Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12

13 Retningslinjer for uddeling af midler fra Ildsjælepuljen Indledning Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige og diverse politikker såsom f.eks. Politik for det gode liv sætter fokus på ildsjæles og frivilliges store betydning for kommunens borgere. Byrådet har derfor som en del af sit 4-årige vækstinitiativ, hvis mål det er at øge antallet af arbejdspladser i kommunen samt tiltrække nye borgere til området udpeget frivillig- og ildsjæleområdet som ét af de 9 væksttemaer i kommunen. Til at understøtte vækstinitiativerne på ildsjæle og frivilligområdet afsættes i perioden årligt en gearingspulje på 2 mio. kr. kaldet ildsjælepuljen. Indsatsen skal med udgangspunkt i gearingstanken baseres på en forpligtende fællesfinansiering i form af økonomi og/eller ressourcer så som f.eks. frivillig arbejdskraft mellem flere parter. Byrådets hensigt med at oprettet en ildsjælepulje bygger på ideen om og tilliden til, at ildsjæle og frivillige er tættest på virkeligheden og derfor netop bedst ved, hvorledes midlerne kan geares og opnå størst effekt. Formål med Ildsjælepuljen Det overordnede formål med ildsjælepuljen kan beskrives således: At understøtte udviklingen af initiativer på frivillig og ildsjæleområdet, som støtter op om kommunens vision Naturens Rige og de kommunale politikker Hvem kan søge? Initiativerne kan komme fra frivillige foreninger, borgere, virksomheder, kommune og andre med gode projekter på frivillig- og ildsjæleområdet. Specielt i forhold til initiativer fra kommune og virksomheder gælder dog følgende: ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== 1 Side 13

14 Som udgangspunkt skal projekter støttet af ildsjælepuljen ledes af frivillige, dog kan virksomheder og kommunale institutioner i mindre omfang ansøge og lede et projekt: Hvor det drejer sig om igangsættelse, hvor den kommunale eller virksomhedens indsats gør en forskel i den indledende fase. Hvor det drejer sig om facilitering i forhold til at få lokale frivillige og ildsjæle med i et projekt Hvor det drejer sig om at servicere frivillige og ildsjæle i vækstfremmende foranstaltninger Her gælder dog betingelsen, at der ikke kan søges til egne lønudgifter. Fordelingskriterier Ved fordeling af midler fra ildsjælepuljen er der opstillet en række kriterier, som vægtes højt: Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen Indsatsen skaber synlighed om kommunen Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle Endvidere gør det sig gældende, at indsatsen med udgangspunkt i gearingstanken skal baseres på en forpligtende fællesfinansiering i form af økonomi og/eller ressourcer så som f.eks. frivillig arbejdskraft mellem flere parter. Der kan ikke ydes støtte fra ildsjælepuljen, hvis der efter anden lovgivning kan ydes tilskud til projektets udgifter. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. Øvrige oplysninger vedr. ildsjælepuljen: Ved ansøgning om støtte skal ansøger anvende obligatorisk ansøgningsskema Der kan inden udfyldelse af ansøgning evt. fremsendes en interessetilkendegivelse, som der kan forholdes til administrativt Midler fra ildsjælepuljen kan ydes som igangsætningstilskud og/eller garantistillelse. Ansøgninger til vækstpuljen behandles løbende evt. efter forudgående høring af relevante parter. Ansøgningerne behandles i et beslutningsudvalg bestående af repræsentanter for frivillig- og ildsjæleverdenen samt kommunen Ansøgere skal være indstillet på, at projektindhold og resultatet skal offentliggøres og kommunikeres videre, så andre kan nyde gavn af projektet Ansøgere skal efterfølgende tilskudsperioden aflægge regnskab og status Godkendt 24. november 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget ==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== 2 Side 14

15

16 Returadresse Sundhed og Omsorg - Administrationen Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Til FIA s bestyrelse/repræsentantskab/ansatte Frivilligcentrets bestyrelse/repræsentantskab/ansatte De kommunale nøglepersoner på frivillighedsområdet Ringkøbing-Skjern Kulturcenter Sagsbehandler Bente Dvinge Direkte telefon E-post Dato 22. januar 2016 Sagsnummer I Ringkøbing-Skjern Kommune er det politisk besluttet i juni 2015, at der skal ske en sammenlægning af FIA (Frivillige- og Ildsjæleakademi) og Frivilligcentret pr. 1. januar 2017 til en ny organisation. Med baggrund i beslutningen beskrevet ovenfor, så har en arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg, der har været drøftet på et fyraftensmøde den 7. januar 2016 og efterfølgende tilrettet. Det tilrettede oplæg sendes nu i høring, hvor de berørte foreninger, organisationer med flere har mulighed for at fremsende et høringssvar, der skal være Bente Dvinge i hænde senest den 18. marts Arbejdsgruppen vil med baggrund i høringssvarene udarbejde det endelig oplæg til sammenlægning af FIA og Frivilligcentret. Dette oplæg vil blive politisk behandlet i maj/juni Det vedlagte materiale indeholder følgende: Et samlet oplæg til en sammenlægning af FIA og Frivilligcentret Vedtægten for den nye organisation En oversigt over hvilke foreninger med flere, som indgår i de interessegrupper, der er beskrevet i bilag 1 i vedtægten Med venlig hilsen John Christensen Sundheds- og omsorgschef Åbningstider Telefontider mandag mandag Hjemmeside tirsdag - fredag tirsdag - fredag Telefon Side 16

17

18 Sundhed og Omsorg Oplæg om fusion mellem Frivillige- og Ildsjæleakademiet (FIA) og Frivilligcentret Dato 22. januar 2016 Sagsnummer Indledning Der er et politisk ønske i Ringkøbing-Skjern Kommune om at fremme forenings-, ildsjæle- og frivillighedskulturen, hvilket bl.a. har udmøntet sig ved tildeling af 2,5 mio. kr. pr. år fra kommunens afsatte vækstmidler. Beløbet anvendes til en ildsjælepulje på 2 mio. kr. pr. år til at understøtte initiativer fra ildsjæle samt yderligere 0,5 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder til nytænkning og opprioritering af frivilligindsatsen i kommunen. Derudover har der været et ønske fra flere sider, at der kunne ske en koordinering af forenings-, ildsjæle- og frivillighedsområdet i større grad end i dag og dermed opnå en synergieffekt. Det har bevirket, at der politisk er truffet beslutning (Økonomi- og Erhvervsudvalget den ) om, at administrationen i samarbejde med Frivilligcentret og Frivillige- og Ildsjæleakademiet udarbejder et oplæg om fusion mellem Frivillige- og Ildsjæleakademiet og Frivilligcentret, herunder den fremtidige organisering pr. 1. januar Den nye organisation skal ligeledes have ansvaret for ildsjælepuljen fra 1. januar Frivillig- og Ildsjæleakademiet har i dag til opgave bl.a. at inspirere og udvikle frivillige og ildsjæle gennem uddannelse, kurser og foredrag i sportslige, kulturelle, sociale, sundhedsfremmende og mellemfolkelige foreninger og organisationer både lokalt og nationalt. Frivilligcentret har til formål at understøtte, synliggøre og inspirere det frivillige sociale arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Arbejdet med en ny organisation Efter den politiske beslutning om en fusion indeholdende en ny organisation bestående af Frivilligcentret og Frivillig- og Ildsjæleakademiet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af følgende personer: Hans Pinderup Ole Matthesen Jan Holm Rasmussen Alf Andersen Kirsten Nørgaard John Christensen Bestyrelsesformand for Frivilligcentret Næstformand i bestyrelsen for Frivilligcentret Bestyrelsesformand for FIA Næstformand i bestyrelsen for FIA Frivillighedskonsulent Sundheds- og omsorgschef 1 Side 18

19 Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 11. august 2015, hvor det blev besluttet, at arbejdsgruppen skulle fremkomme med oplæg om bl.a.: 1. Udarbejdelse af organisationsplan og fysisk placering 2. Vedtægter, herunder formål for den nye organisation 3. Budget for den nye organisation 4. Tids- og handleplan for fusionsprocessen frem til 1. januar 2017 Disse 4 hovedtemaer vil blive beskrevet i de følgende afsnit. Organisation og fysisk placering Organisationen er opbygget på følgende måde: Repræsentantskab Bestyrelse Leder Stab Driftsenhed vedrørende kurser og frivillige 2 Side 19

20 Repræsentantskabet består af udvalgte interessegrupper, der gerne skulle dække hele spektret af frivillige organisationer via paraplyorganisationer. Hver interessegruppe har max 2 valgte stemmeberettigede til repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor de 5 er valgt af repræsentantskabet, mens de 2 sidste er udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Skjern Kulturcenter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Organisationen er en samling af Frivillig- og Ildsjæleakademiet samt Frivilligcentret med en daglig leder og en stab. Den daglige leder er ansvarlig for de daglige driftsopgaver, herunder økonomiopfølgning og udmøntning af den vedtagne strategi og overordnede beslutninger fra Repræsentantskabet og Bestyrelsen. Driftsenhed vedrørende kurser og frivillige er den udførende personalegruppe, som i det daglige skal udføre de opgaver, som i dag varetages af Frivillige- og Ildsjæleakademiet samt Frivilligcentret samt eventuelt nytænke opgaver. I driftsenheden indgår også de 3 fysiske kontorer i Videbæk, Tarm og Ringkøbing, som i dag er en del af Frivilligcentret. På sigt bør der arbejdes på, at andre relevante foreninger indbydes til at indgå i den nye organisation. Den fysiske placering vil være i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern, hvor der vil være et større kontor i forlængelse af kulturcentrets kontor (ved den gamle hovedindgang nu indgang B). Vedtægt for den nye organisation Med udgangspunkt i de nuværende vedtægter for henholdsvis Frivilligcentret og Frivillige- og Ildsjæleakademiet har arbejdsgruppen med god hjælp fra kommunens juristteam foretaget en sammenskrivning af de eksisterende vedtægter til en vedtægt for den nye organisation. Det overordnede formål i de nye vedtægter er at styrke og udvikle forenings-, ildsjæle- og frivillighedskulturen både lokalt og nationalt, hvilket er i god overensstemmelse med kommunens vision og overordnede politik (politik for det gode liv), hvor der bl.a. fremhæves, at ildsjælenes initiativer for fællesskaber og nye løsninger bliver værdsat. Arbejdet med fællesskaber drejer sig om at knytte og benytte relationer. Vedtægten og vedlagte bilag om interessegrupper kan ses i bilag 1. Den nye organisation har endnu ikke fået et navn, hvilket først vil ske i efteråret Derfor indgår der ikke endnu et navn i vedtægten. 3 Side 20

21 Økonomi Med baggrund i Frivilligcentrets og Frivillig- og Ildsjæleakademiets budgetter er der udarbejdet et budget for 2017 for den nye organisation. Overordnet ser budgettet for 2017 ud på følgende måde: Indtægter Socialministeriet Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kulturcenter Kursusansøgning Sponsorater Indtægter i alt Udgifter Lønninger Lokaler (ikke afklaret helt endnu) Administrationsudgifter Andet Udgifter i alt Budgetteret resultat (overskud) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det skal bemærkes, at budgettet er et skønnet tal, som bygger på nuværende kendte forudsætninger, samt der ligeledes er variable udgifter/indtægter i forbindelse med kursusforløb. Desuden er det eksklusiv udgifterne til den nyansatte frivilligkoordinator på kr., som i dag budgetføres i kommunens budget. Egenkapitalen, det vil sige den kapital, som de 2 nuværende foreninger bringer med i den nye organisation er først kendt ultimo Ministeriets tilskud i dag til Frivilligcentret kan ifølge Ministeriet fastholdes med den beskrevne konstruktion. Ringkøbing-Skjern Kulturcentrets økonomiske tilskud forventes efter 3 år (det vil sige fra 1. januar 2018) at blive minimum kr./år. Inden den skal Ringkøbing-Skjern Kommune tage stilling til, om de afsatte vækstmidler skal fortsætte. Tids- og handleplan for fusionsprocessen frem til 1. januar 2017 Arbejdsgruppen har udarbejdet en overordnet tids- og handleplan, hvor der er lagt vægt på høring af relevante parter, inden sagen fremsendes til det politiske system til behandling. Tids- og handleplanen omhandler ikke en implementeringsplan efter den politiske beslutning, men implementeringsplanen udfærdiges ultimo juni Tids- og handleplanen ser således ud: 4 Side 21

22 Dato Indhold Ansvarlig møde i arbejdsgruppen vedrørende Arbejdsgruppen sammenlægningsprocessen møde i arbejdsgruppen vedrørende sammenlægningsprocessen møde i arbejdsgruppen vedrørende sammenlægningsprocessen Årsmødet for frivillige der vil ske en orientering om processen møde i arbejdsgruppen vedrørende sammenlægningsprocessen Første møde med en udvidet kreds (FIA, Frivilligcentret, Kulturcentret, politikere, embedsmænd og eventuelt flere), hvor første udkast drøftes møde i arbejdsgruppen vedrørende sammenlægningsprocessen. Udkast tilrettes Uge Udkastet og vedtægter for sammenlægningen sendes i høring hos de relevante parter møde i arbejdsgruppen, som færdiggør oplægget om sammenlægning samt udarbejder en implementeringsplan indeholdende bl.a. de praktiske forhold om personaledelen, vedtægtsændringer, fysiske rammer og meget mere Maj 2016 Behandling i de respektive repræsentantskaber og bestyrelser Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Administrationen Arbejdsgruppen FIA / Frivilligcentret Maj - juni Politisk behandling Administrationen 2016 Juli 2016 Implementeringsplanen sættes i gang Arbejdsgruppen Efterår 2016 Evaluering af projektet i Økonomi- og Erhvervsudvalget Administrationen Sammenlægningen tilendebragt Arbejdsgruppen Konklusion Arbejdsgruppen anbefaler ud fra den politiske beslutning i juni 2015 og dermed forudsætningen for sammenlægningen af Frivillige- og Ildsjæleakademiet og Frivilligcentret følgende til godkendelse: 1. Organisationsoplægget 2. Den udarbejdede vedtægt for den nye organisation 5 Side 22

23 3. Udkastet til budget for Tids- og handleplanen Der er vedlagt følgende bilag til dette notat: Bilag 1 Vedtægt for den nye organisation 6 Side 23

24

25 Vedtægt for? 1 Organisationen Foreningens navn er? og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Adressen er Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern. Foreningens virke er upolitisk og uafhængig af religiøse holdninger. 2 Formål Foreningens formål er at styrke og udvikle forenings-, ildsjæle- og frivillighedskultur både lokalt og nationalt. Foreningen skal indgå i et samarbejde mellem den offentlige sektor og borgerne, hvor borgerne ses som partnere og ressourcer til at skabe velfærd og fællesskab det aktive medborgerskab. Dette sker bl.a. ved at Formidle frivillige, ulønnede jobs til organisationer eller enkeltpersoner Iværksætte og yde støtte til grupper Udbyde uddannelse, kurser og foredrag Synliggøre og skabe sammenhæng i det frivillige arbejde Koordinere og arbejde tværgående Arbejde med mangfoldighed Der sker anerkendelse af det frivillige arbejde 3 Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af interessegrupper, der arbejder med frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Af bilag 1 fremgår navnene på interessegrupperne. Interessegruppernes medlemmer kan via tilmelding deltage i Repræsentantskabets møder, men hver interessegruppe kan max have 2 stemmeberettigede deltagere til repræsentantskabsmøderne. 2. Optagelse som ny interessegruppe eller en forening, som ønsker at indgå i en interessegruppe, kan ske ved at rette henvendelse til den daglige leder af foreningen. Ansøgningen behandles herefter af bestyrelsen. 4 Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Der indkaldes på foreningens hjemmeside samt via til kontaktpersoner ifølge medlemsfortegnelsen. På indkaldelsen skal angives mødets dagsorden ifølge nedenstående: 1. Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere 2. Formandens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse og vedtagelse af mål- og handlingsplan for det kommende år 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf 5. Indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse 7. Vedtægtsændringer Side 25

26 8. Valg til bestyrelse 9. Valg af 2 suppleanter 10. Valg af autoriseret revisor 11. Eventuelt. 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker senest én måned før dets afholdelse. Forslag som ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslag skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 6 dage inden mødet. 3. Valgbare er alle, der har stemmeret. 4. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert stemmeberettiget medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valg er skriftlige, såfremt ét medlem forlanger det. 5. Den daglige leder fører beslutningsprotokol ved repræsentantskabets møder. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede i repræsentantskabet stiller skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Dagsordenen skal være vedlagt indkaldelsen og som minimum rumme punkterne 1, 5 og 11 fra det ordinære repræsentantskabsmøde. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal foretages skriftligt, hvis 1 medlem forlanger det. 4. Der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde allerede i 4. kvartal 2016, der afholdes som en overgangsløsning i stedet for det ordinære repræsentantskabsmøde i 1. kvartal Bestyrelsen 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor repræsentantskabet vælger 5 medlemmer, hvor de 2 medlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Alle er valgt for en 2-årig periode, og ingen af de valgte må repræsentere samme interessegruppe. Undtagelsen herfor er det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 4. kvartal 2016 (se 5.4), hvor 2 medlemmer vælges for 2 år og 3 medlemmer vælges for 1 år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Herudover udpeger Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter hver en repræsentant til bestyrelsen. 2. Bestyrelsens formand og næstformand vælges blandt de 5 valgte medlemmer. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Side 26

27 3. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening eller af formand/næstformand og daglig leder i forening. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ansatte og suppleanter kan deltage i møderne, men uden stemmeret. 5. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. 6. Arbejdsområder og kompetencer: Forvalte foreningens økonomiske ressourcer Udarbejdelse af budgettet Regnskabet anbefales til godkendelse i Repræsentantskabet Ansætte og afskedige ledende personale, herunder fastsætte honorar i henhold til gældende overenskomster Udarbejdelse af strategi Fastlægge retningslinjerne for den daglige drift Skabe synlighed om det frivillige arbejde Sørge for koordination og tværgående samarbejde 7. På det ordinære repræsentantskabsmøde vedtages den af bestyrelsen udarbejdede mål- og handlingsplan for det kommende år. Mål- og handleplan skal give udtryk for de mål, som bestyrelsen har sat for kommende år og de aktiviteter, bestyrelsen har tænkt sig at sætte i værk for at opfylde målene. I formandsberetningen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal indgå en redegørelse for bestyrelsens opfyldelse af mål- og handlingsplanen for det foregående år. 8. Ophører bestyrelsesmedlemmer med at repræsentere den interessegruppe de er valgt for i valgperioden, indtræder suppleanten i dennes sted. 9. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsens møder indkaldes med mindst 1 uges varsel, og formanden er ansvarlig for, at der altid foreligger en skriftlig dagsorden mindst en uge forud for mødet. Den daglige leder fører beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne. 7 Daglig leder Foreningen ledes af en daglig leder med ansvar over for bestyrelsen. 2. Stillingsbeskrivelse med tilhørende kompetencer for daglig leder fastsættes og opdateres af bestyrelsen. 3. Den daglige leder udarbejder et udkast til årsbudget for foreningens drift og budgetter for de enkelte aktiviteter. Der udarbejdes tilsvarende regnskaber, så det sikres, at tilskudsgivernes regelsæt overholdes. 4. Den daglige leder udarbejder årsrapporten til forelæggelse i bestyrelsen til indstilling til godkendelse i repræsentantskabet. Side 27

28 8 Vedtægtsændringer Til ændring af nærværende vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget på repræsentantskabsmødet. Hvis et sådant flertal ikke kan opnås, kan det ved simpelt flertal bestemmes, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket det samme forslag kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 9 Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder hvert år et årsregnskab, der revideres af den valgte autoriserede revisor. 2. Foreningen kan ikke stifte gæld. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det formål og de betingelser, de er bevilget under. 4. Bestyrelsen indstiller budget og årsregnskab til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 5. Regnskabet fremsendes til kommunen. 10 Opløsning Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, når mindst 3/4 af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis et sådant flertal ikke kan opnås, kan det ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestemmes, at der inden 4 uger, med mindst 2 ugers varsel, skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning om opløsning af foreningen kan ske, når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 2. Ved ophør træffer bestyrelsen efter indstilling fra repræsentantskabsmødet bestemmelse om anvendelse af efterladte midler. 3. Foreningens midler skal anvendes til de formål, som nærværende vedtægt har ønsket at fremme. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune skal godkende beslutninger om anvendelse af foreningens økonomiske midler. Byrådet har godkendt denne vedtægt i et Byrådsmøde afholdt den? Side 28

29 Bilag 1. Oversigt over interessegrupper, som hver kan sende max. 2 stemmeberettigede deltagere til repræsentantskabsmøderne Ringkøbing-Skjern Museum DGI Vestjylland Frivilligrådet Foreningssamvirke Kulturelt Samråd Aftenskolesamvirke Landdistriktsrådet Ældreområdet Flygtninge- og indvandreområdet Børn-, unge- og familieområdet Socialt udsatte samt genbrugsbutikker Hjælpeorganisationer Patient- og Handicapområdet Øvrige interessenter Side 29

30

31 Grupper til Repræsentantskabet (revideret ) Frivillige sociale område Ældreområdet diverse ældreklubber, pensionistforeninger, støttekredse ved ældrecentre mv. Flygtninge- og indvandreområdet Dansk Flygtningehjælp Videbækegnens Frivilliggruppe for Flygtninge Hvide Sande Frivilliggruppe Dansk Flygtningehjælp Multikulturelle Venner Indvandrerarbejdet LM Videbæk Indvandrerrådgivningen AFS interkultur Børn-, unge- og familieområdet Børns voksenvenner Red Barnet Natteravnene Selvhjælp Ringkøbing-Skjern Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner Brugerlærere i RKSK Anker Fjord Hospice Adoption og Samfund Foreningen FAR Fredagsbar for kvinder (Hvide Sande) Kirkeligt Samfund Socialt udsatte samt genbrugsbutikker Café Røde Kors Den gode café Sporskiftet Café Værestedet Hvide Sande Sømandshjem Team Fredensgade Røde Kors Genbrugsbutik Ringkøbing Blå Kors Genbrugsbutikker (Tarm og Spjald) Kirkens Korshær Genbrug (Ringkøbing, Tim, Skjern, Tarm,Videbæk) G Factor Møbelgenbrug Hjælpeorganisationer Røde Kors (Ringkøbing, Hvide Sande, Tarm, Videbæk, Spjald, Ringkøbing Nørkleklub, Besøgstjenesten Ringkøbing) Lions Club Ringkøbing Y Mens Club Ringkøbing Optimisterne Videbæk Menighedsplejen Ringkøbing/Rindum Aflastningstjenesten Ringkøbing/Rindum Patient- og handicapområdet Side 31

32 ADHD Astma/Allergi Danmark Cystisk Fibrose Foreningen Danmarks Bløderforening Psoriasisforeningen Dansk Blindesamfund Dansk Epilepsiforening Dansk Fibromyalgi Forening Dansk Handicap Forbund Dansk Landsforening for Hals og Mundhuleopererede Danske Døves Landsforbund Diabetesforeningen Foreningen Danske Døvblinde Gigtforeningen Hjernesagen Hjerneskadeforeningen Høreforeningen Landsforeningen Autisme Landsforeningen LEV Landsforeningen SIND Muskelsvindfonden Nyreforeningen Ordblinde/Dyslaksiforeningen Danmark Osteoporoseforeningen Parkinsonforeningen PTU - Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede Sammenslutningen af Unge med handicap Spastikerforeningen Scleroseforeningen Stammeforeningen i Danmark Lungeforeningen Stomiforeningen COPA Bedre psykiatri OCD Midt Vest Landsforeningen Lænken NA Colitis Crohn Foreningen Damp Foreningen afd. Vest Cøliaki Aktiv gruppe Øvrige interessenter Team Fredensgade Side 32

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf.

Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GODE CAFÉ Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Den gode CaFé. Foreningen har hjemsted i Nygade 1, 6880 Tarm. Foreningens formål 2 Formålet er: At være et alkoholfrit miljø,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen.

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN 1 Navn. Foreningens

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere