Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser."

Transkript

1 Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl i smødesal REFERAT 1. Meddelelser s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged s møde 26. januar 2004 Punkt 2: Borgertorvet foreslår, assistent Eva Vabbersgaard, Borgertorvet, Inkasso, autoriseres til foretage udlæg for skter og afgifter, der opkræves eller inddrives af Ballerup Kommune, jf. lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skter og afgifter m.m. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse.

2 Tiltrådt. 3. Teknik- og Miljøudvalget - næstformandens midlertidige varetagelse af formandens opgaver s møde 26. januar 2004 Punkt 3: Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Søren Christiansen (A) har meddelt Borgmesteren, han grundet jobskifte vil være forhindret i varetage sit formandshverv foreløbig i en 3 måneders periode fra den 1. april 2004 regne. Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget er Ida Bode (F). Forvaltningen foreslår, meddelelsen fra Teknik- og Miljøudvalgets formand tages til efterretning, hvoraf følger, hans opgaver varetages af udvalgets næstformand i den omhandlede periode, og i øvrigt udpeger et nyt medlem til Boligselskabet Baldersbos bestyrelse og en ny delegeret til Kommunernes Landsforenings årsmøde, hvilke hverv Søren Christiansen hidtil har varetaget. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse, herunder udpegning af Michael Krautwald-Rasmussen til Baldersbos bestyrelse og Inger Christensen som KL-delegeret. Tiltrådt.

3 4. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem s møde 26. januar 2004 Punkt 4: I brev af 17. december 2003 anmoder Allan Christiansen, Hybenvænget 69, 2740 Skovlunde, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen på grund af øget arbejdspres. Forvaltningen foreslår, Allan Christiansen, Hybenvænget 69, 2740 Skovlunde, meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og Johnny Larsen, Jørgen Andersensvej 6, 1. 4, 2760 Måløv, indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 5. Hegnssynet - ny formandssuppleant s møde 26. januar 2004 Punkt 5:

4 Formandssuppleanten for Hegnssynet, Leif Bengtsson, er afgået ved døden den 27. december Jette Reich, Solbrinken 2A, 2750 Ballerup, indstilles derfor som ny formandssuppleant. Forvaltningen foreslår, Jette Reich, Solbrinken 2A, 2750 Ballerup, indtræder som ny formandssuppleant. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 6. I/S Vestforbrænding - ændring af vedtægter s møde 26. januar 2004 Punkt 6: I brev af 19. december 2003 anmoder I/S Vestforbrænding om, i henhold til 17 i Vestforbrændings nuværende vedtægter godkender de vedtægtsændringer, som er tiltrådt af bestyrelsen den 23. oktober Det drejer sig om 2 (optagelse af i alt 15 nye interessenter), 10, stk. 12f (beslutninger om Vestforbrændings kapacitet), 12, stk. 3 (tjenestemænd) og 20, stk. 2 (ikrafttrædelsesbestemmelse).

5 Ligeledes anmodes om godkendelse af bemyndigelse til formand og direktør, så de egenhændigt kan ændre forslagets 2 i det omfang, resultet af de igangværende forhandlinger med de 7 AFAV-kommuner nødvendiggør dette. Forvaltningen foreslår, vedtægtsændringerne godkendes, og bemyndigelse vedrørende 2 gives til I/S Vestforbrændings formand og direktør. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7. Vedligeholdelsesarbejder s møde 26. januar 2004 Punkt 7: Resumé Med baggrund i afholdte bygningssyn på de kommunale ejendomme indstilles forslag til årets vedligeholdelsesaktiviteter indenfor den afste økonomiske ramme. Rammen for Bygningsvedligeholdelsen 2004 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten 19,7 mio. samt 11 mio. kr. under renovering af skoler (projekt nr. 3004). Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

6 Der er afs en pulje til opretning af køkkener i institutioner samt en pulje til det fortste lydprojekt. Næste etape af opfyldelsen af givne lovkrav til fysik- og kemilokaler indeholder etablering af punktudsugning ved forsøgsborde. Til dette formål er der indarbejdet en pulje på 1 mill. kr. Til renovering af køkkenet på Skovmarkskolen er der tidligere overført kr. til projekt nr I dette års oplæg indgår ligeledes et udkast til en vedligeholdelsesplan for perioden Den tager udgangspunkt i det totale vedligeholdelsesbehov for perioden, den prioriterede rækkefølge af aktiviteter samt den årlige budgetramme på 46 mio. kr. Planen giver et billede af hastigheden, hvorved man - med de afste midler - arbejder sig ned gennem prioriteterne. Den viser samtidig, man efter denne periode arbejder med planlagt vedligehold uden efterslæb. Planen kan ligeledes angive et forventet tidspunkt for en konkret aktivitet. Det er dog væsentligt bemærke, registreringerne, der ligger til grund for en sådan langtidsplanlægning, er i stadig forandring, hvad angår omfang og tilstand. Dette sammen med akut opståede skader, nye myndighedskrav mv. gør, planen kun er et øjebliksbillede, der kræver revision efter de årlige bygningssyn. Bilag Ejendommes meriale af 10. oktober Ejendomme foreslår, vedligeholdelsesplanen godkendes, herunder de i 2004 prioriterede arbejder (under forudsætning af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets efterfølgende godkendelse for så vidt angår deres del af arbejderne), og der til dækning af de med arbejderne forbundne udgifter meddeles anlægsbevillinger på i alt 30,7 mio. kr., projekt nr og Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 11:

7 Indstilles til godkendelse Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 18: Indstilles til godkendelse Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 10: Anbefales. Tiltrådt. 8. Fortste arealopkøb til Vestskoven - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 8: Skov- og Nurstyrelsens brev af 18. november 2003 vedrørende opgørelse over udgifter til arealopkøb til Vestskoven i Der er opkøbt arealer for i alt kr. i Heraf afregnes kr., og restbeløbet på kr. er udlagt af Skov- og Nurstyrelsen. Ballerup Kommunes andel udgør kr. i overensstemmelse med de fastste retningslinier, hvorefter stens andel udgør 50 pct., Københavns Amtskommune andel 25 pct., København og Frederiksberg kommuner betaler 20 pct., mens de resterende 5 pct. betales af de 4 implicerede primærkommuner, Ballerup, Glostrup, Albertslund og Ledøje- Smørum, fordelt efter folketal pr. 1. april i indkøbsåret. I den administrive ajourføring af investeringsoversigten pr. december 2003 er der under projekt nr afs kr. i 2004 til dækning af Vestskovopkøb. Bilag

8 Brev af 18. november 2003 fra Skov- og Nurstyrelsen med opgørelse over fordeling af udgifter til Vestskovopkøb Økonomi & Planlægning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. på projekt nr til dækning af kommunens udgiftsandel for 2003 vedrørende arealopkøb til Vestskoven. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 9. Integrionsrådet - revideret forretningsorden s møde 26. januar 2004 Punkt 9: I maj 2003 vedtog Integrionsrådet en tilføjelse til rådets forretningsorden. Det drejer sig om 4, hvortil der er føjet 2 nye afsnit - stk. 4 og stk. 5 - med følgende ordlyd: "Stk. 4 Hvis et medlem af rådet foventer få forfald i 3 på hinanden følgende rådsmøder eller mere, kan stedfortræderen indtræde i rådet så længe forfaldet varer. Stk. 5 Hvis et medlem af rådet udebliver til 3 på hinaden følgende møder i rådet uden give besked, overtager stedfortræderen medlemmets plads i rådet."

9 Bilag Integrionsrådets forretningsorden Forvaltningen foreslår, godkender den reviderede forretningsorden. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 10. AAB, afd. 42 Lilletoften - lånekonvertering s møde 26. januar 2004 Punkt 10: Resumé Arbejdernes Andels Boligforening har i brev af 15. december 2003 på vegne af AAB, afd. 42 Lilletoften, anmodet om, godkender udstedelse og tinglysning af et pantebrev til Nykredit på kr., jf. Almenboliglovens 29. Af det fremsendte meriale fremgår, låneprovenuet udelukkende skal anvendes til indfrielse af et ældre realkreditlån, og det nye lån har samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån. Det nye kontantlån med 15 års løbetid erstter et ældre lån på oprindelig kr. Ved konverteringen reduceres første års ydelse med kr., og besparelsen i nutidsværdi for alle fremtidige ydelser udgør kr.

10 Da der er tale om frivillig konvertering af et ustøttet lån, kan de opnåede besparelser frit anvendes i afdelingen. Bilag Brev af 15. december 2003 fra Arbejdernes Andels Boligforening med lånetilbud fra Nykredit. Plan & Byg foreslår, udstedelse og tinglysning af et pantebrev på kr. til Nykredit i forbindelse med en lånekonvertering godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og kommunen forts vedstår eventuelle tidligere godkendte garantier og regarantier for efterstående lån. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 11. Fagforeningernes Boligforening, afd Måløv Park - ombygning af 2 boliger til 4 boliger s møde 26. januar 2004 Punkt 11: Resumé Fællesadministrionen 3B anmoder i brev af 3. november 2003 om s godkendelse af en ombygning af to boliger i Fagforeningernes Boligforening, afd Måløv Park, af en foreløbig anskaffelsessum, optagelse af et

11 realkreditlån til finansiering af anskaffelsessummen samt den nødvendige huslejestigning til dækning af ydelserne på lånet. For nogle år siden blev der med s, Bygge- og Boligstyrelsens samt Landsbyggefondens godkendelser mv. gennemført en omprioriteringssag, som resulterede i udførelse af en række forbedrings- og opretningsarbejder, opførelse af et nyt hus til afdelingsbestyrelsens mødelokale, varmemesterkontor og mandskabsfaciliteter mv., og ombygning af eksisterende kontorlokaler og faciliteter til to mindre boliger. I forbindelse med omprioriteringssagen blev der udarbejdet en helhedsplan for løsning af afdelingens problemer, som dengang bl.a. omftede en vigende efterspørgsel efter afdelingens meget store lejligheder: 235 to-etages ens rækkehuse med 5 rum fordelt på 110 m2. Ifølge helhedsplanen skulle 30 boliger ombygges til 60 mindre boliger for imødekomme de ændrede boligønsker og -behov. Det blev imidlertid kun muligt ombygge en enkelt bolig på Knastebakken 151 inden for omprioriteringssagens økonomiske rammer. Ombygningsprojektet blev udarbejdet af Tegnestuen Møllen. De to ombyggede boliger fordeler sig på en bolig med 3 rum på 69 m2 (hele stueetagen og et værelse på 1. sal) og en bolig med to rum på 41 m2 (beliggende på 1. sal med adgang via en ny trappe i forhaven). Ombygningsprojektets andel af de samlede udgifter i ompriorienteringssagen skønnes udgøre ca kr. blev på sit møde den 30. september 2002 under pkt. 8 bl.a. orienteret om, afdelingen i de kommende år ønsker flere tilsvarende ombygninger under forudsætning af, disse kan finansieres med støttede rentetilpasningslån. På given foranledning havde Landsbyggefonden imidlertid i brev af 20. august 2002 meddelt, udlejningssituionen specielt i hovedstadsregoinen i de senere år har været så gunstig, omfanget af ombygninger med støtte fra Landsbyggefonden er reduceret betragteligt. Da Fonden ikke var bekendt med udlejningsvanskeligheder i Måløv Park, var det Fondens opftelse, det ikke for tiden er muligt støtte låntagning til ombygning af boliger i afdelingen. tog derfor ønsket om fremtidige ombygninger til efterretning og meddelte, der i givet fald forventes fremsendt særskilte ansøgninger herom. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. januar 2003 (med deltagelse af 51 ud af 235 lejemål svarende til 22% s fremmøde) er det med 67 ja-stemmer, 14 nej-stemmer og 8 ved-ikke-stemmer besluttet udnytte det historisk lave renteniveau og søge om s godkendelse til optage et ustøttet realkreditlån til finansiering af en ombygning af 2 boliger i Måløv Park efter samme model - udarbejdet af Tegnestuen Møllen - som den tidligere ombyggede bolig på Knastebakken 151. Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende modtaget konkrete ønsker om ombygning fra to lejemål på Knastebakken 33 og 83. Anskaffelsessummen for ombygning af 2 store boliger til 4 mindre er foreløbig opgjort til kr. inkl. moms. I anskaffelsessummen er bl.a. medtaget omkostninger på

12 kr. vedrørende lejetab i ombygningsperioden. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt kr kr kr kr. I forhold til den tidligere ombygning af Knastebakken 151 forventes en forholdsmæssig reduceret anskaffelsessum for det nye ombygningsprojekt på Knastebakken 33 og 83, idet projektet gennemføres efter næsten samme model som tidligere fra Tegnestuen Møllen. Hertil kommer, der bliver tale om mindre omftende ombygningsarbejder, når der ombygges fra bolig til bolig. Ombygningsprojektet søges gennemført uden offentlig støtte og uden kommunal garanti ved optagelse af et realkreditlån i BRFkredit på kr. (1-årigt rentetilpasningslån med 30 års løbetid). Der foreligger endnu ikke konkret lånetilbud. Ydelserne på lånet skal finansieres ved huslejeforhøjelser. Ved beregning af disse er der taget højde for, ombygningen fra 2 til 4 boliger resulterer i en årlig merlejeindtægt på anslået kr. Ifølge sædvanlig praksis skal en ombygning, som alene vedrører enkelte boliger i en afdeling, finansieres ved en huslejestigning for de boliger, som ombygges. Det er imidlertid besluttet, huslejen i de 4 ny-ombyggede boliger skal svare til lejen for de to allerede ombyggede boliger, og resten skal finansieres ved en beskeden huslejeforhøjelse for afdelingens øvrige boliger. Dokumention for, den særlige finansieringsmodel for samtlige afdelingens boliger er indgået som afstemningstema på afdelingsmødet den 19. januar 2003, foreligger endnu ikke. Boligtype Antal Areal Nuvær. leje pr. md. Fremtid. leje pr. md. Fremtid. leje pr. m2 / år Ej ombyg m kr kr. 616 kr. Ombygget m kr kr. 727 kr. Ombygget m kr kr. 766 kr.

13 Plan & Byg foreslår, principielt godkender det ansøgte ombygningprojekt på det vilkår, licition først iværksættes, når der er indsendt dokumention for, der i afdelingsmødets beslutningsgrundlag og afstemningstema indgår den særlige finansieringsmodel med huslejestigning for samtlige afdelingens boliger (som afviger fra sædvanlig praksis ved ombygning af enkelte boliger i en afdeling), den foreløbigt budgetterede anskaffelsessum på kr. godkendes på det vilkår, den endeligt budgetterede anskaffelsessum først godkendes, når resultet fra en kommende licition foreligger, optagelse af et realkreditlån og den forventede huslejeforhøjelse for samtlige afdelingens boliger først godkendes, når der på grundlag af licitionsresultet mv. er indsendt konkret lånetilbud fra et realkreditinstitut, og ombygningsarbejderne først igangsættes, når har godkendt den endeligt budgetterede anskaffelsessum, optagelsen af realkreditlån og den forventede huslejeforhøjelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 15: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 12. Regnskab 2002/2003 for den boligsociale indss i Eskebjerggård s møde 26. januar 2004 Punkt 12: Økonomiudvalget den 21. januar 2003, pkt. 6 den 27. januar 2003, pkt. 4

14 Resumé I januar 2003 blev regnskab 2001/2002 og et revideret budget for 2002/2003 det sidste af 5 år med ststilskud - godkendt. Regnskabet for 2002/2003, der er påtegnet af revisionen, er indsendt til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion den 18. december I hele 5-årsperioden 1998/99 til 2002/03 er udgiften til boligsociale aktiviteter i Eskebjerggård opgjort til kr. mod forventet kr. ved forelæggelsen i januar I regnskab 2002/03 er de samlede udgifter opgjort til kr. mod budgetteret kr., svarende til et merforbrug på kr. Af udgiften er kr. finansieret af ststilskud, kr. af tilskud fra boligafdelingen og kr. af kommunen. Forbruget er fordelt på en række projekter, som er specificeret i regnskabet, der tillige omfter finansieringsoversigt og bemærkninger ( bilag 1). En oversigt over forbrug og finansiering de enkelte år og i alt i den 5-årige forsøgsperiode 1998/99 til 2002/03 er givet i bilag 2. I forhold til det oprindelige budget fra 1997 ("Budget I" i bilag 2) er der et mindreforbrug på ca kr. i alt til aktiviteter i området i 5-årsperioden, svarende til en mindre kommunal medfinansiering. Den ikke stslige medfinansiering overstiger dog stadig det samlede ststilskud, hvilket var en forudsætning i den oprindelige udmelding af ststilskuddet. Grundlaget for en fortsættelse/forankring af den boligsociale indss i Eskebjerggård, herunder beboerrådgiverordningen, frem til 31. december 2008 er forelagt og godkendt af i august 2003 i form af en samarbejdsaftale indgået mellem kommunen og Boligselskabet Baldersbo. Bilag Brev af 18. december 2003 til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion (udsendes) Bilag 1 regnskab 2002/2003 med revisionspåtegning (udsendes) Bilag 2 ajourført økonomioversigt for 5-årsperioden 1998/1999 til 2002/2003, herunder det oprindelige og seneste godkendte budget (udsendes)

15 Økonomi & Planlægning foreslår, regnskabet for byudvalgsaktiviteterne i Eskebjerggård i 2002/2003 godkendes, og fremsendelsen af sagen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion tages til efterretning. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt s møde 26. januar 2004 Punkt 13: Ved vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet afholde en årlig børnerådsdag, hvor børn fra skolens mellemtrin i samarbejde med Borgmester Ove E. Dalsgaard fordeler kr. årligt. Børn & Unge foreslår, der til Børnerådsdagen for 2004 meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr (ny), og bevillingen finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 9:

16 Godkendt. Beskrivende not eftersendes. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 19: Anbefales. Tiltrådt. 14. Børneanlægspuljen, bedre toiletforhold på daginstitutionsområdet og skoleområdet - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 14: I forbindelse med vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet, børn skal sikres samme standard og rengøringsniveau som de voksnes toiletforhold. Det Børnepolitiske Udvalg præsenterede den 18. november 2003 et forslag for, hvorefter der i år afsættes en pulje på kr. til brug for en udbedring af toiletforholdene på skoler og daginstitutioner. Fordeles med kr. til skoler og kr. til daginstitutioner. Bilag Bedre toiletforhold af 4. november 2003 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny), Daginstitutioner - bedre toiletforhold, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) Skoler - bedre toiletforhold, og

17 bevillingerne finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 20: Anbefales. Tiltrådt. 15. Etablering af legeplads i Østerhøj - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 15: I forbindelse med Modelkommuneforsøget med Kulturrådet for Børn er der tilrettelagt 3 børnepolitiske efteruddannelsesforløb. Formålet med uddannelsen er få ejerskab til børnepolitikken samt arbejde på tværs af fagområder. Som result heraf har en tværfaglig gruppe udarbejdet et koncept for, hvordan man inddrager børn i de lokale beslutningsprocesser. I samarbejde med et bredt udsnit af voksne fra daginstitutioner, foreningsliv, afdelingsbestyrelser m.fl. samt børn fra Østerhøjområdet udvides og reetableres legepladsen ved Østerhøjskolen. Der er i den forbindelse udarbejdet en model til brug for andre i Ballerup Kommune for, hvordan børn inddrages i byggesager. Bilag Projektbeskrivelse af 3. november 2003 om etablering af legeplads på Østerhøjområdet med fokus på børnenes medbestemmelse

18 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny), legeplads i Østerhøj, og bevillingen finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 21: Anbefales. Tiltrådt. 16. Ballerup Kommunes Ældretandpleje - forsøgsordning s møde 26. januar 2004 Punkt 16: den 29. september 2003, pkt. 9 Resumé Ballerup Kommunes forsøg med ældretandpleje blev igangs i Formålet var blandt andet få flere ældre til gå regelmæssigt til tandlæge. Tilbudet om ældretandpleje er de første 15 år udelukkende blevet givet på kommunens egne klinikker, men i forbindelse med den sidste forsøgsforlængelse er der indført valgfrihed. Det indebærer, de nye årgange kan vælge, om de vil modtage tandpleje på en kommunal klinik eller hos en priv tandplejeudbyder (tandlæge/klinisk tandtekniker). Det valgfri ældretandplejetilbud trådte i kraft den 1. september 2002 og omfter i 2003 årgangene 1917, 1918, 1935 og Det nuværende forsøg udløber med udgangen af 2003, og såfremt det ikke forlænges i nuværende eller anden form, vil knapt pensionister miste kommunens tilbud om ældretandpleje pr. 1. januar 2004.

19 Spørgsmålet om forlængelse af forsøgsordningen med udgangspunkt i den nuværende model har senest været behandlet af i mødet den 29. september På den baggrund er der hos Indenrigs- og Sundhedsministeren søgt om tilladelse til videreførelse af forsøgsprojektet for en treårig periode. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 16. december 2003 godkendt en forlængelse af den eksisterende forsøgsordning frem til den 1. juli Ministeriet meddeler samtidig, såfremt Ballerup Kommune ønsker godkendt en forsøgsordning i ældretandplejen efter den 1. juli 2004, forudsætter det, der etableres en ordning, som reelt indebærer frit valg for de ældre mellem kommunal klinik og priv tandlægepraksis. Bilag Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 Ældre & Handicap foreslår, Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 tages til efterretning, den nuværende forsøgsordning forlænges til 1. juli 2004, og der snarest fremlægges forslag til en model, der opfylder ministeriets forudsætninger. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 19: Indstilles til godkendelse. Ældrerådet orienteres. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 22: Anbefales. Tiltrådt.

20 17. Valg til Ældreråd s møde 26. januar 2004 Punkt 17: Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 1999, pkt. 3 Økonomiudvalget den 19. januar 1999, pkt. 24 den 25. januar 1999, pkt. 14 Ældrerådet vælges for en periode på 3 år. Sidste valg blev afholdt i april Efter de nuværende regler skal der således afholdes valg i april måned Ifølge de gældende regler skal hver kandid have 15 stillere. Dette for sikre, man som kandid har et bagland, hvortil man kan referere og få modspil fra. Ældrerådet foreslår, antallet af stillere nedsættes til 7. Begrundelsen for dette er, det vil være lettere få kandider til stille op. Der skal helst opstilles mindst 14 kandider. De 7 kandider med flest stemmer bliver valgt til Ældrerådet, og de 7 efterfølgende bliver valgt som suppleanter. For kunne stemme vil hver enkelt borger over 60 år, som er bosiddende i Ballerup Kommune, modtage følgende: - en vejledning, - en valgavis, som indeholder et billede og en kort omtale af hver af de opstillede kandider, - en stemmeseddel (med kandidernes navne), og - en svarkuvert (porto betalt). Forslag til revidere regler for valgbarhed, sammensætning, valg mv. til Ældrerådet Tidsplan for afholdelse af Ældrerådsvalg 2004

21 Ældre & Handicap foreslår, forslag til reviderede regler godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 23: Anbefales. Tiltrådt. 18. Ombygning af pedelbolig til legestue ved Lundebjergskolen - anlægsregnskab s møde 26. januar 2004 Punkt 18: Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2002, pkt. 5 Økonomiudvalget den 19. november 2002, pkt. 8 den 25. november 2002, pkt. 4 har den 25. november 2002 meddelt en anlægsbevilling på kr. Bevillingen dækker udgifter til istandsættelse af pedelboligen, således den kan fungere som legestue for dagplejens Skovlundegruppe, idet Lundebjergskolen fra skoleåret 2003/04 skal benytte de hidtidige lokaler til et indskolingsprojekt. Regnskab for håndværkerydelser kr.

22 Bevilling Merforbrug kr kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 4,19 %. Børn & Unge foreslår, regnskabet godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 23: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 24: Anbefales. Tiltrådt s møde 26. januar 2004 Punkt 19: Resumé I forbindelse med salg af arealer på Søndergård, 2. del, søges en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til projektering.

23 Forslaget til Lokalplan nr for 2. del af Søndergård er fremlagt til offentlig høring indtil den 11. januar 2004 og forventes forelagt til endelig godkendelse i februar måned. Parcellerne A4-7 og C1-3 har været udbudt til salg med byggestart i efteråret Det kræver, den nødvendige byggemodning af veje, stier, kloaker, søen m.m. bliver igangs i april måned. For nå dette, er det nødvendigt igangsætte færdigprojektering af området nu, således projektet kan blive forelagt til godkendelse i marts måned. Projekteringen vil primært ske ved hjælp fra prive firmaer og en projektstyrer. Udgifterne hertil anslås til 2,3 mio. kr. I den ajourførte investeringsoversigt pr. december 2003 er der i 2004 under projekt nr afs 25,030 mio. kr. i 2004 til byggemodningsarbejder. Heraf er 3,7 mio. kr. beregnet til projektering. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., projekt nr. 7881, til projektering m.m. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 25: Anbefales. Tiltrådt.

24 20. Revision og forlængelse af kontrakt vedrørende reklamefinansieret byudstyr s møde 26. januar 2004 Punkt 20: Teknik- og Miljøudvalget den 25. oktober 1993, pkt. 2. Økonomiudvalget den 27. oktober 1993, pkt den 27. oktober 1993, pkt. 26. Resumé Kontrakten med Clear Channel om opsætning af reklamefinansieret byudstyr i Ballerup Kommune foreslås tilpasset de nuværende forhold og forlænget, så den gælder i 15 år fra 1. januar 2004, ved en allonge til kontrakten. I december 1993 indgik kommunen kontrakt med Valles/TransMedia Byudstyr & Udendørsreklame K/S om opstilling af reklamefinansierede læskærme og plaktavler i Ballerup Kommune. Firmaet har siden skiftet navn til Clear Channel. Kontrakten omfter 37 læskærme og 13 plaktavler med reklame/bykort, og den løber i 15 år frem til Siden dengang er der indgået aftale om opsætning af yderligere byudstyr. Når det sidste byudstyr er ops ved udgangen af januar måned, er der i alt 51 læskærme og 20 plaktavler samt 1 bysøjle. Firmaet foreslår på baggrund heraf, der indgås aftale om en allonge til kontrakten, som regulerer byudstyrets antal og placering. Endvidere foreslår firmaet, der i allongen medtages en forlængelse af kontrakten for en ny 15-årig periode, som træder i kraft pr. 1. januar Firmaet har fremsendt dokumention for, en forlængelse af kontrakten ikke er i strid med EU s udbudsdirektiver. Det fremgår af et brev fra advokfirmaet Lindt Strabell Horten A/S til Clear Channel, kontrakten er en såkaldt koncessionskontrakt, hvilket er fastslået af EF-domstolen i 2 sager, der vedrørte det parallelle spørgsmål i forhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og det generelle tjenesteydelsesdirektiv. Afdelingens erfaring med firmaet er, de holder byudstyret i en god stand, er hurtige til foretage reparion og er fleksible med hensyn til ændringer af eksisterende byudstyr og opsætning af nyt byudstyr.

25 Miljø & Teknik foreslår, kontrakten med Clear Channel om reklamefinansieret byudstyr tilpasses de nuværende forhold og forlænges, så den gælder i 15 år fra den 1. januar 2004, ved en allonge til kontrakten. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 5 Indstilles til godkendelse, idet Marianna Hesselholt kun kunne medvirke, såfremt alle reklamefinansierede tavler, der står i rabten mellem vej- og cykelsti på alle overordnede veje, flyttes bagud. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 26: Anbefales. Tiltrådt. Venstre kunne ikke tiltræde indstillingen, idet alle reklamefinansierede standere ønskes placeret i overensstemmelse med de krav, kommunen stiller til alle øvrige reklamer i bybilledet. 21. Overdragelse af ledningsanlæg til Spildevandscenter Avedøre I/S s møde 26. januar 2004 Punkt 21: Resumé Der er udarbejdet et aftaleudkast mellem Spildevandscenter Avedøre I/S og Ballerup Kommune om overdragelse af kommunens ejerandel på 57% af en 1690 m lang hovedkloakledning fra Pumpestion Ejby Øst og frem til Vestforbrænding i Glostrup Kommune. Aftalen er et led i en ajourføring af ejerforholdene for en række ledninger og bassiner i Spildevandscenter Avedøres opland. Spildevandscenter Avedøre I/S og dets 10 ejerkommuner har drøftet mulighederne for en ajourføring af ejerforholdene i renseanlæggets opland, hvor

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. V E D T Æ G T E R for Den selvejende almene ældreboliginstitution Birthe Marie Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Den selvejende almene boliginstitutions navn er Birthe Marie. Den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab LUKKET/FORTROLIGT Hovedstadens Beredskab Vurdering af grundlag for regulering af det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling (også benævnt Musefældeklausul ) Baggrund Etableringen af Hovedstadens

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere