Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser."

Transkript

1 Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl i smødesal REFERAT 1. Meddelelser s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged s møde 26. januar 2004 Punkt 2: Borgertorvet foreslår, assistent Eva Vabbersgaard, Borgertorvet, Inkasso, autoriseres til foretage udlæg for skter og afgifter, der opkræves eller inddrives af Ballerup Kommune, jf. lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skter og afgifter m.m. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 5: Indstilles til godkendelse.

2 Tiltrådt. 3. Teknik- og Miljøudvalget - næstformandens midlertidige varetagelse af formandens opgaver s møde 26. januar 2004 Punkt 3: Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Søren Christiansen (A) har meddelt Borgmesteren, han grundet jobskifte vil være forhindret i varetage sit formandshverv foreløbig i en 3 måneders periode fra den 1. april 2004 regne. Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget er Ida Bode (F). Forvaltningen foreslår, meddelelsen fra Teknik- og Miljøudvalgets formand tages til efterretning, hvoraf følger, hans opgaver varetages af udvalgets næstformand i den omhandlede periode, og i øvrigt udpeger et nyt medlem til Boligselskabet Baldersbos bestyrelse og en ny delegeret til Kommunernes Landsforenings årsmøde, hvilke hverv Søren Christiansen hidtil har varetaget. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 6: Indstilles til godkendelse, herunder udpegning af Michael Krautwald-Rasmussen til Baldersbos bestyrelse og Inger Christensen som KL-delegeret. Tiltrådt.

3 4. Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - nyt medlem s møde 26. januar 2004 Punkt 4: I brev af 17. december 2003 anmoder Allan Christiansen, Hybenvænget 69, 2740 Skovlunde, om tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen på grund af øget arbejdspres. Forvaltningen foreslår, Allan Christiansen, Hybenvænget 69, 2740 Skovlunde, meddeles tilladelse til udtræde af skolebestyrelsen, og Johnny Larsen, Jørgen Andersensvej 6, 1. 4, 2760 Måløv, indtræder som nyt medlem. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 5. Hegnssynet - ny formandssuppleant s møde 26. januar 2004 Punkt 5:

4 Formandssuppleanten for Hegnssynet, Leif Bengtsson, er afgået ved døden den 27. december Jette Reich, Solbrinken 2A, 2750 Ballerup, indstilles derfor som ny formandssuppleant. Forvaltningen foreslår, Jette Reich, Solbrinken 2A, 2750 Ballerup, indtræder som ny formandssuppleant. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 6. I/S Vestforbrænding - ændring af vedtægter s møde 26. januar 2004 Punkt 6: I brev af 19. december 2003 anmoder I/S Vestforbrænding om, i henhold til 17 i Vestforbrændings nuværende vedtægter godkender de vedtægtsændringer, som er tiltrådt af bestyrelsen den 23. oktober Det drejer sig om 2 (optagelse af i alt 15 nye interessenter), 10, stk. 12f (beslutninger om Vestforbrændings kapacitet), 12, stk. 3 (tjenestemænd) og 20, stk. 2 (ikrafttrædelsesbestemmelse).

5 Ligeledes anmodes om godkendelse af bemyndigelse til formand og direktør, så de egenhændigt kan ændre forslagets 2 i det omfang, resultet af de igangværende forhandlinger med de 7 AFAV-kommuner nødvendiggør dette. Forvaltningen foreslår, vedtægtsændringerne godkendes, og bemyndigelse vedrørende 2 gives til I/S Vestforbrændings formand og direktør. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 9: Indstilles til godkendelse. Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7. Vedligeholdelsesarbejder s møde 26. januar 2004 Punkt 7: Resumé Med baggrund i afholdte bygningssyn på de kommunale ejendomme indstilles forslag til årets vedligeholdelsesaktiviteter indenfor den afste økonomiske ramme. Rammen for Bygningsvedligeholdelsen 2004 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten 19,7 mio. samt 11 mio. kr. under renovering af skoler (projekt nr. 3004). Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

6 Der er afs en pulje til opretning af køkkener i institutioner samt en pulje til det fortste lydprojekt. Næste etape af opfyldelsen af givne lovkrav til fysik- og kemilokaler indeholder etablering af punktudsugning ved forsøgsborde. Til dette formål er der indarbejdet en pulje på 1 mill. kr. Til renovering af køkkenet på Skovmarkskolen er der tidligere overført kr. til projekt nr I dette års oplæg indgår ligeledes et udkast til en vedligeholdelsesplan for perioden Den tager udgangspunkt i det totale vedligeholdelsesbehov for perioden, den prioriterede rækkefølge af aktiviteter samt den årlige budgetramme på 46 mio. kr. Planen giver et billede af hastigheden, hvorved man - med de afste midler - arbejder sig ned gennem prioriteterne. Den viser samtidig, man efter denne periode arbejder med planlagt vedligehold uden efterslæb. Planen kan ligeledes angive et forventet tidspunkt for en konkret aktivitet. Det er dog væsentligt bemærke, registreringerne, der ligger til grund for en sådan langtidsplanlægning, er i stadig forandring, hvad angår omfang og tilstand. Dette sammen med akut opståede skader, nye myndighedskrav mv. gør, planen kun er et øjebliksbillede, der kræver revision efter de årlige bygningssyn. Bilag Ejendommes meriale af 10. oktober Ejendomme foreslår, vedligeholdelsesplanen godkendes, herunder de i 2004 prioriterede arbejder (under forudsætning af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets efterfølgende godkendelse for så vidt angår deres del af arbejderne), og der til dækning af de med arbejderne forbundne udgifter meddeles anlægsbevillinger på i alt 30,7 mio. kr., projekt nr og Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 11:

7 Indstilles til godkendelse Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 18: Indstilles til godkendelse Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 10: Anbefales. Tiltrådt. 8. Fortste arealopkøb til Vestskoven - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 8: Skov- og Nurstyrelsens brev af 18. november 2003 vedrørende opgørelse over udgifter til arealopkøb til Vestskoven i Der er opkøbt arealer for i alt kr. i Heraf afregnes kr., og restbeløbet på kr. er udlagt af Skov- og Nurstyrelsen. Ballerup Kommunes andel udgør kr. i overensstemmelse med de fastste retningslinier, hvorefter stens andel udgør 50 pct., Københavns Amtskommune andel 25 pct., København og Frederiksberg kommuner betaler 20 pct., mens de resterende 5 pct. betales af de 4 implicerede primærkommuner, Ballerup, Glostrup, Albertslund og Ledøje- Smørum, fordelt efter folketal pr. 1. april i indkøbsåret. I den administrive ajourføring af investeringsoversigten pr. december 2003 er der under projekt nr afs kr. i 2004 til dækning af Vestskovopkøb. Bilag

8 Brev af 18. november 2003 fra Skov- og Nurstyrelsen med opgørelse over fordeling af udgifter til Vestskovopkøb Økonomi & Planlægning foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. på projekt nr til dækning af kommunens udgiftsandel for 2003 vedrørende arealopkøb til Vestskoven. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 9. Integrionsrådet - revideret forretningsorden s møde 26. januar 2004 Punkt 9: I maj 2003 vedtog Integrionsrådet en tilføjelse til rådets forretningsorden. Det drejer sig om 4, hvortil der er føjet 2 nye afsnit - stk. 4 og stk. 5 - med følgende ordlyd: "Stk. 4 Hvis et medlem af rådet foventer få forfald i 3 på hinanden følgende rådsmøder eller mere, kan stedfortræderen indtræde i rådet så længe forfaldet varer. Stk. 5 Hvis et medlem af rådet udebliver til 3 på hinaden følgende møder i rådet uden give besked, overtager stedfortræderen medlemmets plads i rådet."

9 Bilag Integrionsrådets forretningsorden Forvaltningen foreslår, godkender den reviderede forretningsorden. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 13: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 10. AAB, afd. 42 Lilletoften - lånekonvertering s møde 26. januar 2004 Punkt 10: Resumé Arbejdernes Andels Boligforening har i brev af 15. december 2003 på vegne af AAB, afd. 42 Lilletoften, anmodet om, godkender udstedelse og tinglysning af et pantebrev til Nykredit på kr., jf. Almenboliglovens 29. Af det fremsendte meriale fremgår, låneprovenuet udelukkende skal anvendes til indfrielse af et ældre realkreditlån, og det nye lån har samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån. Det nye kontantlån med 15 års løbetid erstter et ældre lån på oprindelig kr. Ved konverteringen reduceres første års ydelse med kr., og besparelsen i nutidsværdi for alle fremtidige ydelser udgør kr.

10 Da der er tale om frivillig konvertering af et ustøttet lån, kan de opnåede besparelser frit anvendes i afdelingen. Bilag Brev af 15. december 2003 fra Arbejdernes Andels Boligforening med lånetilbud fra Nykredit. Plan & Byg foreslår, udstedelse og tinglysning af et pantebrev på kr. til Nykredit i forbindelse med en lånekonvertering godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og kommunen forts vedstår eventuelle tidligere godkendte garantier og regarantier for efterstående lån. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 14: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 11. Fagforeningernes Boligforening, afd Måløv Park - ombygning af 2 boliger til 4 boliger s møde 26. januar 2004 Punkt 11: Resumé Fællesadministrionen 3B anmoder i brev af 3. november 2003 om s godkendelse af en ombygning af to boliger i Fagforeningernes Boligforening, afd Måløv Park, af en foreløbig anskaffelsessum, optagelse af et

11 realkreditlån til finansiering af anskaffelsessummen samt den nødvendige huslejestigning til dækning af ydelserne på lånet. For nogle år siden blev der med s, Bygge- og Boligstyrelsens samt Landsbyggefondens godkendelser mv. gennemført en omprioriteringssag, som resulterede i udførelse af en række forbedrings- og opretningsarbejder, opførelse af et nyt hus til afdelingsbestyrelsens mødelokale, varmemesterkontor og mandskabsfaciliteter mv., og ombygning af eksisterende kontorlokaler og faciliteter til to mindre boliger. I forbindelse med omprioriteringssagen blev der udarbejdet en helhedsplan for løsning af afdelingens problemer, som dengang bl.a. omftede en vigende efterspørgsel efter afdelingens meget store lejligheder: 235 to-etages ens rækkehuse med 5 rum fordelt på 110 m2. Ifølge helhedsplanen skulle 30 boliger ombygges til 60 mindre boliger for imødekomme de ændrede boligønsker og -behov. Det blev imidlertid kun muligt ombygge en enkelt bolig på Knastebakken 151 inden for omprioriteringssagens økonomiske rammer. Ombygningsprojektet blev udarbejdet af Tegnestuen Møllen. De to ombyggede boliger fordeler sig på en bolig med 3 rum på 69 m2 (hele stueetagen og et værelse på 1. sal) og en bolig med to rum på 41 m2 (beliggende på 1. sal med adgang via en ny trappe i forhaven). Ombygningsprojektets andel af de samlede udgifter i ompriorienteringssagen skønnes udgøre ca kr. blev på sit møde den 30. september 2002 under pkt. 8 bl.a. orienteret om, afdelingen i de kommende år ønsker flere tilsvarende ombygninger under forudsætning af, disse kan finansieres med støttede rentetilpasningslån. På given foranledning havde Landsbyggefonden imidlertid i brev af 20. august 2002 meddelt, udlejningssituionen specielt i hovedstadsregoinen i de senere år har været så gunstig, omfanget af ombygninger med støtte fra Landsbyggefonden er reduceret betragteligt. Da Fonden ikke var bekendt med udlejningsvanskeligheder i Måløv Park, var det Fondens opftelse, det ikke for tiden er muligt støtte låntagning til ombygning af boliger i afdelingen. tog derfor ønsket om fremtidige ombygninger til efterretning og meddelte, der i givet fald forventes fremsendt særskilte ansøgninger herom. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. januar 2003 (med deltagelse af 51 ud af 235 lejemål svarende til 22% s fremmøde) er det med 67 ja-stemmer, 14 nej-stemmer og 8 ved-ikke-stemmer besluttet udnytte det historisk lave renteniveau og søge om s godkendelse til optage et ustøttet realkreditlån til finansiering af en ombygning af 2 boliger i Måløv Park efter samme model - udarbejdet af Tegnestuen Møllen - som den tidligere ombyggede bolig på Knastebakken 151. Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende modtaget konkrete ønsker om ombygning fra to lejemål på Knastebakken 33 og 83. Anskaffelsessummen for ombygning af 2 store boliger til 4 mindre er foreløbig opgjort til kr. inkl. moms. I anskaffelsessummen er bl.a. medtaget omkostninger på

12 kr. vedrørende lejetab i ombygningsperioden. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt kr kr kr kr. I forhold til den tidligere ombygning af Knastebakken 151 forventes en forholdsmæssig reduceret anskaffelsessum for det nye ombygningsprojekt på Knastebakken 33 og 83, idet projektet gennemføres efter næsten samme model som tidligere fra Tegnestuen Møllen. Hertil kommer, der bliver tale om mindre omftende ombygningsarbejder, når der ombygges fra bolig til bolig. Ombygningsprojektet søges gennemført uden offentlig støtte og uden kommunal garanti ved optagelse af et realkreditlån i BRFkredit på kr. (1-årigt rentetilpasningslån med 30 års løbetid). Der foreligger endnu ikke konkret lånetilbud. Ydelserne på lånet skal finansieres ved huslejeforhøjelser. Ved beregning af disse er der taget højde for, ombygningen fra 2 til 4 boliger resulterer i en årlig merlejeindtægt på anslået kr. Ifølge sædvanlig praksis skal en ombygning, som alene vedrører enkelte boliger i en afdeling, finansieres ved en huslejestigning for de boliger, som ombygges. Det er imidlertid besluttet, huslejen i de 4 ny-ombyggede boliger skal svare til lejen for de to allerede ombyggede boliger, og resten skal finansieres ved en beskeden huslejeforhøjelse for afdelingens øvrige boliger. Dokumention for, den særlige finansieringsmodel for samtlige afdelingens boliger er indgået som afstemningstema på afdelingsmødet den 19. januar 2003, foreligger endnu ikke. Boligtype Antal Areal Nuvær. leje pr. md. Fremtid. leje pr. md. Fremtid. leje pr. m2 / år Ej ombyg m kr kr. 616 kr. Ombygget m kr kr. 727 kr. Ombygget m kr kr. 766 kr.

13 Plan & Byg foreslår, principielt godkender det ansøgte ombygningprojekt på det vilkår, licition først iværksættes, når der er indsendt dokumention for, der i afdelingsmødets beslutningsgrundlag og afstemningstema indgår den særlige finansieringsmodel med huslejestigning for samtlige afdelingens boliger (som afviger fra sædvanlig praksis ved ombygning af enkelte boliger i en afdeling), den foreløbigt budgetterede anskaffelsessum på kr. godkendes på det vilkår, den endeligt budgetterede anskaffelsessum først godkendes, når resultet fra en kommende licition foreligger, optagelse af et realkreditlån og den forventede huslejeforhøjelse for samtlige afdelingens boliger først godkendes, når der på grundlag af licitionsresultet mv. er indsendt konkret lånetilbud fra et realkreditinstitut, og ombygningsarbejderne først igangsættes, når har godkendt den endeligt budgetterede anskaffelsessum, optagelsen af realkreditlån og den forventede huslejeforhøjelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 15: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt. 12. Regnskab 2002/2003 for den boligsociale indss i Eskebjerggård s møde 26. januar 2004 Punkt 12: Økonomiudvalget den 21. januar 2003, pkt. 6 den 27. januar 2003, pkt. 4

14 Resumé I januar 2003 blev regnskab 2001/2002 og et revideret budget for 2002/2003 det sidste af 5 år med ststilskud - godkendt. Regnskabet for 2002/2003, der er påtegnet af revisionen, er indsendt til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion den 18. december I hele 5-årsperioden 1998/99 til 2002/03 er udgiften til boligsociale aktiviteter i Eskebjerggård opgjort til kr. mod forventet kr. ved forelæggelsen i januar I regnskab 2002/03 er de samlede udgifter opgjort til kr. mod budgetteret kr., svarende til et merforbrug på kr. Af udgiften er kr. finansieret af ststilskud, kr. af tilskud fra boligafdelingen og kr. af kommunen. Forbruget er fordelt på en række projekter, som er specificeret i regnskabet, der tillige omfter finansieringsoversigt og bemærkninger ( bilag 1). En oversigt over forbrug og finansiering de enkelte år og i alt i den 5-årige forsøgsperiode 1998/99 til 2002/03 er givet i bilag 2. I forhold til det oprindelige budget fra 1997 ("Budget I" i bilag 2) er der et mindreforbrug på ca kr. i alt til aktiviteter i området i 5-årsperioden, svarende til en mindre kommunal medfinansiering. Den ikke stslige medfinansiering overstiger dog stadig det samlede ststilskud, hvilket var en forudsætning i den oprindelige udmelding af ststilskuddet. Grundlaget for en fortsættelse/forankring af den boligsociale indss i Eskebjerggård, herunder beboerrådgiverordningen, frem til 31. december 2008 er forelagt og godkendt af i august 2003 i form af en samarbejdsaftale indgået mellem kommunen og Boligselskabet Baldersbo. Bilag Brev af 18. december 2003 til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion (udsendes) Bilag 1 regnskab 2002/2003 med revisionspåtegning (udsendes) Bilag 2 ajourført økonomioversigt for 5-årsperioden 1998/1999 til 2002/2003, herunder det oprindelige og seneste godkendte budget (udsendes)

15 Økonomi & Planlægning foreslår, regnskabet for byudvalgsaktiviteterne i Eskebjerggård i 2002/2003 godkendes, og fremsendelsen af sagen til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrion tages til efterretning. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 16: Indstilles til godkendelse. Tiltrådt s møde 26. januar 2004 Punkt 13: Ved vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet afholde en årlig børnerådsdag, hvor børn fra skolens mellemtrin i samarbejde med Borgmester Ove E. Dalsgaard fordeler kr. årligt. Børn & Unge foreslår, der til Børnerådsdagen for 2004 meddeles en anlægsbevilling på kr., projekt nr (ny), og bevillingen finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 9:

16 Godkendt. Beskrivende not eftersendes. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 19: Anbefales. Tiltrådt. 14. Børneanlægspuljen, bedre toiletforhold på daginstitutionsområdet og skoleområdet - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 14: I forbindelse med vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet, børn skal sikres samme standard og rengøringsniveau som de voksnes toiletforhold. Det Børnepolitiske Udvalg præsenterede den 18. november 2003 et forslag for, hvorefter der i år afsættes en pulje på kr. til brug for en udbedring af toiletforholdene på skoler og daginstitutioner. Fordeles med kr. til skoler og kr. til daginstitutioner. Bilag Bedre toiletforhold af 4. november 2003 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny), Daginstitutioner - bedre toiletforhold, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny) Skoler - bedre toiletforhold, og

17 bevillingerne finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 20: Anbefales. Tiltrådt. 15. Etablering af legeplads i Østerhøj - anlægsbevilling s møde 26. januar 2004 Punkt 15: I forbindelse med Modelkommuneforsøget med Kulturrådet for Børn er der tilrettelagt 3 børnepolitiske efteruddannelsesforløb. Formålet med uddannelsen er få ejerskab til børnepolitikken samt arbejde på tværs af fagområder. Som result heraf har en tværfaglig gruppe udarbejdet et koncept for, hvordan man inddrager børn i de lokale beslutningsprocesser. I samarbejde med et bredt udsnit af voksne fra daginstitutioner, foreningsliv, afdelingsbestyrelser m.fl. samt børn fra Østerhøjområdet udvides og reetableres legepladsen ved Østerhøjskolen. Der er i den forbindelse udarbejdet en model til brug for andre i Ballerup Kommune for, hvordan børn inddrages i byggesager. Bilag Projektbeskrivelse af 3. november 2003 om etablering af legeplads på Østerhøjområdet med fokus på børnenes medbestemmelse

18 Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr (ny), legeplads i Østerhøj, og bevillingen finansieres af projekt nr Børnepolitik, anlæg. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 21: Anbefales. Tiltrådt. 16. Ballerup Kommunes Ældretandpleje - forsøgsordning s møde 26. januar 2004 Punkt 16: den 29. september 2003, pkt. 9 Resumé Ballerup Kommunes forsøg med ældretandpleje blev igangs i Formålet var blandt andet få flere ældre til gå regelmæssigt til tandlæge. Tilbudet om ældretandpleje er de første 15 år udelukkende blevet givet på kommunens egne klinikker, men i forbindelse med den sidste forsøgsforlængelse er der indført valgfrihed. Det indebærer, de nye årgange kan vælge, om de vil modtage tandpleje på en kommunal klinik eller hos en priv tandplejeudbyder (tandlæge/klinisk tandtekniker). Det valgfri ældretandplejetilbud trådte i kraft den 1. september 2002 og omfter i 2003 årgangene 1917, 1918, 1935 og Det nuværende forsøg udløber med udgangen af 2003, og såfremt det ikke forlænges i nuværende eller anden form, vil knapt pensionister miste kommunens tilbud om ældretandpleje pr. 1. januar 2004.

19 Spørgsmålet om forlængelse af forsøgsordningen med udgangspunkt i den nuværende model har senest været behandlet af i mødet den 29. september På den baggrund er der hos Indenrigs- og Sundhedsministeren søgt om tilladelse til videreførelse af forsøgsprojektet for en treårig periode. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 16. december 2003 godkendt en forlængelse af den eksisterende forsøgsordning frem til den 1. juli Ministeriet meddeler samtidig, såfremt Ballerup Kommune ønsker godkendt en forsøgsordning i ældretandplejen efter den 1. juli 2004, forudsætter det, der etableres en ordning, som reelt indebærer frit valg for de ældre mellem kommunal klinik og priv tandlægepraksis. Bilag Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 Ældre & Handicap foreslår, Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 16. december 2003 tages til efterretning, den nuværende forsøgsordning forlænges til 1. juli 2004, og der snarest fremlægges forslag til en model, der opfylder ministeriets forudsætninger. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 19: Indstilles til godkendelse. Ældrerådet orienteres. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 22: Anbefales. Tiltrådt.

20 17. Valg til Ældreråd s møde 26. januar 2004 Punkt 17: Social- og Sundhedsudvalget den 12. januar 1999, pkt. 3 Økonomiudvalget den 19. januar 1999, pkt. 24 den 25. januar 1999, pkt. 14 Ældrerådet vælges for en periode på 3 år. Sidste valg blev afholdt i april Efter de nuværende regler skal der således afholdes valg i april måned Ifølge de gældende regler skal hver kandid have 15 stillere. Dette for sikre, man som kandid har et bagland, hvortil man kan referere og få modspil fra. Ældrerådet foreslår, antallet af stillere nedsættes til 7. Begrundelsen for dette er, det vil være lettere få kandider til stille op. Der skal helst opstilles mindst 14 kandider. De 7 kandider med flest stemmer bliver valgt til Ældrerådet, og de 7 efterfølgende bliver valgt som suppleanter. For kunne stemme vil hver enkelt borger over 60 år, som er bosiddende i Ballerup Kommune, modtage følgende: - en vejledning, - en valgavis, som indeholder et billede og en kort omtale af hver af de opstillede kandider, - en stemmeseddel (med kandidernes navne), og - en svarkuvert (porto betalt). Forslag til revidere regler for valgbarhed, sammensætning, valg mv. til Ældrerådet Tidsplan for afholdelse af Ældrerådsvalg 2004

21 Ældre & Handicap foreslår, forslag til reviderede regler godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 12: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 23: Anbefales. Tiltrådt. 18. Ombygning af pedelbolig til legestue ved Lundebjergskolen - anlægsregnskab s møde 26. januar 2004 Punkt 18: Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2002, pkt. 5 Økonomiudvalget den 19. november 2002, pkt. 8 den 25. november 2002, pkt. 4 har den 25. november 2002 meddelt en anlægsbevilling på kr. Bevillingen dækker udgifter til istandsættelse af pedelboligen, således den kan fungere som legestue for dagplejens Skovlundegruppe, idet Lundebjergskolen fra skoleåret 2003/04 skal benytte de hidtidige lokaler til et indskolingsprojekt. Regnskab for håndværkerydelser kr.

22 Bevilling Merforbrug kr kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 4,19 %. Børn & Unge foreslår, regnskabet godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar 2004, Punkt 23: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 24: Anbefales. Tiltrådt s møde 26. januar 2004 Punkt 19: Resumé I forbindelse med salg af arealer på Søndergård, 2. del, søges en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til projektering.

23 Forslaget til Lokalplan nr for 2. del af Søndergård er fremlagt til offentlig høring indtil den 11. januar 2004 og forventes forelagt til endelig godkendelse i februar måned. Parcellerne A4-7 og C1-3 har været udbudt til salg med byggestart i efteråret Det kræver, den nødvendige byggemodning af veje, stier, kloaker, søen m.m. bliver igangs i april måned. For nå dette, er det nødvendigt igangsætte færdigprojektering af området nu, således projektet kan blive forelagt til godkendelse i marts måned. Projekteringen vil primært ske ved hjælp fra prive firmaer og en projektstyrer. Udgifterne hertil anslås til 2,3 mio. kr. I den ajourførte investeringsoversigt pr. december 2003 er der i 2004 under projekt nr afs 25,030 mio. kr. i 2004 til byggemodningsarbejder. Heraf er 3,7 mio. kr. beregnet til projektering. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., projekt nr. 7881, til projektering m.m. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 25: Anbefales. Tiltrådt.

24 20. Revision og forlængelse af kontrakt vedrørende reklamefinansieret byudstyr s møde 26. januar 2004 Punkt 20: Teknik- og Miljøudvalget den 25. oktober 1993, pkt. 2. Økonomiudvalget den 27. oktober 1993, pkt den 27. oktober 1993, pkt. 26. Resumé Kontrakten med Clear Channel om opsætning af reklamefinansieret byudstyr i Ballerup Kommune foreslås tilpasset de nuværende forhold og forlænget, så den gælder i 15 år fra 1. januar 2004, ved en allonge til kontrakten. I december 1993 indgik kommunen kontrakt med Valles/TransMedia Byudstyr & Udendørsreklame K/S om opstilling af reklamefinansierede læskærme og plaktavler i Ballerup Kommune. Firmaet har siden skiftet navn til Clear Channel. Kontrakten omfter 37 læskærme og 13 plaktavler med reklame/bykort, og den løber i 15 år frem til Siden dengang er der indgået aftale om opsætning af yderligere byudstyr. Når det sidste byudstyr er ops ved udgangen af januar måned, er der i alt 51 læskærme og 20 plaktavler samt 1 bysøjle. Firmaet foreslår på baggrund heraf, der indgås aftale om en allonge til kontrakten, som regulerer byudstyrets antal og placering. Endvidere foreslår firmaet, der i allongen medtages en forlængelse af kontrakten for en ny 15-årig periode, som træder i kraft pr. 1. januar Firmaet har fremsendt dokumention for, en forlængelse af kontrakten ikke er i strid med EU s udbudsdirektiver. Det fremgår af et brev fra advokfirmaet Lindt Strabell Horten A/S til Clear Channel, kontrakten er en såkaldt koncessionskontrakt, hvilket er fastslået af EF-domstolen i 2 sager, der vedrørte det parallelle spørgsmål i forhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet og det generelle tjenesteydelsesdirektiv. Afdelingens erfaring med firmaet er, de holder byudstyret i en god stand, er hurtige til foretage reparion og er fleksible med hensyn til ændringer af eksisterende byudstyr og opsætning af nyt byudstyr.

25 Miljø & Teknik foreslår, kontrakten med Clear Channel om reklamefinansieret byudstyr tilpasses de nuværende forhold og forlænges, så den gælder i 15 år fra den 1. januar 2004, ved en allonge til kontrakten. Teknik- og Miljøudvalgets møde 13. januar 2004 Punkt 5 Indstilles til godkendelse, idet Marianna Hesselholt kun kunne medvirke, såfremt alle reklamefinansierede tavler, der står i rabten mellem vej- og cykelsti på alle overordnede veje, flyttes bagud. Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 26: Anbefales. Tiltrådt. Venstre kunne ikke tiltræde indstillingen, idet alle reklamefinansierede standere ønskes placeret i overensstemmelse med de krav, kommunen stiller til alle øvrige reklamer i bybilledet. 21. Overdragelse af ledningsanlæg til Spildevandscenter Avedøre I/S s møde 26. januar 2004 Punkt 21: Resumé Der er udarbejdet et aftaleudkast mellem Spildevandscenter Avedøre I/S og Ballerup Kommune om overdragelse af kommunens ejerandel på 57% af en 1690 m lang hovedkloakledning fra Pumpestion Ejby Øst og frem til Vestforbrænding i Glostrup Kommune. Aftalen er et led i en ajourføring af ejerforholdene for en række ledninger og bassiner i Spildevandscenter Avedøres opland. Spildevandscenter Avedøre I/S og dets 10 ejerkommuner har drøftet mulighederne for en ajourføring af ejerforholdene i renseanlæggets opland, hvor

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere