand. Dette sammen med akut opståede skader, nye myndighedskrav mv. gør, planen kun er et øjebliksbillede, der kræver revision efter de årlige bygningssyn. Bilag Ejendommes meriale af 10. oktober Ejendomme foreslår, vedligeholdelsesplanen godkendes, herunder de i 2004 prioriterede arbejder (under forudsætning af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets efterfølgende godkendelse for så vidt angår deres del af arbejderne), og der til dækning af de med arbejderne forbundne udgifter meddeles anlægsbevillinger på i alt 30,7 mio. kr., projekt nr og Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 11:

7 Indstilles til godkendelse Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 18: Indstilles til godkendelse Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 10: Anbefales. Tiltrådt. 8. Fortste arealopkøb til Vestskoven - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 8: Skov- og Nurstyrelsens brev af 18. november 2003 vedrørende opgørelse over udgifter til arealopkøb til Vestskoven i Der er opkøbt arealer for i alt kr. i Heraf afregnes kr., og restbeløbet på kr. er udlagt af Skov- og Nurstyrelsen. Ballerup Kommunes andel udgør kr. i overensstemmelse med de fastste retningslinier, hvorefter stens andel udgør 50 pct., Københavns Amtskommune andel 25 pct., København og Frederiksberg kommuner betaler 20 pct., mens de resterende 5 pct. betales af de 4 implicerede primærkommuner, Ballerup, Glostrup, Albertslund og Ledøje- Smørum, fordelt efter folketal pr. 1. april i indkøbsåret. I den administrive ajourføring af investeringsoversigten pr. december 2003 er der under projekt nr afs kr. i 2004 til dækning af Vestskovopkøb. Bilag

8 Brev af 18. november 2003 fra Skov- og Nurstyrelsen med opgørelse over fordeling af udgifter til Vestskovopkøb Økonomi & Planlægning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. på projekt nr til dækning af kommunens udgiftsandel for 2003 vedrørende arealopkøb til Vestskoven. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 9. Integrionsrådet - revideret forretningsorden s møde 26. januar 2004 Punkt 9: I maj 2003 vedtog Integrionsrådet en tilføjelse til rådets forretningsorden. Det drejer sig om 4, hvortil der er føjet 2 nye afsnit - stk. 4 og stk. 5 - med følgende ordlyd: "Stk. 4 Hvis et medlem af rådet foventer få forfald i 3 på hinanden følgende rådsmøder eller mere, kan stedfortræderen indtræde i rådet så længe forfaldet varer. Stk. 5 Hvis et medlem af rådet udebliver til 3 på hinaden følgende møder i rådet uden give besked, overtager stedfortræderen medlemmets plads i rådet."

9 Bilag Integrionsrådets forretningsorden Forvaltningen foreslår, godkender den reviderede forretningsorden. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 10. AAB, afd. 42 Lilletoften - lånekonvertering s møde 26. januar 2004 Punkt 10: Resumé Arbejdernes Andels Boligforening har i brev af 15. december 2003 på vegne af AAB, afd. 42 Lilletoften, anmodet om, godkender udstedelse og tinglysning af et pantebrev til Nykredit på kr., jf. Almenboliglovens 29. Af det fremsendte meriale fremgår, låneprovenuet udelukkende skal anvendes til indfrielse af et ældre realkreditlån, og det nye lån har samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån. Det nye kontantlån med 15 års løbetid erstter et ældre lån på oprindelig kr. Ved konverteringen reduceres første års ydelse med kr., og besparelsen i nutidsværdi for alle fremtidige ydelser udgør kr.

10 Da der er tale om frivillig konvertering af et ustøttet lån, kan de opnåede besparelser frit anvendes i afdelingen. Bilag Brev af 15. december 2003 fra Arbejdernes Andels Boligforening med lånetilbud fra Nykredit. Plan & Byg foreslår, udstedelse og tinglysning af et pantebrev på kr. til Nykredit i forbindelse med en lånekonvertering godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og kommunen forts vedstår eventuelle tidligere godkendte garantier og regarantier for efterstående lån. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 11. Fagforeningernes Boligforening, afd Måløv Park - ombygning af 2 boliger til 4 boliger s møde 26. januar 2004 Punkt 11: Resumé Fællesadministrionen 3B anmoder i brev af 3. november 2003 om s godkendelse af en ombygning af to boliger i Fagforeningernes Boligforening, afd Måløv Park, af en foreløbig anskaffelsessum, optagelse af et

11 realkreditlån til finansiering af anskaffelsessummen samt den nødvendige huslejestigning til dækning af ydelserne på lånet. For nogle år siden blev der med s, Bygge- og Boligstyrelsens samt Landsbyggefondens godkendelser mv. gennemført en omprioriteringssag, som resulterede i udførelse af en række forbedrings- og opretningsarbejder, opførelse af et nyt hus til afdelingsbestyrelsens mødelokale, varmemesterkontor og mandskabsfaciliteter mv., og ombygning af eksisterende kontorlokaler og faciliteter til to mindre boliger. I forbindelse med omprioriteringssagen blev der udarbejdet en helhedsplan for løsning af afdelingens problemer, som dengang bl.a. omftede en vigende efterspørgsel efter afdelingens meget store lejligheder: 235 to-etages ens rækkehuse med 5 rum fordelt på 110 m2. Ifølge helhedsplanen skulle 30 boliger ombygges til 60 mindre boliger for imødekomme de ændrede boligønsker og -behov. Det blev imidlertid kun muligt ombygge en enkelt bolig på Knastebakken 151 inden for omprioriteringssagens økonomiske rammer. Ombygningsprojektet blev udarbejdet af Tegnestuen Møllen. De to ombyggede boliger fordeler sig på en bolig med 3 rum på 69 m2 (hele stueetagen og et værelse på 1. sal) og en bolig med to rum på 41 m2 (beliggende på 1. sal med adgang via en ny trappe i forhaven). Ombygningsprojektets andel af de samlede udgifter i ompriorienteringssagen skønnes udgøre ca kr. blev på sit møde den 30. september 2002 under pkt. 8 bl.a. orienteret om, afdelingen i de kommende år ønsker flere tilsvarende ombygninger under forudsætning af, disse kan finansieres med støttede rentetilpasningslån. På given foranledning havde Landsbyggefonden imidlertid i brev af 20. august 2002 meddelt, udlejningssituionen specielt i hovedstadsregoinen i de senere år har været så gunstig, omfanget af ombygninger med støtte fra Landsbyggefonden er reduceret betragteligt. Da Fonden ikke var bekendt med udlejningsvanskeligheder i Måløv Park, var det Fondens opftelse, det ikke for tiden er muligt støtte låntagning til ombygning af boliger i afdelingen. tog derfor ønsket om fremtidige ombygninger til efterretning og meddelte, der i givet fald forventes fremsendt særskilte ansøgninger herom. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. januar 2003 (med deltagelse af 51 ud af 235 lejemål svarende til 22% s fremmøde) er det med 67 ja-stemmer, 14 nej-stemmer og 8 ved-ikke-stemmer besluttet udnytte det historisk lave renteniveau og søge om s godkendelse til optage et ustøttet realkreditlån til finansiering af en ombygning af 2 boliger i Måløv Park efter samme model - udarbejdet af Tegnestuen Møllen - som den tidligere ombyggede bolig på Knastebakken 151. Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende modtaget konkrete ønsker om ombygning fra to lejemål på Knastebakken 33 og 83. Anskaffelsessummen for ombygning af 2 store boliger til 4 mindre er foreløbig opgjort til kr. inkl. moms. I anskaffelsessummen er bl.a. medtaget omkostninger på

12 kr. vedrørende lejetab i ombygningsperioden. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt kr kr kr kr. I forhold til den tidligere ombygning af Knastebakken 151 forventes en forholdsmæssig reduceret anskaffelsessum for det nye ombygningsprojekt på Knastebakken 33 og 83, idet projektet gennemføres efter næsten samme model som tidligere fra Tegnestuen Møllen. Hertil kommer, der bliver tale om mindre omftende ombygningsarbejder, når der ombygges fra bolig til bolig. Ombygningsprojektet søges gennemført uden offentlig støtte og uden kommunal garanti ved optagelse af et realkreditlån i BRFkredit på kr. (1-årigt rentetilpasningslån med 30 års løbetid). Der foreligger endnu ikke konkret lånetilbud. Ydelserne på lånet skal finansieres ved huslejeforhøjelser. Ved beregning af disse er der taget højde for, ombygningen fra 2 til 4 boliger resulterer i en årlig merlejeindtægt på anslået kr. Ifølge sædvanlig praksis skal en ombygning, som alene vedrører enkelte boliger i en afdeling, finansieres ved en huslejestigning for de boliger, som ombygges. Det er imidlertid besluttet, huslejen i de 4 ny-ombyggede boliger skal svare til lejen for de to allerede ombyggede boliger, og resten skal finansieres ved en beskeden huslejeforhøjelse for afdelingens øvrige boliger. Dokumention for, den særlige finansieringsmodel for samtlige afdelingens boliger er indgået som afstemningstema på afdelingsmødet den 19. januar 2003, foreligger endnu ikke. Boligtype Antal Areal Nuvær. leje pr. md. Fremtid. leje pr. md. Fremtid. leje pr. m2 / år Ej ombyg m kr kr. 616 kr. Ombygget m kr kr. 727 kr. Ombygget m kr kr. 766 kr.

13 Plan & Byg foreslår, principielt godkender det ansøgte ombygningprojekt på det vilkår, licition først iværksættes, når der er indsendt dokumention for, der i afdelingsmødets beslutningsgrundlag og afstemningstema indgår den særlige finansieringsmodel med huslejestigning for samtlige afdelingens boliger (som afviger fra sædvanlig praksis ved ombygning af enkelte boliger i en afdeling), den foreløbigt budgetterede anskaffelsessum på kr. godkendes på det vilkår, den endeligt budgetterede anskaffelsessum først godkendes, når resultet fra en kommende licition foreligger, optagelse af et realkreditlån og den forventede huslejeforhøjelse for samtlige afdelingens boliger først godkendes, når der på grundlag af licitionsresultet mv. er indsendt konkret lånetilbud fra et realkreditinstitut, og ombygningsarbejderne først igangsættes, når har godkendt den endeligt budgetterede anskaffelsessum, optagelsen af realkreditlån og den forventede huslejeforhøjelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 15: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 12. Regnskab 2002/2003 for den boligsociale indss i Eskebjerggård s møde 26. januar 2004 Punkt 12: Økonomiudvalget den 21. januar 2003, pkt. 6 den 27. januar 2003, pkt. 4

14 Resumé I januar 2003 blev regnskab 2001/2002 og et revideret budget for 2002/2003 det sidste af 5 år med ststilskud - godkendt. Regnskabet for 2002/2003, der er påtegnet af revisionen, er indsendt til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion den 18. december I hele 5-årsperioden 1998/99 til 2002/03 er udgiften til boligsociale aktiviteter i Eskebjerggård opgjort til kr. mod forventet kr. ved forelæggelsen i januar I regnskab 2002/03 er de samlede udgifter opgjort til kr. mod budgetteret kr., svarende til et merforbrug på kr. Af udgiften er kr. finansieret af ststilskud, kr. af tilskud fra boligafdelingen og kr. af kommunen. Forbruget er fordelt på en række projekter, som er specificeret i regnskabet, der tillige omfter finansieringsoversigt og bemærkninger ( bilag 1). En oversigt over forbrug og finansiering de enkelte år og i alt i den 5-årige forsøgsperiode 1998/99 til 2002/03 er givet i bilag 2. I forhold til det oprindelige budget fra 1997 ("Budget I" i bilag 2) er der et mindreforbrug på ca kr. i alt til aktiviteter i området i 5-årsperioden, svarende til en mindre kommunal medfinansiering. Den ikke stslige medfinansiering overstiger dog stadig det samlede ststilskud, hvilket var en forudsætning i den oprindelige udmelding af ststilskuddet. Grundlaget for en fortsættelse/forankring af den boligsociale indss i Eskebjerggård, herunder beboerrådgiverordningen, frem til 31. december 2008 er forelagt og godkendt af i august 2003 i form af en samarbejdsaftale indgået mellem kommunen og Boligselskabet Baldersbo. Bilag Brev af 18. december 2003 til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion (udsendes) Bilag 1 regnskab 2002/2003 med revisionspåtegning (udsendes) Bilag 2 ajourført økonomioversigt for 5-årsperioden 1998/1999 til 2002/2003, herunder det oprindelige og seneste godkendte budget (udsendes)

15 Økonomi & Planlægning foreslår, regnskabet for byudvalgsaktiviteterne i Eskebjerggård i 2002/2003 godkendes, og fremsendelsen af sagen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion tages til efterretning. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt s møde 26. januar 2004 Punkt 13: Ved vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet afholde en årlig børnerådsdag, hvor børn fra skolens mellemtrin i samarbejde med Borgmester Ove E. Dalsgaard fordeler kr. årligt. Børn & Unge foreslår, der til Børnerådsdagen for 2004 meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr (ny), og bevillingen finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 9:

16 Godkendt. Beskrivende not eftersendes. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 19: Anbefales. Tiltrådt. 14. Børneanlægspuljen, bedre toiletforhold på daginstitutionsområdet og skoleområdet - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 14: I forbindelse med vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet, børn skal sikres samme standard og rengøringsniveau som de voksnes toiletforhold. Det Børnepolitiske Udvalg præsenterede den 18. november 2003 et forslag for, hvorefter der i år afsættes en pulje på kr. til brug for en udbedring af toiletforholdene på skoler og daginstitutioner. Fordeles med kr. til skoler og kr. til daginstitutioner. Bilag Bedre toiletforhold af 4. november 2003 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny), Daginstitutioner - bedre toiletforhold, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) Skoler - bedre toiletforhold, og

17 bevillingerne finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 20: Anbefales. Tiltrådt. 15. Etablering af legeplads i Østerhøj - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 15: I forbindelse med Modelkommuneforsøget med Kulturrådet for Børn er der tilrettelagt 3 børnepolitiske efteruddannelsesforløb. Formålet med uddannelsen er få ejerskab til børnepolitikken samt arbejde på tværs af fagområder. Som result heraf har en tværfaglig gruppe udarbejdet et koncept for, hvordan man inddrager børn i de lokale beslutningsprocesser. I samarbejde med et bredt udsnit af voksne fra daginstitutioner, foreningsliv, afdelingsbestyrelser m.fl. samt børn fra Østerhøjområdet udvides og reetableres legepladsen ved Østerhøjskolen. Der er i den forbindelse udarbejdet en model til brug for andre i Ballerup Kommune for, hvordan børn inddrages i byggesager. Bilag Projektbeskrivelse af 3. november 2003 om etablering af legeplads på Østerhøjområdet med fokus på børnenes medbestemmelse

18 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny), legeplads i Østerhøj, og bevillingen finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 21: Anbefales. Tiltrådt. 16. Ballerup Kommunes Ældretandpleje - forsøgsordning s møde 26. januar 2004 Punkt 16: den 29. september 2003, pkt. 9 Resumé Ballerup Kommunes forsøg med ældretandpleje blev igangs i Formålet var blandt andet få flere ældre til gå regelmæssigt til tandlæge. Tilbudet om ældretandpleje er de første 15 år udelukkende blevet givet på kommunens egne klinikker, men i forbindelse med den sidste forsøgsforlængelse er der indført valgfrihed. Det indebærer, de nye årgange kan vælge, om de vil modtage tandpleje på en kommunal klinik eller hos en priv tandplejeudbyder (tandlæge/klinisk tandtekniker). Det valgfri ældretandplejetilbud trådte i kraft den 1. september 2002 og omfter i 2003 årgangene 1917, 1918, 1935 og Det nuværende forsøg udløber med udgangen af 2003, og såfremt det ikke forlænges i nuværende eller anden form, vil knapt pensionister miste kommunens tilbud om ældretandpleje pr. 1. januar 2004.

19 Spørgsmålet om forlængelse af forsøgsordningen med udgangspunkt i den nuværende model har senest været behandlet af i mødet den 29. september På den baggrund er der hos Indenrigs- og Sundhedsministeren søgt om tilladelse til videreførelse af forsøgsprojektet for en treårig periode. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 16. december 2003 godkendt en forlængelse af den eksisterende forsøgsordning frem til den 1. juli Ministeriet meddeler samtidig, såfremt Ballerup Kommune ønsker godkendt en forsøgsordning i ældretandplejen efter den 1. juli 2004, forudsætter det, der etableres en ordning, som reelt indebærer frit valg for de ældre mellem kommunal klinik og priv tandlægepraksis. Bilag Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 Ældre & Handicap foreslår, Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 tages til efterretning, den nuværende forsøgsordning forlænges til 1. juli 2004, og der snarest fremlægges forslag til en model, der opfylder ministeriets forudsætninger. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 19: Indstilles til godkendelse. Ældrerådet orienteres. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 22: Anbefales. Tiltrådt.

20 17. Valg til Ældreråd s møde 26. januar 2004 Punkt 17: Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 1999, pkt. 3 Økonomiudvalget den 19. januar 1999, pkt. 24 den 25. januar 1999, pkt. 14 Ældrerådet vælges for en periode på 3 år. Sidste valg blev afholdt i april Efter de nuværende regler skal der således afholdes valg i april måned Ifølge de gældende regler skal hver kandid have 15 stillere. Dette for sikre, man som kandid har et bagland, hvortil man kan referere og få modspil fra. Ældrerådet foreslår, antallet af stillere nedsættes til 7. Begrundelsen for dette er, det vil være lettere få kandider til stille op. Der skal helst opstilles mindst 14 kandider. De 7 kandider med flest stemmer bliver valgt til Ældrerådet, og de 7 efterfølgende bliver valgt som suppleanter. For kunne stemme vil hver enkelt borger over 60 år, som er bosiddende i Ballerup Kommune, modtage følgende: - en vejledning, - en valgavis, som indeholder et billede og en kort omtale af hver af de opstillede kandider, - en stemmeseddel (med kandidernes navne), og - en svarkuvert (porto betalt). Forslag til revidere regler for valgbarhed, sammensætning, valg mv. til Ældrerådet Tidsplan for afholdelse af Ældrerådsvalg 2004

21 Ældre & Handicap foreslår, forslag til reviderede regler godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 23: Anbefales. Tiltrådt. 18. Ombygning af pedelbolig til legestue ved Lundebjergskolen - anlægsregnskab s møde 26. januar 2004 Punkt 18: Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2002, pkt. 5 Økonomiudvalget den 19. november 2002, pkt. 8 den 25. november 2002, pkt. 4 har den 25. november 2002 meddelt en anlægsbevilling på kr. Bevillingen dækker udgifter til istandsættelse af pedelboligen, således den kan fungere som legestue for dagplejens Skovlundegruppe, idet Lundebjergskolen fra skoleåret 2003/04 skal benytte de hidtidige lokaler til et indskolingsprojekt. Regnskab for håndværkerydelser kr.

22 Bevilling Merforbrug kr kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 4,19 %. Børn & Unge foreslår, regnskabet godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 23: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 24: Anbefales. Tiltrådt s møde 26. januar 2004 Punkt 19: Resumé I forbindelse med salg af arealer på Søndergård, 2. del, søges en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til projektering.

23 Forslaget til Lokalplan nr for 2. del af Søndergård er fremlagt til offentlig høring indtil den 11. januar 2004 og forventes forelagt til endelig godkendelse i februar måned. Parcellerne A4-7 og C1-3 har været udbudt til salg med byggestart i efteråret Det kræver, den nødvendige byggemodning af veje, stier, kloaker, søen m.m. bliver igangs i april måned. For nå dette, er det nødvendigt igangsætte færdigprojektering af området nu, således projektet kan blive forelagt til godkendelse i marts måned. Projekteringen vil primært ske ved hjælp fra prive firmaer og en projektstyrer. Udgifterne hertil anslås til 2,3 mio. kr. I den ajourførte investeringsoversigt pr. december 2003 er der i 2004 under projekt nr afs 25,030 mio. kr. i 2004 til byggemodningsarbejder. Heraf er 3,7 mio. kr. beregnet til projektering. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., projekt nr. 7881, til projektering m.m. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 25: Anbefales. Tiltrådt.

24 20. Revision og forlængelse af kontrakt vedrørende reklamefinansieret byudstyr s møde 26. januar 2004 Punkt 20: Teknik- og Miljøudvalget den 25. oktober 1993, pkt. 2. Økonomiudvalget den 27. oktober 1993, pkt den 27. oktober 1993, pkt. 26. Resumé Kontrakten med Clear Channel om opsætning af reklamefinansieret byudstyr i Ballerup Kommune foreslås tilpasset de nuværende forhold og forlænget, så den gælder i 15 år fra 1. januar 2004, ved en allonge til kontrakten. I december 1993 indgik kommunen kontrakt med Valles/TransMedia Byudstyr & Udendørsreklame K/S om opstilling af reklamefinansierede læskærme og plaktavler i Ballerup Kommune. Firmaet har siden skiftet navn til Clear Channel. Kontrakten omfter 37 læskærme og 13 plaktavler med reklame/bykort, og den løber i 15 år frem til Siden dengang er der indgået aftale om opsætning af yderligere byudstyr. Når det sidste byudstyr er ops ved udgangen af januar måned, er der i alt 51 læskærme og 20 plaktavler samt 1 bysøjle. Firmaet foreslår på baggrund heraf, der indgås aftale om en allonge til kontrakten, som regulerer byudstyrets antal og placering. Endvidere foreslår firmaet, der i allongen medtages en forlængelse af kontrakten for en ny 15-årig periode, som træder i kraft pr. 1. januar Firmaet har fremsendt dokumention for, en forlængelse af kontrakten ikke er i strid med EU s udbudsdirektiver. Det fremgår af et brev fra advokfirmaet Lindt Strabell Horten A/S til Clear Channel, kontrakten er en såkaldt koncessionskontrakt, hvilket er fastslået af EF-domstolen i 2 sager, der vedrørte det parallelle spørgsmål i forhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og det generelle tjenesteydelsesdirektiv. Afdelingens erfaring med firmaet er, de holder byudstyret i en god stand, er hurtige til foretage reparion og er fleksible med hensyn til ændringer af eksisterende byudstyr og opsætning af nyt byudstyr.

25 Miljø & Teknik foreslår, kontrakten med Clear Channel om reklamefinansieret byudstyr tilpasses de nuværende forhold og forlænges, så den gælder i 15 år fra den 1. januar 2004, ved en allonge til kontrakten. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 5 Indstilles til godkendelse, idet Marianna Hesselholt kun kunne medvirke, såfremt alle reklamefinansierede tavler, der står i rabten mellem vej- og cykelsti på alle overordnede veje, flyttes bagud. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 26: Anbefales. Tiltrådt. Venstre kunne ikke tiltræde indstillingen, idet alle reklamefinansierede standere ønskes placeret i overensstemmelse med de krav, kommunen stiller til alle øvrige reklamer i bybilledet. 21. Overdragelse af ledningsanlæg til Spildevandscenter Avedøre I/S s møde 26. januar 2004 Punkt 21: Resumé Der er udarbejdet et aftaleudkast mellem Spildevandscenter Avedøre I/S og Ballerup Kommune om overdragelse af kommunens ejerandel på 57% af en 1690 m lang hovedkloakledning fra Pumpestion Ejby Øst og frem til Vestforbrænding i Glostrup Kommune. Aftalen er et led i en ajourføring af ejerforholdene for en række ledninger og bassiner i Spildevandscenter Avedøres opland. Spildevandscenter Avedøre I/S og dets 10 ejerkommuner har drøftet mulighederne for en ajourføring af ejerforholdene i renseanlæggets opland, hvor

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere